SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
https://forms.gle/YWJbVkkDtYLAyCia6
Qüestionari prevenció i abordatge del
consum d'alcohol en adolescents
Presentació de la guia
Ana Miranda i Lidia Segura
Agència de Salut Pública de Catalunya
24,9
51,5
17,4
0,7 0,9 0,3
7,9
2,3
40,1
63,1
21
0,7 1,5
0
3,1
1,4
37,4
63
7,9
0,9
2,6
0,3
7,9
3,6
38,1
63
10,9
0,8
2,3
0,3
6,8
3,3
0
10
20
30
40
50
60
70
Tabac Alcohol Cànnabis Èxtasis/DS Cocana Heroïna Hipnosedants Altres
14-18 anys
15-29 anys
30-64 anys
15-64 anys
Al·lucinògenes, Amfetamines/speed
Inhalants, GHB, Analgèsics opioides
Diferents
frangesd’edats
Amb o sense recepta
Prevalences de consum de substàncies
Comparativa diferents franges d’edat. Catalunya (%), 2019/2021
Alguna vegada en els últims 30 dies
3
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcoholi drogues a Espanya (EDADES) 2019
Prevalences de consum de substàncies
Comparativa diferents franges d’edat. Catalunya (%), 2019/2021
Diferents
frangesd’edats
Consum diari en els últims 30 dies
(Consum diari o quasi diari durant l’últim mes)
4
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcoholi drogues a Espanya (EDADES) 2019
8,9
0,8 1,4
4,2
32,9
1,8
5,8
1,8
33,7
11,1
3
5,7
33,4
8,9
3,7
4,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Tabac Alcohol Cànnabis Hipnosedants
14-18 anys
15-29 anys
30-64 anys
15-64 anys
Amb o sense recepta
Evolució prevalences de consum
Catalunya (%), 1994 - 2021
31
34,8
32,6
34,1
29,5
31,3 30,9
37,3
29 28,1
30,8
26,9
31,2
24,9
78,3
64,7
61
59,5
49,2
60,6 61,5
55,1 56,4
68,5 68
61,9
60,4
51,5
17,1
21,5 22,1 22,3
26,8
30,4
25,1
23,1
21,3
17
23,4
20,3
23,1
17,4
2,8 2,7 2,6 2,4 2,6 2,7
4,9 6,1 5,6 6,8 7,1
10,1 10,6
7,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021
Estudiants
14-18 anys
(*) ÈXTASI: a partir de 2006 inclou Èxtasi líquid.
(**) HIPNOSEDANTS: De 1994 a 1996 inclou TRANQUIL·LITZANTS i SOMNIFERS SENSE recepta mèdica. A partir de 2006 inclou AMB o SENSE recepta mèdica.
Alguna vegada en els últims 30 dies
5
13,6 anys
14 anys
14,7 anys
13,8 anys
Edat
mitjana
d’inici del
consum
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021
77,4%
83,3%
44,7%
29,1%
8,7%
14,2%
10,8% 9,6% 10,8%
8,0%
6
Disponibilitat percebuda entre els joves
Estudiants 14-18 anys, a Catalunya (%), 2021
Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Inf orme dels resultats per a Cataluny a de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’enseny ament secundari (ESTUDES) 2021
Tabac Begudes
alcohòliques
Hachís/
marihuana
Cocaïna
base
Hipno-
sedants
(tranquil·litzants
o somnífers)
Al·luci-
nògens
Amfetamines
speed
Èxtasi
Cocaïna
en pols
Heroïna
83,3%
(2016)
82%
(2018)
53,2%
(2018)
31,3%
(2018)
18,6%
(2018)
17,6%
(2018) 15,8%
(2018) 13,7%
(2018)
12,6%
(2018) 12,5%
(2018)





    
Disminueix la
percepció de
disponibilitat en
totes les
substàncies,
excepte en l’alcohol
Percentatge
d’estudiants que
pensava que
seria FÀCIL o
MOLT FÀCIL
aconseguir la
droga si
volguessin
7
Risc percebut conductes de consum en joves
Estudiants 14-18 anys, a Catalunya (%), 2021
Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Inf orme dels resultats per a Cataluny a de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’enseny ament secundari (ESTUDES) 2021
Fumar tabac
diàriament
(un paquet de
tabac diari)
Beure
alcohol els
caps de
setmana
(5 o 6 canyes o
copes)
Beure
alcohol
diàriament
(1 o 2 canyes o
copes al dia)
Consumir
cànnabis
habitualment
(1 vegada a la
setmana o més)
Consumir
hipnosedants
habitualment
(tranquil·litzants o
somnífers)
Consumir
èxtasi
habitualment
Consumir
cocaïna
habitualment
Consumir
heroïna
habitualment
 84,0%
 69,6%
= 50,5%
 76,7%
 64,5%
 81,3%
 84,2%  82,7%
85,8% (2018)
71,2% (2018)
50,4% (2018)
78,8% (2018)
70,6% (2018)
85,1% (2018)
87,2% (2018)
86,2% (2018)
Disminueix la
percepció de risc en
totes les substàncies
(més alta sempre en
les noies).
% d‘estudiants que pensen que aquesta conducta pot causar bastants o molts problemes
67,0%
80,1%
58,8%
51,1%
74,4%
% d'estudiants que pensen que TOTS o la majoria dels seus amics/companys han
adoptat les següents actituds de consum en els darrers 30 dies
8
Consum entre el Grup d’iguals
Estudiants 14-18 anys, a Catalunya(%), 2021
Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Inf orme dels resultats per a Cataluny a de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’enseny ament secundari (ESTUDES) 2021
Han fumat
tabac
Han pres
begudes
alcohòliques
S’han
emborratxat
Han fet
botellot
Han consumit
cánnabis
83,1%
(2018)
62,6%
(2018)
46,6%
(2018)
69,0%
(2018)





