Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rpt matematik ting 4

2,485 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

Rpt matematik ting 4

 1. 1. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAYONG 33040 KUALA KANGSAR, PERAK RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2012 MATEMATIK TINGKATAN 4 MINGGU TOPIK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1 BAB1 Aras 1 Perkakasan dan perisian teknologi4.1.12 – 6.1.12 BENTUK PIAWAI a. Membundarkan suatu nombor positif serta bahan pengajaran dan kepada bilangan angka bererti yang pembelajaran seperti kalkulator, pita ukur, dan penimbang perlu 1.1 Angka Bererti diberi apabila nombor itu: 2 digunakan i. Lebih besar daripada 1.9.1.12 – 13.1.12 ii. Kurang daripada 1. Aras 2 a. Melakukan penambahan, penolakan, Bincangkan kegunaan angka bererti pendaraban dan pembahagian yang dalam kehidupan harian dan bidang lain seperti sains melibatkan beberapa nombor dan menyatakan jawapan dalam bentuk angka bererti tertentu. Aras 3 Aktiviti Pengayaan a. Menyelesaikan masalah yang -penggunaan kalkultor dalam mencari bentuk melibatkan angka bererti. 3 piawai16.1.12-20.1.12 1.2 Bentuk Piawai Aras 1 Pautan internet a. Menyatakan suatu nombor positif http://www.dessmaths.blogspot.com/20 dalam bentuk piawai, apabila nombor 10/01/form-4-topic-1-standard- itu: form.html i. Lebih besar daripada atau sama dengan 10. ii. Kurang daripada 1. b. Menukar suatu nombor dalam bentuk piawai kepada satu nombor tunggal. Aras 2 a. Melakukan penambahan, penolakan,
 2. 2. pendaraban atau pembahagian yang melibatkan sebarang dua nombor dan menyatakan jawapannya dalam bentuk piawai. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. 423.1.12-27.1.12 CUTI TAHUN BARU CINA 5 BAB 2 Aras 130.1.12-3.2.12 UNGKAPAN DAN a. Mengenal pasti ungkapan kuadratik. PERSAMAAN KUADRATIK b. Membentuk ungkapan kuadratik Bincangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik termasuk kes b dan/atau c sama 2.1 Ungkapan Kuadratik dengan mendarab dua ungkapan dengan sifar. linear. Bincangkan pelbagai cara untuk mendapatkan hasil darab. Aras 2 a. Membentuk ungkapan kuadratik berdasarkan suatu situasi tertentu. Aras 3 Aktiviti Pengayaan a. Membentuk ungkapan kuadratik - dedahkan cara untuk mendapat berdasarkan suatu situasi tertentu. pemfaktoran dengan menggunakan 6 2.2 Pemfaktoran Persamaan Aras 1 kalkulator6.2.12-10.2.12 Kuadratik a. Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang berbentuk ax2 + bx + c, b=0 Pautan Internet atau c=0. http://www.jamesbrennan.org/ b. Memfaktorkan ungkapan kuadratik algebra/quadratics/solving_by_factoring yang berbentuk px2 −q, p dan q .htm adalah nombor kuasa dua sempurna.
 3. 3. Aras 2 a. Memfaktorkan ungkapan kuadratik ax2 + bx + c, a, b dan c bukan sifar. b. Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang mempunyai faktor sepunya. 2.3 Persamaan Kuadratik Aras 1 a. Mengenal pasti persamaan kuadratik 7 dalam satu anu.13.2.12-17.2.12 Aras 2 a. Menulis persamaan kuadratik dalam bentuk am iaitu ax2 + bx + c = 0. Aras 3 a. Membentuk persamaan kuadratik berdasarkan situasi harian tertentu. Bincangkan bilangan punca yang boleh diperolehi. Bincangkan persamaan kuadratik yang 2.4 Punca Persamaan Aras 1 tidak boleh difaktorkan. Kuadratik a. Menentukan suatu nilai yang diberi adalah punca persamaan kuadratik Libatkan situasi harian. tertentu. Aras 2 a. Menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan: i. Kaedah cuba-cuba. ii. Pemfaktoran. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik.
