Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Network Security with ISA Server 2006

459 views

Published on

This is the assignment of BBU student on the topic "Network Security with ISA Server 2006". There are several factor that need to put in place.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Network Security with ISA Server 2006

 1. 1. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU ្រកុមហនុ៊ Eastern Worldwide Logistic (Cambodia).Ltd 1 ចំណងេជើង Projects: Network Security (ISA Server 2006) េឡើងករពរេƽយ្រកុម Assignment ១-ខ សុភ -េលខទូរស័ពទ: ០១២ ៨៩៨ ៥២៩ -ǒរអគិគសនី: Khasophea@gmail.com ២-ឡុក សីǎ -េលខទូរស័ពទ: ០៨០ ៥៥៥ ៥៨០ -ǒរអគិគសនី: seyla_555@yahoo.com ៣-ជឹម ចនថ -េលខទូរស័ពទ: ០៩២ ៣៧០ ០០៧ -ǒរអគិគសនី: yim.chantha@yahoo.com ៤-្របជញ រតន -េលខទូរស័ពទ: ០៩២ ២៦៩ ៩៧៦ -ǒរអគិគសនី: ratana_prach@yahoo.com ៥-លី តុǎ -េលខទូរស័ពទ: ០១៦ ៩៩៩ ០៨៥ -ǒរអគិគសនី: tola168@yahoo.com ៦-នុត រƽ្ឋ -េលខទូរស័ពទ: ០៧៨ ៨៨១ ៤៨៩ -ǒរអគិគសនី: nuth.rotha@yahoo.com
 2. 2. ǒ ǒក ្របធ ល.រ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ កលវទិយល័ ល័យ េបៀល្រប កលវិទយល័យ េ េបៀល្របយ ធនបទគេ្រ េឈមះនិសƞិ ខ សុភ ឡុក សីǎ ជឹម ចនថ ្របជញ រតន លី តុǎ នុត រƽ្ឋ ជំនន់ ្រមង៖ Netw ិត េភទ ស ពិ ប ប ប ន ប ប ប បយ ្រពះǍជ ជតិ ǒ ǁច្រក សន ្រពះម 6 ទ្រមង់ ន់ទី ៩ វគគទី ƽក់ពិនទុគ ២ ឆនំទី ៤ ឆ work Securit ty (ISA Serv លកណខៈវនិិ សកមមភព ( ពិនុទអតិ ១០) និច័ឆយ (ពិនុអទតិ ǒរ អតិ១០) ខឹ្លម (ពិនុទអ រចនបទ ពិនុទអតិ ៥ 2 ្រកកមពុ ជ មǓកƞ្រត គេ្រមង ឆមសទី ២ ្រ ver 2006) តិបរមិ ៣០/៣ ទ( ៥) អកខǍវរិទុ(ធ ពិនុទអតិ ៥) ្រកុម ៧ ០) េយប សរុប B BBU បល់ǒ្រǒ្តចរយ រយដឹកនំ
 3. 3. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU មតិក ល.រ ទំព័រ ១.េសចកី្តេផើ្តម ……………………………………………………………… ២ ២.ចំេǁទបញ្ហ ……………………………………………………………………… ២ ៣.េគលបំណងរបស់គេ្រមង ……………………………………………………… ៣ ៤.សកមមភពរបស់គេ្រមង …………………………………………………………… ៤ ៥.ត្រមូវកររបស់គេ្រមង …………………………………………………………… ៦ ៥.១.្របេភទComputer User Hardware ………………………………………… ៦ ៥.២.្របេភទComputer Client Software ………………………………………… ៧ ៥.៣.្របេភទComputer Server Hardware ……………………………………… ៨ ៥.៤.្របេភទComputer Server Software ………………………………………… ៩ ៦.គេ្រមងថវកិលំអិត ……………………………………………………………… ៩ ៦.១.បុគគលិកែដល្រតូវបេ្រមើករងរកុនង្របព័នធ …………………………………… ៩ ៦.២.ករចំǁយស្រមប់ឧបករណ៏ និងកុំពយូទ័រ ………………………………… ១០ ៦.៣.ករចំǁយេលើ Software License ………………………………………… ១០ ៧.ករអនុវត្តន៍គេ្រមង ……………………………………………………………… ១១ ៨.េសចកី្តសនិនƽ្ឋន ……………………………………………………………………… ១១ 3
 4. 4. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU េសចកីស្តេងបខៃនគេ្រមង េនេលើពិភពេǎកេយើងនេពលបចុចបបននេនះ មនកររកីចេ្រមើនឥតឈប់ឈរពី មួយៃថងេទមួយៃថង េទេលើ្របព័នធបេចចកវទិយ និង ទូរគមនគមន៍ ។ សព្វៃថងេនះ រហូតដល់េគចត់ ទុកថ ជសម័យកុំពយូទ័រ ែដលេ្របើ្របស់សព្វៃថងǂមបǁ្តǒថប័នរដ្ឋ អងគករ និង ្រកុមហុ៊ន ឯកជនេសើរទែតទំងអស់្រតូវបន តភជប់ជបǁ្តញ Network េហើយែថមទំងមនេសǏកមម Internet និង Email េទៀតផង ។ ករែដលកុំពយូទ័រ និង កុំពយូទ័រតភជ ប់គន មនលកខណៈជបǁ្តញ Network េនះេហើយ ែដលេធើ្វឲយ្របព័នធ Network មនករេ្រគះថនក់យ៉ងខ្លំងពីសំǁក់ពួក Hacker និង Virus ។ េƽយេមើលេឃើញនូវភពខ្វះខតខងែផនក Network គមនសុវតិថភព (Security) េនះ េហើយបនជ្រកុមនិសƞិត េយើងខុំញបនសេ្រមចចិត្តរមួគនេលើកយក្របធនបទ ករតមេឡើង ្របព័នធ Network Security េន្រកុមហ៊ុន Eastern worldwide logistic(Cambodia).Ltd