Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exchange Server 2003

493 views

Published on

This is assignment from BBU students on the topic of Exchange Server 2003. Please kindly check it and have it as your reference.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Exchange Server 2003

 1. 1. BBU Exchange server 2003 page1 ព្រះរាជាណាចព្ររម្ុជាព ជាតិសាសនាព្រះម្ហារសព្ត សាកលវទ្យិាលយ័ប ៀលប្រាយ BUILD BRIGHT UNIVERSITY 7 វទ្យិាសាានអាយផេត សាស្ត្សាាចារ្យៈ អ៊ូ ផានណា់រ្ទ្យិ ឋ របធានបទគម្រោងៈ Mail of Exchange Server 2003 ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ររុមAssignment ១. ភូម្េង -ម្លខទូរេពទ: ០១២ ៥៦៧៧៧៤ -សារអគគីេនី: mengseng_it@yahoo.com ២. េ ូេុវណ្ណា -ម្លខទូរេពទ: 092 794 753 -សារអគគីេនី: shousovanna@gmail.com ៣. ម្ជៀង េូផាត -ម្លខទូរេពទ: 097 45 47 097 -សារអគគីេនី: cheangsophat097@yahoo.com ៤.ម្ថនគន្ធា -ម្លខទូរេពទ: ០១២ ៨០៥៦០៨ -សារអគគីេនី: thenkonthea@gmail.com ៥.ឃួទិត -ម្លខទូរេពទ: 016 505 040 -សារអគគីេនី: kouteth@gmail.com ទ្យំប្ររងដា់ក់ពិន្ុទកគបប្រោង
 2. 2. BBU Exchange server 2003 page2 ជំន្ធន់ទី09 វគគទី 02 ឆ្នំទី៤ឆោេទី ២ របធានបទគម្រោងៈMail of Exchange Server 2003 ទ្យំប្ររងដា់ក់ពិន្ុទកគបប្រោង ជំន្ធន់ទី09 វគគទី 02 ឆ្នំទី៤ឆោេទី ២ របធានបទគម្រោងៈMail of Exchange Server 2003 ល.រ ម្្មោះនិេសិត ម្ភទ លរខណៈវនិិចឆិយ(ពិនុទអតិបរោិណ30/30) ម្ោបលសា់ស្រ្សាាចារយដឹរន្ធំ េរមមភាព (ពិនុទអតិ ១០) ខលឹមសារ (ពិនុទអតិ ១០) រចន្ធបទ (ពិនុទអតិ៥) អរខរារទិា (ពិនុទអតិ ៥) េរុប ១ ភូ ម្េង ប ២ េ ួ េុវណ្ណា ប ៣ ម្ជៀង េូផាត ប ៤ ម្ថនគន្ធា ប ៥ ឃួទិត ប
 3. 3. BBU Exchange server 2003 page3  មាតិកាគផព្មាង ១. ម្េចរដីម្ផដើម ២.ចំម្ណ្ណទបញ្ហា ននគម្រោង ៣. ម្ោលបំណងរុនងការសាងេង់របព័នា ៤. េរមមភាពរុនងការសាងេង់របព័នា ៥. តំរូវការរបេ់គម្រោង ៦. ថវកាិរលអំិតរុនងការចំណ្ណយ ៧.ការអនុវតាគម្រោង ៨.រចន្ធេមព័នរបេ់របព័នា ៩. ម្េចរដីេននិោាន
 4. 4. BBU Exchange server 2003 ១.សេចក្ដីស្ដើម េពវម្ៅម្លើនថងពិភរំពុងតតោនការររីចម្ំរនើោ៉ាងខ្លំងកាលខ្ងតផរនបម្ចចរម្ទេបម្ចចរវទិានិង វទិាសាស្រ្េរាុងនម្ន្ធោះរមួោនវទិាសាស្រ្េរាំពយូទ័រនិងរបពន័ាអ ីនធឺម្ណត។ជារ់តេងារុនងរំឡុងម្ពល បុ៉ាន្ធមនេវតសរច៏ុងម្រកាយម្នោះម្គរតត់េោំលម្់ឃញើថាវេិយ័ពត័ោ៏នវទិារំពុងតតពរងីរខួលននងិលតូ រមពេោ់៉ាងម្លឿនគរួម្ោយរតេ់ោំលម្់ៅរុងនបណ្ណដលរបម្ទេតដលរំពងុអភិវឌ្ឍនម៏យួចំននួធម្ំៅ ម្លពើិភពម្ោរ។ម្ោយសារោនការរចីំម្រនើោ៉ាងខ្លំងកាលមិនឈប់ឈរដូចម្នោះម្ទើបម្ធម្វើោយរគប់ សាាប័ ននិងររមុហន ុទំងឡាយបានទញយររបម្ោជនព៏ីការររីចំម្រនើលតូោេន់នបម្ចរចវទិាដទ៏ំម្នើបទំង ម្នោះម្ដើមបីមរម្ធកាវើរអភវិឌ្ឍនត៏រលអំរនវូរាលច់ំនចុខវោះខ្តរបេខ់ួនលនិងរពមទំងបងកម្ោយោនលរខ ណោះងាយរេួលរុនងការរគប់រគងការងាររបេខ់ួនលរបរបម្ោយរបេទិាិភាពខពេន់ងិចំម្ណញម្ពលម្វ ោ។ ោ៉ាងណ្ណរាីរបព័នាម្ផញើសារEmail រ៏មិនោចម្ធវើការតត Stand alone បានម្ន្ធោះតដរគឺរតូវ ម្ធវើការ រេបម្ៅម្លើរបព័នាNetwork ឬរបព័នាInternet ផងតដរម្ទើរបព័នាម្នោះោចជួេេំរួលតំរូវការននការងារ របេ់នុេសរគប់ោនបានលអរបម្េើរ។ម្រកាយរបព័នាEmail ម្នោះរតូវបានបម្ងកើតម្ឡើងមរម្គេម្ងកតម្ឃើញថា របព័នាម្នោះបានផលាន់ូវផលរបម្ោជនជា៏ម្រចនើេរាំប់ការងារម្ផសងៗដចូជាម្ធវើម្ោយនដគូរពាណិជចរមមររឺ៏ នដគូរការងារហារ់ដូចជាម្ៅតរបរោនម្បើម្ទោះជាការពិតពួរម្គេាិតម្ៅចំងាយឆ្ងយពីោនរាប់ពាន់រាប់តេន គីឡូតមត៉ាពីោនរម្៏ោយរោ៏ចទន្ធំរ់ទំនងោនរដូចជាម្ៅជតិោនរផឺាលទ់និននយ័ម្ោយោនម្ៅវញិម្ៅមរបា ន។រុនងម្ន្ធោះផងតដររបម្ទេរមុជាពម្យងើតដលជារបម្ទេរំពុងអភិវឌ្ឍនម៏យួរុនងចម្ំន្ធមរបម្ទេ ទំងឡាយម្ៅម្លពើភិពម្ោរបាននឹងរំពុងតតខតិខំម្ធកាវើរវវិតនាកា៏រងារម្ៅតាមរបព័នទាំម្នើបមួយចំនួន ដូចជាការរគបរ់គង់តបបរបព័នាNetwork, Internet រមួទំងរបព័នម្ាផញើរEmail រុនងម្ោលបំណងម្ដើមបទីទួល បាននួវសារោះរបម្ោជន៏ជាម្រចើនពីរបព័នាម្នោះដូចជា: - ងាយរេួលរគប់រគងComputer ឬបុគលគរិតដលបំម្រកាើរម្ៅរុនងររុមហន ុ - ងាយរេួលផាលព័ត៏ោនជូនដល់បុគគលិរតាមរយោះEmail - ងាយរេួលរគប់រគងម្លើរបព័នាម្ផសងៗជាម្រចើនម្ទៀត។ រុនងេមយ័តដរេតាិរុនងការម្ជឿនម្លឿនខ្លំកាលមិនឈប់ឈរតបបម្នោះវេិយ័វទិាសាស្រ្េCាomputer រ៏ោនការម្ជឿនម្លឿនខ្លំងកាលណ្ណេ់តដរ។ចាប់តាំងពីការម្របើរបាេ់Computer តដលោនទំហំធំនិងការ ម្របើរបាេ់Stand-alone Computer រហូតដល់ការតរបកាលយComputer ម្ៅជារបព័នាComputer Network (LAN) ម្ហើយ្នម្ៅរររបព័នាInternet (WAN)តដលបានម្របើរបាេ់រហូតមរដ់េពវនថងម្នោះនិងម្ធវើម្ោយ ការផាលេប់ូារម្លបឿនម្លឿនហេូការសាមនម្ោយម្យងើមិនចាំបាច់ម្របើរយោះម្ពលយរូនថងម្ឡយើ។ចំតនរម្ៅ page4
