Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

គម្រោងបង្កើតគេហទំព័រអង្គរមាស

753 views

Published on

This is the proposal t

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

គម្រោងបង្កើតគេហទំព័រអង្គរមាស

 1. 1. MOwww.angkormeas.com
 2. 2. IMOwww.angkormeas.com
 3. 3. II
 4. 4. III7778.....................................................................................889910111111111112.............................................................................................1212121212
 5. 5. IV121213181818181919192020212121
 6. 6. V1011111415161718
 7. 7. 1
 8. 8. 2
 9. 9. 3
 10. 10. 4
 11. 11. 5))Web EmailSub DomainsWeb Mail 100Daily Back Up20
 12. 12. 6
 13. 13. 7
 14. 14. 8
 15. 15. 9
 16. 16. 10
 17. 17. 11
 18. 18. 12PeopleOrMachine Days Unit Price SubtotalI. WorkshopAttendance 3 2 $15 $90LCD 111 $200 $200Designer 1 $100 $100Programmer 1 $200 $200III. Training and SupportTrainee 2 2 $15 $60Computer1 $20 $201 0Grand Total $980Month1 Month2Week1Week2Week3Week4Week1Week2Gathering&Consultancy
 19. 19. 13
 20. 20. 14
 21. 21. 15
 22. 22. !កុម%របចំ(និសិ.តជំ12!គប់!គងព័ត៌9នវិទ< ជំ1ន់ទី១១)!" " "!" ស$%&&ចរ&)*&នំៈ អ៊ូ ផន់ណរ5ទ្!១-ណំ ពុទ<&! ២-ម៉ុន មស! ៣-ហ៊ុន សរD!
 23. 23. !  អំពីគំ@Aង!  រច1សមB័នCេគហទំព័រ!  បេចFកេទសកGុងHររច1េគហទំព័រ!  Hររច1េគហទំព័រ!  ថវិHរJសGKរសុំគ@!9ង!  រយៈេពលៃនHរអនុវតPន៍គ@!9ង!  យុទCR!សS!បកួត!បែជង និង ផ.ពWផXយ!  ឯកRរ@Zងមតិករ&
 24. 24. ​​​​​ អំពីគំ@Aង!១ @[លបំណងៃនគំ@Aង!•  ើម*+ីឲ*.មនករ0្ើទីផ*4 5ើបណ8*ញ អ៊<នធឺ?*ត ( ) សំរួលឲ*.មនករDEកចំDEននិង ផ*Iព្ផ*4យនូវផលិតផល &•  សំរួលឲ*.អតិថិជន ឬQ R*ិយមិត្ អចQផ*Iព្ផ*4យQទំនិញផV*ល់ខ្Zន( )&•  អចផ្ល់ឱកសករងរQដល់បុគ្លិក ឬ ភb*ក់ងរcើង&•  ផ្ល់ទំននុលចិត្ដល់អតិថិ&•  បd្ើតឲ*.មនករទិញលក់f*បច*gប់ និង សុវត្ិភពចំhះអ្កលក់ និង អ្កទិញ&•  ផ្ល់អត្R*lជន៍ដល់អតិថិជន ឬ n*ុមហ៊ុនp*លបនផ*Iព្ផ*4យ rយ ឥតគិតt្*ក្uងលក្័ណកំណត់របស់ពួកcើង ។&•  ផ្ល់ឲ*.មនករDEកចំDEនទំងពួកcើង និង ទំងn*ុមហ៊ុន {*មទំងអតិថជនក្uងស}*រតីសមគ្ីភព ក្uងករអភិវឌ*Äន៍R*Å*សជតិ ។&&
 25. 25. ២ @[ល^_ៃនគ@!9ង!•  É្*ងរកអតិថិជនើម*+ីឲ*.មនករផ*Iព្ផ*4យពQណិជ្កម្5ើá*ហទំព័ររបស់cើង ។&•  ទញយកថវàករពីក្uងករផ*Iព្ផ*4យពនិជ្កម្ ។&•  ឈនäរកករទិញលក់ជលក្ណៈ - ។&•  បd្ើតជ &&&សំរប់çé*ទីn*ុងភ្ំè*ញ ចំhះករDៀបចំករលក់&ករផ*4ព្ផ*4យទូរទំងR*Å*ស ។&៣ @[ល^_អតិថិជន!
 26. 26. ៤ វិធីR!សSកGុងHរJលKកកំពស់េគហទំព័រ!1-បd្ើតបណ8*ញទំនក់ទំនងសង្ម ដូចជ í្*សប៊ុក ( )&&2-ករផ*Iព្ផ*4យតមរយៈបណ8*រថយន្n*ុង ម៉ូតូតុកតុក តកសុី ï*I*ងៗ &
 27. 27. ៥ ខeឹមRរៃនគ@!9ង!ខ្ឹមសរសំខន់ៗ ô*គö**ង õះគឺ ផ*4ព្ផ*4យ នូវផលិតផល និង ទំនិញ p*លn*ុមហ៊ុន រú អ្កចង់លក់ផលិតផល បន រú ផ*Iព្ផ*4យ äដល់អតិថិជន រú អ្កp*លមនតំរូវករអច ចូលÉ្*ងរក ចូលùើលនូវ5ើ á*ហទំព័រ ។ &៦ J!ជKសJរKស DomainNameនិងHos,ng!•  www.angkormeas.com.kh តំû* $20 &•  Hos,ng តü្* $30 &ទំហំផhុងកឯកRរ(DiskSpace)& 2GB&HរេផhរទិនG័យកGុងមួយែខ(BandwidthPerMonth)& 20GB&WebEmail& Unlimited&SubDomains& Unlimited&WebMail& 100&DailyBackUp& Unlimited&ijេបស(MySQL)& 20&
