Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Chapter 1 form 1 science
Chapter 1 form 1 science
Loading in …3
×
1 of 26

DSP Sains Ting 1

5

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

DSP Sains Ting 1

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 1 DSP Sains Tingkatan 1 15 Mac 2012
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." DSP Sains Tingkatan 1 2 15 Mac 2012
 3. 3. PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Sains Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. DSP Sains Tingkatan 1 3 15 Mac 2012
 4. 4. TAFSIRAN o Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai. o Evidens : Murid - Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. Instrumen - Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain . DSP Sains Tingkatan 1 4 15 Mac 2012
 5. 5. KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali DSP Sains Tingkatan 1 5 15 Mac 2012
 6. 6. TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau 1 TAHU memberikan respons kepada perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAM menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT dalam satu-satu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut 4 DENGAN BERADAB prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan mengikut 5 DENGAN BERADAB TERPUJI prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT 6 cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan DENGAN BERADAB MITHALI dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. DSP Sains Tingkatan 1 6 15 Mac 2012
 7. 7. MATLAMAT KURIKULUM SAINS Matlamat Kurikulum Sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. OBJEKTIF KURIKULUM SAINS Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. 3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 10. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya. DSP Sains Tingkatan 1 7 15 Mac 2012
 8. 8. BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui konsep dan prinsip asas sains 2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi 3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian 4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah 5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi 6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi DSP Sains Tingkatan 1 8 15 Mac 2012
 9. 9. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 B1 Mengetahui konsep dan prinsip B1D1 B1D1E1 Tahu asas sains Menyatakan kerjaya dalam sains Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains B1D2 B1D2E1 Mengenal pasti sel sebagai unit asas Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan kehidupan B1D2E2 Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia B1D3 B1D3E1 Menyatakan tentang benda-benda di Menyenaraikan benda-benda yang mempunyai sekeliling jisim dan memenuhi ruang DSP Sains Tingkatan 1 9 15 Mac 2012
 10. 10. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2 B2D1 B2D1E1 Tahu dan Mengetahui dan memahami Menyatakan fenomena alam Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di Faham tentang aplikasi konsep dan sains sekeliling berkaitan dengan sains prinsip sains dalam sains dan teknologi B2D2 B2D2E1 Menyatakan maksud organisma Memberikan maksud organisma unisel dan unisel dan multisel organisma multisel B2D3 B2D3E1 Memerihalkan tentang jirim Menyatakan tiga keadaan jirim B2D3E2 Memberi maksud jirim B2D4 B2D4E1 Memerihalkan tentang sumber Menyenaraikan sumber-sumber Bumi yang Bumi diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup B2D4E2 Menyatakan kegunaan sumber-sumber Bumi dalam kehidupan harian DSP Sains Tingkatan 1 10 15 Mac 2012
 11. 11. B2D5 B2D5E1 Menyatakan maksud unsur, sebatian Memberi maksud unsur dan campuran B2D5E2 Memberi maksud sebatian B2D5E3 Memberi maksud campuran B2D6 B2D6E1 Menyatakan komponen udara Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara B2D7 B2D7E1 Memerihalkan tenaga dan Menamakan jenis-jenis tenaga sumbernya B2D7E2 Menyenaraikan sumber-sumber tenaga B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga DSP Sains Tingkatan 1 11 15 Mac 2012