មកេធើ្វករសិកǜ្រǒវ្រជវ េដើមបីតំេឡើង្របព័នធករពរ សុវតិថភពដល់្រកុមហុ៊ន។ ជលទធ ផល្រកុមរបស់េយើងខុំញបនេ្រជើសេរសើយកកមមវធិី ISA Server 2006 (Internet Security & Acceleration) េទǂមស្រមូវករ និង ភពចំបច់របស់្រកុមហ៊ុនេនះ េដើមបី្រគប់្រគង្របព័នធ Security និង Internet Sharing េទដល់ User នីមួយៗ េទǂម ត្រមូវករ និង តួនទីរបស់ User និងករពរនូវ្របព័នធ Network Security ពីខងេ្រក េƽយ រួមផƞំ្របព័នធ Network Security ែដលមន ្រǒប់ពីមុនរបស់្រកុមហុ៊នេǒយេធើ្វឲយ្របព័នធ Network Security កន់ែតមនសុវតិថភព ជងមុន គួរជទីទុកចិត្ត ។ ថី្វតបិតែតករសិកǜ្រǒវ្រជវេនះ បនទទួលេជគជ័យក៏េƽយេនែតមនភព ខ្វះ ខតជពុំខន ដូចេនះ្រកុមនិសƞិតេយើងខុំញទំងអស់គនរងចំទទួលកររះិគន់ និង ែកលំអរកុនង ន័យǒថបន អំពីសំǁក់េǎកǒ្រǒ្តចរយ និង មិត្តនិសƞិតទំងអស់ េដើមបីេធើ្វឲយករសិកǜេនះកន់ែតមនភព្របេសើរេឡើង និង ទុកជឯកǒរស្រមប់អនក សិកǜ្រǒវ្រជវ ជំនន់េ្រកយៗ េទៀត ។ 4
 5. 5. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU System Interface of Company 5
 6. 6. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU 6 ១-េសចកីេ្តផើម្ត នេពលបចុចបបននេនះ ពិភពេǎកកំពុងែត្របកួត្របែជងគនេលើ្រគប់វសិ័យេសដ្ឋកិចចយ៉ង ខ្លំងក្លេហើយ្របេទសនីមួយៗ កុនងេǎកេយើងេនះ េដើមបីទទួលបនេជគជ័យេលើវសិ័យ េសដ្ឋកិចចេគ្រតូវពឹងែផ្អកយ៉ងខ្លំងេទេលើបេចចកវទិយទំេនើបៗ ទន់សម័យេហើយកុនងេនះបេចចក វទិយែដលកំពុងេពញនិយម និង រកីចេ្រមើនឈនមុខេគេនះ គឺវសិ័យព័ត៌មនវទិយ ែដលជ បេចចកវទិយមួយែដលយកេទ េ្របើ្របស់េលើ្រគប់វសិ័យទំងអស់ ។ ចំែណកឯ្របេទសកមុពជេយើងវញិ េƽយមនករេបើកចំហរនូវទីផǜរេសរែីដលជេហតុ ជំរញុឲយមនកររកីចេ្រមើនយ៉ងខ្លំងទំងែផនកសមភរៈបេចចកេទសថីមៗ ជពិេសសបេចចកវទិយ ព័ត៌មនវទិយ ។ សព្វៃថងេនះ បេចចកវទិយព័ត៌មនវទិយែដលមនករេ្របើ្របស់កុំពយូទ័រេលើ្រគប់ វសិ័យេហើយ េដើមបីឲយមនភពកន់ែតងយ្រសួលកុនងករទំនក់ទំនងរǏង កុំពយូទ័រមួយេទកន់ កុំពយូទ័រមួយេទៀតេនះ គឺករេ្របើ្របស់កុំពយូទ័រែដលមនលកខណៈជបǁ្តញ Network, Internet and Email េƽយ េហតុេនះេហើយេទើប្រកុមហ៊ុន Eastern worldwide logistic (Cambodia).Ltd បនេ្រជើសេរសើយក ករេ្របើ្របស់កុំពយូទ័រែដលេរៀបចំ េƽយករតភជប់ជ បǁ្តញ Network and Internet Share & Email េទឲយ User នីមួយៗ េ្របើ ្របស់កុនងករផ្លស់បូ្តរទិននន័យបនយ៉ងរហ័ស ។ ករែដលកុំពយូទ័រ និង កុំពយូទ័រ តភជ ប់គន មនលកខណៈជបǁ្តញ Network េនះេហើយ ែដលេធើ្វឲយ្របព័នធ Network មនករេ្រគះថនក់យ៉ង ខ្លំងពីសំǁក់ពួក Hacker និង Virus ។ េƽយករេមើលេឃើញនូវភពខ្វះខតខងែផនក Network គម ន Security េនះេហើយេទើប ្រកុមេយើងខញុំបនសេ្រមចចិត្តរួមគន េលើកយក្របធនបទ “ ករតំេឡើង ្របព័នធ Network Security” េន្រកុមហុ៊ន Eastern worldwide logistic (Cambodia).Ltd មកេធើ្វករ ្រǒវ្រជវ េដើមបីតំេឡើង្របព័នធករពរសុវតិថភពដល់ Network របស់្រកុមហុ៊ន។ ជលទធផល្រកុម េយើងខញុំ បនេ្រជើសេរសើយកកមមវធិី ISA Server 2006 (Internet Security & Acceleration) េទǂមត្រមូវករ និង ភពចំបច់របស់្រកុមហ៊ុន េដើមបី្រគប់្រគង្របព័នធ Security និង Sharing Internet ឲយដល់ User នីមួយៗ េទǂមត្រមូវករ និង តួនទីរបស់ User និង ករពរ្របព័នធ Network System ពីខងេ្រកេƽយរួមផƞំ្របព័នធ Network Security ែដលមន្រǒប់ពីមុនរបស់ ្រកុមហុ៊នេƽយេធើ្វឲយ្របព័នធ Network Security កន់ែតមនសុវតិថភពខពស់ជងមុនគួរជទី ទុកចិត្ត ។ ២.ចំេǁទបញ្ហ ្រកុមហ៊ុន Eastern worldwide logistic (Cambodia).Ltd គឺជ្រកុមហ៊ុនមួយែដលមនករ ឈនមុខេគខងែផនកដឹកជញូជនទំនិញខនតធំែដលត្រមូវឲយបុគគលិកមនករទំនក់ទំនង ជមួយ
