SlideShare a Scribd company logo
Школски развојни план 2014-2018. године
1
“Strive for continuous improvement, instead of perfection.”
Kim Collins
„ТЕЖИТЕ СТАЛНОМ НАПРЕТКУ, УМЕСТО ДА ТЕЖИТЕ
ПЕРФЕКЦИЈИ“
Ким Колинс- атлетичар
Школски развојни план 2014-2018. године
2
1. УВОД
Школско развојно планирање је континуиран процес заснован на константном
истраживању и препознавању аутентичних потреба школе и проналажењу начина да се
те потребе задовоље.
Законом о основама система васпитања и образовања предвиђено је да све
школе у Србији донесу своје развојне планове. Развојни план је документ који се
доноси за период од 3 до 5 година. У процесу његовог доношења учествују све
интересне групе: ученици, наставници, родитељи и локална заједница.
2. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
Одлуком Oкружног суда у Београду Пољопривредно-хемијска школа у
Обреновцу је регистрована 09. октобра 1990. године, а струке заступљене у школи
верификоване су одлуком Министарства просвете Републике Србије решењем број
022-05-70/93-03 од 20. фебруара 1994. године.
Подаци о школи
Назива школе: ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
Место и адреса: 11500 Обреновац, Милоша Обреновића бр. 90
Број телефона и факс: 011 8721 375; 011 8721 532
e-mail: office@polj-hemskola.edu.rs
phskola@gmail.com
сајт: www.polj-hemskola.edu.rs
Име и презиме директора: Драгољуб Златановић, дипл. инж.
2.1. СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ
 Заинтересованост ученика и родитеља за упис у школу;
 Стручан наставни кадар;
 Методички добро обучен наставни кадар;
 Заинтересованост једног дела колектива за даљи професионални раст и развој;
 Добра опремљеност школе(велики број наставних средстава);
 Разноврсне ваннаставне активности (велики број секција, Ученички парламент);
 Подршка ученицима (награде, саветодавни рад, помоћ у учењу, припреме и
учествовања на такмичењима,ваншколским манифестацијама;
 Успеси и постигнућа наставника и ученика у оквиру многобројних такмичења;
 Добра организација рада школе кроз рад:руководства школе, Педагошког
колегијума, Наставничког већа,два Актива (за Развојно планирање и Развој
школског програма); стручних већа, различитих тимова;
Школски развојни план 2014-2018. године
3
 Поштовање закона, правилника у раду Школе;
 Добро опремљена библиотека;
 Постојање сале за физичко, дворишта, свечане сале,
 Добра сарадња са локалном средином;
2.2. СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ
 Недовољна мотивисаност једног дела наставника и ученика за рад и увођење
иновација;
 Учење за оцену, код већине ученика
 Појединачна ризична понашања ученика;
 Велики број ученика-путника
2.3. МИСИЈА
Ми смо образовно-васпитна институција, која стручно и са пуном свешћу о
значају свога рада образује ученике за занимања из области пољопривреде,
производње, прераде хране, хемије.У добро опремљеном радном простору, а у
атмосфери подстицања постигнућа, образујемо осам образовних профила и
омогућавамо ученицима усвајање практичних и примењивих знања и вештина, која ће
им омогућити даљи професионални развој у областима за које се школују.
Главни принципи у нашем раду су :
 Принцип поделе одговорности и преузимања одговорности (тимски рад);
 Принцип активног учешћа наставника и ученика у животу локалне заједнице и
шире;
 Принцип подршке формирању здраве личности ученика.
2.4. ВИЗИЈА
Желимо да кроз оснажене и обучене људске ресурсе постанемо школа која ће
ученицима и наставницима обезбедити могућности за свеобухватан лични и
професионални раст и развој, кроз наставни процес, али и кроз ненаставне садржаје и
активности који чине живот и рад Школе, а у здравој и безбедној школској средини.
Приоритетни задаци школе су:
 Даље стручно усавршавање наставника кроз избор семинара, који су у
складу са постојећим потребама школе и праћење примене стручног
усавршавања;
 Интензивирање угледних часова, часова оцењивања и часова у наставној
бази;
Школски развојни план 2014-2018. године
4
 Бољи и организованији рад у тимовима, усклађивање и повезивање рада
различитих тимова – промоција тимова и тимског рада;
 Даље унапређивање ваннаставних активности кроз подршку ученицима при
укључивању у Ученички парламент и различите секције,
 Континуиран рад на даљем обезбеђивању безбедних услова за живот и рад у
школи и ученика и наставника;
 Развој професионализма у раду и понашању и одговорног обављања
послова;
 Развој транспарентности у раду;
3. РЕСУРСИ
3.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
Радно место Школска спрема
Број
извршилаца
Директор 7. степен 1
Секретар 7. степен 1
Организатор практичне наставе 7. степен 2
Наставници 7. степен 65
Педагог 7. степен 1
Библиотекар 7. степен 1
Помоћни наставници 4. степен 3
Шеф рачуноводства 4. степен 1
Административно-финансијски радници 4. степен 2
Домар 4. степен 1
Помоћни радници 1. степен 11
*НАПОМЕНА: Структура запослених за школску 2014/2015. годину и свака промена
ће бити приказана у Извештају о реализацији школског развојног плана
3.2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
За реализацију васпитно-образовног рада користиле су се:
 22 учионице
 специјализоване учионице за биологију, математику и физику
 лабораторије за хемијско-технолошку групу предмета, кабинетими за
пољопривредну групу предмета и информатику , ветерину и пољопривредну
технику, фискултурна сала, пекара, библиотека, ученички клуб.
 спортски терени
Школа користи имање у величини од 5 ha са пратећим зградама. Уговор о
коришћењу имања и објеката на имању је закључен између школе и ''А.Д. Драган
Марковић''.
Школски развојни план 2014-2018. године
5
У школи је за потребе ученика радила и стоматолошка амбуланта. У односу на
Нормативе проценат опремљености је задовољавајући. И ове школске године школа ће
наставити са опремањем набављајући наставна средства која недостају.
У мају месецу школа је претрпела значајна оштећења због елементарне
непогоде-поплаве. Страдало је цело приземље у старој и новој згради. Поплављени су
фискултурна сала, кабинети, лабораторија и учионице. На почетку школске године
настава се одвија на спрату нове зграде, у учионицама, кабинетима и лабораторијама у
старој згради и две учионице на школском имању у Грабовцу. Упоредо се сређује
простор у приземљу нове зграде, који ће се након тога користити за обављање наставе.
4. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА У ШКОЛИ
Школа образује ученике за следећа подручја рада и образовне профиле:
 ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Образовни профил Степен
1. Ветеринарски техничар IV
2. Пољопривредни техничар IV
3. Техничар хортикултуре IV
4. Цвећар-вртлар III
5. Пекар III
6. Месар III
7.Руковалац механичар пољопривредном техником III
 ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ
Образовни профил Степен
1. Техничар за заштиту животне средине IV
2. Техничар за индустријску фармацеутску технологију IV
Школски развојни план 2014-2018. године
6
5. АНАЛИЗА СТАЊА
Самовредновањем рада школе на основу стандарда квалитета рада установе
током школске 2012/2013. године и 2013/2014. године констатовано је да је већина
наведених стандарда остварена у потпуности или у великој мери. Просечан ранг
процењиваних стандарда је углавном између три и четири на скали од четири
категорије. Процене су обавили ученици, наставници и родитељи ученика а коришћени
инструменти су били упитници и скале процене.
Процена стања по областима је следећа:
Област 1 – Школски програм и годишњи план рада
позитивна процена (оствареност у
потпуности или у великој мери)
корекција (подизање стандарда на виши
ниво)
наведени документи су сачињени у складу
са
прописима и садрже све потребне
елементе
елементи ових докумената су међусобно
усклађени
годишњи план рада школе омогућава
остваривање циљева и стандарда
образовања и васпитања
▪ у годишњи план рада за наставни
предмет унети и образовне стандарде
▪ нагласити у годишњим плановима
наставних предмета проверу остварености
образовних стандарда
Годишњи план рада и школски програм
усмерени су на задовољавање потреба
ученика (изборни предмети, ваннаставне
активности, ИОП, заштита од насиља)
Област 2 – Настава и учење
позитивна процена (оствареност у
потпуности или у великој мери)
корекција (подизање стандарда на виши
ниво)
Дидактичко методичка заснованост часова
▪ истицање циља часа
▪ јасна упутства и објашњења
▪ кључни појмови
▪ ефикасне наставне методе
▪ поступност у захтевима
▪ разноврсност наставних метода
▪ поступност у захтевима до максималних
могућности ученика
Учење техника учења на часу
▪ различити начини решавања задатака
▪ повезивање са претходно ученим
▪ повезивање са другим областима
▪ повезивање са свакодневним животом
постављање циљева учења као техника
учења
Стицање знања на часу
▪ заинтересованост већине ученика
▪ учешће већине ученика у раду
▪ коришћење доступних извора знања
▪ повећати степен активности ученика на
часу
▪ укључити ученике у процену тачности
одговора (свог и других ученика)
Школски развојни план 2014-2018. године
7
Прилагођавање рада потребама ученика
(могућностима ученика, прилагођавање
темпа рада,наставног материјала,
посвећено потребно време ученику)
Ефикасно управљање процесом учења
▪ повезивање делова часа
▪ рационално коришћење времена
▪ функционална примена наставних
средстава
▪ провера остварености циља часа
▪ радна дисциплина у већем броју
одељења и
предмета
▪ подизање радне атмосфере и дисциплине
на виши ниво у појединим одељењима и
предметима
Коришћење поступака вредновања
▪ оцењивање у складу са Правилником
▪ прилагођавање захтева могућностима
ученика у већини предмета
▪ благовремена повратна информација
ученику
▪ коришћење похвала
▪ даљи рад на прилагођавању захтева у
појединим предметима
▪ оспособљавање ученика за самопроцену
напретка у учењу
Подстицајна атмосфера
▪ поштовање према ученицима
▪ различити поступци мотивисања
▪ чешће коришћење похвала као
мотиватора
Област 3 – Образовна постигнућа
позитивна процена (оствареност у
потпуности или у великој мери)
корекција (подизање стандарда на виши
ниво)
Успех показује оствареност стандарда
▪ резултати на матурском испиту показују
средњи и напредни ниво стандарда
▪ додатна подршка ученицима за
остваривање постигнућа
▪ усклађеност оцена и резултата на
матурском
испиту
Школа континуирано доприноси већој
успешности ученика
▪ праћење успешности ученика
▪ допунски рад је у циљу постизања
успеха
▪ напредовање ученика кроз додатни рад
▪ бољи успех на завршним испитима него
прошле године
▪ интензивирати додатни рад са
ученицима
и унапредити га новим облицима рада
▪ обратити додатну пажњу на ученике
који
напуштају школовање
Школски развојни план 2014-2018. године
8
Област 4 – Подршка ученицима
позитивна процена (оствареност у
потпуности или у великој мери)
корекција (подизање стандарда на виши
ниво)
Обавештеност ученика о врстама подршке
▪ мере подршке на основу анализе успеха
▪ комуникација са породицом у пружању
подршке
▪ сарадња са другим институцијама
тимови за подршку у прилагођавању
школском животу
Подстицање личног, професионалног и
социјалног развоја
▪ ваннаставне активности у функцији
задовољавања различитих интересовања
ученика
▪ развијање социјалних вештина
▪ промовисање здравих стилова живота
▪ заштита човекове околине
▪ подстицање професионалног развоја
(нарочито кроз рад у стручним
предметима)
▪ програми за развијање социјалних
вештина
- конструктивно решавање проблема
- успешна комуникација
▪ укључивање већег броја ученика у
ваннаставне активности (повећање
мотивисаности за рад у секцијама)
Функционисање система подршке
ученицима из осетљивих група
▪ предузимање мера за редовно похађање
наставе
▪ сарадња са другим институцијама
▪ индивидуализовани приступ
Компезаторни програми (активности за
подршку учењу)
Област 5 - Етос
позитивна процена (оствареност у
потпуности или у великој мери)
корекција (подизање стандарда на виши
ниво)
Регулисани међусобни односи у школи разрада поступака за прилагођавање на
нову
средину за нове наставнике и ученике
Промовисање резултата ученика и
наставника
ученици и наставници међусобно
изражавају висока очекивања у погледу
резултата рада
Школа – безбедна средина
▪ негативан став према насиљу
▪ превентивне активности које доприносе
безбедности
појачање превентивних активности
Пријатан школски амбијент
Развијена сарадња на свим нивоима
(унутар школе, са родитељима, са
актерима у локалној заједници)
Школски развојни план 2014-2018. године
9
У последња два стандарда ситуација је измењена након мајске поплаве.
Област 6 – Организација рада школе и руковођење
позитивна процена (оствареност у
потпуности или у великој мери)
корекција (подизање стандарда на виши
ниво)
Усклађеноо планирање и програмирање провера остварености стандарда
постигнућа
(општеобразовни и стручни предмети)
Ефикасно организовање рада школе
Руковођење у функцији унапређења рада
Функционисање система за праћење и
вредновање квалитета рада
Лидерско деловање директора у функцији
развоја школе
Област 7 – Обезбеђени материјално технички ресурси
Функционално коришћење материјално техничких ресурса
Развојним планом за претходни четворогодишњи период као један од развојних
циљева било је и подизање нивоа материјално техничке опремљености школе. Развојни
циљ је у потпуности остварен (чак и више од планираног). После мајских поплава
констатовано је да школа углавном све урађено мора испочетка и ресурси коришћени
у функцији остваривања циљева наставе су сада битно смањени. У овој области у
наредном периоду активности ће се одвијати у складу са могућностима.
Школски развојни план 2014-2018. године
10
6. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ (РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА)
НАПОМЕНА: * су означене категорије у којима се јавља подељено мишљење
6.1. Компетенције наставника – самопроцена наставника
К1- Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе
одличан (увек) врло добар (веома често)
руковођење циљевима и исходима предмета
у планирању садржаја и начина рада
*
коришћење метода и техника примерених
предмету и ученицима
*
садржаји предмета се повезују са примерима
из свакодневног живота
руковођење образовним стандардима у
планирању и организовању рада
*
упућивање ученика на повезивање садржаја
са другим областима
*
* обогаћивање наставе искуствима
стеченим кроз различите облике
стручног усавршавања
* коришћење аудиовизуелних и
илустративних материјала
коришћење савремених образовних
технологија
* познавање и коришћење различитих
начина праћења и вредновања рада
Просечна оцена 4,35
К2- Компетенције за поучавање и учење
одличан (увек) врло добар (веома често)
јасно наглашавање кључних појмова и
истицање циљева часа
проверавање јасноће упутстава *
подржавање ученика у изношењу идеја,
постављању питања, дискусији и
коментарима
прилагођавање наставних материјала, метода
, темпа рада и захтева могућностима ученика
*
* коришћење у раду групне дискусије,
дебате и играње улога
подстицање ученика да користе различите
начине у решавању задатака
*
* коришћење ученичких постигнућа као
показатељ ефикасности сопственог
рада
прихватање одговора ученика на начин којим
подстичем и охрабрујем њихово даље
Школски развојни план 2014-2018. године
11
учешће у раду
давање благовремене и јасне повратне
информације ученику (постигнућа и
елементи које треба унапредити)
*
Просечна оцена 4,54
К3- Компетенције за подршку развоју личности ученика
одличан (увек) врло добар (веома често)
континуирано охрабривање ученика да дају
све од себе
уважавам потребе и осећања ученика
користим технике позитивног
дисциплиновања ученика
*
пружање подршке и охрабрења када
ученици доживе разочарење и неуспех
исказивање позитивних очекивања у вези са
оним што ученици могу да постигну
*
* планирање различитих активности које
обезбеђују укључивање ученика са
различитим индивидуалним
карактеристикама
избегавање критике, исмевања и сарказма
праћење развоја и напредовања различитих
аспеката личности ученика
*
у планирању рада са ученицима уважавам
социјални контекст из кога долазе
*
Просечна оцена 4,63
К4- Компетенције за комуникацију и сарадњу
одличан (увек) врло добар (веома често) добро (понекад)
размењивање идеја и
материјала са колегама
*
укључивање родитеља у
различите активности у
школи
* планирање сарадње са
установама из окружења
* родитељи, колеге, локална
заједница као ресурси за
планирање и реализацију
наставних и ваннаставних
активности
* прихватање иницијативе
партнера које могу да
допринесу напретку
школе
Школски развојни план 2014-2018. године
12
руковођење правилима
успешне комуникације
*
редовно информисање
партнера о активности школе
* *
познавање различитих облика
и садржаја сарадње са
различитим партнерима
* *
учешће у раду тимова и
стручних тела
Просечна оцена 4,03
Највећи проценат наставника је наведене компетенције оценио оценом 5 (у 23
компетенције од 36). Просечан ранг 4,5 и више је у 20 компетенција. Све остале имају
ранг 4 – 4,5. Мање од ранга 4 имају компетенције које се односе на:
 коришћење савремених образовних технологија 3,8;
 пет компетенција које се односе на сарадњу са различитим партнерима и
локалном заједницом и установама из окружења (од 3,7 до 4).
Школски развојни план 2014-2018. године
13
7. ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА
Област 1 – Школски програм и годишњи план рада
задаци активности време реализације носилац
активности
Провера
остварености циљева
учења (образовних
стандарда)
утврђивање начина
провере
(уједначавање
поступка
вредновања)
2014/15 и даље стручно веће
утврђивање
садржаја на којима
ће се вредновати
степен
остварености
стандарда
2014/15 и даље стручно веће
оцењивање,
вредновање (нивоа
знања, степена
усвојености
вештина, ставова)
2014/15 и даље стручно веће
Област 2 – настава и учење
задаци активности време
реализације
носилац активности
Примена ефикасних
наставних метода
угледни часови
(активне методе
наставе, мисаоно
разноврсна настава)
континуирано руководиоци
стручни већа
педагог
поступно вођење
ученика ка вишим
нивоима знања и
постигнућа
континуирано
предметни
наставник
Стицање знања на
часу
учење ученика да
постављају циљеве
учења
континуирано предметни
наставник
оспособљавање ученика
за самопроцену
напретка у учењу
континуирано предметни
наставник
оспособљавање ученика
за различите облике
учења
континуирано предметни
