SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
บทที ่ 1

               บทนำ ำ
    แนวคิ ด ที ่ ม ำ และควำมสำ ำ คั ญ
     สำมำรถอธิบำยควำมสำำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
ด้ำนที่มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ำนต่ำง ๆ ของ
ผู้คนไว้หลำยประกำรดังต่อไปนี้ ระบบปฏิบัติกำรรุ่นต่อไปที่ไมโคร
ซอฟท์ได้พัฒนำขึ้นมำ ดูเหมือนว่ำจะเป็นกำรต่อยอดจำก
Windows Vista เสียมำกกว่ำ เพรำะแทบจะไม่มีควำมแตกต่ำงที่
ชัดเจนมำกนัก ผู้ใช้หลำยคนลงควำมเห็นว่ำมันเป็น Vista Minor
Change เท่ำนั้นเอง โปรแกรม desktop นั้น ถูกออกแบบมำเพื่อใช้
กับโน้ตบุ๊กและพีซีโดยเฉพำะ
       ในปัจจุบันมีรุ่นทดสอบที่ยังไม่สมบูรณ์เปิดให้ผู้ใช้ งำน
ได้ดำวน์โหลดฟรีทดลองใช้ ไมโครซอฟท์ได้มีกำรประกำศเปิดตัว
โปรแกรม desktop ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ว่ำกำรพัฒนำวินโดวส์ตัว
นี้จะใช้เวลำสำมปีให้หลังจำกก ำรวำงจำำหน่ำยวินโดวส์ วิสตำ
    คุณสมบัติใหม่ของวินโดวส์ตัวนี้จะมีจุดเด่นในส่วนของ
รองรับระบบมัลติทัช มีกำรออกแบบวินโดวส์เชลล์ใหม่ และระบบ
เน็ตเวิร์กแบบใหม่ภำยใต้ชื่อโฮมกรุ๊ป (Home Group) ในขณะที่
คุณสมบัติหลำยส่วนในวินโดวส์รุ่นก่อนหน้ำจะถ ููกนำำออกไป
ได้แก่ วินโดวส์มูฟวีเมเกอร์ และ วินโดวส์โฟโตแกลเลอรี
     ในยุคที่เทคโนโลยีกำรสื่อสำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต กำำลังเป็น
ที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้ำนในปัจจุบัน ทำำให้ทุกคน ทุก
สังคมต้องมีกำรปรับตัว และพัฒนำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
โลกของกำรสื่อสำร และพัฒนำของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (Worid
Wide Web; www) จำกยุคแรกคือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะ
เป็น Static web คือมีกำรนำำเสนอข้อมูลทำงเดียว (one-way
communication) ด้วยกำรแปลงข้อมูลข่ำวสำรที่มีอยู่รอบตัวเรำ
ให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสำร หรือ
กำรโฆษณำตำมหน้ำเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สำมำรถอ่ำนได้แต่ไม่
สำมำรถเข้ำร่วมในกำรสร้ำงข้อมูลได้ แต่เมื่อก้ำวสู่ยุคที่ ٢ ของ
เทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web2.0 เป็นยุคที่ทำำให้อินเตอร์เน็ตมี
ศักยภำพในกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น เน้นให้ผู้ร่วมใช่มีส่วนร่วมใน
กำรสร้ำงสรรค์
    จุดกำำเนิดของ Web 2.0 และกำรพัฒนำก้ำวผ่ำนสู่ยุค
Web 3.0 ควำมนิยมของ social Media มีกำรเจริญเติบโตอย่ำง
ไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริกำรทั่วโลก ปัจจุบัน social
Network Website ต่ำงๆ ก็มีกำรพัฒนำ และเปิดโอกำสให้ผู้ใช้ได้
เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมำกขึ้น ไม่ว่ำจะ
เป็น Facebook หรือ กำรสร้ำงเว็บ B log เพื่อเผยเพื่อข้อมูลในรูป
แบบต่ำงๆ
    ในเรื่องของเนื้อหำควำมรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Desktop นั้น
เป็นควำมสนใจที่อยำกจะศึกษำเรื่องรำวเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรม
Desktop ซึ่งมีเนื้อหำ เกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรสื่อสำรออนไลน์
ดังนั้น ผู้จัดทำำจึงได้มีควำมคิดที่จะนำำเอำรูปแบบของ webBlog
ด้วยเว็บไซต์ Blogger มำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง
โปรแกรม Desktop เพื่อศึกษำ เผยแพร่ควำมรู้ดังกล่ำวสู่ผู้สนใจ
ต่อไป
1.1 วั ต ถุ ป ระสงค์
  7.1 เพื่อศึกษำและพัฒนำเว็บบล็อก ด้วย Blogger เรื่อง
  โปรแกรม Desktop
  7.2 เพื่อศึกษำค้นคว้ำเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่องโปรแกรม
  Desktop
  7.3 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำรูปแบบของเว็บบล็อก ด้วย
  Blogger เพื่อนำำมำประยุกต์ใช้ให้

