SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์
 การพั ฒ นาเว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) ด้ ว ย Blogger
           เรื ่ อ ง USB
            จั ด ทำ า โดย
  นางสาว สิ ร ิ ว รรณ ใยบั ว     เลขที ่ 17
      ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 5/3

            นำ า เสนอ
        ครู เ บญญาสิ ร ิ แก้ ว เบี ่ ย ง


รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ น ี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ
              การศึ ก ษา
       วิ ช า เทคโนโลยี 2 (ง 32102 )
      ภาคเรี ย นที ่ 2   ปี ก ารศึ ก ษา 2554
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
           (คอมพิ ว เตอร์ )
สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40หั ว ข้ อ โครงงาน   : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย
Blogger เรื่อง อินเตอร์เน็ต
ประเภทของโครงงาน       : โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ผู ้ เ สนอโครงงาน      : นางสาว สิริวรรณ ใยบัว ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เลขที่ 17
ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตำาแหน่ง ครู
ชำานาญการพิเศษ
ปี ก ารศึ ก ษา      : 2554
                               ก
บทคั ด ย่ อ

    โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger
เรื่อง อินเตอร์เน็ต นี้ จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเอารูป
แบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเป็น
สื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นทีนิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับ
                   ่
การเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรูในการจัด  ้
สร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำาเร็จรูปชื่อว่า Blogger ทังนี้ได้
                              ้
ทำาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ทสนใจเกี่ยวกับ เรื่อง
                     ี่
อินเตอร์เน็ต      อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทีมีการเชื่อมต่อระหว่างเครือ
                    ่
ข่ายหลายๆ เครือข่ายทัวโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่าง
               ่
คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้
สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด
และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้ม
ข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ แนวโน้มล่าสุดของการใช้
อินเทอร์เน็ตคือการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์เพื่อ
สร้างเครือข่ายสังคม ซึ่งพบว่าปัจจุบันเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมดังกล่าวกำาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่น เฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร์ ไฮไฟฟ์ และการใช้เริ่มมีการแพร่ขยายเข้าไปสู่การใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) มากขึ้น
เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันสนับสนุนให้การเข้าถึงเครือข่ายผ่าน
โทรศัพท์มือถือทำาได้ง่ายขึ้นมาก
      ดังนั้น ผู้จัดทำาจึงได้มีความคิดที่จะนำาเอารูปแบบของ
webBlog ด้วยเว็บไซต์ Blogger มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวกับเรื่อง Internet เพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้
สนใจต่อไป          โดยผู้จัดทำาโครงงานสามารถพัฒนารูป
แบบของเว็บบล็อกจาก Blogger ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์
ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำาได้นำาเสนอบท
เรียนผ่านเว็บบล็อก www.siriwan17.blogspot.com ทังนี้ ทำาให้  ้
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้
เป็นอย่างดี
ข

          กิ ต ติ ก รรมประกาศ

       รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง
ครูผู้สอนเทคโนโลยี2 ทีอนุมัติเห็นชอบในการจัดทำาโครงงานและ
             ่
ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ Blogger อีก
ทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการจัดทำาโครงงาน
คอมพิวเตอร์
       ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคมทุก
ท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จ ขอบคุณ
เพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำาการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์
การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาเยี่ยม
ชม ในเว็บบล็อก

       ขอบคุณกำาลังใจดีๆ จาก คุณครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง
    ความดีอันเกิดจากการศึกษา
ค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจัดทำาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู
          ้
อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็นกำาลัง
ใจ ซึ่งผู้จัดทำาซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญ่จากท่าน และขอ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                   นางสาว สิริวรรณ ใยบัว
ค
             สารบั ญ

                    หน้ า
บทคั ด ย่ อ
ก
กิ ต ติ ก รรมประกาศ
     ข
สารบั ญ
     ค
สารบั ญ ภาพ
     จ

บทที ่ 1 บทนำ า
    1
   1.1 แนวคิด ที่มา และความสำาคัญ
       1
   1.2 วัตถุประสงค์

   1.3 ขอบเขตของโครงงาน

   1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บทที ่ 2 เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
   2.1 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต

   2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media

   2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)


บทที ่ 3 วิ ธ ี ด ำ า เนิ น งานโครงงาน

  3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการ
พัฒนา
  3.2 ขั้นตอนการดำาเนินงาน


