Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tax year 2012

291 views

Published on

อันนี้ได้มาจาก

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tax year 2012

 1. 1. TAX Personal Income Tax
 2. 2. มีห น้า ทีเ สีย ภาษีเ งิน ได้บ ค คลธรรม ่ ุ 1. บุค คลธรรมดา 2. ผู้ถ ึง แก่ค วามตายระหว่า งปีภ าษี 3. กองมรดกที่ย ัง มิไ ด้แ บ่ง 4. ห้า งหุ้น ส่ว นสามัญ ที่ไ ม่ไ ด้จ ดทะเบีย น หรือ คณะบุค คลที่ม ิใ ช่น ิต บ ุค คล ิ
 3. 3. เงิน ได้ท ี่ต ้อ งเสีย ภาษีพย์ส น ซึ่ง อาจคิด คำา นวณเป็น เงิน ได้ ิะโยชน์ซ ึ่ง อาจคิด คำา นวณได้เ ป็น เงิน ค่า ภาษีอ ากรทีผ ู้จ ่า ยเงิน หรือ ผู้อ ื่น ออกแท ่ ดิต ภาษีเ งิน ปัน ผล
 4. 4. หลัก แหล่ง เงิน ได้ Source Ruleเงิน ได้เ นื่อ งจาก1. หน้า ทีก ารงานในประเทศไทย ่2. กิจ การที่ท ำา ในประเทศไทย3. กิจ การของนายจ้า งในประเทศไทย4. ทรัพ ย์ส ิน ที่อ ยู่ใ นประเทศไทย
 5. 5. หลัก ถิน ที่อ ยู่ Residence Rule ่เงื่อ นไข1. ผู้อ ยูใ นประเทศไทย (180 วัน ) ่2. ได้ร ับ เงิน จากนอกประเทศเนือ งจาก ่ - หน้า ที่ง านทีท ำา ในต่า งประเทศ ่ - กิจ การทีท ำา ในต่า งประเทศ ่ - ทรัพ ย์ส น ทีอ ยูใ นต่า งประเทศ ิ ่ ่1. นำา เงิน นัน เข้า มาในประเทศไทยในปีท ไ ด้ร ับ เงิน ้ ี่ (ปีเ ดีย วกัน )
 6. 6. วิธ ีก ารคำา นวณภาษีเ งิน ได้บ ุค คลธรรมดา ภ.ง.ด.91 การคำา นวณภาษีเ งิน ได้บ ุค คลธรรมดาจากเงิน ได้0/91 ส ุท ธินได้ส ุท ธิ = เงิน ได้พ ึง ประเมิน – ค่า ใช้จ ่า ย – ค่า ลดหย่อ นาษีเ งิน ได้ = เงิน ได้ส ุท ธิ x อัต ราภาษีเ งิน ได้บ ุค คลธรรมดา ภ.ง.ด. การคำา นวณภาษีเ งิน ได้บ ุค คลธรรมดาจากเงิน ได้พ ึง ประเมิน 90ได้พ ึง ประเมิน (1,000,000บาทขึ้น ไป) x อัต ราร้อ ยละ 0.5 หรับ กรณีค นที่ม ีเ งิน ได้อ ื่น ๆ ที่น อกเหนือ ไปจากเงิน เดือ น ำา นวณเปรีย บเทีย บขั้น ตำ่า
 7. 7. ประเภทเงิน ได้ วิธ ีก ารหัก ค่า ใช้ อัต ราการหัก ค่า ใช้จ ่า ย จ่า ยม.40(1) เงิน เดือ น แบบเหมาอย่า ง 40%ไม่เ กิน 60,000ประโยชน์อ ื่น ที่ไ ด้จ ากการ เดีย ว บาทจ้า งแรงงานม.40(2) เงิน ได้จ ากหน้า ที่ แบบเหมาอย่า ง 40%ไม่เ กิน 60,000ตำา แหน่ง งานที่ท ำา การ เดีย ว บาทรับ จ้า