Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
កល ទ ល័យ េប ល យBUILD BRIGHT UNIVERSITYនបទសអំពេ លនេ យសនសុខពត៌ នInformation Security policyេរ បេរ ងេ យ៖១-និស ិត គុជ សុមនរង២-...
េ លបំនងេដីម ីេរ បចំនូវដំេនីរ រៃន រេធីAssignmentេ យយកទ មង់ ម រ េ យ នតឹម តវ េយីងខុំ ំងអស់ នខិតខំ បឹងែ បងេរ បចំនូវស ស តុ សំ ន...
កល ទ ល័យ េប ល យBUILD BRIGHT UNIVERSITYនបទសអំពេ លនេ យសនសុខពត៌ នInformation Security policyេរ បេរ ងេ យ៖១-និស ិត គុជ សុមនរង២-...
រមកសពៃថេនះពីមួយៃថេ មួយៃថបេចកវ ិទ ន ររ ីកចំេរ ីនឥតឈប់ឈរេលីគប់វ ិស័យ ពិេសសវ ិស័យពត៍ នវ ិទន ររ ីកចំេរ ីន ំង បំផុត។ពត៍ នេ បី ស...
I. Introduction to Information Security Policy……II. Internet Usage Policy……………………………………………ll.១.   ផល កៃន របំ ន   (Conseque...
(Remote Access Policy)…………………………………………III.១.េ លបំណង(Purpose)………………………………………...III.២.  ទំហំ(Scoop)………………………………………………………..II...
VI.១.សេងប  (Overview)……………………………………………..  ..              VI.២.ទំហំ  (Scope)………………………………………………………..              VI.៣.េសច...
Information Security Policy of the Asia Pacific OrganizationI. Introduction:សពៃថេនះ ន កមហ៊ុនពហុ តិ េ ចនក៏ដូច អងរ រមួយចំនួ...
េផ ងេទ ត  )other Conficlential Information) ែដល តវ រ រពីេ រលួច រ ឺ   រ តត ងេ យ នសិទិអនុ តពី ស់របស់េគ។   បសិនេប េ ជិក  រ ឺ...
ស ប់ រផល់សិទិចូល ៉ ង យ សល។  ស ប់សំនួរ េ ចនេទ តសីអំពី InternetUsage Policy, please Contact the Information Technology (IT)...
+ សំបុ តេផរ មៃ សណេ យេអឡច តនិច  (E-mail:electronic-mail)  ទទួល រ  ឬដំណឹ ងរបស់ E-mail េ ន់  Internet ( មួយ រ ប់  ឯក រ  ឬមិន ...
៣ .២.២.   រអនុម័ត(Approval):Internet Access   តវ នេសីសុំេ យអកេ បី ស់  ឬអក គប់ គង់អកេ បី ស់  ែដលប ូ នទ មង់េសីសុំសិទ  Access...
- រ ទ ទង់បេចកវ ិទ IT េ យ  download Software  េហីយ  Upgrade  េធីឲ បេសីរេឡីង- តតពិនិត េវប យរបស់អកលក់  ឬឈួញ  េដីម ីដឹងអំពីព័ត...
យទិនន័យបុគល  រ ឺអតិថិជន ម បព័នេអឡិ តនិច មួយនឹងបុគលែដលមិន នសិទិេទ  + Link ប់  Website  របស់ កមហ៊ុនេ Internet េផ ង  រ ឺ  www...
(Remote Access Policy):III.១. េ លបំនង(Purpose):េ លបំនងៃននេ យេនះ  គឺ តវ កំនត់បទ នស ប់ ប់េ ន់ Networkរបស់ កមហ៊ុន  ឬ  អង រពី ...
អនុ តសំ ប់បុគលិកែដល នេស តំៃលែដលមិនប ុ ះបរ ិ ណ(Flat rate Services)។  បុគលិក កមហ៊ុន តវទទួលខុស តវេដីម ី ដល់ស ជិក គ រ រ ំេ ភប...
ឯក រេនះពីពណ៍ អំពី រ  Configuration Security តិចតួតសំ ប់ គប់ Routerំងអស់ នឹង  Switches ំងអស់ែដល ប់មក ន់  Production Network...
បុគលិកមួយចំនួនែដលេគយល់េឃីញ នរ ំេ ភបំ នេលីេ លនេ យេនះនឹង តវទទួលរងេ អំេពី ក់វ ិន័យ  និង  ែថម ំងបេណញេចញពី រ រេទ តផង។៥.  និយមន័...
េណី រ រសំ ប់ រ ស់បូរ Configuration guide ែដលរួមប ូ ល រេសីេរ ីនិង រអនុម័តេ យ កមសនិសុខពត៏ ន។+ Server តវ នចុះេ ះកុង បព័ន គប់ ...
៉ ងេ ច ស់មួយែខ- រ backup អំពី រ log ក់កុង tape បេភទ full ប ំស ហ៍នឹងរក                            ទុក ៉ ងេ ច ស់មួយែខ- រ ba...
- Availability: ៃន បពន័ពត៍ ន តវែត ច ញយកឲ នេ យអកេ បី ស់ែដល នសិទិេ េពលែដល តវ រ។េ លនេ យេនះប ក់លិតលន់ពីលកខណ    ែដលឧបករណ៍    ៃ...
+ មិនេ ជ តែ ជកនឹង រ ក់ព យ  Wireless Access ែដលែថ ំេ យ  អង រ ទ ទង់ដៃទេទ តេទ  ។៣.២. តំរូវ រឧបករណ៍ឥតែខ មផះ(Home Wireless Devi...
កល ទ ល័យេប ល យBUILD BRIGHT UNIVERSITYInformation​​  Security  and  Legal  FrameworkSkill : Information Technology ( Networ...
I. Introduction to information Security PolicyII. Internet and Usage Policy1. ផលវិ កៃន របំ ន  (Consequence of violation)2....
I. Introduction to information Security Policy
II. Internet and Usage Policy
III. េ លនេ យ  Access ចូលពីចំ យ  (Remote Access Policy)
IV. េ លនេ យសនិសុខស ប់  Router (Router Security Policy)
V. េ លនេ យសនិសុខ  Server (Server Security Policy)
VI. េ លនេ យទំ ក់ទំនងេ យមិនេ បែខ (Wireless Communication Policy)
សូមែថងអំណរគុណ ៉ ង លេសំ ប់ រ ម ប់របស់េ កអក !
