SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
Викладач: Яремчук О.М.
ТЕМА 2.2: ОБЛІК КОШТІВ НА
РАХУНКАХ У БАНКАХ
ПЛАН
 1.Облік операцій на рахунках в банку, їх
документальне оформлення.
 2. Синтетичний облік операцій по рахунках в
банку
 3.Облік операцій на поточному рахунку в
іноземній валюті
 4. Облік грошових коштів на інших рахунках
у банках
Поточний рахунок —
це рахунок підприємства, відкритий в
уповноваженій установі банку (за
вибором підприємства) для зберігання
грошових коштів і проведення
розрахунків у безготівковій формі.
У процесі відкриття рахунків клієнтам банки
керуються
Інструкцією про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах
12.11.2003 N 492.
При відкритті рахунку в установи
банку подаються такі документи:
 заяву на відкриття рахунка встановленого
зразка, яка складається з двох частин, одну з
яких заповнює підприємство, а іншу – установа
банку;
 копію свідоцтва про державну реєстрацію в
органі державної виконавчої влади;
 копію належним чином зареєстрованого статуту,
 картку з зразками підпису і відтиску печатки.
 копію документа, що підтверджує взяття
підприємства на податковий облік;
 довідку про реєстрацію в органах пенсійного
фонду управління.
ЗАЯВА
про відкриття поточного рахунку
Назва банку _________"______________________________
Назва клієнта банку, що відкриває рахунок __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(повна і точна назва юридичної особи//відокремленого підрозділу)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ_________________________________________________
або реєстраційний (обліковий) номер за ТРДПАУ____________________________________
Просимо відкрити_________________________________ рахунок у ____________________.
(вид поточного рахунку) (вид валюти)
Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних
валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові. Нам повідомлено зміст частини шостої статті
63 Закону України “Про виконавче впровадження”
Додаткова інформація1
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Керівник_________________ _____________ ________________________________
посада підпис прізвище, ініціали
"__" ________ 200_ р.
М.П.
______________________________________________________________________________
Відмітки банку
Відкрити_____________________ рахунок Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
(вид поточного рахунку) (посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено
обов'язок відкривати рахунки клієнтів)
ДОЗВОЛЯЮ
Керівник_____________________ (підпис)
(уповноважена керівником особа)
Дата відкриття рахунку
"__" ________ 200_ р.
Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка
контролює правильність
присвоєння номера рахунку)
(підпис)
№ балансового рахунку № особового рахунку
Безготівкові розрахунки здійснюються
за такими формами безготівкових
документів:
 меморіальними ордерами.
 платіжними дорученнями;
 платіжними вимогами-дорученнями;
 платіжними вимогами;
 розрахунковими чеками;
 акредитивами
Платіжне доручення № 4
0410001
від 15 березня 2013 р.
Одержано банком
“_______”______________2013 р.
Платник Первинна профспілкова організація Заліщицький коледж
Код 35955180
Банк платника Код банку Дебет Сума
ТОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ»,ТЕРНОП.
380805 рах.№ 26004267557 60,00
Одержувач ПрАТ «ІДС Аква Сервіс» в м. Тернопіль Кредит
Код 25701270
Банк одержувача Код банку рах.№ 2600801324244
ТВ ЦФ ПАТ «Кредобанк», Тернопіль 325365 рах.№
Сума літерами Шістдесят грн. 00 коп.
Призначення платежу
За оренду кулера згідно РАХ-ФАКТ 3200001406 від 10.03.2013 р.
В т.ч. ПДВ 10,00
ДР
М.П. Підписи платника Проведено банком
“______”______________2013 р.
Підпис банку
Схема розрахунків платіжними дорученнями
1 - постачальник відвантажує продукцію (виконує роботи, послуги);
2 - постачальник виставляє рахунок-фактуру за продукцію, роботи, послуги;
3 - покупець подає до банку, що його обслуговує, платіжне доручення;
4 - банк покупця списує з його рахунка кошти;
5 - банк покупця повідомляє покупця - власника рахунка про списання коштів;
6 - банк покупця передає електронним зв'язком або надсилає платіжне доручення на відповідну