 12. 12. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 B3D1 B3D1E1 Menggunakan pengetahuan Menyatakan langkah-langkah dalam Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan Tahu, faham untuk mengembangkan penyiasatan saintifik saintifik mengikut urutan dan boleh buat pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B3D2 B3D2E1 Mengenal pasti kuantiti fizik Menyatakan kuantititi fizik serta unit S.I. dan simbolnya B3D2E2 Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang B3D2E3 Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek B3D3 B3D3E1 Mengenal pasti dan menggunakan Memilih alat yang betul dan membuat alat-alat pengukuran pengukuran panjang B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan DSP Sains Tingkatan 1 12 15 Mac 2012
 13. 13. B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas B3D4 B3D4E1 Memerihalkan jenis sel manusia dan Menyatakan fungsi bagi fungsinya  sel epitelium  sel tulang  sel reproduktif (pembiakan)  sel saraf  sel darah merah  sel darah putih  sel otot B3D5 B3D5E1 Mengenal pasti organisma unisel dan Memberi contoh organisma unisel dan organisma multisel organisma multisel DSP Sains Tingkatan 1 13 15 Mac 2012
 14. 14. B3D6 B3D6E1 Mengenal pasti organisasi sel Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah:  sel  tisu  organ  sistem  organisma B3D7 B3D7E1 Menghubung kait antara benda- Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim benda dengan jirim dan bukan jirim B3D8 B3D8E1 Menyatakan maksud ketumpatan Memberi definisi ketumpatan B3D9 B3D9E1 Menerangkan komposisi udara Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera DSP Sains Tingkatan 1 14 15 Mac 2012
 15. 15. B3D10 B3D10E1 Memerihalkan tentang sumber tenaga Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada yang boleh diperbaharu dan tidak tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh boleh diperbaharu diperbaharu B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu DSP Sains Tingkatan 1 15 15 Mac 2012
 16. 16. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 B4D1 B4D1E1 Mengaplikasi pengetahuan Memerihalkan kegunaan dan Menjelaskan tentang kepentingan sains Tahu, faham, saintifik dan kemahiran saintifik kelebihan sains dalam kehidupan dalam kehidupan seharian boleh buat dalam membentuk konsep dan harian. dengan beradab prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4D2 B4D2E1 Menjalankan satu penyiasatan Mengkaji faktor yang mempengaruhi saintifik bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik B4D3 B4D3E1 Menentukan luas permukaan Mengira luas permukaan bentuk sekata B4D3E2 Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf B4D4 B4D4E1 Menentukan isi padu pepejal Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air DSP Sains Tingkatan 1 16 15 Mac 2012
 17. 17. B4D5 B4D5E1 Memerihalkan tentang konsep Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat jisim dan berat melalui aktiviti B4D6 B4D6E1 Menghasilkan slaid dan Menyediakan slaid menggunakan menggunakan mikroskop prosedur yang betul B4D6E2 Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul B4D7 B4D7E1 Menerangkan benda-benda Menunjukkan udara, air, tanah dan benda mempunyai jisim dan memenuhi hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang ruang melalui aktiviti B4D8 B4D8E1 Memerihalkan tentang susunan Menerangkan perbezaan susunan dan dan pergerakan zarah-zarah pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim B4D9 B4D9E1 Menyatakan perbezaan antara Menerangkan perbezaan antara unsur, unsur, sebatian dan campuran sebatian dan campuran DSP Sains Tingkatan 1 17 15 Mac 2012
 18. 18. B4D10 B4D10E1 Memerihalkan tentang Menentukan peratusan oksigen dalam kandungan udara udara B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk B4D11 B4D11E1 Memerihalkan ciri-ciri oksigen Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk dan karbon dioksida oksigen dan ciri-cirinya melalui aktiviti B4D11E2 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciri-cirinya melalui aktiviti B4D12 B4D12E1 Memerihalkan tentang Mengkaji perubahan tenaga keupayaan perubahan tenaga kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti DSP Sains Tingkatan 1 18 15 Mac 2012
 19. 19. B4D13 B4D13E1 Memerihalkan tentang haba dan Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk suhu tenaga dan Matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba B4D13E2 Menyatakan maksud suhu B4D13E3 Menyatakan perbezaan antara haba dan suhu B4D14 B4D14E1 Memerihalkan kesan haba dalam Membuktikan haba boleh menyebabkan kehidupan harian pengembangan dan pengecutan dalam pepejal, cecair dan gas melalui aktiviti B4D14E2 Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui aktiviti B4D14E3 Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi B4D14E4 Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba DSP Sains Tingkatan 1 19 15 Mac 2012