1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021
Alguna vegada a la vida 86,2 83,6 83,4 76,7 71,1 77,1 82,5 80 76,8 79,8 78,9 71,6 79,1 74
Alguna vegada últims 12 mesos 85,4 81,8 79,9 76 70,2 76,8 79 70,1 67,2 77,2 77 69,9 76,7 70,6
Alguna vegada últims 30 dies 78,3 64,7 61 59,5 49,2 60,6 61,5 55,1 56,4 68,5 68 61,9 60,4 51,5
Consum diari en els últims 30 dies 1,9 2,1 4,9 2,1 1,3 1,5 0,8 0,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prevalences
(%)
9
Evolució prevalences de consum Alcohol
Catalunya (%). 1994-2021
Joves
estudiants
14-18 anys
per sexe
50,7% 52,4%
67,5% 73,7%
71,6% 76,4%
74,0%
1,1% 0,4%
70,6%
51,5%
0,8%
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021
Alguna vegada últims 30 dies 78,3 64,7 61 59,5 49,2 60,6 61,5 55,1 56,4 68,5 68 61,9 60,4 51,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Prevalences
(%)
10
Evolució prevalences de consum Alcohol
Catalunya (%). 1994-2021
Joves
estudiants
14-18 anys
per sexe
50,7% 52,4%
51,5%
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021
11
Prevalences de consum d’Alcohol en joves.
Catalunya (%), Estudiants 14-18 anys, 2021 per edats
51,5%
67,2%
63,5%
52,9%
46,6%
36,9%
Total
18 anys
17 anys
16 anys
15 anys
14 anys
Alguna vegada en els últims 30 dies
ENQUESTAFRESC 2021
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Resultats per a Cataluny a de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’enseny ament
secundari (ESTUDES 2021).
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2022/03/ASPB_Salut-determinants-
adolescent_ENQUESTA-FRESC_2021.pdf
24,7
26,4
15,4
18
25,7
18
5,5
8,3
0
10
20
30
14-18 anys 15-29 anys 30-64 anys 15-64 anys
Diferents
franges
d’edats Total
25,2%
Total
10,5%
Total
13,2%
Total
22,1%
47,1
36,7
30,9
33,81
28,3 27,4
32,5
25,2
0
10
20
30
40
50
60
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021
Evolució 14-18 anys (%)
14 anys 18 anys
Estudiants
14-18 anys 17,3%
37,2%
Total
25,2%
Prevalença i evolució “Binge drinking”
Catalunya (%), 2019/2021
1 de cada 4 menors fa consum intensiu
Alguna vegada en els últims 30 dies, 2019/21 (%)
Binge Drinking:
Ingesta de 5 begudes alcohòliques o
més, en el cas dels homes, i de 4 en
el cas de les dones, en la mateixa
ocasió (s’entén per consumir en la
mateixa ocasió prendre-les d’una
manera seguida o en un interval
aproximat de dues hores).
12
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcoholi drogues a Espanya (EDADES) 2019
Prevalença i evolució Borratxeres
Catalunya (%), 2019/2021
20
23,5
8,3
11,8
23
18,1
1,7
5,5
0
10
20
30
14-18 anys 15-29 anys 30-64 anys 15-64 anys
Total
21,5%
Alguna vegada en els últims 30 dies, 2019/21 (%)
Total
5%
Total
8,7%
Total
20,9%
Diferents
franges
d’edats
24,7 25
28,9
26,7 27,4
23,7
21,1
28,5
21,5
0
10
20
30
40
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021
Evolució 14-18 anys (%)
Total
21,5%
14 anys 18 años
13%
30,7%
Estudiants
14-18 anys
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcoholi drogues a Espanya (EDADES) 2019
1 de cada 5 menors s’emborratxa
Borratxera:
Intoxicació etílica o consum
intensiu d’alcohol
autoreportada pel propi
enquestat.
Edat inici
14,6
anys
13
Botellot
Catalunya (%), 2021
18,9 19,6
0
10
20
30
14-18 anys
Total
19,2%
En els últims 30 dies, 2021 (%)
14
Estudiants
14-18 anys
30,6
21,8 20,2 21,5
19,2
0
10
20
30
40
2012 2014 2016 2018 2021
Evolució 14-18 anys (%)
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021
Total
19,2 %
14 anys 18 anys
15%
26,1%
14 anys 18 anys
30,7%
52%
Últims 30 dies Últims 12 mesos
On han comprat o aconseguit begudes alcohòliques
a l'últim mes els joves? Catalunya (%), 2021
15
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021
53%
directament
(Als 14 anys, 1 de cada 3)
47,6%a través de
majors d’edat
54,5%
56,8%
8,3%
22,9%
45,9%
34,4%
20,8%
3,7%
1,8%
84,2%
47,5%
15,2%
53,8%
43,0%
46,8%
43,4%
7,6%
1,9%
14-17 anys
18 anys
Prevalença de consum de risc*
Comparativa diferents franges d’edat. Catalunya (%), 2019/2021
* Consum diari o quasi diari (20 dies o més durant els últims 30 dies, segons l’EMCDDA).
Homes
Dones
Total
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
14-18 anys
15-29 anys
30-64 anys
15-64 anys
2,1%
9,4%
4,6%
5,7%
0,6%
2,1%
1,4% 1,5%
1,4%
5,8%
3,0% 3,7%
Total
16
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021
Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcoholi drogues a Espanya (EDADES) 2019
1.521
1.312
1.209
3.582
2.735
3.229
2.045
1.628
1.914
520 344
405
6.130
4.700
5.877
730
634
789
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Alcohol(43,8%)
Cocaïna(24,1%)
Heroïna (9%)
Cànnabis (14,3%)
Resta drogues (5,9%)
Tabac(3%)
2021:
13.423
inicis de
tractament
Evolució Inicis de Tractament 1987-2021
Substància principal
17
2,6%
0,0% 0,0% 0,0%
4,0%
11,2%
0,8% 1,1%
3,3%
18,5%
24,8%
9,2%
3,6%
19,1%
31,6%
31,1%
34,3%
12,5%
40,0%
29,6%
20,5%
37,6%
23,0%
29,5%
10,9%
5,7%
10,4%
16,5%
6,0% 1,7%
3,9%
7,5%
32,9%
2,2% 3,2%
0,2% 0,1%
10,6%
0,0% 0,5%
Alcohol Cocaïna Cànnabis Heroïna Tabac
< 18 anys
18-25 anys
26-30 anys
31-40 anys
41-50 anys
51-60 anys
61-70 anys
> 71 anys
26-30 anys
31-40 anys
2021:
13.423
inicis de
tractament
Inicis de Tractament 2021
Anàlisi per edats, per substància
31-40 anys
51-60 anys 41-50 anys
41-50 anys
18-25 anys
41-50 anys
41-50 anys
41-50 anys
31-40 anys
31-40 anys
31-40 anys
26-30 anys
< 18 anys
60-71 anys
60-71 anys
51-60 anys
51-60 anys
51-60 anys
(405 inicis)
(1.209 inicis)
(1.914 inicis)
(3.229 inicis)
(5.877 inicis)
•El 44% dels inicis de
tractament per cànnabis i el
18% dels de cocaïna tenen
25 o menys anys.
18
2,6%
0,0% 0,0% 0,0%
4,0%
11,2%
0,8% 1,1%
3,3%
18,5%
24,8%
9,2%
3,6%
19,1%
31,6%
31,1%
34,3%
12,5%
40,0%
29,6%
20,5%
37,6%
23,0%
29,5%
10,9%
5,7%
10,4%
16,5%
6,0% 1,7%
3,9%
7,5%
32,9%
2,2% 3,2%
0,2% 0,1%
10,6%
0,0% 0,5%
Alcohol Cocaïna Cànnabis Heroïna Tabac
< 18 anys
18-25 anys
26-30 anys
31-40 anys
41-50 anys
51-60 anys
61-70 anys
> 71 anys
Urgències relacionades amb el consum de
drogues, 2021
