SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
EEN Latvija atbalsts programmas
Horizonts 2020 ietvaros
Solvita Kokina
LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls
Vecākā speciāliste
Kas ir Eiropas Biznesa atbalsta
tīkls?
• Lielākais Biznesa atbalsta tīkls pasaulē, kas veidots
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam
• Plašs pakalpojumu klāsts, kas tiek piedāvāts bez
maksas:
o Biznesa iespējas ārvalstīs
o ES atbalsta programmas
o ES likumdošana
o Sadarbības partneru meklēšana
o Starptautiskā tehnoloģiju pārnese u.c.
600 partneru
organizācijas
54 valstīs
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā
Vēlos atrast biznesa partneri
citā valstī…
Kā saņemt ES
finansējumu?
Ko ES direktīva nozīmē
manam uzņēmumam?
Kā atrast jaunus
tirgus ārvalstīs?
Kā es varētu pārdot savas inovatīvās
idejas vai tehnoloģijas?
LIAA Biznesa
sadarbības anketa
600 partnerorganizācijas
Eiropas Komisija
Partnerorganizāciju mājas lapas
Informatīvie izdevumi
Tieši klientiem
www.een.lv
Eiropas Biznesa atbalsta tīkla sadarbības
piedāvājumu datubāze
Starptautiska uzņēmumu kontaktu
datu bāze
• Iespēja īsā laikā saņemt potenciālo
sadarbības partneru kontaktus
• Pēc iespējas skaidrāk definēti meklēšanas
kritēriji (valstis, nozares, uzņēmuma
apgrozījums, darbinieku skaits, darbības
veids: ražotājs, izplatītājs, tirgotājs), dos
labākos atlases rezultātus
Kontaktbiržas
Papildus eksporta atbalstam
• Starptautiskā
tehnoloģiju pārnese
• Vispārēja
informācija par ES
atbalsta iespējām
Horizonts 2020
Kas ir Horizonts 2020?
• Jauns ES finanšu mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt ES
globālo pozīciju pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas
jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi un veicināt nodarbinātību,
paaugstināt Eiropas konkurētspēju.
Horizonts 2020 ir Eiropas vadošā inovāciju finansēšanas
programma. Tās mērķis ir:
•Sniegt risinājumus ekonomiskās krīzes pārvarēšanai- ieguldījums
nākotnes izaugsmei un nodarbinātībai
•Drošība un vides aizsardzība
•Stiprināt ES globālās pozīcijas pētniecībā, inovācijās un
tehnoloģijās
Programma ilgs no 2014.gada līdz 2020.gadam. Tās
kopējais budžets ir €70 miljardi
MVU iespējas Horizonts 2020
programmā
MVU var iesaistīties visās pētniecības attīstības un inovācijas formās,
kuras ved uz rezultātu izmantošanu un komercializāciju;
•MVU dalība kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos
(visās trijās Horizonts 2020 prioritātēs)
•MVU instruments;
•Inovācijas jaunajos uzņēmumos – Eurostars un citas programmas;
•Piekļuve riska kapitāla finansējumam (aizdevuma un riska kapitāla
mehānismi);
•Pētnieku apmaiņa un mobilitāte – iesaistoties Marijas Skladovskas Kirī
apakšprogrammā;
•Iesaistīšanās iepirkumos.
Programma Nosacījumi
MVU dalība kopīgos pētniecības,
attīstības un inovācijas projektos
Vismaz 3 neatkarīgas juridiskas
vienības, kas veic
uzņēmējdarbību dažādās ES
dalībvalstīs vai asociētajās valstīs
=> konsorcija izveide
MVU instruments Pieteikties var arī viens
uzņēmums
EUROSTARS Pieteikties var tikai konsorcijā, 3
līdz 4 dalībnieki no 2 līdz 3
dažādām EUROSTARS
dalībvalstīm
Svarīgi!* vadošajam partnerim
jābūt uz pētniecību orientētam
MVU
*Pētniecības un attīstības darbus veicošs MVU ir uzņēmums, kas pētniecībā un
attīstībā (P&A) iegulda vismaz 10%
no tā ikgadējā apgrozījuma vai ar P&A nodarbina vismaz 10% no strādājošo pilna darba
laika ekvivalenta
Piemērotākā opcija
Horizonts 2020 Sadarbība
pētniecībā - P&A tēmas
Eurostars
mērķis: P&A MVU
MVU instruments
mērķis: Biznesa inovāciju
motivēti MVU, kas atbilst
uzsaukumu tēmām
P&A
projekti
Tirgus
orientēti
projekti
- MVU, kuriem P&A ir kā
pamatdarbība, kā partneri
lielajos projektos
- MVU, kas darbojas «lietotāj
programmatūru izstrādes
vidē»
- MVU, kura pētniecības
intensitāte ir vismaz
10% no apgrozījuma,
konkrēta produkta
