SlideShare a Scribd company logo
нүүр хуудас
       БЗД­ийн 55­р сургууль
       Хичээл: Физик
       Бүлэг сэдэв: Цахилгаан соронзон  
       Хамрах хүрээ:10­р анги
 Хуудас 1
нүүр хуудас
Цахилгаан соронзон  
э:10­р анги
            Хуудас 2
Цахим тестийн тухай
Цахим тестийн тухай        1.Энэхүү цахим тестент
        харгалзуулах,нөхөх,үнэн худлыг сонгох,нэг болон олон 
        сонголттой гэсэн хэлбэрүүдтэй байгаа.


        2.Тестийг бөглөж дуусаад
        boloroo_antika@yahoo.com Гэсэн
        Е­майл хаягруу илгээнэ үү.

        3. Энэ тест нь сурагчид та бхний физикийн мэдлэгийн 
        түвшинг тогтооходзориулагдсан тул өөрөө бие
        даан хийж дуусгана уу.
     Хуудас 3
Цахим тестийн тухай
               Тест 2   Тест 3длыг сонгох,нэг болон олон 
хний физикийн мэдлэгийн 
дсан тул өөрөө бие
                      Хуудас 4
НЭР бичих                  Цахим тест 


Сургууль:                 Багш:

Анги:                   Хичээлийн нэр:

Сурагчийн нэр               Хичээлийн сэдэв:


Шалгалтын хуваарь сонгох:

Бөглөж дуусаад CTRL+S дараарай
         Хуудас 5
НЭР бичих 
Хичээлийн нэр:

Хичээлийн сэдэв:
          Хуудас 6
test1
             Цахим тест 

         Хариултын хуудас
Асуулт      1  2  3  4    5
Хариулт   А   Б  Б  Д  А

Хувилбар А

Асуулт 1
Конденсатор гэдэг бол ....... төхөөрөмж юм.
А.цэнэг хураагч
Б.цэнэг дамжуулагч
В.зэрэгцээ холбогдсон дамжуулах

 Асуулт 2
0,19мкф,25 мкф багтаамжтай конденсаторуудыг зэрэгцээ холбожээ.Ерөнхий багтаа
А.С=25,19 мкф
Б.С=0,18 мкф
В.С=25,19 ф

Асуулт 3
Зөв харгалзуулна уу?
1.Үзэгдэл              а.Мензурк
2.Загвар              б.Жоуль
3.Хэмжигдэхүүн           в.Буцлах
4.Нэгж               г.Материал цэг
5.Хэмжих багаж           д.Гэрлийн урсгал

Асуулт 4
Дамжуулагчийн эсэргүүцэл R1=10 Ом, R2=1кОм, R3=10­4 МОм бол тэдгээрийг жишнэ
А.R1>R2>R3
Б.R2>R1>R3
В.R3>R1>R2
Г.R3>R2>R1
Д.R2>R3>R1

Асуулт 5


          Хуудас 7
test1
Цахилгаан соронзон хэлбэлзэл огторгуйд тархах үзэгдэл аль нь вэ?
А.Радио долгион
Б.Газар хөдлөлт
В.Усны гадарга дээр үүсэх долгион
Г.Олсон дээр үүсэх долгион
          Хуудас 8
test1
эгцээ холбожээ.Ерөнхий багтаамжийг олно уу.
      А.1в 2г 3д 4б 5а
      Б.1д 2в 3а 4б 5а
      С.1а 2б 3а 4г 5в
=10­4 МОм бол тэдгээрийг жишнэ үү?
                       Хуудас 9
test1
л аль нь вэ?
        Хуудас 10
test2
            Цахим тест 

