Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบสมัคร

2,802 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ใบสมัคร

  1. 1. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพป. บร.3 เกมส์ 2557 ” ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่...... เดือน .......................พ.ศ. ............................. เรื่อง การสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป. บร.3 เกมส์ 2557 ” ประจาปีการศึกษา 2557 เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย ......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ข้าพเจ้า ..............................................................ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน.................................... สังกัด ...........................................................เลขที่............ ถนน ..................... แขวง/ตาบล .............................. เขต/อาเภอ ...........................จังหวัด ............................โทรศัพท์.............................โทรสาร .............................. e-mail .......................................... ขอสมัครกีฬานักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน ........... ปี เข้าร่วมแข่งขันในรายการ “สพป.บร.3 เกมส์ 2557 ประจาปีการศึกษา 2557 ข้าพเจ้าขอรับรองว่านักกีฬาในทะเบียนรายชื่อนักกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน ......... ปี เป็น นักเรียนปัจจุบันที่กาลังเรียนอยู่ในโรงเรียน......................................................... ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา...............................เขต ....... จริงและมอบหมายให้บุคคลข้างล่างนี้ทาหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆในทีม นักกีฬาประเภท ...........................ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.บร.3 เกมส์ 2557 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้มอบหมายให้บุคลากรที่ทาหน้าที่ ผู้ควบคุมทีมเป็นผู้ประสานงานแก้ปัญหาตัดสินใจ ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม ชื่อ.................................. ชื่อ........................................ นามสกุล......................... นามสกุล.............................. โทร................................ โทร...................................... ขอแสดงความนับถือ (......................................................) ผู้อานวยการโรงเรียน.........................................................
  2. 2. ใบสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน .............. ปี ปีการศึกษา 2557 …………………. วันที่....... เดือน ........................................... พ.ศ. .............................. ข้าพเจ้า .................................................... เกิดวันที่.......... เดือน .................................. พ.ศ. ................ เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก...................................................................................... อายุ........................ ปี กาลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ..................โรงเรียน ......................................................สังกัด .................................... สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.......................... เขต ........... ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท .............................................................รายการ “สพป.บร.3 เกมส์ 2557” ปีการศึกษา 2557 และยินดีที่จะ ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนดังกล่าวทุกประการ (ลงชื่อ) ....................................... ผู้สมัคร (…………………….……………. ) .............................................................................................................................................................................. คารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา ข้าพเจ้า ...................................................... ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ........................................... ขอรับรองว่า(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ...................................................................อายุ......... ปี ปัจจุบันกาลังเรียน อยู่ชั้น ............................เลขประจาตัวนักเรียน ................................... ....................... เป็นผู้มีระเบียบวินัยและ ยินดีที่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ทุกประการ (………………………………………. ) ผู้อานวยการโรงเรียน…………………………………………..

×