งทำา งานให้ม.40(3) ค่า ลิข สิท ธิ์ แบบเหมาอย่า ง 40%ไม่เ กิน 60,000 เดีย ว บาทม.40(4) ดอกเบี้ย หัก ค่า ใช้จ ่า ยไม่เงิน ปัน ผล กำา ไรจากการ ได้ขายหุ้นม.40(5) ค่า เช่า ทรัพ ย์ส ิน แบบเหมา / ตาม -บ้า น สิ่ง ปลูก สร้า ง 30% จริง (ตามความ -ที่ด ิน ใช้ใ นการเกษตร จำา เป็น และ 20% สมควร) -ที่ด ิน ไม่ไ ด้ใ ช้ การเกษตร 15% -ยานพาหนะ 30% -ทรัพ ย์ส ิน อื่น 10%
 8. 8. ประเภทเงิน ได้ วิธ ีก ารหัก ค่า ใช้ อัต ราการหัก ค่า ใช้จ ่า ย จ่า ยม.40(6) เงิน ได้จ ากการ แบบเหมา/ตาม -โรคศิล ปะ 60%ประกอบวิช าชีพ อิส ระ (6 จริง -กฎหมาย,บัญ ชี,สถาปวิช าชีพ ) นิก , วิศ วกร และ ประณีต ศิล ปกรรม 30%ม.40(7) เงิน ได้จ ากการ แบบเหมา/ตาม 70%เป็น ผู้ร ับ เหมาที่จ ัด เตรีย ม จริงสัม ภาระเองในส่ว นสำา คัญ นอกจากเครื่อ งมือม.40(8) เงิน ได้จ ากธุร กิจ แบบเหมา/ตาม การหัก ค่า ใช้จ ่า ยแบบการพาณิช ย์ การเกษตร จริง เหมาให้ด ูพ ระราชขนส่ง อุต สาหกรรม กฤษฎีก า ฉบับ ที่ 11 หากไม่ม ีร ะบุไ ว้ ต้อ ง หัก ค่า ใช้จ ่า ยแบบตาม จริง เท่า นั้น
 9. 9. ค่า ใช้จ ่า ยสำา หรับ เงิน ได้ ม .40(8)(พ.ร.ฎ.11)• การเปิด ร้า นอาหาร โรงแรม ทำา ร้อ ยละ 70 รองเท้า เครื่อ งหนัง ร้อ ยละ 70• การเปิด ร้า นขายเครื่อ งดื่ม , ล้า งรูป , ร้อ ยละ 75 ตัด เสื้อ ผ้า , ตัด ผม ร้อ ยละ 75• การค้า เครื่อ งเงิน ทอง อัญ มณี. การ ร้อ ยละ 80 ทำา วรรณกรรม ร้อ ยละ 80• สถานพยาบาลที่ม ีเ ตีย งรับ ผูป ่ว ยไว้ ้ ร้อ ยละ 85 ค้า งคืน ร้อ ยละ 85• การทำา นำ้า แข็ง , การซัก รีด , ทำา ป่า ไม้ ร้อ ยละ 85 สวนยาง <300,000 ร้อ ย• การขายของซึ่ง ผู้ข ายไม่ไ ด้เ ป็น ผูผ ลิต ้ ละ 60• การฟอกหนัง , ทำา นำ้า ตาล >300,000 ร้อ ย• การจับ สัต ว์น ำ้า , เลี้ย งสัต ว์เ พื่อ ขาย ละ 40• โรงสีข าว, โรงเลื่อ ย แต่ไ ม่เ กิน• การแสดงของนัก แสดงละคร 600,000 บาท ภาพยนตร์ วิท ยุ โทรทัศ น์ นัก ร้อ ง ดนตรี นัก กีฬ าอาชีพ
 10. 10. ความหมายของ “การหัก ลดหย่อ น ”การหัก ลดหย่อ นรายการต่างๆ ทีกฎหมายได้กำาหนดให้หักได้เพิ่มขึ้น หลังจากได้หักค่าใช ่จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการ บรรเทาภาระภาษี ให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำาเงินไดที่เหลือ ซึ่งเรียกว่า เงิน ได้ส ุท ธิ ไปคำานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไบุคคลธรรมดา
 11. 11. 1. ค่า ลดหย่อ นส่ว นตัว ของผูม ีเ งิน ได้ ้ 30,000 บาท
 12. 12. 3. ค่า ลดหย่อ นบุต ร 1. บุต รชอบด้ว ยกฎหมายของผูม ีเ งิน ได้ / คู่ส มรส ้ 2. บุต รบุญ ธรรมของผู้ม ีเ งิน ได้ (ให้ห ัก ลดหย่อ นในฐานะบุต รบุญ ธรรม ได้แ ต่ฐ านะเดีย ว)  มีร ายได้ไ ม่ถ ึง 15,000 บาทนต่อ ปี  เป็ ผูเ ยาว์ (อายุไ ม่ถ ึง 20 ปี หรือ ยัง ไม่บ รรลุ ้ นิต อ ายุไ ม่เ กิน 25 ปี และยัง ศึก ษาอยูใ นมหาวิท ยาลัย  มี ิภ าวะโดยการสมรส ) ่ หรือ ชั้น่ง ให้เ ป็ก ษา  ศาลสั อุด มศึ น คนไร้ค วามสามารถ หรือ เสมือ น ไร้ค วามสามารถ นับ เฉพาะบุต รทีม ีช ว ิต อยู่ต ามลำา ดับ อายุส ูง สุด ของบุต ร หาร 2 กับ คู่ส มรสที่ ่ ี 3 คน @15,000 บาท มีเ งิน ได้ แยกยื่น ภาษี กรณีห ม้า ย (หย่า ในปีก ่อ นหน้า นี้) หัก ลดหย่อ นได้เ ฉพาะบุต รที่อ ยู่ใ นความ ปกครอง และฝ่า ยที่ม ิไ ด้ป กครองบุต รหัก ลดหย่อ นได้เ มื่อ มีห ลัก ฐานเป็น ผู้ อุป การะเลี้ย งดูบ ุต ร เช่น ส่ง ค่า เลี้ย งดู จ่า ยค่า เทอม ซื้อ สิ่ง ของให้ พาไปเที่ย ว
 13. 13. 4. ค่า ลดหย่อ นการศึก ษาของบุต ร 1. สถานศึก ษาจะต้อ งอยู่ใ น 2. การศึก ษาตัง แต่ร ะดับ ชัน อนุบ าล ถึง ้ ้ ประเทศไทย 3 คน@2,000 บาท อุด มศึก ษา นับ เฉพาะบุต รที่ม ีช ีว ิต อยู่ต ามลำา ดับ อายุส ูง สุด ของบุต ร หาร 2 กับ คู่ส มรสที่ม ีเ งิน ได้ แยกยื่น ภาษี กรณีห ม้า ย (หย่า ในปีก อ นหน้า นี้) หัก ลดหย่อ นได้เ ฉพาะบุต รที่อ ยู่ใ น ่ ความปกครอง และฝ่า ยที่ม ิไ ด้ป กครองบุต รหัก ลดหย่อ นได้เ มื่อ มีห ลัก ฐานเป็น ผู้อ ุป การะเลี้ย งดูบ ุต ร เช่น ส่ง ค่า เลี้ย งดู จ่า ยค่า เทอม ซื้อ
 14. 14. 2. ค่า ลดหย่อ นคูส มรสของผู้ม เ งิน ได้ ่ ี 30,000 1. คู่ส มรสไม่ม ีเ งิน ได้ บาท 2. คู่ส มรสมีเ งิน ได้ จด X ทะเบีย นปีน ี้ 3. คู่ส มรสมีเ งิน ได้ จดทะเบีย น ภาษี ยื่น ก่อ นปีน ี้ แยกยื่น รวมกัน X ี ่ ภาษี ผู้ม เ งิน ได้อ ยูใ นประเทศไทยระยะเวลารวมกัน ถึง 180 วัน ในปีภ าษี หัก ลดหย่อ นคูส มรสได้ ่ ผู้ม ทีเน น ผูอ ยูใ นไทยหรือ ต่า งประเทศ ทัง ีเ งิ ป็ได้ ้อ ยู่่ใ นประเทศไทยระยะเวลารวมกัน ไม่ถ ึง 180 วัน ในปีภ าษี หัก ลดหย่อ นคู่ ้ ่ สมรสได้ท ั้ง ทีเ ป็น ผู้อ ยู่ใ นไทยเท่า นั้น ่