 4. 4. BAB 3 SET 8 3.1 Set Aras 120.2.12-24.2.12 a. Mengisih benda-benda yang diberi kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Kaitkan dengan kehidupan harian b. Mentakrif set dengan melalui aktiviti. i. pemerihalan ii. menggunakan tatanda set c.Mengenal pasti unsur suatu set dan menggunakan simbol ∈ atau untuk melambangan hubungan tersebut. d. Mewakilkan set dengan gambar rajah Venn. Bincangkan kenapa { 0 } bukan set kosong. e. Menyenaraikan dan menyatakan bilangan unsur bagi suatu set. f. Menentukan sama ada sesuatu set adalah set kosong atau tidak. Aras 2 a. Menentukan sama ada dua set adalah sama Bincangkan hubungan suatu set b. Mewakilkan set dengan gambar rajah dengan set semesta 9 Venn 27.2.12- 3.2 Subset, Set Semesta, 2.3.2.12 dan Set Pelengkap Aras 1 .a. Menentukan suatu set yang diberi adalah subset bagi set tertentu. b . Mewakilkan sesuatu subset dengan menggunakan gambar rajah Venn. c. Menyenaraikan subset yang mungkin Kaitkan dengan situasi harian. bagi suatu set tertentu.
 5. 5. d. Mewakilkan hubungan suatu set dengan set semesta secara gambar rajah Venn. e. Mengenal pasti set pelengkap bagi set yang diberikan. f. Mewakilkan set pelengkap dengan mengunakan gambar rajah Venn Aras 2 a. Mengenalpasti hubungan antara set, subset, set semesta dan set pelengkap. 105.3.12- UJIAN SELARAS 18.3-12 1110.3.12- CUTI PERTENGAHAN PENGGAL118.3.12 12 3.3 Operasi ke atas Set Aras 119.3.12- a. Menentukan persilangan bagi:23.3.12 i. Dua set. Kaitkan dengan situasi harian. ii. Tiga set. b.Mewakilkan persilangan set dengan menggunakan gambar rajah Venn. Aras 2 a.Menyatakan hubungan antara i. A B dengan A II. A B dengan A
 6. 6. b. Menentukan set pelengkap bagi persilangan dua set. Aras 3 a.Menyelesaikan masalah melibatkan persilangan ke atas set. b.Menyelesaikan masalah melibatkan kesatuan set dan gabunganoperasi set 13 BAB 4 Aras 1 Perkenalkan tajuk ini melalui situasi26.3.12- PENAAKULAN MATEMATIK a.Menentukan sama ada sesuatu ayat harian. Fokuskan kepada pernyataan yang melibatkan situasi matematik.30.3.12 itu pernyataan atau bukan pernyataan. 4.1 Pernyataan b.Mengenal pasti sama ada sesuatu pernyataan yang diberi itu benar atau palsu. Aras 2 Ayat-ayat yang dibincangkan perlu melibatkan: a.Mewakili sesuatu situasi dengan i. Perkataan sahaja. ii. Angka dan perkataan. menggunakan nombor dan simbol iii. Angka dan simbol matematik. 4.2 Pengkuantiti “Semua” matematik dan “Sebilangan” Aras 1 a. Membina pernyataan yang menggunakan pengkuantiti: i. Semua. ii. Sebilangan. b. Menentukan sama ada suatu pernyataan yang mengandungi pengkuantiti “semua” adalah benar atau palsu. c. Menentukan sama ada suatu pernyataan boleh diperluaskan untuk
 7. 7. meliputisetiapkesdengan menggunakan pengkuantiti “semua” tanpa mengubah kebenaran pernyataan itu. Aras 2 a. Menulis pernyataan benar yang menggunakan pengkuantiti “semua” atau “sebilangan” berdasarkan objek dan ciri yang diberi. 14 4.3 Operasi ke atas Aras 12.4.12- Pernyataan a. Menukar kebenaran sesuatu pernyataan6.4.12 yang diberi dengan menggantikan perkataan “ bukan” atau “tidak”. b.Mengenal pasti dua pernyataan yang telah digabungkan dengan perkataan “dan” c.Membentuk satu pernyataan baharu Pautan Internet daripada dua pernyataan yang diberi http://eslgold.com/grammer/ dengan menggunakan perkataan “dan”. quantifiers.html d.Mengenal pasti dua pernyataan yang telah digabungkan dengan perkataan “atau” dalam pernyataan yang diberi. e.Membentuk satu pernyataan baru daripada dua pernyataan yang diberi dengan menggunakan perkataan
 8. 8. “atau”. Aras 2 a.Menentukan kebenaran atau kepalsuan sesuatu pernyataan yang merupakan gabungan dua pernyataan dengan perkataan “dan”. b. Menentukan kebenaran atau kepalsuan pernyataan yang merupakan gabungan dua pernyataan dengan perkataan “atau”. 15 4.4 Implikasi Aras 19.4.12- a. Mengenal pasti antejadian dan akibat13.4.12 bagi suatu implikasi “jika p, maka q”. b. Menulis dua implikasi apabila diberi ayat yang menggunakan “jika dan hanya jika”. c. Membina pernyataan matematik dalam bentuk implikasi: i.Jika p maka q. ii. p jika dan hanya jika q. Aras 2 a. Menentukan akas bagi satu implikasi yang diberi. b. Menentukan sama ada akas bagi satu implikasi benar atau palsu.