         Хариултын хуудас
Асуулт      1  2  3  4   5
Хариулт   Б   А  А  Д  В

Хувилбар В

Асуулт 1
Далайц нь буурдаг хэлбэлзэлийг нэрлэнэ үү?
А.унтрах хэлбэлзэл
Б.авто хэлбэлзэл
В.гармоник хэлбэлзэл
Г.цахилгаан хэлбэлзэл
 Асуулт 2
Хэрэв үрэлтээр биеийг сөрөг цэнэгтэй болгосон бол энэ нь үрсэн хоёр биеийн хооро
А.электрон
Б.протон
В.нейтрон
Г.цөм
Д.фотон
Асуулт 3
Зөв харгалзуулна уу?
1.шилжилт             а.Генри
2.цахилгаан эсэргүүцэл       б.Ом
3.гэрлийн урсгал          в.Метр
4.ороомгийн индукцлэл       г.Люмен


Асуулт 4
10 Ом эсэргүүцэлтэй хэрэглэгчийг 220В хүчдэлд залгахад ямар чадал ялгаруулах вэ
А.4400Вт
Б.2420Вт
В.110Вт
Г.1000Вт
Д.4840Вт

Асуулт 5
Ороомгоор 2А гүйдэл гүйхэд ороомгийн нийт соронзон урсгал 0,6Вб байсан бол оро

         Хуудас 11
test2


А.2Ж
Б.0,6Ж
В.12Ж
Г.0,2Ж
Д.0,3Ж
     Хуудас 12
test2
 энэ нь үрсэн хоёр биеийн хооронд ямар бөөм шилжсэний үр дүн бэ?
      А.1в 2б 3г 4а
      Б.1б 2в 3а 4г 
      С.1а 2б 3г 4в 
лгахад ямар чадал ялгаруулах вэ?
зон урсгал 0,6Вб байсан бол ороомгийн соронзон орны энерги ямар байх вэ?

                          Хуудас 13
test2
Хуудас 14
test3
            Цахим тест 

         Хариултын хуудас
Асуулт     1  2  3  4    5
Хариулт   Б   В  В  Б  А

Хувилбар С

Асуулт 1
Хоорондоо тодорхой зайд орших эерэг сөрөг хос цэнэгийг ....гэж нэрлэдэг.
А.диполь
Б.диэлектрик
В.туйлширсан цэнэг
Г.цахилгаан хэлбэлзэл
 Асуулт 2
Зэрэгцээ холбогдсон 12мкф,28мкф хоёр конденсаторын нийт багтаамжийг ол.
А.40,5 мкф
Б.45 мкф
В.40 мкф
Г.42 мкф
Д.43 мкф
Асуулт 3
Соронзон оронд хөдөлж байгаа цэнэгт бөөмд соронзон орны зүгээс хүч үйлчилдэг .Т
А.Амперын хүч
Б.Кулоны хүч
В.Лоренцийн хүч
Г.Гравитацийн хүч


Асуулт 4
Цахилгаан орныг энергийн талаас илэрхийлдэг хэмжигдэхүүнийг.....гэдэг.
А.цахилгаан орны хүчлэг
Б.цахилгаан орны потенциал
В.цахилгаан орны хүч
Г.цахилгаан орны хурд
Д.цахилгаан орны ажил

Асуулт 5
Гүйдэлтэй дамжуулагчид соронзон орны зүгээс үйлчлэх хүчийг ..... гэнэ.

         Хуудас 15
test3

А.Амперын хүч
Б.Кулоны хүч
В.Лоренцийн хүч
Г.Гравитацийн хүч
          Хуудас 16
test3
нэгийг ....гэж нэрлэдэг.
рын нийт багтаамжийг ол.
он орны зүгээс хүч үйлчилдэг .Түүнийг ямар хүч гэдэг вэ?
игдэхүүнийг.....гэдэг.
лэх хүчийг ..... гэнэ.