 5. 5. BBU Exchange server 2003 របម្ទេរមុពជាម្យងើវញិវេិយ័វទិាសាស្រ្េCាomputer រោ៏នការររីចំម្រនើម្លឿនគួរេមខលោះៗតដរបតុ៉ានាម្ៅ ោនចំនុចខវោះខ្តជាម្រចើនម្ោយសាររបម្ទេម្យើងបានជួបរបទោះនូវេរងាគមរាំនរអូេបន្ធលយជាម្រចើនឆ្នំ ដូម្ចនោះម្ហយើម្ទើបម្ធវើម្ោយរបម្ទេរមុជាពម្យងើោនការអភិវឌ្ឍនខ្៏ងតផរនវទិាសាស្រ្េCាomputer ោន លរខណោះយឺតបនាិចម្បើម្របៀបម្ធៀបនឹងរបម្ទេតដលរំពុងអភិវឌ្ឃន៏ម្ៅ ម្លើពិភពម្ោរ។ ទទឹមនងឹម្នោះតដរវទិាសាានIPAT តដរបានបម្ងកើតម្ឡងើម្ៅរុនងរបម្ទេរមុជាពតដររតូវបានោំរទ ោ៉ាងម្ពញម្លញនងិម្េវារមមដខ៏ពេន់ងិម៉ាតច់តេ់រាំប់វេិយ័អប់រម្ំៅរុនងរបម្ទេរមុពជាមួយតដរម្ហយើ វទិាសាានIPAT ោនHead Office ម្ៅទីររងុភនំម្ពញម្នោះតដរនិងោនសាខ្ជាម្រចើនរតនលងេរាំបប់ំម្រម្ើលវើិ េយ័អប់ម្ៅរបម្ទេរមុជាព។ម្ហយើវទិាសាានម្នោះរបា៏នម្របរើបាេរ់បពន័Eាmail តាមតបបេមយ័ទំម្នើប រុនងការម្ផញើរទិននន័យឬការផគត់ផគងនូវរាលទ់ិនននយ័នងិការម្ផសងៗរបេខ់ួនលផងតដរ។ម្ោយយលម្់ឃញើ ពីសារោះរបម្ោជន៏និងចង់េិរាបតនាមម្ទៀតម្ោយកាន់តតចាេ់អំពីរបព័នាEmail ម្ទើបររុមនិេសិតម្យើង ចុោះយរព័តោ៏នអំពីររបព័នEាmail ម្ៅវទិាសាានIPAT មរម្ធវើការរសាវរជាវបតនាម។ ម្ោយសារេម័យបចុចបបននគឺជាេម័យបម្ចចរវទិាតដរោនការររីចំម្រនើោ៉ាងខ្លំងកាលមិនឈប់ ឈរម្ន្ធោះតដរបានម្ោោះរសាយនូវរាលប់ញ្ហាតដរររុមហន ុេហរោេរំពងុជួបរបទោះរុនងដម្ំណើរការោជវី រមមរបេខ់ួលន។រុនងចម្ំន្ធមម្ន្ធោះបម្ចរចវទិាតដលររីចំម្រនើទំងអេម្់ន្ធោះរោ៏នបម្ចចរវទិាមួយចំននួតដល ោចម្ោោះរសាយនួវបញ្ហាេវុតាិភាពននទិននន័យនិងព័តោ៏នេខ្ំនៗ់តដលវទិាសាានIPAT រំពុងជបួ របទោះនិង រំពុងម្ោោះរសាយផងតដរ។ ២.ចំសោទបញ្ហា នៃគសរោង បញ្ហាEmail របេវ់ទិាសាានតដលរំពងុជួបរបទោះេពវនថងគ ឺម្ៅរុនងវទិាសាានIPAT ការម្របើរបាេ់ របព័នាComputer មួយចំនួនម្ហើយរបព័នា Network ោនដំម្ណើរការលអជាធមមតារ៏ប៉ាុតនារបព័នាម្នោះម្ៅោន ចំនុចម្ខាយមយួចនំួនតដលរតូវេរិាបតនមាម្ដមើបីម្ោយដំម្ណើរការកានត់តរបម្េរើម្ឡងើចំម្ពាោះវទិា សាានIPAT ។ចំនុចបញ្ហាតដរវទិាសាានជបួោនដូចជា: page5 - ពុំទន់ោនការរគប់រគងម្ៅម្លើEmail ម្ៅម្ឡើយ - បុគគលិរជាម្រចើនន្ធរ់ដូចជាម្ៅតផនរService ជាពិម្េេតផនរAccounting តដលតតងតតទទួលបានMail Message ពីន្ធរ់តដលខួលនពុំសាគលម្់ហយើ Email Message ម្ន្ធោះោជាម្មម្រាគ ោចម្ធវើម្ោយ Network របេវ់ទិាសាានោនបញ្ហានិងរបឈរមុខចំម្ពាោះការបាត់បង់ទិនននយ័រោឺចម្ធវើម្ោ យរបពន័ នEmail របេវ់ទិាសាាន Downបានម្ពលណ្ណមួយ។ -ម្មម្រាគមួយចំនួនតតងតតភាជប់មរជាមួយ File Attachments របេ់ Email Message តដលបុគគលិ តទរ់ទងោន។
 6. 6. BBU Exchange server 2003 - ោមនការរំនត់ User Account និងេទិាិរុនងការម្របើរ់បាេោ់នន័យថា User Accountតដលបាន បម្ងកើតម្ហើយម្យើងមិនបានរំនត់េិទាិថាម្តើ User Account របម្ភទម្នោះោនេិទាិរតឹមម្ធវើអវីខលោះម្ហើយ User Account របម្ភទម្ផសងម្ទៀតោនេទិម្ាិធវើអខវីលោះម្ន្ធោះម្ទ។ម្នោះជាបញ្ហាធំមយួតដលវទិាសាានោនទនិនន័យ េំងាត់ខលោះមិនោចម្ោយ Userធមមតាដឹងបានម្ឡើយ។ -រាលកា់រ Assign IP Address បុគគលរិនីមួយៗម្ធម្វើឡងើម្ោយខួនលឯងម្ពលខលោះវាោនការ Conflict page6 IP Address ។ - Data រតូវបាន Store ម្ៅម្លើ Local Machine ោនន័យថា Data របេ់ User នីមួយៗរតូវបាន Stored ម្ៅម្ល ើHard Disk របេ ់Machine ម្រៀងៗខួលនតដលបុគលគរិបានម្របើវាបងកម្ោយោនភាពលបាំរ ដល់ការបំម្ពញការងាររបេ់បុគគលិរម្រពាោះទិននន័យខលោះរតូវបានពិនិតយម្ោយបុគគលិរម្រចើនន្ធរ់តាមតផនរ តដលពារ់ព័នា។ - បញ្ហាទរ់ទងនងិការ Back up data និង Restore dataម្ៅរុនងវទិាសាានមិនោនការម្របើរបាេ់ រមមវធិ ីBack up ម្ឡយើគឺ Back up និង Restore data ោនលរខណោះជាការ Copy ចូល External Hard Disk ប៉ាុម្ណ្ណា ោះ។ ៣.សោលបំណងនៃការសាងេង់របព័ៃធ ម្ោយសារោនបញ្ហា តដរគួរេិរា និង បំភលឺោតរតោងម្ចញជាចំនុចេំខ្ន់ៗ ដូចតដលបាន អធិបាយខ្ងម្លើរួចមរ បញ្ហា ម្នោះ រ៏ រតូវររនូវមម្ធាបាយម្ដើមបីម្ោោះរសាយ ម្ោយបានម្រៀបចំជាគំ ម្រាងថមីមួយ ។ ម្ោយម្ផាាតម្លើម្ោលបំណងមួយចំនួនដូចជា:  តំម្ឡងើ និង ម្រៀបចំរបព័នា Email ម្ដើមបីម្ោយបុគគលរិងាយរេួលរុនងការម្ផញើរMessages េរាំប់ ទរ់ទងោន និង តចរចាយទិនននយ័ម្ោយោនម្ៅវញិម្ៅមរបានងាយរេលួ ។  ដំម្ឡើងរបព័នា Security Mail for Exchange Server តដលជា Software មួយម្ដើរតួជា Antivirus ផងម្របើេំរាប់ Exchange Server ម្ដើមបីធាន្ធម្ោយបាននូវេុវតាិភាព Email Message ម្ជៀេផុត ពី ម្មម្រាគ ម្ផសងៗ តដលតតងតតរខ្ំនដលរ់បព័នា Network របេ ់វទិាសាាន ផងតដរ ។  ម្រៀបចំម្ោយោនការ Scan នូវរាល ់Message តដលរតវូបានម្ផរញើមរកាន ់Client តដលេតាិម្ៅរុងន របព័នា Email Message របេវ់ទិាសាាន តដលម្របើរបាេន់ូវរបព័នា Firewall Mail Security Mail for Exchange Server ម្ដើមបីធាន្ធម្ោយបាននូវេុវតាិភាពម្ោយ កាន់តតរបម្េើរ ។
 7. 7. BBU Exchange server 2003  រំណត់េិទាិដល់ User និមួយៗ និង ផាល់ទំហំ Space របេ់ Mail Inbox ដល់បុគគលិរម្ដើមបីររា ទុរទិននន័យម្ៅម្លើ Computer Server ម្ដើមបីររានូវេុវតាិភាពខពេ់ ចំម្ពាោះ Email Message របេ់ បុគគលិរ នីមួយៗ ។  រំណត់ IP address ម្ោយ Computer Client ទំងអេ់ម្ោយ Automatic ម្ោយម្របើរបាេ់ DHCP Server គឺវាងាយរេួលដល់បុគគលិររោន់តតម្បើរ Computer ភាលមគឺវានិងចាប់យរ IP address ម្ោយេវ័យរបវតាិ ពី DHCP Server ម្ហើយនិង វាម្ជៀេម្វៀងនូវការ Conflict IP address ោន តដល ោចបណ្ណា លម្ោយ Network របេវ់ទិាសាាន Error ។  ម្រៀបចកាំរងារម្ៅម្លកាើរ Backup data ម្ោយម្របើរបាេរ់មមវធិី តដលេរាំប់ម្ធកាវើរ Backup និង ររាទុរទិននន័យម្ន្ធោះម្ោយោនេុវតាិភាព ម្ដើមបីការពារនូវការបាត់បង់ data ម្ផសងៗ របេ់ បុគគលរិ ឬ របេវ់ទិាសាាន ជាម្ដើម ។ page7 ៤.េក្មភាមពក្ុងនការសាងេងរ់បពៃ័ ធ  ប ៀ ចំប្រ ពន្័ធ Network ខាងកុនង វទ្យិាសាាន្ (Local Area Network) រុនងការសាងេង់របព័ន ាMail Server of Exchange ម្នោះម្ឡងើគឺម្ដមើបីងាយរេលួ ដលប់គុគលរិ រុនងការទំន្ធរទ់ំនងោននងិ ផាល ់ទិននន័យម្ោយោនម្ៅវញិម្ៅមរ បានោនភាពម្លឿន និង ទន់េភាព ការរុនងការងារ ។ ម្ៅរុនងការតំម្ឡងើរបព័នរាបេ ់វទិាសាាន IPAT ម្នោះគឺម្យងើរតូវម្រៀបចំជារបព័នា Network ថមី មួយេរាំប់ វទិាសាាន តដលោនឧបររណ៏តដររតវូចំណ្ណយោន : រតូវម្ោយររុមហន ុ internet មរភាជប់ Internet ម្ោយវទិាសាាន ចំននួ 1MB រតូវោន Router Firewall មួយតដរ Internet អូេចូល រតូវោន Computer ចំនួន ១១ ម្រគឿង េរាំប់រគប់ Apartment របេវ់ទិាសាាន រតូវោន Computer Server ចំនួន ៣ម្រគឿង និង តខស Network របម្ភទ Cat 6 ចំនួន របតហល ២០០ តម៉ារត និង រាលរោប់រិប Network RJ 45 ចំនួន ៣០រោប់ រតូវោន Switch ចំនួន ៣ េំរាប់សាងេង់របព័នាម្នោះម្ឡើង ។  សករមភាពកុនងកា តំប ងើ - តខស Internet តដលភាជប់ អ ីនធឺម្ណត ពីររុមហ ុនរតូវ តភាជប់ម្ៅ Router Firewall េំរាប់ ការពារ Network ពីពពួរខ្ងម្រៅម្លើ Internet ។ - Computer Server ទីមួយ រតូវដំម្ឡើងវាម្ធវើជា Mail server តដលោនទំហំ RAM = 4 GB , Hard Disk = 1000 GB , CPU core(TM) 2 duo = 3.0 GHz , DVD ROM R/W = 1 , និងោន Network Port = 1 ។
