Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proiect lectie

3,351 views

Published on

Proiect

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Proiect lectie

  1. 1. PROIECT DE LECTIE Data: 20 octombrie 2014 Clasa: a V-a; Numele profesorului: Rad Aurelian Florin Obiectul: Informatica; Unitatea de învăţare: Tehnologia Informatiilor si a Comunicatiilor Titlul lecţiei: Condiţii de paralelism şi conditii de perpendicularitate a două drepte în plan Tipul lecţiei: Predare-învăţare; Competenţe generale 1. Identificarea corectă a unor date matematice şi interpretarea în funcţie de contextul în care au fost definite; 2. Descoperirea (alegerea) algoritmilor optimi care permit prelucrarea datelor matematice; 3. Descoperirea algoritmilor pentru rezolvarea unor probleme practice si reprezentarea in aplicatia Web 2.0 a rezultatelor; 4. Exprimarea cu ajutorul datelor matematice a unor situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora si prezentarea sau explicarea lor cu ajutorul aplicatiei Web 2.0; 5. Interpretarea rezultatelor unor acţiuni concrete preluate din aplicatia Web 2.0 exprimabile matematic; 6. Modelarea matematică a unor situaţii concrete generate de aplicatia Web 2.0, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii; Competenţe specifice 1. Descrierea unor configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori. 2. Descrierea analitică, sintetică sau vectorială a relaţiilor de paralelism şi perpendicularitate. 3. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi calcul de distanţe şi arii. 4. Utilizarea aplicatie Web 2.0 si a platformei pe care exista aplicatia. 5. Exprimarea analitică, sintetică sau vectorială a caracteristicilor matematice ale unei configuraţii geometrice si aplicarea lor pe aplicatia Web 2.0 . 6. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu paralelismul şi minimul distanţei. 7. Modelarea unor configuraţii geometrice analitic, sintetic sau vectorial. Valori si aptitudini - manifestarea curiozităţii si a imaginaţiei în crearea şi rezolvarea de probleme; - manifestarea tenacităţii, a perseverenţei şi a capacităţii de concentrare;
  2. 2. - dezvoltarea unei gândiri deschise, creative şi a unui spirit de obiectivitate şi imparţialitate; - dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune; - manifestarea iniţiativei şi a disponibilităţii de a aborda sarcini variate; - dezvoltarea simţului estetic si critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii; - formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice; - formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională. - cunostinte bune in utilizarea platformei unde exista aplicatia Web 2.0 - intelegerea si utilizarea eficienta si corecta a aplicatiei Web 2.0 Strategii didactice - Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul individual, descoperirea dirijată, brainstorming. - Modul de organizare al clasei: frontal, individual - Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite; analiza şi compararea rezultatelor elevilor; aprecierea corectitudinii rezolvării aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor). Resurse: - Materiale didactice: caiet, fişa de lucru, tableta PC / laptop, acces la internet Wi-Fi. - Umane: 20 elevi - Temporale: 50 min
  3. 3. Pregătirea activităţii: Evenimentel e instruirii (momentele lecţiei) Conţinuturi propuse cu timpul corespunzător Obiective corelate conţinuturilor Activitatea profesorului (metode, procedee) Activitatea elevului Mijloace de învăţământ Evaluare Organizarea clasei pentru lecţie şi captarea atenţiei elevilor 2 min Crearea unei stări psihologice favorabile desfăşurării lecţiei spaţiu amenajat – decor Formularea obiectivelor urmărite de lectia de consolidare 3 min Enunţarea competenţelor derivate Profesorul explica de ce aplicatii au nevoie elevii şi enunta obiectivele. Intra pe mail si trimite fişierele atasate elevilor Elevii descarca de pe mail fiserele de care au nevoie grilă calculatorul Apreciere verbală
  4. 4. Verificarea si consolidarea cunoştinţelor 30 min CS.1 CS.2 CS.3 CS.4 CS.5 Fiecare copil va avea un careu cu litere în Microsoft Word; copiii vor descoperi cuvinte care reprezinta unitătile de masura studiate , precum multiplii si submultiplii acestora (anexa 1) Elevilor nu li se va spune ce trebuie sa descopere Vor descoperi si vor preciza care sunt acestea (cel putin 8 unităţi de masură) Exerciţii orale ,,Ce este metrul ? care este cel mai mare mltiplu al litrului , si cati litri contine? -transformari orale 2 km= ?m 2 h = ?min 5 q = ?kg 10 ani= ?luni -se va preciza ca aceasta activitate se va desfasura sub forma unui concurs copiii sunt impartiti in trei Răspund la întrebările profesorului calculatorul -evaluare formativa
  5. 5. Sistematizarea, recuperarea şi dezvoltarea 10 min Sistematiza-rea cunoştinţelor impuse de rezolvarea testului prin rezolvare directă Indică elevilor răspunsurile corecte şi criteriul de evaluare. Stabileşte care sunt problemele cu care s-au confruntat majoritatea elevilor şi lămureşte prin discuţii cu clasa (observaţia, conversaţia, explicaţia) Participă la discuţii şi notează eventual prezicerile făcute tabla, calculatorul, caiet de notiţe aprecierea verbală Concluzii, apreciere, realizare feed- back 3 min Apreciere. Folosind criteriile valorice a atitudinilor şi rezultatelor Formularea concluziilor cu privire la activitatea desfăşurată, la realizarea obiectivelor propuse şi aprecierea nivelului clasei (observaţia, aprecierea verbală) Sunt consultaţi în legătură cu nota ce li se cuvine, cu problemele pe care le-au întâmpinat. Participă la discuţii. tabla, caiet de notiţe aprecierea verbală Indicare temei pentru acasă 2 min Consolidarea obiectivelor Se va desemna grapa castigatoare Pentru neclaritatile din tema se vor folosi instrumentele Web 2.0 Notează în caiete recomandările bibliografice şi tema dată spre rezolvare caiet de notiţe material bibliografic
  6. 6. Sistematizarea, recuperarea şi dezvoltarea 10 min Sistematiza-rea cunoştinţelor impuse de rezolvarea testului prin rezolvare directă Indică elevilor răspunsurile corecte şi criteriul de evaluare. Stabileşte care sunt problemele cu care s-au confruntat majoritatea elevilor şi lămureşte prin discuţii cu clasa (observaţia, conversaţia, explicaţia) Participă la discuţii şi notează eventual prezicerile făcute tabla, calculatorul, caiet de notiţe aprecierea verbală Concluzii, apreciere, realizare feed- back 3 min Apreciere. Folosind criteriile valorice a atitudinilor şi rezultatelor Formularea concluziilor cu privire la activitatea desfăşurată, la realizarea obiectivelor propuse şi aprecierea nivelului clasei (observaţia, aprecierea verbală) Sunt consultaţi în legătură cu nota ce li se cuvine, cu problemele pe care le-au întâmpinat. Participă la discuţii. tabla, caiet de notiţe aprecierea verbală Indicare temei pentru acasă 2 min Consolidarea obiectivelor Se va desemna grapa castigatoare Pentru neclaritatile din tema se vor folosi instrumentele Web 2.0 Notează în caiete recomandările bibliografice şi tema dată spre rezolvare caiet de notiţe material bibliografic

×