2013 y4-s2-414-group01
2013 y4-s2-414-group01
2013 y4-s2-414-group01
2013 y4-s2-414-group01
2013 y4-s2-414-group01
2013 y4-s2-414-group01
2013 y4-s2-414-group01
2013 y4-s2-414-group01
2013 y4-s2-414-group01
2013 y4-s2-414-group01
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2013 y4-s2-414-group01

666 views

Published on

 • Be the first to comment

2013 y4-s2-414-group01

 1. 1. កល ទ ល័យ េប ល យBUILD BRIGHT UNIVERSITYនបទសអំពេ លនេ យសនសុខពត៌ នInformation Security policyេរ បេរ ងេ យ៖១-និស ិត គុជ សុមនរង២-និស ិត េរ ន ន់ថន៣-និស ិត ន់ ប៊ុនេធ ន៤-និស ិត លម សុខេល ង៥-និស ិត រស់ រតនៈរ  ៖    អ៊ូ ន់ រទឯកេទស ព័ន គប់ គងេណតេ កនស តជំ ន់ទ១០ំសក ២០១២    -២០១៣
 2. 2. េ លបំនងេដីម ីេរ បចំនូវដំេនីរ រៃន រេធីAssignmentេ យយកទ មង់ ម រ េ យ នតឹម តវ េយីងខុំ ំងអស់ នខិតខំ បឹងែ បងេរ បចំនូវស ស តុ សំ ន់ៗែដល រេប ប និងវ ិធី ស វ វកុង រេធី Assignmentេនះេ យ ន តឹម តវសំ ប់ម វ ិទ ល័យវ ិទស និងបេចកវ ិទ េ កលវ ិទ ល័យេប ល យ ែសងយល់និងេរ បចំសរេសរេ មរែណ ំែដល នលមិតេ កុងគ ម ប់ មួយ ប់េនះ។ចំេ ះ ល់វ ិធី ស និង រ វ វ តវ នលកណៈវ ិទ សេ យ នរពិនិត ឱ នច ស់ ស់ពីរេប បៃន រ បមូលទិនន័យ រវ ិ គទិនន័យ រសរេសររសនិ ននិងេរ បចំចង កង េស វេ (Hard Copy and Soft Copy) ក់ជូនដល់រ ទទួលបនុកមុនេពលេឡីងេធីបទប ញ។សូមនិស ិតៃនម វ ិទ ល័យវ ិទ ស និងបេចកវ ិទ ខិតខំក ង ៃដៃន រេធី Assignmentេនះក៏ដូច រសរេសរ រ ឱ នល បេសីរស ប់ទុកជូននិស ិតជំ ន់េ យៗ និង ន់ស ប់េរ បចំអ គតឱ នលកណៈល បេសីរនិង តេចះតចង់ ផងែដរ។សូមនិស ិត ំងអស់ទទួលនូវ រ ប់ នដ៏េ ះអំពីខុំ។ៃថទី........ែខ.............. ំ២០១3ជ. កល ទ ធ រកល ទ ធ ររងទទួលបនុករ ទទួលបនុកច រសក ក មតបរ
 3. 3. កល ទ ល័យ េប ល យBUILD BRIGHT UNIVERSITYនបទសអំពេ លនេ យសនសុខពត៌ នInformation Security policyេរ បេរ ងេ យ៖១-និស ិត គុជ សុមនរង២-និស ិត េរ ន ន់ថន៣-និស ិត ន់ ប៊ុនេធ ន៤-និស ិត លម សុខេល ង៥-និស ិត រស់ រតនៈរ  ៖    អ៊ូ ន់ រទឯកេទស ព័ន គប់ គងេណតេ កនស តជំ ន់ទ១០ំសក ២០១២    -២០១៣
 4. 4. រមកសពៃថេនះពីមួយៃថេ មួយៃថបេចកវ ិទ ន ររ ីកចំេរ ីនឥតឈប់ឈរេលីគប់វ ិស័យ ពិេសសវ ិស័យពត៍ នវ ិទន ររ ីកចំេរ ីន ំង បំផុត។ពត៍ នេ បី ស់េលី គប់វ ិស័យ ំងអស់ដូច រទំ ក់ទំនងពត៍ នេ េលីទីផ រពិភពេ ក រទំ ក់ទំនងផ ពផ យណិ ជកម រ គប់ គងរដ លរ គប់ គង បព័នអគិសនី គប់ បព័នទូរគម គមន៍និង រ គប់ គងគណេនយ េដីម។េលីសពីេនះេ េទ តពត៍ នវ ិទ បំេរ ីេ យ រ វ វែសងយល់រុករកឯក រពីប បេទសេជ នេល ន មរយះ បព័ន Network ពត៍ នវ ិទ េនះឯង។េ យយល់េឃីញ បព័ន Networkន រះសំ ន់សំ ប់ ប់ពីតំបន់មួយេ តំបន់មួយេទ តសំ ប់ Share information,Resource, Data េ យ េ វ ិញេ មក ន មឧបករណ៍ Routerេទីបអង រមួយចំនួនសំេរចចិតេ បី ស់ បព័នពត៍ នវ ិទ ។ខុំ ទសូមអភ័យេ សពីសំ ក់អស់េ ក េ ក សី បិយមិតអក នពម ំងសិស និស ិត ំងអស់នូវកំហុសឆងែដលេកីត នេឡីង។េហីយខុំ ទ គមន៍៉ ងកក់េ ល់ ររ ិះគន់និងតិ នពីអស់េ ក េ ក សីេដីម ី ប េឡីងវ ិញល់កងះ តេ យកីរ ី យ។ចុងប ប់ខុំ ទ សូមែថងអំណរគុណដល់ បិយមិតអក ន ំងអស់ែដលន ំ ទនូវ ៃដនិង រខិតខំ បឹងែ បងរបស់េយីងខុំ េហីយសូមេ យ បិយមិត ំងអស់ទទួល នេសចកីសុខ េសរ ីសួសី ពម ំង សៃវ េរ ងដ ប។
 5. 5. I. Introduction to Information Security Policy……II. Internet Usage Policy……………………………………………ll.១.   ផល កៃន របំ ន   (Consequence of violation)ll.២. រគំ មគំែហង រេ ស់ (Usage threats)……….ll.២.១. រេ ស់ធន នេ យមនសមរម  (Inappropriate use of Resource)………………………………………ll.២.២.   ព័ត នែកង យ   ឬ   មនពត(Misleading of falseinformation)…………………………………………………………………ll.៣.  េស  Internet  (Internet  Service)………………………………ll.៣.១.  េស អកេ ស់  (User Service)……………………...៣.១.១.េស Internet អនុ ត(Internet Service allowed)៣.២.  ទ មង់ រយល់ ពមនង  សំេណរ  (Request andApproval)……………………………………………………………………..៣.២.១. រេសសុំ  Access ចូល  Internet(Request forinternet access)…………………………………………………………….៣.២.២.   រអនុម័ត  (approval)………………………………………៣.២.៣.   រដកហូតសទ  (Removal of Privileges)……………៤.  េ លនេ យ រេ ស់  (Usage Policy)………….៤.១.   រេ ស់ធន ន  (Usage Resource)………………..៤.២.   រេ ស់ែដលអនុ ត  (allowed Usage)…………៤.៣.   រេ ស់ ល់ខួន  (Personal Usage)……………….៤.៤.   រេ ស់ែដល ម ត់  (Protribied Usage)……III. េ លនេ យ  Access ចូលពចំ យ  
 6. 6. (Remote Access Policy)…………………………………………III.១.េ លបំណង(Purpose)………………………………………...III.២.  ទំហំ(Scoop)………………………………………………………..III.៣.  េ លនេ យ  (Policy)……………………………………IV. េ លនេ យសនសុខស ប់Router(Router Security Policy)………………………………………………….IV.១  .េ លបំណង  (Purpose)………………………………………..IV.២.ទំហំ  (Scoop)………………………………………………………..IV.៣.េ លនេ យ  (Policy)……………………………………...IV.៤. រអនុវតច ប់  (Enforcement)………………………………IV.៥.នយមន័យ  (Definition )…………………………………………..V. េ លនេ យសនសុខ  Server(Server Security Policy)V.១.  េ លបំណង  (Purpose)…………………………………………V.២.  ទំហំ  (Scoop)………………………………………………………...V.៣.  េ លនេ យ  (Policy)……………………………………..V.៣.១. ពទំ ក់ទំនង  នង   ព ស់  (Ownership andRelationship)…………………………………………………………………V.៣.២.មគុេទស រ  Configuration ទូេ  (General Configurationguideline)………………………………………V.៣.៣. រ តតពនត  (Monitoring )…………………………………V.៤. រអនុវតច ប់  (Enforcement)………………………………..VI. េ លនេ យទំ ក់ទំនងេ យមនេ ែខ(Wireless Communication Policy)……………………………………
 7. 7. VI.១.សេងប  (Overview)……………………………………………..  ..              VI.២.ទំហំ  (Scope)………………………………………………………..              VI.៣.េសច ែថង រៃនេ លនេ យ(Policy Statement)…………………………………………………………..VI.៣.១.តំ មវ រ  Access ចូល  Network ទូេ  (General Network Access)………………………………………………VI.៣.២.ត មវ រឧបករណ៍  wireless មផះ  (Home wireless device Requirement)…………………………………VI.៤. រអនុវតច ប់  (Enforcement)……………………………….