30,2%
48,8%
58,9%
71,9%
69,8%
51,2%
41,1%
28,1%
12-15 anys 16-17 anys 18-25 anys Més de 26 anys
Sistema Integrat d’Informació de Salut (SIIS)
(n= 321) (n= 367) (n= 1.457)
Hipnosedants
2.504
14%
Cànnabis
1.096
6%
Estimulants
725
4% Altres
2.030
11%
Alcohol
9.912
54%
Cocaïna
2.071
11%
19
2.778.232 Urgències hospitalàries (amb edat igual o superiora 12 anys)
 18.338 Urgències hospitalàries relacionadesamb diagnòstic principal de consumde drogues  0,7%
7% menors d’edat
Urgències hospitalàries
(n= 7.763)
Homes joves: els que més moren per
problemes relacionatsamb l’alcohol
World Health Organization 2019. Status reporton alcohol consumption,harm and policyresponses in 30 European countries 2019
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/in-europe,-people-continue-to-consume-more-alcohol-than-in-any-other-place-in-the-world 20
Almenys
1 de cada 4 morts
són atribuïblesa
l’alcohol
19% de les morts en el
grup d’edat de 15-19
anys
23% en el grup d’edat de
20-24 anys
World Health Organization 2019. Status reporton alcohol consumption,harm and policyresponses in 30 European countries 2019
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/in-europe,-people-continue-to-consume-more-alcohol-than-in-any-other-place-in-the-world 21
Les lesions, principalcausade mort relacionada
amb l’alcoholen menorsde35anys
• La mortalitat atribuïda a l’alcohol de 15 a 19 anys al voltant el 90% es deu a lesions
Evidència
• A més l’evidència descriu que el consum de risc pot comportar l’existència de:
• Danys neuronals secundaris en el consum intermitent,
• Alteracions de la conducta, la memòria i dels processos d’aprenentatge
• Aparició de conductes de risc que poden derivar en accidents de trànsit,
baralles o sexe insegur
• Augment del risc de patir un TUA a l’edat adulta
• Els nois/es reben informació a través del professorat (66%), família (64%), i només
un 30% a través del professional de la salut. Tanmateix, la font més valorada és la
dels professionals de la salut (54%) (ESTUDES, 2015).
AnaB. Martínez Psiquiatra,Hospital de Bellvitge
AnnaLlusà Pediatra.ABSLa Poblade Segur
AnnaMiranda Tècnicai referentdrogodependències.RegióSanitàriaAltPirineui Aran,ASPCAT
Carla Bruguera CoordinacióBeveuMenys.SGAVIHIT
CarmenCastells Treballadorasocial i referentBeveumenys.ABSLaPoblade Segur
EulàliaSot Coordinacióprogramesde prevenció.SGAVIHIT
FerranCampillo Pediatre (vocal de laJuntaDirectivade laSocietatCatalanade Pediatria).Hospital d’Olot
GriseldaEsquerra Coordinadoratècnicade salut. CatSalut
LidiaMartínez Pediatra.Consultade toxicologiaperal seguimentd'infantsi adolescentsintoxicats.HSJDDde Barcelona
LidiaSegura Coordinacióàreade polítiquesd'alcohol.SGAVIHIT
Marta Coronado CoordinacióAssistència.SGAVIHIT
Marta Rosell Treballadorasocial.Centrede SalutMental d’Adults
Meritxell Coll Tècnicad’enllaçambEducaciói mónlocal CatSalut
MiriamPla Treballadorasocial.HSJDDTerresde Lleida
Montse Navarra SotscapTerritorial de Lleidai AltPirineu-Aran. Servei d'EmergènciesMèdiques
NuriaTomàs Infermerai referentde Saluti escola.ABSLaPoblade Segur
PauSurribas Metge i ReferentbeveuMenys.ABSLaPoblade Segur
Pol Bruguera Psiquiatre,HospitalClínic
PilarMoralejo TècnicaRegióSanitàriaAltPirineui Aran,ASPCAT
SòniaBorrell Infermera.Urgències
TeresaHernández Cap de servei del Serveide Promocióde laSalutaLleidai AltPirineui Aran,ASPCAT
VanesaBenet TècnicaRegióSanitàriaAltPirineui Aran,Catsalut
VanesaFaurat Psicòloga.HSJDDTerresde Lleida
YolandaRubio TècnicaRegióSanitàriaAltPirineui Aran,ASPCAT
Grup de treball multidisciplinari de professionals de
Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de la
Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
Projecte pilot de millora assistencial de
prevenció i abordatge del consum
d’alcohol en l’edat pediàtrica
• Objectiu principal: Pilotar una estratègia de prevenció i atenció
als problemes relacionats amb l’alcohol en la infància i
l’adolescència basada en la identificació precoç i la intervenció
breu de persones en risc en serveis d’urgències hospitalàries
(SUH), servei d’emergències mèdiques (SEM) i pediatria.
Projecte pilot de millora assistencial de
prevenció i abordatge del consum
d’alcohol en l’edat pediàtrica
Objectius específics:
• Prevenir l’ocurrència i la reincidència de les IEA en població menor d’edat.
• Prevenir i/o disminuir el consum d’alcohol en població menor d’edat.
• Validar una eina de cribratge del consum d’alcohol en població de 12 a 18 anys.
• Guia per prevenir i
abordar el consum
d’alcohol en menors
d’edat.
Metodologia
Dos eixos:
• prevenció universal –abordatge en seguiment consulta.
• prevenció indicada – abordatge intoxicacions etíliques agudes.
Tres serveis:
• Atenció primària.
• serveis d’urgències.
• serveis d’emergències mèdiques.
• Es cribrarà el consum
d’alcohol i s’explorarà el
nivell de risc.
• Cribratge eina NIAAA
especialment per població
jove.
• Un dels objectius de l’estudi
serà validar l’eina.
Eix 1 - Cribratge
• Es farà seguiment dels
joves atesos per intoxicació.
• Es farà seguiment dels
joves en risc moderat i alt.
• Es derivarà aquells casos
que es valori que ho
necessitena CSMIJ.
Eix 2 - seguiment intoxicacions
• S’explorarà el context i
es faran Intervencions
per a adolescents i les
seves famílies en funció
del risc: no consum o
risc baix / risc moderat o
alt.
Intervencions
• Seguiment al cap d’un
any dels joves en risc
moderat i alt.
• Es derivarà aquells
casos greus que es
valori que ho
necessiten a CSMIJ.
Derivació i seguiment
Registre
• Es registrarà el
cribratge.
• El registre es farà a
través del pla de
cures o un
programa de salut.
Metodologia
• Desplegament en 3 fases.
• Formacions desembre-gener:
o 2 desembre: ABS Pobla de Segur (inclou ABS Tremp i ABS Pallars
Sobirà).
o 13 desembre: ABS La Seu d’Urgell (inclou ABS Alt Urgell Sud, ABS
Cerdanya).
o 27 de gener: ABS Aran (inclou ABS Alta Ribagorça).
• Gener-febrer Casos clínics i posada en marxa de l’estudi.
1.Introducció.pdf

