SlideShare a Scribd company logo
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013
                KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


                 DOKUMEN STANDARD PRESTASI
                   PENDIDIKAN MORAL
                     TAHUN 2
                                1
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013
              FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
                                             2
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013
PENDAHULUAN

Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan
pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.


Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana
murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap
pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.


Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru
tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal
insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
                                           3
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013
TAFSIRAN

o   Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi
   tujuan pelaporan individu.

o   Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi
   memberi gambaran holistik tentang individu.

o   Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard
   dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam
   standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band).
   Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul
   menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

o   Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti
   boleh ditaksir dan dicapai.

o   Evidens

   Murid      :    Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh
                buat berdasarkan deskriptor.

   Instrumen    :    Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu
                tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o   Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian
   bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.
                                                              4
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013
                KERANGKA STANDARD PRESTASI

      BAND                  STANDARD

       1    Tahu

       2    Tahu dan Faham

       3    Tahu, Faham dan Boleh Buat

       4    Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

       5    Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

       6    Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali
                                     5
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013
TAFSIRAN BAND

 BAND       PERNYATAAN BAND                   TAFSIRAN

                    Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi
  1   TAHU             respons terhadap perkara yang asas.

                    Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau
  2   TAHU DAN FAHAM
                    menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
                    Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran
  3   TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT
                    pada suatu situasi.
     TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut
  4
     DENGAN BERADAB        prosedur atau secara sistematik.
     TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut
  5
     DENGAN BERADAB TERPUJI    prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.
                    Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai
                    keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta
     TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT
  6                  cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan
     DENGAN BERADAB MITHALI
                    dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara
                    bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.
                                                          6
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013
MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL
Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral adalah membentuk insan berakhlak mulia,
berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL
Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut:

  1.     Memahami dan menghayati nilai-nilai universal.

  2.     Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia.

  3.     Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran,
       masyarakat dan negara.

  4.     Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat
       pertimbangan dan keputusan.
                                                               7
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013
   BAND                         PERNYATAAN STANDARD

    1      Mengetahui nilai-nilai universal.


    2      Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal.


    3      Mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia.


    4      Menghayati dan mempraktik nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia bagi mengekalkan
           kesejahteraan diri.


    5      Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam
           kehidupan seharian / situasi lain.


    6      Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam
           kehidupan seharian/situasi lain serta dicontohi.
                                                                 8
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013  BAND      PERNYATAAN STANDARD              DESKRIPTOR                EVIDENS


    1     B1                 B1D1                B1D1E1
         Mengetahui nilai-nilai universal.  Mengetahui nilai:         Boleh menyatakan cara :
   Tahu                                         membantu keluarga kembangan (N2)
                           1.   kepercayaan kepada tuhan   menghormati ahli keluarga (N6)
                           2.   baik hati           menyayangi ahli keluarga (N7)
                           3.   bertangggungjawab       mempertahankan maruah keluarga (N9)
                           4.   berterima kasih        bersikap sederhana dalam keluarga (N13)
                           5.   hemah tinggi
                           6.   hormat           B1D1E2
                           7.   kasih sayang        Boleh menyatakan contoh :
                           8.   keadilan           tanggungjawab dalam keluarga (N3)
                           9.   keberanian          keadilan dalam keluarga (N8)
                           10.  kejujuran
                           11.  kerajinan          B1D1E3
                           12.   kerjasama         Boleh menyatakan perlakuan :
                           13.  kesederhanaan         jujur dalam keluarga (N10)
                           14.  toleransi           perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga
                                              (N14)
                              - tema ”Saya dan Keluarga”
                                             B1D1E4
                                             Boleh menyenaraikan :
                                              cara memberi penghargaan (N4)
                                              perlakuan rajin dalam keluarga (N11)
                                              tugas yang boleh dilakukan bersama-sama
                                              keluarga (N12)

                                             B1D1E5
                                             Boleh menyatakan :
                                              amalan beribadat dalam keluarga (N1)
                                              tutur kata yang berbudi pekerti mulia
                                              sesama ahli keluarga (N5)
                                              tingkahlaku yang berbudi pekerti mulia
                                              sesama ahli keluarga (N5)
                                                                   9
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013