наставник
педагог
Већа мотивација
ученика
укључивање ученика у
процену тачности
одговора (свог и других
ученика)
континуирано предметни
наставник
укључивање ученика у
процес оцењивања
континуирано предметни
наставник
Школски развојни план 2014-2018. године
14
чешће коришћење
похвала
континуирано предметни
наставник
Област 3 – Образовна постигнућа ученика
задаци активности време реализације носилац активности
Додатни рад са
ученицима
увођење нових
облика рада у раду
са овим ученицима
током године предметни
наставници
праћење
напредовања ових
ученика
током године одељењски
старешина,предметни
наставник
Ученици који
напуштају
школовање
евидентирање
стања и околности
које потенцијално
могу довести до
напуштања школе
током године тим за подршку у
прилагођавању
школском животу
разговор са
учеником и
родитељем
током године одељењски
старешина
педагог
договор о мерама
подршке које може
предузети школа
током године тим за појачани рад
Област 4 – Подршка ученицима
задаци активности време
реализације
носилац
активности
Тимови за подршку
у прилагођавању
школском животу
формирање тимова септембар педагошки
колегијумутврђивање
методологије рада
2014/15
Тимови за подршку
ученицима који хоће
више(талентовани)
евидентирање ученика прво
полугодиште
одељењско веће
одељењске
старешине
формирање тимова
према индивидуалним
потребама
током године директор
израда материјала за
рад
током године одељењско веће
сарадња са другим
установама,
институцијама
током године педагог
Програми за
развијање
социјалних вештина
конструктивно
решавање проблема
током године педагог
одељењске
старешинекомуникација за
поштовање себе и
других
током године
Програми за организација учења током године педагог
Школски развојни план 2014-2018. године
15
овладавање
техникама учења
(учење учења)
технике учења током године одељењски
старешина
Већа укљученост
ученика у
вананаставне
активности
повећање степена
мотивисаности ученика
за овај облик рада
(информисање ученика,
разговори)
од 2015/16 одељењске
старешине
руководиоци
секција
Подршка ученицима
из осетљивих група
компезаторни програми
за подршку учењу
(израда и примена)
током године одељењско веће
тим за материјалну
подршку
формирање тима септембар
2014/15
педагошки
колегијум
утврђивање потреба
ученика
током 2014/15
године
одељењски
старешина
сарадња са другим
организацијама
током
2014/15 године
тим за подршку
сарадња са родитељима током
2014/15године
одељењски
старешина,тим
Област 5 - Етос
задаци активности време реализације носилац активности
разрађени поступци
за прилагођавање на
нову средину нових
наставника
упознавање са
колективом
током године руководиоци
стручних већа
стручне службе
упознавање са
радом школе и
школским
документима
током године секретар
реализација
програма увођења у
посао
током године педагог
Промовисање
резултата ученика и
наставника
међусобно
изражавање високих
очекивања у
погледу резултата
рада ученика и
наставника
током године предметни
наставници
Школа- безбедна
средина
појачати
превентивне
активности
током године – по
потреби на основу
процене ученика
педагошки
колегијум
ојачавање
индивидуалног
осећаја ученика о
безбедности
током године одељењски
старешине
Школски развојни план 2014-2018. године
16
Област 7 - Ресурси
задаци активности време реализације носилац активности
Људски ресурси у
функцији квалитета
рада школе
укуључивање свих
наставника у процес
вредновања
властитог рада и
његово коришћење за
унапређење
професионалног
деловања
током године руководилац стручног
већа
педагог
примена
новостечених знања
из области
усавршавања (тимски
рад)
током године стручно веће
Школски развојни план 2014-2018. године
17
8. ПРИОРИТЕТИ У ОСТВАРИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Људски ресурси у функцији унапређења квалитета рада
1. Циљ: Подизање нивоа компетенција наставника
задаци активности време
реализације
носилац
активности
Обогаћивање наставе
искуствима са
усавршавања
(примена
новостечених знања)
разматрање извештаја са
семинара
и могућности примене у
школској средини
континуирано стручно веће
израда поступака и плана
примене
Унапређивање
професионалног
деловања на основу
самовредновања
упознавање са облицима и
техникама самовредновања
2015/16 педагог
стручно веће
израда инструмената за
процену
шта после добијених резултата
Оспособљавање за
коришћење
различитих метода и
техника
угледни час(дискусија,групна
дебата, играње улога,
диференцирани рад, мисаоно
разноврсна настава...)
континуирано стручна већа
педагог
анализа часа и дискусија
тимски рад у налажењу нових
могућности примене
Израда материјала за
активну наставу
избор материјала континуирано стручна већа
селекција садржаја
израда задатака за ученике
Укључивање ученика
у наставни процес
вршњачка едукација 2015/16 предметни
наставници
укључивање у процес
оцењивања
2014/15
и даље
предметни
наставници
вредновање и самовредновање
(свог и рада других ученика)
2014/15
и даље
предметни
наставници
процена тачности решења и
образлагање начина долажења
до решења
2014/15 и
даље
предметни
наставници
Оспособљавање
одељењских
старешина за
реализацију програма
развоја социјалних
вештина ученика
конструктивно решавање
проблема
2016/17
2017/18
педагог
успешна комуникација 2014/15
2015/16
педагог
Школски развојни план 2014-2018. године
18
задаци активности време
реализације
носилац
активности
Оспособљавање
наставника за рад
са талентованим
ученицима
препознавање ових ученика у
наставном раду
2014/15 педагог
могући облици рада 2015/16 педагог
задаци за развој логичког,
стваралачког и креативног
мишљења
2015/16
2016/17
стручно веће
педагог
Оспособљавање за
рад са ученицима
који имају посебне
потребе (ИОП)
тимски рад у оквиру школе
сарадња са основним школама
сарадња са другим
институцијама
2014/15
2015/16
педагог
Оспособљавање
наставника за
израду
компезаторних
програма
израда програма (према
индивидуалним потребама
ученика
2015/16 и
даље по
потреби
педагог
праћење остваривања одељењско веће
вредновање исхода
Организација рада
са ученицима за
стицање знања на
часу
угледни час 2014/15 стручно веће
педагоганализа са дискусијом
могуће варијанте примене
Унапређење
компетенција за
комуникацију и
сарадњу
правила успешне комуникације 2014/15 педагошки
колегијум
(семинар)
размена идеја, материјала,
тимски рад на изради материјала
за рад са ученицима
2014/15 и
даље
стручно веће
Мотивација
ученика
различити мотивациони
поступци
2015/16 стручно веће
примена поступака 2015/16
2016/17
провера степена мотивисаности
ученика за похађање наставе
2017/18 стручни актив
за
самовредновање
рада школе
Психолошка
подршка
наставницима
угроженим од
поплава
Укључивање школе у пројекте
за пружање подршке
2014/15
(по потреби
и даље)
педагошки
колегијум
Школски развојни план 2014-2018. године
19
2. Циљ: Подизање нивоа компетенција ученика
задаци активности време реализације носилац
активности
оспособљавање
ученика за
учење(учење
учења)
организација учења прво полугодиште педагог
формирање радних
навика
прво полугодиште предметни
наставник
технике учења прво полугодиште педагог
оспособљавање
ученика за
постављање
циљева у
учењу
одређивање предмета
у којима ће се пратити
примена и ефекти
примене
2015/16 стручно веће
педагошки
колегијум
праћење утицаја
остваривања
стандарда на
мотивацију ученика
2015/16 стручно веће
педагошки
колегијум
оспособљавање
ученика за
вредновање
напретка у
учењу
(самопроцена
ученика)
одређивање предмета
у којима ће се пратити
примена и ефекти
примене
2015/16 стручно веће
педагошки
колегијум
праћење утицаја
остваривања
стандарда на
мотивацију ученика
2016/17 тим за
самовредновање
развијање
социјалних
вештина код
ученика
комуникација за
поштовање себе и
других (изборни
предмети, час
одељењског
старешине
2014/15 и даље одељењски
старешина
конструктивно
решавање проблема
(општеобразовни
предмети, час
одељењског
старешине)
2015/16 и даље одељењски
старешина
предметни
наставнци
Професионално
оспособљавање
и каријерно
вођење
оспособљавање
ученика за доношење
професионалних
одлука
2014/15 и даље стручно веће
педагог
Развијање
компетенција за
професионално и
стручно обављање
послова у оквиру
изабраног профила
2014/15 и даље стручно веће
Оспособљавање
ученика за успешно
2014/15 и даље педагошки
колегијум
Школски развојни план 2014-2018. године
20
настављање
школовања
стручна већа
неговање и
развијање
компетенција
културног
изражавања
Израда програма
Израда материјала за
вежбање
2016/17
2017/18
стручно веће
српског језика
одељењски
старешина
дигиталне
компетенције
познавање рада на
рачунару
2014/15 и даље педагошки
колегијум
безбедно коришћење
савремених средстава
комуникације
2014/15 и прво
полугодиште
континуирано(првиразред
психолошка
подршка
ученицима
угроженим од
поплава
укључивање у
пројекте за пружање
подршке
2014/15 (по потреби и
даље)
педагошки
колегијум
3. Циљ: подршка ученицима
задаци активности време
реализације
носилац
активности
Подршка у
прилагођавању
школском животу
Формирање тима септембар педагошки
колегијум
утврђивање
методологије рада
септембар тим за подршку
Подршка ученицима
са вишим нивоима
аспирације
као и талентованим
ученицима
индивидуализовани
приступ ученику
током године одељењско веће
одељењске
старешинеФлексибилнији
временски
и просторни услови за
рад
израда материјала за
рад
током године одељењско веће
сарадња са другим
установама,
институцијама
током године педагог
Рад са ученицима
којима је потребна
додатна подршка у
раду
индивидуални рад са
ученицима
током године тим за инклузивно
образовање
вршњачка подршка током године
Програми за развијање
социјалних вештина
конструктивно
решавање проблема
током године педагог
одељењске
старешинекомуникација за
поштовање себе и
других
током године
Програми за
овладавање техникама
организација учења током године педагог
одељењскитехнике учења током године
Школски развојни план 2014-2018. године
21
учења (учење учења) старешина
Овладавање
различитим
вештинама (научним,
практичним,спортским
и сл.)
укључивање ученика у
рад секција, клубова,
обуке у практичним
вештинама и сл.)
током
године
одељењске
старешине
руководиоци
секција
Подршка ученицима
из осетљивих група
компезаторни програми
за подршку учењу
(израда и примена)
током године одељењско веће
Тим за пружање
помоћи у
обезбеђивању
материјалне подршке
утврђивање потреба
ученика
током
године
одељењски
старешина
сарадња са другим
организацијама
током
године
тим за подршку
сарадња са родитељима током године одељењски
старешина,тим
Заштита здравља
ученика
редовни општи
систематски прегледи
током сваке
школске
године
Дом здравља
Обреновац
редовни санитарни
прегледи за потребе
реализације практичне
и блок наставе
Градски завод за
заштиту здравља
редовни стоматолошки
прегледи и
интервенције
Дом здравља
Обреновац
предавања лекара
различитих
специјалности
различите
здравствене
установе
Школски развојни план 2014-2018. године
22
9. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА НА ОСНОВУ
АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ
Матурски испит за образовне профиле ветеринарски и пољопривредни
техничар обављени су по новом правилнику о начину полагања матурских испита за
профиле који су били у огледу и ушли у редован систем образовања. Испит се састојао
из писменог испита из српског језика и књижевности, теста провере стручних знања и
практичног рада. Ученици осталих профила су полагали матурски испит као и
претходних година : писмени испит из српског језика и књижевности, изборни предмет
и практичан рад са одбраном.
Сви ученици који су приступали полагању матурских испита, са успехом су
их положили. Средње оцене матурских испита по образовним профилима одговарају
успеху врло добар.
Када се анализира успех ученика на матурском испиту у његовим сегментима
може се констатовати да су најуспешнији били ученици који су полагали практичан
рад по новом правилнику (ветеринарски и пољопривредни техничар)- средња оцена
практичног рада 4,72. Иза овог дела испита, по успешности следе резултати са теста
провере стручних знања (ветеринарски и пољопривредни техничар) и изборни предмет
(остали профили)- средње оцене 4,13 односно 4,14.
Најниже средње оцене су из српског језика и матурског рада.
Општи успех на матурском и завршном испиту:
Завршни испит
општи успех шк. 2011/12.год. шк.2012/13.год. шк.2013/14.год.
одличан 33 – 76,74 23 – 54,76 22 - 62,86
врло добар 8 - 18,60 10 – 23,81 7 - 20,00
добар 2 - 4,65 6 - 14,28 3 - 8,57
довољан / 3 – 7,14 3 - 8,57
Матурски испит
општи успех шк. 2011/12.год. шк.2012/13.год. шк.2013/14.год.
одличан 46 - 42,20 45 - 34,61 36 – 32,43
врло добар 38 - 34,86 42 - 32,31 41 – 36,94
добар 23 - 21,10 33 - 25,38 34 – 30,63
довољан 2 - 1,83 10 - 7,69 /
укупно ученика 109 130 111
Средња оцена општег успеха на завршним и матурским испитима
шк.2012/13.год. шк.2013/14.год.
завршни испити 4,26 4,37
матурски испити 3,94 4,02
укупно 4,02 4,19
Школски развојни план 2014-2018. године
23
Преглед укупног успеха на завршним и матурским испитима
одличних врло
добрих
добрих
довољних укупно
ученика
шк.2011/12.год.
број 79 46 25 2 152
% 51,97 30,26 16,45 1,31 100
шк.2012/13.год.
број 68 52 39 13 172
% 39,53 30,23 22,67 7,56 100
шк.2013/14.год.
број 58 48 37 3 146
% 39,73 32,88 25,34 2,05 100
Сви ученици који су стекли услов за полагање ових испита су приступили испиту и
успешно га положили. Средња оцена матурских и завршних испита је виша од 4.
На завршним испитима обављена је провера стечености стручних компетенција
и констатована добра оспособљеност ученика за изабрано занимање (цвећар и
пољопривредни произвођач). Иста констатација је и на матурским испитима у
образовним профилима техничар хортикултуре, техничар за заштиту животне средине
и техничар за индустријску фармацеутску технологију.
У образовним профилима који су из огледа прешли у редован систем
образовања (пекар,месар, ветеринарски техничар, пољопривредни техничар) овим
испитима је проверавана стеченост компетенција и усвојеност посебних стандарда
постигнућа прописаних стандардом квалификације у оквиру занимања и за наставак
образовања у области у којој је ученик стекао средње образовање.
Средња оцена завршних и матурских испита по профилима одговара успеху
врло добар у свим образовним профилима.
Мада су резултати ученика оцењени успешним, потребно је и даље радити у
овој области и овај успех подићи на још већи ниво. у том смислу, планира се:
Школски развојни план 2014-2018. године
24
задатак активности време носилац
активности
Интензивирање рада на
припреми ученика за
квалитетнију израду
матурских писмених
радова из српског језика
редован рад на
усавршавању језичке
писмености
(од првог до четвртог
разреда)
током
године
стручно веће
вежбање у писању
самосталних радова
различитог обима и тежине
(од првог до четвртог
разреда)
током
године
стручно веће
пробни матурски испит прво
полугодиште
у четвртом
разреду
стручно веће
Обука ученика у изради
матурских радова
форма и садржај рада трећи и
четврти
разред
стручно веће
коришћење различите
литературе, података
пробно писање матурског
рада (рад у
паровима,групни рад)
трећи разред
Рад у оквиру заједнице
школа
подручја рада
пољопривреда,производња
и прерада хране
побољшање теста знања –
- утврђивање предлога за
садржај теста за проверу
стручних знања
- вредновање одговора
ученика
2014/15 стручно веће
Припрема за испит из
изборног предмета
усаглашавање ставова о
форми, начину, обиму и
садржају за проверу знања
у изборном предмету
2014/15 стручно веће
Редовно праћење
постигнућа ученика на
овим испитима
утврдити посебан облик
похваљивања за
најуспешније матурске
радове
2014/15 педагошки
колегијум
чување најуспешнијих
радова
праћење успешности по
образовним профилима
Школски развојни план 2014-2018. године
25
10. Мере унапређивања доступности одговарајућих облика подршке и
разумљивих прилагођавања и квантитета образовања и васпитања за ученике
којима је потребна додатна подршка
задатак активности време носилац
активности
Идентификација
ученика
сензибилизација наставника
за препознавање образовних
и других потреба ученика
прво
полугодиште
стручно веће
педагог
сарадња са родитељима информисање родитеља о
активностима које
предузима школа
прво
полугодиште
одељењски
старешина
сарадња стручних органа
школе
утврђивање потребе за
пружањем подршке
прво
полугодиште
одељењско
веће
педагошки
колегијум
редовно тромесечно
(шестомесечно) праћење
резултата рада
током
године
одељењско
веће
тим за
инклузивно
образовање
сарадња са основним
школама
сарадња са наставницима из
претходног нивоа
образовања
током
године
(по потреби)
одељењски
старешина
педагог
укључивање наставника
основних школа из којих су
ученици дошли, у
повремени рад са овим
ученицима
педагог
педагошки
колегијум
индивидуална рад са
ученицима и помоћ у
учењу
индивидуалан рад
наставника са учеником
током
године
предметни
наставници
вршњачка подршка током
године
Школски развојни план 2014-2018. године
26
11. ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА
задатак активности време носилац
активности
сензибилизација
наставника за препознавање
ових ученика у наставном
раду
карактеристике које указују
на ове ученике
почетак
школске
године
педагог
специфичне образовне
потребе, могућности,
проблеми у редовном
школовању
током
године
идентификовање ових
ученика и утврђивање
образовних потреба
рад са учеником и
родитељем
током
године
педагог
одељењски
старешина
план подршке ученику тим за
подршкусарадња са другим
институцијама,
организацијама,школама
Обогаћивање доступних
садржаја
Укључивање у слободне
активности
додатни рад са учеником самосталан истраживачки
рад
током
године
наставници
рад са ментором
учешће у реализацији
наставног рада
самостално вођење часа током
године
наставници
вршњачка едукација
други облици подршке флексибилнији, временски
и просторни услови за рад
током
године
тим за
подршку
посете различитим
институцијама
прилике за комуникацију са
вршњацима истих или
сличних интелектуалних
способности
постављање циљева учења,
самовредновање напретка
оспособљавање ученика за
наведени задатак
током
године
наставници
Школски развојни план 2014-2018. године
27
12. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања као и повећања
сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима и запосленима
12.1. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања
задатак активности време носилац
активности
Активности тима за заштиту
ученика