                           Хуудас 17
test3
Хуудас 18
Үнэлгээ
                       Цахим тестийн үнэлгээ  

Сургууль                          Нэр:
Анги                            Хичээлийн нэр
Бүлэг                           Хичээлийн сэдэв:


Үнэлгээ харах хэсэг
Хувилбар А                    Хувилбар В
Асуулт Оноо  Хариулт               Асуулт Оноо     Хариулт
  1     1 зөв                 1       0 буруу
  2     0 буруу                2       1  зөв
  3     0 буруу                3       1  зөв
  4     1 зөв                 4       1  зөв
  5     1 зөв                 5       1  зөв
Авах оноо      5               Авах оноо        5
Авсан оноо     3               Авсан оноо       4
Зөв хариулт     3               Зөв хариулт       4
Буруу хариулт    2               Буруу хариулт      1
Хувь        60               Хувь          80
Үсгэн үнэлгээ    D               Үсгэн үнэлгээ     B Дөхөж байна, дахин анхааралтай уншина уу!         Сайн байна.
Бөглөж дуусаад CtrL+S дараарай.
                Хуудас 19
Үнэлгээ
Хуудас 20
Үнэлгээ
     Хувилбар С
Асуулт Оноо          Хариулт
  1           0 буруу
  2           1  зөв
  3           1  зөв
  4           1  зөв
  5           1  зөв
Авах оноо             5
Авсан оноо            4
Зөв хариулт            4
Буруу хариулт           1
Хувь               80
Үсгэн үнэлгээ          B       Сайн байна.
                    Хуудас 21
Үнэлгээ
Дүнгийн график харах хэсэг
               Хуудас 22

More Related Content

What's hot

цахилгаан.Ariunaa. 8r angi
цахилгаан.Ariunaa. 8r angi цахилгаан.Ariunaa. 8r angi
цахилгаан.Ariunaa. 8r angi
Anji25
 
атомын бүтэц 2
атомын бүтэц 2атомын бүтэц 2
атомын бүтэц 2
Baterdene Solongo
 
ажил чадал энерги
ажил чадал энергиажил чадал энерги
ажил чадал энерги
bulgaa gs
 
гэрэл ойх
гэрэл ойхгэрэл ойх
гэрэл ойх
hoianseku
 
10 р анги сонгохын бодлого
10 р анги сонгохын бодлого10 р анги сонгохын бодлого
10 р анги сонгохын бодлого
naraa29
 
Реле хамгаалалт
Реле хамгаалалт Реле хамгаалалт
Реле хамгаалалт
Nael Narantsengel
 
гэрэл ойх
гэрэл ойхгэрэл ойх
гэрэл ойх
gegee_loll
 
Транзистор /монгол/
Транзистор /монгол/Транзистор /монгол/
Транзистор /монгол/
Batnyam Maidarjav
 
хэлхээний хуулиуд
хэлхээний хуулиудхэлхээний хуулиуд
хэлхээний хуулиуд
tsdnsrn
 
конденсатор
конденсаторконденсатор
конденсатор
bolor_chin
 
Цуглуулагч линз
Цуглуулагч линз Цуглуулагч линз
Цуглуулагч линз
Maksim Otgontsetseg
 
P ii lekts-1 soronzon oron
P ii lekts-1 soronzon oronP ii lekts-1 soronzon oron
P ii lekts-1 soronzon oron
udwal555 bhus
 
Реле
РелеРеле
Реле
Nyamkani
 
Lekts8
Lekts8Lekts8

What's hot (20)

цахилгаан.Ariunaa. 8r angi
цахилгаан.Ariunaa. 8r angi цахилгаан.Ariunaa. 8r angi
цахилгаан.Ariunaa. 8r angi
 
Phys
PhysPhys
Phys
 
дохионы үүсгүүр
дохионы үүсгүүрдохионы үүсгүүр
дохионы үүсгүүр
 
атомын бүтэц 2
атомын бүтэц 2атомын бүтэц 2
атомын бүтэц 2
 
ажил чадал энерги
ажил чадал энергиажил чадал энерги
ажил чадал энерги
 
гэрэл ойх
гэрэл ойхгэрэл ойх
гэрэл ойх
 
10 р анги сонгохын бодлого
10 р анги сонгохын бодлого10 р анги сонгохын бодлого
10 р анги сонгохын бодлого
 