  BAND      PERNYATAAN STANDARD            DESKRIPTOR                EVIDENS


    2     B2                B2D1                B2D1E1
         Mengetahui dan memahami nilai-  Mengetahui dan memahami nilai:   Boleh menerangkan/menjelaskan kepentingan:
  Tahu dan    nilai universal.                            menghormati amalan beribadat dalam
  Faham                     1.   kepercayaan kepada tuhan    keluarga (N1)
                          2.   baik hati           membantu keluarga kembangan (N2)
                          3.   bertangggungjawab       melaksanakan tanggungjawab dalam
                          4.   berterima kasih        keluarga (N3)
                          5.   hemah tinggi          memberi penghargaan dalam keluarga
                          6.   hormat             (N4)
                          7.   kasih sayang          tutur kata dan tingkah laku yang berbudi
                          8.   keadilan            pekerti mulia sesama ahli keluarga (N5)
                          9.   keberanian           saling menghormati sesama ahli keluarga
                          10.   kejujuran           (N6)
                          11.   kerajinan           menyayangi ahli keluarga (N7)
                          12.   kerjasama           bersikap adil dalam keluarga (N8)
                          13.   kesederhanaan         mempertahankan maruah keluarga (N9)
                          14.   toleransi           bersikap jujur dalam keluarga (N10)
                                             bersikap rajin dalam keluarga (N11)
                             - tema”Saya dan Keluarga”    bersikap sederhana dalam keluarga (N13)


                                           B2D1E2
                                           Boleh menceritakan :
                                             cara memberi penghargaan dalam
                                             keluarga (N4)
                                             kebaikan bekerjasama dengan ahli
                                             keluarga (N12)
                                             kebaikan bersikap toleransi sesama ahli
                                             keluarga (N14)
                                                                  10
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013
                B2D1E3
                Boleh mengenal pasti:
                  tutur kata yang berbudi pekerti mulia
                  sesama ahli keluarga (N5)
                  tingkah laku yang berbudi pekerti mulia
                  sesama ahli keluarga (N5)


                B2D1E4
                Boleh menerangkan cara :
                  menghormati amalan beribadat dalam
                  keluarga (N1)
                  bertanggungjawab dalam keluarga (N3)
                                       11
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013    BAND          PERNYATAAN            DESKRIPTOR                EVIDENS
                STANDARD

     3      B3             B3D1                 B3D1E1
           Mengaplikasi pengetahuan  Mengaplikasi  pengetahuan    dan Boleh menunjukkan :
 Tahu, Faham dan   dan pemahaman tentang    pemahaman tentang nilai :        sikap membantu dalam keluarga
  Boleh Buat    nilai-nilai universal dan                       kembanga (N2)
           perlakuan berbudi pekerti  1.   kepercayaan kepada tuhan     sikap bertanggungjawab dalam keluarga
           mulia.           2.   baik hati             (N3)
                         3.   bertangggungjawab        perlakuan memberi penghargaan dalam
                         4.   berterima kasih          keluarga (N4)
                         5.   hemah tinggi           cara berbudi pekerti mulia sesama ahli
                         6.   hormat               keluarga (N5)
                         7.   kasih sayang           perlakuan saling menghormati ahli
                         8.   keadilan              keluarga (N6)
                         9.   keberanian            sikap kasih sayang sesama ahli keluarga
                         10.  kejujuran             (N7)
                         11.  kerajinan            bersikap adil sesama ahli keluarga (N8)
                         12.  kerjasama            sikap mempertahankan maruah keluarga
                         13.  kesederhanaan           (N9)
                         14.  toleransi            sikap jujur dalam keluarga (N10)
                                             sikap rajin dalam keluarga (N11)
                            - tema”Saya dan Keluarga”     sikap sederhana dalam keluarga (N13)
                                             perlakuan bertoleransi sesama ahli
                                              keluarga (N14)


                                             B3D1E2
                                             Boleh melaksanakan amalan beribadat
                                             bersama keluarga (N1)


                                             B3D1E3
                                             Boleh menjalankan tugas bersama-sama ahli
                                             keluarga (N12)
                                                                12
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013
    BAND          PERNYATAAN            DESKRIPTOR              EVIDENS
                STANDARD