утврђивање поступака и
процедура за заштиту
тим за
заштиту
спровођење поступака
реаговања у ситуацијама
насиља
саветодавни рад са
учесницима у циљу
ублажавања последица
комуникација са
надлежним службама
превентивне активности упознавање чланова савета
родитеља са протоколом о
заштити ученика
септембар директор
упознавање ученика са
протоколом – насиље:врсте
и облици – ученици првог
разреда
септембар
октобар
одељењски
старешина
школска спортска
такмичења
током
године
стручно
веће
организација разноврсних
активности у школи
(секције)
педагошки
колегијум
промоција здравог начина
живота
Дом
здравља
предузимање акција за
задовољавање социјалних
потреба ученика
(хуманитарне акције)
одељењски
старешина
тим за
подршку
акредитовани семинари за
наставнике
педагошки
колегијум
истраживање о врстама и
учесталости насиља у
школи
педагог
Интервентне активности
(поступање по корацима)
процена нивоа ризика током
године
(по
потреби)
тим за
заштиту
ученика
заустављање насиља
процена нивоа насиља
заштитне мере
информисање надлежних
служби
праћење ефеката мера
допунски рад са ученицима
Школски развојни план 2014-2018. године
28
12.2. Сарадња међу ученицима и родитељима
задатак активности време носилац
активности
Одржавање заједничких
родитељских састанака
родитељски састанци у
оквиру одељења
током
године
одељењски
старешина
Учешће (присуство)
родитеља
у ваннаставним
активностима школе
присуствовање додели
диплома, награда
крај
школске
године
педагошки
колегијум
одлазак представника
родитеља на екскурзију са
ученицима
током
године
савет
родитеља
школе
12.3. Сарадња запослених и ученика
задатак активности време носилац
активности
Сарадња кроз реализацију
наставних циљева и
ваннаставних активности
поштовање правила
успешне
комуникације између
ученика и запослених
током
године
одељењски
старешина
предметни
наставниципоштовање захтева
наставника од стране
ученика
током
године
заједничке активности
(екскурзије,излети,прославе)
током
године
сарадња преко ученичког
парламента
уважавање иницијатива,
предлога ученика
током
године
педагошки
колегијум
заједнички састанак
представника парламента
и чланова педагошког
колегијума
прво
полугодиште
сарадња у припреми
завршних и матурских
испита
припремни рад са
ученицима
током
године
предмени
наставници
12.4. Сарадња међу запосленима
задатак активности време носилац
активности
инсистирање на тимском
раду
припремање и реализација
наставе
током
године
стручно
веће
израда наставног
материјала
доношење одлука на
стручним телима
усклађивање међуљудских
односа
равномерније оптерећење
обавезама
почетак
школске
педагошки
колегијум
Школски развојни план 2014-2018. године
29
прецизно дефинисање
обавеза наставника
године
заједнички излети током
године
13. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА
задатак активности време носилац
активности
превенција осипања броја
заинтересованих ученика за
упис у ову школу или
поједине профиле
промотивне активности
школе-упознавање ученика
основних школа са
образовним профилима
током
године
педагошки
колегијум
организација посета
ученика школи пре
опредељивања
демонстрација усвојених
знања и вештина ученика
(изложбе,сајмови...)
превенција осипања
уписаних ученика
(напуштања школе) током
школске године
идентификација ученика са
већим бројем изостанака и
утврђивање разлога
изостајања
током
године
▪одељењски
старешина
▪педагог
▪предметни
наставници
саветодавни рад са
учеником и родитељем
сарадња са центром за
социјални рад и другим
установама по потреби
организовање
хуманитарних акција по
потреби
вршњачка едукација
(помоћ у учењу)
вршњачка подршка
(адаптација, породични
проблеми)
Школски развојни план 2014-2018. године
30
14. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које
превазилазе садржај појединих наставних предмета
задатак активности време носилац
активности
Разматрање могућности
школе
за увођење наставе on line
Сагледавање потреба за
овим обликом наставе
2016/17 Педагошки
колегијум
Сагледавање техничких
могућности школе
2016/17
Сагледавање могућности
школе за израду одређених
наставних садржаја,
задатака и повратних
информација
2016/17
Процена потребног броја
наставника и њихова
квалификациона структура
2016/17
Тим за пружање помоћи у
обезбеђивању материјалне
подршке ученицима
сагледавање потреба
ученика
2014/15 одељењски
старешина
Формирање тима 2014/15 директор
План приоритетних
активности
током
године
тим
Сарадња са другим
организацијама и локалном
заједницом
тим
Школски развојни план 2014-2018. године
31
15. План припрема за испите којима се завршава одређени ниво и врста
образовања (матурски, завршни испити и др.)
задатак активности време носилац
активности
припрема за тест
провере стручних знања
Одређивање предметних
наставника - ментора
прво
полугодиште
директор
стручно
веће
тимски рад наставника са
ученицима
током године стручно
веће
пробни тест знања друго
полугодиште
стручно
веће
припрема за
практичан рад
обезбеђивање простора и
материјала за рад (техничка
помагала, литература и сл.)
током године стручно
веће
Дефинисање активности на
основу стандарда
квалификација
2014/15. стручно
веће
припрема за полагање
писмених испита из
српског језика
увежбавање садржаја из
области језика
континуирано стручно
веће
писање састава из области
књижевности и на слободну
тему
током године
припрема за полагање
изборних предмета
Опредељење ученика за
изборни предмет
прво
полугодиште
управа
школе
Одређивање садржаја за
припрему испита
прво
полугодиште
стручно
веће
Одређивање ментора за
предмете
прво
полугодиште
директор
Анализа припремљености
ученика-процена ментора
мај стручно
веће
Резултати полагања јуни одељењско
веће
припрема за израду
матурског рада
одређивање ментора за
поједине предмете из којих
ученици раде рад
прво
полугодиште
директор
упућивање ученика у начин
израде рада
прво
полугодиште
ментор
рад са ученицима током године ментор
пробни матурски рад друго
полугодиште
стручно
веће
припрема за израду
завршног практичног
рада
одређивање ментора прво
полугодиште
директор
рад са ученицима током године ментори
припрема за реализацију
испита
одређивање екстерног члана и
осталих чланова комисије
друго
полугодиште
обезбеђивање потребних
сировина, наставног
Школски развојни план 2014-2018. године
32
материјала, опреме за сам
испит
16. План стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и
других запослених у школи
Школа доноси план потреба и приоритета за усавршавање на основу :
1) личних планова професионалног развоја наставникa;
2) резултата самовредновања
3) извештаја о остварености стандарда постигнућа ученика
Лични план професионалног развоја наставника сачињава се на основу
самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника.
К1 - компетенција за наставну област, предмет и методику наставе
К2 - компетенција за поучавање и учење
К3 - компетенција за пружање подршке развоју личности ученика
К4 - компетенција за комуникацију и сарадњу
А. Усавршавање које предузима школа
област задаци
извођење угледних
часова
сценарио часа
припрема материјала,задатака
анализа часа
дискусија
излагање на
састанцима стручних
органа
излагање после савладаног програма стручног усавршавања
приказ књиге
приказ приручника
приказ дидактичког материјала
приказ стручног чланка
приказ различите врсте истраживања
излагање о студијском путовању,стручној посети и сл.
остваривање других
облика усавршавања у
установи
истраживања (научна, акциона и сл.)
пројекти у установи
програми огледа
облик усавршавања који је припремљен и остварен у установи
2. Усавршавање које се спроводи по одобреним програмима обука и стручних скупова
3. Усавршавање које предузима Министарство надлежно за послове образовања (Завод
за унапређивање, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања)
 програми обука
Школски развојни план 2014-2018. године
33
 стручни скупови
 летње и зимске школе
 стручна и студијска путовања
4.Усавршавања која остварују високошколске установе (програм у оквиру
целоживотног учења)
5. Међународни семинари и скупови
6. Усавршавање у складу са личним планом професионалног развоја (активности које
нису претходно наведене)
У програмима које предузима Министарство надлежно за послове образовања,
приоритетне области усавршавања су:
1 - јачање професионалних капацитета запослених нарочито у области иновативних
метода наставе и управљања одељењем
2 - учење да се учи и развијање мотивације за учење
3 - здравствено образовање и развијање здравих стилова живота
4 - комуникацијске вештине
5 - одрживи развој и заштита животне средине
6 - превенција насиља, злостављања и занемаривања
7 - превенција дискриминације
8 - инклузија ученика са сметњама у развоју и друштвено маргинализованих група
9 - сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентом
10 - информационо комуникационе технологије
Б. Усавршавање које се спроводи по одобреним програмима обука и стручних скупова
В. Усавршавање које предузима Министарство надлежно за послове образовања (Завод
за унапређивање, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања)
 програми обука
 стручни скупови
 летње и зимске школе
 стручна и студијска путовања
Школски развојни план 2014-2018. године
34
Г. Усавршавања која остварују високошколске установе (програм у оквиру
целоживотног учења)
Д. Међународни семинари и скупови
Ђ. Усавршавање у складу са личним планом професионалног развоја (активности које
нису претходно наведене)
План стручног усавршавања у програмима које предузима Министарство
надлежно за послове образовања
стручно веће области усавршавања
Стручно веће српски
језик,књижевност и
уметности
Општа питања наставе
Васпитни рад
Информатика
Српски језик и књижевност
Уметност
Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Стручно веће страних
језика
Општа питања наставе
Васпитни рад
Информатика
Страни језик
Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Стручно веће
физичког васпитања
Општа питања наставе
Васпитни рад
Физичко васпитање
Здравствено васпитање
Стручно веће
предмета друштвених
наука
Општа питања наставе
Васпитни рад
Информатика
Друштвене науке
Изборни и факултативни предмети
Стручно веће
математика,физика и
информатика
Општа питања наставе
Васпитни рад
Информатика
Математика
Природне науке
Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Стручно веће за
област стручних
предмета подручја
рада пољопривреда
Општа питања наставе
Васпитни рад
Информатика
Средње стручно образовање (стручни предмети)
Здравствено васпитање
Стручно веће
стручних предмета за
област производња и
прерада хране
Општа питања наставе
Васпитни рад
Информатика
Средње стручно образовање (стручни предмети)
Школски развојни план 2014-2018. године
35
Здравствено васпитање
Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Стручно веће
стручних предмета
хемија и технолошка
група предмета
Општа питања наставе
Васпитни рад
Информатика
Средње стручно образовање (стручни предмети)
Здравствено васпитање
17. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
Наставник и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да
напредује стицањем звања:
 педагошки саветник
 самостални педагошки саветник
 виши педагошки саветник
 високи педагошки саветник
Звање педагошки саветник може да стекне наставник који осим лиценце за рад
наставника има:
- најмање 8 година образовно васпитног рада у установи
- показује висок степен компетентности у васпитно образовном раду
- истиче се у свим активностима стручног усавршавања које организује установа
- иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада
- оствари додатних 50 сати усавршавања
- зна страни језик
- користи рачунар у раду
Звање самостални педагошки саветник може да стекне наставник:
- има најмање 10 година искуства у обављању образовно-васпитног рада у установи и 2
године рада у звању педагошког саветника
- показује висок степен компетентности у васпитно образовном раду
- иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада
- савлада програм за ментора приправнику од 70 бодова или програме којима се стиче
компетенција за обучавање других наставника
- зна страни језик
- користи рачунар у раду
Звање вишег педагошког саветника може да стекне наставник:
- има најмање 12 година радног искуства у обављању образовно васпитног рада у
установи
и 2 године у звању самосталног педагошког саветника
- показује надпросечан степен компетентности у образовно васпитном раду
- иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада
- оствари различите одобрене програме извођењем обуке од најмање 100 сати у
својству
Школски развојни план 2014-2018. године
36
реализатора програма или предавача
- зна страни језик
- користи рачунар у раду
Звање високог педагошког саветника може да стекне наставник који:
- има најмање 15 година радног искуства у обављању образовно васпитног рада и
најмање
3 године у звању вишег педагошког саветника
- оствари различите одобрене програме извођењем обуке у трајању од преко 120 сати
у својству реализатора програма или предавача
- показује надпросечан степен компетентности у образовно васпитном раду
- иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада
- аутор је или коаутор одобреног програма који се остварује
- зна страни језик : један на нивоу А2 а други на нивоу Б1
- користи рачунар у раду
- креира и остварује истраживачке активности од значаја за образовно васпитни рад
Показани ниво компетенција наставника
1. Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе
- остварује функционалне, образовне и васпитне циљеве у складу са општим
принципима,
циљевима и исходима образовања, наставним планом и програмом предмета који
предаје,
прилагођавајући их индивидуалним карактеристикама и могућностима ученика
- усклађује циљеве, садржаје, методе рада и очекиване исходе, хоризонтално и
вертикално
повезује садржаје унутар школског програма
- стално прати развој областикоју предаје и наставу планира у складу са новинама
- примењује разноврсне методичке поступке у складу са циљевима, исходима и
стандардима
постигнућа , садржајима наставног предмета, узрасним карактеристикама
и индивидуалним могућностима и потребамаученика
- подстиче и користи употребу различитих медија у настави и одговарајуће и доступне
технологије
- повезује знања из дисциплине коју предаје са знањима из других дисциплинаи
са високошколским искуством ученика
- представља позитиван моделученицима како се мисли и истражује у дисциплини
коју предаје
- планира и предузима мере подршке ученицима на основу анализе остварености
образовних стандарда постигнућа
- континуирано прати и вреднује постигнућа ученика користећи различите начине
вредновања у складу са специфичностима предмета
Школски развојни план 2014-2018. године
37
- програм рада припрема тако да уважава стандарде постигнућа, наставни план и
програм
и индивидуалне разлике ученика водећи рачуна о садржајној и временској
усклађености
- систематски уводи ученике у научну дисциплину
- прати и вреднује интересовање ученика у оквиру предмета
2. Компетенције за поучавање и учење
- осмишљава подстицајну средину за учење
- планира праћење и вредновање постигнућа ученика и самовредновање
- индивидуализује наставу
- омогућава активну улогу ученика у процесу наставе
- подржава ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и
коментаришу у вези са предметом учења
- континуирано подстиче развој и примену различитих мисаоних вештина
(идентификовање
проблема, решавање проблема, доношење одлука) и облика мишљења (критичко,
аналитичко и дивергентно)
- планира активности полазећи од искуства ученика, индивидуалних карактеристика и
потреба, постављених циљева, исхода и садржаја
- даје упутства јасна свим ученицима и упућује на трансфер знања
- планира активности којима се развијају научни појмови код ученика
- прати и вреднује постигнућа ученика примењујући објективно, јавно, континуирано и
подстицајно оцењивање, дајући потпуну и разумљиву повратну информацију
ученицима
о раду
3. Компетенције за подршку развоју личности ученика
- током планирања и припремања уважава индивидуалне карактеристике и потребе
развојног нивоа сваког појединог ученика
- подстиче мотивацију за учење
- подстиче и развија личну одговорност за учење
- прати индивидуално постигнуће ученика у циљу подстицања развоја
- подстиче и развија самовредновање код ученика
- подстиче и развија вршњачко вредновање
- планирање интеракције свих учесника у васпитно образовном раду засновану на
поштовању различитости и уважавању потреба
- укључује мишљење ученика у вредновање његових постигнућа
- подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли ставова и уверења код ученика
- уважава личност и приватност ученика
- пружа помоћ и подршку ученицима у њиховом организовању и учешћу у свим
облицима
школског живота
Школски развојни план 2014-2018. године
38
- заступа најбољи интерес ученика у васпитно образовном раду
- развија толеранцију и хуманост код ученика
- користи различите стратегије праћења развоја различитих аспеката личности
(сарадња са
другим ученицима, решавање конфликата, реаговање на неуспех)
- вреднује сопствени рад анализирајући мотивацију, задовољство и активност ученика
на
часу, њихову самосталност и истрајност у раду
4. Компетенције за комуникацију и сарадњу
- тимски планира образовно васпитни процес
- испитује потребе родитеља и друштвене заједнице и у складу са тим планира сарадњу
са њима
- примењује принципе ненасилне комуникације у изражавању својих запажања у вези
са праћењем и вредновањем ученика
- Подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика
- подстиче стварање позитивне социјалне климе у одељењу
- гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у образовно васпитном
процесу
- користи конструктивни принцип у комуникацији са ученицима
- са родитељима и друштвеном заједницом ради на утврђивању заједничких интереса
- покреће и ради на остваривању иницијативе родитеља и друштвене заједнице
у остваривању заједничких интереса
- уважава и поштује личност и приватност родитеља и осталих партнера у образовно
васпитном процесу
- благовремено и континуирано размењује информације са родитељима о постигнућу
и развоју ученика
- ангажује родитеље и остале партнереу образовно васпитном процесу у остваривању
активности
- користи могућности друштвене заједнице за подстицање развоја деце
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године

