SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013
             KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


                DOKUMEN STANDARD PRESTASI
                  PENDIDIKAN MORAL
                    TAHUN 3
                              1
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013
            FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
                                             2
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013
PENDAHULUAN

Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan
pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.


Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana
murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap
pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.


Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru
tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal
insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
                                           3
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013
TAFSIRAN

o  Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi
   tujuan pelaporan individu.

o  Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi
   memberi gambaran holistik tentang individu.

o  Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard
   dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam
   standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band).
   Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul
   menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

o  Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti
   boleh ditaksir dan dicapai.

o  Evidens

   Murid     :   Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh
             buat berdasarkan deskriptor.

   Instrumen   :   Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu
             tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o  Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian
   bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.                                                             4
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013
                KERANGKA STANDARD PRESTASI

     BAND                  STANDARD

       1   Tahu

       2   Tahu dan Faham

       3   Tahu, Faham dan Boleh Buat

       4   Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

       5   Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

       6   Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali
                                    5
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013TAFSIRAN BAND

BAND      PERNYATAAN BAND                   TAFSIRAN

                   Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi
  1   TAHU             respons terhadap perkara yang asas.

                   Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau
  2   TAHU DAN FAHAM
                   menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
                   Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran
  3   TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT
                   pada suatu situasi.
     TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut
  4
     DENGAN BERADAB        prosedur atau secara sistematik.
     TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut
  5
     DENGAN BERADAB TERPUJI    prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.
                   Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai
                   keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta
     TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT
  6                 cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan
     DENGAN BERADAB MITHALI
                   dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara
                   bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.
                                                         6
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013
MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL
Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral adalah membentuk insan berakhlak mulia,
berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL
Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut:

  1.    Memahami dan menghayati nilai-nilai universal.

  2.    Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia.

  3.    Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran,
       masyarakat dan negara.

  4.    Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat
       pertimbangan dan keputusan.
                                                              7
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013
  BAND                        PERNYATAAN STANDARD

    1      Mengetahui nilai-nilai universal.


    2      Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal.


    3      Mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia.


    4      Menghayati dan mempraktik nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia bagi mengekalkan
          kesejahteraan diri.


    5      Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam
          kehidupan seharian / situasi lain.


    6      Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam
          kehidupan seharian/situasi lain serta dicontohi.
                                                                8
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013

  BAND     PERNYATAAN STANDARD              DESKRIP                EVIDENS


   1     B1                 B1D1
        Mengetahui nilai-nilai universal.  Mengetahui nilai:        B1D1E1
  Tahu                                       Boleh menyatakan pelbagai perayaan di
                            1. kepercayaan kepada tuhan  Malaysia. (N1)
                            2. baik hati
                            3. bertangggungjawab
                            4. berterima kasih
                            5. hemah tinggi        B1D1E2
                            6. hormat           Boleh menyatakan cara :
                            7. kasih sayang
                            8. keadilan           membantu warga sekolah (N2)
                            9. keberanian
                            10. kejujuran          pergaulan yang bersopan dalam kalangan
                            11. kerajinan          warga sekolah (N5)
                            12. kerjasama
                            13. kesederhanaan        menghormati warga sekolah / pelawat (N6)
                            14. toleransi
                                            menyayangi sekolah (N7)
                            - tema ”Saya dan Sekolah”
                                            bersikap adil di sekolah (N8)

                                            mempertahankan nama baik sekolah (N9)

                                            bersikap rajin di sekolah (N11)                                           B1D1E3
                                           Boleh menyatakan contoh :

                                            tanggungjawab di sekolah (N3)


                                                                 9
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013

                 sumbangan warga sekolah (N4)

                 perlakuan jujur di sekolah (N10)

                 aktiviti yang dilakukan bersama-sama di
                 sekolah (N12)

                 perlakuan sederhana di sekolah (N13)

                 sikap toleransi sesama warga sekolah (N14)                B1D1E4
                Boleh menyenaraikan kebaikan bersikap
                sederhana di sekolah (N13)
                                      10
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013
  BAND     PERNYATAAN STANDARD          DESKRIPTOR                EVIDENS


