บทที่ 1

178 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
178
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 1

  1. 1. บทที่ 1 บทนำำ1.1 ١.١ แนวคิด ที่มำ และควำมสำำคัญ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามี บทบาทต่อการดำาเนิน ชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลาย เป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิตในยุคติดต่อข่าวสารมีความ สำาคัญ คนหันมาติดต่อทางโทรศัพท์กันมากขึ้น นอกจาก เทคโนโลยีการสื่อสารเปรียบเสมือนกับกิริยาทีประจบประแจง ่ เอาอกเอาใจกัน ในหมู่ของลิงกอริลลา และมันช่วยให้คนเราได้ ซุบซิบนินทากันอย่างสนุกสนาน นักวิชาการของศูนย์วิจัย ปัญหาสังคม ที่ออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ กล่าวแสดงความ เห็นว่า การพูดคุยกันทางโทรศัพท์มือถือของคนเรา ก็เป็น เหมือน กับการปรนนิบัติต่อกัน ในหมู่ฝูงลิงกอริลลาและ ชิมแปนซี เป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ แนบแน่น แก้ไข ความขัดแย้ง และสอนให้รู้จักการเข้าสังคมและคบหากันเป็น เพื่อน ในยุคที่มีการติดต่อสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยี กำาลัง เป็นที่นยมและมีผลกระทบในทุก ๆ ด้าน ในปัจจุบัน ทำาให้ทุก ิ คน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการ เปลียนแปลงในโลกของการสื่อสาร ด้วยการแปลงข้อมูล ่ ข่าวสารทีมีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น ่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ ใช่สามารถอ่านได้ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้ ไฮไฟฟ์ เป็นเว็บไซต์ประเภท Social Network หรืออาจเรียกในภาษาไทยว่า “เครือข่ายสังคม” หรือ “เครือข่ายมิตรภาพ”หรือ “กลุ่มสังคมออนไลน์” คือบริการผ่านเว็บไซต์ที่เป็นจุดโยงระหว่างบุคคลแต่ละคนที่มีเครือข่ายสังคมของตัวเองผ่านเน็ตเวิร์คอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเชื่อมโยงบริการต่างๆ อย่าง เมล์ เมสเซ็นเจอร์
  2. 2. เว็บบอร์ด บล็อก ฯลฯ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีก็กลุ่มย่อยตามความสนใจร่วมกัน เช่น กลุ่มคนขี่จักรยานเสือภูเขา กลุ่มแฟนคลับเดธโน้ต เป็นต้น โดยคนที่ลงทะเบียนสมัครจะกรอกข้อมูลส่วนตัวรูปภาพ อัลบั้มรูป โดยเชื่อมเครือข่ายสังคมและเครือข่ายมิตรภาพเข้าด้วยกัน ด้วยการแชร์รูป แชร์ไฟล์ดูกัน[3] ดังนั้น ผู้จัดทำาจึงได้มีความคิดที่จะนำาเสนอเอารูปแบบของเว็บไซต์ Blogger มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง hi5 เพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป1.2 วัตถุประสงค์ 1.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก ด้วย Blogger เรื่องhi5 1.2.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่อง hi5 1.2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อก ด้วย Blogger เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของ ตนเองมากกว่ายิงขึ้น่ 1.2.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทัว ๆไป ่1.3 ขอบเขตของโครงงำน 1.3.1 จัดทำำโครงงำนคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก(WebBlog) ด้วย Blogger เรื่อง hi5 1.3.2.วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่ ١.٣.٢.1 เครื่องคอมพิเตอร์ พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ١.٣.2.2 เว็บไซต์ทให้บริการเว็บบล็อก คือ ี่www.Blogger.com
  3. 3. 1.3.2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่นwww.fagebook.com www.gmail.com www.google.com ١.٣.2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่น AdobePhotoshop CS3 และ PhotoScape 2.01.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 1.٤.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (webblog)ด้วย Blogger เรื่อง Mpeg4 1.4.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำามาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือ เรื่อง Mpeg4 1.4.3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจากBlogger ได้ด้วยตนเอง และนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 1.4.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้ ١.4.5 ได้นำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์

×