SlideShare a Scribd company logo
Сините ивици на картата на България
лъкатушат и се сливат.

план
Постепенно се разширяват или
достигат до друга синя ивица или море.
Тези сини ивици са реките на територията
на страната ни. Със син цвят се отбелязват
и всички останали водни басейни.
реки

язовири
извори

езера

водопади
Черно море
В пределите на България протичат много реки.
Причина за това са:
 малкият териториален обхват на страната ни;
 непосредствената ни близост до р. Дунав и
Черно море;
 положението на Стара планина и близостта ни
до Егейско море.

план
Извира от планината Шварцвалд в Германия.
Минава през 10 държави:
Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърби
я, България, Румъния, Молдова и Украйна. Черно море.
Влива се в

Германия

Украйна
Словакия

Австрия

Унгария

Молдова
Румъния

Хърватия

Сърбия
България
Най- широката река у нас е р. Дунав.

Тя е втората по дължина река в Европа.
Река Дунав на територията на България.
Река Дунав е плавателна. По нея плават
кораби, които превозват пътници и товари.
От водите на р. Дунав
се лови и много риба.
На нейния бряг край гр. Козлодуй е построена
първата атомна електроцентрала /“АЕЦ Козлодуй“/.
Пристанища на р. Дунав:
Русе
Видин

Силистра
Лом
Оряхово

Свищов
Най- дългата българска река е Искър.
Извира от планината Рила. Пресича Софийската
котловина и образува красивия Искърски пролом
в Стара планина. Влива се
в р. Дунав.
Река Искър в Рила
Река Искър пресича Софийската котловина.
Река Искър образува красивия Искърски пролом
в Стара планина .
Водите на р. Искър
напояват плодородните
почви в Дунавската
равнина и се влива в
р. Дунав.
Най- пълноводната българска река и
най-голямата на
Балканския
полуостров –
река Марица.
Извира от „сините очи на Рила – Маричините
езера. Пресича Горнотракийската низина.
Влива се в Егейско море /Бяло море/.
Като сълзи надолу
потичат бистрите
води на реката.
Протичат бавно през Горнотракийската низина,
като напояват през сухото лято селскостопанските
ѝ земи.
Най- голямата река, вливаща се
в Черно море, е Камчия.

Устието на реката,
където тя се
влива в Черно море.
У нас има и много други големи и по-малки реки.

На някои от тях има
красиви водопади.

план
България се гордее и със своите езера.
план
По-големи са езерата по
черноморското крайбрежие.
По-големи са езерата по
черноморското крайбрежие.

Бургаските солници

Бургаското езеро
Атанасовско езеро

Езерото „Вая“
Варненското езеро
Езерото „Сребърна“
Кристално чисти са водите в езерата на
Рила и Пирин. Те са с ледников произход.
Най-известни от тях са Седемте рилски езера.
Плод на човешката дейност
са язовирите.

план
Техните води се използват за
напояване, добиване на електрическа
енергия, улов на риба.

електродобив
напояване
риболов
Приятна е и почивката край
тихите води на язовирите ни.
България е богата и на много извори
с бистри лечебни води.

план
Край тях са построени много почивни домове.
Черно море е другото голямо
водно богатство на България.

план
Наричаме го „морската врата“ към света ,
тъй като от нашите пристанища тръгват
кораби във всички посоки на света.
В него се лови риба и други морски дарове.
В Черно море се добива сол.
Прекрасните му плажове привличат
много наши и чужди туристи.
план
1. На контурната карта нанеси със съответния
цвят по-големите реки у нас. Напиши ги.

1

Дунав
Искър

Янтра
5

6
2
3

Струма

Марица

4

Камчия
2. Довърши изреченията.

Дунав
Най-широката река у нас е _________.
Искър
Най-дългата българска река е _______.

Най-пълноводната река във вътрешността
Марица
на страната е ________.
3. Проследи на картата откъде извира р. Искър,
откъде преминава и къде се влива.

Рила
1. Извира от _______.
2. Преминава през:
Софийска котловина
_________________________
_________________________
Стара планина
_________________________
Дунавска равнина
3. Влива се в __________.
р. Дунав
4. Направи екскурзия по течението на реката,
преминаваща през твоето селище.
Използвай картата.

Име на
реката

р. Осъм

Откъде
извира?
За начало на
река Осъм се
приема река
Черни Осъм,
която извира
от Троянския
Балкан.