More Related Content

Similar to 1.Introducció.pdf

Prevalença tractament amb Anti-Hipertensius Oculars (AHTO) a la població de X...
Prevalença tractament amb Anti-Hipertensius Oculars (AHTO) a la població de X...Prevalença tractament amb Anti-Hipertensius Oculars (AHTO) a la població de X...
Prevalença tractament amb Anti-Hipertensius Oculars (AHTO) a la població de X...
jbanquev
 
El consum de drogues entre la població homosexual de catalunya. una aproximac...
El consum de drogues entre la població homosexual de catalunya. una aproximac...El consum de drogues entre la població homosexual de catalunya. una aproximac...
El consum de drogues entre la població homosexual de catalunya. una aproximac...
Universitat Autònoma de Barcelona.
 
EL CONSUM D'ALCOHOL EN ELS ADOLESCENTS. UNA MIRADA DES DE PSICOLOGIA DE LA SA...
EL CONSUM D'ALCOHOL EN ELS ADOLESCENTS. UNA MIRADA DES DE PSICOLOGIA DE LA SA...EL CONSUM D'ALCOHOL EN ELS ADOLESCENTS. UNA MIRADA DES DE PSICOLOGIA DE LA SA...
EL CONSUM D'ALCOHOL EN ELS ADOLESCENTS. UNA MIRADA DES DE PSICOLOGIA DE LA SA...
2451985
 

Similar to 1.Introducció.pdf (20)

Omcd17
Omcd17Omcd17
Omcd17
 
Cap a un ‘punt final’ del tabaquisme: on som, hi arribarem?
Cap a un ‘punt final’ del tabaquisme: on som, hi arribarem?Cap a un ‘punt final’ del tabaquisme: on som, hi arribarem?
Cap a un ‘punt final’ del tabaquisme: on som, hi arribarem?
 
Cap a un punt final... On som? Hi arribarem?
Cap a un punt final... On som? Hi arribarem?Cap a un punt final... On som? Hi arribarem?
Cap a un punt final... On som? Hi arribarem?
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
 
Una reflexio-sobre-estudes-2010. def sobre drogues.
Una reflexio-sobre-estudes-2010. def sobre drogues.Una reflexio-sobre-estudes-2010. def sobre drogues.
Una reflexio-sobre-estudes-2010. def sobre drogues.
 
Prescripció Social - Joan Colom
Prescripció Social - Joan ColomPrescripció Social - Joan Colom
Prescripció Social - Joan Colom
 
Model de prevenció del consum d’alcohol i drogues a l’empresa. Projecte EWA i...
Model de prevenció del consum d’alcohol i drogues a l’empresa. Projecte EWA i...Model de prevenció del consum d’alcohol i drogues a l’empresa. Projecte EWA i...
Model de prevenció del consum d’alcohol i drogues a l’empresa. Projecte EWA i...
 
La reincidència en les excarceracions d’alt risc (2010-2013)
La reincidència en les excarceracions d’alt risc (2010-2013)La reincidència en les excarceracions d’alt risc (2010-2013)
La reincidència en les excarceracions d’alt risc (2010-2013)
 
Prevalença tractament amb Anti-Hipertensius Oculars (AHTO) a la població de X...
Prevalença tractament amb Anti-Hipertensius Oculars (AHTO) a la població de X...Prevalença tractament amb Anti-Hipertensius Oculars (AHTO) a la població de X...
Prevalença tractament amb Anti-Hipertensius Oculars (AHTO) a la població de X...
 
Dia mundial sense tabac 2016
Dia mundial sense tabac 2016Dia mundial sense tabac 2016
Dia mundial sense tabac 2016
 
Esteve Saltó_ La prevalença a Catalunya
Esteve Saltó_ La prevalença a CatalunyaEsteve Saltó_ La prevalença a Catalunya
Esteve Saltó_ La prevalença a Catalunya
 
El control del tabac. Com està influint en la pandèmia
El control del tabac. Com està influint en la pandèmiaEl control del tabac. Com està influint en la pandèmia
El control del tabac. Com està influint en la pandèmia
 
El consum de drogues entre la població homosexual de catalunya. una aproximac...
El consum de drogues entre la població homosexual de catalunya. una aproximac...El consum de drogues entre la població homosexual de catalunya. una aproximac...
El consum de drogues entre la població homosexual de catalunya. una aproximac...
 
EL CONSUM D'ALCOHOL EN ELS ADOLESCENTS. UNA MIRADA DES DE PSICOLOGIA DE LA SA...
EL CONSUM D'ALCOHOL EN ELS ADOLESCENTS. UNA MIRADA DES DE PSICOLOGIA DE LA SA...EL CONSUM D'ALCOHOL EN ELS ADOLESCENTS. UNA MIRADA DES DE PSICOLOGIA DE LA SA...
EL CONSUM D'ALCOHOL EN ELS ADOLESCENTS. UNA MIRADA DES DE PSICOLOGIA DE LA SA...
 
