SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
                KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


                 DOKUMEN STANDARD PRESTASI
                   PENDIDIKAN MORAL
                     TAHUN 1
                                1
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
              FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
                                             2
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
PENDAHULUAN

Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan
pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.


Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana
murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap
pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.


Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru
tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal
insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
                                           3
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
TAFSIRAN

o   Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi
   tujuan pelaporan individu.

o   Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi
   memberi gambaran holistik tentang individu.

o   Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard
   dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam
   standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band).
   Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul
   menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

o   Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti
   boleh ditaksir dan dicapai.

o   Evidens

   Murid      :    Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh
                buat berdasarkan deskriptor.

   Instrumen    :    Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu
                tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o   Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian
   bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.
                                                              4
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
                KERANGKA STANDARD PRESTASI

      BAND                  STANDARD

       1    Tahu

       2    Tahu dan Faham

       3    Tahu, Faham dan Boleh Buat

       4    Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

       5    Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

       6    Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali
                                     5
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
TAFSIRAN BAND

 BAND      PERNYATAAN BAND                   TAFSIRAN

                    Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi
  1   TAHU             respons terhadap perkara yang asas.

                    Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau
  2   TAHU DAN FAHAM
                    menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
                    Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran
  3   TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT
                    pada suatu situasi.
     TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut
  4
     DENGAN BERADAB        prosedur atau secara sistematik.
     TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut
  5
     DENGAN BERADAB TERPUJI    prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.
                    Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai
                    keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta
     TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT
  6                  cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan
     DENGAN BERADAB MITHALI
                    dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara
                    bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.
                                                          6
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL
Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral adalah membentuk insan berakhlak mulia,
berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL
Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut:

  1.     Memahami dan menghayati nilai-nilai universal.

  2.     Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia.

  3.     Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran,
       masyarakat dan negara.

  4.     Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat
       pertimbangan dan keputusan.
                                                               7
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
   BAND                         PERNYATAAN STANDARD

    1      Mengetahui nilai-nilai universal.


    2      Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal.


    3      Mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia.


    4      Menghayati dan mempraktik nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia bagi mengekalkan
           kesejahteraan diri.


    5      Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam
           kehidupan seharian / situasi lain.


    6      Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam
           kehidupan seharian/situasi lain serta dicontohi.
                                                                 8
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013  BAND      PERNYATAAN STANDARD              DESKRIPTOR              EVIDENS


    1     B1                 B1D1               B1D1E1
   Tahu     Mengetahui nilai-nilai universal.  Mengetahui nilai:        Boleh menyatakan cara :
                                             menjaga kehormatan diri (N6)
                           1.  kepercayaan kepada tuhan   menjaga kebersihan diri (N7)
                           2.  baik hati          menjaga keselamatan diri (N7)
                           3.  bertangggungjawab      bertoleransi (N14)
                           4.  berterima kasih
                           5.  hemah tinggi
                           6.  hormat           B1D1E2
                           7.  kasih sayang        Boleh menyatakan perlakuan :
                           8.  keadilan           berani mempertahankan maruah diri (N9)
                           9.  keberanian          jujur (N10)
                           10.  kejujuran          sederhana dalam diri (N13)
                           11.  kerajinan
                           12.  kerjasama
                           13.  kesederhanaan       B1D1E3
                           14.  toleransi         Boleh menyenaraikan :
                                             tangungjawab diri (N3)
                              - tema ”Diri Saya”      aktiviti yang boleh dilakukan bersama (N12)


                                            B1D1E4
                                            Boleh menyatakan :
                                             keadaan alam di kawasan tempat tinggal
                                             (N1)
                                             sifat baik hati yang ada pada diri (N2)
                                             ciri-ciri kerajinan dalam diri (N11)
                                                                  9
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
                B1D1E5
                Boleh mengenalpasti :
                 tutur kata yang bersopan (N5)
                 tingkahlaku yang bersopan (N5)


                B1D1E6
                Boleh menyatakan contoh keadilan dalam
                perlakuan seharian (N8)


                B1D1E7
                Boleh mengucapkan terima kasih dalam
                pelbagai bahasa (N4)
                                    10
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013