 8. 8. Information Security Policy of the Asia Pacific OrganizationI. Introduction:សពៃថេនះ ន កមហ៊ុនពហុ តិ េ ចនក៏ដូច អងរ រមួយចំនួនែតងែត ននូវInformation Security office (ISO) េ មតំបន់នីមួយៗរបស់ខួនេដម ីត មវ ររបស់អង រស ប់ រ រេ ះ យីេ ពត័ ន និងប ញរួម ។រ ិ ល័យសនិសុខពត័ ន មតំបន់មួយកុង Asia Pacific តវ នបេងតេឡងេ ែខឧស ំ ២០០7 េហយក៏ IOS មតំបន់មួយកុងចំេ ម IOS មតំបន់ េ ចនែដល ន រទទួលខុស តវេលកតំបូងរបស់ខួនគឺ តវែណ ំេ លនេ យសនិសុខព័តន(Information Security Policy) េ យបុគលិក Asia Pacific ំងអស់េ យ នល់  រ ឺ  ដឹងនឹងអប់រ ំពួកេគេ យដឹងពីេ លនេ យ ំងេ ះផងែដរ។ េ កុងអង រAsia pacific នអនុវតន៍ រ គប់ គង់តួ ទី រ ឺមុខ រមួយចំនួនដូច ៖- រអភិវឌ ន៍ស ប់ Information Security Policyនិង រ ប ពឹតេ មច ប់- រ តតពិនិត េមល រ ឺ រ ម នរកេឃញនូវ រចូលេ យ នសិទិ រ ឺ ន រអនុ ត េហយ រេសុបអេងត និង បតិកមកតប- រ គប់ គង់េល បព័ន គប់ គង់ចូល- រ យតៃមសនិសុខ និង រអភិវឌ ន៍ក រ រ ឺរ យ រណ៍ បេចកេទស- រ ប ពឹតេធសម ជ ៈ រេធ រអប់រ ំ និង រេធ របណុ ះប ល។ឥឡូវេនះខំសូមេលកេឡងអំពីេ លនេ យសនិសុខព័ត នែដល ក់ទងេនិងអង រ AsiaPacific េតអីេ េ នេ យសនិសុខពត័ ន។១   .េតអីេ េ លនេ យសនិសុខ)   ?what is an information SecurityPolicy?(- េ លនេ យសនិសុខគឺ ក នច ប់មូល ន  ឬ រែណ ំដល់អកេ បស់ តវេ រព មេដម ី កដេ យ ននូវសនិសុខពត័ ន។២.   េហតុអី តវ នសនិសុខពត័ ន ?  ) why have Information SecurityPolicy?)- Information security Policy គឺ តវ រ ំ ច់េដម ី សុវតិ ពទិនន័យសំ ន់ៗ (Importance data) , ែផន រជំនួញ (business Plane) និងពត័ នសំ ត់
 9. 9. េផ ងេទ ត  )other Conficlential Information) ែដល តវ រ រពីេ រលួច រ ឺ   រ តត ងេ យ នសិទិអនុ តពី ស់របស់េគ។   បសិនេប េ ជិក  រ ឺ   េ ជក់េ កុងអង រ មួយមិន នយល់ដឹងអំពីេ លនេ យ ំងេ ះេទ  ពួកេគនឹងមិនដឹង អីែដលរ ំពឹង េកតេឡងចំេ ះពួកេគេ ះេទ  េ េពលែដលពួកេគបក យពត័ នស ត់ែបបនឹង។  ដូេចះេហយគឺ សំ ន់ ំង ស់ែដលពួកេគេធេ លនេ យសនិសុខពត័ នេហយបុគលិក ំងអស់ក៏ តវ នេគអប់រ ំ  និងបណុ ះប លអំពីេ លនេ យេនះផងែដរ។ចំ ំ៖ េ កុងអង រ Asia Pacific នបេងតេ លនេ យសនិសុខពត័ នចំនួន៥  ដល់ េ ជិក  រ ឺ េ ជក់  រ ឺក៏បុគលិក ំងអស់េ រព ម។  េហយេ លនេ យ ំងេ ះ នដូច ៖II. Internet Usage Policy:េ លនេ យៃន រេ ប ស់ Internet តវអនុវតចំេ ះអកេ ប ស់ Internet  ំងអស់ )រ រ ល់ស ប់ កមហ៊ុនេ យរួមប ូ ល ំងបុគលិកេ េ ៉ ង    និងេពញេ ៉ ង អចិៃ ន  បុគលិកែដលចុះកុង  បុគលិក ក់ របេ ះ សន  ៃដគូរជំនួញ    និងឈួញ  រ ឺ  អកលក់  (ែដលចូលេ ន់ internet មរយៈធន នរបស់ប ញរ ឺកុំព ូទ័រ។  អកេ ប ស់Internet របស់ កមហ៊ុន ំងអស់ តវដឹងអំពីេ លនេ យេនះ  េហយេ រព មេ លនេ យេនះក៏ត មវេ យេ ប ស់ រ ររបស់ពួកេគេ យសមេហតុផលនិង នលកុងខណៈេពលែដលពួកេគេ ប ស់េស  Internet ផងែដរ។១. ផល កៃន របំ នៈ    )Consequence of Violation(របំ នេលេ លនេ យៃន រេ ប ស់ Internet  និង តវ នេគផល់ឯក រេហយ ច ំឲ ន រដកហូតសិទិេ ប បព័ន  ,សកម ព ក់ពិន័យ  និងបូករួម ំង របេណញេចញពី រ រេទ តផង។                 េ យបែនមេទ ត កមហ៊ុនែដលត មវ មច ប់ តវេធរ យ រណ៍ អំពីសកម ពខុសច ប់ពិតៗេ ក់ រអនុវតច ប់េ យ ន តឹម តវផងែដរ។មុនេធ រចូល Internet ឆង ត់ប ញ Networkរបស់ កមហ៊ុនគឺ តវេ យេគអនុម័ត មុនសិន  េហយអកេ ប ស់ Internet  ែដល នស នុពលគឺត មវេ យ នេ េ លនេ យៃន រេ ប ស់  Internet េនះសិនេហយចុះេហតេល េ េល Formទទួល ល់)Acknowledgement form (ែដល សិតេ ទំព័តចុងេ យៃន  ឯក រេនះ។  សំណុំ ែបបបទទទួល ល់ែដល នចុះេហតេល គួរែតេគ បគល់េហយនិងរក ទុក  file
 10. 10. ស ប់ រផល់សិទិចូល ៉ ង យ សល។  ស ប់សំនួរ េ ចនេទ តសីអំពី InternetUsage Policy, please Contact the Information Technology (IT) Departments ។២. រគំ មគំែហងដល់ េ ស់  (Usage threats)  រ ប់  Internet  ប ញ ប់ កមហ៊ុន មួយនិង និភ័យថីៗ  ែដល តវ នេគសំេ េ ររក សនិសុខដល់ ទព សម តិពត័ នដ៏ចំបងរបស់ កមហ៊ុន  រ ឹ  អង រ។  នីភ័យ ំងេ ះរួម ន៖២.១. រេ ស់ធន នេ យមនសមរម(Inappropriate Use of Resources)រចូលេ ន់ Internet  េ យបុគលែដលមិន តវ មួយត មវ រជំនួញគឺឥទិពល ំេ យ ន រេ ប ស់ខុសចំេ ះធន ន ំងេ ះ។សកម ព ំងេ ះ ចជះឥទិពលដល់ផលិត ពេ យ រែតេពលេវ ែដល នចំយកុង រេ ប Internet or Surfing the internet  ។ េ យនិ យបែនមេទ ត   កម  ហ៊ុន  រ ឺ  អង រ ច បឈមមុខនឹង រ ត់បង់េករេ ះ  និងសកម ព សបច ប់ ចេកតនេឡង មរយៈ បេភទៃន រេ ប ស់ខុសេផ ងៗេទ ត។២ .២. ពត៏ នែកង យរមនពតរ ំេ រកផូវខុសគប់ពត៍ត ន ំងអស់ែដល នរកេឃីញេ េលី Internet គួរ តវ នេគពិ រ  េ យ ន រសង ័យ  រ ឺ  មនិល  រហូត ល់ែត ន រអះ ងប ក់ពី បភពេផ ងៗេទ ត  ែដល ចទុកចិត ន។   នដំេណី រ រ តតពិនិត គុណ ពេ  Internetេ ះេទេហីយចំនួនែដលេ ចីនៃនព័ត នរបស់ខួនគឺហួសសម័យ  ខុស  រ ឺ  មិន តឹម តវ។៣.េស កម  Internet  (Internet Service)       រចូលេ ន់  Internet  គឺ តវ នផល់ដល់អកេ បី ស់ េ ចីនេដីម ី ទ ទង់  សកម ពជំនួញមួយចំនួននិង មូល ន គឹះដ៏ ំ ច់ស ប់អនុវតមុខរបរ  រ ឺ រ ររបស់ពួកេគនិងតួ ទី  រ ឺមុខ រ ងវ ិ ជីវៈ។        ៣.១េស អកេ ស់(User Service):                ៣.១.១េស Internet ែដល នអនុ ត(Internet Service allowed)រចូលេ ន់ Internet  គឺពិត តវេ បី ស់ស ប់េ លបំណងេធីជំនួញែតប៉ុេ ះ។  សមត ព េ ចីនស ប់េស Internet បទ ននិងផល់ដល់អកេ បី ស់  ដូច  ែដល នេ ងេ មេនះ៖