izstrāde, starpvalstu
sadarbība
- MVU, uzņēmēji ar
jaunu biznesa ideju
prioritārās jomās un
potenciālu to realizēt,
izveidot ambiciozu
biznesa plānu
Horizonts 2020 struktūra
Trīs pīlāri
Zinātniskā izcilība (Excellent
Science)
• Eiropas Pētniecības padomes pasākumi -
ilgtermiņa atbalsts talantīgākajiem pētniekiem un viņu
komandām, augstas kvalitātes un apjomīgus pētījumu
veikšanai;
• Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (NJT) - pētījumi
un inovācijas jaunās un daudzsološās tehnoloģiju
jomās, kopīgie pētījumi;
• Marijas Skladovskas-Kirī programma – iespējas
mācībām un profesionālajai izaugsmei;
• ES pētniecības infrastruktūra (tostarp e-
infrastruktūra) –ES pētniekiem pasaules līmeņa
pētniecības infrastruktūras nodrošināšana;
Konkurētspējīga rūpniecība
(Industrial Leadership)
• Pamattehnoloģiju un rūpniecisko tehnoloģiju
attīstība – akcents likts uz IKT,
nanotehnoloģijām, materiālzinātni,
biotehnoloģiju, modernizēto ražošanu un
apstrādi, kosmosa izpēti;
• Piekļuve riska finansējumam – privātā sektora
finansējuma un riska kapitāla piesaistīšana
pētniecībai un inovācijām
• Atbalsts inovācijām MVU – inovāciju
veicināšana MVU
Sabiedrības problēmu risināšana
(Societel Challange)
• Veselība, demogrāfiskās izmaiņas un labklājība;
• Pārtika, ilgtspējīga lauksaimniecība un
mežsaimniecība, jūras un iekšējo ūdeņu zinātniskā
un tehniskā pētniecība, bio-ekonomika;
• Droša, tīra un efektīva enerģija;
• Vieds „zaļš”, videi nekaitīgs un integrēts transports;
• Klimata un vides politika, resursu efektivitāte un
izejvielas;
• Iekļaujoša, inovatīva un droša sabiedrība;
• Droša sabiedrība – Eiropas iedzīvotāju brīvība un
drošība.
MVU instruments
1. Posms
koncepcija un
priekšizpēte
• Ideja/koncepts uz 10
lapām
• Aktivitātes:
paustās idejas
pamatojums
Riska novērtējums
partneru meklējums
pētījums
pilota biznesa plāns
• Izstrādāts biznesa
plāns 2. posmam
2 posms
P&A, demonstrēšana,
prototipa izstrāde
• Biznesa plāns plus
2. posma aktivitāšu
apraksts
• Aktivitātes:
Produkta attīstība,
prototipēšana,
testēšana, tirgus
apzināšana,
pētījums
• Izstrādāts
priekšlikums
investora piesaistei
3. Posms
Komercializācija
• Komisijas atzinums
kā kvalitātes
vērtējums investoru
piesaistei
• Privātā finansējuma
piekļuves
veicināšana
• EEN tīkla atbalsts –
mentoringa
pakalpojums
• Logs uz ES finanšu
piesaistes iespējām
50 000 Eiro
6 mēneši
0,5-2,5 milj. Eiro
12-24 mēneši
MVU instrumenta tēmas 2014-2015
gadam
• Augsta riska IKT inovācijas
• Nanotehnoloģijas vai citas
attīstītās tehnoloģijas
ražošanai un materiāliem
• Diagnostika ierīces un
biomarķieri
• Ilgtspējīga pārtikas ražošana
un pārstrāde
• Jūras un okeāni
• Zemu oglekļa emisiju
enerģētikas sistēmas
• Videi draudzīgs un integrēts
transports
• Ekoinovācijas un ilgtspējīgu
izejmateriālu piegāde
• Pilsētu kritiskās
infrastruktūras
• Uz biotehnoloģijām balstīti
rūpnieciskie procesi
• Mobils e-pārvaldes lietojums
(2015)
• MVU biznesa modeļi,
inovācijas(2015)
http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
1. Posms 2. Posms 1. Posms 2. Posms
The calls for
proposals are
continuously
open but there
are several
cut-off dates
per year:
18/06/2014
24/09/2014
17/12/2014
09/10/2014
17/12/2014
18/03/2015
17/06/2015
17/09/2015
16/12/2015
18/03/2015
17/06/2015
17/09/2015
16/12/2015
Projektu izvērtēšana
Ārvalstu sadarbības
piedāvājumi
Ārvalstu sadarbības
partnera meklējumi
Projektiem nepieciešamās
informācijas apzināšana
• Šobrīd projektos iesaistīto
ārvalstu partneru apzināšanās
• Uzņēmumu atlase projekta
vajadzībām
• Iespējas saņemt finansējumu
ārvalstīs, īstenojot pētniecības
projektus.
• Informācija tirgus pētījumu
veikšanai
www.een.lv
EEN Latvija LIAA birojs
Pērses iela 2,
Rīga, LV-1442
Tālr. 67039430
Fakss 67039431
een@liaa.gov.lv
EEN Latvija LTC birojs
Aizkraukles iela
21/326, Rīga, LV-1006
Tālr. 67540703
Fakss 67540709
een@edi.lv