  BAND      PERNYATAAN STANDARD             DESKRIPTOR              EVIDENS


   2      B2                B2D1               B2D1E1
  Tahu dan    Mengetahui dan memahami nilai-  Mengetahui dan memahami nilai:  Boleh menerangkan/menjelaskan kepentingan:
  Faham     nilai universal.                          melaksanakan tanggungjawab diri (N3)
                          1.  kepercayaan kepada tuhan   menghormati diri sendiri (N6)
                          2.  baik hati          berani mempertahankan maruah diri (N9)
                          3.   bertangggungjawab      bersikap sederhana (N13)
                          4.  berterima kasih
                          5.  hemah tinggi
                          6.  hormat           B2D1E2
                          7.  kasih sayang        Boleh menceritakan :
                          8.  keadilan           kepelbagaian ciptaan tuhan (N1)
                          9.  keberanian          sebab perlu adil dalam perlakuan seharian
                          10.  kejujuran           (N8)
                          11.  kerajinan
                          12.  kerjasama
                          13.  kesederhanaan
                          14.  toleransi         B2D1E3
                                          Boleh menyenaraikan:
                             - tema ”Diri Saya”      cara membantu keluarga (N2)
                                           cara memberi penghargaan (N4)


                                          B2D1E4
                                          Boleh menerangkan :
                                           kesan tutur kata yang bersopan (N5)
                                           kesan tingkah laku yang bersopan (N5)
                                           cara menjaga kebersihan diri (N7)
                                           cara menjaga keselamatan diri (N7)
                                           sebab perlunya bercakap benar (N10)
                                           kebaikan mengamalkan kerajinan (N11)
                                           kebaikan bekerjasama (N12)
                                           kebaikan bersikap toleransi (N14)                                                                 11
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
    BAND          PERNYATAAN            DESKRIPTOR              EVIDENS
                STANDARD

    3       B3             B3D1
 Tahu, Faham dan   Mengaplikasi pengetahuan  Mengaplikasi  pengetahuan    dan B3D1E1
  Boleh Buat    dan pemahaman tentang    pemahaman tentang nilai :      Boleh menunjukkan :
           nilai-nilai universal dan                     sikap menghargai alam ciptaan tuhan
           perlakuan berbudi pekerti  1.  kepercayaan kepada tuhan      (N1)
           mulia.           2.  baik hati            sikap mengambil kira perasaan ahli
                         3.  bertangggungjawab         keluarga yang memerlukan bantuan (N2)
                         4.  berterima kasih         sikap menghargai atas pemberian yang
                         5.  hemah tinggi            diterima (N4)
                         6.  hormat              perlakuan bertutur kata dengan bersopan
                         7.  kasih sayang            (N5)
                         8.  keadilan             perlakuan menghoramti diri sendiri (N6)
                         9.  keberanian            sikap menghargai diri sendiri dengan
                         10.  kejujuran             menjaga kebersihan diri (N7)
                         11.  kerajinan            sikap menghargai diri sendiri dengan
                         12.  kerjasama             menjaga keselamatan dir i(N7)
                         13.  kesederhanaan          bersikap adil dalam perlakuan seharian
                         14.  toleransi             di dalam keluarga (N8)
                                             sikap berani dengan keluarga (N9)
                            - tema ”Diri Saya”        perlakuan bercakap benar terhadap diri
                                              sendiri (N10)
                                             sikap rajin dalam keluarga (N11)
                                             perlakuan sederhana semasa
                                              berinteraksi dengan keluarga (N13)
                                             perlakuan bertoleransi dalam keluarga
                                              (N14)
                                                               12
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
                B3D1E2
                Boleh melaksanakan tanggungjawab diri
                (N3)                B3D1E3
                Boleh menjalankan aktiviti bersama-sama
                ahli keluarga (N12)
                                     13
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
    BAND          PERNYATAAN            DESKRIPTOR              EVIDENS
                STANDARD


    4       B4             B4D1                B4D1E1
 Tahu, Faham dan    Menghayati dan       Menghayati dan mempraktik nilai:  Boleh menghargai diri :
Boleh Buat dengan   mempraktik nilai-nilai                     dengan menjaga kebersihan diri dengan
   Beradab      universal dan perlakuan  1.  kepercayaan kepada tuhan     tertib (N7)
            berbudi pekerti mulia di  2.  baik hati           dengan menjaga keselamatan diri
            sekolah bagi mengekalkan  3.  bertangggungjawab        dengan betul (N7)
            kesejahteraan diri     4.  berterima kasih
                         5.  hemah tinggi         B4D1E2
                         6.  hormat            Boleh menunjukkan :
                         7.  kasih sayang          sikap prihatin terhadap keluarga yang
                         8.  keadilan             memerlukan bantuan dengan rela hati
                         9.  keberanian            (N2)
                         10.  kerajinan           tingkah laku yang bersopan tanpa
                         11.  kerjasama            arahan (N5)
                         12.  toleransi           sikap berani dengan rakan sekelas
                                             secara beradab (N9)
                            - tema ”Diri Saya”       sikap rajin di dalam kelas tanpa arahan
                                             (N10)