   2    B2                B2D1
       Mengetahui dan memahami nilai-  Mengetahui dan memahami nilai:  B2D1E1
 Tahu dan  nilai universal.                         Boleh menerangkan/menyenaraikan cara:
  Faham                     1. kepercayaan kepada tuhan
                         2. baik hati          menghormati perayaan yang disambut oleh
                         3. bertangggungjawab      warga sekolah (N1)
                         4. berterima kasih
                         5. hemah tinggi         melaksanakan tanggungjawab di sekolah
                         6. hormat            (N3)
                         7. kasih sayang
                         8. keadilan           menghargai sumbangan warga sekolah (N4)
                         9. keberanian
                         10. kejujuran
                         11. kerajinan
                         12. kerjasama         B2D1E2
                         13. kesederhanaan       Boleh menerangkan /menjelaskan kepentingan:
                         14. toleransi
                                         menghormati warga sekolah / pelawat (N6)
                         - tema ”Saya dan Sekolah”
                                         menyayangi sekolah (N7)

                                         bersikap adil di sekolah (N8)

                                         mempertahankan nama baik sekolah (N9)

                                         bersikap rajin di sekolah (N11)

                                         menghormati kepelbagaian perayaan yang
                                         disambut oleh warga sekolah (N1)

                                         pentingan membantu warga sekolah (N2)                                                              11
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013

                 pergaulan yang bersopan dalam kalangan
                 warga sekolah (N5)

                 bersikap jujur di sekolah (N10)                B2D1E3
                Boleh menerangkan/menjelaskankan kebaikan:

                 bekerjasama di sekolah (N12)

                 bersikap toleransi sesama warga sekolah
                 (N14)                B2D1E4
                Boleh menceritakan pelbagai perayaan yang
                disambut oleh warga sekolah (N1)

                B2D1E5
                Boleh menerangkan /menjelaskan bersikap
                sederhana di sekolah (N13)
                                      12
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013

   BAND        PERNYATAAN            DESKRIPTOR                 EVIDENS
              STANDARD

    3      B3             B3D1
          Mengaplikasi pengetahuan  Mengaplikasi  pengetahuan   dan B3D1E1
Tahu, Faham dan   dan pemahaman tentang    pemahaman tentang nilai :      Boleh menunjukkan:
  Boleh Buat    nilai-nilai universal dan
          perlakuan berbudi pekerti   1. kepercayaan kepada tuhan      sikap menghormati pelbagai perayaan
          mulia.            2. baik hati              yang disambut oleh warga sekolah
                         3. bertangggungjawab          mengikut arahan (N1)
                         4. berterima kasih
                         5. hemah tinggi            sikap membantu warga sekolah (N2)
                         6. hormat
                         7. kasih sayang            sikap bertanggungjawab di sekolah (N3)
                         8. keadilan
                         9. keberanian             sikap berterima  kasih   terhadap
                         10. kejujuran             sumbangan warga sekolah (N4)
                         11. kerajinan
                         12. kerjasama             pergaulan yang bersopan dalam
                         13. kesederhanaan           kalangan warga sekolah mengikut
                         14. toleransi
                                             arahan (N5)
                          - tema ”Saya dan Sekolah”
                                             perlakuan saling menghormati dalam
                                             kalangan warga sekolah /pelawat (N6)

                                             sikap sayang terhadap sekolah (N7)

                                             sikap adil di sekolah mengikut arahan
                                             (N8)

                                             sikap berani mempertahankan nama
                                             baik sekolah (N9)                                                                 13
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013

                  sikap jujur di sekolah (N10)

                  sikap rajin di sekolah (N11)


                  bersikap sederhana di sekolah (N13)

                  sikap toleransi sesama warga sekolah
                  (N14)                B3D1E2
                Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama di
                sekolah untuk kebaikan bersama apabila
                disuruh (N12)
                                     14
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013   BAND        PERNYATAAN            DESKRIPTOR               EVIDENS
              STANDARD