    4       B4             B4D1                B4D1E1
 Tahu, Faham dan    Menghayati dan       Menghayati dan mempraktik nilai:  Boleh melaksanakan amalan beribadat
Boleh Buat dengan   mempraktik nilai-nilai                    bersama keluarga tanpa arahan (N1)
   Beradab      universal dan perlakuan  1.  kepercayaan kepada tuhan
            berbudi pekerti mulia di  2.  baik hati
            sekolah bagi mengekalkan  3.  bertangggungjawab      B4D1E2
            kesejahteraan diri     4.  berterima kasih       Boleh menunjukkan perlakuan memberi
                         5.  hemah tinggi         penghargaan dalam keluarga dengan rela
                         6.  hormat            hati (N4)
                         7.  kasih sayang
                         8.  keadilan
                         9.  keberanian          B4D1E3
                         10.  kerajinan          Boleh menunjukkan perlakuan kasih sayang
                         11.  kerjasama          sesama ahli keluarga tanpa arahan (N7)
                         12.  toleransi

                            - tema”Saya dan Keluarga”  B4D1E4
                                           Boleh menunjukkan sikap berani dalam
                                           mempertahankan maruah keluarga dengan
                                           beradab (N9)


                                           B4D1E5
                                           Boleh bertoleransi dan menghargai perlakuan
                                           bertoleransi sesama ahli keluarga tanpa
                                           arahan (N12)
                                                               13
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013
                B4D1E6
                Boleh menceritakan perasaan :
                 setelah membantu keluarga kembangan
                  (N2)
                 setelah melaksanakan tanggungjawab
                  dalam keluarga (N3)
                 apabila berbudi pekerti mulia sesama
                  ahli keluarga (N5)
                 apabila saling menghormati sesama ahli
                  keluarga (N6)
                 setelah bersikap adil sesama ahli
                  keluarga (N8)
                 setelah bersikap rajin dalam keluarga
                  (N10)
                 setelah melaksanakan tugas bersama-
                  sama keluarga (N11)
                                   14
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013  BAND      PERNYATAAN STANDARD            DESKRIPTOR                EVIDENS


    5     B5                B5D1               B5D1E1
         Menghayati, mengamal dan     Menghayati,  mengamal    dan Boleh mengamalkan :
 Tahu, Faham   mengembangkan nilai-nilai     mengembangkan nilai:        amalan beribadat dalam keluarga serta
 dan Boleh    universal dan perlakuan berbudi                    memupuk nilai tersebut (N1)
 Buat dengan   pekerti mulia dalam kehidupan   1.  kepercayaan kepada tuhan    sikap membantu dalam keluarga kembangan
  Beradab    seharian / situasi lain      2.  baik hati            serta memupuk nilai tersebut (N2)
  Terpuji                     3.  bertangggungjawab       sikap bertanggungjawab dalam keluarga serta
                          4.  berterima kasih         memupuk nilai tersebut (N3)
                          5.  hemah tinggi          perlakuan memberi penghargaan dalam
                          6.  hormat             keluarga serta memupuk nilai tersebut (N4)
                          7.  kasih sayang          berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga
                          8.  keberanian           serta memupuk nilai tersebut (N5)
                          9.  kerajinan           perlakuan saling menghormati sesama ahli
                          10. kerjasama            keluarga serta memupuk nilai tersebut (N6)
                                            sikap kasih sayang terhadap ahli keluarga serta
                            - tema”Saya dan Keluarga”    memupuk nilai tersebut (N7)
                                            sikap berani dalam mempertahankan maruah
                                             keluarga serta memupuk nilai tersebut (N8)
                                            sikap rajin dalam keluarga serta memupuk nilai
                                             tersebut (N9)                                            B5D1E2
                                            Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama sesama
                                            keluarga dalam pelbagai situasi dan memupuk
                                            nilai tersebut (N10)
                                                                 15
DSP Pendidikan Moral Tahun 2
Januari 2013  BAND      PERNYATAAN STANDARD             DESKRIPTOR                 EVIDENS


    6     B6                B6D1                  B6D1E1
         Menghayati, mengamal dan     Menghayati, mengamal dan        Boleh mengamal serta diteladani sikap:
 Tahu, Faham   mengembangkan nilai-nilai     mengembangkan nilai-nilai dalam     saling membantu dalam keluarga
 dan Boleh    universal dan perlakuan berbudi  situasi lain dengan sempurna serta    kembangan dan memupuk nilai tersebut
 Buat dengan   pekerti mulia dalam kehidupan   dicontohi.                (N2)
  Beradab    seharian/situasi lain serta                        bertanggungjawab dalam keluarga dan
  Mithali    dicontohi             Nilai :                  memupuk nilai tersebut (N3)
                                               memberi penghargaan kepada ahli keluarga
                          1.  kepercayaan kepada tuhan       dan memupuk nilai tersebut (N4)
                          2.  baik hati              sayang terhadap ahli keluarga dan
                          3.  bertangggungjawab          memupuk nilai tersebut (N7)
                          4.  berterima kasih
                          5.  hemah tinggi
                          6.  hormat              B6D1E2
                          7.  kasih sayang           Boleh mengamalkan :
                          8.  kerajinan              amalan beribadat bersama keluarga dan
                          9.  kerjasama              memupuk nilai serta diteladani (N1)
                                               tutur kata dan tingkah laku berbudi pekerti
                               - tema ”Saya dan Keluarga”   mulia sesama ahli keluarga dan memupuk
                                               nilai serta diteladani (N5)
                                               perlakuan saling menghormati sesama ahli
                                               keluarga dan memupuk nilai serta diteladani
                                               (N6)