 9. 9. 4.5 Hujah Aras 1 a. Mengenal pasti premis dan kesimpulan dalam suatu hujah ringkas yang diberi. b. Membina kesimpulan berdasarkan Hujah Bentuk I. Premis 1: Semua A adalah B. premis yang diberi dan sebaliknya Premis 2: C adalah A. Aras 2 Kesimpulan: C adalah B. Hujah Bentuk II. a. Membuat kesimpulan berdasarkan Premis 1: Jika p, maka q. dua premis yang diberikan bagi Premis 2: p adalah benar. Kesimpulan: q adalah benar. hujah : Hujah Bentuk III. i. Bentuk I. Premis 1: Jika p, maka q. Premis 2: Bukan q adalah benar. ii. Bentuk II. Kesimpulan: Bukan p adalah benar. iii. Bentuk III. b. Melengkapkan suatu hujah apabila diberikan satu premis dan kesimpulan4.6 Deduksi Dan Aruhan Aras 1 a. Menentukan sama ada sesuatu kesimpulan yang dibuat adalah Aktiviti Pengayaan berasaskan: Lihat buku teks ms 112 i. Penaakulan secara deduksi. ii. Penaakulan secara aruhan. Aras 2 a. Membuat kesimpulan mengenai kes khusus secara deduksi berdasarkan pernyataan umum yang diberi. b.Membuat kesimpulan umum secara aruhan bagi sesuatu senarai nombor berpola. Aras 3 a.Menggunakan deduksi dan aruhan dalam penyelesaian masalah
 10. 10. Aras 1 a. Menentukan jarak mencancang dan 16 BAB 5 jarak mengufuk antara dua titik yang16.4.12- GARIS LURS diberi pada suatu garis lurus.20.4.12 b. Menentukan kecerunan suatu garis 5.1 Kecerunan lurus dengan mencari beberapa nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. 5.2 Kecerunan Garis Lurus dalam Sistem Aras 1 Koordinat Cartesan a. Membentuk rumus kecerunan garis lurus. b. Mengira kecerunan garis lurus yang melalui dua titik. Aras 2 a.menentukan hubungan antra kecerunan dengan Dicadangkan melukis garis lurus a. kecuraman dengan menggunakan dua titik. Bincangkan bentuk graf yang b. arah kecondongan garis lurus. diperolehi. 5.3 Pintasan Bincangkan bagaimana titik pada graf y = mx + c ditentukan. Aras 1 Bincangkan perubahan pada bentuk a.Menentukan pintasan-x dan garis lurus jika nilai m dan c diuba pintasan-y bagi garis lurus. b.Membentuk rumus kecerunan garis 17 5.4 Persamaan Garis Lurus lurus dalam sebutan pintasan-x dan23.4.12- pintasan-y.27.4.12 Aras 2 a.Membuat pengiraan yang melibatkan kecerunan, pintasan-x dan pintasan-y.