More Related Content

What's hot

Dositej Obradović - Anđelija - Stoilković - Kristina Mitić
Dositej Obradović - Anđelija - Stoilković - Kristina MitićDositej Obradović - Anđelija - Stoilković - Kristina Mitić
Dositej Obradović - Anđelija - Stoilković - Kristina Mitić
NašaŠkola.Net
 
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacijaRoditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
13.6. podrska-ucenicima-1
13.6. podrska-ucenicima-113.6. podrska-ucenicima-1
13.6. podrska-ucenicima-1
goranco69
 
допунска настава српски језик и математика, трећи разред
допунска настава  српски језик и математика, трећи разреддопунска настава  српски језик и математика, трећи разред
допунска настава српски језик и математика, трећи разред
Gordana Janevska
 
Ružno pače - Suzana Dimitrijevic
Ružno pače - Suzana DimitrijevicRužno pače - Suzana Dimitrijevic
Ružno pače - Suzana Dimitrijevic
Edukacija Obrazovni portal
 
Zivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razredZivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razred
plavaplaneta
 
Simboli Republike Srbije
Simboli Republike SrbijeSimboli Republike Srbije
Simboli Republike Srbije
Dragan Stojanovic
 
Интердисциплинарна настава
Интердисциплинарна наставаИнтердисциплинарна настава
Интердисциплинарна настава
Небојша Антић
 
функционални стилови
функционални стиловифункционални стилови
функционални стилови
milijana1
 
Природне лепоте и културно-историјски споменици Србије
Природне лепоте и културно-историјски споменици СрбијеПриродне лепоте и културно-историјски споменици Србије
Природне лепоте и културно-историјски споменици Србије
Ana Maric Stevanovic
 
Biomi, Životne oblasti na planeti
Biomi, Životne oblasti na planetiBiomi, Životne oblasti na planeti
Biomi, Životne oblasti na planeti
Olivera Lučić
 
Марко Краљевић 2012
Марко Краљевић 2012Марко Краљевић 2012
Марко Краљевић 2012
Nataša Stojanović
 
Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanje
Verica Arula
 
Vrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečeniciVrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečenici
Ивана Ћуковић
 
Prilozi i-predlozi
Prilozi i-predloziPrilozi i-predlozi
Prilozi i-predlozi
Flekica87
 
српска средњовековна књижевност и типови књижевних језика код
српска средњовековна књижевност и типови књижевних језика кодсрпска средњовековна књижевност и типови књижевних језика код
српска средњовековна књижевност и типови књижевних језика код
Вања Вулин
 

What's hot (20)

Dositej Obradović - Anđelija - Stoilković - Kristina Mitić
Dositej Obradović - Anđelija - Stoilković - Kristina MitićDositej Obradović - Anđelija - Stoilković - Kristina Mitić
Dositej Obradović - Anđelija - Stoilković - Kristina Mitić
 
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacijaRoditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
 
13.6. podrska-ucenicima-1
13.6. podrska-ucenicima-113.6. podrska-ucenicima-1
13.6. podrska-ucenicima-1
 
Program rada odeljenjskog staresine vi razred
Program rada odeljenjskog staresine vi razredProgram rada odeljenjskog staresine vi razred
Program rada odeljenjskog staresine vi razred
 
Geografske karte
Geografske karteGeografske karte
Geografske karte
 
допунска настава српски језик и математика, трећи разред
допунска настава  српски језик и математика, трећи разреддопунска настава  српски језик и математика, трећи разред
допунска настава српски језик и математика, трећи разред
 
Ružno pače - Suzana Dimitrijevic
Ružno pače - Suzana DimitrijevicRužno pače - Suzana Dimitrijevic
Ružno pače - Suzana Dimitrijevic
 
Zivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razredZivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razred
 
Simboli Republike Srbije
Simboli Republike SrbijeSimboli Republike Srbije
Simboli Republike Srbije
 
Evaluacija časa
Evaluacija časaEvaluacija časa
Evaluacija časa
 
Интердисциплинарна настава
Интердисциплинарна наставаИнтердисциплинарна настава
Интердисциплинарна настава
 
функционални стилови
функционални стиловифункционални стилови
функционални стилови
 
Природне лепоте и културно-историјски споменици Србије
Природне лепоте и културно-историјски споменици СрбијеПриродне лепоте и културно-историјски споменици Србије
Природне лепоте и културно-историјски споменици Србије
 
Biomi, Životne oblasti na planeti
Biomi, Životne oblasti na planetiBiomi, Životne oblasti na planeti
Biomi, Životne oblasti na planeti
 
Марко Краљевић 2012
Марко Краљевић 2012Марко Краљевић 2012
Марко Краљевић 2012
 
Program rada odeljenjskog staresine v razred
Program rada odeljenjskog staresine v razredProgram rada odeljenjskog staresine v razred
Program rada odeljenjskog staresine v razred
 
Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanje
 
Vrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečeniciVrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečenici
 
Prilozi i-predlozi
Prilozi i-predloziPrilozi i-predlozi
Prilozi i-predlozi
 
српска средњовековна књижевност и типови књижевних језика код
српска средњовековна књижевност и типови књижевних језика кодсрпска средњовековна књижевност и типови књижевних језика код
српска средњовековна књижевност и типови књижевних језика код
 

Similar to Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године

школски развојни-план
школски развојни-планшколски развојни-план
школски развојни-план
bbilja
 
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. годиниИзвештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години
phskola
 
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
phskola
 
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanovePravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
Zorana Galic
 
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
phskola
 
Актуелно стање у области школске праксе
Актуелно стање у области школске праксеАктуелно стање у области школске праксе
Актуелно стање у области школске праксе
Razvionica
 
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godiniIzvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
phskola
 
Katalog 2016-2018
Katalog 2016-2018Katalog 2016-2018
Katalog 2016-2018
Akademija Filipovic
 
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Akademija Filipovic
 
Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt
Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.pptNapredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt
Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt
ssuser3c032d
 
Портфолио
ПортфолиоПортфолио
Портфолио
Dragana Zaric
 
132 standardi nastavnika-cir
132 standardi nastavnika-cir132 standardi nastavnika-cir
132 standardi nastavnika-cir
rim2504
 
Napredovanje ucenika u toku godine i
Napredovanje ucenika u toku godine  iNapredovanje ucenika u toku godine  i
Napredovanje ucenika u toku godine i
Gordana Janevska
 