 15. 15. 5. ค่า ลดหย่อ นบิด ามารดา 4 คน@30,000 1. บิด า-มารดาของผู้ม ี 2. บิด า-มารดาของคู่ส มรส บาท เงิน ได้ 3. บิด า-มารดาของคู่ส มรสมี ไม่ม ีเ งิน ได้  อายุ 60 ปีบ ริบ ูร ณ์ข ึ้น ไป เงิน ได้ ยื่น รวม  รายได้ต ่อ ปี ไม่เ กิน 30,000  ไม่ต ้อ งมีช ื่อ ในทะเบีย นบ้า น บาท/ปี อ รับ รองว่า เป็น บุต รทีเ ป็น ผูอ ุป การะเลี้ย งดูเ พีย ง  มีห นัง สื ่ ้ ผูเ ดีย ว ้
 16. 16. 6. ค่า ลดหย่อ นเบี้ย ประกัน สุข ภาพบิด ามารดา 1. บิด า-มารดาของผู้ม ีเ งิน ได้ 2. บิด า-มารดาของคู่ส มรสไม่ม ี 3. บิด า-มารดาของคู่ส มรสมี เงิน ได้ เงิน รายได้ต ่อ ปี ไม่เ กิน 30,000 ได้ ยื่น รวม 4 คน<=15,000 บาท/ปี ผู้ม ีเ งิน ได้อ ยู่ใ นประเทศไทยระยะเวลารวมกัน ไม่ถ ึง 180 วัน ใน ปีภ าษี หัก ลดหย่อ นได้เ ฉพาะบิด ามารดาทีอ ยูใ นประเทศไทย ่ ่ เท่า นั้น
 17. 17. 7. ค่า ลดหย่อ นเบีย ประกัน ชีว ิต ้ 1. ผูม ีเ งิน ได้ ้ 100,000 บาท 2. คู่ส มรสไม่ม ีเ งิน ได้ 100,000 10,000 - กรมธรรม์ป ระกัน ชีว ิต มีก ำา หนดเวลาตั้ง แต่ 10 ปี ขึน ไป ้ - กรมธรรม์ท ี่ไ ม่ไ ด้ก ำา หนดอายุก รมธรรม์ / กำา หนด ไว้ต ลอดชีพ จะต้อ ง ระบุร ะยะเวลาการจ่า ยเบี้ย ประกัน ตั้ง แต่ 10 ปี ขึน ไป ้ - ผู้ร ับ ประกัน ประกอบกิจ การประกัน ชีว ิต ใน ประเทศไทย
 18. 18. 7. ค่า ลดหย่อ นเบีย ประกัน ชีว ิต บำา นาญ ้ 200,000 บาท  กรมธรรม์ป ระกัน ชีว ิต แบบบำา นาญ ลดหย่อ นได้ ตามจริง ในอัต ราไม่เ กิน ร้อ ยละ 15% ของเงิน ได้พ ง ึ ประเมิน แต่ไ ม่เ กิน 200,000 บาท  ทั้ง นี้ เมือ นับ รวมกับ เงิน กองทุน สำา รองเลี้ย งชีพ ่ หรือ กองทุน บำา เหน็จ บำา นาญข้า ราชการ หรือ กองทุ นครูฯ  หรือ ค่า ซื้อ หน่ว ยลงทุน ในกองทุน รวม RMF จะต้อ ง ไม่เ กิน 500,000 บาท
 19. 19. ค่า ลดหย่อ นเงิน สะสมเข้า กองทุน สำา รองเลี้ย งชีพ (PVF)  ไม่เ กิน 15% ของเงิน ได้  ไม่เ กิน 500,000 บาท เมือ รวม ่ กับ ค่า ซื้อ หน่ว ยลงทุน RMF PVF+RMF <= 500,000