เข้ำกับกำรเรียนรู้ของตนเองมำกกว่ำยิ่งขึ้น
   7.4 เพื่อให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ระหว่ำงครู เพื่อนและ
ผู้สนใจทั่ว ๆไป

1.2 ขอบเขตของโครงงำน
   1.2.1 จั ด ทำ ำ โครงงำนคอมพิ ว เตอร์ กำรพัฒนำเว็บ
บล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger
เรื่องโปรแกรม Desktop
1.2.2 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ หรื อ โปรแกรมหรื อ ที ่
ใช้ ใ นกำรพั ฒ นำ ได้แก่

   1.2.2.1 เครื่องคอมพิเตอร์ พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

   1.2.2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริกำรเว็บบล็อก คือ
   www.Blogger.com

   1.2.2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร เช่น
   www.fagebook.com

www.gmail.com www.google.com

    1.2.2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภำพ เช่น Adobe
Photoshop CS3 และ

PhotoScape 2.0
1.3 ผลที ่ ค ำดว่ ำ จะได้ ร ั บ
   1.3.1 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับพัฒนำเว็บบล็อก (webblog)
ด้วย Blogger เรื่องโปรแกรม Desktop
      1.3.2 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำำมำเป็นบทเรียนใน
กำรสร้ำงเว็บบล็อก คือ เรื่องโปรแกรม Desktop
      1.3.3 ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำรูปแบบของเว็บบล็อกจำก
Blogger ได้ด้วยตนเอง และนำำมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกำรเรียนรู้
ของตนเองมำกยิ่งขึ้น
      1.3.4 สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ระหว่ำงครู เพื่อน
และผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้ำงเป็นเครือข่ำยกำรเรียนรู้ผ่ำนเว็บบล็อก
ได้
     ١.3.5 ได้นำำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศยุคใหม่มำใช้
อย่ำงมีคุณค่ำ และสร้ำงสรรค์

More Related Content

What's hot

05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
She's Mammai
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Apitsara Kaewkerd
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Poonyapat Wongpong
 
บทที่ 4
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
teerarat55
 
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานบทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
Tangkwa Tom
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
She's Ning
 
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะบทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
Kittichai Pinlert
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Sarid Nonthing
 
บทที่ 5สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5สรุปผล และข้อเสนอแนะบทที่ 5สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5สรุปผล และข้อเสนอแนะ
Beeiiz Gubee
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
Champ Wachwittayakhang
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Champ Wachwittayakhang
 
บทที่%205[1]
บทที่%205[1]บทที่%205[1]
บทที่%205[1]
sirikandaTom
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
Sarid Nonthing
 
9 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
9 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน9 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
9 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
Augusts Programmer
 

What's hot (20)

05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
 
บทที่ 4
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
 
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานบทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะบทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
บทที่ 5สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5สรุปผล และข้อเสนอแนะบทที่ 5สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5สรุปผล และข้อเสนอแนะ
 
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ม.ต้น
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ม.ต้นบทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ม.ต้น
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ม.ต้น
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
 
บทที่%205[1]
บทที่%205[1]บทที่%205[1]
บทที่%205[1]
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ
 
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงานบทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
9 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
9 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน9 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
9 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
 
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะบทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
 

Similar to บทที่ 1

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
Chalita Vitamilkz
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
teeraratWI
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
teeraratWI
 