 11. 11. Aras 1 a.Melukis graf bagi persamaan berbentuk y = mx + c . Menentukan sama ada sesuatu titik yang diberi adalah terletak pada Bincangkan hanya titik persilangan memuaskan persamaan-persamaan suatu garis lurus tertentu. garis lurus berkenaan. Menentukan m ialah kecerunan dan Kaitkan dengan situasi harian. c ialah pintasan-y dalam persamaan y = mx + c. 18 Aras 2 - Kalkulator grafik boleh digunakan untuk30.4.12- a.Menulis persamaan garis lurus yang melukis graf - http://mathbits.com/mathbits/4.5.12 pintasan-y dan kecerunannya diberi. tisection/General/BasicGraphing.htm b.Menentukan kecerunan dan pintasan-y bagi garis lurus yang diwakili oleh persamaan berbentuk : maklumat tentang garis selari i. y = mx + c. http://www.mathsisfun.com/geometry/ ii. ax + by = c. parallel-lines.html 19 5.5 Garis Selari Aras 37.5.12- a.Mencari persamaan garis lurus yang :11.5.5 i. Selari dengan paksi-x. ii. Selari dengan paksi-y. iii. Melalui satu titik yang diberi dan mempunyai kecerunan tertentu. iv. Melalui dua titik yang diberi. b.Mencari titik persilangan bagi dua garis lurus secara : i. Melukis dua garis lurus itu. ii. Penyelesaian persamaan serentak.
 12. 12. Aras 1 a.Menentukan dua garis lurus yang selari mempunyai kecerunan yang sama dan sebaliknya. b.Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari apabila persamaannya diberi. Aras 2 a.Mencari persamaan garis lurus yang melalui satu titik yang diberi dan selari dengan garis lurus yang lain. Aras 3 a.Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan garis 2014.5.12- PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN19.5.12 2121.5.12- PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN25.5.1222& 2326.5.12- CUTI PERTENGAHAN TAHUN10.6.12 Aras 1 24 BAB 6 a. Melengkapkan selang kelas bagi data11.6.12- STATISTIK apabila satu selang kelas diberi.15.6.12 b.Menentukan: 6.1 Selang Kelas i. had atas dan had bawah; dan ii. sempadan atas dan sempadan bawah bagi sesuatu kelas dalam data
 13. 13. terkumpul. c.Mengira saiz selang kelas. Aras 2 a. Menentukan selang kelas bagi data yang diberi. b.Membina jadual kekerapan berdasarkan satu set data yang diberi, , 25 6.2 MOD DAN MIN Aras 118.6-12 a. Menentukan kelas mod daripada22.6.12 jadual kekerapan terkumpul. b.Mengira nilai titik tengah sesuatu kelas. Aras 2 a. Menentusahkan rumus min bagi data terkumpul. b.Mengira min daripada jadual kekerapan terkumpul. Aras 3 a. Menghuraikan kesan saiz selang kelas terhadap ketepatan min 6.3 HISTOGRAM Aras 1 Libatkan data yang diperolehi melalui aktiviti atau data sebenar. a. Melukis histogram daripada jadual kekerapan bagi data terkumpul. Libatkan masalah dalam situasi harian. Aras 2 a. Mentafsir maklumat daripada histogram. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah melibatkan Aktiviti Pengayaan
 14. 14. histogram. - Menggunakan hamparan elektronik 26 untuk melukis25.6.12- 6.4 POLIGON KEKERAPAN Aras 1 polygon,histogram,kekerapan dan ogif29.6.12 a. Melukis poligon kekerapan daripada: - Lihat buku teks ms 183 i. Histogram. ii. Jadual kekerapan. Aras 2 a. Mentafsir maklumat daripada poligon kekerapan. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah melibatkan poligon kekerapan. Aras 1 6.5 KEKERAPAN a. Membina jadual kekerapan longgokan LONGGOKAN bagi: i. Data tak terkumpul. ii.Data terkumpul Aras 2 a.Melukis ogif bagi: i. Data tak terkumpul. ii. Data terkumpul. Aras 1 6.4SUKATAN SERAKAN a. Menentukan julat bagi satu set data. Bincangkan makna serakan bagi sesuatu set data itu. 27 Menentukan2.7.12- i. median;6.7.12 ii. kuartil pertama; iii. kuartil ketiga; dan iv. julat antara kuartil daripada ogif.