Pravilnik o-normi-casova-u-os
Pravilnik o-normi-casova-u-osPravilnik o-normi-casova-u-os
стручно упутство о_начину_израде_школске_документације
стручно упутство о_начину_израде_школске_документацијестручно упутство о_начину_израде_школске_документације
стручно упутство о_начину_израде_школске_документације
bbilja
 
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Osnovna Škola Anta Bogićević
 
Развионица, компонента 4 - Д. Станковић
Развионица, компонента 4 - Д. СтанковићРазвионица, компонента 4 - Д. Станковић
Развионица, компонента 4 - Д. Станковић
Razvionica
 
plan rada odeljenskog staresi perduv.docx
plan rada odeljenskog staresi perduv.docxplan rada odeljenskog staresi perduv.docx
plan rada odeljenskog staresi perduv.docx
ssuser2875a41
 
Нови програм основног образовања и васпитања у иностранству
Нови програм основног образовања и васпитања у иностранствуНови програм основног образовања и васпитања у иностранству
Нови програм основног образовања и васпитања у иностранству
Srpska škola u inostranstvu
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Ljiljana Rehner
 

Similar to Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године (20)

школски развојни-план
школски развојни-планшколски развојни-план
школски развојни-план
 
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. годиниИзвештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години
 
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
 
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanovePravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
 
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
 
Актуелно стање у области школске праксе
Актуелно стање у области школске праксеАктуелно стање у области школске праксе
Актуелно стање у области школске праксе
 
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godiniIzvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
 
Katalog 2016-2018
Katalog 2016-2018Katalog 2016-2018
Katalog 2016-2018
 
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
 
Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt
Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.pptNapredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt
Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt
 
Портфолио
ПортфолиоПортфолио
Портфолио
 
132 standardi nastavnika-cir
132 standardi nastavnika-cir132 standardi nastavnika-cir
132 standardi nastavnika-cir
 
Napredovanje ucenika u toku godine i
Napredovanje ucenika u toku godine  iNapredovanje ucenika u toku godine  i
Napredovanje ucenika u toku godine i
 
Pravilnik o-normi-casova-u-os
Pravilnik o-normi-casova-u-osPravilnik o-normi-casova-u-os
Pravilnik o-normi-casova-u-os
 
стручно упутство о_начину_израде_школске_документације
стручно упутство о_начину_израде_школске_документацијестручно упутство о_начину_израде_школске_документације
стручно упутство о_начину_израде_школске_документације
 
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
 
Развионица, компонента 4 - Д. Станковић
Развионица, компонента 4 - Д. СтанковићРазвионица, компонента 4 - Д. Станковић
Развионица, компонента 4 - Д. Станковић
 
plan rada odeljenskog staresi perduv.docx
plan rada odeljenskog staresi perduv.docxplan rada odeljenskog staresi perduv.docx
plan rada odeljenskog staresi perduv.docx
 
Нови програм основног образовања и васпитања у иностранству
Нови програм основног образовања и васпитања у иностранствуНови програм основног образовања и васпитања у иностранству
Нови програм основног образовања и васпитања у иностранству
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
 

More from phskola

Извештај о раду школе на крају првог полугодишта 2017/2018. године
Извештај о раду школе на крају првог полугодишта 2017/2018. годинеИзвештај о раду школе на крају првог полугодишта 2017/2018. године
Извештај о раду школе на крају првог полугодишта 2017/2018. године
phskola
 
Распоред, вежбе, друго полугодиште, 2017/2018
Распоред, вежбе, друго полугодиште, 2017/2018Распоред, вежбе, друго полугодиште, 2017/2018
Распоред, вежбе, друго полугодиште, 2017/2018
phskola
 
Распоред, друго полугодиште, 2017/2018
Распоред, друго полугодиште, 2017/2018Распоред, друго полугодиште, 2017/2018
Распоред, друго полугодиште, 2017/2018
phskola
 
Извештај о раду школе у школској 2016/2017. години
Извештај о раду школе у школској 2016/2017. годиниИзвештај о раду школе у школској 2016/2017. години
Извештај о раду школе у школској 2016/2017. години
phskola
 
Статут Пољопривредно-хемијске школе
Статут Пољопривредно-хемијске школе Статут Пољопривредно-хемијске школе
Статут Пољопривредно-хемијске школе
phskola
 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТ...
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТ...ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТ...
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТ...
phskola
 
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ПОЉО...
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ПОЉО...ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ПОЉО...
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ПОЉО...
phskola
 
Распоред звоњења
Распоред звоњења Распоред звоњења
Распоред звоњења
phskola
 
Распоред припремне наставе за ванредне ученике
Распоред припремне наставе за ванредне ученике Распоред припремне наставе за ванредне ученике
Распоред припремне наставе за ванредне ученике
phskola
 
Распоред писмених задатака, графичких радова и контролних вежби
Распоред писмених задатака, графичких радова и контролних вежбиРаспоред писмених задатака, графичких радова и контролних вежби
Распоред писмених задатака, графичких радова и контролних вежби
phskola
 
Распоред часова вежби
Распоред часова вежбиРаспоред часова вежби
Распоред часова вежби
phskola
 
Распоред практичне наставе
Распоред практичне наставе Распоред практичне наставе
Распоред практичне наставе
phskola
 
Распоред часова одељењског старешине
Распоред часова одељењског старешинеРаспоред часова одељењског старешине
Распоред часова одељењског старешине
phskola
 
Распоред часова редовне наставе
Распоред часова редовне наставе Распоред часова редовне наставе
Распоред часова редовне наставе
phskola
 
Raspored izvodjenja pripremne nastave, maturski i završni ispiti, školska 201...
Raspored izvodjenja pripremne nastave, maturski i završni ispiti, školska 201...Raspored izvodjenja pripremne nastave, maturski i završni ispiti, školska 201...
Raspored izvodjenja pripremne nastave, maturski i završni ispiti, školska 201...
phskola
 
Bajka o-bajci
Bajka o-bajciBajka o-bajci
Bajka o-bajci
phskola
 
Odluka o dodeli ugovora javna nabavka električne energije za 2017. godinu.
Odluka o dodeli ugovora javna nabavka električne energije za 2017. godinu.Odluka o dodeli ugovora javna nabavka električne energije za 2017. godinu.
Odluka o dodeli ugovora javna nabavka električne energije za 2017. godinu.
phskola
 
Konkursna dokumentacija nabavka električne energije za 2017. godine
Konkursna dokumentacija nabavka električne energije za 2017. godineKonkursna dokumentacija nabavka električne energije za 2017. godine
Konkursna dokumentacija nabavka električne energije za 2017. godine
phskola
 
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije za 2017. godinu
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije za 2017. godinuPoziv za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije za 2017. godinu
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije za 2017. godinu
phskola
 
Izvestaj o radu direktora škole u školskoj 2015/2016. godini.
Izvestaj o radu direktora škole u školskoj 2015/2016. godini. Izvestaj o radu direktora škole u školskoj 2015/2016. godini.
Izvestaj o radu direktora škole u školskoj 2015/2016. godini.
phskola
 

More from phskola (20)

Извештај о раду школе на крају првог полугодишта 2017/2018. године
Извештај о раду школе на крају првог полугодишта 2017/2018. годинеИзвештај о раду школе на крају првог полугодишта 2017/2018. године
Извештај о раду школе на крају првог полугодишта 2017/2018. године
 
Распоред, вежбе, друго полугодиште, 2017/2018
Распоред, вежбе, друго полугодиште, 2017/2018Распоред, вежбе, друго полугодиште, 2017/2018
Распоред, вежбе, друго полугодиште, 2017/2018
 
Распоред, друго полугодиште, 2017/2018
Распоред, друго полугодиште, 2017/2018Распоред, друго полугодиште, 2017/2018
Распоред, друго полугодиште, 2017/2018
 
Извештај о раду школе у школској 2016/2017. години
Извештај о раду школе у школској 2016/2017. годиниИзвештај о раду школе у школској 2016/2017. години
Извештај о раду школе у школској 2016/2017. години
 
Статут Пољопривредно-хемијске школе
Статут Пољопривредно-хемијске школе Статут Пољопривредно-хемијске школе
Статут Пољопривредно-хемијске школе
 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТ...
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТ...ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТ...
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТ...
 
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ПОЉО...
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ПОЉО...ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ПОЉО...
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ПОЉО...
 
Распоред звоњења
Распоред звоњења Распоред звоњења
Распоред звоњења
 
Распоред припремне наставе за ванредне ученике
Распоред припремне наставе за ванредне ученике Распоред припремне наставе за ванредне ученике
Распоред припремне наставе за ванредне ученике
 
Распоред писмених задатака, графичких радова и контролних вежби
Распоред писмених задатака, графичких радова и контролних вежбиРаспоред писмених задатака, графичких радова и контролних вежби
Распоред писмених задатака, графичких радова и контролних вежби
 
Распоред часова вежби
Распоред часова вежбиРаспоред часова вежби
Распоред часова вежби
 
Распоред практичне наставе
Распоред практичне наставе Распоред практичне наставе
Распоред практичне наставе
 
Распоред часова одељењског старешине
Распоред часова одељењског старешинеРаспоред часова одељењског старешине
Распоред часова одељењског старешине
 
Распоред часова редовне наставе
Распоред часова редовне наставе Распоред часова редовне наставе
Распоред часова редовне наставе
 
Raspored izvodjenja pripremne nastave, maturski i završni ispiti, školska 201...
Raspored izvodjenja pripremne nastave, maturski i završni ispiti, školska 201...Raspored izvodjenja pripremne nastave, maturski i završni ispiti, školska 201...
Raspored izvodjenja pripremne nastave, maturski i završni ispiti, školska 201...
 
Bajka o-bajci
Bajka o-bajciBajka o-bajci
Bajka o-bajci
 
Odluka o dodeli ugovora javna nabavka električne energije za 2017. godinu.
Odluka o dodeli ugovora javna nabavka električne energije za 2017. godinu.Odluka o dodeli ugovora javna nabavka električne energije za 2017. godinu.
Odluka o dodeli ugovora javna nabavka električne energije za 2017. godinu.
 
Konkursna dokumentacija nabavka električne energije za 2017. godine
Konkursna dokumentacija nabavka električne energije za 2017. godineKonkursna dokumentacija nabavka električne energije za 2017. godine
Konkursna dokumentacija nabavka električne energije za 2017. godine
 
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije za 2017. godinu
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije za 2017. godinuPoziv za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije za 2017. godinu
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije za 2017. godinu
 
Izvestaj o radu direktora škole u školskoj 2015/2016. godini.
Izvestaj o radu direktora škole u školskoj 2015/2016. godini. Izvestaj o radu direktora škole u školskoj 2015/2016. godini.
Izvestaj o radu direktora škole u školskoj 2015/2016. godini.
 

Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године

 • 1. Школски развојни план 2014-2018. године 1 “Strive for continuous improvement, instead of perfection.” Kim Collins „ТЕЖИТЕ СТАЛНОМ НАПРЕТКУ, УМЕСТО ДА ТЕЖИТЕ ПЕРФЕКЦИЈИ“ Ким Колинс- атлетичар
 • 2. Школски развојни план 2014-2018. године 2 1. УВОД Школско развојно планирање је континуиран процес заснован на константном истраживању и препознавању аутентичних потреба школе и проналажењу начина да се те потребе задовоље. Законом о основама система васпитања и образовања предвиђено је да све школе у Србији донесу своје развојне планове. Развојни план је документ који се доноси за период од 3 до 5 година. У процесу његовог доношења учествују све интересне групе: ученици, наставници, родитељи и локална заједница. 2. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ Одлуком Oкружног суда у Београду Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу је регистрована 09. октобра 1990. године, а струке заступљене у школи верификоване су одлуком Министарства просвете Републике Србије решењем број 022-05-70/93-03 од 20. фебруара 1994. године. Подаци о школи Назива школе: ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА Место и адреса: 11500 Обреновац, Милоша Обреновића бр. 90 Број телефона и факс: 011 8721 375; 011 8721 532 e-mail: office@polj-hemskola.edu.rs phskola@gmail.com сајт: www.polj-hemskola.edu.rs Име и презиме директора: Драгољуб Златановић, дипл. инж. 2.1. СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ  Заинтересованост ученика и родитеља за упис у школу;  Стручан наставни кадар;  Методички добро обучен наставни кадар;  Заинтересованост једног дела колектива за даљи професионални раст и развој;  Добра опремљеност школе(велики број наставних средстава);  Разноврсне ваннаставне активности (велики број секција, Ученички парламент);  Подршка ученицима (награде, саветодавни рад, помоћ у учењу, припреме и учествовања на такмичењима,ваншколским манифестацијама;  Успеси и постигнућа наставника и ученика у оквиру многобројних такмичења;  Добра организација рада школе кроз рад:руководства школе, Педагошког колегијума, Наставничког већа,два Актива (за Развојно планирање и Развој школског програма); стручних већа, различитих тимова;
 • 3. Школски развојни план 2014-2018. године 3  Поштовање закона, правилника у раду Школе;  Добро опремљена библиотека;  Постојање сале за физичко, дворишта, свечане сале,  Добра сарадња са локалном средином; 2.2. СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ  Недовољна мотивисаност једног дела наставника и ученика за рад и увођење иновација;  Учење за оцену, код већине ученика  Појединачна ризична понашања ученика;  Велики број ученика-путника 2.3. МИСИЈА Ми смо образовно-васпитна институција, која стручно и са пуном свешћу о значају свога рада образује ученике за занимања из области пољопривреде, производње, прераде хране, хемије.У добро опремљеном радном простору, а у атмосфери подстицања постигнућа, образујемо осам образовних профила и омогућавамо ученицима усвајање практичних и примењивих знања и вештина, која ће им омогућити даљи професионални развој у областима за које се школују. Главни принципи у нашем раду су :  Принцип поделе одговорности и преузимања одговорности (тимски рад);  Принцип активног учешћа наставника и ученика у животу локалне заједнице и шире;  Принцип подршке формирању здраве личности ученика. 2.4. ВИЗИЈА Желимо да кроз оснажене и обучене људске ресурсе постанемо школа која ће ученицима и наставницима обезбедити могућности за свеобухватан лични и професионални раст и развој, кроз наставни процес, али и кроз ненаставне садржаје и активности који чине живот и рад Школе, а у здравој и безбедној школској средини. Приоритетни задаци школе су:  Даље стручно усавршавање наставника кроз избор семинара, који су у складу са постојећим потребама школе и праћење примене стручног усавршавања;  Интензивирање угледних часова, часова оцењивања и часова у наставној бази;
 • 4. Школски развојни план 2014-2018. године 4  Бољи и организованији рад у тимовима, усклађивање и повезивање рада различитих тимова – промоција тимова и тимског рада;  Даље унапређивање ваннаставних активности кроз подршку ученицима при укључивању у Ученички парламент и различите секције,  Континуиран рад на даљем обезбеђивању безбедних услова за живот и рад у школи и ученика и наставника;  Развој професионализма у раду и понашању и одговорног обављања послова;  Развој транспарентности у раду; 3. РЕСУРСИ 3.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ Радно место Школска спрема Број извршилаца Директор 7. степен 1 Секретар 7. степен 1 Организатор практичне наставе 7. степен 2 Наставници 7. степен 65 Педагог 7. степен 1 Библиотекар 7. степен 1 Помоћни наставници 4. степен 3 Шеф рачуноводства 4. степен 1 Административно-финансијски радници 4. степен 2 Домар 4. степен 1 Помоћни радници 1. степен 11 *НАПОМЕНА: Структура запослених за школску 2014/2015. годину и свака промена ће бити приказана у Извештају о реализацији школског развојног плана 3.2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ За реализацију васпитно-образовног рада користиле су се:  22 учионице  специјализоване учионице за биологију, математику и физику  лабораторије за хемијско-технолошку групу предмета, кабинетими за пољопривредну групу предмета и информатику , ветерину и пољопривредну технику, фискултурна сала, пекара, библиотека, ученички клуб.  спортски терени Школа користи имање у величини од 5 ha са пратећим зградама. Уговор о коришћењу имања и објеката на имању је закључен између школе и ''А.Д. Драган Марковић''.
 • 5. Школски развојни план 2014-2018. године 5 У школи је за потребе ученика радила и стоматолошка амбуланта. У односу на Нормативе проценат опремљености је задовољавајући. И ове школске године школа ће наставити са опремањем набављајући наставна средства која недостају. У мају месецу школа је претрпела значајна оштећења због елементарне непогоде-поплаве. Страдало је цело приземље у старој и новој згради. Поплављени су фискултурна сала, кабинети, лабораторија и учионице. На почетку школске године настава се одвија на спрату нове зграде, у учионицама, кабинетима и лабораторијама у старој згради и две учионице на школском имању у Грабовцу. Упоредо се сређује простор у приземљу нове зграде, који ће се након тога користити за обављање наставе. 4. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА У ШКОЛИ Школа образује ученике за следећа подручја рада и образовне профиле:  ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ Образовни профил Степен 1. Ветеринарски техничар IV 2. Пољопривредни техничар IV 3. Техничар хортикултуре IV 4. Цвећар-вртлар III 5. Пекар III 6. Месар III 7.Руковалац механичар пољопривредном техником III  ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ Образовни профил Степен 1. Техничар за заштиту животне средине IV 2. Техничар за индустријску фармацеутску технологију IV
 • 6. Школски развојни план 2014-2018. године 6 5. АНАЛИЗА СТАЊА Самовредновањем рада школе на основу стандарда квалитета рада установе током школске 2012/2013. године и 2013/2014. године констатовано је да је већина наведених стандарда остварена у потпуности или у великој мери. Просечан ранг процењиваних стандарда је углавном између три и четири на скали од четири категорије. Процене су обавили ученици, наставници и родитељи ученика а коришћени инструменти су били упитници и скале процене. Процена стања по областима је следећа: Област 1 – Школски програм и годишњи план рада позитивна процена (оствареност у потпуности или у великој мери) корекција (подизање стандарда на виши ниво) наведени документи су сачињени у складу са прописима и садрже све потребне елементе елементи ових докумената су међусобно усклађени годишњи план рада школе омогућава остваривање циљева и стандарда образовања и васпитања ▪ у годишњи план рада за наставни предмет унети и образовне стандарде ▪ нагласити у годишњим плановима наставних предмета проверу остварености образовних стандарда Годишњи план рада и школски програм усмерени су на задовољавање потреба ученика (изборни предмети, ваннаставне активности, ИОП, заштита од насиља) Област 2 – Настава и учење позитивна процена (оствареност у потпуности или у великој мери) корекција (подизање стандарда на виши ниво) Дидактичко методичка заснованост часова ▪ истицање циља часа ▪ јасна упутства и објашњења ▪ кључни појмови ▪ ефикасне наставне методе ▪ поступност у захтевима ▪ разноврсност наставних метода ▪ поступност у захтевима до максималних могућности ученика Учење техника учења на часу ▪ различити начини решавања задатака ▪ повезивање са претходно ученим ▪ повезивање са другим областима ▪ повезивање са свакодневним животом постављање циљева учења као техника учења Стицање знања на часу ▪ заинтересованост већине ученика ▪ учешће већине ученика у раду ▪ коришћење доступних извора знања ▪ повећати степен активности ученика на часу ▪ укључити ученике у процену тачности одговора (свог и других ученика)
 • 7. Школски развојни план 2014-2018. године 7 Прилагођавање рада потребама ученика (могућностима ученика, прилагођавање темпа рада,наставног материјала, посвећено потребно време ученику) Ефикасно управљање процесом учења ▪ повезивање делова часа ▪ рационално коришћење времена ▪ функционална примена наставних средстава ▪ провера остварености циља часа ▪ радна дисциплина у већем броју одељења и предмета ▪ подизање радне атмосфере и дисциплине на виши ниво у појединим одељењима и предметима Коришћење поступака вредновања ▪ оцењивање у складу са Правилником ▪ прилагођавање захтева могућностима ученика у већини предмета ▪ благовремена повратна информација ученику ▪ коришћење похвала ▪ даљи рад на прилагођавању захтева у појединим предметима ▪ оспособљавање ученика за самопроцену напретка у учењу Подстицајна атмосфера ▪ поштовање према ученицима ▪ различити поступци мотивисања ▪ чешће коришћење похвала као мотиватора Област 3 – Образовна постигнућа позитивна процена (оствареност у потпуности или у великој мери) корекција (подизање стандарда на виши ниво) Успех показује оствареност стандарда ▪ резултати на матурском испиту показују средњи и напредни ниво стандарда ▪ додатна подршка ученицима за остваривање постигнућа ▪ усклађеност оцена и резултата на матурском испиту Школа континуирано доприноси већој успешности ученика ▪ праћење успешности ученика ▪ допунски рад је у циљу постизања успеха ▪ напредовање ученика кроз додатни рад ▪ бољи успех на завршним испитима него прошле године ▪ интензивирати додатни рад са ученицима и унапредити га новим облицима рада ▪ обратити додатну пажњу на ученике који напуштају школовање
 • 8. Школски развојни план 2014-2018. године 8 Област 4 – Подршка ученицима позитивна процена (оствареност у потпуности или у великој мери) корекција (подизање стандарда на виши ниво) Обавештеност ученика о врстама подршке ▪ мере подршке на основу анализе успеха ▪ комуникација са породицом у пружању подршке ▪ сарадња са другим институцијама тимови за подршку у прилагођавању школском животу Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ▪ ваннаставне активности у функцији задовољавања различитих интересовања ученика ▪ развијање социјалних вештина ▪ промовисање здравих стилова живота ▪ заштита човекове околине ▪ подстицање професионалног развоја (нарочито кроз рад у стручним предметима) ▪ програми за развијање социјалних вештина - конструктивно решавање проблема - успешна комуникација ▪ укључивање већег броја ученика у ваннаставне активности (повећање мотивисаности за рад у секцијама) Функционисање система подршке ученицима из осетљивих група ▪ предузимање мера за редовно похађање наставе ▪ сарадња са другим институцијама ▪ индивидуализовани приступ Компезаторни програми (активности за подршку учењу) Област 5 - Етос позитивна процена (оствареност у потпуности или у великој мери) корекција (подизање стандарда на виши ниво) Регулисани међусобни односи у школи разрада поступака за прилагођавање на нову средину за нове наставнике и ученике Промовисање резултата ученика и наставника ученици и наставници међусобно изражавају висока очекивања у погледу резултата рада Школа – безбедна средина ▪ негативан став према насиљу ▪ превентивне активности које доприносе безбедности појачање превентивних активности Пријатан школски амбијент Развијена сарадња на свим нивоима (унутар школе, са родитељима, са актерима у локалној заједници)
 • 9. Школски развојни план 2014-2018. године 9 У последња два стандарда ситуација је измењена након мајске поплаве. Област 6 – Организација рада школе и руковођење позитивна процена (оствареност у потпуности или у великој мери) корекција (подизање стандарда на виши ниво) Усклађеноо планирање и програмирање провера остварености стандарда постигнућа (општеобразовни и стручни предмети) Ефикасно организовање рада школе Руковођење у функцији унапређења рада Функционисање система за праћење и вредновање квалитета рада Лидерско деловање директора у функцији развоја школе Област 7 – Обезбеђени материјално технички ресурси Функционално коришћење материјално техничких ресурса Развојним планом за претходни четворогодишњи период као један од развојних циљева било је и подизање нивоа материјално техничке опремљености школе. Развојни циљ је у потпуности остварен (чак и више од планираног). После мајских поплава констатовано је да школа углавном све урађено мора испочетка и ресурси коришћени у функцији остваривања циљева наставе су сада битно смањени. У овој области у наредном периоду активности ће се одвијати у складу са могућностима.
 • 10. Школски развојни план 2014-2018. године 10 6. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ (РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА) НАПОМЕНА: * су означене категорије у којима се јавља подељено мишљење 6.1. Компетенције наставника – самопроцена наставника К1- Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе одличан (увек) врло добар (веома често) руковођење циљевима и исходима предмета у планирању садржаја и начина рада * коришћење метода и техника примерених предмету и ученицима * садржаји предмета се повезују са примерима из свакодневног живота руковођење образовним стандардима у планирању и организовању рада * упућивање ученика на повезивање садржаја са другим областима * * обогаћивање наставе искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања * коришћење аудиовизуелних и илустративних материјала коришћење савремених образовних технологија * познавање и коришћење различитих начина праћења и вредновања рада Просечна оцена 4,35 К2- Компетенције за поучавање и учење одличан (увек) врло добар (веома често) јасно наглашавање кључних појмова и истицање циљева часа проверавање јасноће упутстава * подржавање ученика у изношењу идеја, постављању питања, дискусији и коментарима прилагођавање наставних материјала, метода , темпа рада и захтева могућностима ученика * * коришћење у раду групне дискусије, дебате и играње улога подстицање ученика да користе различите начине у решавању задатака * * коришћење ученичких постигнућа као показатељ ефикасности сопственог рада прихватање одговора ученика на начин којим подстичем и охрабрујем њихово даље
 • 11. Школски развојни план 2014-2018. године 11 учешће у раду давање благовремене и јасне повратне информације ученику (постигнућа и елементи које треба унапредити) * Просечна оцена 4,54 К3- Компетенције за подршку развоју личности ученика одличан (увек) врло добар (веома често) континуирано охрабривање ученика да дају све од себе уважавам потребе и осећања ученика користим технике позитивног дисциплиновања ученика * пружање подршке и охрабрења када ученици доживе разочарење и неуспех исказивање позитивних очекивања у вези са оним што ученици могу да постигну * * планирање различитих активности које обезбеђују укључивање ученика са различитим индивидуалним карактеристикама избегавање критике, исмевања и сарказма праћење развоја и напредовања различитих аспеката личности ученика * у планирању рада са ученицима уважавам социјални контекст из кога долазе * Просечна оцена 4,63 К4- Компетенције за комуникацију и сарадњу одличан (увек) врло добар (веома често) добро (понекад) размењивање идеја и материјала са колегама * укључивање родитеља у различите активности у школи * планирање сарадње са установама из окружења * родитељи, колеге, локална заједница као ресурси за планирање и реализацију наставних и ваннаставних активности * прихватање иницијативе партнера које могу да допринесу напретку школе
 • 12. Школски развојни план 2014-2018. године 12 руковођење правилима успешне комуникације * редовно информисање партнера о активности школе * * познавање различитих облика и садржаја сарадње са различитим партнерима * * учешће у раду тимова и стручних тела Просечна оцена 4,03 Највећи проценат наставника је наведене компетенције оценио оценом 5 (у 23 компетенције од 36). Просечан ранг 4,5 и више је у 20 компетенција. Све остале имају ранг 4 – 4,5. Мање од ранга 4 имају компетенције које се односе на:  коришћење савремених образовних технологија 3,8;  пет компетенција које се односе на сарадњу са различитим партнерима и локалном заједницом и установама из окружења (од 3,7 до 4).
 • 13. Школски развојни план 2014-2018. године 13 7. ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА Област 1 – Школски програм и годишњи план рада задаци активности време реализације носилац активности Провера остварености циљева учења (образовних стандарда) утврђивање начина провере (уједначавање поступка вредновања) 2014/15 и даље стручно веће утврђивање садржаја на којима ће се вредновати степен остварености стандарда 2014/15 и даље стручно веће оцењивање, вредновање (нивоа знања, степена усвојености вештина, ставова) 2014/15 и даље стручно веће Област 2 – настава и учење задаци активности време реализације носилац активности Примена ефикасних наставних метода угледни часови (активне методе наставе, мисаоно разноврсна настава) континуирано руководиоци стручни већа педагог поступно вођење ученика ка вишим нивоима знања и постигнућа континуирано предметни наставник Стицање знања на часу учење ученика да постављају циљеве учења континуирано предметни наставник оспособљавање ученика за самопроцену напретка у учењу континуирано предметни наставник оспособљавање ученика за различите облике учења континуирано предметни наставник педагог Већа мотивација ученика укључивање ученика у процену тачности одговора (свог и других ученика) континуирано предметни наставник укључивање ученика у процес оцењивања континуирано предметни наставник