Dades De Consum A Catalunya
Dades De Consum A CatalunyaDades De Consum A Catalunya
Dades De Consum A Catalunya
 
Actualitz Papps Eap Vic 2008
Actualitz Papps Eap Vic 2008Actualitz Papps Eap Vic 2008
Actualitz Papps Eap Vic 2008
 
Sortimbcn 20nov2014 def
Sortimbcn 20nov2014 defSortimbcn 20nov2014 def
Sortimbcn 20nov2014 def
 
Pla per la prevenció de l’addicció al Joc 2019-2023
Pla per la prevenció de l’addicció al Joc 2019-2023Pla per la prevenció de l’addicció al Joc 2019-2023
Pla per la prevenció de l’addicció al Joc 2019-2023
 
Families18
Families18Families18
Families18
 
Sobredosi 2016 cat
Sobredosi 2016 catSobredosi 2016 cat
Sobredosi 2016 cat
 

More from PonenciesASPCAT

More from PonenciesASPCAT (20)

IOGT-NTO.pdf
IOGT-NTO.pdfIOGT-NTO.pdf
IOGT-NTO.pdf
 
EC APN 22 6 23.pdf
EC APN 22 6 23.pdfEC APN 22 6 23.pdf
EC APN 22 6 23.pdf
 
APN_Sheila Gilheany.pdf
APN_Sheila Gilheany.pdfAPN_Sheila Gilheany.pdf
APN_Sheila Gilheany.pdf
 
APN_Jim McCambridge.pdf
APN_Jim McCambridge.pdfAPN_Jim McCambridge.pdf
APN_Jim McCambridge.pdf
 
APN EVIN LAW GALLOPEL.pdf
APN EVIN LAW GALLOPEL.pdfAPN EVIN LAW GALLOPEL.pdf
APN EVIN LAW GALLOPEL.pdf
 
APN _CiaraGilmartin.pdf
APN _CiaraGilmartin.pdfAPN _CiaraGilmartin.pdf
APN _CiaraGilmartin.pdf
 
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdfMesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
 
Mesa 3.3_ErinOMara_speech.pdf
Mesa 3.3_ErinOMara_speech.pdfMesa 3.3_ErinOMara_speech.pdf
Mesa 3.3_ErinOMara_speech.pdf
 
Mesa 3.3_ErinMara_present_controlvsemmanc.pdf
Mesa 3.3_ErinMara_present_controlvsemmanc.pdfMesa 3.3_ErinMara_present_controlvsemmanc.pdf
Mesa 3.3_ErinMara_present_controlvsemmanc.pdf
 
Guia butxaca UBA adults.pdf
Guia butxaca UBA adults.pdfGuia butxaca UBA adults.pdf
Guia butxaca UBA adults.pdf
 
Manual de registre de dades al ECAP.pdf
Manual de registre de dades al ECAP.pdfManual de registre de dades al ECAP.pdf
Manual de registre de dades al ECAP.pdf
 
Guia butxaca pediatria.pdf
Guia butxaca pediatria.pdfGuia butxaca pediatria.pdf
Guia butxaca pediatria.pdf
 
4.Registre primària.pdf
4.Registre primària.pdf4.Registre primària.pdf
4.Registre primària.pdf
 
3. Atenció primària.pdf
3. Atenció primària.pdf3. Atenció primària.pdf
3. Atenció primària.pdf
 
2.Urgencies.pdf
2.Urgencies.pdf2.Urgencies.pdf
2.Urgencies.pdf
 
Mesa_3.4. Experiencia_Vancouver_K.Lock.pdf
Mesa_3.4. Experiencia_Vancouver_K.Lock.pdfMesa_3.4. Experiencia_Vancouver_K.Lock.pdf
Mesa_3.4. Experiencia_Vancouver_K.Lock.pdf
 
Mesa_3.2. Aspectos cl”nicos en el tratamiento asistido con hero”na. La experi...
Mesa_3.2. Aspectos cl”nicos en el tratamiento asistido con hero”na. La experi...Mesa_3.2. Aspectos cl”nicos en el tratamiento asistido con hero”na. La experi...
Mesa_3.2. Aspectos cl”nicos en el tratamiento asistido con hero”na. La experi...
 
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdfMesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
 
Mesa_2.3_Aspectos_legales_M.Rodriguez_AEMPS.pdf
Mesa_2.3_Aspectos_legales_M.Rodriguez_AEMPS.pdfMesa_2.3_Aspectos_legales_M.Rodriguez_AEMPS.pdf
Mesa_2.3_Aspectos_legales_M.Rodriguez_AEMPS.pdf
 
Mesa_2.2_Diacetilm_oral_MiquelCasas.pdf
Mesa_2.2_Diacetilm_oral_MiquelCasas.pdfMesa_2.2_Diacetilm_oral_MiquelCasas.pdf
Mesa_2.2_Diacetilm_oral_MiquelCasas.pdf
 