                                              B6D1E3
                                              Boleh melaksanakan :
                                               tugas dengan rajin dalam keluarga dan
                                               memupuk nilai serta diteladani (N8)
                                               aktiviti bekerjasama sesama keluarga dalam
                                               pelbagai situasi dan memupuk nilai dalam
                                               kalangan rakan serta diteladani (N9)

                                                                    16

More Related Content

What's hot

11 dsp p moral tahun 3 13 mei
11 dsp p moral tahun 3 13 mei11 dsp p moral tahun 3 13 mei
11 dsp p moral tahun 3 13 mei
Korusaki Itshigo Senpai
 
7 dsp p jasmani tahun 2
7 dsp p jasmani tahun 27 dsp p jasmani tahun 2
7 dsp p jasmani tahun 2CIKGU AHMAD
 
7 dsp pendidikan jasmani tahun 1
7 dsp pendidikan jasmani tahun 17 dsp pendidikan jasmani tahun 1
7 dsp pendidikan jasmani tahun 1
CIKGU AHMAD
 
dsp pjk tingkatan 1
dsp pjk tingkatan 1dsp pjk tingkatan 1
dsp pjk tingkatan 1cikgusiti85
 
7 dsp pj tahun 3 13 mei
7 dsp pj tahun 3 13 mei7 dsp pj tahun 3 13 mei
7 dsp pj tahun 3 13 mei
gengkapak84
 
Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013CIKGU AHMAD
 
Dsp p kesihatan tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p kesihatan tahun 2 tambahbaik  feb 2013Dsp p kesihatan tahun 2 tambahbaik  feb 2013
Dsp p kesihatan tahun 2 tambahbaik feb 2013
CIKGU AHMAD
 
Kbk sd c. pendidikan agama kristen
Kbk sd c. pendidikan agama kristenKbk sd c. pendidikan agama kristen
Kbk sd c. pendidikan agama kristen
Jasmin Jasin
 
Contoh Pelan strategik Matematik
Contoh Pelan strategik MatematikContoh Pelan strategik Matematik
Contoh Pelan strategik Matematikiyatieku ayune
 
19 dsp p kesihatan tahun 3 5 feb 2013
19 dsp p kesihatan tahun 3  5 feb 201319 dsp p kesihatan tahun 3  5 feb 2013
19 dsp p kesihatan tahun 3 5 feb 2013
SKPA_2
 
Teori medan
Teori medanTeori medan
Teori medan
ida_purwaningsih
 
Dsk pendidikan moral thn 2
Dsk pendidikan moral thn 2Dsk pendidikan moral thn 2
Dsk pendidikan moral thn 2
azhar hamid
 

What's hot (13)

11 dsp p moral tahun 3 13 mei
11 dsp p moral tahun 3 13 mei11 dsp p moral tahun 3 13 mei
11 dsp p moral tahun 3 13 mei
 
7 dsp p jasmani tahun 2
7 dsp p jasmani tahun 27 dsp p jasmani tahun 2
7 dsp p jasmani tahun 2
 
Dspm thn3
Dspm thn3Dspm thn3
Dspm thn3
 
7 dsp pendidikan jasmani tahun 1
7 dsp pendidikan jasmani tahun 17 dsp pendidikan jasmani tahun 1
7 dsp pendidikan jasmani tahun 1
 
dsp pjk tingkatan 1
dsp pjk tingkatan 1dsp pjk tingkatan 1
dsp pjk tingkatan 1
 
7 dsp pj tahun 3 13 mei
7 dsp pj tahun 3 13 mei7 dsp pj tahun 3 13 mei
7 dsp pj tahun 3 13 mei
 
Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p kesihatan tahun 1 tambahbaik feb 2013
 
Dsp p kesihatan tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p kesihatan tahun 2 tambahbaik  feb 2013Dsp p kesihatan tahun 2 tambahbaik  feb 2013
Dsp p kesihatan tahun 2 tambahbaik feb 2013
 
Kbk sd c. pendidikan agama kristen
Kbk sd c. pendidikan agama kristenKbk sd c. pendidikan agama kristen
Kbk sd c. pendidikan agama kristen
 
Contoh Pelan strategik Matematik
Contoh Pelan strategik MatematikContoh Pelan strategik Matematik
Contoh Pelan strategik Matematik
 
19 dsp p kesihatan tahun 3 5 feb 2013
19 dsp p kesihatan tahun 3  5 feb 201319 dsp p kesihatan tahun 3  5 feb 2013
19 dsp p kesihatan tahun 3 5 feb 2013
 
Teori medan
Teori medanTeori medan
Teori medan
 
Dsk pendidikan moral thn 2
Dsk pendidikan moral thn 2Dsk pendidikan moral thn 2
Dsk pendidikan moral thn 2
 

Viewers also liked

Устройства ввода информации на компьютере
Устройства ввода информации на компьютереУстройства ввода информации на компьютере
Устройства ввода информации на компьютереSaa-Kaya
 
Ds pend moral thn 2 versi bm
Ds pend moral thn 2 versi bmDs pend moral thn 2 versi bm
Ds pend moral thn 2 versi bmMarwan Mansor
 
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013CIKGU AHMAD
 
Rpt moral tahun 2
Rpt moral tahun 2Rpt moral tahun 2
Rpt moral tahun 2
Marwan Mansor
 
17 nilai murni
17 nilai murni17 nilai murni
17 nilai murni
Farhana Fana
 
Nilai murni
Nilai murniNilai murni
Nilai murni
Danish Khan
 
Latihan cara bergerak haiwan
Latihan cara bergerak haiwanLatihan cara bergerak haiwan
Latihan cara bergerak haiwanCyong Lau
 
Latihan sains & teknologi
Latihan sains & teknologiLatihan sains & teknologi
Latihan sains & teknologinorhanaghazaly
 
2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga
2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga
2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga
adrisya90
 
INFORMASI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
INFORMASI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)INFORMASI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
INFORMASI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
Adila Dila
 

Viewers also liked (11)

Устройства ввода информации на компьютере
Устройства ввода информации на компьютереУстройства ввода информации на компьютере
Устройства ввода информации на компьютере
 
Ds pend moral thn 2 versi bm
Ds pend moral thn 2 versi bmDs pend moral thn 2 versi bm
Ds pend moral thn 2 versi bm
 
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013
 
Rpt moral tahun 2
Rpt moral tahun 2Rpt moral tahun 2
Rpt moral tahun 2
 
Rpt moral tahun 2 kssr 2013
Rpt moral tahun 2 kssr 2013Rpt moral tahun 2 kssr 2013
Rpt moral tahun 2 kssr 2013
 
17 nilai murni
17 nilai murni17 nilai murni
17 nilai murni
 
Nilai murni
Nilai murniNilai murni
Nilai murni
 
Latihan cara bergerak haiwan
Latihan cara bergerak haiwanLatihan cara bergerak haiwan
Latihan cara bergerak haiwan
 
Latihan sains & teknologi
Latihan sains & teknologiLatihan sains & teknologi
Latihan sains & teknologi
 
2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga
2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga
2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga
 
INFORMASI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
INFORMASI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)INFORMASI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
INFORMASI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
 

Similar to Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013

Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013CIKGU AHMAD
 
Dsp pk tahun 2
Dsp pk tahun 2Dsp pk tahun 2
Dsp pk tahun 2lyndahelmi
 
Sains
SainsSains
15 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 215 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 2
Zamratul Che Sahed
 
Dsp pendidikan kesihatan tahun 1
Dsp pendidikan kesihatan tahun 1Dsp pendidikan kesihatan tahun 1
Dsp pendidikan kesihatan tahun 1Jagadeesan Raju
 
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013Mohd Nassir Abdul Rahman
 
Dsp p moral ting 2
Dsp p moral ting 2Dsp p moral ting 2
Dsp p moral ting 2Cik Gmah
 
DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3gengkapak84
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1Norah Mohd Said
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
Mohd Ridzuan Azit
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1Norah Mohd Said
 