 8. 8. BBU Exchange server 2003 - Computer Server ទីពីរ រតូវដំម្ឡើងវាម្ធវើជា File server តដលោនទំហំ RAM = 4 GB , Hard Disk = 1000 GB , CPU core(TM) 2 duo = 3.0 GHz , DVD ROM R/W = 1 , និងោន Network Port = 1 ។ - Computer Server ទីបី រតូវដំម្ឡើងវាម្ធវើជា Domain Controller និង DHCP Server តដលោន ទំហំ RAM = 4 GB , Hard Disk = 1000 GB , CPU core(TM) 2 duo = 3.0 GHz , DVD ROM R/W = 1 , និងោន Network Port = 1 ។ - Computer Client ចំនួន ៣ ម្រគឿង ោរ់ម្ៅ Accounting Office តដលមួយម្រគឿងៗោនទំហំ: RAM = 1GB , HDD = 80GB , CPU duo core 2.8 GHz និង Network Port = 1 ោមន CD/DVD ROM ម្ទ ។ - Computer Client ចំនួន ៣ ម្រគឿងម្ទៀតោរ់ម្ៅ Service Office តដលមួយម្រគឿងៗោនទំហំ: RAM = 1GB , HDD = 80GB , CPU duo core 2.8 GHz និង Network Port = 1 ោមន CD/DVD ROM ម្ទ ។ - Computer Client ចំនួន ២ ម្រគឿងម្ទៀតោរ់ម្ៅ Information Office តដលមួយម្រគឿងៗោន ទំហំ: RAM = 1GB , HDD = 80GB , CPU duo core 2.8 GHz និង Network Port = 1 ោមន CD/DVD ROM ម្ទ ។ - Computer Client ចំនួន ២ ម្រគឿងម្ទៀតោរ់ម្ៅ IT Office តដលមួយម្រគឿងៗោនទំហំ: RAM = 1GB , HDD = 80GB , CPU duo core 2.8 GHz និង Network Port = 1 ោមន CD/DVD ROM ម្ទ ។ - Install Software និង ដំម្ឡើង Windows ម្ហើយ Windows តដល Computer Client ទំងអេ់ រតូវតំម្ឡើងម្ន្ធោះគឺ Windows 7 - Install Windows Server 2003 េំរាប់ Computer Server ទំងអេ់ - ម្ធវើការម្រៀបចំតំម្ឡើង Local Network ម្ៅតាម Apartment និង ការរោិលយ័ តដលរតូវោរ ់ អូេតខស Network ម្ៅតាមតំបន់តដលរតូវអូេ រំណត់ Switch និង ម្រៀបចំ Switch ម្ៅតាមទី តាំងតដលរតូវភាជប់តខសម្ៅតាម Offices នីមួយៗតដលបានរំណត់ ។ - រតូវម្រៀបចំតំម្ឡងើ DHCP Server ម្ៅរុងនរបពន័ា System Network របេ ់វទិាសាាន - រតូវដំម្ឡើង Domain Controller (Active Directory ) េំរាប់បម្ងកើត User Account និង រគប់រគង ម្ៅម្លើ User Account ម្ន្ធោះ - រតូវរបមលូ ទនិនន័យម្ផសងៗតដលរតូវម្របើរបាេម្់ៅរុងនងវទិាសាានម្នោះ ម្ដមើបីោរច់ូលម្ៅ File Server េរាំប ់Shared ម្ៅម្ោយ User រុនងវទិាសាាន។ - ម្ៅម្ពលតដលតខសបានម្រៀបចំរួចម្ហើយ រតូវម្ោយអនរបម្ចចរម្ទេម្ធវើការរឹបតខស Network ម្ោយម្របើរបាេ់ រាលរោប់ RJ 45 page8
 9. 9. BBU Exchange server 2003 - រតូវរំណត់ម្ោយ Computer Client នីមួយៗម្ោយវាចាប់ IP address ពី DHCP Server ម្ោយ េវ័យរបវតា - ម្ធវើការសាលបង Connection Computer Network ថាម្តើវាោចទំន្ធរ់ទំនងោនបាន ឬ នូវ ។ page9
 10. 10. BBU Exchange server 2003 page10 ៥. តរមូវការរបេ់គសរោង តំរូវការរបេ់របព័នាតដលោចម្ធវើការដំម្ឡើងជាផូលវការបាន េរាំប់រគបកា់ររោិលយ័និមយួៗម្ៅរុងន វទិាសាានIPAT តរមូវការតដលចាំបាច់េរាំប់របព័នាNetwork និងMail Server ោនដូចខ្ងម្រកាមតដល បានរាយលំអិតបញ្ហច រ់៖  ប្រ បេទ្យComputer Client Hardware ដែលប្រតូវបប្រ ើោន្: No Office No. Of Computers Hardware Other ១ Accounting ៣ម្រគឿង -Mainboard: Gateway -CPU: Intel Do core 2.8 GHz -RAM: 1 GB -VGA: 512 MB -Hard Disk: 80 GB -DVD ROM: 1 -Monitor: Acer 17 Inc. -Network Port: 1 -Printer Scaner ចំនួន មួយ -តខស: 25 m -RJ45: 6 ២ IT ២ម្រគឿង -Mainboard: Gateway -CPU: Intel Do core 2.8 GHz -RAM: 1 GB -VGA: 512 MB -Hard Disk: 80 GB -DVD ROM: 1 -Monitor: Acer 17 Inc. -Network Port: 1 -Printer Scaner ចំនួន មួយ -Switch: 1 -តខស: 20 m -រារ: 4 ៣ Services ៣ ម្រគឿង -Mainboard: Gateway -CPU: Intel Do core 2.8 GHz -RAM: 1 GB -VGA: 512 MB -Printer Scaner ចំនួន មួយ -Switch: 1 -តខស: 35 m
 11. 11. BBU Exchange server 2003 page11 -Hard Disk: 80 GB -DVD ROM: 1 -Monitor: Acer 17 Inc. -Network Port: 1 -រារ: 8 ៤ Information ២ម្រគឿង -Mainboard: Gateway -CPU: Intel Do core 2.8 GHz -RAM: 1 GB -VGA: 512 MB -Hard Disk: 80 GB -DVD ROM: 1 -Monitor: Acer 17 Inc. -Network Port: 1 -Printer Scaner ចំនួន មួយ -តខស: 20 m -រារ: 4 ៥ Director ១ម្រគឿង -Laptop: Asus 15 Inc -CPU: Intel Core i3 3.0 GHz -RAM: 4 GB -VGA: 1 GB -Hard Disk: 750 GB -DVD ROM R/W: 1 -Network Port: 1 -Printer Scaner ចំនួន មួយ -តខស: 20 m -រារ: 2  ប្រ បេទ្យComputer Client Software ដែលប្រតូវបប្រ ើោន្: No. Office No.of Computers Softwares Other ១ Accounting ៣បប្រគឿង -Microsoft Windows 7 Ultimat -Microsoft Office 2007 -Quick Book 2010 -Adob Acrobat Reader 9.0 -Avast Antivirus 5.0