 20. 20. B4D14E5 Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian B4D15 B4D15E1 Memerihalkan kesan haba Menjelaskan kesan haba terhadap terhadap perubahan keadaan perubahan keadaan jirim secara fizikal jirim B4D15E2 Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba melalui aktiviti B4D15E3 Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim DSP Sains Tingkatan 1 20 15 Mac 2012
 21. 21. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 B5 B5D1 B5D1E1 Mengamal dan menilai Mengenal pasti struktur umum Melukis struktur umum sel haiwan dan sel Tahu, faham, maklumat tentang konsep dan dan fungsi bagi sel haiwan dan tumbuhan , menyatakan fungsi setiap struktur boleh buat prinsip sains yang berkaitan sel tumbuhan serta membuat sel serta menjelaskan persamaan dan dengan dengan sains dan teknologi perbandingan perbezaan di antara kedua-dua sel beradab terpuji B5D2 B5D2E1 Mengenal pasti ketumpatan Menentukan ketumpatan pelbagai objek pelbagai objek dan cecair pepejal dan cecair, menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan B5D3 B5D3E1 Memerihalkan logam dan bukan Membanding dan membezakan ciri-ciri logam logam dengan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam. B5D4 B5D4E1 Mengenal pasti komponen dalam Mengasingkan komponen dalam campuran: campuran  besi dan sulfur  pasir dan garam melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut DSP Sains Tingkatan 1 21 15 Mac 2012
 22. 22. B5D5 B5D5E1 Menghuraikan proses respirasi Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida, tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen B5D6 B5D6E1 Menjelaskan oksigen diperlukan Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen B5D7 B5D7E1 Memerihalkan bahan yang Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai berbeza sebagai konduktor dan konduktor dan penebat haba melalui penebat haba eksperimen B5D8 B5D8E1 Memerihalkan tentang Mengkaji objek yang gelap dan kusam penyerapan dan pembebasan menyerap haba lebih baik daripada objek haba putih dan berkilat melalui eksperimen B5D8E2 Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen DSP Sains Tingkatan 1 22 15 Mac 2012
 23. 23. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 B6D1 B6D1E1 Menangani cabaran dan Mewajarkan kebaikan dan Membahaskan mengenai masalah yang Tahu, faham, menyumbang idea dalam keburukan apabila menggunakan mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak boleh buat melestarikan perkara-perkara unit pengukuran yang tidak sama digunakan melalui pelbagai bentuk dengan beradab yang berkaitan dengan sains komunikasi mithali dan teknologi. B6D2 B6D2E1 Menghuraikan mengapa Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang manusia adalah organisma yang kompleks kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan B6D3 B6D3E1 Memerihalkan tentang aplikasi Membuat beberapa penyelesaian konsep jirim dan ketumpatan masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim, mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip DSP Sains Tingkatan 1 23 15 Mac 2012
 24. 24. B6D4 B6D4E1 Memerihalkan tentang Membuat pembentangan dalam pelbagai pemeliharaan dan pemuliharaan bentuk mengenai : alam sekitar  maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar  amalan guna semula dan kitar semula bahan B6D5 B6D5E1 Memerihalkan tentang Membuat pembentangan dalam pelbagai pencemaran udara bentuk mengenai :  pencemaran udara  contoh bahan cemar udara dan sumber  kesan pencemaran udara  langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal  cara mengekalkan udara supaya bersih dan  mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih B6D6E1 B6D6 Menjelaskan melalui penulisan kreatif Mengumpul maklumat tentang mengenai : sumber tenaga dan  mengapa kita perlu memulihara pemuliharaannya sumber tenaga,  cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap DSP Sains Tingkatan 1 24 15 Mac 2012
 25. 25.  kepentingan memulihara sumber tenaga  penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap B6D7 B6D7E1 Menjelaskan tentang kegunaan Menghuraikan dalam pelbagai bentuk pengembangan dan pengecutan persembahan bagi beberapa jirim dalam prinsip pengaliran penyelesaian masalah mengenai prinsip haba pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian DSP Sains Tingkatan 1 25 15 Mac 2012
 26. 26. DSP Sains Tingkatan 1 26 15 Mac 2012

×