More Related Content

Similar to Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020

Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Ekonomikas ministrija
 
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiEkonomikas ministrija
 
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiEkonomikas ministrija
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
Finansējums un citi atbalsta instrumenti inovatīvo ideju autoriem
Finansējums un citi atbalsta instrumenti inovatīvo ideju autoriemFinansējums un citi atbalsta instrumenti inovatīvo ideju autoriem
Finansējums un citi atbalsta instrumenti inovatīvo ideju autoriemIlva Āķe
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lvALTUM
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi Ekonomikas ministrija
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 

Similar to Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 (20)

Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
 
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
 
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
 
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
NVO iespējas ES fondos 2014-2015NVO iespējas ES fondos 2014-2015
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
 
Finansējums un citi atbalsta instrumenti inovatīvo ideju autoriem
Finansējums un citi atbalsta instrumenti inovatīvo ideju autoriemFinansējums un citi atbalsta instrumenti inovatīvo ideju autoriem
Finansējums un citi atbalsta instrumenti inovatīvo ideju autoriem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020

 • 1. EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros Solvita Kokina LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Vecākā speciāliste
 • 2. Kas ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkls? • Lielākais Biznesa atbalsta tīkls pasaulē, kas veidots mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam • Plašs pakalpojumu klāsts, kas tiek piedāvāts bez maksas: o Biznesa iespējas ārvalstīs o ES atbalsta programmas o ES likumdošana o Sadarbības partneru meklēšana o Starptautiskā tehnoloģiju pārnese u.c.
 • 4. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā
 • 5. Vēlos atrast biznesa partneri citā valstī… Kā saņemt ES finansējumu? Ko ES direktīva nozīmē manam uzņēmumam? Kā atrast jaunus tirgus ārvalstīs? Kā es varētu pārdot savas inovatīvās idejas vai tehnoloģijas?
 • 6. LIAA Biznesa sadarbības anketa 600 partnerorganizācijas Eiropas Komisija Partnerorganizāciju mājas lapas Informatīvie izdevumi Tieši klientiem www.een.lv Eiropas Biznesa atbalsta tīkla sadarbības piedāvājumu datubāze
 • 7. Starptautiska uzņēmumu kontaktu datu bāze • Iespēja īsā laikā saņemt potenciālo sadarbības partneru kontaktus • Pēc iespējas skaidrāk definēti meklēšanas kritēriji (valstis, nozares, uzņēmuma apgrozījums, darbinieku skaits, darbības veids: ražotājs, izplatītājs, tirgotājs), dos labākos atlases rezultātus
 • 9. Papildus eksporta atbalstam • Starptautiskā tehnoloģiju pārnese • Vispārēja informācija par ES atbalsta iespējām