 12. 12. BBU Exchange server 2003 page12 -GomPlayer -Khmer English Dictionary ២ IT ២បប្រគឿង -Microsoft Windows 7 Ultimat -Microsoft Office 2007 -Adob Acrobat Reader 9.0 -Avast Antivirus 5.0 -GomPlayer -Microsoft VB.net 2008 -SQL Server 2005 -Adob Photoshop cs3 -Khmer English Dictionary -AdobDreamvawer -Notpad++ ៣ Service ៣បប្រគឿង -Microsoft Windows 7 Ultimat -Microsoft Office 2007 -Adob Acrobat Reader 9.0 -Avast Antivirus 5.0 -GomPlayer -Khmer English Dictionary ៤ Information ២បប្រគឿង -Microsoft Windows 7 Ultimat -Microsoft Office 2007 -Adob Acrobat Reader 9.0 -Avast Antivirus 5.0 -GomPlayer -Khmer English Dictionary ៥ Director ១បប្រគឿង -Microsoft Windows 7 Ultimat -Microsoft Office 2007 -Adob Acrobat Reader 9.0 -Avast Antivirus 5.0 -GomPlayer -Microsoft VB.net 2008
 13. 13. BBU Exchange server 2003 page13 -SQL Server 2005 -Adob Photoshop cs3 -Khmer English Dictionary  ប្រ បេទ្យComputer Server Hardware ដែលប្រតូវបប្រ ើោន្: No. Type of Server No.of Server Hardwares Other ១ Mail Server of Exchange Server ១ បប្រគឿង -Mainboard: Asus -CPU: Intel Core 2 do 3.0 GHz -RAM: 4 GB -VGA: 2 GB -Hard Disk: 1000 GB -DVD ROM: 1 -Monitor: Dell 17 Inc. -Network Port: 1 -Switch: 1 -ដសែ: 10 m -ប្រកា ់: 2 ២ File Server ១ បប្រគឿង -Mainboard: Asus -CPU: Intel Core 2 do 3.0 GHz -RAM: 4 GB -VGA: 2 GB -Hard Disk: 1000 GB -DVD ROM: 1 -Monitor: Dell 17 Inc. -Network Port: 1 -ដសែ: 20 m -ប្រា ់: 2 ៣ Domain Controller & DHCP Server ១បប្រគឿង -Mainboard: Asus -CPU: Intel Core 2 do 3.0 GHz -RAM: 4 GB -VGA: 2 GB -ដសែ: 25 m -ប្រា ់: 2
 14. 14. BBU Exchange server 2003 page14 -Hard Disk: 1000 GB -DVD ROM: 1 -Monitor: Dell 17 Inc. -Network Port: 1  ប្រ បេទ្យComputer Server Softwaresដែលប្រតូវបប្រ ើោន្: No Type of Servers No.of Server Softwares Other ១ Mail Server of Exchange Server ១ បប្រគឿង -Microsoft Window Server 2003 -Microsoft Exchange 2003 -Adob Acrobat Reader 9.0 -Symatic Antivirus 2010 ២ File Server ១ បប្រគឿង -Microsoft Window Server 2008 -Adob Acrobat Reader 9.0 -Symatic Antivirus 2010 ៣ Domain Controller& DHCP Server ១បប្រគឿង -Microsoft Window Server 2008 -Adob Acrobat Reader 9.0 -Symatic Antivirus 2010 ៦. ថវកាិរលំអិតក្ុនងការចំោយ
 15. 15. BBU Exchange server 2003 ការចំណ្ណយរុងនការសាងេង់របព័នារបេវ់ទិាសាានIPAT ម្ដើមបីម្ោយដំម្ណើរការបានរុនងរបពន័ា Network និង Internet រតូវម្រេើបុគលគរិតដលោនជន្ធំញខ្ងរគប់រគងរបព័នMាail Server Exchange និង បុគគលរិម្ផសងៗម្ទៀតេរាំប់រគបកា់ររោិលយ័ទំងអេរ់បេវ់ទិាសាាននិងឧបររណ៏តដលរតូវម្របើ របាេេ់រាំប់របព័ន ា។រុនងការចំណ្ណយទរឹរបារ់លអំិតេរាំប់របព័នារបេវ់ទិាសាានទំងអេោ់នដូច តារាងខ្ងម្រកាមតដលម្យើងបានេំរាយបញ្ហជ រ់ : page15  តារាងកុងនកា ចំណាយសំរា ់គុគលិក ំប កាើ ងា កុនងប្រ ពន្័ ធ No Type of Staff No. of Staff Salaries Total Salary ១ -Technical Manager ១ន្ធរ់ ៣៥០ដុោលរ ៣៥០ ដុោលរ ២ -Technician ១ន្ធរ់ ១៨០ដុោលរ ១៨០ដុោលរ ៣ -Accounting ៣ន្ធរ់ ១៥០ដុោលរ ៤៥០ដុោលរ ៤ -Services ៣ន្ធរ់ ១២០ ដុោលរ ៣៦០ដុោលរ ៥ -Information ២ន្ធរ់ ១២០ដុោលរ ២៤០ដុោលរ ចំនួនទរឹរបារត់ដលចណ្ណំយេរាំបប់ុគគលរិរុងន១តខ ១៥៨០ែុល្លា  តារាងកុងនកា ចំណាយសំរា ឧ់ ក ណ៏ន្ិងComputer No Type of Products No. of Products Prices Total Prices ១ -Desktop Computer ១០ ម្រគឿង ២០០ ដុោលរ ២០០០ដុោលរ ២ -Monitor Dell ១០ម្រគឿង ៨០ដុោលរ 800ដុោលរ ៣ -Laptop Dell ១ម្រគឿង ៧០០ដុោលរ ៧០០ដុោលរ ៤ -Computer Server ៣ម្រគឿង 350ដុោលរ 1050ដុោលរ ៥ -TP-Link Router ១ម្រគឿង ៣៥ដុោលរ ៣៥ដុោលរ ៦ -Network cat 6 ១៨០តម៉ារត ៤/១០m ដុោលរ ៧២ដុោលរ ៧ -RJ 45 មួយរបអប់ ១០០រោប់ ៦ដុោលរ ៦ដុោលរ
 16. 16. BBU Exchange server 2003 page16 ៨ -Switch ៣រោប់ 12ដុោលរ 36ដុោលរ ទឹររបារ់តដលរតូវចំណ្ណយេរុបេំរាប់ឧបររណ៏និងរុំពយូទ័ រោន ៤៦៩៩ ែុល្លា  តារាងកុងនកា ចំណាយសំរា S់oftware Licenses No Type of Software No. of Software Prices Total Prices ១ -Microsoft Windows 7 ១១ម្រគឿង Crack License Free ២ -Microsoft Office 2007 ១១ម្រគឿង Crack License Free ៣ -Avast 5.0 ១១ម្រគឿង Crack License Free ៤ -Symatic ៣ម្រគឿង Crack License Free ៥ -Adop Photoshop ៣ម្រគឿង Crack License Free ៦ -QucikBook ៣ម្រគឿង Crack License Free ៧ -Adob Acrobat ១៤ម្រគឿង Crack License Free ៨ -GomPlayer ១១ម្រគឿង Free License Free ៩ -AdobDreamvawer ២ម្រគឿង Crack License Free ១០ -Notpad++ ២ម្រគឿង Free License Free ១១ -Khmer English Dictionary ១១ម្រគឿង Free License Free ១២ -Microsoft VB.net ២ម្រគឿង Crack License Free ១៣ -Microsoft SQL Server ២ម្រគឿង Crack License Free ១៤ -Microsoft Windows Server 2003 ១ម្រគឿង Crack License Free ១៥ -Microsoft Windows Server 2008 ២ម្រគឿង Crack License Free ទឹររបារ់តដលរតូវចំណ្ណយម្លើSoftware License ោន 0 ែុល្លា ម្ដើមបីេម្រមចម្ោលបណំង់រតូវចំណ្ណយថវកាិរេរបុគ៤ឺ៦៩៩ ែល្លុា
 17. 17. BBU Exchange server 2003 page17
 18. 18. BBU Exchange server 2003 page18 ៧ ការអៃុវតតិគសរោង  កាែំប ើងActive Directory ន្ិងDomain Controllerបលើ Server 2008 -េូមចុចStart => Administrative Tools => Server Manager => Add Rule បន្ធទប់មរេូមម្ធវើការចុចធី រយរActive directory domain services រួចេូមម្ធវើការចុចNext ម្ដើមបីបនា -ម្ៅម្ពលវាម្ធវើការInstall service ម្នោះចប់េូមម្ធវើការេូមចុចClose ម្ដើមបីFinish ។រម្បៀបម្នោះគឺជាការ ដំម្ឡើងActive Directory មុននិងដំម្ឡើងDomain Controller ។