    4      B4             B4D1
 Tahu, Faham dan  Menghayati dan       Menghayati dan mempraktik nilai:  B4D1E1
Boleh Buat dengan  mempraktik nilai-nilai                    Boleh menghormati pelbagai perayaan yang
   Beradab    universal dan perlakuan    1. kepercayaan kepada tuhan   disambut oleh warga sekolah tanpa arahan
          berbudi pekerti mulia di   2. baik hati          (N1)
          sekolah bagi mengekalkan   3. bertangggungjawab
          kesejahteraan diri      4. berterima kasih       B4D1E2
                         5. hemah tinggi         Boleh bergaul dengan bersopan dalam
                         6. hormat
                                         kalangan warga sekolah tanpa arahan (N5)
                         7. kasih sayang
                         8. keadilan
                                         B4D1E3
                         9. keberanian
                         10. kerajinan          Boleh bersikap adil di sekolah tanpa arahan
                         11. kerjasama          (N8)
                         12. toleransi
                                         B4D1E4
                          - tema ”Saya dan Sekolah”   Boleh membantu warga sekolah dengan
                                         rela hati (N2)

                                         B4D1E5
                                         Boleh melaksanakan tanggungjawab di
                                         sekolah dengan rela hati (3)

                                         B4D1E6
                                         Boleh berterima kasih terhadap sumbangan
                                         warga sekolah dengan tertib (N4)
                                                               15
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013

                B4D1E7
                Boleh menceritakan perasaan :

                  setelah membantu warga sekolah (N2)

                  setelah melaksanakan tanggungjawab di
                  sekolah (N3)

                  apabila menghormati warga sekolah /
                  pelawat (N6)

                  apabila menyayangi sekolah (N7)

                  apabila bersikap adil di sekolah (N8)

                  apabila mempertahankan nama baik
                  sekolah (N9)

                  apabila bersikap rajin di sekolah (N10)

                  apabila bekerjasama di sekolah (N11)

                  apabila bersikap toleransi sesama warga
                  sekolah (N12)
                                       16
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013

  BAND     PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR               EVIDENS


   5     B5                B5D1               B5D1E1
        Menghayati, mengamal dan     Menghayati,  mengamal    dan Boleh mengamalkan:
Tahu, Faham   mengembangkan nilai-nilai     mengembangkan nilai:
 dan Boleh   universal dan perlakuan berbudi                    sikap menghormati pelbagai perayaan yang
Buat dengan   pekerti mulia dalam kehidupan    1. kepercayaan kepada tuhan    disambut oleh warga sekolah dan memupuk
 Beradab    seharian / situasi lain       2. baik hati           nilai dalam kalangan rakan (N1)
 Terpuji                      3. bertangggungjawab
                          4. berterima kasih        sikap saling membantu dalam kalangan warga
                          5. hemah tinggi
                                           sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan
                          6. hormat
                          7. kasih sayang          rakan (N2)
                          8. keberanian
                          9. kerajinan           sikap bertanggungjawab di sekolah dan
                          10. kerjasama           memupuk nilai dalam kalangan rakan (N3)

                          - tema ”Saya dan Sekolah”     sikap berterima kasih terhadap sumbangan
                                           warga sekolah dan memupuk nilai dalam
                                           kalangan rakan (N4)

                                           pergaulan yang bersopan dalam kalangan
                                           warga sekolah dan memupuk nilai dalam
                                           kalangan rakan (N5)

                                           perlakuan saling menghormati dalam kalangan
                                           warga sekolah/ pelawat dan memupuk nilai
                                           dalam kalangan rakan (N6)

                                           sikap sayang terhadap sekolah dan memupuk
                                           nilai dalam kalangan rakan (N7)                                                                17
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013                 dan memupuk sikap berani mempertahankan
                 nama baik sekolah (N8)

                 sikap rajin di sekolah dan memupuk nilai dalam
                 kalangan rakan (N9)                B5D1E2
                Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama di
                sekolah dalam pelbagai situasi untuk kebaikan
                bersama dengan rela hati dan memupuk nilai
                dalam kalangan rakan (N10)
                                      18
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013
  BAND     PERNYATAAN STANDARD            DESKRIPTOR                 EVIDENS


   6     B6                B6D1
        Menghayati, mengamal dan     Menghayati, mengamal dan       B6D1E1
Tahu, Faham   mengembangkan nilai-nilai     mengembangkan nilai-nilai dalam   Boleh mengamal serta diteladani sikap :
 dan Boleh   universal dan perlakuan berbudi  situasi lain dengan sempurna serta
Buat dengan   pekerti mulia dalam kehidupan   dicontohi.               menghormati pelbagai perayaan yang
 Beradab    seharian/situasi lain serta                       disambut oleh warga sekolah dan memupuk
  Mithali   dicontohi                Nilai :             nilai dalam kalangan rakan (N1)