 15. 15. Aras 2 a. Mentafsir maklumat daripada ogif. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan perwakilan data dan sukatan serakan. Induksi set boleh dimulakan dengan BAB 7 Aras 1 sejarah ringkas mengenai kebarangkalian - http://www.cc.gatech.edu/classes/c 28 KEBARANGKALIAN a. Menentukan sama ada suatu kesudahan s6/751_97_winter/Topic/stat-9.7.12- adalah kesudahan yang mungkin bagi meas/probHist.html13.7.12 7.1 RUANG SAMPEL sesuatu ujikaji. b. Menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi suatu ujikaji: i. Daripada aktiviti. Perkakasan dan perisian teknologi serta bahan pengajaran dan ii. Secara penaakulan. pembelajaran seperti cip berwarna, wang syiling dan kit kebarangkalian boleh digunakan. 29 Aras 116.7.12- 7.2 PERISTIWA a. Menyatakan unsur-unsur ruang sampel20.7.12 yang memenuhi syarat tertentu. b. Mengenal pasti peristiwa yang memenuhi syarat yang diberi bagi suatu ruang sampel. c. Menentukan sama ada sesuatu peristiwa adalah mungkin bagi suatu ruang sampel.
 16. 16. 7.3 KEBARANGKALIAN Aras 1 SESUATU PERISTIWA a. Menentukan nisbah bilangan kali Bincangkan situasi yang menghasilkan: berlakunya sesuatu peristiwa kepada i. Kebarangkalian peristiwa = 1. bilangan percubaan. ii. Kebarangkalian peristiwa = 0. b. Menyatakan kebarangkalian suatu peristiwa daripada bilangan cubaan yang cukup besar. Aras 2 a. Menjangkakan bilangan kali berlakunya sesuatu peristiwa, diberikan kebarangkalian peristiwa itu dan bilangan cubaan. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian bagi suatu peristiwa. 3024.7.12- UJIAN SELARAS 227.7.12 31 BAB 8 Aras 130.7-12- BULATAN a.Mengenal pasti tangen kepada suatu Kalkulator grafik dan perisian GSP boleh3.8.12 bulatan. digunakan untuk menerangkan konsep bulatan 8.1 Tangen kepada bulatan b.Membuat inferens bahawa tangen kepada bulatan adalah berserenjang dengan jejari yang melalui titik sentuhan itu. Aras 2 a.Membina tangen: i. Di suatu titik pada lilitan bulatan.
 17. 17. ii. Dari suatu titik di luar bulatan itu. b.Menentukan sifat-sifat berkaitan dengan dua tangen kepada suatu titik di luar bulatan. Aktiviti menggunakan GSP - Lihat buku teks ms 213-214 c.Membuat pengiraan yang melibatkan sudut dan jarak berdasarkan sifat- sifat tangen kepada bulatan Aras 3 a.Menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen kepada suatu bulatan. 32 8.2 Sudut di antara perentas Aras 16.8.12-- dengan tangen a. Mengenal pasti sudut dalam temberang10.8.12 selang seli yang dicangkum oleh perentas yang melalui titik sentuhan tangen. Aras 2 a. Menyatakan hubungan antara sudut yang dibentuk oleh tangen dan perentas dengan sudut dalam tembereng selang seli yang dicangkum oleh perentas itu. b. Membuat pengiraan yang melibatkan sudut dalam tembereng selang seli. Aras 3 a.Menyelesaikan masalah yang
 18. 18. melibatkan tangen kepada suatu bulatan. Aras 1 Aktiviti Pengayaan 33 8.3 Tangen Sepunya a. Menentukan bilangan tangen sepunya - Lihat buku teks ms 228-22913.8.12 - yang boleh dilukis kepada dua bulatan17.8.12 yang: i. Bersilang. ii. Bersentuhan. iii. Terasing. . Aras 2 a. Menentukan sifat-sifat berkaitan dengan tangen sepunya kepada dua bulatan yang: i. Bersilang. ii. Bersentuhan. iii. Terasing. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen sepunya kepada dua bulatan. b. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen dan tangen sepunya. 3418.8.12- CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI20.8.12 3521.8.12- CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 226.8.12