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 116 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1sugargwee
 
DSP KSSR DST tahun 3
DSP KSSR DST tahun 3DSP KSSR DST tahun 3
DSP KSSR DST tahun 3
Fadhilah Sabbar
 
6 dsp matematik tahun 1
6 dsp matematik tahun 16 dsp matematik tahun 1
6 dsp matematik tahun 1
Gaithri Arunasalam
 
Dokumen standard mt1
Dokumen standard mt1Dokumen standard mt1
Dokumen standard mt1
ros niza
 
Dokumen standard prestasi dunia muzik tahun 2
Dokumen standard prestasi dunia muzik tahun 2Dokumen standard prestasi dunia muzik tahun 2
Dokumen standard prestasi dunia muzik tahun 2
eikhwa
 
Dsp dunia muzik thn 2
Dsp dunia muzik thn 2Dsp dunia muzik thn 2
Dsp dunia muzik thn 2
Salina Saad
 

Similar to Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013 (20)

Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
Dsp p moral tahun 1 penambahbaikaN jan 2013
 
Dsp pk tahun 2
Dsp pk tahun 2Dsp pk tahun 2
Dsp pk tahun 2
 
DSP Sains Ting 1
DSP Sains Ting 1DSP Sains Ting 1
DSP Sains Ting 1
 
Sains
SainsSains
Sains
 
15 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 215 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 2
 
15 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 215 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 2
 
15 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 215 dsp p islam tahun 2
15 dsp p islam tahun 2
 
Dsp pendidikan kesihatan tahun 1
Dsp pendidikan kesihatan tahun 1Dsp pendidikan kesihatan tahun 1
Dsp pendidikan kesihatan tahun 1
 
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik  feb 2013
Dsp p moral tingkatan 1 tambahbaik feb 2013
 
Dsp p moral ting 2
Dsp p moral ting 2Dsp p moral ting 2
Dsp p moral ting 2
 
DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
DSP KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
 
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 11 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
1 dsp bahasa malaysia sk tahun 1
 
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 116 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
16 dsp bahasa malaysia sjk tahun 1
 
DSP KSSR DST tahun 3
DSP KSSR DST tahun 3DSP KSSR DST tahun 3
DSP KSSR DST tahun 3
 
6 dsp matematik tahun 1
6 dsp matematik tahun 16 dsp matematik tahun 1
6 dsp matematik tahun 1
 
Dokumen standard mt1
Dokumen standard mt1Dokumen standard mt1
Dokumen standard mt1
 
Dokumen standard prestasi dunia muzik tahun 2
Dokumen standard prestasi dunia muzik tahun 2Dokumen standard prestasi dunia muzik tahun 2
Dokumen standard prestasi dunia muzik tahun 2
 
Dsp dunia muzik thn 2
Dsp dunia muzik thn 2Dsp dunia muzik thn 2
Dsp dunia muzik thn 2
 