 7. 7. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU អតិថជនជេ្រចើនេនកុនងទីផǜរេƽយករេ្របើ្របស់ Internet េដើមបីឲយកន់ែតងយ្រសួលេឡើង ។ ប៉ុែន្តបញ្ហែដលជួប្របទះេនេពលែដល្របព័នធ Network េនះដំេណើ រករមនដូចខង 7 េ្រកម៖ -ពិបក្រគប់្រគងេទេលើ User -មិនមនករǎក់នូវ Architecture ខងកុនង Network -្របព័នធ Network Security មនក្រមិតទប -ពិបក្រគប់្រគងេទេលើ User ែដលេ្របើ្របស់ Internet និង េបើក Website មិនសមរមយ -ចំǁយថវកិេ្រចើនេលើកករ េ្របើ្របស់ Internet របស់ User -េធើ្វឲយ Internet មនេលបȠនយឺត និងមនភពកកសះទេនេលើ Network -ពិបកកុនងករ្រគប់្រគង្របព័នធ System Network របស់្រកុមហុ៊ន -ពិបក Update Antivirus ǂម Pc របស់ User នីមួយៗ -Ǖចបǁ្តលឲយមន Virus ឆ្លងǂម Internet and Email មកកន់ Network -ករកំណត់ IP address របស់ Computer គឺកំណត់េƽយៃដគម នករេ្របើ្របស់ DHCP Server េនះេទ -ករ Backup data របស់្រកុមហុ៊ន គឺមនលកខណៈ Copy ចូលេទកុនង Hard Disk External ប៉ុេǁ្ណះ គឺគម នករេ្របើ្របស់ Software ស្រមប់ Backup េនះេទ ។ -គមនបទបញជៃផទកុនង េដើមបីƽក់ប្រមមឲយបុគគលិកេនកុនង្រកុមហុ៊នេធើ្វǂម ៣.េគលបំណងរបស់គេ្រមង េƽយេយងǂមចំេǁទបញ្ហែដលបនេចទខងេលើ និង េដើមបីេƽះ្រǒយǍល់ ុំ បញ្ហទំងេនះ េធ្វើឲយ្រកុមនិសƞិតេយើងខញមនេគលបំណងចុះសិកǜដល់្រកុមហ៊ុន Eastern worldwide logistic (Cambodia).Ltd ឲយកន់ែតចបស់ និង សុីជេ្រមអំពី្របព័នធ Network Security េន្រកុមហុ៊នេនះែដលជ្រកុមហុ៊នដ៏ធំមួយ ែដលផ្តល់េសǏកមមដឹកជញូជនទំនិញ ដល់បǁ្ត អងគករ ǒថ ប័នរដ្ឋ និង ឯកជនែដល ែដលត្រមូវឲយបុគគលិកមន ក់ៗ េចះេ្របើ្របស់ កុំពយូទ័រជេ្រចើនǂមែផនកនីមួយៗ ។ េហតុេនះ េហើយេទើបបǁ្តលឲយ្រកុមនិសƞិតេយើង ខញបន ុំេ្រជើសេរសើ្របព័នធ Network Security មកេធើ្វករសិកǜ្រǒវ្រជវ េដើមបីរក ដំេǁះ ្រǒយថីម ែដលបេ្រមើដល់ េសǏកមម Network, Sharing Internet and Email ឲយមន សុវតិថភពខពស់ដល់្របព័នធ Network របស់្រកុមហុ៊នេƽយេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ របស់ ្រកុមហុ៊ន Microsoft ដូចជ ៖ -Windows Server 2003 Enterprise Edition and ISA Server 2006 ស្រមប់ កំណត់ករ្រគប់្រគង និង លកខណៈសុវតិថភពេនេលើបǁ្តញ Network ។
 8. 8. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU -Block Website មួយចំនួនមិនឲយ User េបើក Website មិនសមរមយ -តំេឡើង្របព័នធ Internet េƽយƽក់ Firewall េនេលើ Network េដើមបីǎក់កំបំង Architecture របស់ Network ខងកុងន េដើមបីករពរពីពួក Hacker និងVirus េផƞងៗ -េបើកនូវ Port Protocol ǁែដលចំបច់ស្រមប់ User ្រតូវករេ្របើ្របស់ជចំបច់ 8 កុនងករទំនក់ទំនងេផƞៗ -Block នូវPort Protocol ǁមិនចំបច់ស្រមប់ User កុនងករេ្របើ្របស់ស្រមប់ ទំនក់ទំនងេផƞងៗ -មនសុវតិថភពេនកុនងករបញូជនទិននន័យ និងទទួល ទិននន័យ -ជួយស្រមួលដល់អនក្រគប់្រគង និង េ្របើ្របស់ Resource េនេលើ ្របព័នធ Network -ជួយទប់ǒក ត់នូវ User ែដលេ្របើ្របស់ Website ែដលមិនសមរមយ្រសបǂមត្រមូវ កររបស់្រកុមហ៊ុន និង ជួយដល់្រកុមហ៊ុនឲយចំេណញេពលេវǎ និង េ្របើ្របស់ Internet មនេលបȠនេលឿនជងមុន និងមនលកខណៈ សុវតិថភពចំេពះ Network។ -ជួយកត់បនថយករចំǁយថវកិៃនករេ្របើ្របស់ Internet និង ចំេណញេពល េវǎេនកុនង្រកុមហុ៊ន ។ -កំណត់ IP address េǕយ Computer Client ទំងអស់េƽយ Automatic េƽយ េ្របើ្របស់ DHCP Server គឺǏងយ្រសួលដល់បុគគលិក្រគន់ែតេបើក Computer ភ្លម គឺǏនិងចប់យក IP address េƽយស័យ្វ្របវតិ្តពី DHCP Server េហើយ និង Ǐេជៀសេវៀងនូវករ Conflict IP address គន ែដលǕចបǁ្តលេǕយ Network របស់្រកុមហ៊ុន Error ។ -េរៀបចំករងរេទេលើករ Backup data េƽយេ្របើ្របស់កមមវធិី ែដល ស្រមប់េធើ្វករ Backup និងរកǜទុកទិននន័យេនះេǕយមនសុវតិ្តភព េដើមបីករពរ នូវករបត់បង់data េផƞងៗរបស់បុគគលិកឬរបស់្រកុមហ៊ុនជេដើម ។ -បេងើកតចបប់ស្រមប់កំណត់ឲយបុគគលិកមនក់ៗ េគរពǂមេគលករណ៍របស់្រកុមហុ៊ន ៤.សកមមភពរបស់គេ្រមង េរៀបចំ្របព័នធ Network ខងកុនងរបស់្រកុមហុ៊ន (Local Area Network) កុនងករ ǒងសង់្របព័នធ Network Security េƽយេ្របើ្របស់ ISA Server 2006 េនះេឡើង គឺេដើមបីករពរដល់្របព័នធ Network របស់្រកមហុ៊នឲយមនសុវតិ្តភខពស់ និង ងយ្រសួល ដល់បុគគលិកកុនងករទំនក់ទំនងគន និង េធើ្វករ Access data េចញពី server មនលកខណៈ សុវតិ្តភពខពស់ចំេពះករឆ្លង Virus េផƞងៗ ។ េនកុនងករតំេឡើង្របព័នរធបស់ ្រកុមហុ៊នេនះ គឺេយើង្រតូវេរៀបចំជ្របព័នធ Network ថីមមួយស្រមប់្រកុមហុ៊នែដលមនឧបករណ៏ ែដល្រតូវ ចំǁយេលើ្របព័នធមនដូចជៈ