Реле хамгаалалт
Реле хамгаалалт Реле хамгаалалт
Реле хамгаалалт
 
Mns 3757-16-2007
Mns 3757-16-2007Mns 3757-16-2007
Mns 3757-16-2007
 
гэрэл ойх
гэрэл ойхгэрэл ойх
гэрэл ойх
 
Транзистор /монгол/
Транзистор /монгол/Транзистор /монгол/
Транзистор /монгол/
 
Цахилгаан машин
Цахилгаан машинЦахилгаан машин
Цахилгаан машин
 
Damjuulagchiin esergvvtsel
Damjuulagchiin esergvvtselDamjuulagchiin esergvvtsel
Damjuulagchiin esergvvtsel
 
хэлхээний хуулиуд
хэлхээний хуулиудхэлхээний хуулиуд
хэлхээний хуулиуд
 
конденсатор
конденсаторконденсатор
конденсатор
 
Цуглуулагч линз
Цуглуулагч линз Цуглуулагч линз
Цуглуулагч линз
 
P ii lekts-1 soronzon oron
P ii lekts-1 soronzon oronP ii lekts-1 soronzon oron
P ii lekts-1 soronzon oron
 
Lec01introduction
Lec01introductionLec01introduction
Lec01introduction
 
Реле
РелеРеле
Реле
 
Lekts8
Lekts8Lekts8
Lekts8
 

Similar to цахим тест 1

цахим тест 1
цахим тест 1цахим тест 1
цахим тест 1
zandanhuu
 
физик тест
физик тестфизик тест
физик тест
tsets_2
 
ариунаа цахим тест
ариунаа цахим тестариунаа цахим тест
ариунаа цахим тест
ulzii_7777
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тест
ulzii_7777
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
A177
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2
Yumjav
 
тестийн загвар Zoloo
тестийн загвар Zolooтестийн загвар Zoloo
тестийн загвар Zoloo
Zolzaya85
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2
batdol
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2
batdol
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2
batdol
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
batdolgor88
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
tsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
monhooerdnee
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
A177
 
уламаа цахим тест
уламаа цахим тестуламаа цахим тест
уламаа цахим тест
Ugiiii
 
уламаа цахим тест
уламаа цахим тестуламаа цахим тест
уламаа цахим тест
Ugiiii
 
уламаа цахим тест
уламаа цахим тестуламаа цахим тест
уламаа цахим тест
Ugiiii
 

Similar to цахим тест 1 (20)

цахим тест 1
цахим тест 1цахим тест 1
цахим тест 1
 
физик тест
физик тестфизик тест
физик тест
 
тест
тесттест
тест
 
ариунаа цахим тест
ариунаа цахим тестариунаа цахим тест
ариунаа цахим тест
 
цахим тест
 цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2
 
тестийн загвар Zoloo
тестийн загвар Zolooтестийн загвар Zoloo
тестийн загвар Zoloo
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2
 
цахим тест2
цахим тест2цахим тест2
цахим тест2
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
уламаа цахим тест
уламаа цахим тестуламаа цахим тест
уламаа цахим тест
 
уламаа цахим тест
уламаа цахим тестуламаа цахим тест
уламаа цахим тест
 
уламаа цахим тест
уламаа цахим тестуламаа цахим тест
уламаа цахим тест
 

More from bolor_chin

цахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаацахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаа
bolor_chin
 
цахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаацахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаа
bolor_chin
 
цахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаацахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаа
bolor_chin
 
конденсатор
конденсаторконденсатор
конденсатор
bolor_chin
 
Bichil dolgion
Bichil dolgionBichil dolgion
Bichil dolgion
bolor_chin
 
конденсатор
конденсаторконденсатор
конденсатор
bolor_chin
 
Bichil dolgion
Bichil dolgionBichil dolgion
Bichil dolgion
bolor_chin
 

More from bolor_chin (7)

цахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаацахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 3 с.болормаа
 
цахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаацахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 2 с.болормаа
 
цахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаацахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаа
цахим хэрэглэгдэхүүн 1 с.болормаа
 
конденсатор
конденсаторконденсатор
конденсатор
 
Bichil dolgion
Bichil dolgionBichil dolgion
Bichil dolgion
 
конденсатор
конденсаторконденсатор
конденсатор
 
Bichil dolgion
Bichil dolgionBichil dolgion
Bichil dolgion
 

цахим тест 1

 • 1. нүүр хуудас БЗД­ийн 55­р сургууль Хичээл: Физик Бүлэг сэдэв: Цахилгаан соронзон   Хамрах хүрээ:10­р анги Хуудас 1
 • 3. Цахим тестийн тухай Цахим тестийн тухай 1.Энэхүү цахим тестент харгалзуулах,нөхөх,үнэн худлыг сонгох,нэг болон олон  сонголттой гэсэн хэлбэрүүдтэй байгаа. 2.Тестийг бөглөж дуусаад boloroo_antika@yahoo.com Гэсэн Е­майл хаягруу илгээнэ үү. 3. Энэ тест нь сурагчид та бхний физикийн мэдлэгийн  түвшинг тогтооходзориулагдсан тул өөрөө бие даан хийж дуусгана уу. Хуудас 3
 • 4. Цахим тестийн тухай Тест 2 Тест 3 длыг сонгох,нэг болон олон  хний физикийн мэдлэгийн  дсан тул өөрөө бие Хуудас 4
 • 5. НЭР бичих  Цахим тест  Сургууль: Багш: Анги: Хичээлийн нэр: Сурагчийн нэр Хичээлийн сэдэв: Шалгалтын хуваарь сонгох: Бөглөж дуусаад CTRL+S дараарай Хуудас 5
 • 7. test1 Цахим тест  Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 Хариулт А Б Б Д А Хувилбар А Асуулт 1 Конденсатор гэдэг бол ....... төхөөрөмж юм. А.цэнэг хураагч Б.цэнэг дамжуулагч В.зэрэгцээ холбогдсон дамжуулах  Асуулт 2 0,19мкф,25 мкф багтаамжтай конденсаторуудыг зэрэгцээ холбожээ.Ерөнхий багтаа А.С=25,19 мкф Б.С=0,18 мкф В.С=25,19 ф Асуулт 3 Зөв харгалзуулна уу? 1.Үзэгдэл а.Мензурк 2.Загвар б.Жоуль 3.Хэмжигдэхүүн в.Буцлах 4.Нэгж г.Материал цэг 5.Хэмжих багаж д.Гэрлийн урсгал Асуулт 4 Дамжуулагчийн эсэргүүцэл R1=10 Ом, R2=1кОм, R3=10­4 МОм бол тэдгээрийг жишнэ А.R1>R2>R3 Б.R2>R1>R3 В.R3>R1>R2 Г.R3>R2>R1 Д.R2>R3>R1 Асуулт 5 Хуудас 7
 • 9. test1 эгцээ холбожээ.Ерөнхий багтаамжийг олно уу. А.1в 2г 3д 4б 5а Б.1д 2в 3а 4б 5а С.1а 2б 3а 4г 5в =10­4 МОм бол тэдгээрийг жишнэ үү? Хуудас 9
 • 10. test1 л аль нь вэ? Хуудас 10