 20. 20. ค่า ลดหย่อ นเงิน ค่า ซื้อ หน่ว ยลงทุน RMF  ไม่ต ำ่า กว่า 3% ของเงิน ได้ หรือ  ไม่เ กิบาท 5,000 น 15% ของเงิน ได้  ไม่เ กิน 500,000 บาท เมื่อ รวมกับ เงิน สะสมที่จ ่า ยเข้า กองทุน สำา รองเลี้ย งชีพ ซื้อ ปี เว้น ปี ได้ ถือ หน่ว ยลงทุน ไม่น ้อ ยกว่า 5 ปี และถือ จนครบ อายุ 55 ปี PVF+RMF <= 500,000
 21. 21. 10. ค่า ลดหย่อ นเงิน ค่า ซือ หน่ว ยลงทุน LTF ้  ไม่เ กิน 15% ของเงิน ได้  ไม่เ กิน 500,000 บาท ต้อ งถือ หน่ว ยลงทุน ไม่น ้อ ยกว่า 5 ปีป ฏิท ิน LTF 500,000
 22. 22. 11. ค่า ลดหย่อ นดอกเบี้ย เงิน กูย ืม เพือ ทีอ ยู่ ้ ่ ่ กู้ย ม จาก ธนาคาร , บริษ ท เงิน ทุน , บริษ ัท หลัก ทรัพ ย์ , ื ั 100,000 เครดิต ฟองซิเ อร์ , บริษ ัท ประกัน ชีว ิต , สหกรณ์ นายจ้า ง - บาท สวัส ดิก าร, บรรษัท ตลาดรองสิน เชื่อ ที่อ ยูอ าศัย กองทุน รวม ่ อสัง หาริม ทรัพ ย์ , กองทุน รวมเพื่อ แก้ไ ขปัญ หาในระบบ สถาบัน การเงิน , กบข.  ใช้เ ป็น ที่อ ยู่อ าศัย  ไม่จ ำา เป็น ต้อ งมีช ื่อ ในทะเบีย น  า น ลดหย่อ นได้ม ากกว่า 1 แห่ง บ้ หัก  กู้ร ่ว มสามารถหัก ลดหย่อ นได้ต าม สัด ส่ว น
 23. 23. 12. ค่า ลดหย่อ นเงิน สมทบประกัน สัง คม • หัก ลดหย่อ นได้ต ามที่จ ่า ย จริง แต่ไ ม่เ กิน 9,000 บาท*** ข้อ มูล การลดหย่อ นข้า งต้น สำา หรับ การลดหย่อ นในปีภ าษี 2552 เท่า นั้นสำา หรับ ปีถ ัด ไปรอประกาศจากทางสำา นัก งานประกัน สัง คม
 24. 24. 13. ค่า ลดหย่อ นเงิน สนับ สนุน เพื่อ การศึก ษา  เป็น ค่า ใช้จ ่า ยสำา หรับ โครงการที่ก ระทรวงศึก ษาธิก ารได้ใ ห้ ความเห็น ชอบ  จัด หาหรือ จัด สร้า งอาคาร อาคารพร้อ มที่ด น หรือิ ที่ด น ให้แ ก่ส ถานศึก ษา ิ  จัด หาวัส ดุอ ุป กรณ์ทพือ การศึก ษา แบบเรีย น เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ างการศึ เ ่ ก ษา ตำา รา วัส ดุอ ุป กรณ์อ ื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การศึก ษาให้แ ก่ส ถานศึก ษา 2 เท่า ของเงิน สนับ สนุน แต่ไ ม่เ กิน 10% ของเงิน ได้ หลัง หัก ค่า ใช้จ ่า ยและค่า ลดหย่อ น
 25. 25. 14. ค่า ลดหย่อ นเงิน บริจ าค“10% ของเงิน ได้ หลัง หัก ค่า ใช้ จ่า ย และค่า ลดหย่อ น 14 ประเภท”
