SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
บทที ่ 3

          วิ ธ ี ด ำ ำ เนิ น งำนโครงงำน
   ในกำรจัดทำำโครงงำนคอมพิวเตอร์ กำรพัฒนำเว็บบล็อก
(WebBlog) ด้วย Blogger
ไอเพด( Ipad) นี้ ผู้จดทำำโครงงำนมีวิธีดำำเนินงำนโครงงำน ตำม
           ั
ขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ หรื อ โปรแกรมหรื อ ที ่ ใ ช้ ใ น
กำรพั ฒ นำ
   3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต
  3.1.2 เว็บไซต์ที่ให้บริกำรเว็บบล็อก คือ
www.Blogger.com
  3.1.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร เช่น
www.facebook.com www.hotmail.com www.google.com
  3.1.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภำพ เช่น Adobe
Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0

3.2 ขั ้ น ตอนกำรดำ ำ เนิ น งำน
    3.2.1 คิดหัวข้อโครงงำนเพื่อนำำเสนอครูที่ปรึกษำโครงงำน
    3.2.2 ศึกษำและค้นคว้ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ
คือเรื่องไอเพด( Ipad) ว่ำมีเนื้อหำมำกน้อยเพียงใด และต้องศึกษำ
ค้นคว้ำเพิ่มเติมเพียงใดจำกเว็บไซต์ต่ำงๆ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อจัด
ทำำเนื้อหำต่อไป
    3.2.3 ศึกษำกำรสร้ำงเว็บบล็อกที่สร้ำงจำกเว็บไซต์
Blogger จำกเอกสำรที่ครูประจำำวิชำกำำหนด และจำกเว็บไซต์
ต่ำงๆ ที่นำำเสนอเทคนิค วิธีกำรสร้ำงเว็บบล็อก
    3.2.4 จัดทำำโครงร่ำงโครงงำนคอมพิวเตอร์เพื่อนำำเสนอครู
ที่ปรึกษำผ่ำนเว็บบล็อกของตัวเอง โดยได้นำำไฟล์ข้อมูลไปฝำกไว้
ที่เว็บไซต์ชื่อ http://www.slideshare.net
    3.2.5 ปฏิบัติกำรจัดทำำโครงงำนคอมพิิวเตอร์กำรพัฒนำ
เว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่องไอเพด( Ipad) โดย
กำรสมัครสมำชิก และสร้ำงบทเรียนที่สนใจตำมแบบเสนอโครง
ร่ำงที่เสนอไว้แล้ว ทั้งนี้ได้นำำเสนอบทเรียนผ่ำนเว็บบล็อกที่
( http://Areenan.blogspot.com )


    3.2.6 นำำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะๆ โดยแจ้งให้
ครูที่ปรึกษำโครงงำนเข้ำไปตรวจควำมก้ำวหน้ำของโครงงำนผ่ำน
email (Fa0253@gmail.com) ซึ่งครูที่ปรึกษำจะให้ข้อเสนอ
แนะต่ำงๆ เพื่อให้จัดทำำเนื้อหำและกำรนำำเสนอที่น่ำสนใจต่อไป
ทั้งนี้เมื่อได้รับคำำแนะนำำก็จะนำำมำปรับปรุง แก้ไขให้เป็นที่สนใจยิ่ง
ขึ้น อีกทั้งได้สร้ำงเครือข่ำยสังคมโดยใช้เว็บไซต์ Facebook เพื่อ
ให้เพื่อนๆ มำช่วยให้ข้อเสนอแนะ และสื่อสำรกันหำกมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำเว็บบล็อกดังกล่ำว
    3.2.7 จัดทำำเอกสำรรำยงำนโครงงำนคอมพิวเตอร์ โดยนำำ
เสนอในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์และนำำฝำกข้อมูลไฟล์ดังกล่ำวไว้
ที่เว็บ http://www.slideshare.net แล้วนำำมำเชื่อมโยงผ่ำนเว็บ
บล็อกที่สร้ำงขึ้น
    3.2.8 ประเมินผลงำน โดยกำรนำำเสนอผ่ำนเว็บบล็อก ที่ชื่อ
( http://Areenan.blogspot.com )แล้วให้ครูที่ปรึกษำประเมินผล
งำน และให้เพื่อนๆ ผูสนใจเข้ำร่วมประเมิน โดยกำรสร้ำงสถิติของ
              ้
บล็อก เพื่อให้เข้ำไปเยี่ยมชม และคอมเมนท์ในหน้ำเว็บบล็อก
    3.2.9 นำำเสนอผ่ำนเว็บบล็อก ที่ชื่อ ( http://Areenan.blog
spot.com )เพื่อให้ผสนใจศึกษำหำควำมรู้ต่อไป
            ู้