 11. 11. + សំបុ តេផរ មៃ សណេ យេអឡច តនិច  (E-mail:electronic-mail)  ទទួល រ  ឬដំណឹ ងរបស់ E-mail េ ន់  Internet ( មួយ រ ប់  ឯក រ  ឬមិន ន ប់ឯក រ  )។+ រសង់េមលទសទ  ឬ រេធ សចរណ៍(Navigation)៖េស  www   រ ំ ច់ស ប់េ លបំណងជំនួញេ យ រេ បី ស់ HypertextTransfer protocol (HTTP) browser tool ។  សិទចូលេ ន់Internet   ៉ េពញេលញ  រចូលែដល ន រកំណត់ពី Internet េ ន់ Web Server រណៈែដល កមហ៊ុននផល់ជូន។+ ពធ រស ប់េផរ  ឬ  ប ូ ន  File (File Transfer protocol (FTP))ប ូ នទិនន័យ  ឬ File  និងទទួលទិនន័យ  ឬ File ែដល តឡប់មកវ ិញ រ ំ ច់ស ប់េ លបំណងជំនួញ។+  Telnet  ពិធី របទ ន  Internet ស ប់ែកែ ប បព័នកុំព ួទ័រេដីម ីេ យ ក់ដូច ប ពឹតដូច បព័នកុំព ួទ័រេផ ងេទ តេហីយេ យ រេហតុេនះ ចទទួលទិនន័យ  ន      និង ចដំេណី រ រកមវ ិធិែដល តវ នេគបេងីតស ប់ បព័នែដលកុំពុង   តវ នេគ  ែកែ បេនះ។រ គប់ គង់រក នូវសិទិេដីម ីបែនមឬលុបេស េ េពលែដល កមហ៊ុន តវ រ ស់បូរ  ឬ រ រអះ ងអំពីលកខណ គប់េស កមេផ ងៗ េ ចីននិង តវ នេគ   ត់  ទុក  រចូលេ ន់  Internet  េ យមិន នសិទិ  ឬពី Internet មិន តវ នេគ អនុ តេឡីយ។+  ទ មង់ រយល់ ពម  នងសំេណរ(Request and Approval  Procedure)រចូលេ ន់ Internet និង តវ នេគផល់ដល់អកេ បី ស់េដីម ី ទ ទង់សកមពជំនួញរបស់េគ  អនុវត រ ររបស់េគេ េពលែដលពួកេគ តវ រ ។៣ .២.១.   រេសសុំចូលេ ន់អុេធេណត(Request for Internet Access)ែផកដំេណី រ រេសីរសុំចូល ន់  Internetេគត មវេ យបុគលិក ំងអស់ ន   ំង  Internet Usage policy  េនះនិង  Internet / Intranet Security Policy  រួម  េហីយប ប់មកអកេ បី ស់ តវែតចុះេហតេល េលីេសចកីែថង រណ៍  ែដលពួកេគយល់  េហីយ  ពមអនុវត មេ លនេ ន យេ ះ។  អកេ បី ស់ែដលមិនអនុវត មេ លនេ  យ   ំងេ ះេទ ចទទួលរងនូវសកម ព ក់ពិន័យនិងបូករួម ំង របេណញេចញពី  រ រេទ ត។
 12. 12. ៣ .២.២.   រអនុម័ត(Approval):Internet Access   តវ នេសីសុំេ យអកេ បី ស់  ឬអក គប់ គង់អកេ បី ស់  ែដលប ូ នទ មង់េសីសុំសិទ  Access  ចូលែផក IT ែដល ក់ព័ននិង រថតចមង ប់នូវ  ទំរង់ទទូល ល់អំពីទំហំៃន រេ បី ស់ Internet ែដល នចុះហតេល រួច  (Signed InternetUsage Coverage acknowledgment form)៣.២.៣.   រដកហូតសទ  (Removal of Privileges)Internet access  នឹងមិនបនេទ ស័យេលី របេណញបុគលិកេចញពី រ រ  និងរប ប់កុង ឬសកម ព ក់វ ិន័យែដលេកីតេឡីងពី របំ ន  េលីេ លនេ   យេនះ។   បសិនេបី ំ ច់និង នសំេណី រថីស ប់ រ  Access ចូេ ន់  Internet តវ នេគអនុម័ត  េ ះេគនឹងេចញ ប សមងេទ ត។៤.េ លនេ យ រេ ស់  (Usage Policies)៖   ៤.១. រេ ស់ធន ន  (Resource Usage)េគនឹងអនុម័ត  និងផល់សិទចូលេ ន់  Internet បសិនេបីត មវ រមុខជំនួញសម  េហតុសមផល។  េហីយេគនិងផល់េស Internet  េ យេ បី ស់ ស័យេលី រទទួល  ខុស តវចំេ ះ រ រែដលកំពុងេធីរបស់បុគលិក។    បសិនេបីបុគលិក ស់េ មុខជំនួញេផ ងេទ ត  ឬបូរតួ ទី រ រេ ះសំេណី រសុំសិទិចូល  េ ន់  Internet ថីនិង តវ នេគប ូ នមកកងរយៈេពល៥ៃថ។ត មវ រស ប់សិទិចូលេ ន់ Internet  របស់អកេ បី ស់និង តវ ន តតពិនិត េឡីងវ ិញេ យកំណត់េពលេ យ យក ន កមហ៊ុនេដីម ី រ របន រេធីេ ែត ន។៤ .២. រេ ស់ែដល នអនុ ត (Allowed Usage)រ បី ស់  Internet តវ នេគផល់េ យស ប់េ លបំណងសំ ប់ែត  ទ ទង់ ព ំ នៃនសកម ពជំនូញេដីម ីអនុវតតួ ទី រ រ គប់អកេ បី ស់ តវអនុវត  មេ ល រណ៍ រួម ក់ទងនិង រេ បី ស់ធន ននិង រេ បី រវ ិនិច័យលៗកុង រេ បី ស់  Internet  ។+ រេ បី ស់  Internet  ែដល ចទទួលយក នស ប់អនុវតតួ ទី រ រនឹង  ប់ប ូ លគឺ៖- រទំ ក់ទំនងរ ងបុគលិកនិងមិនែមនបុគលិកស ប់េ លបំណងជំនួញ