                                           B4D1E3
                                           Boleh melibatkan diri dalam menjaga
                                           keindahan alam dengan rela hati (N1)


                                           B4D1E4
                                           Boleh melaksanakan tanggungjawab dalam
                                           keluarga tanpa arahan (N3)                                                                 14
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
                B4D1E5
                Boleh memberi penghargaan melalui
                pelbagai cara dengan tanpa arahan (N4)


                B4D1E6
                Boleh menghormati individu lain seperti
                menghormati diri sendiri tanpa arahan (N6)


                B4D1E7
                Boleh bertindak adil dalam perlakuan
                seharian di kelas tanpa arahan (N8)


                B4D1E8
                Boleh menjalankan aktiviti bersama rakan
                sekelas tanpa arahan (N11)


                B4D1E9
                Boleh bertoleransi dalam kelas tanpa arahan
                (N12)
                                      15
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013  BAND      PERNYATAAN STANDARD             DESKRIPTOR                EVIDENS


    5     B5                B5D1                 B5D1E1
         Menghayati, mengamal dan     Menghayati,  mengamal      dan Boleh mengamalkan :
 Tahu, Faham   mengembangkan nilai-nilai     mengembangkan nilai:          sikap menghargai alam ciptaan tuhan serta
 dan Boleh    universal dan perlakuan berbudi                      memupuk nilai tersebut (N1)
 Buat dengan   pekerti mulia dalam kehidupan   1.  kepercayaan kepada tuhan     sikap menghulur bantuan kepada ahli keluarga
  Beradab    seharian / situasi lain      2.  baik hati             serta memupuk nilai tersebut (N2)
  Terpuji                     3.  bertangggungjawab        cara memberi penghargaan serta memupuk
                          4.  berterima kasih          nilai tersebut (N4)
                          5.  hemah tinggi           tutur kata dan tingkah laku yang bersopan
                          6.  hormat               serta memupuk nilai tersebut (N5)
                          7.  kasih sayang           sikap menghormati dengan mematuhi
                          8.  keberanian             peraturan dalam keluarga serta memupuk nilai
                          9.  kerajinan             tersebut (N6)
                          10.  kerjasama            sikap mengutamakan penampilan diri yang
                                               bersih serta memupuk nilai tersebut (N7)
                             - tema ”Diri Saya”        sikap mengutamakan keselamatan diri serta
                                               memupuk nilai tersebut (N7)
                                              sikap berani dengan warga sekolah serta
                                               memupuk nilai tersebut (N8)
                                              sikap rajin di sekolah serta memupuk nilai
                                               tersebut (N9)                                             B5D1E2
                                             Boleh melaksanakan :
                                              tanggungjawab dalam kelas serta memupuk
                                               nilai tersebut (N3)
                                              aktiviti bekerjasama dengan warga sekolah
                                               dan memupuk nilai tersebut (N10)                                                                  16
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013  BAND      PERNYATAAN STANDARD              DESKRIPTOR                EVIDENS


    6     B6                B6D1
         Menghayati, mengamal dan     Menghayati, mengamal dan       B6D1E1
 Tahu, Faham   mengembangkan nilai-nilai     mengembangkan nilai-nilai dalam   Boleh mengamal serta diteladani sikap:
 dan Boleh    universal dan perlakuan berbudi  situasi lain dengan sempurna serta   menghargai alam ciptaan tuhan dan
 Buat dengan   pekerti mulia dalam kehidupan   dicontohi.                memupuk nilai (N1)
  Beradab    seharian/situasi lain serta                       menghulur bantuan dalam perlakuan
  Mithali    dicontohi             Nilai :                 seharian dan memupuk nilai tersebut (N2)
                                              bertanggungjawab dan memupuk nilai
                          1.  kepercayaan kepada tuhan      tersebut (N3)
                          2.  baik hati             memberi penghargaan kepada orang lain
                          3.  bertangggungjawab          dan memupuk nilai tersebut (N4)
                          4.  berterima kasih          mengutamakan penampilan diri yang bersih
                          5.  hemah tinggi            dan kemas dan memupuk nilai tersebut
                          6.  hormat               (N7)
                          7.  kasih sayang           mengutamakan keselamatan diri dengan
                          8.  kerajinan              cara yang betul dan memupuk nilai tersebut
                          9.  kerjasama              (N7)
                                              rajin dan memupuk nilai serta diteladani
                               - tema ”Diri Saya”       (N8)
                                              bekerjasama sesama dan memupuk nilai
                                               serta diteladani (N9)