 • 11. Kas ir Horizonts 2020? • Jauns ES finanšu mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt ES globālo pozīciju pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi un veicināt nodarbinātību, paaugstināt Eiropas konkurētspēju. Horizonts 2020 ir Eiropas vadošā inovāciju finansēšanas programma. Tās mērķis ir: •Sniegt risinājumus ekonomiskās krīzes pārvarēšanai- ieguldījums nākotnes izaugsmei un nodarbinātībai •Drošība un vides aizsardzība •Stiprināt ES globālās pozīcijas pētniecībā, inovācijās un tehnoloģijās
 • 12. Programma ilgs no 2014.gada līdz 2020.gadam. Tās kopējais budžets ir €70 miljardi
 • 13. MVU iespējas Horizonts 2020 programmā MVU var iesaistīties visās pētniecības attīstības un inovācijas formās, kuras ved uz rezultātu izmantošanu un komercializāciju; •MVU dalība kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos (visās trijās Horizonts 2020 prioritātēs) •MVU instruments; •Inovācijas jaunajos uzņēmumos – Eurostars un citas programmas; •Piekļuve riska kapitāla finansējumam (aizdevuma un riska kapitāla mehānismi); •Pētnieku apmaiņa un mobilitāte – iesaistoties Marijas Skladovskas Kirī apakšprogrammā; •Iesaistīšanās iepirkumos.
 • 14. Programma Nosacījumi MVU dalība kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos Vismaz 3 neatkarīgas juridiskas vienības, kas veic uzņēmējdarbību dažādās ES dalībvalstīs vai asociētajās valstīs => konsorcija izveide MVU instruments Pieteikties var arī viens uzņēmums EUROSTARS Pieteikties var tikai konsorcijā, 3 līdz 4 dalībnieki no 2 līdz 3 dažādām EUROSTARS dalībvalstīm Svarīgi!* vadošajam partnerim jābūt uz pētniecību orientētam MVU *Pētniecības un attīstības darbus veicošs MVU ir uzņēmums, kas pētniecībā un attīstībā (P&A) iegulda vismaz 10% no tā ikgadējā apgrozījuma vai ar P&A nodarbina vismaz 10% no strādājošo pilna darba laika ekvivalenta
 • 15. Piemērotākā opcija Horizonts 2020 Sadarbība pētniecībā - P&A tēmas Eurostars mērķis: P&A MVU MVU instruments mērķis: Biznesa inovāciju motivēti MVU, kas atbilst uzsaukumu tēmām P&A projekti Tirgus orientēti projekti - MVU, kuriem P&A ir kā pamatdarbība, kā partneri lielajos projektos - MVU, kas darbojas «lietotāj programmatūru izstrādes vidē» - MVU, kura pētniecības intensitāte ir vismaz 10% no apgrozījuma, konkrēta produkta izstrāde, starpvalstu sadarbība - MVU, uzņēmēji ar jaunu biznesa ideju prioritārās jomās un potenciālu to realizēt, izveidot ambiciozu biznesa plānu
 • 17. Zinātniskā izcilība (Excellent Science) • Eiropas Pētniecības padomes pasākumi - ilgtermiņa atbalsts talantīgākajiem pētniekiem un viņu komandām, augstas kvalitātes un apjomīgus pētījumu veikšanai; • Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (NJT) - pētījumi un inovācijas jaunās un daudzsološās tehnoloģiju jomās, kopīgie pētījumi; • Marijas Skladovskas-Kirī programma – iespējas mācībām un profesionālajai izaugsmei; • ES pētniecības infrastruktūra (tostarp e- infrastruktūra) –ES pētniekiem pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras nodrošināšana;