More Related Content

What's hot (9)

บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
333
333333
333
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 

Viewers also liked

คณะไหนทำงานอะไร
คณะไหนทำงานอะไรคณะไหนทำงานอะไร
คณะไหนทำงานอะไร
junji jun
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
kimaira99
 
Presentation4
Presentation4Presentation4
Presentation4
plewplewz
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ
ใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ
Pahtamaporn Keawsiri
 
γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα (1)
γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα (1)γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα (1)
γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα (1)
Nansy Tzg
 
ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท การประยุกต์ใช้งาน
ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท การประยุกต์ใช้งานใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท การประยุกต์ใช้งาน
ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท การประยุกต์ใช้งาน
Chanon Saiatit
 
Blogger1234
Blogger1234Blogger1234
Blogger1234
clawlite
 
сучасні підходи 150 модель профіл. навчання
сучасні підходи 150 модель профіл. навчаннясучасні підходи 150 модель профіл. навчання
сучасні підходи 150 модель профіл. навчання
Марина Алехина
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
kimaira99
 
ประวัติ
ประวัติประวัติ
ประวัติ
Poii Zeist
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
oumzaza
 

Viewers also liked (20)

สไลด์เป็นไฟล์ภาพ1
สไลด์เป็นไฟล์ภาพ1สไลด์เป็นไฟล์ภาพ1
สไลด์เป็นไฟล์ภาพ1
 
คณะไหนทำงานอะไร
คณะไหนทำงานอะไรคณะไหนทำงานอะไร
คณะไหนทำงานอะไร
 
Onet5602
Onet5602Onet5602
Onet5602
 
B learning
B learning B learning
B learning
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
InfSoc
InfSocInfSoc
InfSoc
 
Presentation4
Presentation4Presentation4
Presentation4
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ
ใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ
 
γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα (1)
γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα (1)γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα (1)
γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα (1)
 
ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท การประยุกต์ใช้งาน
ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท การประยุกต์ใช้งานใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท การประยุกต์ใช้งาน
ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท การประยุกต์ใช้งาน
 
Listening3
Listening3Listening3
Listening3
 
แนะนำขอบข่ายเนื้อหา
แนะนำขอบข่ายเนื้อหาแนะนำขอบข่ายเนื้อหา
แนะนำขอบข่ายเนื้อหา
 
Blogger1234
Blogger1234Blogger1234
Blogger1234
 
сучасні підходи 150 модель профіл. навчання
сучасні підходи 150 модель профіл. навчаннясучасні підходи 150 модель профіл. навчання
сучасні підходи 150 модель профіл. навчання
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
54
5454
54
 
Pbl 3
Pbl 3Pbl 3
Pbl 3
 
ประวัติ
ประวัติประวัติ
ประวัติ
 
presentacion 9
presentacion 9presentacion 9
presentacion 9
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 

Similar to บทที่ 3 (20)

บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3.3
บทที่ 3.3บทที่ 3.3
บทที่ 3.3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน
03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน
03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน
03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน
03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 

More from ธีรารัตน์ ประกาศพร

More from ธีรารัตน์ ประกาศพร (20)

บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
ปก1
ปก1ปก1
ปก1
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
ปก
ปกปก
ปก
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
ปก
ปกปก
ปก
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 4
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
ปก
ปกปก
ปก
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
นิ่ม
นิ่มนิ่ม
นิ่ม
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 