Dsp p moral tahun 2 tambahbaik feb 2013

 • 1. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1
 • 2. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. 2
 • 3. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. 3
 • 4. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali. 4
 • 5. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali 5
 • 6. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi 1 TAHU respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAM menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT pada suatu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut 4 DENGAN BERADAB prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut 5 DENGAN BERADAB TERPUJI prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT 6 cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan DENGAN BERADAB MITHALI dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. 6
 • 7. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral adalah membentuk insan berakhlak mulia, berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global. OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut: 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai universal. 2. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia. 3. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran, masyarakat dan negara. 4. Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan. 7
 • 8. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui nilai-nilai universal. 2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal. 3 Mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia. 4 Menghayati dan mempraktik nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia bagi mengekalkan kesejahteraan diri. 5 Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian / situasi lain. 6 Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian/situasi lain serta dicontohi. 8
 • 9. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 B1 B1D1 B1D1E1 Mengetahui nilai-nilai universal. Mengetahui nilai: Boleh menyatakan cara : Tahu  membantu keluarga kembangan (N2) 1. kepercayaan kepada tuhan  menghormati ahli keluarga (N6) 2. baik hati  menyayangi ahli keluarga (N7) 3. bertangggungjawab  mempertahankan maruah keluarga (N9) 4. berterima kasih  bersikap sederhana dalam keluarga (N13) 5. hemah tinggi 6. hormat B1D1E2 7. kasih sayang Boleh menyatakan contoh : 8. keadilan  tanggungjawab dalam keluarga (N3) 9. keberanian  keadilan dalam keluarga (N8) 10. kejujuran 11. kerajinan B1D1E3 12. kerjasama Boleh menyatakan perlakuan : 13. kesederhanaan  jujur dalam keluarga (N10) 14. toleransi  perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga (N14) - tema ”Saya dan Keluarga” B1D1E4 Boleh menyenaraikan :  cara memberi penghargaan (N4)  perlakuan rajin dalam keluarga (N11)  tugas yang boleh dilakukan bersama-sama keluarga (N12) B1D1E5 Boleh menyatakan :  amalan beribadat dalam keluarga (N1)  tutur kata yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga (N5)  tingkahlaku yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga (N5) 9
 • 10. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2 B2D1 B2D1E1 Mengetahui dan memahami nilai- Mengetahui dan memahami nilai: Boleh menerangkan/menjelaskan kepentingan: Tahu dan nilai universal.  menghormati amalan beribadat dalam Faham 1. kepercayaan kepada tuhan keluarga (N1) 2. baik hati  membantu keluarga kembangan (N2) 3. bertangggungjawab  melaksanakan tanggungjawab dalam 4. berterima kasih keluarga (N3) 5. hemah tinggi  memberi penghargaan dalam keluarga 6. hormat (N4) 7. kasih sayang  tutur kata dan tingkah laku yang berbudi 8. keadilan pekerti mulia sesama ahli keluarga (N5) 9. keberanian  saling menghormati sesama ahli keluarga 10. kejujuran (N6) 11. kerajinan  menyayangi ahli keluarga (N7) 12. kerjasama  bersikap adil dalam keluarga (N8) 13. kesederhanaan  mempertahankan maruah keluarga (N9) 14. toleransi  bersikap jujur dalam keluarga (N10)  bersikap rajin dalam keluarga (N11) - tema”Saya dan Keluarga”  bersikap sederhana dalam keluarga (N13) B2D1E2 Boleh menceritakan :  cara memberi penghargaan dalam keluarga (N4)  kebaikan bekerjasama dengan ahli keluarga (N12)  kebaikan bersikap toleransi sesama ahli keluarga (N14) 10
 • 11. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 B2D1E3 Boleh mengenal pasti:  tutur kata yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga (N5)  tingkah laku yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga (N5) B2D1E4 Boleh menerangkan cara :  menghormati amalan beribadat dalam keluarga (N1)  bertanggungjawab dalam keluarga (N3) 11