 26. 26. ชนิด ของค่า ลดหย่อ น 1. ค่า ลดหย่อ นส่ว นตัว ของผูม ีเ งิน ได้ ้ 30,000 2. ค่า ลดหย่อ นคู่ส มรสของผู้ม เ งิน ได้ ี 30,000 3. ค่า ลดหย่อ นบุต ร 3 @15,000 4. ค่า ลดหย่อ นการศึก ษาของบุต ร 3@ 2,000 5. ค่า ลดหย่อ นบิด ามารดา 4 @ 30,000 6. ค่า ลดหย่อ นเบี้ย ประกัน สุข ภาพบิด ามารดา 15,000 7. ค่า ลดหย่อ นเบี้ย ประกัน ชีว ิต 100,000 + 10,000 8. ค่า ลดหย่อ นเงิน สะสมที่จ ่า ยเข้า กองทุน สำา รองเลี้ย งชีพ 10,000 9. ค่า ลดหย่อ นเงิน ค่า ซื้อ หน่ว ยลงทุน ในกองทุน RMF 500,000 10. ค่า ลดหย่อ นเงิน ค่า ซื้อ หน่ว ยลงทุน ในกองทุน LTF 500,000 11. ค่า ลดหย่อ นดอกเบี้ย เงิน กู้ย ืม เพื่อ ทีอ ยู่อ าศัย ่ 100,000 12. ค่า ลดหย่อ นเงิน สมทบทีจ ่า ยเข้า กองทุน ประกัน สัง คม ่ 9,000 13. ค่า ลดหย่อ นเงิน สนับ สนุน เพือ การศึก ษา ่
 27. 27. ตัว อย่า ง: เงิน ได้ส ุท ธิ 6,000,000 บาท ช่ว งเงิน ที่ เงิน ได้ ภาษีเ งิน ได้ เงิน ได้ส ท ธิ ุ อัต ราภาษี (บาท) (ร้อ ยละ) ได้น ำา ไป สุท ธิ (บาท) คำา นวณ สะสม(บาท ภาษี(บาท) )ไม่เ กิน 150,000 ยกเว้น ภาษี 150,000 150,000 0 150,001 – ร้อ ยละ 10 350,000 500,000 35,000 500,000 500,001 – 1,000,00 ร้อ ยละ 20 500,000 100,000 1,000,000 0 1,000,001 – 3,000,00 4,000,00 ร้อ ยละ 30 900,000 4,000,000 0 0 2,000,00 6,000,00ตั้ง แต่ 4,000,001 ร้อ ยละ 37 740,000 0 0 รวมภาษีเ งิน ได้ท ง สิน ั้ ้ 1,775,00 0
 28. 28. คำานวณภาษี• นายอดุลย์ กองทอง สถานภาพโสด ได้ รับเงินเดือนๆละ39,000 บาท โบนัส 108,000 บาท มีเงินสมทบกองทุน สำารองเลี้ยงชีพจากนายจ้างในอัตราร้อย ละ 10 ของเงินเดือน ซึ่งอดุลย์ จะต้อง จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนดังกล่าวในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือน นอกจากนี้ยังจะ ต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคมในอัตราคงที่ เดือนละ 723 บาท ตามกฎหมายกำาหนด นายอดุลย์ จะต้องเสียภาษีเท่าใด