 • 14. Школски развојни план 2014-2018. године 14 чешће коришћење похвала континуирано предметни наставник Област 3 – Образовна постигнућа ученика задаци активности време реализације носилац активности Додатни рад са ученицима увођење нових облика рада у раду са овим ученицима током године предметни наставници праћење напредовања ових ученика током године одељењски старешина,предметни наставник Ученици који напуштају школовање евидентирање стања и околности које потенцијално могу довести до напуштања школе током године тим за подршку у прилагођавању школском животу разговор са учеником и родитељем током године одељењски старешина педагог договор о мерама подршке које може предузети школа током године тим за појачани рад Област 4 – Подршка ученицима задаци активности време реализације носилац активности Тимови за подршку у прилагођавању школском животу формирање тимова септембар педагошки колегијумутврђивање методологије рада 2014/15 Тимови за подршку ученицима који хоће више(талентовани) евидентирање ученика прво полугодиште одељењско веће одељењске старешине формирање тимова према индивидуалним потребама током године директор израда материјала за рад током године одељењско веће сарадња са другим установама, институцијама током године педагог Програми за развијање социјалних вештина конструктивно решавање проблема током године педагог одељењске старешинекомуникација за поштовање себе и других током године Програми за организација учења током године педагог
 • 15. Школски развојни план 2014-2018. године 15 овладавање техникама учења (учење учења) технике учења током године одељењски старешина Већа укљученост ученика у вананаставне активности повећање степена мотивисаности ученика за овај облик рада (информисање ученика, разговори) од 2015/16 одељењске старешине руководиоци секција Подршка ученицима из осетљивих група компезаторни програми за подршку учењу (израда и примена) током године одељењско веће тим за материјалну подршку формирање тима септембар 2014/15 педагошки колегијум утврђивање потреба ученика током 2014/15 године одељењски старешина сарадња са другим организацијама током 2014/15 године тим за подршку сарадња са родитељима током 2014/15године одељењски старешина,тим Област 5 - Етос задаци активности време реализације носилац активности разрађени поступци за прилагођавање на нову средину нових наставника упознавање са колективом током године руководиоци стручних већа стручне службе упознавање са радом школе и школским документима током године секретар реализација програма увођења у посао током године педагог Промовисање резултата ученика и наставника међусобно изражавање високих очекивања у погледу резултата рада ученика и наставника током године предметни наставници Школа- безбедна средина појачати превентивне активности током године – по потреби на основу процене ученика педагошки колегијум ојачавање индивидуалног осећаја ученика о безбедности током године одељењски старешине
 • 16. Школски развојни план 2014-2018. године 16 Област 7 - Ресурси задаци активности време реализације носилац активности Људски ресурси у функцији квалитета рада школе укуључивање свих наставника у процес вредновања властитог рада и његово коришћење за унапређење професионалног деловања током године руководилац стручног већа педагог примена новостечених знања из области усавршавања (тимски рад) током године стручно веће
 • 17. Школски развојни план 2014-2018. године 17 8. ПРИОРИТЕТИ У ОСТВАРИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА Људски ресурси у функцији унапређења квалитета рада 1. Циљ: Подизање нивоа компетенција наставника задаци активности време реализације носилац активности Обогаћивање наставе искуствима са усавршавања (примена новостечених знања) разматрање извештаја са семинара и могућности примене у школској средини континуирано стручно веће израда поступака и плана примене Унапређивање професионалног деловања на основу самовредновања упознавање са облицима и техникама самовредновања 2015/16 педагог стручно веће израда инструмената за процену шта после добијених резултата Оспособљавање за коришћење различитих метода и техника угледни час(дискусија,групна дебата, играње улога, диференцирани рад, мисаоно разноврсна настава...) континуирано стручна већа педагог анализа часа и дискусија тимски рад у налажењу нових могућности примене Израда материјала за активну наставу избор материјала континуирано стручна већа селекција садржаја израда задатака за ученике Укључивање ученика у наставни процес вршњачка едукација 2015/16 предметни наставници укључивање у процес оцењивања 2014/15 и даље предметни наставници вредновање и самовредновање (свог и рада других ученика) 2014/15 и даље предметни наставници процена тачности решења и образлагање начина долажења до решења 2014/15 и даље предметни наставници Оспособљавање одељењских старешина за реализацију програма развоја социјалних вештина ученика конструктивно решавање проблема 2016/17 2017/18 педагог успешна комуникација 2014/15 2015/16 педагог
 • 18. Школски развојни план 2014-2018. године 18 задаци активности време реализације носилац активности Оспособљавање наставника за рад са талентованим ученицима препознавање ових ученика у наставном раду 2014/15 педагог могући облици рада 2015/16 педагог задаци за развој логичког, стваралачког и креативног мишљења 2015/16 2016/17 стручно веће педагог Оспособљавање за рад са ученицима који имају посебне потребе (ИОП) тимски рад у оквиру школе сарадња са основним школама сарадња са другим институцијама 2014/15 2015/16 педагог Оспособљавање наставника за израду компезаторних програма израда програма (према индивидуалним потребама ученика 2015/16 и даље по потреби педагог праћење остваривања одељењско веће вредновање исхода Организација рада са ученицима за стицање знања на часу угледни час 2014/15 стручно веће педагоганализа са дискусијом могуће варијанте примене Унапређење компетенција за комуникацију и сарадњу правила успешне комуникације 2014/15 педагошки колегијум (семинар) размена идеја, материјала, тимски рад на изради материјала за рад са ученицима 2014/15 и даље стручно веће Мотивација ученика различити мотивациони поступци 2015/16 стручно веће примена поступака 2015/16 2016/17 провера степена мотивисаности ученика за похађање наставе 2017/18 стручни актив за самовредновање рада школе Психолошка подршка наставницима угроженим од поплава Укључивање школе у пројекте за пружање подршке 2014/15 (по потреби и даље) педагошки колегијум
 • 19. Школски развојни план 2014-2018. године 19 2. Циљ: Подизање нивоа компетенција ученика задаци активности време реализације носилац активности оспособљавање ученика за учење(учење учења) организација учења прво полугодиште педагог формирање радних навика прво полугодиште предметни наставник технике учења прво полугодиште педагог оспособљавање ученика за постављање циљева у учењу одређивање предмета у којима ће се пратити примена и ефекти примене 2015/16 стручно веће педагошки колегијум праћење утицаја остваривања стандарда на мотивацију ученика 2015/16 стручно веће педагошки колегијум оспособљавање ученика за вредновање напретка у учењу (самопроцена ученика) одређивање предмета у којима ће се пратити примена и ефекти примене 2015/16 стручно веће педагошки колегијум праћење утицаја остваривања стандарда на мотивацију ученика 2016/17 тим за самовредновање развијање социјалних вештина код ученика комуникација за поштовање себе и других (изборни предмети, час одељењског старешине 2014/15 и даље одељењски старешина конструктивно решавање проблема (општеобразовни предмети, час одељењског старешине) 2015/16 и даље одељењски старешина предметни наставнци Професионално оспособљавање и каријерно вођење оспособљавање ученика за доношење професионалних одлука 2014/15 и даље стручно веће педагог Развијање компетенција за професионално и стручно обављање послова у оквиру изабраног профила 2014/15 и даље стручно веће Оспособљавање ученика за успешно 2014/15 и даље педагошки колегијум
 • 20. Школски развојни план 2014-2018. године 20 настављање школовања стручна већа неговање и развијање компетенција културног изражавања Израда програма Израда материјала за вежбање 2016/17 2017/18 стручно веће српског језика одељењски старешина дигиталне компетенције познавање рада на рачунару 2014/15 и даље педагошки колегијум безбедно коришћење савремених средстава комуникације 2014/15 и прво полугодиште континуирано(првиразред психолошка подршка ученицима угроженим од поплава укључивање у пројекте за пружање подршке 2014/15 (по потреби и даље) педагошки колегијум 3. Циљ: подршка ученицима задаци активности време реализације носилац активности Подршка у прилагођавању школском животу Формирање тима септембар педагошки колегијум утврђивање методологије рада септембар тим за подршку Подршка ученицима са вишим нивоима аспирације као и талентованим ученицима индивидуализовани приступ ученику током године одељењско веће одељењске старешинеФлексибилнији временски и просторни услови за рад израда материјала за рад током године одељењско веће сарадња са другим установама, институцијама током године педагог Рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у раду индивидуални рад са ученицима током године тим за инклузивно образовање вршњачка подршка током године Програми за развијање социјалних вештина конструктивно решавање проблема током године педагог одељењске старешинекомуникација за поштовање себе и других током године Програми за овладавање техникама организација учења током године педагог одељењскитехнике учења током године
 • 21. Школски развојни план 2014-2018. године 21 учења (учење учења) старешина Овладавање различитим вештинама (научним, практичним,спортским и сл.) укључивање ученика у рад секција, клубова, обуке у практичним вештинама и сл.) током године одељењске старешине руководиоци секција Подршка ученицима из осетљивих група компезаторни програми за подршку учењу (израда и примена) током године одељењско веће Тим за пружање помоћи у обезбеђивању материјалне подршке утврђивање потреба ученика током године одељењски старешина сарадња са другим организацијама током године тим за подршку сарадња са родитељима током године одељењски старешина,тим Заштита здравља ученика редовни општи систематски прегледи током сваке школске године Дом здравља Обреновац редовни санитарни прегледи за потребе реализације практичне и блок наставе Градски завод за заштиту здравља редовни стоматолошки прегледи и интервенције Дом здравља Обреновац предавања лекара различитих специјалности различите здравствене установе
 • 22. Школски развојни план 2014-2018. године 22 9. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ Матурски испит за образовне профиле ветеринарски и пољопривредни техничар обављени су по новом правилнику о начину полагања матурских испита за профиле који су били у огледу и ушли у редован систем образовања. Испит се састојао из писменог испита из српског језика и књижевности, теста провере стручних знања и практичног рада. Ученици осталих профила су полагали матурски испит као и претходних година : писмени испит из српског језика и књижевности, изборни предмет и практичан рад са одбраном. Сви ученици који су приступали полагању матурских испита, са успехом су их положили. Средње оцене матурских испита по образовним профилима одговарају успеху врло добар. Када се анализира успех ученика на матурском испиту у његовим сегментима може се констатовати да су најуспешнији били ученици који су полагали практичан рад по новом правилнику (ветеринарски и пољопривредни техничар)- средња оцена практичног рада 4,72. Иза овог дела испита, по успешности следе резултати са теста провере стручних знања (ветеринарски и пољопривредни техничар) и изборни предмет (остали профили)- средње оцене 4,13 односно 4,14. Најниже средње оцене су из српског језика и матурског рада. Општи успех на матурском и завршном испиту: Завршни испит општи успех шк. 2011/12.год. шк.2012/13.год. шк.2013/14.год. одличан 33 – 76,74 23 – 54,76 22 - 62,86 врло добар 8 - 18,60 10 – 23,81 7 - 20,00 добар 2 - 4,65 6 - 14,28 3 - 8,57 довољан / 3 – 7,14 3 - 8,57 Матурски испит општи успех шк. 2011/12.год. шк.2012/13.год. шк.2013/14.год. одличан 46 - 42,20 45 - 34,61 36 – 32,43 врло добар 38 - 34,86 42 - 32,31 41 – 36,94 добар 23 - 21,10 33 - 25,38 34 – 30,63 довољан 2 - 1,83 10 - 7,69 / укупно ученика 109 130 111 Средња оцена општег успеха на завршним и матурским испитима шк.2012/13.год. шк.2013/14.год. завршни испити 4,26 4,37 матурски испити 3,94 4,02 укупно 4,02 4,19
 • 23. Школски развојни план 2014-2018. године 23 Преглед укупног успеха на завршним и матурским испитима одличних врло добрих добрих довољних укупно ученика шк.2011/12.год. број 79 46 25 2 152 % 51,97 30,26 16,45 1,31 100 шк.2012/13.год. број 68 52 39 13 172 % 39,53 30,23 22,67 7,56 100 шк.2013/14.год. број 58 48 37 3 146 % 39,73 32,88 25,34 2,05 100 Сви ученици који су стекли услов за полагање ових испита су приступили испиту и успешно га положили. Средња оцена матурских и завршних испита је виша од 4. На завршним испитима обављена је провера стечености стручних компетенција и констатована добра оспособљеност ученика за изабрано занимање (цвећар и пољопривредни произвођач). Иста констатација је и на матурским испитима у образовним профилима техничар хортикултуре, техничар за заштиту животне средине и техничар за индустријску фармацеутску технологију. У образовним профилима који су из огледа прешли у редован систем образовања (пекар,месар, ветеринарски техничар, пољопривредни техничар) овим испитима је проверавана стеченост компетенција и усвојеност посебних стандарда постигнућа прописаних стандардом квалификације у оквиру занимања и за наставак образовања у области у којој је ученик стекао средње образовање. Средња оцена завршних и матурских испита по профилима одговара успеху врло добар у свим образовним профилима. Мада су резултати ученика оцењени успешним, потребно је и даље радити у овој области и овај успех подићи на још већи ниво. у том смислу, планира се:
 • 24. Школски развојни план 2014-2018. године 24 задатак активности време носилац активности Интензивирање рада на припреми ученика за квалитетнију израду матурских писмених радова из српског језика редован рад на усавршавању језичке писмености (од првог до четвртог разреда) током године стручно веће вежбање у писању самосталних радова различитог обима и тежине (од првог до четвртог разреда) током године стручно веће пробни матурски испит прво полугодиште у четвртом разреду стручно веће Обука ученика у изради матурских радова форма и садржај рада трећи и четврти разред стручно веће коришћење различите литературе, података пробно писање матурског рада (рад у паровима,групни рад) трећи разред Рад у оквиру заједнице школа подручја рада пољопривреда,производња и прерада хране побољшање теста знања – - утврђивање предлога за садржај теста за проверу стручних знања - вредновање одговора ученика 2014/15 стручно веће Припрема за испит из изборног предмета усаглашавање ставова о форми, начину, обиму и садржају за проверу знања у изборном предмету 2014/15 стручно веће Редовно праћење постигнућа ученика на овим испитима утврдити посебан облик похваљивања за најуспешније матурске радове 2014/15 педагошки колегијум чување најуспешнијих радова праћење успешности по образовним профилима
 • 25. Школски развојни план 2014-2018. године 25 10. Мере унапређивања доступности одговарајућих облика подршке и разумљивих прилагођавања и квантитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна подршка задатак активности време носилац активности Идентификација ученика сензибилизација наставника за препознавање образовних и других потреба ученика прво полугодиште стручно веће педагог сарадња са родитељима информисање родитеља о активностима које предузима школа прво полугодиште одељењски старешина сарадња стручних органа школе утврђивање потребе за пружањем подршке прво полугодиште одељењско веће педагошки колегијум редовно тромесечно (шестомесечно) праћење резултата рада током године одељењско веће тим за инклузивно образовање сарадња са основним школама сарадња са наставницима из претходног нивоа образовања током године (по потреби) одељењски старешина педагог укључивање наставника основних школа из којих су ученици дошли, у повремени рад са овим ученицима педагог педагошки колегијум индивидуална рад са ученицима и помоћ у учењу индивидуалан рад наставника са учеником током године предметни наставници вршњачка подршка током године
 • 26. Школски развојни план 2014-2018. године 26 11. ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА задатак активности време носилац активности сензибилизација наставника за препознавање ових ученика у наставном раду карактеристике које указују на ове ученике почетак школске године педагог специфичне образовне потребе, могућности, проблеми у редовном школовању током године идентификовање ових ученика и утврђивање образовних потреба рад са учеником и родитељем током године педагог одељењски старешина план подршке ученику тим за подршкусарадња са другим институцијама, организацијама,школама Обогаћивање доступних садржаја Укључивање у слободне активности додатни рад са учеником самосталан истраживачки рад током године наставници рад са ментором учешће у реализацији наставног рада самостално вођење часа током године наставници вршњачка едукација други облици подршке флексибилнији, временски и просторни услови за рад током године тим за подршку посете различитим институцијама прилике за комуникацију са вршњацима истих или сличних интелектуалних способности постављање циљева учења, самовредновање напретка оспособљавање ученика за наведени задатак током године наставници