 13. 13. - រ ទ ទង់បេចកវ ិទ IT េ យ  download Software  េហីយ  Upgrade  េធីឲ បេសីរេឡីង- តតពិនិត េវប យរបស់អកលក់  ឬឈួញ  េដីម ីដឹងអំពីព័ត ន  ផលិតផល- ព័ត នអំពីបេចកេទស  និង រ វ វ  (Research)៤.៣. រេ ស់ ល់ខួន  (Personal Usage)រេ បី ស់ធន ន មកុំព ូទ័ររបស់ កមហ៊ុនេដីម ីចូលេ ន់ Internet សំ ប់េ លបំនង ល់ខួនេ យ ន រអនុម័តពី  Manager នឹង  IT department នឹង តវ នេគ ត់ទុក មូលេហតុសំ ប់សកម ព ក់វ ិន័យ  នឹង បូករូម ំង របេណញេចញេទ តផង។គប់  User ែដលេ បី  Internet គួរែតយល់ដឹង ប ញNetwork កមហ៊ុនបេងីត  audit log( រសរេសរចុះ ពឹតិ រណ៏ សំ ប់ពិនិត ប ក់)េ យឆុះប ំងពីសំេណី រ សំ ប់េស េនះ ំង ស័យ ន ងកុង  នឹង ងេ នឹង តវ នេគ តតពិនិត េ មេពលកំនត់។អកេ បី ស់ែដលេ ជីសេរ ីសរក ទុក  រ ឺ  េផរពត៍ ន ល់ខួនដូច  private keys, CreditCard number or Certificate េ ះ ចេធីេ យ ន នីភ័យ ល់ខួនពួកេគ  ដូេ ះ  េហីយ កមហ៊ុនមិនទទួលខុស តវ  ចំេ ះ រ ត់បង់ពត៍ ន មួយដូច ពត៍ នែដល  នរក ទុកេ កុងwalletរ ឺ រ ត់បង់ ទព សម តិ ល់ខួនែដលសំ ន់ មួយេ ះេទ។៤.៤ រេ ស់ែដល ម ត់(Prohibited Usage) :រទទួលនិងែបងែចកទិនន័យ  , ររក ទុកទិនន័យ  និង រែចក យទិនន័យែដលខុសច ប់, ម ស  រ ឺ  េ លជំេន  រ ឺ  ផូវេភទក៏ តវេគ ម ត់ែដរ។កមហ៊ុនក៏ ន ម ត់េ តំេនីរ រជំនួយ,សកម ពនេ យ, សកម ព  មិនសុចរ ិត  រ ឺ រែចក យខុស , និងេរ ង ៉វ ំ ច់ែដលបងូចេករ ិ៏ផងែដរ។  សកម ពមួយចំនួនែដល តវ នេគ ម ត់ ៉ ងតឹងរ ឹងរួម ន  :+       រចូលេ ន់ពត័ ន កមហ៊ុនែដលមិនសិតេ កុងទំហំ រ ររបស់អកក់គឺ រ នពត័ នអំពីគណនីអតិថិជនេ យមិន ន រអនុ តិ  ,   រចូលេ ន់ពត៍ នពី File ល់ខួនេ យមិន ន រអនុ តិ  និង រចូលេ ន់ពត៏ នែដលមិន ំច់សំ ប់ បិតបតិ រតួ ទី រ រ  (Job Function)  ។+ រេ បី ស់ខុស , រ ត ត ងេ យដឹងេ យ នសិទិ តឹម តវ,រ ឺក៏ែកែ បពត៏ នបុគល  រ ឺអតិថិជនេ ះគឺ រេធី រ ស់បូរេ យ នសិទិចំេ ះ  File ល់ខួនរ ឺែចក
 14. 14. យទិនន័យបុគល  រ ឺអតិថិជន ម បព័នេអឡិ តនិច មួយនឹងបុគលែដលមិន នសិទិេទ  + Link ប់  Website  របស់ កមហ៊ុនេ Internet េផ ង  រ ឺ  www site េផ ងែដល  content ខឹម ររបស់ មិន តវ  រ ឺ នបំនងបំ នេលីេ លនេ យរបស់ កមហ៊ុន។+ រ ប ពឹត មួយែដលនឹងបេងីតរ ឺជួយជំរុញេ យ នបទេលីស ពហទណច ំេ យខូច បេ ជន៏សុីវ ិល  រ ឺម ៉ងវ ិញេទ តគឺបំ នេលីបទប  ច ប់ តិរ ឺអនរ តិ,រដ, មូល នផងែដរ។+ រេ បី ស់, រប ូ ន, រចមង,រ ឺ រទទួលវតុ តុេដីមេ យពុំគិតៃថគឹរ ំេ ភេលី ររក សិទិ, ៉ ករ ឺយីេ , រសំ ត់ ណិ ជកម  រ ឺរ ំេ ភេលីសិទិ ៉ តង់របស់មនុសក់  រ ឺអង រ មួយ។េហីយសនត់ គប់វតុ តុេដីម ំងអស់េ េលី  Internet គឺ ន ររក សិទិ  រ ឺ ន ប សនីយប័ តតកកម។+ រប ូ នទិនន័យៃន ស់កមសិទិ មួយែដលសំ ត់រ ឺពត៏ នែដល ក់ទិននឹង រសំ ត់  គឺពុំ ន រ តតពិនិត តឹម តវេ ះេទ។+ របេងីត, រេផីរ មៃ បណី យ៏, រប ូ ន រ ឺ រទទួលេ យពុំគិតៃថេ អងតុ យ ប រអង តុគំ មកំែហង, អង តុែដលេធីេ យខូចេករ ិ៏េ ះ, េលីសច ប់រ ឺខុសច ប់មួយចំនួនេ យរួមប ូ ល  ែតមិនកំនត់េលី រអធិប យ ំង យែដលពឹងែផកេលី តិ សន៏, េដីមកំេណី ត តិ, េភទ, អនុ ប័នៃនេភទ, រយះ ល ពពិ រ  រ ឺ  អសមត ព, ស  រ ឺជំេន នេ យ...។+ ទំរង់ែល ងសុីសងមួយចំនួន+ downloadកមវ ិធី Free Trial រ ឺFileេ យ នសិទិសំ ប់េ បី ស់េ យ ន រអនុ ត មុនពី យក ន IT រ ឺManager គប់ គង+ ប ទិញសំ រះ  េ បី ស់  រ ឺេស កមមួយចំនួន ម Internet+ េលងែល ង (Game) មួយចំនួន+ ប ូ នបនេ រ  រ ឺលិខិត បនប ប់` + ចូលរួម រ បកួតេផ ងៗ ម  On-line  រ ឺ  Promotion*  Note : (Band width) ទំហំៃនេ បកង់ ំងកុង កមហ៊ុន  និង ំង ប់េ Internetតវ នែចករ ំែលក  េហីយធន នក៏ នកំនត់។   គប់User តវេធី រខំ បឹងែ បងេ យ សមេហតុផលេដីម ីេ បី ស់ធន នេនះ  កុងមធ យ េ ចីនែដលមិនប៉ះ ល់  រ ឺជះឥទិពលដល់បុគលិកដ៏ៃទេទ តេ យអវ ិជ នេ ះេទ។ យក ន ក់ ក់នឹងកំនត់េ ល រណ៏ែណ ំេ េលី រេ បី ស់ Bandwidth និងកំណត់ធន នេ យែឡកេហីយនឹង មត់ រ download បេភទ file ពិេសសៗ េ ចីនេទ ត។III. េ លនេ យ  Access ចូលពចំ យ
 15. 15. (Remote Access Policy):III.១. េ លបំនង(Purpose):េ លបំនងៃននេ យេនះ  គឺ តវ កំនត់បទ នស ប់ ប់េ ន់ Networkរបស់ កមហ៊ុន  ឬ  អង រពី Host (Pc) មួយ។  បទ ន ំងេនះ តវ នបេងីតេឡីងេដីម ីប ងមេ យតូចេ រផ យេ យដឹងលឺរណះ  េ យ នសុពល ព  ចំេ ះ កមហ៊ុន  ឬ  អង រពី រខូច តេផ ងៗែដល ចលទផលែដលប លមកពី រេ បី ស់ធន នរបស់ កមហ៊ុនេ យពុំ ន រអនុ តសិទេ យ ន តឹម តវ។  រខូច ត ំងេ ះរួម នៈ រ ត់បង់ទិនន័យសំ ត់របស់ កមហ៊ុន  ឬ  ទិនន័យែដល ក់ទងនឹង រសំ ត់, ទព សម តិប វន, ខូច តដល់មុខ ត់  ឬេករេ ះ រណៈ,  និងខូច តដល់ បព័ន ងកុងដ៍សំ ន់របស់ កមហ៊ុនផងែដរ  (damage to critical company internal system)  ។III.២.ទំហំ( Scope):េ លនេ យេនះអនុវតចំេ ះបុគលិក កមហ៊ុន ំងអស់, អកលក់រ ឺឈួញ,អកចុះកុង ឬអកេ ៉ រ  និង ក់ រែដល ន  Computer or workstation ែដល គប់ គងេ យ ល់  ឬ គប់ គងេ យ កមហ៊ុនែដល នេ បី ស់េដីម ី ប់មក ន់ Networkរបស់ កមហ៊ុន។េហីយេ លនេ យេនះអនុវតចំេ ះ រ ប់ទំ ក់ទំនងៃន រ  Accessចូលពីចំ យែដល នេ បី ស់េដីម ីេធី រ រ  ឬកិច រកុង មតំ ងេ យ កមហ៊ុនេ យ ប់ប ូ លេ រ   ន  ឬ រេផីរ  E-mail និង រ តតពិនិត ធន ន ម Web ៃន  Intranetេ ះ។ រ បតិបត ម Remote Accessែដល គបដណប់េ យេ លនេ យេនះរូមប ូ ល  ប៉ុែនមិនកំនត់ចំេ ះdial in modems , frame Relay, ISDN,DSL,VPN,SSH, និង Cable Modems .ល.។III.៣.េ លនេ យ(Policy):៣.១ General:១. គឺ រទទួលខុស តវរបស់បុគលិកកុង កមហ៊ុន, អកេ ៉ រ, អកលក់, ក់ រែដល នសិទិ Access ចូលពីចំ យេ ន់ Network រួមរបស់ កមហ៊ុនេដីម ីដូច នឹង រ ប់ Connection របស់ User េ នឹងកែនងេ ន់ កមហ៊ុនែដរ។២. រ Access ចូលេ ន់ Internet ទូេ ស ប់ រេ បី ស់ែបបកំ នេ យស ជិកែដលេ ផះ មរយះ Network របស់ កមហ៊ុន Computer ល់ខួន តវ នេគ