บทที่ 1p (1)
บทที่ 1p (1)บทที่ 1p (1)
บทที่ 1p (1)
pornnapafang
 
การพัฒนาเว็บบล็อก
การพัฒนาเว็บบล็อกการพัฒนาเว็บบล็อก
การพัฒนาเว็บบล็อก
wadsana123
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
teerarat55
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
teeraratWI
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
teeraratWI
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
pitthaya203
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
pitthaya203
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงาน
Siriporn Kusolpiamsuk
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี ไฟล์ 2
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี ไฟล์ 2โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี ไฟล์ 2
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี ไฟล์ 2
Pattamaporn Kheawfu
 

Similar to บทที่ 1 (20)

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
11
1111
11
 
กนกพร5 1
กนกพร5 1กนกพร5 1
กนกพร5 1
 
บทที่ 1.1
บทที่ 1.1บทที่ 1.1
บทที่ 1.1
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 1p (1)
บทที่ 1p (1)บทที่ 1p (1)
บทที่ 1p (1)
 
การพัฒนาเว็บบล็อก
การพัฒนาเว็บบล็อกการพัฒนาเว็บบล็อก
การพัฒนาเว็บบล็อก
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
ัะีร
ัะีรัะีร
ัะีร
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงาน
 
00124
0012400124
00124
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี ไฟล์ 2
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี ไฟล์ 2โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี ไฟล์ 2
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี ไฟล์ 2
 

More from ธีรารัตน์ ประกาศพร

More from ธีรารัตน์ ประกาศพร (20)

ปก1
ปก1ปก1
ปก1
 
ปก
ปกปก
ปก
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
ปก
ปกปก
ปก
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
ปก
ปกปก
ปก
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
ปก
ปกปก
ปก
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 4
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
ปก
ปกปก
ปก
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 