 • 12. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 3 B3 B3D1 B3D1E1 Mengaplikasi pengetahuan Mengaplikasi pengetahuan dan Boleh menunjukkan : Tahu, Faham dan dan pemahaman tentang pemahaman tentang nilai :  sikap membantu dalam keluarga Boleh Buat nilai-nilai universal dan kembanga (N2) perlakuan berbudi pekerti 1. kepercayaan kepada tuhan  sikap bertanggungjawab dalam keluarga mulia. 2. baik hati (N3) 3. bertangggungjawab  perlakuan memberi penghargaan dalam 4. berterima kasih keluarga (N4) 5. hemah tinggi  cara berbudi pekerti mulia sesama ahli 6. hormat keluarga (N5) 7. kasih sayang  perlakuan saling menghormati ahli 8. keadilan keluarga (N6) 9. keberanian  sikap kasih sayang sesama ahli keluarga 10. kejujuran (N7) 11. kerajinan  bersikap adil sesama ahli keluarga (N8) 12. kerjasama  sikap mempertahankan maruah keluarga 13. kesederhanaan (N9) 14. toleransi  sikap jujur dalam keluarga (N10)  sikap rajin dalam keluarga (N11) - tema”Saya dan Keluarga”  sikap sederhana dalam keluarga (N13)  perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga (N14) B3D1E2 Boleh melaksanakan amalan beribadat bersama keluarga (N1) B3D1E3 Boleh menjalankan tugas bersama-sama ahli keluarga (N12) 12
 • 13. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 4 B4 B4D1 B4D1E1 Tahu, Faham dan Menghayati dan Menghayati dan mempraktik nilai: Boleh melaksanakan amalan beribadat Boleh Buat dengan mempraktik nilai-nilai bersama keluarga tanpa arahan (N1) Beradab universal dan perlakuan 1. kepercayaan kepada tuhan berbudi pekerti mulia di 2. baik hati sekolah bagi mengekalkan 3. bertangggungjawab B4D1E2 kesejahteraan diri 4. berterima kasih Boleh menunjukkan perlakuan memberi 5. hemah tinggi penghargaan dalam keluarga dengan rela 6. hormat hati (N4) 7. kasih sayang 8. keadilan 9. keberanian B4D1E3 10. kerajinan Boleh menunjukkan perlakuan kasih sayang 11. kerjasama sesama ahli keluarga tanpa arahan (N7) 12. toleransi - tema”Saya dan Keluarga” B4D1E4 Boleh menunjukkan sikap berani dalam mempertahankan maruah keluarga dengan beradab (N9) B4D1E5 Boleh bertoleransi dan menghargai perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga tanpa arahan (N12) 13
 • 14. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 B4D1E6 Boleh menceritakan perasaan :  setelah membantu keluarga kembangan (N2)  setelah melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga (N3)  apabila berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga (N5)  apabila saling menghormati sesama ahli keluarga (N6)  setelah bersikap adil sesama ahli keluarga (N8)  setelah bersikap rajin dalam keluarga (N10)  setelah melaksanakan tugas bersama- sama keluarga (N11) 14
 • 15. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 B5 B5D1 B5D1E1 Menghayati, mengamal dan Menghayati, mengamal dan Boleh mengamalkan : Tahu, Faham mengembangkan nilai-nilai mengembangkan nilai:  amalan beribadat dalam keluarga serta dan Boleh universal dan perlakuan berbudi memupuk nilai tersebut (N1) Buat dengan pekerti mulia dalam kehidupan 1. kepercayaan kepada tuhan  sikap membantu dalam keluarga kembangan Beradab seharian / situasi lain 2. baik hati serta memupuk nilai tersebut (N2) Terpuji 3. bertangggungjawab  sikap bertanggungjawab dalam keluarga serta 4. berterima kasih memupuk nilai tersebut (N3) 5. hemah tinggi  perlakuan memberi penghargaan dalam 6. hormat keluarga serta memupuk nilai tersebut (N4) 7. kasih sayang  berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga 8. keberanian serta memupuk nilai tersebut (N5) 9. kerajinan  perlakuan saling menghormati sesama ahli 10. kerjasama keluarga serta memupuk nilai tersebut (N6)  sikap kasih sayang terhadap ahli keluarga serta - tema”Saya dan Keluarga” memupuk nilai tersebut (N7)  sikap berani dalam mempertahankan maruah keluarga serta memupuk nilai tersebut (N8)  sikap rajin dalam keluarga serta memupuk nilai tersebut (N9) B5D1E2 Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama sesama keluarga dalam pelbagai situasi dan memupuk nilai tersebut (N10) 15
 • 16. DSP Pendidikan Moral Tahun 2 Januari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 B6D1 B6D1E1 Menghayati, mengamal dan Menghayati, mengamal dan Boleh mengamal serta diteladani sikap: Tahu, Faham mengembangkan nilai-nilai mengembangkan nilai-nilai dalam  saling membantu dalam keluarga dan Boleh universal dan perlakuan berbudi situasi lain dengan sempurna serta kembangan dan memupuk nilai tersebut Buat dengan pekerti mulia dalam kehidupan dicontohi. (N2) Beradab seharian/situasi lain serta  bertanggungjawab dalam keluarga dan Mithali dicontohi Nilai : memupuk nilai tersebut (N3)  memberi penghargaan kepada ahli keluarga 1. kepercayaan kepada tuhan dan memupuk nilai tersebut (N4) 2. baik hati  sayang terhadap ahli keluarga dan 3. bertangggungjawab memupuk nilai tersebut (N7) 4. berterima kasih 5. hemah tinggi 6. hormat B6D1E2 7. kasih sayang Boleh mengamalkan : 8. kerajinan  amalan beribadat bersama keluarga dan 9. kerjasama memupuk nilai serta diteladani (N1)  tutur kata dan tingkah laku berbudi pekerti - tema ”Saya dan Keluarga” mulia sesama ahli keluarga dan memupuk nilai serta diteladani (N5)  perlakuan saling menghormati sesama ahli keluarga dan memupuk nilai serta diteladani (N6) B6D1E3 Boleh melaksanakan :  tugas dengan rajin dalam keluarga dan memupuk nilai serta diteladani (N8)  aktiviti bekerjasama sesama keluarga dalam pelbagai situasi dan memupuk nilai dalam kalangan rakan serta diteladani (N9) 16