                             1. kepercayaan    kepada  saling membantu dalam kalangan warga
                               tuhan           sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan
                             2. baik hati
                                            rakan (N2)
                             3. bertangggungjawab
                             4. berterima kasih      bertanggungjawab di sekolah dan memupuk
                             5. hemah tinggi
                                            nilai dalam kalangan rakan (N3)
                             6. hormat
                             7. kasih sayang
                                            berterima kasih terhadap sumbangan warga
                             8. kerajinan
                             9. kerjasama         sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan
                                            rakan (N4)
                             - tema ”Saya dan Sekolah”
                                            sayang terhadap sekolah dan memupuk
                                            nilai dalam kalangan rakan (N7)

                                             rajin di sekolah dan memupuk nilai dalam
                                             kalangan rakan (N8)
                                                                  19
DSP Pendidikan Moral Tahun 3
Februari 2013                B6D1E2
                Boleh mengamalkan:

                 pergaulan yang bersopan dalam kalangan
                 warga sekolah dan memupuk nilai dalam
                 kalangan rakan serta diteladani (N5)

                 perlakuan saling menghormati dalam
                 kalangan warga sekolah/ pelawat dan
                 memupuk nilai dalam kalangan rakan serta
                 diteladani (N6)                B6D1E3
                Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama di
                sekolah dalam pelbagai situasi untuk kebaikan
                bersama dengan ikhlas dan memupuk nilai
                dalam kalangan rakan serta diteladani (N9)
                                      20

More Related Content

What's hot

Dsk pendidikan moral thn 4 pk
Dsk pendidikan moral thn 4 pkDsk pendidikan moral thn 4 pk
Dsk pendidikan moral thn 4 pkAzliza Mohamed
 
DS pend moral thn 2 versi bm
DS pend moral thn 2 versi bmDS pend moral thn 2 versi bm
DS pend moral thn 2 versi bmEsther Eusan
 
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013Mohd Nassir Abdul Rahman
 
1. dskp pm tahun 5 sk kssr (Baru/2015)
1. dskp pm tahun 5 sk kssr (Baru/2015)1. dskp pm tahun 5 sk kssr (Baru/2015)
1. dskp pm tahun 5 sk kssr (Baru/2015)Marwan Mansor
 
Analisis struktur PAI perspektif Madrasah
Analisis struktur PAI perspektif MadrasahAnalisis struktur PAI perspektif Madrasah
Analisis struktur PAI perspektif MadrasahMuhammad Arif
 
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013Rainny Hoh
 
1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 61. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6Safiah Sulaiman
 
Dsp moral 4
Dsp moral 4Dsp moral 4
Dsp moral 4SKPA_2
 
Analisis kurikulum pai 2013
Analisis kurikulum pai 2013Analisis kurikulum pai 2013
Analisis kurikulum pai 2013Junaidi Rembang
 
006 dskp kssm pendidikan moral tingkatan 3
006 dskp kssm pendidikan moral tingkatan 3006 dskp kssm pendidikan moral tingkatan 3
006 dskp kssm pendidikan moral tingkatan 3rajnand
 
4. dskp tahun 4 utk juk 05082013
4. dskp tahun 4 utk juk 050820134. dskp tahun 4 utk juk 05082013
4. dskp tahun 4 utk juk 05082013Norma Annuar
 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KURIKULUM 2013
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KURIKULUM 2013PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KURIKULUM 2013
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KURIKULUM 2013Nurul Fadilah
 

What's hot (14)

Dsk pendidikan moral thn 4 pk
Dsk pendidikan moral thn 4 pkDsk pendidikan moral thn 4 pk
Dsk pendidikan moral thn 4 pk
 
DS pend moral thn 2 versi bm
DS pend moral thn 2 versi bmDS pend moral thn 2 versi bm
DS pend moral thn 2 versi bm
 
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
 
1. dskp pm tahun 5 sk kssr (Baru/2015)
1. dskp pm tahun 5 sk kssr (Baru/2015)1. dskp pm tahun 5 sk kssr (Baru/2015)
1. dskp pm tahun 5 sk kssr (Baru/2015)
 
11 dsp p moral tahun 3 13 mei
11 dsp p moral tahun 3 13 mei11 dsp p moral tahun 3 13 mei
11 dsp p moral tahun 3 13 mei
 