                                             B6D1E2
                                             Boleh mengamalkan :
                                              cara berkomunikasi dengan beradab sopan
                                               dan memupuk nilai serta diteladani (N5)
                                              perlakuan menghormati dengan mematuhi
                                               peraturan dan memupuk nilai serta
                                               diteladani (N6)
                                                                   17
DSP Pendidikan Moral Tahun 1
Januari 2013
                18

More Related Content

What's hot

Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013Mohd Nassir Abdul Rahman
 
7 dsp p jasmani tahun 2
7 dsp p jasmani tahun 27 dsp p jasmani tahun 2
7 dsp p jasmani tahun 2CIKGU AHMAD
 
Dsp moral 4
Dsp moral 4Dsp moral 4
Dsp moral 4SKPA_2
 
7 dsp pendidikan jasmani tahun 1
7 dsp pendidikan jasmani tahun 17 dsp pendidikan jasmani tahun 1
7 dsp pendidikan jasmani tahun 1CIKGU AHMAD
 
Dsp p islam tingkatan 1 tambahbaik
Dsp p islam tingkatan 1 tambahbaikDsp p islam tingkatan 1 tambahbaik
Dsp p islam tingkatan 1 tambahbaikNoor Aini Samsusah
 
Dsp pendidikan islam ting 1 pdf
Dsp pendidikan islam ting 1 pdfDsp pendidikan islam ting 1 pdf
Dsp pendidikan islam ting 1 pdfNoor Aini Samsusah
 
7 dsp pj tahun 3 13 mei
7 dsp pj tahun 3 13 mei7 dsp pj tahun 3 13 mei
7 dsp pj tahun 3 13 meigengkapak84
 
Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013CIKGU AHMAD
 
dsp pjk tingkatan 1
dsp pjk tingkatan 1dsp pjk tingkatan 1
dsp pjk tingkatan 1cikgusiti85
 
Soal uji-komp-pedagogik-paket-ia-edit1
Soal uji-komp-pedagogik-paket-ia-edit1Soal uji-komp-pedagogik-paket-ia-edit1
Soal uji-komp-pedagogik-paket-ia-edit1Slamet Suprihanto
 

What's hot (12)

Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
 
7 dsp p jasmani tahun 2
7 dsp p jasmani tahun 27 dsp p jasmani tahun 2
7 dsp p jasmani tahun 2
 
Dsp moral 4
Dsp moral 4Dsp moral 4
Dsp moral 4
 
7 dsp pendidikan jasmani tahun 1
7 dsp pendidikan jasmani tahun 17 dsp pendidikan jasmani tahun 1
7 dsp pendidikan jasmani tahun 1
 
11 dsp p moral tahun 3 13 mei
11 dsp p moral tahun 3 13 mei11 dsp p moral tahun 3 13 mei
11 dsp p moral tahun 3 13 mei
 
Dsp p islam tingkatan 1 tambahbaik
Dsp p islam tingkatan 1 tambahbaikDsp p islam tingkatan 1 tambahbaik
Dsp p islam tingkatan 1 tambahbaik
 
Dsp pendidikan islam ting 1 pdf
Dsp pendidikan islam ting 1 pdfDsp pendidikan islam ting 1 pdf
Dsp pendidikan islam ting 1 pdf
 
7 dsp pj tahun 3 13 mei
7 dsp pj tahun 3 13 mei7 dsp pj tahun 3 13 mei
7 dsp pj tahun 3 13 mei
 
Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013
 
Dspm thn3
Dspm thn3Dspm thn3
Dspm thn3
 
dsp pjk tingkatan 1
dsp pjk tingkatan 1dsp pjk tingkatan 1
dsp pjk tingkatan 1
 
Soal uji-komp-pedagogik-paket-ia-edit1
Soal uji-komp-pedagogik-paket-ia-edit1Soal uji-komp-pedagogik-paket-ia-edit1
Soal uji-komp-pedagogik-paket-ia-edit1
 

Viewers also liked

Sejarah pendidikan moral
Sejarah pendidikan moralSejarah pendidikan moral
Sejarah pendidikan moralNorazah Mohamad
 