 • 27. Школски развојни план 2014-2018. године 27 12. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања као и повећања сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима и запосленима 12.1. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања задатак активности време носилац активности Активности тима за заштиту ученика утврђивање поступака и процедура за заштиту тим за заштиту спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља саветодавни рад са учесницима у циљу ублажавања последица комуникација са надлежним службама превентивне активности упознавање чланова савета родитеља са протоколом о заштити ученика септембар директор упознавање ученика са протоколом – насиље:врсте и облици – ученици првог разреда септембар октобар одељењски старешина школска спортска такмичења током године стручно веће организација разноврсних активности у школи (секције) педагошки колегијум промоција здравог начина живота Дом здравља предузимање акција за задовољавање социјалних потреба ученика (хуманитарне акције) одељењски старешина тим за подршку акредитовани семинари за наставнике педагошки колегијум истраживање о врстама и учесталости насиља у школи педагог Интервентне активности (поступање по корацима) процена нивоа ризика током године (по потреби) тим за заштиту ученика заустављање насиља процена нивоа насиља заштитне мере информисање надлежних служби праћење ефеката мера допунски рад са ученицима
 • 28. Школски развојни план 2014-2018. године 28 12.2. Сарадња међу ученицима и родитељима задатак активности време носилац активности Одржавање заједничких родитељских састанака родитељски састанци у оквиру одељења током године одељењски старешина Учешће (присуство) родитеља у ваннаставним активностима школе присуствовање додели диплома, награда крај школске године педагошки колегијум одлазак представника родитеља на екскурзију са ученицима током године савет родитеља школе 12.3. Сарадња запослених и ученика задатак активности време носилац активности Сарадња кроз реализацију наставних циљева и ваннаставних активности поштовање правила успешне комуникације између ученика и запослених током године одељењски старешина предметни наставниципоштовање захтева наставника од стране ученика током године заједничке активности (екскурзије,излети,прославе) током године сарадња преко ученичког парламента уважавање иницијатива, предлога ученика током године педагошки колегијум заједнички састанак представника парламента и чланова педагошког колегијума прво полугодиште сарадња у припреми завршних и матурских испита припремни рад са ученицима током године предмени наставници 12.4. Сарадња међу запосленима задатак активности време носилац активности инсистирање на тимском раду припремање и реализација наставе током године стручно веће израда наставног материјала доношење одлука на стручним телима усклађивање међуљудских односа равномерније оптерећење обавезама почетак школске педагошки колегијум
 • 29. Школски развојни план 2014-2018. године 29 прецизно дефинисање обавеза наставника године заједнички излети током године 13. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА задатак активности време носилац активности превенција осипања броја заинтересованих ученика за упис у ову школу или поједине профиле промотивне активности школе-упознавање ученика основних школа са образовним профилима током године педагошки колегијум организација посета ученика школи пре опредељивања демонстрација усвојених знања и вештина ученика (изложбе,сајмови...) превенција осипања уписаних ученика (напуштања школе) током школске године идентификација ученика са већим бројем изостанака и утврђивање разлога изостајања током године ▪одељењски старешина ▪педагог ▪предметни наставници саветодавни рад са учеником и родитељем сарадња са центром за социјални рад и другим установама по потреби организовање хуманитарних акција по потреби вршњачка едукација (помоћ у учењу) вршњачка подршка (адаптација, породични проблеми)
 • 30. Школски развојни план 2014-2018. године 30 14. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржај појединих наставних предмета задатак активности време носилац активности Разматрање могућности школе за увођење наставе on line Сагледавање потреба за овим обликом наставе 2016/17 Педагошки колегијум Сагледавање техничких могућности школе 2016/17 Сагледавање могућности школе за израду одређених наставних садржаја, задатака и повратних информација 2016/17 Процена потребног броја наставника и њихова квалификациона структура 2016/17 Тим за пружање помоћи у обезбеђивању материјалне подршке ученицима сагледавање потреба ученика 2014/15 одељењски старешина Формирање тима 2014/15 директор План приоритетних активности током године тим Сарадња са другим организацијама и локалном заједницом тим
 • 31. Школски развојни план 2014-2018. године 31 15. План припрема за испите којима се завршава одређени ниво и врста образовања (матурски, завршни испити и др.) задатак активности време носилац активности припрема за тест провере стручних знања Одређивање предметних наставника - ментора прво полугодиште директор стручно веће тимски рад наставника са ученицима током године стручно веће пробни тест знања друго полугодиште стручно веће припрема за практичан рад обезбеђивање простора и материјала за рад (техничка помагала, литература и сл.) током године стручно веће Дефинисање активности на основу стандарда квалификација 2014/15. стручно веће припрема за полагање писмених испита из српског језика увежбавање садржаја из области језика континуирано стручно веће писање састава из области књижевности и на слободну тему током године припрема за полагање изборних предмета Опредељење ученика за изборни предмет прво полугодиште управа школе Одређивање садржаја за припрему испита прво полугодиште стручно веће Одређивање ментора за предмете прво полугодиште директор Анализа припремљености ученика-процена ментора мај стручно веће Резултати полагања јуни одељењско веће припрема за израду матурског рада одређивање ментора за поједине предмете из којих ученици раде рад прво полугодиште директор упућивање ученика у начин израде рада прво полугодиште ментор рад са ученицима током године ментор пробни матурски рад друго полугодиште стручно веће припрема за израду завршног практичног рада одређивање ментора прво полугодиште директор рад са ученицима током године ментори припрема за реализацију испита одређивање екстерног члана и осталих чланова комисије друго полугодиште обезбеђивање потребних сировина, наставног
 • 32. Школски развојни план 2014-2018. године 32 материјала, опреме за сам испит 16. План стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и других запослених у школи Школа доноси план потреба и приоритета за усавршавање на основу : 1) личних планова професионалног развоја наставникa; 2) резултата самовредновања 3) извештаја о остварености стандарда постигнућа ученика Лични план професионалног развоја наставника сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника. К1 - компетенција за наставну област, предмет и методику наставе К2 - компетенција за поучавање и учење К3 - компетенција за пружање подршке развоју личности ученика К4 - компетенција за комуникацију и сарадњу А. Усавршавање које предузима школа област задаци извођење угледних часова сценарио часа припрема материјала,задатака анализа часа дискусија излагање на састанцима стручних органа излагање после савладаног програма стручног усавршавања приказ књиге приказ приручника приказ дидактичког материјала приказ стручног чланка приказ различите врсте истраживања излагање о студијском путовању,стручној посети и сл. остваривање других облика усавршавања у установи истраживања (научна, акциона и сл.) пројекти у установи програми огледа облик усавршавања који је припремљен и остварен у установи 2. Усавршавање које се спроводи по одобреним програмима обука и стручних скупова 3. Усавршавање које предузима Министарство надлежно за послове образовања (Завод за унапређивање, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања)  програми обука
 • 33. Школски развојни план 2014-2018. године 33  стручни скупови  летње и зимске школе  стручна и студијска путовања 4.Усавршавања која остварују високошколске установе (програм у оквиру целоживотног учења) 5. Међународни семинари и скупови 6. Усавршавање у складу са личним планом професионалног развоја (активности које нису претходно наведене) У програмима које предузима Министарство надлежно за послове образовања, приоритетне области усавршавања су: 1 - јачање професионалних капацитета запослених нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем 2 - учење да се учи и развијање мотивације за учење 3 - здравствено образовање и развијање здравих стилова живота 4 - комуникацијске вештине 5 - одрживи развој и заштита животне средине 6 - превенција насиља, злостављања и занемаривања 7 - превенција дискриминације 8 - инклузија ученика са сметњама у развоју и друштвено маргинализованих група 9 - сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентом 10 - информационо комуникационе технологије Б. Усавршавање које се спроводи по одобреним програмима обука и стручних скупова В. Усавршавање које предузима Министарство надлежно за послове образовања (Завод за унапређивање, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања)  програми обука  стручни скупови  летње и зимске школе  стручна и студијска путовања
 • 34. Школски развојни план 2014-2018. године 34 Г. Усавршавања која остварују високошколске установе (програм у оквиру целоживотног учења) Д. Међународни семинари и скупови Ђ. Усавршавање у складу са личним планом професионалног развоја (активности које нису претходно наведене) План стручног усавршавања у програмима које предузима Министарство надлежно за послове образовања стручно веће области усавршавања Стручно веће српски језик,књижевност и уметности Општа питања наставе Васпитни рад Информатика Српски језик и књижевност Уметност Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању Стручно веће страних језика Општа питања наставе Васпитни рад Информатика Страни језик Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању Стручно веће физичког васпитања Општа питања наставе Васпитни рад Физичко васпитање Здравствено васпитање Стручно веће предмета друштвених наука Општа питања наставе Васпитни рад Информатика Друштвене науке Изборни и факултативни предмети Стручно веће математика,физика и информатика Општа питања наставе Васпитни рад Информатика Математика Природне науке Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању Стручно веће за област стручних предмета подручја рада пољопривреда Општа питања наставе Васпитни рад Информатика Средње стручно образовање (стручни предмети) Здравствено васпитање Стручно веће стручних предмета за област производња и прерада хране Општа питања наставе Васпитни рад Информатика Средње стручно образовање (стручни предмети)
 • 35. Школски развојни план 2014-2018. године 35 Здравствено васпитање Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању Стручно веће стручних предмета хемија и технолошка група предмета Општа питања наставе Васпитни рад Информатика Средње стручно образовање (стручни предмети) Здравствено васпитање 17. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника Наставник и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да напредује стицањем звања:  педагошки саветник  самостални педагошки саветник  виши педагошки саветник  високи педагошки саветник Звање педагошки саветник може да стекне наставник који осим лиценце за рад наставника има: - најмање 8 година образовно васпитног рада у установи - показује висок степен компетентности у васпитно образовном раду - истиче се у свим активностима стручног усавршавања које организује установа - иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада - оствари додатних 50 сати усавршавања - зна страни језик - користи рачунар у раду Звање самостални педагошки саветник може да стекне наставник: - има најмање 10 година искуства у обављању образовно-васпитног рада у установи и 2 године рада у звању педагошког саветника - показује висок степен компетентности у васпитно образовном раду - иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада - савлада програм за ментора приправнику од 70 бодова или програме којима се стиче компетенција за обучавање других наставника - зна страни језик - користи рачунар у раду Звање вишег педагошког саветника може да стекне наставник: - има најмање 12 година радног искуства у обављању образовно васпитног рада у установи и 2 године у звању самосталног педагошког саветника - показује надпросечан степен компетентности у образовно васпитном раду - иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада - оствари различите одобрене програме извођењем обуке од најмање 100 сати у својству
 • 36. Школски развојни план 2014-2018. године 36 реализатора програма или предавача - зна страни језик - користи рачунар у раду Звање високог педагошког саветника може да стекне наставник који: - има најмање 15 година радног искуства у обављању образовно васпитног рада и најмање 3 године у звању вишег педагошког саветника - оствари различите одобрене програме извођењем обуке у трајању од преко 120 сати у својству реализатора програма или предавача - показује надпросечан степен компетентности у образовно васпитном раду - иницира и учествује у подизању квалитета образовно-васпитног рада - аутор је или коаутор одобреног програма који се остварује - зна страни језик : један на нивоу А2 а други на нивоу Б1 - користи рачунар у раду - креира и остварује истраживачке активности од значаја за образовно васпитни рад Показани ниво компетенција наставника 1. Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе - остварује функционалне, образовне и васпитне циљеве у складу са општим принципима, циљевима и исходима образовања, наставним планом и програмом предмета који предаје, прилагођавајући их индивидуалним карактеристикама и могућностима ученика - усклађује циљеве, садржаје, методе рада и очекиване исходе, хоризонтално и вертикално повезује садржаје унутар школског програма - стално прати развој областикоју предаје и наставу планира у складу са новинама - примењује разноврсне методичке поступке у складу са циљевима, исходима и стандардима постигнућа , садржајима наставног предмета, узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима и потребамаученика - подстиче и користи употребу различитих медија у настави и одговарајуће и доступне технологије - повезује знања из дисциплине коју предаје са знањима из других дисциплинаи са високошколским искуством ученика - представља позитиван моделученицима како се мисли и истражује у дисциплини коју предаје - планира и предузима мере подршке ученицима на основу анализе остварености образовних стандарда постигнућа - континуирано прати и вреднује постигнућа ученика користећи различите начине вредновања у складу са специфичностима предмета
 • 37. Школски развојни план 2014-2018. године 37 - програм рада припрема тако да уважава стандарде постигнућа, наставни план и програм и индивидуалне разлике ученика водећи рачуна о садржајној и временској усклађености - систематски уводи ученике у научну дисциплину - прати и вреднује интересовање ученика у оквиру предмета 2. Компетенције за поучавање и учење - осмишљава подстицајну средину за учење - планира праћење и вредновање постигнућа ученика и самовредновање - индивидуализује наставу - омогућава активну улогу ученика у процесу наставе - подржава ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења - континуирано подстиче развој и примену различитих мисаоних вештина (идентификовање проблема, решавање проблема, доношење одлука) и облика мишљења (критичко, аналитичко и дивергентно) - планира активности полазећи од искуства ученика, индивидуалних карактеристика и потреба, постављених циљева, исхода и садржаја - даје упутства јасна свим ученицима и упућује на трансфер знања - планира активности којима се развијају научни појмови код ученика - прати и вреднује постигнућа ученика примењујући објективно, јавно, континуирано и подстицајно оцењивање, дајући потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о раду 3. Компетенције за подршку развоју личности ученика - током планирања и припремања уважава индивидуалне карактеристике и потребе развојног нивоа сваког појединог ученика - подстиче мотивацију за учење - подстиче и развија личну одговорност за учење - прати индивидуално постигнуће ученика у циљу подстицања развоја - подстиче и развија самовредновање код ученика - подстиче и развија вршњачко вредновање - планирање интеракције свих учесника у васпитно образовном раду засновану на поштовању различитости и уважавању потреба - укључује мишљење ученика у вредновање његових постигнућа - подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли ставова и уверења код ученика - уважава личност и приватност ученика - пружа помоћ и подршку ученицима у њиховом организовању и учешћу у свим облицима школског живота
 • 38. Школски развојни план 2014-2018. године 38 - заступа најбољи интерес ученика у васпитно образовном раду - развија толеранцију и хуманост код ученика - користи различите стратегије праћења развоја различитих аспеката личности (сарадња са другим ученицима, решавање конфликата, реаговање на неуспех) - вреднује сопствени рад анализирајући мотивацију, задовољство и активност ученика на часу, њихову самосталност и истрајност у раду 4. Компетенције за комуникацију и сарадњу - тимски планира образовно васпитни процес - испитује потребе родитеља и друштвене заједнице и у складу са тим планира сарадњу са њима - примењује принципе ненасилне комуникације у изражавању својих запажања у вези са праћењем и вредновањем ученика - Подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика - подстиче стварање позитивне социјалне климе у одељењу - гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у образовно васпитном процесу - користи конструктивни принцип у комуникацији са ученицима - са родитељима и друштвеном заједницом ради на утврђивању заједничких интереса - покреће и ради на остваривању иницијативе родитеља и друштвене заједнице у остваривању заједничких интереса - уважава и поштује личност и приватност родитеља и осталих партнера у образовно васпитном процесу - благовремено и континуирано размењује информације са родитељима о постигнућу и развоју ученика - ангажује родитеље и остале партнереу образовно васпитном процесу у остваривању активности - користи могућности друштвене заједнице за подстицање развоја деце