 9. 9. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU ្រតូវអូសែខƞ Internet មួយសែខƞមកភជ ប់េលើ្របព័នធរបស់្រកុមហ៊ុន ចំនួន ២MB ្រតូវមន Firewall ISA Server 2006 ែដល្រតូវភជ ប់ពី Internet ្រតូវមន Computer ចំនួន ៩ េ្រគȠង ស្រមប់្រគប់ Apartment របស់្រកុមហ៊ុន ្រតូវមន Computer Server ចំនួន ៣េ្រគȠង និង ែខƞ Network ្របេភទ Cat 6 ចំនួន ្របែហល ៣០០ ែម៉្រត និង កបល្រគប់កិប Network RJ 45 ចំនួន ២៥ ្រគប់ ្រតូវមន Switch ចំនួន ២ ស្រមប់ǒងសង់្របព័នធេនះេឡើង ។  សកមភមពកុងនករតំេឡងើ -ែខƞ Internet ែដលភជ ប់ អុីនធឺេណត ពី្រកុមហ៊ុន្រតូវ តភជ ប់េទ Firewall (ISA Server 2006) ស្រមប់ករព Network ពីពពួក hacker និងVirus ពីខងេ្រកេនេលើ Internet ។ -Computer Server ទីមួយ ្រតូវដំេឡើងǏេធើ្វជ Firewall (ISA Server 2006) ែដលមន ទំហំ RAM = 4 GB, Hard Disk = 500 GB, CPU core 2 do = 3.0 GHz, DVD ROM R/W = 1, និងមន Network Port = 2 ។ -Computer Server ទីពីរ ្រតូវដំេឡើងǏេធើ្វជ Domain Controller ែដលមនទំហំ RAM = 4 GB, Hard Disk = 500 GB, CPU core 2 do = 3.0 GHz, DVD ROM R/W = 1, និងមន Network Port = 1 ។ -Computer Client ចំនួន ៣ េ្រគȠង ƽក់េន Accounting Office ែដលមួយេ្រគȠងៗ មនទំហំ: RAM = 1GB, HDD = 80GB, CPU do core 2.8 GHz និងNetwork Port = 1 គម ន CD/DVD ROM េទ ។ -Computer Client ចំនួន ៣ េ្រគȠងេទៀតƽក់េន IT Office ែដលមួយេ្រគȠងៗមនទំហំ: RAM = 1GB, HDD = 80GB, CPU do core 2.8 GHz និងNetwork Port = 1 គម ន CD/DVD ROM េទ ។ -Computer Client ចំនួន ២ េ្រគȠងេទៀតƽក់េន Officer Office ែដលមួយេ្រគȠងៗ មនទំហំ: RAM = 1GB, HDD = 80GB, CPU do core 2.8 GHz និងNetwork Port = 1 គម ន CD/DVD ROM េទ ។ -Computer Client ចំនួន ១ េ្រគȠងេទៀតƽក់េន Director Office ែដលមួយេ្រគȠងៗ មនទំហំ: RAM = 4GB, VGA = 2 GB, HDD = 760GB, CPU do core i5 3.0GHz និងNetwork Port = 1, CD/DVD ROM R/W ។ -្រតវកំណត់េǕយ Computer Client នីមួយៗ មនករ store data ែដលេធើ្វករជ្របចំ េនេលើ Server និងទញ User ពី Domain Controller 9
 10. 10. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU -្រតូវ្របមូលទិននន័យរបស់្រកុមហ៊ុនទំងអស់ េដើមបីរកǜទុកេនេលើ server ស្រមប់ េធើ្វករ Shared ទិននន័យេទដល់ User េ្របើ្របស់ -្រតូវតំេឡើង Anti virus េទ្រគប់ម៉សីុន Client ទំងអស់េនកុនង Network -Computer នីមួយៗ ្រតូវ Join Domain Controller -Computer ទំងអស់មិនǕច្រតូវមន Internet ែដល Shared ពី Firewall ISA Server 10 េ្របើ្របស់្រគប់ Office េនះេទ -្រតូវƽក់ Proxy Server េទ្រគប់ Computer Client ទំអស់ -Computer Client ែដលǕចេ្របើ្របស់ Internet ែដលមនចំនួនកំណត់ Bandwidth Speed Internet ចបស់ǎស់ -ករតំេឡើង Software នីមួយៗ េនេលើ Computer ្រតូវមនករអនុញញ តិពី Network Administrator ៥.ត្រមូវកររបស់គេ្រមង តំរវូកររបស់្របព័នធែដលǕចេធើ្វករ ដំេឡើងជផូ្លវករបនស្រមប់្របព័នធ Security របស់ ករយិល័យនីមួយៗ េនកុនង្រកុមហុ៊នេនះ។ ត្រមូវករែដលចំបច់ស្រមប់ ្របព័នធ Network និង Network Security មនដូចខងេ្រកមែដលបនǍយលំអិតបញច ក់ ៖ ៥.១-្របេភទ Computer User Hardware ល.រ កររយិលយ័ ចំនួន កុំពយូទ័រ Hardware េផƞងៗ ១ Account ៣ េ្រគȠង -Mainboard: Asus -CPU: Intel Do core 2.8 GHz -RAM: 2 GB -VGA: 1 GB -Hard Disk: 80 GB -Monitor: Dell 16 Inc. -Network Port: 1 -Printer ចំនួនមួយ -ែខƞ: 25 m -RJ45: 6 ២ IT ៣ េ្រគȠង -Mainboard: Asus -CPU: Intel Do core 2.8 GHz -RAM: 2 GB -VGA: 1 GB -Printer ចំនួនមួយ -Switch: 1 -ែខƞ: 20 m