суму до банку постачальника;
7 - банк постачальника (отримувача коштів) зараховує кошти на рахунок постачальника;
8 - банк постачальника повідомляє постачальника про надходження коштів на розрахунковий
рахунок випискою з розрахункового рахунка.
ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ ____
від “__ “ ____________200_ р.
Одержано банком
“____”_________200_ р.
Платник
Код
Банк платника
в м.
Код банку ДЕБЕТ рах. № СУМА
Одержувач
Код КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача
в м.
Код банку
Призначення платежу
М.П. Підписи отримувача ___________________
___________________
Сума до сплати словами
ДЕБЕТ рах. № СУМА ДО
ОПЛАТИ
КРЕДИТ рах. №
М.П.
Проведено банком
Підпис ___________________ “____”___________200_ р.
___________________ Підпис банку
Схема розрахунків платіжними
вимогами-дорученнями
1 - постачальник відвантажує продукцію покупцеві;
2 - разом з документами на відвантажену продукцію постачальник передає
платіжну вимогу-доручення на оплату;
3 - покупець передає платіжну вимогу-доручення в банк, який його обслуговує,
для переказу коштів;
4 - банк покупця (платника коштів) списує з рахунка покупця кошти;
5 - банк покупця сповіщає випискою покупця - власника рахунка про списання
коштів з його розрахункового рахунка;
6 - банк покупця направляє в банк постачальника платіжну вимогу-доручення;
7 - банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника (отримувача
коштів);
8 - банк постачальника сповіщає постачальника (власника рахунка) про
надходження коштів на рахунок (випискою з розрахункового рахунка).
Розрахунковий чек
КОРІНЕЦЬ
РОЗРАХУНКОВОГО
ЧЕКА
____ (9)_______ ______________(11)_(12)_______________
(чекодавець) (назва банку-емітента, код банку)
Серія ______№______
«__» ________ 200_ р.
(дата видачі) РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК (1) Серія ______ № __(13)_____ Д-т рах. №______(10)______
К-т рах. №_______________
Ідентифікаційний код на ____(17)_____________________ «__»__________ 200_ р.
(кому) (8) (сума цифрами) Підпис банку
(платити за що)
Кому (16) (15)
(номери і дати
документів)
(назва чекодержателя)
Залишок ліміту Сплатіть за цим чеком _______________________________________________________
Списано за цим (19)
чеком
(за що, номери та дати документів)
Залишок ліміту до
наступного чека Сума словами______________________________________________________________
Сума словами
Місце складання чека _______________________________________________________
Дата «___» ___________ 200_ р. Підпис чекодавця ______(41)__________ М.П.
(4) (42)
Серійний
№
Х Рахунок № Х Сума Х Код
банку
Х Текс
т
Зворотна сторона розрахункового чека
Місце для календарного
штемпеля
Місце для штемпеля
(підпис уповноваженої особи чекодержателя,
що приймає розрахунковий чек в оплату)
Поле
під-
ши-
ван-
ня
постачальника постачальника
ВІДМІТКА БАНКУ
про причини несплати розрахункового чека
Відмітка власника
книжки про перевірку
правильності
використання
Головний бухгалтер
Чекодавця __________
Підпис банку ____________
Схема розрахунків розрахунковими чеками
1 - постачальник передає товар покупцеві;
2 - покупець передає чек постачальнику;
3 - постачальник передає чек у свій банк;
4 - банк постачальника направляє чек для оплати в банк покупця;
5 - банк платника списує кошти з рахунка покупця товару;
6 - банк платника повідомляє платника про списання коштів;
7 - банк платника переказує банку постачальника відповідні кошти;
8 - банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника;
9 - банк постачальника повідомляє постачальника про зарахування
коштів на його рахунок.
Заява про відкриття документарного акредитива
Application form for a Documentary Credit
Від “___” ______________ 200___р.
0408008
Примірник №__
Назва банку______________________
Просимо відкрити безвідкличний документарний акредитив згідно з контрактом № _____від “____”
______20__ р. на таких умовах:
АкредитивпідпорядкованийУніфікованимправиламтазвичаямдля
документарнихакредитивів(редакція2007р.,публікаціяМТПN600)
40А:
ВИД
АКРЕДИТИВА
 Підтверджений
Confirmed
 Непідтверджений
W/o confirmation