 19. 19. BBU Exchange server 2003 -ដំណ្ណរ់កាលម្នោះេូមម្ធវើការដំម្ឡើងDomain Controller បនាម្ទៀតម្ោយម្ធវើការចូលStart => Run => វាយdcpromo => OK page19 -រតនលងម្នោះោនពីរជំម្រេើេរាំប់ម្ោយម្យងើម្រជេើម្រេើ៖  Existing forest េំរាប់បម្ងកើតបតនាមម្ៅម្លើDomain តដលោនរសាប់តដលម្យើងោចម្ៅថា Additional Domain ។  Create a new domain in a new forest េំរាប់ដំម្ឡើងជាDomain Controller តដលថមីនិងមិនទន់ ោនទំន្ធរ់ទំនងជាមួយDomain ដនទ។ដូចម្ចនោះរតនលងម្នោះ េមូម្រជេើម្រេើយរCreate a new domain in a new forest => Next -រតង់ចំនុចម្នោះគឺតរមូវម្ោយម្យើងបំម្ពញDomain Name ឬFQDN of the forest root domain ោរ់ម្្មោះ ម្ោយ Domain Name (ipat.edu.kh) => Next
 20. 20. BBU Exchange server 2003 page20 -រតង់ម្នោះេូមម្ធវើការធិរDNS Server ម្ដើមបីម្ធវើការដំម្ឡើងThe first Domain Name for a new forest =>Next -េូមបំម្ពញPassword និង Confirm Password របេ់Domain Controller ម្ដើមបីការបាចំម្ពាោះការោន បញ្ហា អវីមួយតដលម្រើតម្ឡើងនិងបម្ងកើនេុវតាិភាពដល់Domain Controller របេវ់ទិាសាានផង។
 21. 21. BBU Exchange server 2003 _ម្ៅម្ពលម្យើងបានដំម្ឡើងDomain Controller រួចម្ហើយេូមម្ធវើការចូលម្ៅរុនងActive Directory User and Computer ម្ដើមបីម្ៅបម្ងកើតAccount និងGroup Account ម្ៅតាមការោិលយ័និមយួៗរបេវ់ទិាសាា ន។រម្បៀបចូលStart => Administrative Tools => Active Directory User and Computer -រួចម្ៅម្ពលតដលម្យើងបានដំម្ឡើងនិងបម្ងកើតUser Account និង Group Account រួចរាល់អេ់ម្ហើយ េូមម្ៅម្ធវើការម្លើComputer Client ម្ដើមបីJoin domain មរកាន់Server ។ចុចOption Domain រួចវាយ (ipat.edu.kh) => OK page21
 22. 22. BBU Exchange server 2003 -រតង់ម្នោះេូមម្ធវើការបមម្ពញuser name និង Password របេ់Domain Controller server => OK ជាកា ម្រេច។ម្ពលJoin Domain រួចម្ហើយេូមម្ោយបុគគលិរនិមួយៗម្ធវើការLog ចូលUser ម្រៀងៗខួលនម្ៅតាម មុខតំតណងតដលបានរំណត់ម្ោយ។ page22
 23. 23. BBU Exchange server 2003 page23  ប ៀ ែំប ើងDHCP Server បៅបលើ Window Server 2008 -ចុច Start => Administrative Tools => Server Manager => Add Rules =>រួចេូមម្ធវើការធិរយរDHCP Server => Next -េូមម្ធវើការធិរយររតនលងIP address (192.168.100.1) តដលជាIP address របេ់DHCP Server => Next -រតង់ម្នោះវានិងបងាាញម្្មោះDomain និងIP address តដលរតូវម្របើម្ៅម្លើDHCP Server => Next
 24. 24. BBU Exchange server 2003 -រតង់ម្នោះេូមម្ធវើការចុចAdd ម្ដើមបីបម្ងកើតScope របេ់DHCP Server តដលរតូវម្របើរបាេម្់ៅរុនងវទិាសាា ន។រួចេូមម្ធវើការបំម្ពញ៖ - Scope Name : Network 1 - Start IP address : 192.168.100.11 - Ending IP address : 192.168.100.254 - Subnet Mask : 255.255.255.0 - Default Gateway : 192.168.100.1 - រួចេូមធិរម្លើActive this scope => OK page24 -េូមម្ធវើការSelect Scope តដលបានបម្ងកើត=> Next
 25. 25. BBU Exchange server 2003 page25 -រតង់ម្នោះគឺចុចDisable DHCP v6 ពីរពោះម្ោយសាវទិាសាានរបេម្់យងើគឺមិនរតវូការម្របើរបាេI់P address V6 ម្ឡើយ => Next ។ -េូមម្ធវើការចុចInstall ម្ដើមបីដំម្ឡើងDHCP Server តដលម្យើងបានConfigure ពីStep រួចមរម្ហើយ
 26. 26. BBU Exchange server 2003 -ម្ៅម្ពលតដលម្យើងបានដំម្ឡើងវានិងConfigure services ម្នោះរួចរាល់អេ់ម្ហើយេូមរតលប់ម្ៅម្ធវើ ការម្ៅម្លCើomputer Client វញិម្ដមើបីរំណត់ម្ោយចាបយ់រIP address ពDីHCP Server តដលម្យងើបាន រំណត់ម្ៅម្លើWindow server 2008 -ការរំណត់ដូចខ្ងម្លើរួចរាល់អេ់ម្ហើយេូមម្ធវើការម្បើរCommand Prompt ម្ៅម្លើWindow Client ម្ន្ធោះរចួម្ធកាវើរវាយCommand ម្ដើមបីម្ោយវាម្បាោះIP address ចាេម្់ចាលនិងចាបI់P address ថវមីញិ page26
 27. 27. BBU Exchange server 2003 page27  ែំប ើង File Server បៅបលើWindow server 2008 -ចុច Start => Administrative Tools => Server Manager => Add Rules =>រួចេូមម្ធវើការធិរយរFile Services => Next -រតង់ម្នោះេូមម្ធវើការធិរSelect របម្ភទFile System Management តដលរតូវម្របើរបាេ់េំរាប់File Server Manager ម្ៅរុនងNetwork របេវ់ទិាសាាន
 28. 28. BBU Exchange server 2003 -េូមម្ធវើការselected ម្ៅម្លើPartition Hard Disk របេ់ Window File Server តដលរតូវធវការShared ម្ៅ ម្ោយបគុគលរិម្ៅរុងនវទិាសាានោចម្របើរបាេF់ile តដលេតាិម្ៅរុនងPartition ម្ន្ធោះបានម្ៅតាមលរខ័ ណតដលបានរំណត់ => Next page28 -េមូម្ធវើការចចុInstall ម្ដើមបីដំម្ឡងើFile Server ម្ៅរុនងWindow server 2008
 29. 29. BBU Exchange server 2003 -ម្ៅម្ពលដំម្ឡើង File Server រួចរាល់អេ់ម្ហើយម្នោះគឺជាការConfigure Disk Quota ម្ដើមបីរំណត់ទំហំ Space របេ់Directory តដលបានShared ម្ៅម្ោយUser Account រGឺroup Account ម្ៅតាមមុខដតំណង ។រម្បៀបConfigure គឺ៖Start => Administrative Tools => File Server Resource Manager =>ចុច Quota Mangement => Right click ម្លើQuota => Create Quota -Quota path: េូមម្ធវើការចុចBrowse ម្ៅររទីតាំងរបេ់ Directory តដលបានShared ម្ៅម្ោយបុគគលិរ ម្របើ (Accounting) -រួចេូមចុចម្លើOption Define custom quota properties =>ចុចSelect ម្លើទំហំPartition Hard Drive ទំ អេ់តដលម្យើងបានShared =>រួចេូមបំម្ពញចំនួនSpace តដលរតូវម្ោយបុគគលិរោចម្របើរបាេ់បាន តដលោនចំនួនLimited ។ page29