 11. 11. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU -Hard Disk: 80 GB -Monitor: Dell 16 Inc. -Network Port: 1 11 -កបក: 4 ៣ Officer ២ េ្រគȠង -Mainboard: Asus -CPU: Intel Do core 2.8 GHz -RAM: 2 GB -VGA: 1 GB -Hard Disk: 160 GB -Monitor: Dell 16 Inc. -Network Port: 1 -Printer ចំនួនមួយ -Switch: 1 -ែខƞ: 35 m -កបក: 8 ៤ Director ១េ្រគȠង -Dell Laptop -CPU Intel core i5 3.GHz -Ram 4 GB -HDD 640 GB -DVD ROM 1 -Screen 14 Inc ៥.២-្របេភទ Computer Client Software No. Office No.of Computers Softwares Other ១ Account ៣ េ្រគȠង -Microsoft Windows 7 Ultimate -Microsoft Office 2007 -Quick Book 2010 -Adobe Acrobat Reader 9.0 -Kapersky 2012 -Khmer English Dictionary ២ IT ៣ េ្រគȠង -Microsoft Windows 7 Ultimate -Microsoft Office 2007 -Adobe Acrobat Reader 9.0 -Kapersky 2012 -Microsoft VB.net 2008
 12. 12. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU -SQL Server 2005 -Khmer English Dictionary -Adobe Dreamvawer 12 ៣ Officer ២ េ្រគȠង -Microsoft Windows 7 Ultimate -Microsoft Office 2007 -Adobe Acrobat Reader 9.0 -Kapersky 2012 -Khmer English Dictionary ៤ Director ១េ្រគȠង Microsoft Windows 7 Ultimate -Microsoft Office 2007 -Adobe Acrobat Reader 9.0 -Kapersky 2012 -Khmer English Dictionary ៥.៣-្របេភទ Computer Server Hardware ល.រ ែបបកុំពយូទ័រ ចំនួនកុំពយូទ័រ Server Hardwares េផƞងៗ ១ ISA Server 2006 ១ េ្រគȠង -Mainboard: Gateway -CPU: Intel Core 2 do 3.0 GHz -RAM: 4 GB -VGA: 2 GB -Hard Disk: 500 GB -DVD ROM R/W: 1 -Monitor: Dell 15 Inc. -Network Port: 1 -Swit -ែខƞ: 10 m -្រកប់: 2 ២ Domain Controller ១ េ្រគȠង -Mainboard: Gateway -CPU: Intel Core 2 do 3.0 GHz -RAM: 4 GB -VGA: 2 GB -Hard Disk: 500 GB -ែខƞ: 25 m -្រគប់: 2
 13. 13. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU -DVD ROM R/W: 1 -Monitor: Dell 15 Inc. -Network Port: 1 ៥.៤-្របេភទ Computer Server Software 13 ល.រ ែបបកុំពយូទ័រ ចំនួនកុពយូទ័រ Server Softwares េផƞងៗ ១ ISA Server 2006 ១ េ្រគȠង -Microsoft Window Server 2003 -MS. ISA Server 2006 -Symantec Antivirus 2012 ២ Domain Controller ១ េ្រគȠង -Microsoft Window Server 2003 -Symantec Antivirus 2012 ៦.គេ្រមងថវកិលអំិត ករចំǁយកុនងករǒងសង់្របព័នធរបស់្រកុមហុ៊ន Eastern worldwide logistic (Cambodia).Ltd េដើមបីេǕយមន Security បនកុនង្របព័នធ Network និង Internet ្រតូវេរសើ បុគគលិក ែដលមនជំនញខង្រគប់្រគង្របព័នធ Security និង បុគគលិកេផƞងៗ េទៀតស្រមប់ ្រគប់ករយិល័យទំងអស់របស់្រកុមហុ៊ន និង ឧបករណ៏ែដល្រតូវេ្របើ ្របស់ស្រមប់្របព័នធ ។ កុនង ករចំǁយទឹក្របក់លំអិតស្រមប់្របព័នធរបស់្រកុមហ៊ុនទំងអស់មនដូចǂǍងខងេ្រកម៖ ៦.១-បុគលគកិែដល្រតវូបំេរកើរងរកុងន្របព័ន ធ ល.រ ែបបបុគលិក ចំនួនបុគលិក ្របក់ែខ ្របក់ែខសរុប ១ -IT Manager ១ នក់ ៣៥០ ដុǎ្ល ៣៥០ ដុǎ្ល ២ -Technical ១ នក់ ១៨០ ដុǎ្ល ១៨០ ដុǎ្ល ៣ -Account ៣ នក់ ១៥០ ដុǎ្ល ៤៥០ ដុǎ្ល ៤ -Officer ២ នក់ ១២០ ដុǎ្ល ៣៦០ ដុǎ្ល ទឹក្របក់ែដលចំǁយស្រមប់បុគគលិកកុនង ១ ែខ ១,៣៤០ ដុǎ្ល