Трансферабельний
Резервний(standby)
Револьверний
50: ЗАЯВНИК АКРЕДИТИВА (найменування та адреса):
Applicant (the name and address)
59: БЕНЕФІЦІАР (найменування та адреса):
Beneficiary (the name and address)
32В: СУМА та назва іноземної валюти (цифрами і прописом): БАНК БЕНЕФІЦІАРА:
Beneficiary’s Bank
57: Авізуючий банк:
(Advising bank)
 не перевищує  точно  +/-____% 41:Підтверджуючий банк:
(Confirming bank)
Акредитив виконується: Ким виконується акредитив:
 Шляхом платежу за пред’явленням  Авізуючим банком
(підтверджуючим)
 Відкриваючим
банком
 Шляхом акцепту 31D: Строк дії та місце
закінчення акредитива
44C: Остання дата
відвантаження:
 Шляхом негоціації Date and place of
Expiry:
Latest Date of
Shipment
 Шляхом відстрочки платежу на _____ днів 43P: Часткові відвантаження
Partial Shipments
43T: Перевантаження
Transshipment
 від дати подання документів  Дозволені
Allowed
 Дозволені
Allowed
 від дати транспортного документа  Не дозволені
Not allowed
 Не дозволені
Not allowed
44A:Відвантаження з
Loading on Board from
___________________________
44B: Для транспортування до
For Transportation to..
____________________
45A: Короткий опис товару (Description of Goods):
Умови поставки: (Terms of delivery):  CIF …  EX WORK …  FOB …  . . .
46A: Документи (Documents Required):
 Комерційний рахунок, _____оригінал і _____ копії
 Авіанакладна, адресована ___________________________________(вказати найменування вантажоодержувача)
 Автонакладна, адресована ___________________________________(вказати найменування вантажоодержувача)
 Повний комплект чистих бортових коносаментів,
виписаних наказу ____________________________________________________________________________
з повідомленням (кого) ________________________________________________________________________
 фрахт сплачує продавець  Фрахт сплачує покупець
 Дублікат залізничної накладної, адресований ___________________(вказати найменування вантажоодержувача)
 Пакувальний лист  Сертифікат ваги  Специфікація
 Сертифікат походження, виписаний __________________________________________________________
 Страховий поліс/страховий сертифікат
 Інші документи:
48: Документи мають бути надані протягом _____ днів після дати виписки транспортного
Документа, але в межах терміну дії акредитива (Period of presentation)
71B:Всі банківські витрати за межами України за
рахунок
 Заявника
акредитива
 Інше
 Бенефіціара
Комісійні винагороди та відшкодування витрат
 Кошти грошового забезпечення (покриття) та суму
банківських комісійних винагород просимо списати з
нашого рахунку № _____________________
 Відкрити акредитив за рахунок залучених коштів
відповідно до кредитної угоди № ______ Суму
банківських комісійних винагород просимо списати
з рахунку № ______
М.П. Генеральний директор
Головний бухгалтер
Відмітка банку______________
(відбиток печатки, підпис)
Схема розрахунків акредитивами
1 - покупець доручає банку, що його обслуговує, відкрити
акредитив;
2 - банк покупця відкриває акредитив;
3 - банк покупця сповіщає покупця про відкриття акредитива;
4 - банк покупця повідомляє банк постачальника про відкриття
акредитива постачальнику на конкретну суму;
5 - банк постачальника сповіщає постачальника про відкриття
акредитива;
6 - відвантаження товару;
7 - покупець повідомляє банк про виконання умови акредитива,
тобто дає наказ на розкриття акредитива;
8 - банк покупця переказує банку постачальника суму коштів з
акредитива;
9 - банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника;
10 - банк постачальника повідомляє про це свого клієнта.
31 “ Рахунки в банку “
Д-т 31 “Рахунки в банку” К-т
Початковий
залишок 30000
(сальдо)
1.35 000
2.3 000
3.8 000
Оборот 35 000 Оборот 11 000
Кінцевий
залишок
(сальдо) 54 000
Рахунок 31 має такі субрахунки:
 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»
 313 «Інші рахунки в банках у національній
валюті»;
 314 «Інші рахунки в банках в іноземній валюті».
Дебет 31 рахунка кореспондує з
кредитом таких рахунків:
 14 – при поверненні довгострокових фінансових
інвестицій на поточний рахунок;
 16 – при надходженні коштів на рахунок погашення
довгострокової дебіторської заборгованості;
 30 – внесено готівку на поточний рахунок в банку;
 36 – надходження коштів від покупці і замовників;
 41 – оплачено пайовий внесок;
 42 – дооцінка валюти;
 48 – отримані кошти цільового фінансування;
 50 – отримано довгострокову позику;
 60 – отримано короткострокову позику;
 63 – повернуто постачальникам зайві отримані ними
суми;
 64 – надійшла із бюджету сума;
 65 – надійшли кошти від органів соцстрахування;
 70 – надійшли кошти від реалізації продукції;
Кредит 31 рахунка кореспондує з
дебетом таких рахунків:
 15 – перераховані кошти на потреби капітальних
інвестицій;
 30 – одержано готівку з поточного рахунку в банку;
 48 – повернуто суми цільового фінансування;
 50 – погашено заборгованість за довгострокові позики;
 52 – погашено заборгованість перед власниками облігацій;
 60 – погашено короткострокові позики;
 63 – погашено заборгованість перед постачальниками;
 64 – перераховано податків в бюджет;
 65 – оплачено страхові внески;
 91 – оплачено вартість витрат загальновиробничого
характеру;
 92 – оплачено вартість витрат загально-адміністративного
характеру;
 93 – перераховано кошти на витрати для збуту с/г.
продукції;
 99 – витрати коштів від надзвичайних подій на
підприємстві.
Рис. 3.1. Схема послідовності записів з обліку банківських операцій
Рахунок в банку
Виписка з рахунка в банку
Листки – розшифровки
Журнал – ордер 1 с.-г. і відомість 1.2.с.г.
ГОЛОВНА КНИГА
Платіжні банківські документи
________________________________
назва підприємства
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
АРКУШ-РОЗШИФРОВКА
за __________________ 20 ____ р.
Суми
по журналах-ордерах1
№ ________
віднесені в дебет1
рахунку № ________
по відомостях прийнято з кредиту
підлягають відображенню по наступних аналітичних рахунках:
Підстава
(де потрібно – і зміст запису)2
Суми по аналітичних рахунках
(субрахунках, статтях)3
Разом з кредиту
(дебету) рахунків
№____ №____ №____ №____ №____ №____ №____ №____ №____
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Усього
Журнал-ордер 1 с.-г. по рах. 31
ІІІ. З кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків
№
рядка
Дата
виписки
банку
№ 301
Каса в
національній
валюті
№ 313
Інші
рахунки в
банку в
національній
валюті
№ 331
Грошові
документи
в
національній
валюті
№ 631
Розрахунки
з
вітчизняними
постачальни-
ками
№ 64
Розрахунки
за
податками й
платежами
№ 65
Розрахунки
за
страхуванням
№ 685
Розрахунки
з іншими
кредиторами
Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Разом
Відомість 1.2 с.-г. до Журнал-ордера 1 с.-г.
ІV. ВІДОМІСТЬ № 1.2 с.-г. в дебет рахунка 31 «Рахунки в банку» з кредиту рахунків
Залишок на початок місяця ______________
№
рядка
Дата
виписки
банку
№ 301
Каса в
національній
валюті
№ 313
Інші
рахунки в
банку в
національній
валюті
№ 333
Грошові
кошти в
дорозі в
національній
валюті
№ 361
Розрахунки
з
вітчизняними
покупцями
№ 377
Розрахунки
з іншими
дебіторами
№ 48
Цільове
фінансування
і цільові
надход-
ження
№ 65
Розрахунки
за
страхуванням
Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Разом
Залишок на кінець місяця _________________