 30. 30. BBU Exchange server 2003 -ម្នោះគឺជាម្្មោះDirectory តដលម្យើងបានរំណត់Quota ម្ៅម្ោយUser Account ម្ៅរុងនGroup Account និមួយៗោចCopy ចូលនិងម្របើរបាេ់តដលោនចំនួនរំនត់រតឹមរតូវម្ៅតាមម្ោលការ ចាេោ់េរ់បេវ់ទិាសាាន -ម្នោះគឺជាការបម្ងកើតScreen File Server និង Configure ។ការបម្ងកើតScreen File ម្នោះគឺម្ដើមបីកាត់បនាយ ការឆលងម្មម្រាគម្ផសងៗតដលតាមរយោះការម្របើរបាេរ់បម្ភទFile ជាExecute file រFឺile តដលមនិគួរម្របើ របាេម្់ៅរុនងវទិាសាានដូម្ចនោះម្ហយើម្ទើបវទិាសាានេម្ំរចចតិាម្ធSវើcreen File ម្ៅម្ោយDirectory តដល បានShared ម្ៅម្ោយUser Account ម្ៅរុងនNetwork របេវ់ទិាសាាន។រម្បៀបបម្ងកើត៖ចចុម្លFើile Screening Management => Right click ម្លើFile Screen => Create File Screen -រតង់ម្នោះេូមចុចម្លើ Option: Active Screening Do not allows user to save unauthorized file របេិនម្បើម្យើងធិរយរចំនុចម្នោះោនន័យថារបម្ភទExtension File តដលម្យើងបានធិរគឺមិនអនុញ្ហាតិ ម្ោយបគុគលរិោចCopy រPឺast ចូលម្ៅរុនងDirectory ម្ន្ធោះបានម្ឡយើ។ page30
 31. 31. BBU Exchange server 2003 -តតរបេិនម្បើធិរOption: Passive Screening : Allow user to save file ោនន័យថារបម្ភទExtension File តដលម្យើងបានធិរគឺបុគគលិរោចរបរបាេ់និងCopy រPឺast ចូលDirectory ម្ន្ធោះបាន ។ -File Screening path: េូមម្ធវើការចុចBrowse ម្ៅររទីតាំងរបេ់ Directory តដលបានShared ម្ៅម្ោយ បុគគលិរម្របើ (Accounting) រួចេូមSelect ម្លើរបម្ភទFile តដលបានបិតនិងBlock => Create។ -ម្នោះគឺជាម្្មោះDirectory តដលម្យងើបានរំណត់Screening File ម្ៅម្ោយUser Account ម្ៅរុនងGroup Account និមួយៗអនុវតាិម្ៅតាមម្ោលការរបេវ់ទិាសាានម្ោយបានរតឹមរតូវ។ page31
 32. 32. BBU Exchange server 2003 page32  ែំប ើង Exchange Server 2003 បៅបលើServer 2003 -េមូម្ធវើការបញ្ូចលCD Exchange server 2003 រចូេមូម្ធវើការRun setup ម្ៅម្ល ើ Windows server 2003 => Next។ -តតេូមបញ្ហច រ់ថាWindows server 2003 តដលម្យើងរតូវដំម្ឡើងExchange server 2003 ម្ន្ធោះរតូវតតម្ធវើ ការJoin Domain ម្ៅកាន់Domain controllerជាមុនេិនម្ទើបោចដំម្ឡើងExchange Server 2003 បាន។ តតServices តដលម្យើងរតូវដំម្ឡើងម្ៅម្លើWindows server 2003 ម្ន្ធោះម្ដើមបីម្ធវើការSupport ជាមួយនិង Exchange server 2003 ម្ន្ធោះគឺ: ោនASP.net , NNTP , IIS (Internet Information Service) , SMTP ម្ទើប ម្យើងដំម្ឡើងExchange server 2003 ម្ៅម្លើWindows server 2003 បាន។
 33. 33. BBU Exchange server 2003 -រតង់ម្នោះគឺវាបងាាញService Component តដលវារតូវInstall និងវាម្ធវើការSelect Automatic => Next -ម្ៅម្ពលតដលម្យើងបានដំម្ឡើងMicrosoft Exchange server 2003 រួចរាល់អេ់ម្ហើយមុននឹង Configure ម្យើងរតូវម្ៅម្បើរServices POP3 ម្ោយវាStart េិនពីម្រពាោះជាdefault ម្ៅម្ពលInstall Exchange ចប់គឺService Stop ។រម្បៀបចូល៖Start => Run => services.msc => OK =>ចុចRight click ម្លើMicrosoft Exchange POP3 => Properties => Startup = Automatice => Start => Apply => OK -រួចេូមម្ធវើការម្បើExchange System Management ម្ដើមបីStart service POP3 តដលបានstop ។រម្បៀ បចូលStart => Program => Microsoft Exchange => Exchange System Management =>ចុចname server => Protocol => POP3 => Right click ម្លើDefault POP3 virtual server យរ Start ។ page33
 34. 34. BBU Exchange server 2003 -រតង់ម្នោះេូមម្ធវើការរតលប់ម្ៅConfigure mail client វញិម្ោយម្របMើicrosoft Outlook 2007។រម្បៀបម្ធវើ ៖ម្បើរMS. Outlook 2007 => Next page34 -ចុចOption : Do not upgrade => Next
 35. 35. BBU Exchange server 2003 page35 -េូមចុចYes => Next -េូមបមម្ពញUser Name , Email address តដលបានបម្ងកើតម្ៅរុងនDomain Controller , Password និង Confirm Password របេ់User Account ម្ន្ធោះ => Next -រតង់ម្នោះោននយ័ថាEmail Account របេអ់នររតូវបានConfigure add ចូលម្ៅរុងនMicrosoft outlook 2007 ដូចម្ចនោះUser ោចម្ធវើការSend និងReceive Mail Message បាន។
 36. 36. BBU Exchange server 2003 page36 ៨. រចនាេមព័ៃធរបេ់គរមង េរាំបកា់រម្រៀបចំរុនងការរចន្ធេមព័នារបេគ់ម្រោងបចុចបនន គម្ឺធវើម្ោយោនភាព ងាយរេលួដល់ បុគគលរិរុនងវទិាសាាន េរាំប់ម្ធវើការទន្ធំរទ់ំនងោន ម្ៅវញិម្ៅមររុនង ការបញ្ូចន ទិននន័យ រ ឺទញ ទិននន័យ ោនភាពម្លឿ និង ោនេុវតាិភាព ខពេ ។ ម្នោះគឺជា រចន្ធេមព័នារបេគ់ម្រោងននវទិាសាាន IPAT តដលររុមម្យងើ បានម្ធកាវើរដំម្ឡងើរចួជា ម្រេច : វទ្យិាស្ថានអាយផេត ចំម្ពាោះរបព័នា System Network រតូវបានដំម្ឡើងជាលរខណោះ Server-Based ។ របព័នាោនការ ងាយរេួលរុងនការរគប់រគងម្ល ើComputer ទំងអេរ់ពមទំងោនការ រណំត់ Group Policy និង តចរ OU រគប់តបបោ៉ាងម្ៅម្លើ User និមួយៗ និង រំណត់េិទាិម្ៅតាមការងារ របេ់បុលិគគតដលរតូវម្ធវើការ ម្ៅរុនងវទិាសាាន ម្ហយើ មាងវញិម្ទៀត ម្ធឲ្វើយរបពន័ា បណ្ណាញម្នោះោន Security ម្ោយសារវាោន លរខណោះជា Server-Based ។