 14. 14. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU ៦.២-ករចំǁយស្រមប់ឧបករណ៏ និង Computer ល.រ ែបបទំនិញ ចំនួនទំនិញ តៃម្ល តៃម្លសរុប ១ -Desktop Computer ៨ េ្រគȠង ៣០០ ដុǎ្ល ២,៤០០ដុǎ្ល ២ -Monitor Dell ១០ េ្រគȠង ១២០ ដុǎ្ល ១,២០០ ដុǎ្ល ៣ -Laptop Dell ១ េ្រគȠង ៧០០ ដុǎ្ល ៧០០ ដុǎ្ល ៤ -Computer Server ២ េ្រគȠង ១០០០ ដុǎ្ល ២,០០០ ដុǎ្ល ៦ -Network cat 6 ១០០ ែម៉្រត ០.៦ ដុǎ្ល ៦០ ដុǎ្ល ៧ -RJ 45 ២៥ ្រគប់ ០.៥ ដុǎ្ល ១៦ ដុǎ្ល ៨ -Switch ២ ្រគប់ ៣០ ដុǎ្ល ៦០ ដុǎ្ល ទឹក្របក់ែដល្រតូវចំǁយស្រមប់ឧបករណ៏ និងកុពយូទ័រមន ៦,៤៣៦ដុǎ្ល ៦.៣-ករចំǁយស្រមប់ Software Licenses លរ ែបប Software ចំនួន Software 14 តៃម្ល តៃម្លសរុប ១ -Microsoft Windows 7 ៩ េ្រគȠង ២១៩ ដុǎ្ល ១,៩៧១ ដុǎ្ល ២ -Microsoft Office 2007 ៩ េ្រគȠង Crack License Free ៣ -Kapersky 2012 ៩ េ្រគȠង ៧ ដុǎ្ល ៦៣ ដុǎ្ល ៤ -Symantec 2012 ២ េ្រគȠង ៣០ ដុǎ្ល ៦០ ដុǎ្ល ៥ -Adobe Photoshop ១ េ្រគȠង Crack License Free ៦ -QuickBooks ៣ េ្រគȠង Crack License Free ៧ -Adobe Acrobat ៩ េ្រគȠង Crack License Free ៨ -Adobe Dreamvawer ៣ េ្រគȠង Crack License Free ៩ -Khmer English Dictionary ៩ េ្រគȠង Free License Free ១០ -Microsoft VB.net ៣ េ្រគȠង Crack License Free ១១ -Microsoft SQL Server ៣ េ្រគȠង Crack License Free ១២ -Microsoft Windows Server 2003 ២ េ្រគȠង ៣០០ ដុǎ្ល ៦០០ ដុǎ្ល ្របក់ែដល្រតូវចំǁយេលើ Software License ២,៦៩៤ ដុǎ្ល
 15. 15. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU 15 ៧.ករអនុវត្តន៍គេ្រមង ល ករពិព័ណ៌ ន ែខទី ១ សប្ដហ៍ទី ១ សប្ដហ៍ទី ២ សប្ដហ៍ទី ៣ សប្ដហ៍ទី ៤ ១ គេ្រមងដំេឡើង និង ទិញសមភ រៈ ២ ទិញសមភ រៈ ៣ ដំេឡើង hardware ៤ Configure ៥ េធើ្វេតស ្ត ៦ ដំេឡើង Software ៧ Configure ៨ េធើ្វេតស ្ត ៩ ƽក់ឲយេ្របើ្របស់ ៨.េសចកីស្តនិƽន្ឋន សរបុមកបនទប់ពីបនបេងើកត្របព័នធ Network Security េនេលើSystem Windows Server 2003 Enterprise Edition របស់្រកុមហុ៊នǕចមនលទិធភព្រគប់្រគងេលើករ Hack ពីពពួក ខងេ្រក ឬ Virus ។ ករេ្របើ System ែបបនះបនល្អ្របេសើរែដលǕចកត់បនថយករចំǁយ េពលេវǎ ចំǁយធនធនជេ្រចើនែត បនផ្តល់មកវញិនូវ្របេយជន៏យ៉ងេ្រចើនរួមមន: -បេងើកតឲយមន Security User Accounts ស្រមប់បុគគលិករបស់្រកុមហុ៊ន បន្រតឹម្រតូវ -េធើ្វឲយ Network របស់្រកុមហុ៊នមនសុវតិ្តភពេ្រចើន និង មនេលបȠនេលៀនកុនងករបញូចន data -ផ្ដល់េសǏកមមៃនករេផើញរបយករណ៍ និង ព័ត៌មនទន់េហតុករណ៏មនភពទក់ទញ ចបស់ និង គួរឲយចប់Ǖរមមណ៏ ដល់បុគគលិក្រគប់រូបរបស់្រកុមហ៊ុន។ -ជកក្តែដលជំរុញេទរកភពេជគជ័យរបស់្របព័នធៃនករេ្របើ្របស់ Network Security of ISA 2006 េនះគឺេធើ្វយ៉ងǁឲយ្រកុមហុ៊នǕចេ្របើ្របស់្របព័នធេនះ េដើមបីេធើ្វករងរងយ ្រសួលកុនងកិចចករេផƞងៗ ។ -ដូចេនះេយើងសេងកតេឃើញថ ្របព័នធ Network security មនǒរៈ្របេយជន៏ខ្លំង ǁស់ស្រមប់្រកុមហុ៊នកុនងករជួយស្រមួលដល់ករងរ ។ េƽយម៉យងេទៀតសម័យបចុចបបនន ជសម័យបេចចកវទិយទំេនើប និង ជយុគសម័យ Computer ផងេនះេធើ្វឲយǍល់វសិ័យករងរ ទំងអស់មិនǕចផ្ដច់េចញពី្របព័នធ Security បនេទ។ ករផ្ដល់អនុǒសន៏ ថី្វតបិតែត្របព័នធ Network Security មនករអភិវឌƌន៏ែដលǕចជួយេƽះ្រǒយេនកង្វះ ខតេ្រចើន ែដល្រកុមហុ៊នបនជួប្របទះយ៉ងេនះកី្តក៏េនមនចំនុចខ្វះខតជេ្រចើនែដល្រកុម
 16. 16. ǒកលវទិយល័យ េបៀល្របយ BBU បេចចកេទសរបស់េយើងមិនទន់បនសិកǜេន្រគប់្រជុងេ្រជយេនេឡើយេទ ្រសបǂមត្រមូវករ របស់្រកុមហុ៊នទំង្រសុងេនះេទ ។ ែតេដើមបី្របតិ្តបត្តករណ៏ឲយបនល្រ្អបេសើរទំងអស់គនេនះ បុគគលិករបស់្រកុម្រគប់ជន់ថន ក់ទំងអស់្រតូវអនុវត្តǂមេគលករណ៍ ដូចខងេ្រកម េដើមបី សេ្រមចបននូវ្របព័នធ Security ឲយបនល្អេនះគឺ៖ -ឧសǜហ៏ Update OS របស់ ISA Server -្រតូវឲយបុគគលិកយល់ដឹងឲយបនចបស់ǎស់ៃនដំេណើ រករ និង ករេ្របើ្របស់ Internet 16 and Email -ឧសǜហ៍ Update Antivirus -មិន្រតូវឲយបុគគលិកេបើក Website ǁែដលផុទក Spam ឬ Porn េនះេទ ៕