 19. 19. 3627.8.12- Perkakasan dan perisian teknologi serta bahan pengajaran dan31.8.12 BAB 9 Aras 1 pembelajaran seperti buku sifir, set TRIGONOMETRI a. Mengenal pasti sukuan dan sudut trigonometri, set alat geometri, kertas graf dan kalkulator perlu sudutnya dalam bulatan unit. digunakan. 9.1 Nilai Sinus, Kosinius dan b. Menentukan: Tangen Sudut i. nilai koordinat-y; ii. nilai koordinat-x; dan iii. nisbah koordinat-y kepada koordinat-x bagi beberapa titik yang terletak pada lilitan bulatan unit yang berpusatkan asalan. c. Menentukansah bahawa bagi suatu sudut dalam sukuan I i.sin . =koordinat –y ii. kos = koordinat-x iii. tan = d. Menentukan nilai-nila i. sin ; ii. kos iii. tan bagi
 20. 20. e. Menentuka sama ada nilai i. sin ; ii. kos iii. tan 37 bagi sesuatu sudut dalam sukuan tertentu3.9..12- bernilai positif atau negatiif.7.9..12 Aras 2 a. a. Menentukan nilai sinus, kosinius dan tangent sudut-sudut khusus. b. b.menentukan nilai sudut dalam sukuan I yang sepadan dengan nilai sudut dalam sukuan II,II dan IV. c. Menyatakan hubungan antara nilai: i. sinus; ii. kosinus;dan iii. tangen bagi sudut dalam sukuan II, III dan IV dengan nilai masing-masing bagi sudut yang sepadan dalam sukuan I. d.Mencari nilai sinus, kosinus dan 0 tangen bagi sudut di antara 90 , dan 0 360 . Aras 3 0 0 a. Mencari sudut di antara 0 dan 360 apabila diberi nilai sinus , kosinus atau tangent. b. Menyelesaikan masalah melibatkan sinus, 38 kosinus dan tangen10.9.12-14.9.12 9.2 Graf Sinus, Kosinus Aras 1 Kalkulator grafik boleh digunakan untuk melukis dan Tangen a. Melukis graf sinus, kosinus dan tangen graf
 21. 21. 0 0 bagi sudut antara 0 dan 360 . Aktiviti 8.7-buku teks ms 248 Aras 2 a. Membandingkan dan membezakan graf sinus, kosinus dan tangen bagi sudut 0 0 antara 0 dan 360 Aras 3 a. Menyelesaikan masalah melibatkan graf 39 trigonometri.17.9,12-21.9.12 BAB 10 Aras 1 Pekakasan dan perisian teknologi serta bahan pengajaran dan 10.1 SUDUT DONGAKAN DAN a. Mengenal pasti : pembelajaran seperti set geometri, SUDUT TUNDUK i. garis mengufuk; klinometer, sekstan, peralatan juru ukur dan kalkulator perlu digunakan. ii. sudut dongakan;dan iii. sudut tunduk bagi situasi tertentu 4024.9.12- Aras 2 Kaitkan situasi harian dan gunakan28.9.12 a. Mewakilkan situasi tertentu yang model tiga matra. Bezakan antara bentuk dua matra melibatkan : dengan bentuk tiga matra. Libatkan i. sudut dongakan; dan satah-satah yang terdapat dalam alam sekeliling. ii. sudut tunduk dengan menggunakan gambar rajah. Aras 3 a.Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dongakan dan 41 sudut tunduk.1.10.12-5.10.12 BAB 11 Aras 1 GARIS DAN SATAH DALAM a. Mengenal pasti satah.
 22. 22. TIGA DIMENSI b. Mengenalpasti satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. 11.1 Sudut diantara garis c. Melakar bentuk tiga matra dan dengan satah mengenal pasti satah-satah tertentu. d. Mengenal pasti: Model tiga matra digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih i. Garis yang terletak pada sesuatu jelas. 42 satah.8.10.12- ii. Garis yang bersilang dengan12.10.12 sesuatu satah. . Aras 2 a. Mengenal pasti normal kepada sesuatu satah yang diberi. Aktiviti Pengayaan b. Menentukan unjuran ortogon suatu garis -lihat buku teks ms 265-266 pada suatu satah c. Melukis dan menamakan unjuran ortogon pada sesuatu satah. d. Mengenal pasti sudut di antara garis dengan satah. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut di antara garis dengan satah.
 23. 23. 11.2 Sudut di antara dua satah Aras 1 a. Mengenal pasti garis persilangan antara dua satah. b. Melukis garis pada setiap satah yang berserenjang dengan garis persilangan dua satah pada satu titik di garis persilangan itu. 4315.10.12 ULANGKAJI28.10.12 4429.10.12- PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 8.11.12 4510.11.12 – CUTI AKHIR TAHUN31.12.12 DISEDIAKAN OLEH PN S.SIVAGAMI A/P SAMINATHAN

×