Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Україна в період передвоєнного економічного піднесення

1,231 views

Published on

Україна в період передвоєнного економічного піднесення

Published in: Education
  • Login to see the comments

Україна в період передвоєнного економічного піднесення

  1. 1. Промислове виробництво Починаючи з 1909 р. відбувається економічне піднесення: o Темпи щорічного промислового зростання – 10 % ; o Зростання видобутку кам'яного вугілля (1,5 млрд. пудів – 70% ); o Випереджуючий ріст металургії (60% загальноросійського виробництва)та залізничного транспорту (1/3 всіх російських перевезень); o 1910 р. – прийняття «малої воєнної програми» суднобудування, згідно якої збудовано Миколаївський суднобудівний завод (1911 р.) o Ріст с/господарського машинобудування (1/2 загальноросійського); o Перехід на двигуни внутрішнього згоряння та електродвигуни; o Створення коксохімічної галузі. Проблеми: o Технічне відставання від передових країн; o Відсутність фінансування модернізації старих залізниць, та недостатньо на оновлення рухомого складу; o Лише 1/7 підприємств на території України мали завершені промислові цикли.
  2. 2. Монополізація виробництва o Найвища в світі концентрація виробництва – 42 підприємства з кількістю 1000 робітників (Дніпропетровський завод – більше 10000). o Зростання фінансового капіталу; o Посилення синдикатів («Продвугілля» - 22 фірми, «Продамет» - 15 заводів, Металургійне товариство – 90% видобутку руди, «Союз рафінерів» - 70% збуту цукру); o У фінансовій сфері домінували 50 банків. До 90% - іноземний капітал; o ¾ нафтового виробництва в Зах. Україні робили 15 підприємств. o Серед українських промисловців домінуюче становище займала сім'я Терещенків.
  3. 3. Сільське господарство o Провідна галузь – виробництво зерна (1913 р. – 1070 млн. пудів); o Експорт зерна, цукру, м'яса; o Існування великого поміщицького господарства; o Розгортання кооперативного руху, яким на Західній Україні опікувалась греко- католицька церква. (Галичина – 1300 кооперативів, Буковина - 200). Проблеми: o Технічна і агрономічна відсталість від європейських країн; o Невміння і небажання частини поміщиків пристосовуватись до ринкових умов, що вело до їх занепаду і розорення; o Малоземелля селян, аграрне перенаселення.
  4. 4. Товариство Українських Поступовців Товариство Українських Поступовців (ТУП) — таємна понадпартійна політична і громадська організація українців в Російській Імперії, постала 1908 з ініціативи членів колишньої Української Демократично-Радикальної Партії для координації українського національного руху і його оборони від посиленого наступу реакції. ТУП вимагало автономії України та визнання принципів конституційного парламентаризму. До ТУП належали, крім демократ-радикалів, частина соціалістів-демократів і безпартійних. ТУП очолювала обирана на щорічних з'їздах рада, до якої входили Михайло Грушевський, Євген Чикаленко, Ілля Шраг, Сергій Єфремов, Петро Стебницький, Симон Петлюра, Володимир Винниченко та інші. ТУП до 1917 керувало всім українським рухом на Наддніпрянщині; серед інших координувало працю «Просвіт», різних культурно-освітніх клубів, тісно співпрацювало з Українським Науковим Товариством у Києві; йому належала Українська книгарня в Києві (колишнє видавництво «Киевская Старина»). Неофіційними органами ТУП були в Києві щоденник «Рада» й журнал «Украинская Жизнь» у Москві.
  5. 5. І. Варіант 1. На території України ( початок X X ст.) у складі Російської імперії першою політичною партією була А Русько-українська радикальна партія. Б Революційна українська партія. В Українська соціал-демократична робітнича партія. Г Українська національно-демократична партія. 2. РУорП було перейменовано у: А Русько-українську радикальну партію. Б Українську соціал-демократичну робітничу партію. В Українську партію соціалістів-революціонерів. Г Українську національно-демократичну партію. 