Pendidikan Moral :Kepercayaan kepada-tuhan
Pendidikan Moral :Kepercayaan kepada-tuhanPendidikan Moral :Kepercayaan kepada-tuhan
Pendidikan Moral :Kepercayaan kepada-tuhanNic Firdaus
 
Kertas Ujian Pendidikan Moral Tahun 1 SJKT
Kertas Ujian Pendidikan Moral Tahun 1 SJKT Kertas Ujian Pendidikan Moral Tahun 1 SJKT
Kertas Ujian Pendidikan Moral Tahun 1 SJKT Kriyash Yash
 
Latihan Unit 1: Kepercayaan Kepada Tuhan
Latihan Unit 1: Kepercayaan Kepada TuhanLatihan Unit 1: Kepercayaan Kepada Tuhan
Latihan Unit 1: Kepercayaan Kepada TuhanCHaz Lina
 
Bab 1-nilai-kepercayaan-kepada-tuhan
Bab 1-nilai-kepercayaan-kepada-tuhanBab 1-nilai-kepercayaan-kepada-tuhan
Bab 1-nilai-kepercayaan-kepada-tuhanPrissalya Priss
 
Soalan pendidikan-moral-tahun-1
Soalan pendidikan-moral-tahun-1Soalan pendidikan-moral-tahun-1
Soalan pendidikan-moral-tahun-1Mohd Adzwan Azizan
 
peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1
peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1
peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1NADZIRAH ABU BAKAR
 
Kepercayaan kepada tuhan
Kepercayaan kepada tuhanKepercayaan kepada tuhan
Kepercayaan kepada tuhanmincomey
 
Soalan Ujian 1 mac Pendidikan Moral Tahun 2
Soalan Ujian 1 mac Pendidikan Moral Tahun 2Soalan Ujian 1 mac Pendidikan Moral Tahun 2
Soalan Ujian 1 mac Pendidikan Moral Tahun 2Legendary Rafiee
 
SOALAN KSSR TAHUN 1
SOALAN KSSR TAHUN 1SOALAN KSSR TAHUN 1
SOALAN KSSR TAHUN 1Nsha Shari
 

Viewers also liked (11)

Sejarah pendidikan moral
Sejarah pendidikan moralSejarah pendidikan moral
Sejarah pendidikan moral
 
Pendidikan Moral :Kepercayaan kepada-tuhan
Pendidikan Moral :Kepercayaan kepada-tuhanPendidikan Moral :Kepercayaan kepada-tuhan
Pendidikan Moral :Kepercayaan kepada-tuhan
 
Kertas Ujian Pendidikan Moral Tahun 1 SJKT
Kertas Ujian Pendidikan Moral Tahun 1 SJKT Kertas Ujian Pendidikan Moral Tahun 1 SJKT
Kertas Ujian Pendidikan Moral Tahun 1 SJKT
 
Latihan Unit 1: Kepercayaan Kepada Tuhan
Latihan Unit 1: Kepercayaan Kepada TuhanLatihan Unit 1: Kepercayaan Kepada Tuhan
Latihan Unit 1: Kepercayaan Kepada Tuhan
 
Bab 1-nilai-kepercayaan-kepada-tuhan
Bab 1-nilai-kepercayaan-kepada-tuhanBab 1-nilai-kepercayaan-kepada-tuhan
Bab 1-nilai-kepercayaan-kepada-tuhan
 
Soalan pendidikan-moral-tahun-1
Soalan pendidikan-moral-tahun-1Soalan pendidikan-moral-tahun-1
Soalan pendidikan-moral-tahun-1
 
peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1
peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1
peperiksaan akhir tahun pendidikan moral tahun 1
 
Kepercayaan kepada tuhan
Kepercayaan kepada tuhanKepercayaan kepada tuhan
Kepercayaan kepada tuhan
 
Soalan moral tahun 2
Soalan moral tahun 2Soalan moral tahun 2
Soalan moral tahun 2
 
Soalan Ujian 1 mac Pendidikan Moral Tahun 2
Soalan Ujian 1 mac Pendidikan Moral Tahun 2Soalan Ujian 1 mac Pendidikan Moral Tahun 2
Soalan Ujian 1 mac Pendidikan Moral Tahun 2
 