Analisis struktur PAI perspektif Madrasah
Analisis struktur PAI perspektif MadrasahAnalisis struktur PAI perspektif Madrasah
Analisis struktur PAI perspektif Madrasah
 
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
 
1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 61. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
 
Dsp moral 4
Dsp moral 4Dsp moral 4
Dsp moral 4
 
Analisis kurikulum pai 2013
Analisis kurikulum pai 2013Analisis kurikulum pai 2013
Analisis kurikulum pai 2013
 
006 dskp kssm pendidikan moral tingkatan 3
006 dskp kssm pendidikan moral tingkatan 3006 dskp kssm pendidikan moral tingkatan 3
006 dskp kssm pendidikan moral tingkatan 3
 
Hsp Moral Tahun Enam
Hsp Moral Tahun EnamHsp Moral Tahun Enam
Hsp Moral Tahun Enam
 
4. dskp tahun 4 utk juk 05082013
4. dskp tahun 4 utk juk 050820134. dskp tahun 4 utk juk 05082013
4. dskp tahun 4 utk juk 05082013
 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KURIKULUM 2013
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KURIKULUM 2013PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KURIKULUM 2013
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KURIKULUM 2013
 

Viewers also liked

Pppmpendidikanmoral tahun3
Pppmpendidikanmoral tahun3Pppmpendidikanmoral tahun3
Pppmpendidikanmoral tahun3Osni Osman
 
Soalan pendidikan moral tahun 1
Soalan pendidikan moral tahun 1Soalan pendidikan moral tahun 1
Soalan pendidikan moral tahun 1Henry Lijunin
 
Rph pendidikan jasmani tahun 4
Rph pendidikan jasmani tahun 4Rph pendidikan jasmani tahun 4
Rph pendidikan jasmani tahun 4Mamat Jemi
 
Rancangan harian pendidikan moral tahun 3
Rancangan harian pendidikan moral tahun 3Rancangan harian pendidikan moral tahun 3
Rancangan harian pendidikan moral tahun 3Khairiah Abdul Kadir
 
Rph sains th 4
Rph sains th 4Rph sains th 4
Rph sains th 4roslinur
 
standard pendidikan moral tahun 3
 standard pendidikan moral tahun 3 standard pendidikan moral tahun 3
standard pendidikan moral tahun 3skpermasjaya5
 
02 buku panduan kssr bahasa tamil sjkt tahun 1
02  buku panduan kssr bahasa tamil sjkt tahun 102  buku panduan kssr bahasa tamil sjkt tahun 1
02 buku panduan kssr bahasa tamil sjkt tahun 1Raja Segaran
 
Belajar kewarganegaraan indonesia kelas 1
Belajar kewarganegaraan indonesia kelas 1Belajar kewarganegaraan indonesia kelas 1
Belajar kewarganegaraan indonesia kelas 1slomed_riyadi
 

Viewers also liked (8)

Pppmpendidikanmoral tahun3
Pppmpendidikanmoral tahun3Pppmpendidikanmoral tahun3
Pppmpendidikanmoral tahun3
 
Soalan pendidikan moral tahun 1
Soalan pendidikan moral tahun 1Soalan pendidikan moral tahun 1
Soalan pendidikan moral tahun 1
 
Rph pendidikan jasmani tahun 4
Rph pendidikan jasmani tahun 4Rph pendidikan jasmani tahun 4
Rph pendidikan jasmani tahun 4
 
Rancangan harian pendidikan moral tahun 3
Rancangan harian pendidikan moral tahun 3Rancangan harian pendidikan moral tahun 3
Rancangan harian pendidikan moral tahun 3
 
Rph sains th 4
Rph sains th 4Rph sains th 4
Rph sains th 4
 
standard pendidikan moral tahun 3
 standard pendidikan moral tahun 3 standard pendidikan moral tahun 3
standard pendidikan moral tahun 3
 
02 buku panduan kssr bahasa tamil sjkt tahun 1
02  buku panduan kssr bahasa tamil sjkt tahun 102  buku panduan kssr bahasa tamil sjkt tahun 1
02 buku panduan kssr bahasa tamil sjkt tahun 1
 
Belajar kewarganegaraan indonesia kelas 1
Belajar kewarganegaraan indonesia kelas 1Belajar kewarganegaraan indonesia kelas 1
Belajar kewarganegaraan indonesia kelas 1
 