 • 18. Konkurētspējīga rūpniecība (Industrial Leadership) • Pamattehnoloģiju un rūpniecisko tehnoloģiju attīstība – akcents likts uz IKT, nanotehnoloģijām, materiālzinātni, biotehnoloģiju, modernizēto ražošanu un apstrādi, kosmosa izpēti; • Piekļuve riska finansējumam – privātā sektora finansējuma un riska kapitāla piesaistīšana pētniecībai un inovācijām • Atbalsts inovācijām MVU – inovāciju veicināšana MVU
 • 19. Sabiedrības problēmu risināšana (Societel Challange) • Veselība, demogrāfiskās izmaiņas un labklājība; • Pārtika, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras un iekšējo ūdeņu zinātniskā un tehniskā pētniecība, bio-ekonomika; • Droša, tīra un efektīva enerģija; • Vieds „zaļš”, videi nekaitīgs un integrēts transports; • Klimata un vides politika, resursu efektivitāte un izejvielas; • Iekļaujoša, inovatīva un droša sabiedrība; • Droša sabiedrība – Eiropas iedzīvotāju brīvība un drošība.
 • 20.
 • 21. MVU instruments 1. Posms koncepcija un priekšizpēte • Ideja/koncepts uz 10 lapām • Aktivitātes: paustās idejas pamatojums Riska novērtējums partneru meklējums pētījums pilota biznesa plāns • Izstrādāts biznesa plāns 2. posmam 2 posms P&A, demonstrēšana, prototipa izstrāde • Biznesa plāns plus 2. posma aktivitāšu apraksts • Aktivitātes: Produkta attīstība, prototipēšana, testēšana, tirgus apzināšana, pētījums • Izstrādāts priekšlikums investora piesaistei 3. Posms Komercializācija • Komisijas atzinums kā kvalitātes vērtējums investoru piesaistei • Privātā finansējuma piekļuves veicināšana • EEN tīkla atbalsts – mentoringa pakalpojums • Logs uz ES finanšu piesaistes iespējām 50 000 Eiro 6 mēneši 0,5-2,5 milj. Eiro 12-24 mēneši
 • 22. MVU instrumenta tēmas 2014-2015 gadam • Augsta riska IKT inovācijas • Nanotehnoloģijas vai citas attīstītās tehnoloģijas ražošanai un materiāliem • Diagnostika ierīces un biomarķieri • Ilgtspējīga pārtikas ražošana un pārstrāde • Jūras un okeāni • Zemu oglekļa emisiju enerģētikas sistēmas • Videi draudzīgs un integrēts transports • Ekoinovācijas un ilgtspējīgu izejmateriālu piegāde • Pilsētu kritiskās infrastruktūras • Uz biotehnoloģijām balstīti rūpnieciskie procesi • Mobils e-pārvaldes lietojums (2015) • MVU biznesa modeļi, inovācijas(2015) http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
 • 23. 1. Posms 2. Posms 1. Posms 2. Posms The calls for proposals are continuously open but there are several cut-off dates per year: 18/06/2014 24/09/2014 17/12/2014 09/10/2014 17/12/2014 18/03/2015 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015 18/03/2015 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015 Projektu izvērtēšana
 • 25. Projektiem nepieciešamās informācijas apzināšana • Šobrīd projektos iesaistīto ārvalstu partneru apzināšanās • Uzņēmumu atlase projekta vajadzībām • Iespējas saņemt finansējumu ārvalstīs, īstenojot pētniecības projektus. • Informācija tirgus pētījumu veikšanai
 • 26. www.een.lv EEN Latvija LIAA birojs Pērses iela 2, Rīga, LV-1442 Tālr. 67039430 Fakss 67039431 een@liaa.gov.lv EEN Latvija LTC birojs Aizkraukles iela 21/326, Rīga, LV-1006 Tālr. 67540703 Fakss 67540709 een@edi.lv