Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Network Installation and Management in Windows 2008 Enterprise

441 views

Published on

This is the assignment of student from BBU regarding the Network installation and Management in Windows 2008 Enterprise.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Network Installation and Management in Windows 2008 Enterprise

 1. 1. WINDOWS SERVER 2008 ENTE RPRISE Page 1      ២០០១១ - ២០០១២
 2. 2. Page 2 ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុ ជា ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 6 សារលវិទ្យាល័យ ប ៀលព្ាយ ទ្យព្ម្ង់ដារ់រិន្ទុគ បព្ោង ជំនាន់ទី ...០៩.... វគ្គទី..០២....... ឆ្នទំី......០៤....ឆមាសទី.០២........ររុម..D១.NETWORKING..... ររធានរទគ្ម្រមាង៖ WINDOWS SERVER 2008 ENTERPRISE. ល. រ ម្្មោះនិសសិត ម្េទ លរខណៈវនិិច្យឆ័ (ពិនុទអតិររមាិ ៣០/៣០) ម្ោរល់ សាស្រ្សាា ចារយ ដឹរនា ំ សរមមភាព ពិនុទអត ិ១០ ខ្លឹមសារ ពិនុទអត ិ១០ រច្នារទ ពិនុទ អតិ ៥ អររាខវរិុទ ធ ពិនុ ទអត ិ៥ សរុរ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ទក
 3. 3. ១. .......................................................................................……………៣ ២. ...................................................................................…………...៣ ៣. ..................................................................……………៤ ៤. .............................................................................……………៥ ៥. .........................................................................……………៦ ៦. ............................................................................……………៨ ៧. ............................................................................……………៩ ៨. .................................................................................…………១១ Page 3