1.Introducció.pdf

 • 1. https://forms.gle/YWJbVkkDtYLAyCia6 Qüestionari prevenció i abordatge del consum d'alcohol en adolescents
 • 2. Presentació de la guia Ana Miranda i Lidia Segura Agència de Salut Pública de Catalunya
 • 3. 24,9 51,5 17,4 0,7 0,9 0,3 7,9 2,3 40,1 63,1 21 0,7 1,5 0 3,1 1,4 37,4 63 7,9 0,9 2,6 0,3 7,9 3,6 38,1 63 10,9 0,8 2,3 0,3 6,8 3,3 0 10 20 30 40 50 60 70 Tabac Alcohol Cànnabis Èxtasis/DS Cocana Heroïna Hipnosedants Altres 14-18 anys 15-29 anys 30-64 anys 15-64 anys Al·lucinògenes, Amfetamines/speed Inhalants, GHB, Analgèsics opioides Diferents frangesd’edats Amb o sense recepta Prevalences de consum de substàncies Comparativa diferents franges d’edat. Catalunya (%), 2019/2021 Alguna vegada en els últims 30 dies 3 Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021 Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcoholi drogues a Espanya (EDADES) 2019
 • 4. Prevalences de consum de substàncies Comparativa diferents franges d’edat. Catalunya (%), 2019/2021 Diferents frangesd’edats Consum diari en els últims 30 dies (Consum diari o quasi diari durant l’últim mes) 4 Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021 Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcoholi drogues a Espanya (EDADES) 2019 8,9 0,8 1,4 4,2 32,9 1,8 5,8 1,8 33,7 11,1 3 5,7 33,4 8,9 3,7 4,8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tabac Alcohol Cànnabis Hipnosedants 14-18 anys 15-29 anys 30-64 anys 15-64 anys Amb o sense recepta
 • 5. Evolució prevalences de consum Catalunya (%), 1994 - 2021 31 34,8 32,6 34,1 29,5 31,3 30,9 37,3 29 28,1 30,8 26,9 31,2 24,9 78,3 64,7 61 59,5 49,2 60,6 61,5 55,1 56,4 68,5 68 61,9 60,4 51,5 17,1 21,5 22,1 22,3 26,8 30,4 25,1 23,1 21,3 17 23,4 20,3 23,1 17,4 2,8 2,7 2,6 2,4 2,6 2,7 4,9 6,1 5,6 6,8 7,1 10,1 10,6 7,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021 Estudiants 14-18 anys (*) ÈXTASI: a partir de 2006 inclou Èxtasi líquid. (**) HIPNOSEDANTS: De 1994 a 1996 inclou TRANQUIL·LITZANTS i SOMNIFERS SENSE recepta mèdica. A partir de 2006 inclou AMB o SENSE recepta mèdica. Alguna vegada en els últims 30 dies 5 13,6 anys 14 anys 14,7 anys 13,8 anys Edat mitjana d’inici del consum Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021
 • 6. 77,4% 83,3% 44,7% 29,1% 8,7% 14,2% 10,8% 9,6% 10,8% 8,0% 6 Disponibilitat percebuda entre els joves Estudiants 14-18 anys, a Catalunya (%), 2021 Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Inf orme dels resultats per a Cataluny a de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’enseny ament secundari (ESTUDES) 2021 Tabac Begudes alcohòliques Hachís/ marihuana Cocaïna base Hipno- sedants (tranquil·litzants o somnífers) Al·luci- nògens Amfetamines speed Èxtasi Cocaïna en pols Heroïna 83,3% (2016) 82% (2018) 53,2% (2018) 31,3% (2018) 18,6% (2018) 17,6% (2018) 15,8% (2018) 13,7% (2018) 12,6% (2018) 12,5% (2018)           Disminueix la percepció de disponibilitat en totes les substàncies, excepte en l’alcohol Percentatge d’estudiants que pensava que seria FÀCIL o MOLT FÀCIL aconseguir la droga si volguessin
 • 7. 7 Risc percebut conductes de consum en joves Estudiants 14-18 anys, a Catalunya (%), 2021 Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Inf orme dels resultats per a Cataluny a de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’enseny ament secundari (ESTUDES) 2021 Fumar tabac diàriament (un paquet de tabac diari) Beure alcohol els caps de setmana (5 o 6 canyes o copes) Beure alcohol diàriament (1 o 2 canyes o copes al dia) Consumir cànnabis habitualment (1 vegada a la setmana o més) Consumir hipnosedants habitualment (tranquil·litzants o somnífers) Consumir èxtasi habitualment Consumir cocaïna habitualment Consumir heroïna habitualment  84,0%  69,6% = 50,5%  76,7%  64,5%  81,3%  84,2%  82,7% 85,8% (2018) 71,2% (2018) 50,4% (2018) 78,8% (2018) 70,6% (2018) 85,1% (2018) 87,2% (2018) 86,2% (2018) Disminueix la percepció de risc en totes les substàncies (més alta sempre en les noies). % d‘estudiants que pensen que aquesta conducta pot causar bastants o molts problemes
 • 8. 67,0% 80,1% 58,8% 51,1% 74,4% % d'estudiants que pensen que TOTS o la majoria dels seus amics/companys han adoptat les següents actituds de consum en els darrers 30 dies 8 Consum entre el Grup d’iguals Estudiants 14-18 anys, a Catalunya(%), 2021 Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Inf orme dels resultats per a Cataluny a de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’enseny ament secundari (ESTUDES) 2021 Han fumat tabac Han pres begudes alcohòliques S’han emborratxat Han fet botellot Han consumit cánnabis 83,1% (2018) 62,6% (2018) 46,6% (2018) 69,0% (2018)     
 • 9. 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021 Alguna vegada a la vida 86,2 83,6 83,4 76,7 71,1 77,1 82,5 80 76,8 79,8 78,9 71,6 79,1 74 Alguna vegada últims 12 mesos 85,4 81,8 79,9 76 70,2 76,8 79 70,1 67,2 77,2 77 69,9 76,7 70,6 Alguna vegada últims 30 dies 78,3 64,7 61 59,5 49,2 60,6 61,5 55,1 56,4 68,5 68 61,9 60,4 51,5 Consum diari en els últims 30 dies 1,9 2,1 4,9 2,1 1,3 1,5 0,8 0,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Prevalences (%) 9 Evolució prevalences de consum Alcohol Catalunya (%). 1994-2021 Joves estudiants 14-18 anys per sexe 50,7% 52,4% 67,5% 73,7% 71,6% 76,4% 74,0% 1,1% 0,4% 70,6% 51,5% 0,8% Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021
 • 10. 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021 Alguna vegada últims 30 dies 78,3 64,7 61 59,5 49,2 60,6 61,5 55,1 56,4 68,5 68 61,9 60,4 51,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Prevalences (%) 10 Evolució prevalences de consum Alcohol Catalunya (%). 1994-2021 Joves estudiants 14-18 anys per sexe 50,7% 52,4% 51,5% Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021