 16. 16. អនុ តសំ ប់បុគលិកែដល នេស តំៃលែដលមិនប ុ ះបរ ិ ណ(Flat rate Services)។  បុគលិក កមហ៊ុន តវទទួលខុស តវេដីម ី ដល់ស ជិក គ រ រ ំេ ភបំ នេលីេ ល  នេ យ កមហ៊ុន មួយេទ, មិនេធីសកម ពខុសច ប់, និងមិនេ បី ស់ រAccessចូលសំ ប់ផល បេ ជន៏មុខជំនួញេ ងេ េ ះេទ។  បុគលិក កមហ៊ុនទទួលខុស តវចំេ ះផលវ ិ កេ យ រ Access ចូល  េហយេ ប ស់ខុស។3.សូមេម តតពិនិត េឡីងវ ិញេ  េ លនេ យ បនប ប់េ យ នពិ រសីអំពី រ រ រពត៏ នេ េពលែដល ន រ Access ចូល  Network  រួម មវ ិធី  Accessចូលពីចំ យ(Remote Access methods)  និង រេ បី ស់ែដល ចទទួលយក នៃន  Network  របស់ កមហ៊ុនដូច :a. Acceptable Encryption Policy : េ លនេ យសរេសរ អក រសំ ត់b. Virtual Private Network (VPN) Policyc. Wireless Communication Policyd. Acceptable Use Policy៣.២. តំរូវ រ(Requirements) :1.Remote Access តវែតេគ គប់ គង ៉ ងតឹងរ ឹង រ គប់ គងនឹង តវ នេគព ងឹង  មរយះ  Password authentication រ ឺPublic /Private  Keysែដល ន ត់ៗដ៏រ ឹង ំ។2.បុគលិក កមហ៊ុនមិន តវេ យ Email Password or Login របស់ពូកេគេនរ ក់ រ ឺស ជិក គ រេឡីយ។3.បុគលិក កមហ៊ុន  និងអកចុះកុង ែដល នសិទិ Accessចូលពីចំ យ តវកុំព ូទ័រ ល់ខួន  រ ឺកុំព ូទ័រ កមហ៊ុនែដល ន ប់េ ន់ Network រួមរបស់ កមហ៊ុនេ ះគឺមិន តវ ប់េ ន់  Network ដ៏ៃទេផ ងេទ ត មួយេឡីយេ េពលែតមួយ។4.េ គ ងបរ ិ រែដលេ បី ស់េដីម ី ប់មក ន់ Networkរបស់ កមហ៊ុន តវបំេពញតំរូវ រៃនេ គ ងបរ ិ រ  របស់ កមហ៊ុនសំ ប់ Remote Access។III.៤. រអនុវតច ប់(Enforcement) :បុគលិកមួយចំនួនែដលេគយល់េឃីញ នរ ំេ ភបំ នេលីេ លនេ យេនះនឹង តវទទួលរងេ អំេពី ក់វ ិន័យ  និង  ែថម ំងបេណញេចញពី រ រេទ តផង។IV. េ លនេ យសនសុខRouter(Router Security Poicy) :១.េ លបំនង(Purpose):
 17. 17. ឯក រេនះពីពណ៍ អំពី រ  Configuration Security តិចតួតសំ ប់ គប់ Routerំងអស់ នឹង  Switches ំងអស់ែដល ប់មក ន់  Production Network រ ឺ នេ បី ស់េ កុង Production Capacity កុង មតំ ងេ យ កមហ៊ុន។២.ទំហំ(Scope) :គប់ Router & Switch ំងអស់ ន ប់មកប ញផលិតកម  (ProductionNetwork) របស់ កមហ៊ុនគឺ នផលប៉ះ ល់  េហីយ Router & Switch េ កុង Labs(Secured Labs) ងកុងគឺមិន នផលប៉ះ ល់េទ។  Router & Switch េ កុងតំបន់DMZក់មកេ េ ម  The Internet DMZ Equipment Policy។៣.េ លនេ យ(Policy) :Router និមួយៗ តវបំេពញេ បទ នៃន រ Configuration ដូចតេ  :+ នគណនីអកេ បី ស់  Local ែដលេគ Configure េ េលី Router េទ ។Router តវេ បី TACACS for All User authentication ។+ Enable Password េ េលី Router តវែតរក ទុកេ កុងទំរង់ Secured encryptedform. Router តវ ន  enable password កំនត់ចំេ ះ the current production routerpassword  ពីអង រែដល Support Router ។+ Disallow the following :a. IP directed broad cast : រផ យេចញេ IP េ យ ល់b. Packet ែដលចូលដំបូងេ េលី Router ែដល ន invalid Addressដូច     RFC1918  Address  ។c. TCP Small Servicesd. UDP Small Servicese. All Source Routingf. All web Services running on router+ េគ តវបែនម Access Rules េ េពលតំរូវ រជំនួញេកីនេឡីង+ Router តវប ូ នេ កុង បពន័ គប់ គងៃនសហ សរួម+ Router និមួយៗ តវ ន  េសចកីែថង រណ៏ ែដល ក់កុង Clear View :UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS NETWORK DEVICE ISPROHIBITED  ។  អក តវ ន រអនុ ត ៉ ងច ស់េដីេម ី Access រឺ  Configure Deviceេនះ។+ Telnet េគមិនែដលេ បី ស់Network មួយេទេដីម ី គប់ គង Routerបសិនេបី ន  Secure Tunnel ែដល រ រផូវទំ ក់ទំនង ំងអស់េទ។  SSH គឺ Protocolគប់ គងែដលេគេពញនិយម ងេគ ។៤. រអនុវតច ប់(Enforcement):