 17. 17. កកកកមមមមនននន EEEEaaaasssstttteeeerrrrnnnn WWWWoooorrrrllllddddwwwwiiiiddddeeee LLLLooooggggiiiissssttttiiiicccc ((((CCCCaaaammmmbbbbooooddddiiiiaaaa))))....LLLLttttdddd ចងជង Projects: Network Security (ISA Server 2006) ងយកម Assignment ! !-# $% -'ខទ*$+ព-: .!/ 010 2/1 -34គ76$ន9: Khasophea@gmail.com
 18. 18. /-%ក $9I -'ខទ*$+ព-: .0. 222 20. -34គ76$ន9: seyla_555@yahoo.com A-ជBម ចCD -'ខទ*$+ព-: .1/ AH. ..H / J-KជL MC --34គ76$ន9: yim.chantha@yahoo.com -'ខទ*$+ព-: .1/ /N1 1HN -34គ76$ន9: ratana_prach@yahoo.com
 19. 19. 2-'9 M%I -'ខទ*$+ព-: .!N 111 .02 -34គ76$ន9: tola168@yahoo.com N-ន%M O -'ខទ*$+ព-: .H0 00! J01 A --34គ76$ន9: nuth.rotha@yahoo.com TបបបបVផផផផXមមXពពពព9Yថថថថ[[ !H/!!//.!!----!./.!//.!/ ចចចច^យយយយទទទទBកកកកKកកកកV4$VV 1,!A. UUUUSSSSDDDD
 20. 20. cM7 '. ទព+ !.$ចក9XផXម …………………………....................... / /.ច^ទបef ……………………………………………… / A.g'បងប$Vគcង …………………………...... A J.$កមhពប$Vគcង ………………………………...... J 2.Mមijប$Vគcង ………………………………...... N 2.!.បភទComputer User Hardware …………… N 2./..បភទComputer Client Software …………… H J
 21. 21. 2.A.បភទComputer Server Hardware …………… 0 2.J.បភទComputer Server Software …………… 1 N.គcងថj7'47M ………………….........…………… 1 N.!.ប%គ6'7កrs'Mijបមtក%uងបព+នv 1 N../..ចច^យយ$cបបVwបបកកxនន7ងងកក%%ពពy*ទទ+ !. N.A.ច^យ' Software License !. H.4ន%jMXន{គcង ………………… …………… !! 0.$ចក9X$ន7uOន ……………………………………… !! 2
 22. 22. $ចចចចកកកក9$Xងងងងបបបប|Yននននគគគគcងងងង }'ព7ភពIកយងCព'បច%ប~នuន€ cនក9ចមន MឈបVឈព9មƒយYថ[„មƒយYថ[ „'បព+នvបច~កjទ7… ន7ង ទ*- គមCគមន{ † $ព‡Yថ[ន€ ˆ*Ms'VគTMVទ%ក‰ Š$ម+យក%ពy*ទ+ rs'បK$V$ព‡Yថ[‹មប^X 3Dប+នsO 4ង6 ន7ង កមˆŒ%នកជន $-rMŽង4$VMijKនMបVŠប^Xញ Network ˆយrថមŽង cន$“កមhInternet ន7ង Email ទ–Mផង † rs'ក%ពy*ទ+ ន7ង ក%ពy*ទ+MបVgucន'ក|Šប^X ញ N
 23. 23. Network ន€ˆយ rs'ធ‡˜yបព+នvNetwork cនg€‰uកV ™šង#›ងព9$^កVពƒក Hacker ន7ង Virus † យម'ឃញន*jពខ‡€#M#ងrផuក Network ghន$%jM7D ព (Security) ន€ˆយKនŠកមន7$ 7MយងខL%Kន$មចច7MX ƒមgu 'កប¡នបទMងបព+នv Network Security }កមˆŒ%ន H +v Eastern worldwide logistic (Cambodia) .Ltd មកធ‡$7ក£¤3j Šj sម9Mងបព+នv$%jM7Dពs'Vកមˆ%Œន†Š'ទvផ' កមប$Vយងខ%LKនជ$$យកកមhjធ79 ISA Server 2006 „‹ម $មij ន7ង ពTKចVប$VកមˆŒ%នន€ sម9គបVគងបព+នv
 24. 24. Security ន7ង Internet Sharing „s'VUser ន9មƒយ§ „‹មMមij ន7ង MƒCទ9ប$VUser ន7ង ន*jបព+នvNetwork Security ព9#ង ¨យƒមផ បព+នvNetwork Security យcន¤3បVព9ម%នប$V កមˆ%Œន3យធ‡˜yបព+នvNetwork Security នVrMcន$%jM7Dព Šងម%នគƒŠទ9ទ%កច7MX † 0 %9%
 25. 25. 1
 26. 26. !-$ចចចចកកកក9XផផផផមមមមX Cព'បច%~បនuន€ ព7ភពIកកព%ងrMបកƒMបrជងgu' គបVj$7+យ$sOក7ច~™šង#›ង›ˆយបទ$ន9មƒយ§ ក%uងIកយង ន€ sម9ទទƒ'KនŠគជ+យ'j$7+យ$sOក7ច~គMijពBងrផ©ក™šង #›ង„'បច~កjទ7…ទនប§ ŽនV$ម+យˆយក%uងC€បច~កjទ7… rs'កព%ងពញន7យមន7ងក9ចមនªនម%ខគC€គ«j$7+យព+M¬cន jទ7… rs'Šបច~កjទ7…rs'យក„បK$V'គបVj$7+យŽង4$V† ចrកបទ$កម%­Šយងjញ7 យcនបកចˆ} !.
 27. 27. 9ទផ£$Š9ˆM%ជញ%˜ycន9កចមន™šង#›ងŽងruផក$c® ប~ចកទ$ថ9h§ Šព7$$ប~ចកjទ7…ព+M¬cនjទ7…†$ព‡Yថ[ន€ ប~ចក jទ7…ព+M¬cនjទ7…rs'cនបK$V%កពy*ទ+'គបVj$7+យˆយ sម9˜ycនពនVrMtយ¤$¯'%uកងទCVកទនង“%ងកពy*ទ+ƒមយ „VVន%%កពy*ទ+ƒƒមយទ–MC€គ«បK$V%%កពy*ទ+ rs'cន'ក| Šប^X ញ Network, Internet and Email យˆM%ន€ˆយទប កមˆ%Œន Eastern worldwide logistic (Cambodia) .Ltd Kនជ$$ យកបK$Vក%ពy*ទ+–បចយMបVŠប^X ញ Network and Internet Share Email „˜y User ន9មƒយ§ បK$Vក%uង !!