More Related Content

What's hot

Презентація з дисципліни "Цивільне прав та процес"
Презентація з дисципліни "Цивільне прав та процес"Презентація з дисципліни "Цивільне прав та процес"
Презентація з дисципліни "Цивільне прав та процес"Александр Кухарев
 
Цивільно правова відповідальність
Цивільно правова відповідальністьЦивільно правова відповідальність
Цивільно правова відповідальністьantonuk
 
Рада профілактики, 2022-2023.pdf
Рада профілактики, 2022-2023.pdfРада профілактики, 2022-2023.pdf
Рада профілактики, 2022-2023.pdfssuserac8ec11
 
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історіїЗавдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історіїTetjana Bilotserkivets
 
Календар знаменних та памятних дат 2023-2024 навчальний рік.docx
Календар знаменних та памятних дат 2023-2024 навчальний рік.docxКалендар знаменних та памятних дат 2023-2024 навчальний рік.docx
Календар знаменних та памятних дат 2023-2024 навчальний рік.docxViktoriyaGermanchuck
 
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИOleksii Voronkin
 
Впровадження елементів ТРВЗ-технології вчителем початкових класів Кріль Г.Й.
Впровадження елементів ТРВЗ-технології вчителем початкових класів Кріль Г.Й.Впровадження елементів ТРВЗ-технології вчителем початкових класів Кріль Г.Й.
Впровадження елементів ТРВЗ-технології вчителем початкових класів Кріль Г.Й.nvktereb
 
презентація 9
презентація 9презентація 9
презентація 9Alena2016
 
1.1 ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
1.1 ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ1.1 ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
1.1 ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІЛюдмила Топалова
 
Велика грецька колонізація
Велика грецька колонізаціяВелика грецька колонізація
Велика грецька колонізаціяAnna Shkandyuba
 
Вікові кризи дитинство
Вікові кризи дитинствоВікові кризи дитинство
Вікові кризи дитинствоgutsalo2016
 
презентація права дитини
презентація права дитинипрезентація права дитини
презентація права дитиниsvetarachek
 
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchnivZarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchnivтаня чан
 
схема аналізу уроку
схема аналізу урокусхема аналізу уроку
схема аналізу урокуkarnafelka
 

What's hot (20)

Презентація з дисципліни "Цивільне прав та процес"
Презентація з дисципліни "Цивільне прав та процес"Презентація з дисципліни "Цивільне прав та процес"
Презентація з дисципліни "Цивільне прав та процес"
 
Цивільно правова відповідальність
Цивільно правова відповідальністьЦивільно правова відповідальність
Цивільно правова відповідальність
 
ОСОБОВА КАРТКА Учня
ОСОБОВА КАРТКА УчняОСОБОВА КАРТКА Учня
ОСОБОВА КАРТКА Учня
 
Рада профілактики, 2022-2023.pdf
Рада профілактики, 2022-2023.pdfРада профілактики, 2022-2023.pdf
Рада профілактики, 2022-2023.pdf
 
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історіїЗавдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
 
Календар знаменних та памятних дат 2023-2024 навчальний рік.docx
Календар знаменних та памятних дат 2023-2024 навчальний рік.docxКалендар знаменних та памятних дат 2023-2024 навчальний рік.docx
Календар знаменних та памятних дат 2023-2024 навчальний рік.docx
 
презентація "Добро врятує світ"
презентація "Добро врятує світ"презентація "Добро врятує світ"
презентація "Добро врятує світ"
 
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
 
Впровадження елементів ТРВЗ-технології вчителем початкових класів Кріль Г.Й.
Впровадження елементів ТРВЗ-технології вчителем початкових класів Кріль Г.Й.Впровадження елементів ТРВЗ-технології вчителем початкових класів Кріль Г.Й.
Впровадження елементів ТРВЗ-технології вчителем початкових класів Кріль Г.Й.
 
Козацької слави одвічна сурма (до Дня Українського козацтва)
Козацької слави одвічна сурма (до Дня Українського козацтва)Козацької слави одвічна сурма (до Дня Українського козацтва)
Козацької слави одвічна сурма (до Дня Українського козацтва)
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентація
 
Діловодство у ЗЗСО.pptx
Діловодство у ЗЗСО.pptxДіловодство у ЗЗСО.pptx
Діловодство у ЗЗСО.pptx
 
презентація 9
презентація 9презентація 9
презентація 9
 
1.1 ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
1.1 ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ1.1 ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
1.1 ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
 
Велика грецька колонізація
Велика грецька колонізаціяВелика грецька колонізація
Велика грецька колонізація
 
Вікові кризи дитинство
Вікові кризи дитинствоВікові кризи дитинство
Вікові кризи дитинство
 
презентація права дитини
презентація права дитинипрезентація права дитини
презентація права дитини
 
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchnivZarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
 
схема аналізу уроку
схема аналізу урокусхема аналізу уроку
схема аналізу уроку
 
вимоги до ведення зошитів
вимоги до ведення зошитіввимоги до ведення зошитів
вимоги до ведення зошитів
 

Similar to 2 облік коштів на рахунках в банку

Звіт Касира Презентация.pptx
Звіт Касира Презентация.pptxЗвіт Касира Презентация.pptx
Звіт Касира Презентация.pptxOlegSkorba
 