 29. 29. • คุณ บัญ ชา ชมพู่ สถานภาพสมรสกับ คุณ บุษ บา ชมพู่ มีบ ุต ร 1 คน ปัจ จุบ ัน กำา ลัง ศึก ษาอยู่ช ั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 5 คุณ บัญ ชา ได้ร ับ เงิน เดือ นๆละ 66,340 บาท โบนัส จำา นวน 62,000 บาท และ จ่า ยเงิน สะสมเข้า กองทุน สำา รองเลี้ย ง ชีพ ในอัต ราร้อ ยละ 3 ของเงิน เดือ น และจ่า ยค่า เบี้ย ประกัน สัง คมในอัต รา คงที่เ ดือ นละ 723 บาท ผ่อ นบ้า นราคา 3 ล้า น เฉพาะดอกเบี้ย ปีล ะ 120,000 บาท ในแต่ล ะเดือ นยัง มีร ายจ่า ยในรูป ของเงิน ลงทุน ในกองทุน รวมหุ้น ระยะ ยาวเดือ นละ 2,000 บาท และกองทุน รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ เฉลี่ย เดือ นละ 2,000 บาท และจ่า ยเบี้ย ประกัน ชีว ิต ปี ละ 15,000 บาท ส่ว นคุณ บุษ บาเป็น แม่
 30. 30. กองทุน รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ (RMF) Retirement Mutual Fund เป็น กองทุน รวม ประเภทหนึ่ง ซึ่ง มีว ัต ถุป ระสงค์พ ิเ ศษแตกต่า งจาก กองทุน รวมทั่ว ไป คือ RMF เป็น เครื่อ งมือ หนึ่ง ใน การสะสมเงิน ไว้ใ ช้ใ นวัย เกษีย ณ ที่ท างการ ให้ก ารสนับ สนุน สิท ธิป ระโยชน์ท างภาษีแ ก่ผ ู้ ลงทุน เพื่อ เป็น แรงจูง ใจ เหมาะกับ คนทุก กลุ่ม ที่ต ้อ งการออมเงิน เพื่อ วัย เกษีย ณ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง คนที่ย ัง ไม่ม ี สวัส ดิก ารออมเงิน เพื่อ วัย เกษีย ณ เข่น กองทุน สำา รองเลี้ย งชีพ หรือ กองทุน บำา เหน็จ บำา นาญ ข้า ราชการ (กบข.) มารองรับ หรือ มีส วัส ดิก ารดัง กล่า วแต่ย ัง มีก ำา ลัง ออมเพื่อ มากกว่า นั้น อีก
 31. 31. สิท ธิป ระโยชน์ท างภาษีข อง RMFทางที่ 1 เงิน ซื้อ หน่ว ยลงทุน RMF จะได้ร ับยกเว้น ไม่ต ้อ งนำา ไปรวมคำา นวณเพื่อ เสีย ภาษีเงิน ได้บ ุค คลธรรมดา ตามที่จ ่า ยจริง สูง สุด ไม่เกิน 15% ของเงิน ได้ใ นแต่ล ะปี เมื่อ นับ รวมเงิน สะสมเข้า กองทุน สำา รองเลี้ย งชีพ หรือกองทุน บำา เหน็จ บำา นาญข้า ราชการแล้ว ต้อ งไม่เ กิน 500,000 บาท (ขาเข้า /เงิน ลงทุน )ทางที่ 2 กำา ไรจากการขายคืน หน่ว ยลงทุน(Capital Gain) ไม่ต ้อ งนำา ไปรวมคำา นวณเพื่อเสีย ภาษีเ งิน ได้บ ุค คลธรรมดา (ขาออก/ผลประโยชน์ท ี่ไ ด้ร ับ )
 32. 32. เงื่อ นไขการลงทุน ของ RMF• ต้อ งลงทุน ใน RMF อย่า งต่อ เนื่อ ง ไม่น ้อ ย กว่า ปีล ะ 1 ครั้ง• ลงทุน ขั้น ตำ่า 3% ของเงิน ได้ใ นแต่ล ะปี หรือ 5,000 บาท (แล้ว แต่ว ่า จำา นวนใดจะตำ่า กว่า )• ต้อ งไม่ร ะงับ การซื้อ หน่ว ยลงทุน เกิน กว่า 1 ปีต ด ต่อ กัน ิ• ซื้อ หน่ว ยลงทุน RMF แล้ว ต้อ งนำา มาใช้ล ด หย่อ นภาษีเ งิน ได้• ต้อ งลงทุน มาแล้ว ไม่น ้อ ยกว่า 5 ปี (นับ แบบ วัน ชนวัน โดยเริ่ม นับ จากครั้ง แรกทีซ ื้อ ่ หน่ว ยลงทุน ) และต้อ งถือ หน่ว ยลงทุน จนผู้ ลงทุน อายุค รบ 55 ปีบ ริบ ูร ณ์