SOALAN KSSR TAHUN 1
SOALAN KSSR TAHUN 1SOALAN KSSR TAHUN 1
SOALAN KSSR TAHUN 1
 

Similar to Dsp p moral tahun 1 penambahbaikan jan 2013

Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013CIKGU AHMAD
 
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013CIKGU AHMAD
 
Dsp pk tahun 2
Dsp pk tahun 2Dsp pk tahun 2
Dsp pk tahun 2lyndahelmi
 
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013Mohd Nassir Abdul Rahman
 
Dsp pendidikan kesihatan tahun 1
Dsp pendidikan kesihatan tahun 1Dsp pendidikan kesihatan tahun 1
Dsp pendidikan kesihatan tahun 1Jagadeesan Raju
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1Mohd Ridzuan Azit
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1Norah Mohd Said
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1Norah Mohd Said
 
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 116 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1sugargwee
 
Dokumen standard mt1
Dokumen standard mt1Dokumen standard mt1
Dokumen standard mt1ros niza
 
DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3gengkapak84
 
15 dsp pendidikan islam tahun 1
15 dsp pendidikan islam tahun 115 dsp pendidikan islam tahun 1
15 dsp pendidikan islam tahun 1zulkifli232
 
Dsp p moral ting 2
Dsp p moral ting 2Dsp p moral ting 2
Dsp p moral ting 2Cik Gmah
 

Similar to Dsp p moral tahun 1 penambahbaikan jan 2013 (20)

Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
 
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
 
Dsp pk tahun 2
Dsp pk tahun 2Dsp pk tahun 2
Dsp pk tahun 2
 
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
 
Dsp pendidikan kesihatan tahun 1
Dsp pendidikan kesihatan tahun 1Dsp pendidikan kesihatan tahun 1
Dsp pendidikan kesihatan tahun 1
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
 
15 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 215 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 2
 
15 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 215 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 2
 
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 116 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
 
Sains
SainsSains
Sains
 
DSP Sains Ting 1
DSP Sains Ting 1DSP Sains Ting 1
DSP Sains Ting 1
 
Dokumen standard mt1
Dokumen standard mt1Dokumen standard mt1
Dokumen standard mt1
 
6 dsp matematik tahun 1
6 dsp matematik tahun 16 dsp matematik tahun 1
6 dsp matematik tahun 1
 
DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
 
DSP KSSR DST tahun 3
DSP KSSR DST tahun 3DSP KSSR DST tahun 3
DSP KSSR DST tahun 3
 
15 dsp pendidikan islam tahun 1
15 dsp pendidikan islam tahun 115 dsp pendidikan islam tahun 1
15 dsp pendidikan islam tahun 1
 
15 dsp pendidikan islam tahun 1
15 dsp pendidikan islam tahun 115 dsp pendidikan islam tahun 1
15 dsp pendidikan islam tahun 1
 