 • 11. 11 Prevalences de consum d’Alcohol en joves. Catalunya (%), Estudiants 14-18 anys, 2021 per edats 51,5% 67,2% 63,5% 52,9% 46,6% 36,9% Total 18 anys 17 anys 16 anys 15 anys 14 anys Alguna vegada en els últims 30 dies ENQUESTAFRESC 2021 Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Resultats per a Cataluny a de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’enseny ament secundari (ESTUDES 2021). https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2022/03/ASPB_Salut-determinants- adolescent_ENQUESTA-FRESC_2021.pdf
 • 12. 24,7 26,4 15,4 18 25,7 18 5,5 8,3 0 10 20 30 14-18 anys 15-29 anys 30-64 anys 15-64 anys Diferents franges d’edats Total 25,2% Total 10,5% Total 13,2% Total 22,1% 47,1 36,7 30,9 33,81 28,3 27,4 32,5 25,2 0 10 20 30 40 50 60 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021 Evolució 14-18 anys (%) 14 anys 18 anys Estudiants 14-18 anys 17,3% 37,2% Total 25,2% Prevalença i evolució “Binge drinking” Catalunya (%), 2019/2021 1 de cada 4 menors fa consum intensiu Alguna vegada en els últims 30 dies, 2019/21 (%) Binge Drinking: Ingesta de 5 begudes alcohòliques o més, en el cas dels homes, i de 4 en el cas de les dones, en la mateixa ocasió (s’entén per consumir en la mateixa ocasió prendre-les d’una manera seguida o en un interval aproximat de dues hores). 12 Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021 Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcoholi drogues a Espanya (EDADES) 2019
 • 13. Prevalença i evolució Borratxeres Catalunya (%), 2019/2021 20 23,5 8,3 11,8 23 18,1 1,7 5,5 0 10 20 30 14-18 anys 15-29 anys 30-64 anys 15-64 anys Total 21,5% Alguna vegada en els últims 30 dies, 2019/21 (%) Total 5% Total 8,7% Total 20,9% Diferents franges d’edats 24,7 25 28,9 26,7 27,4 23,7 21,1 28,5 21,5 0 10 20 30 40 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021 Evolució 14-18 anys (%) Total 21,5% 14 anys 18 años 13% 30,7% Estudiants 14-18 anys Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021 Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcoholi drogues a Espanya (EDADES) 2019 1 de cada 5 menors s’emborratxa Borratxera: Intoxicació etílica o consum intensiu d’alcohol autoreportada pel propi enquestat. Edat inici 14,6 anys 13
 • 14. Botellot Catalunya (%), 2021 18,9 19,6 0 10 20 30 14-18 anys Total 19,2% En els últims 30 dies, 2021 (%) 14 Estudiants 14-18 anys 30,6 21,8 20,2 21,5 19,2 0 10 20 30 40 2012 2014 2016 2018 2021 Evolució 14-18 anys (%) Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021 Total 19,2 % 14 anys 18 anys 15% 26,1% 14 anys 18 anys 30,7% 52% Últims 30 dies Últims 12 mesos
 • 15. On han comprat o aconseguit begudes alcohòliques a l'últim mes els joves? Catalunya (%), 2021 15 Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021 53% directament (Als 14 anys, 1 de cada 3) 47,6%a través de majors d’edat 54,5% 56,8% 8,3% 22,9% 45,9% 34,4% 20,8% 3,7% 1,8% 84,2% 47,5% 15,2% 53,8% 43,0% 46,8% 43,4% 7,6% 1,9% 14-17 anys 18 anys
 • 16. Prevalença de consum de risc* Comparativa diferents franges d’edat. Catalunya (%), 2019/2021 * Consum diari o quasi diari (20 dies o més durant els últims 30 dies, segons l’EMCDDA). Homes Dones Total 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 14-18 anys 15-29 anys 30-64 anys 15-64 anys 2,1% 9,4% 4,6% 5,7% 0,6% 2,1% 1,4% 1,5% 1,4% 5,8% 3,0% 3,7% Total 16 Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Anàlisiper a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundaria Espanya (ESTUDES) 2021 Font: Subdirecció General de Drogodependències. ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcoholi drogues a Espanya (EDADES) 2019
 • 17. 1.521 1.312 1.209 3.582 2.735 3.229 2.045 1.628 1.914 520 344 405 6.130 4.700 5.877 730 634 789 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Alcohol(43,8%) Cocaïna(24,1%) Heroïna (9%) Cànnabis (14,3%) Resta drogues (5,9%) Tabac(3%) 2021: 13.423 inicis de tractament Evolució Inicis de Tractament 1987-2021 Substància principal 17
 • 18. 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 11,2% 0,8% 1,1% 3,3% 18,5% 24,8% 9,2% 3,6% 19,1% 31,6% 31,1% 34,3% 12,5% 40,0% 29,6% 20,5% 37,6% 23,0% 29,5% 10,9% 5,7% 10,4% 16,5% 6,0% 1,7% 3,9% 7,5% 32,9% 2,2% 3,2% 0,2% 0,1% 10,6% 0,0% 0,5% Alcohol Cocaïna Cànnabis Heroïna Tabac < 18 anys 18-25 anys 26-30 anys 31-40 anys 41-50 anys 51-60 anys 61-70 anys > 71 anys 26-30 anys 31-40 anys 2021: 13.423 inicis de tractament Inicis de Tractament 2021 Anàlisi per edats, per substància 31-40 anys 51-60 anys 41-50 anys 41-50 anys 18-25 anys 41-50 anys 41-50 anys 41-50 anys 31-40 anys 31-40 anys 31-40 anys 26-30 anys < 18 anys 60-71 anys 60-71 anys 51-60 anys 51-60 anys 51-60 anys (405 inicis) (1.209 inicis) (1.914 inicis) (3.229 inicis) (5.877 inicis) •El 44% dels inicis de tractament per cànnabis i el 18% dels de cocaïna tenen 25 o menys anys. 18 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 11,2% 0,8% 1,1% 3,3% 18,5% 24,8% 9,2% 3,6% 19,1% 31,6% 31,1% 34,3% 12,5% 40,0% 29,6% 20,5% 37,6% 23,0% 29,5% 10,9% 5,7% 10,4% 16,5% 6,0% 1,7% 3,9% 7,5% 32,9% 2,2% 3,2% 0,2% 0,1% 10,6% 0,0% 0,5% Alcohol Cocaïna Cànnabis Heroïna Tabac < 18 anys 18-25 anys 26-30 anys 31-40 anys 41-50 anys 51-60 anys 61-70 anys > 71 anys
 • 19. Urgències relacionades amb el consum de drogues, 2021 30,2% 48,8% 58,9% 71,9% 69,8% 51,2% 41,1% 28,1% 12-15 anys 16-17 anys 18-25 anys Més de 26 anys Sistema Integrat d’Informació de Salut (SIIS) (n= 321) (n= 367) (n= 1.457) Hipnosedants 2.504 14% Cànnabis 1.096 6% Estimulants 725 4% Altres 2.030 11% Alcohol 9.912 54% Cocaïna 2.071 11% 19 2.778.232 Urgències hospitalàries (amb edat igual o superiora 12 anys)  18.338 Urgències hospitalàries relacionadesamb diagnòstic principal de consumde drogues  0,7% 7% menors d’edat Urgències hospitalàries (n= 7.763)