 28. 28. ±›$Vប*Xទ7នuន+យKន™šងˆ+$ † rs'ក%ពy*ទ+ ន7ង ក%ពy*ទ+MបVgucន'ក|Šប^X ញ Network ន€ˆយ rs'ធ‡˜y+បពvនNetwork cនg€‰uកV™šង #›ងព9$^VកƒពកHacker 7នង Virus † យម'ឃញន*jពខ‡€ #M#ងruuផក Network ghន Securityន€ˆយទប កមយLLងខ%Kន $មចច7MXƒមgu 'កយកប¡នបទ “ Mងបព+នv Network Security” }កមˆŒ%ន Eastern worldwide logistic (Cambodia) .Ltd មកធ‡¤3jŠj sម9Mងបព+នv$%jM7Dពs'VNetwork ប$V កមˆŒ%ន † !/
 29. 29. /----ចចចច^ទទទទបបបបef កមˆŒ%ន Eastern worldwide logistic (Cambodia) .Ltd គ«Š កមˆŒ%នមƒយ rs'cនªនម%ខគ#ងrផuកsBកជ´*នទន7ញ#uM ធrs'Mមij˜yប%គ6'7កcនទCកVទនងŠមƒយ 4M7ថជនŠចន }ក%uងទ9ផ£យបK$VInternetsម9˜yនVrMtយ¤$¯'ង† បš%rនXបef rs'ជƒបបទ€}ព'rs'បព+នv Networkន€s cនs*ច#ងម µ -ព7KកគបVគង„' User !A
 30. 30. -ម7នcនIកVន*j Architecture#ងក%ងu Network -បព+នv Network Security cនកម7MŽប -ព7KកគបVគង„' User rs'បK$VInternet ន7ង បក Website ម7ន$មមy -ច^យថj7ចន'កបK$VInternet !J -ធ‡˜y Internet cន'·នយ«Mន7ង cន ពកក$€-}' Network -ព7Kកក%ងuគបVគងបព+នv System Network ប$Vកមˆ%Œន -ព7Kក Update Antivirus ‹ម Pc ប$VUser ន9មƒយ§ -¸ចប^X '˜ycនVirus ឆ›ង‹មInternet and Email មកនVNetwork
 31. 31. A.g'បបបបងងងងបបបប$VគគVcងងងង យ™ង‹មច^ទបef rs'KនTទ#ង'ន7ងsម9 €¤3យº'VបefŽងC€ ធ‡˜yកមន7$ 7Mយងខ%Lcនg'បង ច%€$7ក£s'VកមˆŒ%ន Eastern worldwide logistic (Cambodia).Ltd ˜yនVrMច»$V 77នង$%9ជ¼4ព9++បពv v នNetwork Security }កម ˆ%Œនន€rs'Šកមˆ%Œនsxធមƒយrs'ផX'V$“កមhsBកជ´*នទន7ញ s'Vប^X 4ង63Dប+នsOន7ងកជនrs'Mមij˜yប%គ6'7កcuកV§ ច€ បK$Vក%ពy*ទ+Šចន‹មrផuកន9មƒយ§ † ˆM%ន€ˆយទបប^X ' ˜yកមន7$ 7MយងខL%Kនជ$$យកបព+នv Network Security !2
 32. 32. មកធ‡$7ក£¤3jŠj sម9កs^€¤3យថ9hrs'បមs'V $“កមhNetwork, Sharing Internet and Email ˜ycន$%jM7Dពខ­$V s'Vបព+នv Network ប$Vកមˆ%ŒនយបK$Vបច~កjទ7…ប$V កមˆŒ%ន Microsoft s*ចŠ µ -Windows Server 2003 Enterprise Edition and ISA Server 2006 $cបVកMVគបVគងន7ង$%jM7Dព}'ប^Xញ Network † -Block Website មƒយចនƒនម7ន˜yUser បក Website ម7ន$មមy -Mងបព+នvInternet យកVFirewall }'Network sម9 IកVកKង Architecture ប$VNetwork !N
 33. 33. J.$កកកកមមមមhពពពពបបបប$VគគVcងងងង –បចបព+នv Network #ងក%uងប$Vកមˆ%Œន(Local Area Network) %uកង3ង$ងV+បពv នNetwork Security យបK$VISA Server 2006 ន€ង គ«sម9s'V+បពv នNetwork ប$VកមˆŒ%ន˜y $%jM7Xខ­$V77នងtយ¤$'¯%uកងទCVVកទនងgu† }%uកងMង បព+នvប$Vកមˆ%Œនន€ គ«យងMij–បចŠបព+នv Network ថ9hមƒយ $cបVកមˆŒ%នrs'cនwបកx rs'Mijច^យ'បព+នvcន s*ចŠ -Mij4*$rខ  Internet មƒយrខ មកបV'បព+នvកមˆŒ%នចនƒន / !H
 34. 34. MB Mijcន Firewall ISA Server 2006 rs'MijបVInternet ......... J.!-$កកកកមមមមhពពពពកកកក%uងងuMងង -rខ rs'បVInternet ព9កមˆŒ%នMijMបV„ Firewall (ISA Server 2006) $cបV Network ព9ពពƒក hacker ន7ង Virus ព9#ង¨ }' Internet † -Computer Server ទ9មƒយMijsង“ធ‡Š Firewall (ISA Server 2006) rs'cន ទˆ RAM = 4 GB, Hard Disk = 500 GB, CPU core 2 do = 3.0 GHz, DVD ROM R/W = 1, ន7ង cន Network Port = 2 † !0
 35. 35. 2.Mមមមមjijiបបបប$VគគVcងងងង Mមijប$Vបព+នvrs'¸ចធ‡sŠផ*›jKន $cបV បព+នv Security ប$V™7'+យន9មƒយ§ }ក%uងកមˆ%Œនន€ † Mមijrs'TKចV$cបV បព+នv Network ន7ងNetwork Security cនs*ច#ងមrs'Kនºយ'47Mបe~ កV µ !1 V 2.!-បភទ Computer User Hardware 2./-បភទ Computer Client Software 2.A-បភទ Computer Server Hardware 2.A-បភទ Computer Server Software
 36. 36. N.គគគគcងងងងថថថថj7'447M ច^យក%uង3ង$ងVបព+នvប$Vកមˆ%Œន Eastern worldwide logistic (Cambodia).Ltd sម9¸យcន Security K%uនកង +បពv នNetwork 7នង Internet Mij$%បគ6'7ក rs'cនជCញ#ង គបVគង++បពvvនSecurity 77នង %%បគ6'7កផ ង§ទ–M † %uកងច^BBយទក KកV'47M$cបVបព+នvប$VកមˆŒ%នŽង4$Vcនs*ច‹ºង#ងមµ N.!-ប%គ6'7កrs'Mijបtក%uងបព+នv N./-ច^យ$cបVwបកxន7ងក%ពy*ទ+ N.A-ច^យ$cបV Software Licenses /.
 37. 37. H..4នននន%jMននននX{គគគគcងងងង ' ព7ព+¬C rខទ9 ! $KLj{ទ9 ! $KLj{ទ9 / $KLj{ទ9 A $KLj{ទ9 J ! គcងsង ន7ង ទ7ញ$c® / ទ7ញ$c® /! A sង hardware J Configure 2 ធ‡M$X N sង Software H Configure 0 ធ‡M$X 1 កV˜yបK$V
 38. 38. 0.$ចចចចកកកក9$Xនននន7uOនននន 0.!-$ចក9X$ន7uOន 0./-ផÇ'V4ន%3$នx //

×