 4. 4. Page 4 ១. នាពពលយុគសមយ័ពនេះ របពេសពៅពលើពិភពពោកកំពុងតែរកីចំពរនើយ៉ាងខ្លងំពលើរគបវ់សិ័យ ទងំអស់។ កុនងពនាេះវសិ័យពែ័មា៌នវេិា ជាវសិ័យមយួកុនងចំពោម វសិ័យអាេិភាពនានា ពររេះ ពគសពងេែព ើញថាវសិ័យពែ័មា៌នវេិាអាចជួយ កសាងអភវិឌ្ឍនរ៍បពេសពអាយមានការរកីចំពរនើ យ៉ាងឆាបរ់ហ័សពសើរទតែមនិអាចពជឿពៅបាន យ៉ាងោមញិពៅកុនងរពេះរាជាោចរកកមុពជាពគសពងេែ ព ើញថាវសិ័យបពចេកវេិាពែ័មា៌នវេិា ក ៏ កំពុងតែមានការអភឌ្ិឍនយ៍៉ាងខ្លងំគួរពអាយ កែស់ំ គា តែលរសបព់ៅនងឹពគាលនពយបាយរបស់រាជរដ្ឋាភបាិលនន រពេះរាជាោចរកកមុពជា។ (Network) ... Network Computer to Computer ធនធាន Computer Computer Ineternet Network ២. ឲ្យ Windows Server 2008 Enterprise Edittion - Windows Server 2008 Windows Server 2003 - Windows Server 2003 Hacker Virus - WindowsServer2008
 5. 5. Page 5 ៣. HACKER   HACKER  VIRUS
 6. 6. Page 6 ៤. DESIGN FORM CONFIGURATION (FIREWALL) POLICIES ...
 7. 7. Page 7 ៥. . ១ ១៥ ២ CLIENTS SYSTEM OPERATION SOFTWARE FIREWALL ROUTER WSITCH IT SUPPORTS 5
 8. 8. Page 8 . ២ ១ 22-12-11 22-12-11 IT SUPPORTS ១ 23-12-11 29-12-11 IT SUPPORTS ២ 1-1-2012 2-1-2012 TESTING IT SUPPORTS ១ 3-1-2012
 9. 9. Page 9 ៦. . . 1 ១ 2 ១៥ ១៥ 3 ២ ២ 2*1$2500 $ 2500 4 CLIENTS ១៥ 15*1$390 $ 5850 5 SYSTEM OPERATION LC-2 WIN $ 2500 $ 2300 6 SOFTWARE FIREWALL ១ $ 350 $ 350 7 ROUTER ១ $ 250 $ 250 8 SWITCH ២ $ 220 $ 220 9 ១ $ 250 $ 250 10 ១ $ 60 $ 60 1 11 PROJEC-MG IT- MANAGER IT- STAFFS 1*1*$600 1*1*$500 3*1*$200 $ 1300 12 $13.080
 10. 10. Page 10 ៧. . ស- ១ ស- ២ ស- ៣ ស- ៤ ១ DESIGN FORM ២ ២ LAN OR WAN ៣ WINDOWS ៤ ៥ CONFIGURATION WEB SERSER AND MAIL SERVER ៦ TESTSING
 11. 11. Page 11 DESIGN FORM
 12. 12. Page 12 ៨.បសចរសីតន្ដានិាន្ ឆលងកាែ់តាមរយេះការសិការសាវរជាវអំពីការែពមលើងនិងរគប់រគងបោា ញកុំពយូរេ័រពៅ Windows Server 2008 Enterprise Edition. ពយើងព ើញថាវាពិែជាមានលកខណេះលអរបពសើរយ៉ាងពរចើនែូចជា៖ o បុគលគិកមានភាពងាយរសលួកុងនការ បោាញពណែពវកើថ្ីមពនេះ o ពធើកាវរេំនាកេ់ំនងគានបានយ៉ាងរហ័ស ពៅកុងន LAN o ចំពណញពពលពវោ និង ថ្វកាិ o ការបញ្ូជនឯកសារ និងេិនននយ័ពអាយគានពៅវញិពៅមកបានពលឿន o អាចពរបើឧបករណ៏ Hardware និង Software មយួចំនួនរមួគានបាន ែូចពនេះអាចគូសបញ្ជជកបា់នថាការែពមងលើនិងរគបរ់គងបោាញពណែពវកើពនេះវាពិែជាផលា់ផ លរបពយជនយ៍៉ាងពរចើនែល់សាកលវេិាល័យ និងអកនពរបើរបាស់រពមទងំជយួ សរមួល ែល់ការងាររបស់ពកួពគពអាយមានការេំនាកេ់ំនងពី ការយិល័យមយួពៅការយិល័យមយួ បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