Къде
преминава?

Как се
използват
водите к?

- за напояване
Дунавска -основен
равнина източник на
вода за
селищата в
поречието и
гр. Плевен
-за електроенергия
/ВЕЦ/

Замърсе- Къде се
на ли е влива?
реката?

да

р. Дунав
5. Като използваш картата на Европа, определи
1. Извира от _____________________________________
планината Шварцвалд в Германия.
откъде извира________________________________
р. Дунав, откъде преминава и
2. Преминава през: Германия,Австрия,Словакия,Унгария,
Хърватия,Сърбия,България,Румъния,Молдова,Украйна.
къде се влива.
_________________________________________________
Черно море
3. Влива се в ___________.
Германия

Украйна
Словакия

Австрия

Унгария

Молдова
Румъния

Хърватия

Сърбия
България
8. Какви надписи бихте поставили под илюстрациите
за водите на България?

пристанище
р. Дунав - риболов
__________________________________________________

минерален извор Черно море - плаж
напояване
__________________________________________________
9. С помощта на картата огради верния отговор.
А. Река Янтра води началото си от:

а/ Средна гора

б/ Витоша

в/ Стара планина
Б. В коя част на България се намира р. Струма?

а/ Югозападната

б/ Северозападната

в/ Югоизточната
В. В коя от посочените планини има красиви и
чисти езера?

а/ Стара планина
в/ Рила

б/ Витоша
10. Реши задачата, като последователно напишеш
в квадратчетата.
2.
преминаваща през
6. Река, на която е разположениград Русе.
4. Река, извиращаеот Рила и проломяваща
1.
на която разположен протичаща
3. Най-дългата река, Витоша се в Черно
извираща от вливаща красивият
5.
Горнотракийската низина.
град Велико Търново.
Стара планина.
на юг.
море.

Д

ун

а в М ар

и

ца

Ст р

аИ

ум

к ъ рК
с

ам

чи

ра
я Я нт

УТ: стр. 26/ упр. 6,7
План на урока:
1. Водните басейни и географската карта
2. Реки
3. Водопади
4. Езера
5. Язовири
6. Извори
7. Черно море

8. Водите – ценно природно
богатство. Опазване
Речник:
ВОДОПАД – място по течението на реката,
където водите ѝ се спускат
отвесно от различна височина
ИЗВОР – място на земната повърхност,
където бликат води. Някои реки
водят началото си от извори.
ЯЗОВИР – езеро, създадено от хората, като
е преградено течението на река

More Related Content

What's hot

4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестVeska Petrova
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
България моята родина - ЧО - 3 клас
България  моята родина - ЧО - 3 класБългария  моята родина - ЧО - 3 клас
България моята родина - ЧО - 3 класVeska Petrova
 
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест 1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест Veska Petrova
 
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестПриродните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестБългария - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестНародни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 

What's hot (20)

4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
 
България моята родина - ЧО - 3 клас
България  моята родина - ЧО - 3 класБългария  моята родина - ЧО - 3 клас
България моята родина - ЧО - 3 клас
 
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
 
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
 
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
 
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест 1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
 
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестПриродните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестБългария - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестНародни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
 

Similar to Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест

Водното богатство на моята родина - ценните реки
Водното богатство на моята родина - ценните рекиВодното богатство на моята родина - ценните реки
Водното богатство на моята родина - ценните реки
Деница Москова
 
водното богатство
водното богатствоводното богатство
водното богатствоkyuchukova
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнинаAneliya Shopova
 
Сините пътища на родината
Сините пътища на родинатаСините пътища на родината
Сините пътища на родинатаrossitsazlankova
 
Водите на Европа
Водите на ЕвропаВодите на Европа
Водите на Европа
Milena Petkova
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнинаDani Parvanova
 
random-170409052211.pdf
random-170409052211.pdfrandom-170409052211.pdf
random-170409052211.pdf
kriskiabvbg
 
Дунавска равнина
Дунавска равнинаДунавска равнина
Дунавска равнина
Violeta Georgieva
 
водното богатство
водното богатствоводното богатство
водното богатствоDani Parvanova
 
Дунавска равнина
Дунавска равнинаДунавска равнина
Дунавска равнинаkyuchukova
 
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, БулвестТрудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
природата на моя роден край - упражнение
природата на моя роден край - упражнение природата на моя роден край - упражнение
природата на моя роден край - упражнение
Adriana Ilieva
 
