โครงการพัฒนาบุคลากรดานงานหองสมุดสูประชาคมอาเซียน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555
นายเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธิ์ – นักจัดการความรูอาว...
Facebook Fanpage สําหรับหองสมุดเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน
Facebook คือ เว็บไซตในกลุมเครือขายสังคม
ออนไลนเว็บหนึ่งที่ใหบริการแบงปนเรื่องราว แสดง
ความคิดเห็น แบงปนรูปภาพ แบ...
จํานวนผูใชงาน Facebook อัพเดทในเดือนพฤษภาคม 2013 มีจํานวน 1.11 พันลานผูใชแลว
Group
เหมาะสําหรับใชงานกับคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน จุดประสงค
เดียวกัน ชอบอะไรเหมือนๆ กัน โดยสามารถเขารวมเพื่อพูดคุย แ...
Profile
Group
FanPage
http://www.socialrabbit.net/2010/08/at-last-the-difference-between-facebook-pages-groups-profiles/
http://www.balahave.com
เตรียมตัวกอนมี Facebook FanPage
Page Name
Profile Image
Page Info
เลือกชื่อที่ทําใหคนอื่นเขาใจ ชื่อหนวยงาน ชื่อโครงการ...
BY
Step
เริ่มตนทํา Facebook Fanpage กันเลย
การสมัครใชงาน
Facebook Fanpage
การปรับแตง
Facebook Fanpage
เบื้องตน
การใชง...
www.facebook.com/pages/create
เลือกหมวดหมูของหนา Facebook Fanpage โดยหองสมุดอยูใน ชอง “ธุรกิจทองถิ่น หรือ สถานที่” ->
เลือกหมวดหมู “หองสมุด” จาก...
10 Great Things to Include on Your Library’s Facebook Fan Page
1. photos of your library.
2. a library video tour or other...
Facebook Insights ดูสถิติการเขาใชแฟนเพจ
หยุดสแปม
ใชวิจารณญาณ
การใชภาษา
ลองเลนกันเลยดีกวา
Workshop : Facebook Fanpage สำหรับวงการห้องสมุดในยุคประชาคมอาเซียน
Workshop : Facebook Fanpage สำหรับวงการห้องสมุดในยุคประชาคมอาเซียน
Workshop : Facebook Fanpage สำหรับวงการห้องสมุดในยุคประชาคมอาเซียน
Workshop : Facebook Fanpage สำหรับวงการห้องสมุดในยุคประชาคมอาเซียน
Workshop : Facebook Fanpage สำหรับวงการห้องสมุดในยุคประชาคมอาเซียน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Workshop : Facebook Fanpage สำหรับวงการห้องสมุดในยุคประชาคมอาเซียน

1,021 views

Published on

เอกสารประกอบการบรรยายเชิงปฏิบัติการ Workshop : Facebook Fanpage สำหรับวงการห้องสมุดในยุคประชาคมอาเซียน จัดขึ้นที่ มรภ.ลำปาง วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,021
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop : Facebook Fanpage สำหรับวงการห้องสมุดในยุคประชาคมอาเซียน

 1. 1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานงานหองสมุดสูประชาคมอาเซียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 นายเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธิ์ – นักจัดการความรูอาวุโส TK park
 2. 2. Facebook Fanpage สําหรับหองสมุดเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน
 3. 3. Facebook คือ เว็บไซตในกลุมเครือขายสังคม ออนไลนเว็บหนึ่งที่ใหบริการแบงปนเรื่องราว แสดง ความคิดเห็น แบงปนรูปภาพ แบงปนวีดีโอ แบงปน ขอมูลในเรื่องที่สนใจ ใหกลับกลุมเพื่อนๆ ของเรา นอกจากนี้ยังใชเปนชองทางในการติดตอสื่อสาร ระหวางคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน เพื่อนที่รูจักกัน และเพื่อนใหมที่เราอยากรูจักในโลกออนไลนดวย
 4. 4. จํานวนผูใชงาน Facebook อัพเดทในเดือนพฤษภาคม 2013 มีจํานวน 1.11 พันลานผูใชแลว
 5. 5. Group เหมาะสําหรับใชงานกับคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน จุดประสงค เดียวกัน ชอบอะไรเหมือนๆ กัน โดยสามารถเขารวมเพื่อพูดคุย และ ทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการสื่อสารภายในกลุมทํางาน หรือใชเพื่อเปนกลุมกระจาย ขาวสารของคนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน
 6. 6. Profile
 7. 7. Group
 8. 8. FanPage
 9. 9. http://www.socialrabbit.net/2010/08/at-last-the-difference-between-facebook-pages-groups-profiles/
 10. 10. http://www.balahave.com
 11. 11. เตรียมตัวกอนมี Facebook FanPage Page Name Profile Image Page Info เลือกชื่อที่ทําใหคนอื่นเขาใจ ชื่อหนวยงาน ชื่อโครงการ ชื่อที่ทําใหอื่นรูวาเปนเรา เลือกภาพที่ดึงดูดใจผูใชบริการ ภาพที่ใชแทนหนาของเรา ย้ําชื่อของเราลงในภาพดวยก็ดี ลงขอมูลของหนาของเรา การติดตอสื่อสารระหวางผูใชบริการกับเราตองชัดเจน
 12. 12. BY Step เริ่มตนทํา Facebook Fanpage กันเลย การสมัครใชงาน Facebook Fanpage การปรับแตง Facebook Fanpage เบื้องตน การใชงานและรูจัก เครื่องมือที่ดีของ Facebook Fanpage
 13. 13. www.facebook.com/pages/create
 14. 14. เลือกหมวดหมูของหนา Facebook Fanpage โดยหองสมุดอยูใน ชอง “ธุรกิจทองถิ่น หรือ สถานที่” -> เลือกหมวดหมู “หองสมุด” จากนั้นก็ใสรายละเอียดในชองวางใหครบ
 15. 15. 10 Great Things to Include on Your Library’s Facebook Fan Page 1. photos of your library. 2. a library video tour or other promotional videos. 3. a calendar of library events. 4. a rss feed of your library blog. 5. information about how to contact your library. 6. library hours 7. lib guides widget 8. a survey for your patrons to answer about your library. 9. information about new book arrivals 10. links to popular library databases. อางอิงจากบทความ http://socialnetworkinglibrarian.com/2009/08/25/10-great- things-to-include-on-your-librarys-facebook-fan-page/ http://www.libraryhub.in.th/2009/08/27/promote-your- library-to-facebook/
 16. 16. Facebook Insights ดูสถิติการเขาใชแฟนเพจ
 17. 17. หยุดสแปม
 18. 18. ใชวิจารณญาณ การใชภาษา
 19. 19. ลองเลนกันเลยดีกวา

×