1. основи орг.між.розрахунків
1. основи орг.між.розрахунків1. основи орг.між.розрахунків
1. основи орг.між.розрахунківBilovus
 
презентація 9
презентація 9презентація 9
презентація 9Alena2016
 
3. способи платежів
3. способи платежів3. способи платежів
3. способи платежівAlena2016
 
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
 НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткуванняMinfinDocs
 
Валютные ограничения НБУ
Валютные ограничения НБУВалютные ограничения НБУ
Валютные ограничения НБУAndrew Vodianyi
 
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...tsnua
 
Облік грошових коштів у зарубіжних країнах
Облік грошових коштів у зарубіжних країнахОблік грошових коштів у зарубіжних країнах
Облік грошових коштів у зарубіжних країнахТатьяна Писоченко
 
Реєстрація і ліцензування банківської діяльності
Реєстрація і ліцензування банківської діяльностіРеєстрація і ліцензування банківської діяльності
Реєстрація і ліцензування банківської діяльностіFinTech Department
 
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptxПринципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptxOlegSkorba
 
4) фінансові послуги на грошовому ринку
4) фінансові послуги на грошовому ринку4) фінансові послуги на грошовому ринку
4) фінансові послуги на грошовому ринкуГалина Златина
 
Джерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітності
Джерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітностіДжерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітності
Джерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітностіNadezhda Danilova
 
Нормативно-правове регулювання депозитних операцій банків
Нормативно-правове регулювання депозитних операцій банківНормативно-правове регулювання депозитних операцій банків
Нормативно-правове регулювання депозитних операцій банківFinTech Department
 
Oблік реалізації через інтернет
Oблік реалізації через інтернетOблік реалізації через інтернет
Oблік реалізації через інтернетNasya Stepanova
 
Kibenko 09 09_2021
Kibenko 09 09_2021Kibenko 09 09_2021
Kibenko 09 09_2021ssuserab165d
 
Операції банків в іноземній валюті
Операції банків в іноземній валютіОперації банків в іноземній валюті
Операції банків в іноземній валютіНастя Корабахина
 

Similar to 2 облік коштів на рахунках в банку (20)

G коледж_фп_тема 2
G коледж_фп_тема 2G коледж_фп_тема 2
G коледж_фп_тема 2
 
Звіт Касира Презентация.pptx
Звіт Касира Презентация.pptxЗвіт Касира Презентация.pptx
Звіт Касира Презентация.pptx
 
1. основи орг.між.розрахунків
1. основи орг.між.розрахунків1. основи орг.між.розрахунків
1. основи орг.між.розрахунків
 
презентація 9
презентація 9презентація 9
презентація 9
 
3. способи платежів
3. способи платежів3. способи платежів
3. способи платежів
 
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
 НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
 
Валютные ограничения НБУ
Валютные ограничения НБУВалютные ограничения НБУ
Валютные ограничения НБУ
 
л 6
л 6л 6
л 6
 
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...
Постанова НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному р...
 
Облік грошових коштів у зарубіжних країнах
Облік грошових коштів у зарубіжних країнахОблік грошових коштів у зарубіжних країнах
Облік грошових коштів у зарубіжних країнах
 
Реєстрація і ліцензування банківської діяльності
Реєстрація і ліцензування банківської діяльностіРеєстрація і ліцензування банківської діяльності
Реєстрація і ліцензування банківської діяльності
 
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptxПринципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx
 
Тема 11
Тема 11Тема 11
Тема 11
 
4) фінансові послуги на грошовому ринку
4) фінансові послуги на грошовому ринку4) фінансові послуги на грошовому ринку
4) фінансові послуги на грошовому ринку
 
Тема 10
Тема 10Тема 10
Тема 10
 
Джерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітності
Джерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітностіДжерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітності
Джерела даних та порядок складання форм розкриття елементів фінансової звітності
 
Нормативно-правове регулювання депозитних операцій банків
Нормативно-правове регулювання депозитних операцій банківНормативно-правове регулювання депозитних операцій банків
Нормативно-правове регулювання депозитних операцій банків
 
Oблік реалізації через інтернет
Oблік реалізації через інтернетOблік реалізації через інтернет
Oблік реалізації через інтернет
 
Kibenko 09 09_2021
Kibenko 09 09_2021Kibenko 09 09_2021
Kibenko 09 09_2021
 
Операції банків в іноземній валюті
Операції банків в іноземній валютіОперації банків в іноземній валюті
Операції банків в іноземній валюті
 

More from Lesya Yaremchuk

8 облік оплати праці
8 облік оплати праці8 облік оплати праці
8 облік оплати праціLesya Yaremchuk
 
7 облік зобовязань
7 облік зобовязань7 облік зобовязань
7 облік зобовязаньLesya Yaremchuk
 
6 облік основних засобів
6 облік основних засобів6 облік основних засобів
6 облік основних засобівLesya Yaremchuk
 
5 2 облік капітальних інвестицій
5 2 облік капітальних інвестицій5 2 облік капітальних інвестицій
5 2 облік капітальних інвестиційLesya Yaremchuk
 
4 2 облік поточних біологічних активів
4 2 облік поточних біологічних активів4 2 облік поточних біологічних активів
4 2 облік поточних біологічних активівLesya Yaremchuk
 
Тема 3. Облік розрахункових операцій
Тема 3. Облік розрахункових операційТема 3. Облік розрахункових операцій
Тема 3. Облік розрахункових операційLesya Yaremchuk
 

