Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทที่ 1

259 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

บทที่ 1

  1. 1. บทที ่ 1 บทนำ ำ แนวคิ ด ที ่ ม ำ และควำมสำ ำ คั ญ สำมำรถอธิบำยควำมสำำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศในด้ำนที่มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ำนต่ำง ๆ ของผู้คนไว้หลำยประกำรดังต่อไปนี้ ระบบปฏิบัติกำรรุ่นต่อไปที่ไมโครซอฟท์ได้พัฒนำขึ้นมำ ดูเหมือนว่ำจะเป็นกำรต่อยอดจำกWindows Vista เสียมำกกว่ำ เพรำะแทบจะไม่มีควำมแตกต่ำงที่ชัดเจนมำกนัก ผู้ใช้หลำยคนลงควำมเห็นว่ำมันเป็น Vista MinorChange เท่ำนั้นเอง Windows 7 นั้น ถูกออกแบบมำเพื่อใช้กับโน้ตบุ๊กและพีซีโดยเฉพำะ ในปัจจุบันมีรุ่นทดสอบที่ยังไม่สมบูรณ์เปิดให้ผู้ใช้ งำนได้ดำวน์โหลดฟรีทดลองใช้ ไมโครซอฟท์ได้มีกำรประกำศเปิดตัววินโดวส์ 7 ในช่วงปี พ.ศ. 2550 ว่ำกำรพัฒนำวินโดวส์ตัวนี้จะใช้เวลำสำมปีให้หลังจำกก ำรวำงจำำหน่ำยวินโดวส์ วิสตำ คุณสมบัติใหม่ของวินโดวส์ตัวนี้จะมีจุดเด่นในส่วนของรองรับระบบมัลติทัช มีกำรออกแบบวินโดวส์เชลล์ใหม่ และระบบเน็ตเวิร์กแบบใหม่ภำยใต้ชื่อโฮมกรุ๊ป (Home Group) ในขณะที่คุณสมบัติหลำยส่วนในวินโดวส์รุ่นก่อนหน้ำจะถ ููกนำำออกไปได้แก่ วินโดวส์มูฟวีเมเกอร์ และ วินโดวส์โฟโตแกลเลอรี ในยุคที่เทคโนโลยีกำรสื่อสำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต กำำลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้ำนในปัจจุบัน ทำำให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีกำรปรับตัว และพัฒนำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในโลกของกำรสื่อสำร และพัฒนำของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (WoridWide Web; www) จำกยุคแรกคือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Static web คือมีกำรนำำเสนอข้อมูลทำงเดียว (one-waycommunication) ด้วยกำรแปลงข้อมูลข่ำวสำรที่มีอยู่รอบตัวเรำให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสำร หรือกำรโฆษณำตำมหน้ำเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สำมำรถอ่ำนได้แต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมในกำรสร้ำงข้อมูลได้ แต่เมื่อก้ำวสู่ยุคที่ ٢ ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web2.0 เป็นยุคที่ทำำให้อินเตอร์เน็ตมี
  2. 2. ศักยภำพในกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น เน้นให้ผู้ร่วมใช่มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์ จุดกำำเนิดของ Web 2.0 และกำรพัฒนำก้ำวผ่ำนสู่ยุคWeb 3.0 ควำมนิยมของ social Media มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริกำรทั่วโลก ปัจจุบัน socialNetwork Website ต่ำงๆ ก็มีกำรพัฒนำ และเปิดโอกำสให้ผู้ใช้ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น Facebook หรือ กำรสร้ำงเว็บ B log เพื่อเผยเพื่อข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ ในเรื่องของเนื้อหำควำมรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Desktop นั้นเป็นควำมสนใจที่อยำกจะศึกษำเรื่องรำวเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมDesktop ซึ่งมีเนื้อหำ เกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรสื่อสำรออนไลน์ดังนั้น ผู้จัดทำำจึงได้มีควำมคิดที่จะนำำเอำรูปแบบของ webBlogด้วยเว็บไซต์ Blogger มำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องโปรแกรม Desktop เพื่อศึกษำ เผยแพร่ควำมรู้ดังกล่ำวสู่ผู้สนใจต่อไป1.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ 7.1 เพื่อศึกษำและพัฒนำเว็บบล็อก ด้วย Blogger เรื่อง โปรแกรม Desktop 7.2 เพื่อศึกษำค้นคว้ำเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่องโปรแกรม Desktop 7.3 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำรูปแบบของเว็บบล็อก ด้วย Blogger เพื่อนำำมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกำรเรียนรู้ของตนเองมำกกว่ำยิ่งขึ้น 7.4 เพื่อให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ระหว่ำงครู เพื่อนและผู้สนใจทั่ว ๆไป1.2 ขอบเขตของโครงงำน 1.2.1 จั ด ทำ ำ โครงงำนคอมพิ ว เตอร์ กำรพัฒนำเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Bloggerเรื่องโปรแกรม Desktop
  3. 3. 1.2.2 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ หรื อ โปรแกรมหรื อ ที ่ใช้ ใ นกำรพั ฒ นำ ได้แก่ 1.2.2.1 เครื่องคอมพิเตอร์ พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 1.2.2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริกำรเว็บบล็อก คือ www.Blogger.com 1.2.2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร เช่น www.fagebook.comwww.gmail.com www.google.com 1.2.2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภำพ เช่น AdobePhotoshop CS3 และPhotoScape 2.01.3 ผลที ่ ค ำดว่ ำ จะได้ ร ั บ 1.3.1 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับพัฒนำเว็บบล็อก (webblog)ด้วย Blogger เรื่องโปรแกรม Desktop 1.3.2 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำำมำเป็นบทเรียนในกำรสร้ำงเว็บบล็อก คือ เรื่องโปรแกรม Desktop 1.3.3 ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำรูปแบบของเว็บบล็อกจำกBlogger ได้ด้วยตนเอง และนำำมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกำรเรียนรู้ของตนเองมำกยิ่งขึ้น 1.3.4 สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ระหว่ำงครู เพื่อน
  4. 4. และผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้ำงเป็นเครือข่ำยกำรเรียนรู้ผ่ำนเว็บบล็อกได้ ١.3.5 ได้นำำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศยุคใหม่มำใช้อย่ำงมีคุณค่ำ และสร้ำงสรรค์

×