Similar to 15 dsp p moral tahun 3 5 feb 2013

Dsp p moral tahun 1 penambahbaikan jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikan  jan 2013Dsp p moral tahun 1 penambahbaikan  jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikan jan 2013Rainny Hoh
 
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013CIKGU AHMAD
 
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013CIKGU AHMAD
 
Dsp p moral ting 2
Dsp p moral ting 2Dsp p moral ting 2
Dsp p moral ting 2Cik Gmah
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1Mohd Ridzuan Azit
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1Norah Mohd Said
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1Norah Mohd Said
 
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 116 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1sugargwee
 
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013Mohd Nassir Abdul Rahman
 
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
1 dsp bm sk tahun 3 13 meiCt Fatimah
 
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
1 dsp bm sk tahun 3 13 meiNur Syuhada
 
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
1 dsp bm sk tahun 3 13 meiCikgi Aishajiha
 
Dsp p islam tingkatan 1 tambahbaik
Dsp p islam tingkatan 1 tambahbaikDsp p islam tingkatan 1 tambahbaik
Dsp p islam tingkatan 1 tambahbaikNoor Aini Samsusah
 
Dsp pendidikan islam ting 1 pdf
Dsp pendidikan islam ting 1 pdfDsp pendidikan islam ting 1 pdf
Dsp pendidikan islam ting 1 pdfNoor Aini Samsusah
 

Similar to 15 dsp p moral tahun 3 5 feb 2013 (20)

Dsp p moral tahun 1 penambahbaikan jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikan  jan 2013Dsp p moral tahun 1 penambahbaikan  jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikan jan 2013
 
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
 
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
 
Dsp p moral ting 2
Dsp p moral ting 2Dsp p moral ting 2
Dsp p moral ting 2
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
 
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 116 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
 
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
 
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
 
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
 
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
1 dsp bm sk tahun 3 13 mei
 
DSP KSSR DST tahun 3
DSP KSSR DST tahun 3DSP KSSR DST tahun 3
DSP KSSR DST tahun 3
 
15 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 215 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 2
 
15 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 215 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 2
 
15 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 215 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 2
 
Dsp p islam tingkatan 1 tambahbaik
Dsp p islam tingkatan 1 tambahbaikDsp p islam tingkatan 1 tambahbaik
Dsp p islam tingkatan 1 tambahbaik
 
Sains
SainsSains
Sains
 
DSP Sains Ting 1
DSP Sains Ting 1DSP Sains Ting 1
DSP Sains Ting 1
 
Dsp pendidikan islam ting 1 pdf
Dsp pendidikan islam ting 1 pdfDsp pendidikan islam ting 1 pdf
Dsp pendidikan islam ting 1 pdf
 