 37. 37. BBU Exchange server 2003 page37 ៩. សេចក្តីេៃិដ្ឋាៃ បន្ធទប់ពីបានបម្ងកើតរបព័នាMail Server ម្ៅម្លើSystem Windows Server 2003 Enterprise Edition របេវ់ទិាសាានIPAT ោចោនលទាិភាពរគបរ់គងម្លកាើរSend និងReceived Email Message បានលអ របម្េរើតដលោចកាត់បនាយការចំណ្ណយម្ពលម្វោចំណ្ណយធនធានម្រចនើតតបានផាលមរវញិនូវ របម្ោជន៏ោ៉ាងម្រចើន។រួមោន: - ោចរបមូលផុាំរបាយការណ៏និងព័ត៌ោនននការម្ផEញើmail របេប់ុគលគរិ - បម្ងកើតម្ោយោន User Accounts េរាំប់បុគលគរិរបេវ់ទិាសាានបានរតមឹរតូវ - ោចម្ោយបុគលគរិម្ធវើការម្ផញើព័តោ៌នររឺបាយការថៗមីម្ដើមបទីទួលបានទន់ម្ពលម្វោនិងងាយ រេួលតាមរយោះការម្ផញើម្នោះ។ - រាលកា់ររបជុំបគុគលរិទំងងេោ់ចទទលួបានពត័៌ោនននការរបជុំរុងនម្ពលតតមយួម្ោយការម្ផញើ Email Messages - ផដល់ននការម្ផញើរបាយការណ៏និងព័ត៌ោនទន់ម្ហតុការណ៏ោនភាពទរ់ទញចាេ់និងគួរម្ោយ ចាប់ោរមណ៏ដល់បុគគលិររគប់រូបរបេ់ររុមហ ុន។ - ជាការពិតណ្ណេ់ រកាាតដលជំរុញម្ៅររភាពម្ជាគជ័យរបេ់របព័នា Email ម្នោះគឺម្ធវើោ៉ាងណ្ណ ម្ោយវទិាសាានោចម្របរើបាេរ់បព័នាម្នោះម្ោយខួលនបានម្ដើមបីម្ធវើការម្ផញើរបាយការណ៏រទឺទួររ បាយការណ៏និងព័ត៌ោនម្ោយទន់ម្ពលម្វោ - ដូចម្នោះម្យងើេម្ងកតម្ឃញើថារបព័នាEmail ោនសារោះរបម្ោជនខ្៏លំងណ្ណេេ់រាំប់វទិាសាានរឺ ររុមហន ុសាោម្រៀនសាាប័ណម្ផសងៗរុងនការជួយេរំលួដលកា់រងារ។ម្ោយម៉ាាងម្ទៀតេមយ័ បចុចបបនជានេម័យបម្ចចរវទិាទំម្នើបនិងជាយគុេម័យComputerផងម្ន្ធោះម្ធវើម្ោយរាលវ់េិយ័ ការងារទំងអេ់មិនោចផាដច់ម្ចញពីរបព័នា Email បានម្ទ។  កា ផ្ដល់អន្ុសាសន្៏ ថវីម្បើរបព័នាអភវិឌ្ឍនន៏ន Email ោចជួយម្ោោះរសាយម្ៅរងវោះខ្តម្រចើន តដលវទិា សាានបានជួបរបទោះោ៉ាងម្នោះរាី រ៏ម្ៅោនចំនុចខវោះខ្តជាម្រចើន តដលររុមបម្ចចរម្ទេ របម្េើម្យើងមិន ទន់ បានេរិាម្ៅរគបរ់ជុងម្រជាយម្ៅម្ឡយើម្ទរេបតាមតរមវូការ របេវ់ទិាសាានទំងរេុងម្ន្ធោះម្ទ ។ តតម្ដមើបីរបតាិបតកាារណ៏ម្ោយបានលរអបម្េទើំង អេោ់នម្ន្ធោះ បុគលគរិរបេវ់ទិាសាានរគបជា់ន់ថានរ់ ទំងអេ់រតូវអនុវតាតាមម្ោលការ ដូចខ្ងម្រកាមម្ដើមបីេំម្រចបាននូវរបព័នា Email ម្នោះម្ោយោនភាព លអរបម្េើរ : - ឧេារហ៏ Update OS របេ់ Mail Exchange Server 2003
 38. 38. BBU Exchange server 2003 - រតូវម្ោយបុគគលិរេិរាបតនាមម្ៅម្លើ Tool នីមួយៗនន Exchange Server 2003 ម្ោយបាន ចាេ់ោេ់ - រតូវម្ោយបុគគលិរយល់ដឹងម្ោយបានចាេ់ោេ់ននដំម្ណើរការ និង ការម្របើរបាេ់ របេ់ Email - Update Antivirus ម្ោយខួលនតអងម្ជៀេវាងោនម្មម្រារថៗមីរជាបចូល - របេនិម្បើោនរមមវធិីថមីតដលោនេមតាិភាពខពេ ់រុងនការរគបរ់គងរបព័នា Exchange Server រតូវ ម្ោយបគុគលរិជំន្ធញេរិាម្ោយបានចាេោ់េ ់ម្ហយើយម្ធកាវើរផាលេប់ូារ - ម្រៅពីម្នោះចំនុចដេ៏ខ្ំន់មួយម្ទៀតតដលម្ន្ធោះ គឺការម្ធម្វើោយ Email ោចបញ្ូចន ម្ចញម្ៅម្រៅ បានម្ៅម្លើរបព័នា Internet ម្ោយចាំបាច់រតូវទិញ ម្្មោះ Domain ជាមួយ និង IP Public តដល បានពីររុមហ ុនផាលម្េវា Internet - ម្ធវើការរំណត់ Backup ម្ោយេវ័យរបវតាិ - បម្រងៀនបុគគលិរទំងអេ់ម្ោយយល់អំពីការ Send Email និង Receive Email ម្ជៀេវាងការឆលង ម្មម្រារចូលរុងនរបពន័ា Network របេវ់ទិាសាាន ៕ page38
 39. 39. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment eroberogedayRkum Assignment ១. PU esg -elxTUrsBÞ : 012 567 774 -saKÁIsnI : mengseng_it@yahoo.com ១. sU‘ suvNÑa - elxTUrsBÞ : 012 567 774 - saKÁIsnI : shousovanna@gmail.com ១. eCog sUpat - elxTUrsBÞ : 012 567 774 -saKÁIsnI : cheangsophat097@yahoo.com ១. efn Knæa - elxTUrsBÞ : 012 567 774 -saKÁIsnI : thenkonthea@gmail.com ១. XY Tit - elxTUrsBÞ : 012 567 774 -saKÁIsnI : kouteth@gmail.com
 40. 40. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 ោតិកាគម្ប្ោង ១. សេចក្ដីសផដើម ២.ចំសោទបញ្ហា ននគសរោង ៣. សោល បណំងក្ុងនការសាងេងរ់បពន័ ធ ៤. េក្មភាមពក្ុងនការសាងេងរ់បពន័ ធ ៥. តំរូវការរបេ់គសរោង ៦. ថវកាិរលអំតិក្ុងនការចោំយ ៧.ការអនុវតតគសរោង ៨.រចនាេមព័នរបេ់របព័នធ ៩. សេចក្ដីេននិដ្ឋាន ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment
 41. 41. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 ១.ម្េចរម្ីដផមើដ វទិាសាានIPAT ដែរបានបសងកើតស ងើសៅក្ុនងរបសទេក្មុពជាដែររតវូបានោំរទយ៉ាងសពញ សលញនិងសេវាក្មមែខ្៏ពេន់ិងមត៉ា់ចតេ់រាំប់វេិយ័អបរ់សំៅក្ុងនរបសទេក្មុពជាមយួដែរស យើ វទិាសាានIPAT ោនHead Office សៅទីរក្ុងភសនំពញសនេះដែរនិងោនសាខាជាសរចើនក្ដនែងេរាំបប់ំ សរសើលវើេិយ័អប់សៅរបសទេក្មុជាព។ស យើវទិាសាានសនេះក្បា៏នសរបរើបាេរ់បព័នEធmail តាមដបប េម័យទសំនើបក្ុងនការសផញើរទិនននយ័ឬការផតគ់ផគងនូវរាលទ់និនន័យនិងការសផេងៗរបេខ្់ួនែផងដែរ។ សដ្ឋយយល់ស ើញពីសារេះរបសយជន៏និងចង់េិក្ាបដនាមសទៀតសោយកាន់ដតចាេ់អំពីរបព័នធ Email សទបើរក្មុនិេេិតសយងើចេះុយក្ពត័ោ៏នអពំីររបព័នធEmail សៅវទិាសាានIPAT មក្សធវើការ រសាវរជាវបដនាម។ ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment
 42. 42. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 ២.ចំម្ណាទបញ្ហា ននគម្ប្ោង ចនំុចបញ្ហាដែរវទិាសាានជួបោនែូចជា: - ពុំទាន់ោនការប្គប់ប្គងម្ៅម្លើ Email ម្ៅម្ ើយ -បុគគលិរជាម្ប្ចើននារ់ែូចជាម្ៅដផែរ Service ជាពិម្េេដផែរAccounting -ទទួលបាន Mail Message ពីនារ់ដែលខ្ួនលពុំសាគល់ម្ ើយ - ម្មម្ោគមួយចំនួនដតងដតភ្ជាប់មរជាមួយ File Attachments របេ់ Email Message -គ្មានការរនំត់ User Account និងេិទិរធុងែការម្ប្បប្ើ់បាេ់ -ោល់ការ Assign IP Address បុគលគិរនីមួយៗម្ធម្ើវ ើងម្ោយខ្ួនលឯងម្ពលខ្ះលវាោនការ Conflict IP Address ។ - Data ប្តូវបាន Store ម្ៅម្លើ Local Machine -បញ្ហាទារ់ទងនិងការ Back up data និង Restore dataម្ៅរុងែវទិាសាាន ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment
 43. 43. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 ៣ ម្គ្មលបំណងននការសាងេង់ប្បព័នធ 1. តំម្ ើង និង ម្រៀបចំប្បព័នធ Email 2. ែំម្ ើងប្បព័នធ Security Mail for Exchange Server ដែលជា Software មួយម្ែើរតួជា Antivirus ផងម្ប្បើ េំោប់ Exchange Server 3. ម្រៀបចំម្ោយោនការ Scan នូវោល់ Message 4. រណំតេ់ិទិែធល់ User និមួយៗ និង ផលា់ទ ំំ Space របេ់ Mail Inbox 5. រណំត ់IP address ម្ោយ Computer Client ទាងំអេ់ម្ោយ Automatic ម្ោយម្ប្បប្ើបាេ់ DHCP Server 6. ម្រៀបចកាំរងារម្ៅម្លើការ Backup data ម្ោយម្ប្បប្ើបាេ់រមវាធិ ីដែលេោំបម្់ធកាើវរ Backup និងររាទុរ ទិននែយ័ម្នាះ ម្ោយោនេុវតភ្ជិាព ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment
 44. 44. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 ៤.េរមភ្ជាពរុងែការសាងេងប្់បពន័ ធ Ø ម្រៀបចប្ំបពន័ ធNetwork ខាងរុងែ វទិាសាាន (Local Area Network) IPAT ម្នះគម្ឺយើងប្តូវម្រៀបចជាំប្បព័ន ធNetwork ថ ីាមួយេោំប់វទិាសាាន ដែលោន ឧបររណ៏ដែរប្តូវចំណាយោន : ប្តូវម្ោយប្រុម ៊ុន internet មរភ្ជាប់ Internet ម្ោយវទិាសាាន ចនំួន 1MB ប្តូវោន Router Firewall មួយដែរ Internet អូេចូល ប្តូវ ោន Computer ចនំួន ១១ ម្ប្គឿងេោំប់ប្គប ់Apartment របេ់វទិាសាាន ប្តូវោន Computer Server ចំនួន ៣ម្ប្គឿង និង ដខ្ែ Network ប្បម្ភទ Cat 6 ចំនួន ប្បដ ល ២០០ ដម៉ប្ត និង រាលប្គ្មប់រិប Network RJ 45 ចំនួន ៣០ ប្គ្មប់ ប្តូវោន Switch ចំនួន ៣ េំោប់សាងេង់ប្បព័នធម្នះម្ ើង ។ ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment
 45. 45. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 · េរមភ្ជាពរុងែការតម្ំ ើង -ដខ្ែ Internet ដែលភ្ជាប់ អុីនធឺម្ណត ពីប្រុម ៊ុនប្តូវ តភ្ជាប់ម្ៅ Router Firewall េំោប់ការពារ Network ពីពពួរខាងម្ប្ៅម្លើ Internet ។ -Computer Server ទីមួយ ប្តូវែម្ំ ើងវាម្ធជាើវ Mail server ដែលោន ទ ំំ RAM = 4 GB , Hard Disk = 1000 GB , CPU core(TM) 2 duo = 3.0 GHz , DVD ROM R/W = 1 , និង ោន Network Port = 1 ។ -Computer Server ទីពីរ ប្តូវែម្ំ ើងវាម្ធជាើវ File server ដែលោន ទ ំំ RAM = 4 GB Hard Disk = 1000 GB , CPU core(TM) 2 duo = 3.0 GHz , DVD ROM R/W = 1 និង ោន Network Port = 1 ។ -Computer Server ទីប ីប្តូវែម្ំ ើងវាម្ធជាើវ Domain Controller និង DHCP Server ដែល ោន ទំ ំ RAM = 4 GB , Hard Disk = 1000 GB , CPU core(TM) 2 duo = 3.0 GHz DVD ROM R/W = 1 , និង ោន Network Port = 1 ។ ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment
 46. 46. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment ម្ែើមបីេ ម្ប្មចម្គ្មលបំណង់ប្តូវ ចណាំយថវកាិរ េរុបគ៤ឺ៦៩៩ ែុល្លលរ
 47. 47. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 ៧ ការអនុវតគិាម្ប្ោង Ø កាែំម្ ើងActive Directory និងDomain Controllerម្លើ Server 2008 ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment
 48. 48. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 Ø រម្បៀបែំម្ ើងDHCP Server ម្ៅម្លើ Window Server 2008 ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment
 49. 49. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 Ø ែំម្ ើង File Server ម្ៅម្លើWindow server 2008 ចុច Start => Administrative Tools => Server Manager => Add Rules =>រួច េូមម្ធកាើវរធរិយរFile Services => Next ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment
 50. 50. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 Ø ែំម្ ើង Exchange Server 2003 ម្ៅម្លើServer 2003 ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment
 51. 51. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 ៨. រចនាេមន័ពរធបេ់គប្មង វទិាសាានោយម្ផត ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment
 52. 52. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 ៩. ម្េចរេីានិោឋន វទិាសាានIPAT ោចោនលទិភ្ជធពប្គប់ប្គងម្លើការSend និងReceived Email Message បានលអប្បម្េើរដែលោចកាត់បនាយការចំណាយម្ពលម្វល្លចំណាយធនធានម្ប្ចើនដត បានផលាមរវញិនូវប្បម្ោជន៏ោ៉ងម្ប្ចើន។រួមោន: - ោចប្បមូលផុរាំបាយការណ៏និងព័ត៌ោនននការម្ផEើញmail របេ់បុគលគិរ បម្ងតើកម្ោយោន User Accounts េោំប់បុគលគិររបេ់វទិាសាានបានប្តឹមប្តូវ -ោចម្ោយបុគគលិរម្ធវើការម្ផញើព័ត៌ោនរឺរបាយការថាីៗម្ែើមបីទ ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment ទួលបានទាន់ម្ពលម្វល្ល និងងាយប្េួលតាមរយះការម្ផម្ើញនះ។ -ោល់ការប្បជុបំុគលគិរទាងំងេ់ោចទទួលបានព័ត៌ោនននការប្បជុរំុងែម្ពលដតមួយ ម្ោយការម្ផEើញmail Messages -ផលដ់ននការម្ផរើញបាយការណ៏និងព័ត៌ោនទាន់ម្ តុការណ៏ោនភ្ជពទារ់ទាញចាេ់ និងគួរម្ោយចាប់ោរមណ៏ែល់បុគគលិរប្គប់រូបរបេ់ប្រុម ៊ុន។
 53. 53. សាស្ត្សាាចារយៈ អូ៊ ផានណា់រទិិ ឋ ប្បធានបទគម្ប្ោងៈ Mail of Exchange Server 2003 · ការផដល់អនុសាេន៏ ថម្ីវបប្ើបព័នអធភវិឌ្ឍន៏នន Email ោចជួយម្ោះប្សាយម្ៅរងះវខាតម្ប្ចនើ ដែលវទិា សាានបានជួបប្បទះោ៉ងម្នះរ ីារ៏ម្ៅោនចនំុចខ្ះវខាតជាម្ប្ចនើ ដែលប្រុមបម្ចរេ ម្ទេ របម្េើម្យើងមិនទាន់ បានេិរាម្ៅប្គប់ប្ជុងម្ប្ជាយម្ៅម្ ើយម្ទប្េបតាមតប្មូវការ របេ់វទិាសាានទាងំប្េុងម្នាះម្ទ ។ ដតម្ែមើបប្ីបតបិាតកាារណ៏ម្ោយបានលប្អបម្េើ ទាងំ អេ់គ្មែម្នាះ បុគលគិររបេ់វទិាសាាន ប្គប់ជាន់ថ្នែរ ម្រៀបម្រៀងម្ោយ ប្រុមAssignment

×