 • 11. test2 Цахим тест  Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 Хариулт Б А А Д В Хувилбар В Асуулт 1 Далайц нь буурдаг хэлбэлзэлийг нэрлэнэ үү? А.унтрах хэлбэлзэл Б.авто хэлбэлзэл В.гармоник хэлбэлзэл Г.цахилгаан хэлбэлзэл  Асуулт 2 Хэрэв үрэлтээр биеийг сөрөг цэнэгтэй болгосон бол энэ нь үрсэн хоёр биеийн хооро А.электрон Б.протон В.нейтрон Г.цөм Д.фотон Асуулт 3 Зөв харгалзуулна уу? 1.шилжилт а.Генри 2.цахилгаан эсэргүүцэл б.Ом 3.гэрлийн урсгал в.Метр 4.ороомгийн индукцлэл г.Люмен Асуулт 4 10 Ом эсэргүүцэлтэй хэрэглэгчийг 220В хүчдэлд залгахад ямар чадал ялгаруулах вэ А.4400Вт Б.2420Вт В.110Вт Г.1000Вт Д.4840Вт Асуулт 5 Ороомгоор 2А гүйдэл гүйхэд ороомгийн нийт соронзон урсгал 0,6Вб байсан бол оро Хуудас 11
 • 13. test2  энэ нь үрсэн хоёр биеийн хооронд ямар бөөм шилжсэний үр дүн бэ? А.1в 2б 3г 4а Б.1б 2в 3а 4г  С.1а 2б 3г 4в  лгахад ямар чадал ялгаруулах вэ? зон урсгал 0,6Вб байсан бол ороомгийн соронзон орны энерги ямар байх вэ? Хуудас 13
 • 15. test3 Цахим тест  Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 Хариулт Б В В Б А Хувилбар С Асуулт 1 Хоорондоо тодорхой зайд орших эерэг сөрөг хос цэнэгийг ....гэж нэрлэдэг. А.диполь Б.диэлектрик В.туйлширсан цэнэг Г.цахилгаан хэлбэлзэл  Асуулт 2 Зэрэгцээ холбогдсон 12мкф,28мкф хоёр конденсаторын нийт багтаамжийг ол. А.40,5 мкф Б.45 мкф В.40 мкф Г.42 мкф Д.43 мкф Асуулт 3 Соронзон оронд хөдөлж байгаа цэнэгт бөөмд соронзон орны зүгээс хүч үйлчилдэг .Т А.Амперын хүч Б.Кулоны хүч В.Лоренцийн хүч Г.Гравитацийн хүч Асуулт 4 Цахилгаан орныг энергийн талаас илэрхийлдэг хэмжигдэхүүнийг.....гэдэг. А.цахилгаан орны хүчлэг Б.цахилгаан орны потенциал В.цахилгаан орны хүч Г.цахилгаан орны хурд Д.цахилгаан орны ажил Асуулт 5 Гүйдэлтэй дамжуулагчид соронзон орны зүгээс үйлчлэх хүчийг ..... гэнэ. Хуудас 15
 • 19. Үнэлгээ Цахим тестийн үнэлгээ   Сургууль Нэр: Анги  Хичээлийн нэр Бүлэг Хичээлийн сэдэв: Үнэлгээ харах хэсэг Хувилбар А Хувилбар В Асуулт Оноо  Хариулт Асуулт Оноо  Хариулт 1 1 зөв 1 0 буруу 2 0 буруу 2 1 зөв 3 0 буруу 3 1 зөв 4 1 зөв 4 1 зөв 5 1 зөв 5 1 зөв Авах оноо  5 Авах оноо  5 Авсан оноо 3 Авсан оноо 4 Зөв хариулт 3 Зөв хариулт 4 Буруу хариулт 2 Буруу хариулт 1 Хувь 60 Хувь 80 Үсгэн үнэлгээ D Үсгэн үнэлгээ B Дөхөж байна, дахин анхааралтай уншина уу! Сайн байна. Бөглөж дуусаад CtrL+S дараарай. Хуудас 19
 • 21. Үнэлгээ Хувилбар С Асуулт Оноо  Хариулт 1 0 буруу 2 1 зөв 3 1 зөв 4 1 зөв 5 1 зөв Авах оноо  5 Авсан оноо 4 Зөв хариулт 4 Буруу хариулт 1 Хувь 80 Үсгэн үнэлгээ B Сайн байна. Хуудас 21