Dsp p moral ting 2
Dsp p moral ting 2Dsp p moral ting 2
Dsp p moral ting 2
 

Dsp p moral tahun 1 penambahbaikan jan 2013

 • 1. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 1
 • 2. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. 2
 • 3. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. 3
 • 4. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali. 4
 • 5. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali 5
 • 6. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi 1 TAHU respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAM menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT pada suatu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut 4 DENGAN BERADAB prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut 5 DENGAN BERADAB TERPUJI prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT 6 cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan DENGAN BERADAB MITHALI dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. 6
 • 7. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral adalah membentuk insan berakhlak mulia, berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global. OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut: 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai universal. 2. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia. 3. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran, masyarakat dan negara. 4. Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan. 7
 • 8. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui nilai-nilai universal. 2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal. 3 Mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia. 4 Menghayati dan mempraktik nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia bagi mengekalkan kesejahteraan diri. 5 Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian / situasi lain. 6 Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian/situasi lain serta dicontohi. 8
 • 9. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 B1 B1D1 B1D1E1 Tahu Mengetahui nilai-nilai universal. Mengetahui nilai: Boleh menyatakan cara :  menjaga kehormatan diri (N6) 1. kepercayaan kepada tuhan  menjaga kebersihan diri (N7) 2. baik hati  menjaga keselamatan diri (N7) 3. bertangggungjawab  bertoleransi (N14) 4. berterima kasih 5. hemah tinggi 6. hormat B1D1E2 7. kasih sayang Boleh menyatakan perlakuan : 8. keadilan  berani mempertahankan maruah diri (N9) 9. keberanian  jujur (N10) 10. kejujuran  sederhana dalam diri (N13) 11. kerajinan 12. kerjasama 13. kesederhanaan B1D1E3 14. toleransi Boleh menyenaraikan :  tangungjawab diri (N3) - tema ”Diri Saya”  aktiviti yang boleh dilakukan bersama (N12) B1D1E4 Boleh menyatakan :  keadaan alam di kawasan tempat tinggal (N1)  sifat baik hati yang ada pada diri (N2)  ciri-ciri kerajinan dalam diri (N11) 9
 • 10. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 B1D1E5 Boleh mengenalpasti :  tutur kata yang bersopan (N5)  tingkahlaku yang bersopan (N5) B1D1E6 Boleh menyatakan contoh keadilan dalam perlakuan seharian (N8) B1D1E7 Boleh mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa (N4) 10
 • 11. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2 B2D1 B2D1E1 Tahu dan Mengetahui dan memahami nilai- Mengetahui dan memahami nilai: Boleh menerangkan/menjelaskan kepentingan: Faham nilai universal.  melaksanakan tanggungjawab diri (N3) 1. kepercayaan kepada tuhan  menghormati diri sendiri (N6) 2. baik hati  berani mempertahankan maruah diri (N9) 3. bertangggungjawab  bersikap sederhana (N13) 4. berterima kasih 5. hemah tinggi 6. hormat B2D1E2 7. kasih sayang Boleh menceritakan : 8. keadilan  kepelbagaian ciptaan tuhan (N1) 9. keberanian  sebab perlu adil dalam perlakuan seharian 10. kejujuran (N8) 11. kerajinan 12. kerjasama 13. kesederhanaan 14. toleransi B2D1E3 Boleh menyenaraikan: - tema ”Diri Saya”  cara membantu keluarga (N2)  cara memberi penghargaan (N4) B2D1E4 Boleh menerangkan :  kesan tutur kata yang bersopan (N5)  kesan tingkah laku yang bersopan (N5)  cara menjaga kebersihan diri (N7)  cara menjaga keselamatan diri (N7)  sebab perlunya bercakap benar (N10)  kebaikan mengamalkan kerajinan (N11)  kebaikan bekerjasama (N12)  kebaikan bersikap toleransi (N14) 11
 • 12. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 3 B3 B3D1 Tahu, Faham dan Mengaplikasi pengetahuan Mengaplikasi pengetahuan dan B3D1E1 Boleh Buat dan pemahaman tentang pemahaman tentang nilai : Boleh menunjukkan : nilai-nilai universal dan  sikap menghargai alam ciptaan tuhan perlakuan berbudi pekerti 1. kepercayaan kepada tuhan (N1) mulia. 2. baik hati  sikap mengambil kira perasaan ahli 3. bertangggungjawab keluarga yang memerlukan bantuan (N2) 4. berterima kasih  sikap menghargai atas pemberian yang 5. hemah tinggi diterima (N4) 6. hormat  perlakuan bertutur kata dengan bersopan 7. kasih sayang (N5) 8. keadilan  perlakuan menghoramti diri sendiri (N6) 9. keberanian  sikap menghargai diri sendiri dengan 10. kejujuran menjaga kebersihan diri (N7) 11. kerajinan  sikap menghargai diri sendiri dengan 12. kerjasama menjaga keselamatan dir i(N7) 13. kesederhanaan  bersikap adil dalam perlakuan seharian 14. toleransi di dalam keluarga (N8)  sikap berani dengan keluarga (N9) - tema ”Diri Saya”  perlakuan bercakap benar terhadap diri sendiri (N10)  sikap rajin dalam keluarga (N11)  perlakuan sederhana semasa berinteraksi dengan keluarga (N13)  perlakuan bertoleransi dalam keluarga (N14) 12