 33. 33. การผิด เงื่อ นไขการลงทุน RMF 1. ระงับ การซื้อ หน่ว ยลงทุน เกิน กว่า 1 ปี ติด ต่อ กัน หรือ 2. ลงทุน ขั้น ตำ่า ไม่เ ป็น ไปตามกฎเกณฑ์ท ี่ กำา หนดไว้ (ไม่น ้อ ยกว่า 3% ของเงิน ได้ หรือ ไม่ต ำ่า กว่า 5,000 บาท) หรือ 3. ขายหน่ว ยลงทุน ก่อ นถือ ครองหน่ว ยลงทุน 5 ปี หรือ 4. ถือ ครองมาแล้ว เกิน กว่า 5 ปี แต่ข าย หน่ว ยลงทุน ก่อ นอายุค รบ 55 ปีบ ริบ ูร ณ์
 34. 34. ณีผ ิด เงื่อ นไขการลงทุน ใน RMF (ตอนขา • กรณีท ี่ล งทุน ไม่ถ ึง 5 ปี และมีก ารผิด เงือ นไข ่ 1. ต้อ งคืน เงิน ภาษีท ั้ง หมดทุก ปี ที่ไ ด้ร ับ ยกเว้น ไป 2. เมื่อ ขายหน่ว ยลงทุน ต้อ งนำา กำา ไร จากการขายคืน หน่ว ยลงทุน (capital gain) มารวมคำา นวณเพื่อ เสีย ภาษีเ งิน ได้
 35. 35. สิท ธิป ระโยชน์ท างภาษีข อง LTF ทางที่ 1 เงิน ซื้อ หน่ว ยลงทุน LTF จะได้ รับ ยกเว้น ไม่ต ้อ งนำา ไปรวมคำา นวณเพื่อ เสีย ภาษีเ งิน ได้บ ุค คลธรรมดา ตามที่จ ่า ย จริง ได้ไ ม่เ กิน ร้อ ยละ 15% สูง สุด ไม่เ กิน 500,000 บาท ของเงิน ได้ใ นแต่ล ะปี โดยไม่น ับ รวมกับ RMF และกองทุน สำา รองเลีย งชีพ ้ ทางที่ 2 กำา ไรจากการขายคืน หน่ว ย ลงทุน (Capital Gain) ไม่ต ้อ งนำา ไปรวม คำา นวณเพือ เสีย ภาษีเ งิน ได้บ ุค คล ่
 36. 36. ประเภทเงิน ได้ อัต ราภาษี ผลการเป็น Final หัก Tax ณ ที่จ ่า ย1. ดอกเบี้ย ต่า ง ๆ 15% นำา มารวมหรือ ไม่ร วม เป็น เงิน ได้ต อนสิ้น ปี ได้2. ผลต่า งหรือ ส่ว นลด 15% นำา มารวมหรือ ไม่ร วมระหว่า งราคาไถ่ถ อนกับ เป็น เงิน ได้ต อนสิ้น ปีราคาหน้า ตราสารหนี้ ได้3. กำา ไรจากการขาย 15% นำา มารวมหรือ ไม่ร วมตราสารหนี้ เป็น เงิน ได้ต อนสิ้น ปี ได้4. เงิน ปัน ผล 10% นำา มารวมหรือ ไม่ร วม เป็น เงิน ได้ต อนสิ้น ปี ได้5. รายได้จ ากการขาย ตามที่ นำา มารวมหรือ ไม่ร วมอสัง หาริม ทรัพ ย์ (มรดก, สำา นัก งาน เป็น เงิน ได้ต อนสิ้น ปีไม่ไ ด้ม ุ่ง ค้า หากำา ไร ) ที่ด ิน ได้ คำา นวณหัก
 37. 37. The End

×