 28. 28. ចំ†*កឯរចនសម្័ន្á*ហទំព័ររបស់ អង្រមស បនDៀបចំ§យមន៖&រច1សមB័នCេគហទំព័រ!អងkរ9សទំព័រJដKម ចលនៈ!ពទm Zនជំនិះ ​ របស់J!បK!oស់ p!គqងេអឡិច!តូនិច Register អំពីពួកJយKង"  ចលនៈ¶*ទ*. គឺជទំព័រមន៖ និង &"  យនជំនិះ គឺជទំព័រp*លមន៖ និង &"  p!គqងេអឡិច!តូនិច:!tទំព័រែដល9ន៖Phone និង Computer!&: គឺជទំព័រ p*លអច§យcើង អច ®*©** កំណត់ ផ្ល់សិទ្ លុប ប´្≠ល មនលក្ណៈï*I*ងៗ ។&
 29. 29. ១ កមvវិធិJ!បK!oស់•  ចំhះលក្ណៈពិÆ*សរបស់Ø∞*បសយ គឺវអចùើលបន≤*ប់កម្វàធី និង ≤*ប់ឧបករណ៍ពី¥**ះវមនលក្ណៈ អចùើលបន &២ កមvវិធិJ!បK!oស់Q ចំhះករDៀបចំQ និង Ø∞*បសយµ*ះ∂ើងគឺ∑*∏វបនយកកម្វàធីមួយចំនួនមកចូលរួមp*លរួមកម្វàធី ៖&5 &2.2 គឺជកម្វàធីសំរប់ នូវ Q រួមមន៖&–  2.2.22 &–  5.3.13&–  3.4.10.1 &5 គឺជកម្វàធីសំរប់ រូបភពï*I*ងៗ&គឺជកម្វàធីសំរប់ចប់ពណ៌ï*I*ងៗp*លcើងចង់បន &៣ ឧបករណ៍J!បK!oស់ស!9ប់JបKកេគហទំព័រ, , , , , , ទូរស័ព្R*º*ទ( , , , , , .) , ។&បេចFកេទសកGុងHររច1េគហទំព័រ!!
 30. 30. Hររច1េគហទំព័រ!គ!មូបeង់េគហទំព័រ
 31. 31. ថវិHរJសGKរសុំគ@!9ង! PeopleOrMachine Days UnitPrice SubtotalI.WorkshopAKendance 3 2 $15 $90LCD 1 2 $15 $30Building 1 2 $60 $120II.WebsiteDevelopmentAnalysis 1 ! $200 $200Designer 1 ! $100 $100Programmer 1 ! $200 $200III.TrainingandSupportTrainee 2 2 $15 $60Computer 3 2 $15 $90​​​ DataEntry 2 2 $20 $40IV.DomainandHos,ngDomain 1 ! $20 $20Hos,ng 1 ! $30 30GrandTotal $980
 32. 32. ! Month1 Month2Week1 Week2 Week3 Week4 Week1 Week2 Week3 Week4Collect!InformaEon ! ! ! ! ! ! ! !Gathering!&!Consultancy ! ! ! ! ! ! ! !Project!Design ! ! ! ! ! ! ! !Template!Design ! ! ! ! ! ! ! !Content!Gathering ! ! ! ! ! ! ! !Web!Develop ! ! ! ! ! ! ! !TesEng!&!Debug ! ! ! ! ! ! ! !Develop!User!Manual ! ! ! ! ! ! ! !Training ! ! ! ! ! ! ! !Entry!Data ! ! ! ! ! ! ! !Upgrade!&!Maintenance ! ! ! ! ! ! ! !រយៈេពលៃនHរអនុវតPន៍គ@!9ង!
 33. 33. ១ ដំxក់Hលដំបូង–  %របចំ@yយ9នHរផ.ពWផXយឥតគិតៃថeកGុងដំxក់Hលដំបូង JដKម{ី@yយអតិថិជនR|ល់oនJ!ចKនtមុនសិន!–  !តូវJធWKHរផ.ពWផXយjមរយៈបx}ញសងkម ដូចt Facebook!,!TwiSer,…!–  JធWKHរផ.ពWផXយjមរយៈRរពត៌9ន ទស.1វដPី !–  ែចកខិតបណព័ត៌9ន !–  iក់ Link!^ÄJលKេគហទំព័រព័ត៌9ន េគហទំព័រផ.ពWផXយេផ.ងៗ!២ ដំxក់Hលប1Çប់(បែនÉមនូវចំនុចÑងJល█)–  %របចំ@yយ9នHរផ.ពWផXយ គិតៃថe ចំ@Öះចំនួនែដលoនកំណត់!–  JធWKHរផ.ពWផXយjមម៉ូតូតុកតុក áន!កុង និង Taxi!!យុទCR!សS!បកួត!បែជង និងផ.ពWផXយ!
 34. 34. !  ឯកសរù*Dៀនរបស់ Ωកសæø**ចរ*. អ៊ូ âន់xរិទC!  á*ហទំព័រ . &!  ឯកសរ¿្*កច*gប់0្ើកិច្សន*¡ របស់Ωក ស សូវ¬*ន (បណ√ិតច*gប់R*Å*សបរំង)&!  Æៀវƒសរណរបស់n*ុមនិសិ*Iត និស*Iិត ≈ៀល∆**យ ជំនន់ទី០៩&(គំ…ង វàបសយ)&ឯកRរ@Zង!!
 35. 35. សំនួរ និង ចJមeKយ!

×