 • 13. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 B3D1E2 Boleh melaksanakan tanggungjawab diri (N3) B3D1E3 Boleh menjalankan aktiviti bersama-sama ahli keluarga (N12) 13
 • 14. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 4 B4 B4D1 B4D1E1 Tahu, Faham dan Menghayati dan Menghayati dan mempraktik nilai: Boleh menghargai diri : Boleh Buat dengan mempraktik nilai-nilai  dengan menjaga kebersihan diri dengan Beradab universal dan perlakuan 1. kepercayaan kepada tuhan tertib (N7) berbudi pekerti mulia di 2. baik hati  dengan menjaga keselamatan diri sekolah bagi mengekalkan 3. bertangggungjawab dengan betul (N7) kesejahteraan diri 4. berterima kasih 5. hemah tinggi B4D1E2 6. hormat Boleh menunjukkan : 7. kasih sayang  sikap prihatin terhadap keluarga yang 8. keadilan memerlukan bantuan dengan rela hati 9. keberanian (N2) 10. kerajinan  tingkah laku yang bersopan tanpa 11. kerjasama arahan (N5) 12. toleransi  sikap berani dengan rakan sekelas secara beradab (N9) - tema ”Diri Saya”  sikap rajin di dalam kelas tanpa arahan (N10) B4D1E3 Boleh melibatkan diri dalam menjaga keindahan alam dengan rela hati (N1) B4D1E4 Boleh melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga tanpa arahan (N3) 14
 • 15. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 B4D1E5 Boleh memberi penghargaan melalui pelbagai cara dengan tanpa arahan (N4) B4D1E6 Boleh menghormati individu lain seperti menghormati diri sendiri tanpa arahan (N6) B4D1E7 Boleh bertindak adil dalam perlakuan seharian di kelas tanpa arahan (N8) B4D1E8 Boleh menjalankan aktiviti bersama rakan sekelas tanpa arahan (N11) B4D1E9 Boleh bertoleransi dalam kelas tanpa arahan (N12) 15
 • 16. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 B5 B5D1 B5D1E1 Menghayati, mengamal dan Menghayati, mengamal dan Boleh mengamalkan : Tahu, Faham mengembangkan nilai-nilai mengembangkan nilai:  sikap menghargai alam ciptaan tuhan serta dan Boleh universal dan perlakuan berbudi memupuk nilai tersebut (N1) Buat dengan pekerti mulia dalam kehidupan 1. kepercayaan kepada tuhan  sikap menghulur bantuan kepada ahli keluarga Beradab seharian / situasi lain 2. baik hati serta memupuk nilai tersebut (N2) Terpuji 3. bertangggungjawab  cara memberi penghargaan serta memupuk 4. berterima kasih nilai tersebut (N4) 5. hemah tinggi  tutur kata dan tingkah laku yang bersopan 6. hormat serta memupuk nilai tersebut (N5) 7. kasih sayang  sikap menghormati dengan mematuhi 8. keberanian peraturan dalam keluarga serta memupuk nilai 9. kerajinan tersebut (N6) 10. kerjasama  sikap mengutamakan penampilan diri yang bersih serta memupuk nilai tersebut (N7) - tema ”Diri Saya”  sikap mengutamakan keselamatan diri serta memupuk nilai tersebut (N7)  sikap berani dengan warga sekolah serta memupuk nilai tersebut (N8)  sikap rajin di sekolah serta memupuk nilai tersebut (N9) B5D1E2 Boleh melaksanakan :  tanggungjawab dalam kelas serta memupuk nilai tersebut (N3)  aktiviti bekerjasama dengan warga sekolah dan memupuk nilai tersebut (N10) 16
 • 17. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 B6D1 Menghayati, mengamal dan Menghayati, mengamal dan B6D1E1 Tahu, Faham mengembangkan nilai-nilai mengembangkan nilai-nilai dalam Boleh mengamal serta diteladani sikap: dan Boleh universal dan perlakuan berbudi situasi lain dengan sempurna serta  menghargai alam ciptaan tuhan dan Buat dengan pekerti mulia dalam kehidupan dicontohi. memupuk nilai (N1) Beradab seharian/situasi lain serta  menghulur bantuan dalam perlakuan Mithali dicontohi Nilai : seharian dan memupuk nilai tersebut (N2)  bertanggungjawab dan memupuk nilai 1. kepercayaan kepada tuhan tersebut (N3) 2. baik hati  memberi penghargaan kepada orang lain 3. bertangggungjawab dan memupuk nilai tersebut (N4) 4. berterima kasih  mengutamakan penampilan diri yang bersih 5. hemah tinggi dan kemas dan memupuk nilai tersebut 6. hormat (N7) 7. kasih sayang  mengutamakan keselamatan diri dengan 8. kerajinan cara yang betul dan memupuk nilai tersebut 9. kerjasama (N7)  rajin dan memupuk nilai serta diteladani - tema ”Diri Saya” (N8)  bekerjasama sesama dan memupuk nilai serta diteladani (N9) B6D1E2 Boleh mengamalkan :  cara berkomunikasi dengan beradab sopan dan memupuk nilai serta diteladani (N5)  perlakuan menghormati dengan mematuhi peraturan dan memupuk nilai serta diteladani (N6) 17
 • 18. DSP Pendidikan Moral Tahun 1 Januari 2013 18