15 dsp p moral tahun 3 5 feb 2013

 • 1. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 1
 • 2. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. 2
 • 3. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. 3
 • 4. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali. 4
 • 5. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali 5
 • 6. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi 1 TAHU respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAM menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT pada suatu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut 4 DENGAN BERADAB prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut 5 DENGAN BERADAB TERPUJI prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT 6 cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan DENGAN BERADAB MITHALI dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. 6
 • 7. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral adalah membentuk insan berakhlak mulia, berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global. OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut: 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai universal. 2. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia. 3. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran, masyarakat dan negara. 4. Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan. 7
 • 8. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui nilai-nilai universal. 2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal. 3 Mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia. 4 Menghayati dan mempraktik nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia bagi mengekalkan kesejahteraan diri. 5 Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian / situasi lain. 6 Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian/situasi lain serta dicontohi. 8
 • 9. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIP EVIDENS 1 B1 B1D1 Mengetahui nilai-nilai universal. Mengetahui nilai: B1D1E1 Tahu Boleh menyatakan pelbagai perayaan di 1. kepercayaan kepada tuhan Malaysia. (N1) 2. baik hati 3. bertangggungjawab 4. berterima kasih 5. hemah tinggi B1D1E2 6. hormat Boleh menyatakan cara : 7. kasih sayang 8. keadilan  membantu warga sekolah (N2) 9. keberanian 10. kejujuran  pergaulan yang bersopan dalam kalangan 11. kerajinan warga sekolah (N5) 12. kerjasama 13. kesederhanaan  menghormati warga sekolah / pelawat (N6) 14. toleransi  menyayangi sekolah (N7) - tema ”Saya dan Sekolah”  bersikap adil di sekolah (N8)  mempertahankan nama baik sekolah (N9)  bersikap rajin di sekolah (N11) B1D1E3 Boleh menyatakan contoh :  tanggungjawab di sekolah (N3) 9
 • 10. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013  sumbangan warga sekolah (N4)  perlakuan jujur di sekolah (N10)  aktiviti yang dilakukan bersama-sama di sekolah (N12)  perlakuan sederhana di sekolah (N13)  sikap toleransi sesama warga sekolah (N14) B1D1E4 Boleh menyenaraikan kebaikan bersikap sederhana di sekolah (N13) 10
 • 11. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2 B2D1 Mengetahui dan memahami nilai- Mengetahui dan memahami nilai: B2D1E1 Tahu dan nilai universal. Boleh menerangkan/menyenaraikan cara: Faham 1. kepercayaan kepada tuhan 2. baik hati  menghormati perayaan yang disambut oleh 3. bertangggungjawab warga sekolah (N1) 4. berterima kasih 5. hemah tinggi  melaksanakan tanggungjawab di sekolah 6. hormat (N3) 7. kasih sayang 8. keadilan  menghargai sumbangan warga sekolah (N4) 9. keberanian 10. kejujuran 11. kerajinan 12. kerjasama B2D1E2 13. kesederhanaan Boleh menerangkan /menjelaskan kepentingan: 14. toleransi  menghormati warga sekolah / pelawat (N6) - tema ”Saya dan Sekolah”  menyayangi sekolah (N7)  bersikap adil di sekolah (N8)  mempertahankan nama baik sekolah (N9)  bersikap rajin di sekolah (N11)  menghormati kepelbagaian perayaan yang disambut oleh warga sekolah (N1)  pentingan membantu warga sekolah (N2) 11
 • 12. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013  pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah (N5)  bersikap jujur di sekolah (N10) B2D1E3 Boleh menerangkan/menjelaskankan kebaikan:  bekerjasama di sekolah (N12)  bersikap toleransi sesama warga sekolah (N14) B2D1E4 Boleh menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah (N1) B2D1E5 Boleh menerangkan /menjelaskan bersikap sederhana di sekolah (N13) 12
 • 13. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 3 B3 B3D1 Mengaplikasi pengetahuan Mengaplikasi pengetahuan dan B3D1E1 Tahu, Faham dan dan pemahaman tentang pemahaman tentang nilai : Boleh menunjukkan: Boleh Buat nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti 1. kepercayaan kepada tuhan  sikap menghormati pelbagai perayaan mulia. 2. baik hati yang disambut oleh warga sekolah 3. bertangggungjawab mengikut arahan (N1) 4. berterima kasih 5. hemah tinggi  sikap membantu warga sekolah (N2) 6. hormat 7. kasih sayang  sikap bertanggungjawab di sekolah (N3) 8. keadilan 9. keberanian  sikap berterima kasih terhadap 10. kejujuran sumbangan warga sekolah (N4) 11. kerajinan 12. kerjasama  pergaulan yang bersopan dalam 13. kesederhanaan kalangan warga sekolah mengikut 14. toleransi arahan (N5) - tema ”Saya dan Sekolah”  perlakuan saling menghormati dalam kalangan warga sekolah /pelawat (N6)  sikap sayang terhadap sekolah (N7)  sikap adil di sekolah mengikut arahan (N8)  sikap berani mempertahankan nama baik sekolah (N9) 13