 18. 18. បុគលិកមួយចំនួនែដលេគយល់េឃីញ នរ ំេ ភបំ នេលីេ លនេ យេនះនឹង តវទទួលរងេ អំេពី ក់វ ិន័យ  និង  ែថម ំងបេណញេចញពី រ រេទ តផង។៥.  និយមន័យ (Definitions):Production Network គឺ Network ែដល តវ នេគេ បីេ កុងមុខជំនួញរបស់កមហ៊ុន ប ំៃថ  ។Lab Network Network ែដល តវ នេគេ បី ស់សំ ប់េ លបំណងTesting,demonstration, training.ល.។V. េ លនេ យសនសុខេសេ (Server Security Policy):១.េ លបំនង(Purpose):េ លបំនងៃនេ លនេ យេនះគឺ តវ នបេងីតសង់ សំ ប់ រConfigurationគឹះេ េលីេ គ ងបរ ិ Server េ ងកុង  ឬ បតិបតិេ យ កមហ៊ុន ។រអនុវតេ លនេ យេ យ ន បសិទ ព  នឹងេធីេ យ ន Unauthorized Accessតិចតួចេ ន់បេចកវ ិទ និងពត៏ នៃនកមសិទ កមហ៊ុន ។២. ទំហំ(Scope):េ លនេ យេនះអនុវតចំេ ះេ គ ងបរ ិ រ  Server  ែដល គប់ គង  រ ឺ ន់ ប់េ យ កមហ៊ុននិងចំេ ះ  Server ែដល ន  Registered េ េ ម  Domain  ៃន  Networkងកុងែដល គប់ គងេ យ កមហ៊ុន។េ លនេ យេនះគឺសំ ប់េ គ ងបរ ិ េ េលី    Network ងកុងរបស់ កមហ៊ុន ៉ ង ក់ ក់សំ ប់ រConfigurationេ េលីេ គ ងបរ ិ រពី ងេ េ កមហ៊ុនេេលី  DMZ ែដលសំេ េ េលី  Internet DMZ Equipment Policy  ។៣.េ លនេ យ(Policy):៣.១ Ownership and Responsibilitiesគប់ Server េ ងកុង ំងអស់ែដល ន ក់ព យេ កមហ៊ុន តវែត គប់គងេ យ កម បតិបតិែដលទទួលខុស តវសំ ប់ រ គប់ គង បព័ន (SystemAdministration) ។ កម បតិបតិ នីមួយៗែដល តវ នបេងីតេឡីងេ រែណ ំស ប់រ Configuration Server និង រែថ ំ ស័យេ េលីតំរូវ រជំនួញ។   កម បតិបតិគួរែត        តតពិនិត េលី រ Configuration Compliance និងអនុវតេធីេ លនេ យេលីកែលង              ែដល នេរ បចំគេ ងេធីចំេ ះបរ ិ នរបស់ពួកេគ។   កម បតិបតិនីមួយៗ តវបេងីតដំ                
 19. 19. េណី រ រសំ ប់ រ ស់បូរ Configuration guide ែដលរួមប ូ ល រេសីេរ ីនិង រអនុម័តេ យ កមសនិសុខពត៏ ន។+ Server តវ នចុះេ ះកុង បព័ន គប់ គងសហ សរួម (Corporateenterprise management system) ៉ ងេ ច ស់ក៍ពត៏ ន តវ ម រេ យប ញប់ពីចំនុច ក់ទង លកណះវ ិជ ន បនប ប់ដូច ៖- Server Control (s) and Location, and a backup contact- Hardware and operating system/version- Main Function and application, if applicable.+ ពត៍ នេ កុង Corporate enterprise management system តវែថរកេ យ up-to-date  ។+ រ ស់បូរ រ Configuration for production server តវអនុវត មនីតិវ ិធីគប់ គង រ ស់បូរដ៍ តឹម តវ។៣.២ រែណ ំព រ  configure ទូេ(General Configuration guidelines):Operating system configuration តវ នេ ងេ ម guidelines  ែដល នឯក ពពី  Infuses :- Service & application ែដលេគមិនេ បី តវ Disabled េ ល-   រ Access ចូលេ ន់  Service មួយចំនួនគួរែត  log និង រ រ  access-control methods ដូច  TCP wrapper ។-  េ បី ស់េ ល រណ៍ សនិសុខបទ នអំពី រ Access ចូលេដីម ីអនុវតតួ ទី-  កុំេ បី Root េ េពលគណនីមិន នសិទិ-   បសិនេបីវ ិធី សស ប់េបីក រត ប់ប៉ុសឲ រ ឹង ំង ចេធី នសិទិAccess  ចូល   តវអនុវតេ េលី Secure channel េ ះ (eg: encryptednetwork connection suing SSH or IP Sec)- Server គួរែតសិតេ កុង access-control environment៣.៣ រ តតពនត (Monitoring)+ គប់េហតុ រណ៍ ែដល ក់ទងនឹងសនិសុខ ំងអស់េ េលី បព័ន តវ នេគ log& ពិនិត ប ក់ផូវ តវ នេគរក ទុកដូចតេ ៖- គប់ រ  log(សរេសរចុះ ពឹតិ រណ៏ )ែដល ក់ទងនឹង  Security ំងអស់នឹង តវ នេគរក ទុក ម online រយះេពលតិចបំផុតមួយ ទិត- រ  backup ទុកកុង tape បេភទ Incremental ប ំនិង តវ នេគរក
 20. 20. ៉ ងេ ច ស់មួយែខ- រ backup អំពី រ log ក់កុង tape បេភទ full ប ំស ហ៍នឹងរក                            ទុក ៉ ងេ ច ស់មួយែខ- រ backup បេភទ full ប ំែខនឹង តវ នរក ទុក អប បរ ពីរ ំ- េហតុ រណ៍ ែដល ក់ទងនឹង Security និង យ រណ៍ េ Infuses ែដលនឹង តតពិនិត េឡីងវ ិញេ រ logs និង យ រណ៍ ឧបទវេហតុមួយចំនួន  េ ន់ IT Management ។៣.៤. រអនុេ មេ ម(Compliance):+ រពិនិត ប ក់េ យដឹងខុស តវនឹង តវអនុវតេលីមូល ន គឹះ ប ំេ យអង រែដល នសិទិកុង កមហ៊ុន+ រពិនិត ប ក់េ យដឹងខុស តវ (audit) នឹង តវ គប់ គងេ យ កម audit  ងកុងរ ឺInfuses ស័យេលី audit policy  ។  Infuses នឹងេ ះ រែសងរកែដលអត់ ក់  ទងនិង កម បតិបត ក់ ក់េទេហីយប ប់មកប ញ ររកេឃីញេ Support staff សំ  ប់ដំេ ះ យ+ គប់កិច បឹងែ បង ំងអស់  នឹង តវេធីេឡីងេដីម ី ំងមិនេ យ ន ររ ំ នឬប ជ័យេកីតេឡីង៤. រអនុវតច ប់(Enforcement):បុគលិកមួយចំនួនែដលេគយល់េឃីញ នរ ំេ ភបំ នេ លនេ នេនះនឹង  ទទួលរងអំពី រ ក់ពិន័យេឡីេ នឹងបូករួម របេណញេចញពី រ រេទ តផង។VI. េ លនេ យទំ ក់ទំនងេ យមនេ ែខ(Wireless Communication Policy)១. Overview:េ លបំណងៃនេ លនេ យេនះគឺ តវ រ រនិងេធីេ យ ទព សម តិពត៍ ន  នសុវតិ ពែដល ន់ ប់េ យ កមហ៊ុន  ។   កមហ៊ុនផល់េ  Computer devices,Networks and បព័នពត៏ ន electronic េផ ងេទ តចូលេ ន់ធន ន ំងេនះគឺ សិទិ  េហីយ តវេរ បចំ  ឬ   គប់ គងធន ន ំងេនះេ យ រទទួលខុស តវេដីម ីែថរកConfidentiality, integrity និង availability ៃន ទព សម តិពត៏ ន ំងអស់។- Confidentiality ៃនពត៏ ន:  ពត៏ ន កមហ៊ុនគួរែតមិន តវ នេបីក នេឡីយ  េបីសិន នសិទិអនុ ត- Integrity ៃនពត៏ ន:   ព តឹម តវ  និងេពញេលញៃនពត៏ ន តវ នេគ រ រ។