More from Lesya Yaremchuk (7)

8 облік оплати праці
8 облік оплати праці8 облік оплати праці
8 облік оплати праці
 
7 облік зобовязань
7 облік зобовязань7 облік зобовязань
7 облік зобовязань
 
6 облік основних засобів
6 облік основних засобів6 облік основних засобів
6 облік основних засобів
 
5 2 облік капітальних інвестицій
5 2 облік капітальних інвестицій5 2 облік капітальних інвестицій
5 2 облік капітальних інвестицій
 
4 2 облік поточних біологічних активів
4 2 облік поточних біологічних активів4 2 облік поточних біологічних активів
4 2 облік поточних біологічних активів
 
4 1 облік тмц
4 1 облік тмц4 1 облік тмц
4 1 облік тмц
 
Тема 3. Облік розрахункових операцій
Тема 3. Облік розрахункових операційТема 3. Облік розрахункових операцій
Тема 3. Облік розрахункових операцій
 

2 облік коштів на рахунках в банку

 • 1. Викладач: Яремчук О.М. ТЕМА 2.2: ОБЛІК КОШТІВ НА РАХУНКАХ У БАНКАХ
 • 2. ПЛАН  1.Облік операцій на рахунках в банку, їх документальне оформлення.  2. Синтетичний облік операцій по рахунках в банку  3.Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті  4. Облік грошових коштів на інших рахунках у банках
 • 3. Поточний рахунок — це рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку (за вибором підприємства) для зберігання грошових коштів і проведення розрахунків у безготівковій формі.
 • 4. У процесі відкриття рахунків клієнтам банки керуються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 12.11.2003 N 492.
 • 5. При відкритті рахунку в установи банку подаються такі документи:  заяву на відкриття рахунка встановленого зразка, яка складається з двох частин, одну з яких заповнює підприємство, а іншу – установа банку;  копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади;  копію належним чином зареєстрованого статуту,  картку з зразками підпису і відтиску печатки.  копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;  довідку про реєстрацію в органах пенсійного фонду управління.
 • 6. ЗАЯВА про відкриття поточного рахунку Назва банку _________"______________________________ Назва клієнта банку, що відкриває рахунок __________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ (повна і точна назва юридичної особи//відокремленого підрозділу) Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ_________________________________________________ або реєстраційний (обліковий) номер за ТРДПАУ____________________________________ Просимо відкрити_________________________________ рахунок у ____________________. (вид поточного рахунку) (вид валюти) Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові. Нам повідомлено зміст частини шостої статті 63 Закону України “Про виконавче впровадження” Додаткова інформація1 __________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Керівник_________________ _____________ ________________________________ посада підпис прізвище, ініціали "__" ________ 200_ р. М.П. ______________________________________________________________________________ Відмітки банку Відкрити_____________________ рахунок Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив (вид поточного рахунку) (посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) ДОЗВОЛЯЮ Керівник_____________________ (підпис) (уповноважена керівником особа) Дата відкриття рахунку "__" ________ 200_ р. Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) (підпис) № балансового рахунку № особового рахунку
 • 7. Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами безготівкових документів:  меморіальними ордерами.  платіжними дорученнями;  платіжними вимогами-дорученнями;  платіжними вимогами;  розрахунковими чеками;  акредитивами
 • 8.
 • 9. Платіжне доручення № 4 0410001 від 15 березня 2013 р. Одержано банком “_______”______________2013 р. Платник Первинна профспілкова організація Заліщицький коледж Код 35955180 Банк платника Код банку Дебет Сума ТОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»,ТЕРНОП. 380805 рах.№ 26004267557 60,00 Одержувач ПрАТ «ІДС Аква Сервіс» в м. Тернопіль Кредит Код 25701270 Банк одержувача Код банку рах.№ 2600801324244 ТВ ЦФ ПАТ «Кредобанк», Тернопіль 325365 рах.№ Сума літерами Шістдесят грн. 00 коп. Призначення платежу За оренду кулера згідно РАХ-ФАКТ 3200001406 від 10.03.2013 р. В т.ч. ПДВ 10,00 ДР М.П. Підписи платника Проведено банком “______”______________2013 р. Підпис банку
 • 10. Схема розрахунків платіжними дорученнями 1 - постачальник відвантажує продукцію (виконує роботи, послуги); 2 - постачальник виставляє рахунок-фактуру за продукцію, роботи, послуги; 3 - покупець подає до банку, що його обслуговує, платіжне доручення; 4 - банк покупця списує з його рахунка кошти; 5 - банк покупця повідомляє покупця - власника рахунка про списання коштів; 6 - банк покупця передає електронним зв'язком або надсилає платіжне доручення на відповідну суму до банку постачальника; 7 - банк постачальника (отримувача коштів) зараховує кошти на рахунок постачальника; 8 - банк постачальника повідомляє постачальника про надходження коштів на розрахунковий рахунок випискою з розрахункового рахунка.
 • 11. ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ ____ від “__ “ ____________200_ р. Одержано банком “____”_________200_ р. Платник Код Банк платника в м. Код банку ДЕБЕТ рах. № СУМА Одержувач Код КРЕДИТ рах. № Банк одержувача в м. Код банку Призначення платежу М.П. Підписи отримувача ___________________ ___________________ Сума до сплати словами ДЕБЕТ рах. № СУМА ДО ОПЛАТИ КРЕДИТ рах. № М.П. Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку
 • 12. Схема розрахунків платіжними вимогами-дорученнями 1 - постачальник відвантажує продукцію покупцеві; 2 - разом з документами на відвантажену продукцію постачальник передає платіжну вимогу-доручення на оплату; 3 - покупець передає платіжну вимогу-доручення в банк, який його обслуговує, для переказу коштів; 4 - банк покупця (платника коштів) списує з рахунка покупця кошти; 5 - банк покупця сповіщає випискою покупця - власника рахунка про списання коштів з його розрахункового рахунка; 6 - банк покупця направляє в банк постачальника платіжну вимогу-доручення; 7 - банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника (отримувача коштів); 8 - банк постачальника сповіщає постачальника (власника рахунка) про надходження коштів на рахунок (випискою з розрахункового рахунка).
 • 13. Розрахунковий чек КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА ____ (9)_______ ______________(11)_(12)_______________ (чекодавець) (назва банку-емітента, код банку) Серія ______№______ «__» ________ 200_ р. (дата видачі) РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК (1) Серія ______ № __(13)_____ Д-т рах. №______(10)______ К-т рах. №_______________ Ідентифікаційний код на ____(17)_____________________ «__»__________ 200_ р. (кому) (8) (сума цифрами) Підпис банку (платити за що) Кому (16) (15) (номери і дати документів) (назва чекодержателя) Залишок ліміту Сплатіть за цим чеком _______________________________________________________ Списано за цим (19) чеком (за що, номери та дати документів) Залишок ліміту до наступного чека Сума словами______________________________________________________________ Сума словами Місце складання чека _______________________________________________________ Дата «___» ___________ 200_ р. Підпис чекодавця ______(41)__________ М.П. (4) (42) Серійний № Х Рахунок № Х Сума Х Код банку Х Текс т
 • 14. Зворотна сторона розрахункового чека Місце для календарного штемпеля Місце для штемпеля (підпис уповноваженої особи чекодержателя, що приймає розрахунковий чек в оплату) Поле під- ши- ван- ня постачальника постачальника ВІДМІТКА БАНКУ про причини несплати розрахункового чека Відмітка власника книжки про перевірку правильності використання Головний бухгалтер Чекодавця __________ Підпис банку ____________
 • 15. Схема розрахунків розрахунковими чеками 1 - постачальник передає товар покупцеві; 2 - покупець передає чек постачальнику; 3 - постачальник передає чек у свій банк; 4 - банк постачальника направляє чек для оплати в банк покупця; 5 - банк платника списує кошти з рахунка покупця товару; 6 - банк платника повідомляє платника про списання коштів; 7 - банк платника переказує банку постачальника відповідні кошти; 8 - банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника; 9 - банк постачальника повідомляє постачальника про зарахування коштів на його рахунок.
 • 16. Заява про відкриття документарного акредитива Application form for a Documentary Credit Від “___” ______________ 200___р. 0408008 Примірник №__ Назва банку______________________ Просимо відкрити безвідкличний документарний акредитив згідно з контрактом № _____від “____” ______20__ р. на таких умовах: АкредитивпідпорядкованийУніфікованимправиламтазвичаямдля документарнихакредитивів(редакція2007р.,публікаціяМТПN600) 40А: ВИД АКРЕДИТИВА  Підтверджений Confirmed  Непідтверджений W/o confirmation    Трансферабельний Резервний(standby) Револьверний 50: ЗАЯВНИК АКРЕДИТИВА (найменування та адреса): Applicant (the name and address) 59: БЕНЕФІЦІАР (найменування та адреса): Beneficiary (the name and address) 32В: СУМА та назва іноземної валюти (цифрами і прописом): БАНК БЕНЕФІЦІАРА: Beneficiary’s Bank 57: Авізуючий банк: (Advising bank)  не перевищує  точно  +/-____% 41:Підтверджуючий банк: (Confirming bank) Акредитив виконується: Ким виконується акредитив:  Шляхом платежу за пред’явленням  Авізуючим банком (підтверджуючим)  Відкриваючим банком  Шляхом акцепту 31D: Строк дії та місце закінчення акредитива 44C: Остання дата відвантаження:  Шляхом негоціації Date and place of Expiry: Latest Date of Shipment  Шляхом відстрочки платежу на _____ днів 43P: Часткові відвантаження Partial Shipments 43T: Перевантаження Transshipment  від дати подання документів  Дозволені Allowed  Дозволені Allowed  від дати транспортного документа  Не дозволені Not allowed  Не дозволені Not allowed
 • 17. 44A:Відвантаження з Loading on Board from ___________________________ 44B: Для транспортування до For Transportation to.. ____________________ 45A: Короткий опис товару (Description of Goods): Умови поставки: (Terms of delivery):  CIF …  EX WORK …  FOB …  . . . 