บทที่ 3

 • 1. บทที ่ 3 วิ ธ ี ด ำ ำ เนิ น งำนโครงงำน ในกำรจัดทำำโครงงำนคอมพิวเตอร์ กำรพัฒนำเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger ไอเพด( Ipad) นี้ ผู้จดทำำโครงงำนมีวิธีดำำเนินงำนโครงงำน ตำม ั ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 3.1 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ หรื อ โปรแกรมหรื อ ที ่ ใ ช้ ใ น กำรพั ฒ นำ 3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย อินเทอร์เน็ต 3.1.2 เว็บไซต์ที่ให้บริกำรเว็บบล็อก คือ www.Blogger.com 3.1.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com www.google.com 3.1.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภำพ เช่น Adobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0 3.2 ขั ้ น ตอนกำรดำ ำ เนิ น งำน 3.2.1 คิดหัวข้อโครงงำนเพื่อนำำเสนอครูที่ปรึกษำโครงงำน 3.2.2 ศึกษำและค้นคว้ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ คือเรื่องไอเพด( Ipad) ว่ำมีเนื้อหำมำกน้อยเพียงใด และต้องศึกษำ ค้นคว้ำเพิ่มเติมเพียงใดจำกเว็บไซต์ต่ำงๆ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อจัด ทำำเนื้อหำต่อไป 3.2.3 ศึกษำกำรสร้ำงเว็บบล็อกที่สร้ำงจำกเว็บไซต์ Blogger จำกเอกสำรที่ครูประจำำวิชำกำำหนด และจำกเว็บไซต์ ต่ำงๆ ที่นำำเสนอเทคนิค วิธีกำรสร้ำงเว็บบล็อก 3.2.4 จัดทำำโครงร่ำงโครงงำนคอมพิวเตอร์เพื่อนำำเสนอครู
 • 2. ที่ปรึกษำผ่ำนเว็บบล็อกของตัวเอง โดยได้นำำไฟล์ข้อมูลไปฝำกไว้ ที่เว็บไซต์ชื่อ http://www.slideshare.net 3.2.5 ปฏิบัติกำรจัดทำำโครงงำนคอมพิิวเตอร์กำรพัฒนำ เว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่องไอเพด( Ipad) โดย กำรสมัครสมำชิก และสร้ำงบทเรียนที่สนใจตำมแบบเสนอโครง ร่ำงที่เสนอไว้แล้ว ทั้งนี้ได้นำำเสนอบทเรียนผ่ำนเว็บบล็อกที่ ( http://Areenan.blogspot.com ) 3.2.6 นำำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะๆ โดยแจ้งให้ ครูที่ปรึกษำโครงงำนเข้ำไปตรวจควำมก้ำวหน้ำของโครงงำนผ่ำน email (Fa0253@gmail.com) ซึ่งครูที่ปรึกษำจะให้ข้อเสนอ แนะต่ำงๆ เพื่อให้จัดทำำเนื้อหำและกำรนำำเสนอที่น่ำสนใจต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับคำำแนะนำำก็จะนำำมำปรับปรุง แก้ไขให้เป็นที่สนใจยิ่ง ขึ้น อีกทั้งได้สร้ำงเครือข่ำยสังคมโดยใช้เว็บไซต์ Facebook เพื่อ ให้เพื่อนๆ มำช่วยให้ข้อเสนอแนะ และสื่อสำรกันหำกมีข้อสงสัย เกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำเว็บบล็อกดังกล่ำว 3.2.7 จัดทำำเอกสำรรำยงำนโครงงำนคอมพิวเตอร์ โดยนำำ เสนอในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์และนำำฝำกข้อมูลไฟล์ดังกล่ำวไว้ ที่เว็บ http://www.slideshare.net แล้วนำำมำเชื่อมโยงผ่ำนเว็บ บล็อกที่สร้ำงขึ้น 3.2.8 ประเมินผลงำน โดยกำรนำำเสนอผ่ำนเว็บบล็อก ที่ชื่อ ( http://Areenan.blogspot.com )แล้วให้ครูที่ปรึกษำประเมินผล งำน และให้เพื่อนๆ ผูสนใจเข้ำร่วมประเมิน โดยกำรสร้ำงสถิติของ ้ บล็อก เพื่อให้เข้ำไปเยี่ยมชม และคอมเมนท์ในหน้ำเว็บบล็อก 3.2.9 นำำเสนอผ่ำนเว็บบล็อก ที่ชื่อ ( http://Areenan.blog spot.com )เพื่อให้ผสนใจศึกษำหำควำมรู้ต่อไป ู้