บทที่ 1

 • 1. บทที ่ 1 บทนำ ำ แนวคิ ด ที ่ ม ำ และควำมสำ ำ คั ญ สำมำรถอธิบำยควำมสำำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศใน ด้ำนที่มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ำนต่ำง ๆ ของ ผู้คนไว้หลำยประกำรดังต่อไปนี้ ระบบปฏิบัติกำรรุ่นต่อไปที่ไมโคร ซอฟท์ได้พัฒนำขึ้นมำ ดูเหมือนว่ำจะเป็นกำรต่อยอดจำก Windows Vista เสียมำกกว่ำ เพรำะแทบจะไม่มีควำมแตกต่ำงที่ ชัดเจนมำกนัก ผู้ใช้หลำยคนลงควำมเห็นว่ำมันเป็น Vista Minor Change เท่ำนั้นเอง โปรแกรม desktop นั้น ถูกออกแบบมำเพื่อใช้ กับโน้ตบุ๊กและพีซีโดยเฉพำะ ในปัจจุบันมีรุ่นทดสอบที่ยังไม่สมบูรณ์เปิดให้ผู้ใช้ งำน ได้ดำวน์โหลดฟรีทดลองใช้ ไมโครซอฟท์ได้มีกำรประกำศเปิดตัว โปรแกรม desktop ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ว่ำกำรพัฒนำวินโดวส์ตัว นี้จะใช้เวลำสำมปีให้หลังจำกก ำรวำงจำำหน่ำยวินโดวส์ วิสตำ คุณสมบัติใหม่ของวินโดวส์ตัวนี้จะมีจุดเด่นในส่วนของ รองรับระบบมัลติทัช มีกำรออกแบบวินโดวส์เชลล์ใหม่ และระบบ เน็ตเวิร์กแบบใหม่ภำยใต้ชื่อโฮมกรุ๊ป (Home Group) ในขณะที่ คุณสมบัติหลำยส่วนในวินโดวส์รุ่นก่อนหน้ำจะถ ููกนำำออกไป ได้แก่ วินโดวส์มูฟวีเมเกอร์ และ วินโดวส์โฟโตแกลเลอรี ในยุคที่เทคโนโลยีกำรสื่อสำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต กำำลังเป็น ที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้ำนในปัจจุบัน ทำำให้ทุกคน ทุก สังคมต้องมีกำรปรับตัว และพัฒนำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน โลกของกำรสื่อสำร และพัฒนำของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (Worid Wide Web; www) จำกยุคแรกคือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะ เป็น Static web คือมีกำรนำำเสนอข้อมูลทำงเดียว (one-way communication) ด้วยกำรแปลงข้อมูลข่ำวสำรที่มีอยู่รอบตัวเรำ ให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสำร หรือ กำรโฆษณำตำมหน้ำเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สำมำรถอ่ำนได้แต่ไม่ สำมำรถเข้ำร่วมในกำรสร้ำงข้อมูลได้ แต่เมื่อก้ำวสู่ยุคที่ ٢ ของ เทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web2.0 เป็นยุคที่ทำำให้อินเตอร์เน็ตมี
 • 2. ศักยภำพในกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น เน้นให้ผู้ร่วมใช่มีส่วนร่วมใน กำรสร้ำงสรรค์ จุดกำำเนิดของ Web 2.0 และกำรพัฒนำก้ำวผ่ำนสู่ยุค Web 3.0 ควำมนิยมของ social Media มีกำรเจริญเติบโตอย่ำง ไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริกำรทั่วโลก ปัจจุบัน social Network Website ต่ำงๆ ก็มีกำรพัฒนำ และเปิดโอกำสให้ผู้ใช้ได้ เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมำกขึ้น ไม่ว่ำจะ เป็น Facebook หรือ กำรสร้ำงเว็บ B log เพื่อเผยเพื่อข้อมูลในรูป แบบต่ำงๆ ในเรื่องของเนื้อหำควำมรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Desktop นั้น เป็นควำมสนใจที่อยำกจะศึกษำเรื่องรำวเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรม Desktop ซึ่งมีเนื้อหำ เกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรสื่อสำรออนไลน์ ดังนั้น ผู้จัดทำำจึงได้มีควำมคิดที่จะนำำเอำรูปแบบของ webBlog ด้วยเว็บไซต์ Blogger มำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง โปรแกรม Desktop เพื่อศึกษำ เผยแพร่ควำมรู้ดังกล่ำวสู่ผู้สนใจ ต่อไป 1.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ 7.1 เพื่อศึกษำและพัฒนำเว็บบล็อก ด้วย Blogger เรื่อง โปรแกรม Desktop 7.2 เพื่อศึกษำค้นคว้ำเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่องโปรแกรม Desktop 7.3 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำรูปแบบของเว็บบล็อก ด้วย Blogger เพื่อนำำมำประยุกต์ใช้ให้ เข้ำกับกำรเรียนรู้ของตนเองมำกกว่ำยิ่งขึ้น 7.4 เพื่อให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ระหว่ำงครู เพื่อนและ ผู้สนใจทั่ว ๆไป 1.2 ขอบเขตของโครงงำน 1.2.1 จั ด ทำ ำ โครงงำนคอมพิ ว เตอร์ กำรพัฒนำเว็บ บล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่องโปรแกรม Desktop
 • 3. 1.2.2 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ หรื อ โปรแกรมหรื อ ที ่ ใช้ ใ นกำรพั ฒ นำ ได้แก่ 1.2.2.1 เครื่องคอมพิเตอร์ พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 1.2.2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริกำรเว็บบล็อก คือ www.Blogger.com 1.2.2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร เช่น www.fagebook.com www.gmail.com www.google.com 1.2.2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภำพ เช่น Adobe Photoshop CS3 และ PhotoScape 2.0 1.3 ผลที ่ ค ำดว่ ำ จะได้ ร ั บ 1.3.1 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับพัฒนำเว็บบล็อก (webblog) ด้วย Blogger เรื่องโปรแกรม Desktop 1.3.2 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำำมำเป็นบทเรียนใน กำรสร้ำงเว็บบล็อก คือ เรื่องโปรแกรม Desktop 1.3.3 ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำรูปแบบของเว็บบล็อกจำก Blogger ได้ด้วยตนเอง และนำำมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกำรเรียนรู้ ของตนเองมำกยิ่งขึ้น 1.3.4 สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ระหว่ำงครู เพื่อน
 • 4. และผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้ำงเป็นเครือข่ำยกำรเรียนรู้ผ่ำนเว็บบล็อก ได้ ١.3.5 ได้นำำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศยุคใหม่มำใช้ อย่ำงมีคุณค่ำ และสร้ำงสรรค์