 • 14. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013  sikap jujur di sekolah (N10)  sikap rajin di sekolah (N11)  bersikap sederhana di sekolah (N13)  sikap toleransi sesama warga sekolah (N14) B3D1E2 Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama di sekolah untuk kebaikan bersama apabila disuruh (N12) 14
 • 15. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 4 B4 B4D1 Tahu, Faham dan Menghayati dan Menghayati dan mempraktik nilai: B4D1E1 Boleh Buat dengan mempraktik nilai-nilai Boleh menghormati pelbagai perayaan yang Beradab universal dan perlakuan 1. kepercayaan kepada tuhan disambut oleh warga sekolah tanpa arahan berbudi pekerti mulia di 2. baik hati (N1) sekolah bagi mengekalkan 3. bertangggungjawab kesejahteraan diri 4. berterima kasih B4D1E2 5. hemah tinggi Boleh bergaul dengan bersopan dalam 6. hormat kalangan warga sekolah tanpa arahan (N5) 7. kasih sayang 8. keadilan B4D1E3 9. keberanian 10. kerajinan Boleh bersikap adil di sekolah tanpa arahan 11. kerjasama (N8) 12. toleransi B4D1E4 - tema ”Saya dan Sekolah” Boleh membantu warga sekolah dengan rela hati (N2) B4D1E5 Boleh melaksanakan tanggungjawab di sekolah dengan rela hati (3) B4D1E6 Boleh berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah dengan tertib (N4) 15
 • 16. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 B4D1E7 Boleh menceritakan perasaan :  setelah membantu warga sekolah (N2)  setelah melaksanakan tanggungjawab di sekolah (N3)  apabila menghormati warga sekolah / pelawat (N6)  apabila menyayangi sekolah (N7)  apabila bersikap adil di sekolah (N8)  apabila mempertahankan nama baik sekolah (N9)  apabila bersikap rajin di sekolah (N10)  apabila bekerjasama di sekolah (N11)  apabila bersikap toleransi sesama warga sekolah (N12) 16
 • 17. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 B5 B5D1 B5D1E1 Menghayati, mengamal dan Menghayati, mengamal dan Boleh mengamalkan: Tahu, Faham mengembangkan nilai-nilai mengembangkan nilai: dan Boleh universal dan perlakuan berbudi  sikap menghormati pelbagai perayaan yang Buat dengan pekerti mulia dalam kehidupan 1. kepercayaan kepada tuhan disambut oleh warga sekolah dan memupuk Beradab seharian / situasi lain 2. baik hati nilai dalam kalangan rakan (N1) Terpuji 3. bertangggungjawab 4. berterima kasih  sikap saling membantu dalam kalangan warga 5. hemah tinggi sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan 6. hormat 7. kasih sayang rakan (N2) 8. keberanian 9. kerajinan  sikap bertanggungjawab di sekolah dan 10. kerjasama memupuk nilai dalam kalangan rakan (N3) - tema ”Saya dan Sekolah”  sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N4)  pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N5)  perlakuan saling menghormati dalam kalangan warga sekolah/ pelawat dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N6)  sikap sayang terhadap sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N7) 17
 • 18. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013  dan memupuk sikap berani mempertahankan nama baik sekolah (N8)  sikap rajin di sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N9) B5D1E2 Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama di sekolah dalam pelbagai situasi untuk kebaikan bersama dengan rela hati dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N10) 18
 • 19. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 B6D1 Menghayati, mengamal dan Menghayati, mengamal dan B6D1E1 Tahu, Faham mengembangkan nilai-nilai mengembangkan nilai-nilai dalam Boleh mengamal serta diteladani sikap : dan Boleh universal dan perlakuan berbudi situasi lain dengan sempurna serta Buat dengan pekerti mulia dalam kehidupan dicontohi.  menghormati pelbagai perayaan yang Beradab seharian/situasi lain serta disambut oleh warga sekolah dan memupuk Mithali dicontohi Nilai : nilai dalam kalangan rakan (N1) 1. kepercayaan kepada  saling membantu dalam kalangan warga tuhan sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan 2. baik hati rakan (N2) 3. bertangggungjawab 4. berterima kasih  bertanggungjawab di sekolah dan memupuk 5. hemah tinggi nilai dalam kalangan rakan (N3) 6. hormat 7. kasih sayang  berterima kasih terhadap sumbangan warga 8. kerajinan 9. kerjasama sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N4) - tema ”Saya dan Sekolah”  sayang terhadap sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N7)  rajin di sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N8) 19
 • 20. DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 B6D1E2 Boleh mengamalkan:  pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan serta diteladani (N5)  perlakuan saling menghormati dalam kalangan warga sekolah/ pelawat dan memupuk nilai dalam kalangan rakan serta diteladani (N6) B6D1E3 Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama di sekolah dalam pelbagai situasi untuk kebaikan bersama dengan ikhlas dan memupuk nilai dalam kalangan rakan serta diteladani (N9) 20