บทที ่ 4 ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน
           4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก

   4.2 ตัวอย่างการนำาเสนอหน้าเว็บบล็อก
บทที ่ 5 สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งาน และข้ อ เสนอแนะ
               5.1 การดำาเนินงานจัดทำาโครงงาน

   5.2 สรุปผลการดำาเนินงานโครงงาน

   5.3 ข้อเสนอแนะ


บรรณานุ ก รม


ภาคผนวก

More Related Content

What's hot (11)

ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปกP
ปกPปกP
ปกP
 
อร ส่วนนำ
อร ส่วนนำอร ส่วนนำ
อร ส่วนนำ
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 

Viewers also liked

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลม่วงไข่พรีเมียร์ลีก ครั้งที่ 10 ประจำปี2557
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลม่วงไข่พรีเมียร์ลีก ครั้งที่ 10 ประจำปี2557โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลม่วงไข่พรีเมียร์ลีก ครั้งที่ 10 ประจำปี2557
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลม่วงไข่พรีเมียร์ลีก ครั้งที่ 10 ประจำปี2557
samaitiger
 
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
Ummara Kijruangsri
 
อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
makkuzeez
 
Cartel De Regional2009
Cartel De Regional2009Cartel De Regional2009
Cartel De Regional2009
teamfg
 
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
maczkrazyz
 
บทที่ 4
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
oumzaza
 
งานย่อยที่ 1
งานย่อยที่ 1งานย่อยที่ 1
งานย่อยที่ 1
Yongyut Nintakan
 
ภารกิจการเรียนรู้ บทที่ 5 part3 by sirisit
ภารกิจการเรียนรู้ บทที่ 5 part3 by sirisitภารกิจการเรียนรู้ บทที่ 5 part3 by sirisit
ภารกิจการเรียนรู้ บทที่ 5 part3 by sirisit
Poko At Kku ComEd
 
Un Cuento De Michelle Cepeda
Un Cuento De Michelle CepedaUn Cuento De Michelle Cepeda
Un Cuento De Michelle Cepeda
subjeycepeda
 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550
Pochchara Tiamwong
 

Viewers also liked (20)

บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
Naruto 9
Naruto 9Naruto 9
Naruto 9
 
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลม่วงไข่พรีเมียร์ลีก ครั้งที่ 10 ประจำปี2557
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลม่วงไข่พรีเมียร์ลีก ครั้งที่ 10 ประจำปี2557โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลม่วงไข่พรีเมียร์ลีก ครั้งที่ 10 ประจำปี2557
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลม่วงไข่พรีเมียร์ลีก ครั้งที่ 10 ประจำปี2557
 
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
 
M6thai54
M6thai54M6thai54
M6thai54
 
อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
 
Cartel De Regional2009
Cartel De Regional2009Cartel De Regional2009
Cartel De Regional2009
 
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
Unidad 16
Unidad 16Unidad 16
Unidad 16
 
บทที่ 4
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
งานย่อยที่ 1
งานย่อยที่ 1งานย่อยที่ 1
งานย่อยที่ 1
 
Le ayudamos a implantar iso 50001. www.grupoglobalgreen.es
Le ayudamos a implantar iso 50001. www.grupoglobalgreen.esLe ayudamos a implantar iso 50001. www.grupoglobalgreen.es
Le ayudamos a implantar iso 50001. www.grupoglobalgreen.es
 
Pbl1
Pbl1Pbl1
Pbl1
 
Edit
EditEdit
Edit
 
ภารกิจการเรียนรู้ บทที่ 5 part3 by sirisit
ภารกิจการเรียนรู้ บทที่ 5 part3 by sirisitภารกิจการเรียนรู้ บทที่ 5 part3 by sirisit
ภารกิจการเรียนรู้ บทที่ 5 part3 by sirisit
 
Un Cuento De Michelle Cepeda
Un Cuento De Michelle CepedaUn Cuento De Michelle Cepeda
Un Cuento De Michelle Cepeda
 
Faam presentación
Faam presentaciónFaam presentación
Faam presentación
 
แนวข้อสอบรายวิชา313
แนวข้อสอบรายวิชา313แนวข้อสอบรายวิชา313
แนวข้อสอบรายวิชา313
 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550
 

Similar to ปก (20)

ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก1
ปก1ปก1
ปก1
 
ปก 1
ปก 1ปก 1
ปก 1
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 

More from ธีรารัตน์ ประกาศพร

More from ธีรารัตน์ ประกาศพร (20)

บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 4
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
นิ่ม
นิ่มนิ่ม
นิ่ม
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
นิ่ม
นิ่มนิ่ม
นิ่ม
 
ปก
ปกปก
ปก
 

ปก

 • 1. รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ การพั ฒ นาเว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) ด้ ว ย Blogger เรื ่ อ ง USB จั ด ทำ า โดย นางสาว สิ ร ิ ว รรณ ใยบั ว เลขที ่ 17 ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 5/3 นำ า เสนอ ครู เ บญญาสิ ร ิ แก้ ว เบี ่ ย ง รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ น ี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ การศึ ก ษา วิ ช า เทคโนโลยี 2 (ง 32102 ) ภาคเรี ย นที ่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2554 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี (คอมพิ ว เตอร์ ) สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 หั ว ข้ อ โครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่อง อินเตอร์เน็ต
 • 2. ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาเครื่องมือ ผู ้ เ สนอโครงงาน : นางสาว สิริวรรณ ใยบัว ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เลขที่ 17 ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตำาแหน่ง ครู ชำานาญการพิเศษ ปี ก ารศึ ก ษา : 2554 ก
 • 3. บทคั ด ย่ อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่อง อินเตอร์เน็ต นี้ จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเอารูป แบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเป็น สื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นทีนิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับ ่ การเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรูในการจัด ้ สร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำาเร็จรูปชื่อว่า Blogger ทังนี้ได้ ้ ทำาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ทสนใจเกี่ยวกับ เรื่อง ี่ อินเตอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทีมีการเชื่อมต่อระหว่างเครือ ่ ข่ายหลายๆ เครือข่ายทัวโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่าง ่ คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้ สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้ม ข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ แนวโน้มล่าสุดของการใช้ อินเทอร์เน็ตคือการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์เพื่อ สร้างเครือข่ายสังคม ซึ่งพบว่าปัจจุบันเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมดังกล่าวกำาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไฮไฟฟ์ และการใช้เริ่มมีการแพร่ขยายเข้าไปสู่การใช้ อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันสนับสนุนให้การเข้าถึงเครือข่ายผ่าน โทรศัพท์มือถือทำาได้ง่ายขึ้นมาก ดังนั้น ผู้จัดทำาจึงได้มีความคิดที่จะนำาเอารูปแบบของ webBlog ด้วยเว็บไซต์ Blogger มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ เกี่ยวกับเรื่อง Internet เพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้ สนใจต่อไป โดยผู้จัดทำาโครงงานสามารถพัฒนารูป แบบของเว็บบล็อกจาก Blogger ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำาได้นำาเสนอบท เรียนผ่านเว็บบล็อก www.siriwan17.blogspot.com ทังนี้ ทำาให้ ้ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้ เป็นอย่างดี
 • 4. กิ ต ติ ก รรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง ครูผู้สอนเทคโนโลยี2 ทีอนุมัติเห็นชอบในการจัดทำาโครงงานและ ่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ Blogger อีก ทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการจัดทำาโครงงาน คอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคมทุก ท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จ ขอบคุณ เพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำาการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาเยี่ยม ชม ในเว็บบล็อก ขอบคุณกำาลังใจดีๆ จาก คุณครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง ความดีอันเกิดจากการศึกษา ค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจัดทำาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู ้ อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็นกำาลัง ใจ ซึ่งผู้จัดทำาซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญ่จากท่าน และขอ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ นางสาว สิริวรรณ ใยบัว
 • 5. สารบั ญ หน้ า บทคั ด ย่ อ ก กิ ต ติ ก รรมประกาศ ข สารบั ญ ค สารบั ญ ภาพ จ บทที ่ 1 บทนำ า 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสำาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • 6. บทที ่ 2 เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง 2.1 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) บทที ่ 3 วิ ธ ี ด ำ า เนิ น งานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการ พัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดำาเนินงาน บทที ่ 4 ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 4.2 ตัวอย่างการนำาเสนอหน้าเว็บบล็อก บทที ่ 5 สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งาน และข้ อ เสนอแนะ 5.1 การดำาเนินงานจัดทำาโครงงาน 5.2 สรุปผลการดำาเนินงานโครงงาน 5.3 ข้อเสนอแนะ บรรณานุ ก รม ภาคผนวก