 13. 13. ការេរ្បើវទបង្ហាញ  គ្បធានបទស្អីាំព ី កាេរេៀបចំ តរ្លើង និង កាេគ្រប់គ្រង បណ្តា ញក ំពយូទ េ័រៅ រ ើWINDOWS SERVER 2008 ENTERPRISE រេៀបចរំោយនស្ិសិត ឆ្ន ទំ៤ី ឆមាស្ទ២ី ជនាំនទ់ ០៩ គ្កុ្ D១ បនប ទ់ ២០៨ យប់ ណែនារំោយសាស្រ្សាាចាេយៈ អ ូ ផាន ់ណ្តេទិ ធ ២០០១១ - ២០១២
 14. 14. ការេរ្បើវទបង្ហាញ ស្មាជកិ គ្កុ្ •សេង េុវណ្ណារ៉ា •ស ៀប ចានដា់រ៉ា •បាន សេរសីេដាា •ចាន ់េខុមុ •ទក ឌិត
 15. 15. ការេរ្បើវទបង្ហាញ  រោ បំែង រោ បំែងេបស្់ ររគ្មាងរនេះរដ្ើបីណស្ងវេកដរំណ្តេះ ស្រសាយ នងិេកគ្ចករចញណ្ត ្យួ ឲ្យ គ្អបរស្េើជាង្ ន រដ្ើបី កាេពាេទនិនន យ័ េបស្គ្់ កុ្ហន អងកាគ េឬសាាបន័ េដនឋងិឯកជនឲ្យ មានស្វ តភាិាពខ្ស្ព ន់ ងិផ ដ រ់ នំតិ ្យួ ចនំនួ ណែ្រទៀតណដ ្ិនទាន់ រកតើរ ងើដ ន់ ស្ិសិតនងិអកន រគ្បើ គ្ាស្់ក ំពយូទ េ័ ណដ មានចរំែេះរៅ មានកគ្្ិតរៅរ យើទនរ់ខ្ោយ។ ្យ្ ៉ាងវញិ រទៀតានជាគ្កុ្ រយងើខ្ខ្ ំ្តិខ្េំេះិេកគ្រប់្រ្ោាយ រដ្ើបីទប សាាតក់ ឲ្ ំយពពកួ HACKER ច ូ ្ក ចួ យកនវូទនិនន យ័ ទាងំឡាយាន។កាេរ្រើវរគ្មាង ឲ្យ មានស្វ តភាិាព គ្អបរស្េើរនាេះ ដចូ ខាង រគ្កា្៖ ទបសា់ ាត ់ VIRUS ទបសា់ ាតព់ ពកួ HACKER រ្ឱ្ើវយទនិនន យ័ មានភាពស្មាាត ់ មានស្វ តភាិាពខ្ស្ព ់
 16. 16. ការេរ្បើវទបង្ហាញ  ស្ក្ភា្ ព េបស្រ់ រគ្មាង កាេរេៀបច ំDESIGN ទិញក ំពយូទ េ័ នងិ ស្មាាេៈ ទាកទ់ ង កាេរេៀបច ំបណ្តា ញ ក ំ ពយូទេ័ កាេតរ្ើងល មា៉ាស្ន ី រ្ កាេរេៀបច ំ CONFIGUR គ្បពន ័ធស្វ តភាិាព FIREWALL កាេរេៀបច ំ POLICIES រៅ តា្ណផកន ន្ីួយៗ ...
 17. 17. ការេរ្បើវទបង្ហាញ  តគ្្ូវកាេេបស្រ់ រគ្មាង  អាោេ  ក ំពយូទ េ័ ១៥រគ្រឿង  ក ំពយូទ េ័ មា៉ាស្ន ីរ្2  មា៉ាស្ន ី CLIENTS  SYSTEM OPERATION  SOFTWARE FIREWALL  ROUTER  WSITCH  ណខ្ស  កា កបិ ណខ្ស  IT SUPPORTS  ប ក គ កិ  ចនំនួ 5 នាក ់
 18. 18. ការេរ្បើវទបង្ហាញ  ររគ្មាងែវកាិ អំិត ទញិសម្ភារ៖ ចនំនួ វាយតម្ល ៃ សរបុ CLIENTS ១៥ $390 $ 5850 SYSTEM OPERATION LC-2 WIN $2500 $ 2300 ROUTER ១ $250 $ 250 SWITCH ២ $220 $ 220 SOFTWARE FIREWALL ១ $350 $ 350 ផ្ផែងៗ ដកស្រស្ងស្រងេប ពតាីរាងរដ្ើ ចណ្តំយស្េប $13.080
 19. 19. ការេរ្បើវទបង្ហាញ  កាេអនវ តនា រ៍ រគ្មាង .េ កាេពពិែ៌នាស្មាាេៈ ស្ក្ភា្ ព ស-ទី១ ស-ទី២ ស-ទី៣ ស-ទី៤ ១ ទញិស្មាាេៈ ២ រេៀបចបំណ្តា ញ ៣ តរ្ងើល WIND ៤ CONFIGUR ៥ TESTSING
 20. 20. ការេរ្បើវទបង្ហាញ ស្្ូអេរែ រគ្ចនើស្គ្មាប់កាេច ូេ្ួ ការេរ្បើវទបង្ហាញគ្តូវាន បញ្ចប់

×