 • 20. Homes joves: els que més moren per problemes relacionatsamb l’alcohol World Health Organization 2019. Status reporton alcohol consumption,harm and policyresponses in 30 European countries 2019 http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/in-europe,-people-continue-to-consume-more-alcohol-than-in-any-other-place-in-the-world 20 Almenys 1 de cada 4 morts són atribuïblesa l’alcohol 19% de les morts en el grup d’edat de 15-19 anys 23% en el grup d’edat de 20-24 anys
 • 21. World Health Organization 2019. Status reporton alcohol consumption,harm and policyresponses in 30 European countries 2019 http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/in-europe,-people-continue-to-consume-more-alcohol-than-in-any-other-place-in-the-world 21 Les lesions, principalcausade mort relacionada amb l’alcoholen menorsde35anys • La mortalitat atribuïda a l’alcohol de 15 a 19 anys al voltant el 90% es deu a lesions
 • 22. Evidència • A més l’evidència descriu que el consum de risc pot comportar l’existència de: • Danys neuronals secundaris en el consum intermitent, • Alteracions de la conducta, la memòria i dels processos d’aprenentatge • Aparició de conductes de risc que poden derivar en accidents de trànsit, baralles o sexe insegur • Augment del risc de patir un TUA a l’edat adulta • Els nois/es reben informació a través del professorat (66%), família (64%), i només un 30% a través del professional de la salut. Tanmateix, la font més valorada és la dels professionals de la salut (54%) (ESTUDES, 2015).
 • 23. AnaB. Martínez Psiquiatra,Hospital de Bellvitge AnnaLlusà Pediatra.ABSLa Poblade Segur AnnaMiranda Tècnicai referentdrogodependències.RegióSanitàriaAltPirineui Aran,ASPCAT Carla Bruguera CoordinacióBeveuMenys.SGAVIHIT CarmenCastells Treballadorasocial i referentBeveumenys.ABSLaPoblade Segur EulàliaSot Coordinacióprogramesde prevenció.SGAVIHIT FerranCampillo Pediatre (vocal de laJuntaDirectivade laSocietatCatalanade Pediatria).Hospital d’Olot GriseldaEsquerra Coordinadoratècnicade salut. CatSalut LidiaMartínez Pediatra.Consultade toxicologiaperal seguimentd'infantsi adolescentsintoxicats.HSJDDde Barcelona LidiaSegura Coordinacióàreade polítiquesd'alcohol.SGAVIHIT Marta Coronado CoordinacióAssistència.SGAVIHIT Marta Rosell Treballadorasocial.Centrede SalutMental d’Adults Meritxell Coll Tècnicad’enllaçambEducaciói mónlocal CatSalut MiriamPla Treballadorasocial.HSJDDTerresde Lleida Montse Navarra SotscapTerritorial de Lleidai AltPirineu-Aran. Servei d'EmergènciesMèdiques NuriaTomàs Infermerai referentde Saluti escola.ABSLaPoblade Segur PauSurribas Metge i ReferentbeveuMenys.ABSLaPoblade Segur Pol Bruguera Psiquiatre,HospitalClínic PilarMoralejo TècnicaRegióSanitàriaAltPirineui Aran,ASPCAT SòniaBorrell Infermera.Urgències TeresaHernández Cap de servei del Serveide Promocióde laSalutaLleidai AltPirineui Aran,ASPCAT VanesaBenet TècnicaRegióSanitàriaAltPirineui Aran,Catsalut VanesaFaurat Psicòloga.HSJDDTerresde Lleida YolandaRubio TècnicaRegióSanitàriaAltPirineui Aran,ASPCAT Grup de treball multidisciplinari de professionals de Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
 • 24. Projecte pilot de millora assistencial de prevenció i abordatge del consum d’alcohol en l’edat pediàtrica • Objectiu principal: Pilotar una estratègia de prevenció i atenció als problemes relacionats amb l’alcohol en la infància i l’adolescència basada en la identificació precoç i la intervenció breu de persones en risc en serveis d’urgències hospitalàries (SUH), servei d’emergències mèdiques (SEM) i pediatria.
 • 25. Projecte pilot de millora assistencial de prevenció i abordatge del consum d’alcohol en l’edat pediàtrica Objectius específics: • Prevenir l’ocurrència i la reincidència de les IEA en població menor d’edat. • Prevenir i/o disminuir el consum d’alcohol en població menor d’edat. • Validar una eina de cribratge del consum d’alcohol en població de 12 a 18 anys.
 • 26. • Guia per prevenir i abordar el consum d’alcohol en menors d’edat.
 • 27. Metodologia Dos eixos: • prevenció universal –abordatge en seguiment consulta. • prevenció indicada – abordatge intoxicacions etíliques agudes. Tres serveis: • Atenció primària. • serveis d’urgències. • serveis d’emergències mèdiques.
 • 28. • Es cribrarà el consum d’alcohol i s’explorarà el nivell de risc. • Cribratge eina NIAAA especialment per població jove. • Un dels objectius de l’estudi serà validar l’eina. Eix 1 - Cribratge
 • 29. • Es farà seguiment dels joves atesos per intoxicació. • Es farà seguiment dels joves en risc moderat i alt. • Es derivarà aquells casos que es valori que ho necessitena CSMIJ. Eix 2 - seguiment intoxicacions
 • 30. • S’explorarà el context i es faran Intervencions per a adolescents i les seves famílies en funció del risc: no consum o risc baix / risc moderat o alt. Intervencions
 • 31. • Seguiment al cap d’un any dels joves en risc moderat i alt. • Es derivarà aquells casos greus que es valori que ho necessiten a CSMIJ. Derivació i seguiment
 • 32. Registre • Es registrarà el cribratge. • El registre es farà a través del pla de cures o un programa de salut.
 • 33. Metodologia • Desplegament en 3 fases. • Formacions desembre-gener: o 2 desembre: ABS Pobla de Segur (inclou ABS Tremp i ABS Pallars Sobirà). o 13 desembre: ABS La Seu d’Urgell (inclou ABS Alt Urgell Sud, ABS Cerdanya). o 27 de gener: ABS Aran (inclou ABS Alta Ribagorça). • Gener-febrer Casos clínics i posada en marxa de l’estudi.