Швейцария.pptx
Швейцария.pptxШвейцария.pptx
Швейцария.pptx
Digitalen Marketing
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнинаDani Parvanova
 
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
българско черноморско крайбрежие
българско черноморско крайбрежиебългарско черноморско крайбрежие
българско черноморско крайбрежиеAneliya Shopova
 

Similar to Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест (20)

Водното богатство на моята родина - ценните реки
Водното богатство на моята родина - ценните рекиВодното богатство на моята родина - ценните реки
Водното богатство на моята родина - ценните реки
 
водното богатство
водното богатствоводното богатство
водното богатство
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнина
 
Сините пътища на родината
Сините пътища на родинатаСините пътища на родината
Сините пътища на родината
 
Водите на Европа
Водите на ЕвропаВодите на Европа
Водите на Европа
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнина
 
сините пътища
сините пътища сините пътища
сините пътища
 
random-170409052211.pdf
random-170409052211.pdfrandom-170409052211.pdf
random-170409052211.pdf
 
Дунавска равнина
Дунавска равнинаДунавска равнина
Дунавска равнина
 
водното богатство
водното богатствоводното богатство
водното богатство
 
Дунавска равнина
Дунавска равнинаДунавска равнина
Дунавска равнина
 
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, БулвестТрудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
 
водното богатство
водното богатствоводното богатство
водното богатство
 
природата на моя роден край - упражнение
природата на моя роден край - упражнение природата на моя роден край - упражнение
природата на моя роден край - упражнение
 
Dunavska ravnina
Dunavska ravninaDunavska ravnina
Dunavska ravnina
 
Швейцария.pptx
Швейцария.pptxШвейцария.pptx
Швейцария.pptx
 
черно море
черно моречерно море
черно море
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнина
 
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
 
българско черноморско крайбрежие
българско черноморско крайбрежиебългарско черноморско крайбрежие
българско черноморско крайбрежие
 