46A: Документи (Documents Required):  Комерційний рахунок, _____оригінал і _____ копії  Авіанакладна, адресована ___________________________________(вказати найменування вантажоодержувача)  Автонакладна, адресована ___________________________________(вказати найменування вантажоодержувача)  Повний комплект чистих бортових коносаментів, виписаних наказу ____________________________________________________________________________ з повідомленням (кого) ________________________________________________________________________  фрахт сплачує продавець  Фрахт сплачує покупець  Дублікат залізничної накладної, адресований ___________________(вказати найменування вантажоодержувача)  Пакувальний лист  Сертифікат ваги  Специфікація  Сертифікат походження, виписаний __________________________________________________________  Страховий поліс/страховий сертифікат  Інші документи: 48: Документи мають бути надані протягом _____ днів після дати виписки транспортного Документа, але в межах терміну дії акредитива (Period of presentation) 71B:Всі банківські витрати за межами України за рахунок  Заявника акредитива  Інше  Бенефіціара Комісійні винагороди та відшкодування витрат  Кошти грошового забезпечення (покриття) та суму банківських комісійних винагород просимо списати з нашого рахунку № _____________________  Відкрити акредитив за рахунок залучених коштів відповідно до кредитної угоди № ______ Суму банківських комісійних винагород просимо списати з рахунку № ______ М.П. Генеральний директор Головний бухгалтер Відмітка банку______________ (відбиток печатки, підпис)
 • 18. Схема розрахунків акредитивами 1 - покупець доручає банку, що його обслуговує, відкрити акредитив; 2 - банк покупця відкриває акредитив; 3 - банк покупця сповіщає покупця про відкриття акредитива; 4 - банк покупця повідомляє банк постачальника про відкриття акредитива постачальнику на конкретну суму; 5 - банк постачальника сповіщає постачальника про відкриття акредитива; 6 - відвантаження товару; 7 - покупець повідомляє банк про виконання умови акредитива, тобто дає наказ на розкриття акредитива; 8 - банк покупця переказує банку постачальника суму коштів з акредитива; 9 - банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника; 10 - банк постачальника повідомляє про це свого клієнта.
 • 19. 31 “ Рахунки в банку “ Д-т 31 “Рахунки в банку” К-т Початковий залишок 30000 (сальдо) 1.35 000 2.3 000 3.8 000 Оборот 35 000 Оборот 11 000 Кінцевий залишок (сальдо) 54 000
 • 20. Рахунок 31 має такі субрахунки:  311 «Поточні рахунки в національній валюті»  312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»  313 «Інші рахунки в банках у національній валюті»;  314 «Інші рахунки в банках в іноземній валюті».
 • 21. Дебет 31 рахунка кореспондує з кредитом таких рахунків:  14 – при поверненні довгострокових фінансових інвестицій на поточний рахунок;  16 – при надходженні коштів на рахунок погашення довгострокової дебіторської заборгованості;  30 – внесено готівку на поточний рахунок в банку;  36 – надходження коштів від покупці і замовників;  41 – оплачено пайовий внесок;  42 – дооцінка валюти;  48 – отримані кошти цільового фінансування;  50 – отримано довгострокову позику;  60 – отримано короткострокову позику;  63 – повернуто постачальникам зайві отримані ними суми;  64 – надійшла із бюджету сума;  65 – надійшли кошти від органів соцстрахування;  70 – надійшли кошти від реалізації продукції;
 • 22. Кредит 31 рахунка кореспондує з дебетом таких рахунків:  15 – перераховані кошти на потреби капітальних інвестицій;  30 – одержано готівку з поточного рахунку в банку;  48 – повернуто суми цільового фінансування;  50 – погашено заборгованість за довгострокові позики;  52 – погашено заборгованість перед власниками облігацій;  60 – погашено короткострокові позики;  63 – погашено заборгованість перед постачальниками;  64 – перераховано податків в бюджет;  65 – оплачено страхові внески;  91 – оплачено вартість витрат загальновиробничого характеру;  92 – оплачено вартість витрат загально-адміністративного характеру;  93 – перераховано кошти на витрати для збуту с/г. продукції;  99 – витрати коштів від надзвичайних подій на підприємстві.
 • 23. Рис. 3.1. Схема послідовності записів з обліку банківських операцій Рахунок в банку Виписка з рахунка в банку Листки – розшифровки Журнал – ордер 1 с.-г. і відомість 1.2.с.г. ГОЛОВНА КНИГА Платіжні банківські документи
 • 24. ________________________________ назва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ АРКУШ-РОЗШИФРОВКА за __________________ 20 ____ р. Суми по журналах-ордерах1 № ________ віднесені в дебет1 рахунку № ________ по відомостях прийнято з кредиту підлягають відображенню по наступних аналітичних рахунках: Підстава (де потрібно – і зміст запису)2 Суми по аналітичних рахунках (субрахунках, статтях)3 Разом з кредиту (дебету) рахунків №____ №____ №____ №____ №____ №____ №____ №____ №____ А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Усього
 • 25. Журнал-ордер 1 с.-г. по рах. 31 ІІІ. З кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків № рядка Дата виписки банку № 301 Каса в національній валюті № 313 Інші рахунки в банку в національній валюті № 331 Грошові документи в національній валюті № 631 Розрахунки з вітчизняними постачальни- ками № 64 Розрахунки за податками й платежами № 65 Розрахунки за страхуванням № 685 Розрахунки з іншими кредиторами Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Разом
 • 26. Відомість 1.2 с.-г. до Журнал-ордера 1 с.-г. ІV. ВІДОМІСТЬ № 1.2 с.-г. в дебет рахунка 31 «Рахунки в банку» з кредиту рахунків Залишок на початок місяця ______________ № рядка Дата виписки банку № 301 Каса в національній валюті № 313 Інші рахунки в банку в національній валюті № 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті № 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями № 377 Розрахунки з іншими дебіторами № 48 Цільове фінансування і цільові надход- ження № 65 Розрахунки за страхуванням Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Разом Залишок на кінець місяця _________________