 21. 21. - Availability: ៃន បពន័ពត៍ ន តវែត ច ញយកឲ នេ យអកេ បី ស់ែដល នសិទិេ េពលែដល តវ រ។េ លនេ យេនះប ក់លិតលន់ពីលកខណ    ែដលឧបករណ៍    ៃនេហ រចសម័ន Wireless infrastructure devices ំងអស់េ ះេទ  ែដលបំេពញបទ ន  និងប ក់  េ កុងេ លនេ យេនះ។   េហីយ Information Security Department ក៏អនុ ត  េ យ ន រ ប់ទំ ន់ទំទងេ ន់ Network របស់ កមហ៊ុន។២.  ទំហំ(Scope):គប់បុគលិក  អកចុះកុង  អកពិេ ះេ បល់  និង  បុគលិកបេ ះ សនដៃទ  េទ តេ កមហ៊ុនេ យរួមប ូ ល ំងបុគលិក ំងអស់  ែដលចូល ស ជិក កមទីបីែដល  ែថ ំ Wireless infrastructure devices  កុង មតំ ងេ យ កមហ៊ុន តវែត ប ន់ ប់េ េ លនេ យេនះ។  េ លនេ យអនុវតចំេ ះ គប់ Wireless infrastructuredevices ំងអស់ែដល ប់េ ន់  Network របស់ កមហ៊ុនឬឋិនេ េលីកែនង កមហ៊ុន  ែដលផល់ រ ប់  Wireless េ endpoint device ប៉ុែនមិនកំណត់ចំេ ះ  Laptops,desktops, Cellular phone និង personal digital assistants (PDA),  េ លនេ យេនះក៏  រួមប ូ ល Wireless Communication device ែដល នសមត ពប ូ ន data packetផងែដរ  ។៣.  េសច ែថង រណ៍ៃនេ លនេ យ(Policy Statement)៖៣.១ General Network Access Requirements  (តំវូ រ Access ចូល  Network ទូេ ):គប់ Wireless infrastructure devices ំងអស់ែដលឋិតេ េលីកែនង កមហ៊ុន  និង  ប់េ ន់Network កមហ៊ុនរ ឺផល់ រចូលេ ន់ពត៏ នសំ ត់របស់ កមហ៊ុនរ ឺ រ ក់  កំហិតរបស់ កមហ៊ុន តវៈ+  េ រព មសង់ ែដល នប ក់េ កុង  Wireless Communicationstandard+  េ យេគតំេឡីង ទ ទង់និងែថ ំេ យ កម ទ ទង់ែដលអនុម័ត(AppovedSupport team)+ រេ បី ស់េហ រច សម័នរបស់ កមហ៊ុន  និង  authentication របស់កមហ៊ុន+ េ បី ស់  encryption protocol របស់ កមហ៊ុន+ ែថរក hardware address (MAC Address)ែដលេគ ចចុះេ ះ ន
 22. 22. + មិនេ ជ តែ ជកនឹង រ ក់ព យ  Wireless Access ែដលែថ ំេ យ  អង រ ទ ទង់ដៃទេទ តេទ  ។៣.២. តំរូវ រឧបករណ៍ឥតែខ មផះ(Home Wireless Device Requirements):Wireless infrastructure device ែដលផល់ រ  Access ចូលេ ន់  Network  រួម  របស់ កមហ៊ុនេ យ ល់ តវ បតិបតេ ម  The Home Wireless Device Requirementេ កុង  The Wireless Communication Standard  ។Wireless infrastructure device ែដលខក ន បតិបត ម  The Home WirelessDevice Requirements តវេ យេគតំេឡីងកុងលកណៈមួយែដល មមិនេ យ ន រAccess ចូល Network   រួមរបស់ កមហ៊ុនេ យ ល់េទ   រ  Access ចូល  Network រួមរបស់  កមហ៊ុន មឧបករណ៍ េនះគឺ តវេ បី Standard Remote Access  Authentication  ។៤. អនុវតច ប់ (Enforcement):បុគលិកែដលេគយល់េឃីញ នរ ំេ ភេលីេ លនេ យេនះ តវទទួលរងអំេពី  ក់វ ិន័យនិង របេណញេចញពី រ រ  ។   ររ ំេ ភេលីេ លនេ យេនះបុគលិក  បេ ះ សន  អកចុះកុង  អកលក់  រ ឺ  ឈួញ   ច លទផល ំេ យ ន រលុបបំ  ត់កុង  រ ឺ រ ររបស់ពួកេគ មួយនឹង កមហ៊ុន។
 23. 23. កល ទ ល័យេប ល យBUILD BRIGHT UNIVERSITYInformation​​  Security  and  Legal  FrameworkSkill : Information Technology ( Network)Lecture: Mr. OU  PhannarithSubmitted by:1. ន់ ប៊ុនេធ ន  2. គុជ     សុមនីរង ី3. េរ ន     ន់ថន4. រស់   រតនៈ5. លឹម   សុខេល ងAcademic Year: 2012-2013
 24. 24. I. Introduction to information Security PolicyII. Internet and Usage Policy1. ផលវិ កៃន របំ ន  (Consequence of violation)2. រគំ មគំែហង រេ ប ស់ (Usage threats)3. េស  Internet (Internet Service)4. េ លនេ យ រេ ប ស់  (Usage Policy)III. េ លនេ យ  Access ចូលពីចំ យ  (Remote Access Policy)1. េ លនេ យ (Policy)1.1 General1.2 RequirementsIV. េ លនេ យសនិសុខស ប់  Router (Router Security Policy)V. េ លនេ យសនិសុខ  Server (Server Security Policy)VI. េ លនេ យទំ ក់ទំនងេ យមិនេ បែខ (Wireless Communication Policy)1. តំ មវ រ Access  ចូល Network ទូេ  (General Network Access)2. ត មវ រឧបករណ៍  wireless មផះ  (Home wireless device Requirement)1. េ លបំណង (Purpose)2. ទំហំ (Scoop)3. េ លនេ យ (Policy)
 25. 25. I. Introduction to information Security Policy
 26. 26. II. Internet and Usage Policy
 27. 27. III. េ លនេ យ  Access ចូលពីចំ យ  (Remote Access Policy)
 28. 28. IV. េ លនេ យសនិសុខស ប់  Router (Router Security Policy)
 29. 29. V. េ លនេ យសនិសុខ  Server (Server Security Policy)
 30. 30. VI. េ លនេ យទំ ក់ទំនងេ យមិនេ បែខ (Wireless Communication Policy)
 31. 31. សូមែថងអំណរគុណ ៉ ង លេសំ ប់ រ ម ប់របស់េ កអក !

×