3. Товариство українських поступовців за ознакою програмних поло жень можна віднести до: А ліберально-демократичного крила українського руху. Б революційного напрямку українського руху. В націоналістичного напрямку українського руху. Г соціалістичного напрямку українського руху. 4. Столипінська аграрна реформа одним зі своїх основних положень передбачала: А розподіл поміщицької землі між селянами. Б ліквідацію селянської общини. В формування селянської общини. Г створення дешевої робочої сили. 5. Укажіть назву політичної партії, про яку йдеться у твердженні. «Партія Наддніпрянської України, яка основну мету своєї діяльності вбачала в досягненні самостійної України, була створена за ініціативою М. Міхновського». А Українська народна партія (УНП) Б Українська національно-демократична партія (УНДП) В Українська соціал-демократична партія (УСДП) Г Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП) ІІ. Варіант 1. Укажіть назву політичної парти, про яку йдеться у твердженні. «Перша політична партія в Наддніпрянській Україні була створена в Харкові». А Революційна українська партія (РУП) Б Українська соціал-демократична робітнича партія (УНДП) В Українська соціал-демократична партія (УСДП) Г Українська національно-демократична партія (УСДРП) 2. Виберіть варіант правильної відповіді щодо наведеного твердження. «Для сільського господарства Наддніпрянщини на початку X X cm. ха- рактерно: 1. Існування поміш,ицького землеволодіння. 2. Відсутність спеціалізації окремих районів». А обидва варіанти правильні В тільки 2-й варіант правильний Б тільки 1-й варіант правильний Г обидва варіанти неправильні 3. Виберіть варіант правильної відповіді щодо наведеного твердження. «Для економічного життя західноукраїнських земель на початку X X cm. був характерний: 1. Швидкий розвиток цегляного, бетонного, вапняного виробництва, тоді як нафтова й деревообробна промисловість залишались у стані застою. 2. Землі краю залишалися аграрно- сировинним придатками австрійського капіталу і ринком збуту для товарів, виготовлених у розвинених регіонах Австро-Угорщини». А обидва варіанти правильні Б тільки 1-й варіант правильний В тільки 2-й варіант правильний Г обидва варіанти неправильні 4. Укажіть дати, що стосуються утворення перших політичних партій. А 1890 р. та 1900 р. В 1892 р. та 1905 р. Б 1895 р. та 1896 р. Г 1899 р. та 1906 р. 5. Коли відбулося повстання на броненосці «Потьомкін»? А у травні 1905 р. Б у червні 1905 р. В у липні 1906 р. Г у листопаді 1906 р.
  6. 6. 6. Укажіть назву політичної партії, про яку йдеться у твердженні. «Перша легальна українська політична партія, що у своїй діяльності прагнула обстоювати соціальні інтереси селян Галичини й водночас захищати національні права українців». А Революційна українська партія (РУП) Б Українська національно-демократична партія (УНДП) В Українська соціал-демократична партія (УСДП) Г Русько-українська радикальна партія (РУРП) 7. Чим характеризувався економічний стан українських земель напередодні Першої світової війни? А надзвичайно високим рівнем розвитку промисловості Б розвитком сільського господарства та окремих, переважно видобувних, галузей промисловості В розвитком сільського господарства за відсутності промисловості Г загальним високим рівнем економічного розвитку 8. Укажіть назву політичної партГі', про яку йдеться у твердженні: «Головою партії студенти обрали Д. Антоновича, а програмним до кументом проголосили брошуру «Самостійна Україна», написану громадським діячем М. Міхновським». А Революційна українська партія (РУП) Б Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП) В Українська соціал-демократична партія (УСДП) Г Українська національно-демократична партія (УНДП) 6. Хто керував повстанням моряків севастопольської ескадри у листопаді 1905 p.? А П. Шмідт В В. Антонов-Овсієнко Б Б. Жаданівський Г Г. Вакуленчук 7. Укажіть НЕправильне судження: «Аграрна реформа П. Столипіна передбачала А здобуття селянами права особистої свободи. Б остаточну ліквідацію поміщицького землеволодіння. В руйнування селянської общини. Г дозвіл селянину отримати землю у приватну власність (хутір чи відруб)» 8. Укажіть твердження, які характеризують становище України в роки революції 1905-1907 pp. у Російській імперії. 1) Почали з’являтись українські періодичні видання. 2) Було легалізовано національні партії, відтак пожвавилася їхня діяльність. 3) Здійснювалися масові арешти та погроми прогресивних громадських організацій. 4)Заборона демократичних видань, стрімке звуження сфери вживання української мови. 5) Упровадження на значній території України стану посиленої охорони. 6) В українських містах і містечках створювались осередки «Просвіти». 7) Відбулися вибори до І Державної думи Росії, депутатами було обрано й українців. А 1 ,2 ,3, 5 В 3 ,5,6, 7 Б 2,3,5, б Г 1,2,6,7

×