More from Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 

More from Veska Petrova (20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
 

Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест

 • 1.
 • 2.
 • 3. Сините ивици на картата на България лъкатушат и се сливат. план
 • 4. Постепенно се разширяват или достигат до друга синя ивица или море.
 • 5. Тези сини ивици са реките на територията на страната ни. Със син цвят се отбелязват и всички останали водни басейни.
 • 7. В пределите на България протичат много реки. Причина за това са:  малкият териториален обхват на страната ни;  непосредствената ни близост до р. Дунав и Черно море;  положението на Стара планина и близостта ни до Егейско море. план
 • 8.
 • 9. Извира от планината Шварцвалд в Германия. Минава през 10 държави: Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърби я, България, Румъния, Молдова и Украйна. Черно море. Влива се в Германия Украйна Словакия Австрия Унгария Молдова Румъния Хърватия Сърбия България
 • 10. Най- широката река у нас е р. Дунав. Тя е втората по дължина река в Европа.
 • 11. Река Дунав на територията на България.
 • 12. Река Дунав е плавателна. По нея плават кораби, които превозват пътници и товари.
 • 13. От водите на р. Дунав се лови и много риба.
 • 14. На нейния бряг край гр. Козлодуй е построена първата атомна електроцентрала /“АЕЦ Козлодуй“/.
 • 18. Най- дългата българска река е Искър.
 • 19. Извира от планината Рила. Пресича Софийската котловина и образува красивия Искърски пролом в Стара планина. Влива се в р. Дунав.
 • 21. Река Искър пресича Софийската котловина.
 • 22. Река Искър образува красивия Искърски пролом в Стара планина .
 • 23. Водите на р. Искър напояват плодородните почви в Дунавската равнина и се влива в р. Дунав.
 • 24. Най- пълноводната българска река и най-голямата на Балканския полуостров – река Марица.
 • 25. Извира от „сините очи на Рила – Маричините езера. Пресича Горнотракийската низина. Влива се в Егейско море /Бяло море/.
 • 26. Като сълзи надолу потичат бистрите води на реката.
 • 27. Протичат бавно през Горнотракийската низина, като напояват през сухото лято селскостопанските ѝ земи.
 • 28. Най- голямата река, вливаща се в Черно море, е Камчия. Устието на реката, където тя се влива в Черно море.
 • 29. У нас има и много други големи и по-малки реки. На някои от тях има красиви водопади. план
 • 30.
 • 31. България се гордее и със своите езера. план
 • 32. По-големи са езерата по черноморското крайбрежие.
 • 33. По-големи са езерата по черноморското крайбрежие. Бургаските солници Бургаското езеро
 • 37. Кристално чисти са водите в езерата на Рила и Пирин. Те са с ледников произход.
 • 38. Най-известни от тях са Седемте рилски езера.
 • 39. Плод на човешката дейност са язовирите. план
 • 40. Техните води се използват за напояване, добиване на електрическа енергия, улов на риба. електродобив
 • 43. Приятна е и почивката край тихите води на язовирите ни.
 • 44. България е богата и на много извори с бистри лечебни води. план
 • 45. Край тях са построени много почивни домове.
 • 46. Черно море е другото голямо водно богатство на България. план
 • 47.
 • 48. Наричаме го „морската врата“ към света , тъй като от нашите пристанища тръгват кораби във всички посоки на света.
 • 49. В него се лови риба и други морски дарове.
 • 50. В Черно море се добива сол.
 • 51. Прекрасните му плажове привличат много наши и чужди туристи.
 • 53. 1. На контурната карта нанеси със съответния цвят по-големите реки у нас. Напиши ги. 1 Дунав Искър Янтра 5 6 2 3 Струма Марица 4 Камчия
 • 54. 2. Довърши изреченията. Дунав Най-широката река у нас е _________. Искър Най-дългата българска река е _______. Най-пълноводната река във вътрешността Марица на страната е ________.
 • 55. 3. Проследи на картата откъде извира р. Искър, откъде преминава и къде се влива. Рила 1. Извира от _______. 2. Преминава през: Софийска котловина _________________________ _________________________ Стара планина _________________________ Дунавска равнина 3. Влива се в __________. р. Дунав
 • 56. 4. Направи екскурзия по течението на реката, преминаваща през твоето селище. Използвай картата. Име на реката р. Осъм Откъде извира? За начало на река Осъм се приема река Черни Осъм, която извира от Троянския Балкан. Къде преминава? Как се използват водите к? - за напояване Дунавска -основен равнина източник на вода за селищата в поречието и гр. Плевен -за електроенергия /ВЕЦ/ Замърсе- Къде се на ли е влива? реката? да р. Дунав
 • 57.
 • 58. 5. Като използваш картата на Европа, определи 1. Извира от _____________________________________ планината Шварцвалд в Германия. откъде извира________________________________ р. Дунав, откъде преминава и 2. Преминава през: Германия,Австрия,Словакия,Унгария, Хърватия,Сърбия,България,Румъния,Молдова,Украйна. къде се влива. _________________________________________________ Черно море 3. Влива се в ___________. Германия Украйна Словакия Австрия Унгария Молдова Румъния Хърватия Сърбия България
 • 59. 8. Какви надписи бихте поставили под илюстрациите за водите на България? пристанище р. Дунав - риболов __________________________________________________ минерален извор Черно море - плаж напояване __________________________________________________
 • 60. 9. С помощта на картата огради верния отговор. А. Река Янтра води началото си от: а/ Средна гора б/ Витоша в/ Стара планина Б. В коя част на България се намира р. Струма? а/ Югозападната б/ Северозападната в/ Югоизточната В. В коя от посочените планини има красиви и чисти езера? а/ Стара планина в/ Рила б/ Витоша
 • 61. 10. Реши задачата, като последователно напишеш в квадратчетата. 2. преминаваща през 6. Река, на която е разположениград Русе. 4. Река, извиращаеот Рила и проломяваща 1. на която разположен протичаща 3. Най-дългата река, Витоша се в Черно извираща от вливаща красивият 5. Горнотракийската низина. град Велико Търново. Стара планина. на юг. море. Д ун а в М ар и ца Ст р аИ ум к ъ рК с ам чи ра я Я нт УТ: стр. 26/ упр. 6,7
 • 62. План на урока: 1. Водните басейни и географската карта 2. Реки 3. Водопади 4. Езера 5. Язовири 6. Извори 7. Черно море 8. Водите – ценно природно богатство. Опазване
 • 63. Речник: ВОДОПАД – място по течението на реката, където водите ѝ се спускат отвесно от различна височина ИЗВОР – място на земната повърхност, където бликат води. Някои реки водят началото си от извори. ЯЗОВИР – езеро, създадено от хората, като е преградено течението на река