ทฤษฎีส ีเราจะเริ่มเรียนทฤษฏีสีได้ อย่ างไร    โดยปรกติแลว ทุกคนโดยทั่ว ๆ ไป ตางก็รูจักสีดวยกันทั้งนั้น และทุกคนก็สา...
ภาพเขียนทีใช้ ชุดที่ 2 Secondaries     ่                   สังเกตดูภาพเขียนที่แสดงอยูนี้ เราใชสีเ...
สี ใกล้เคียง Ncar Colour ทีเ่ ป็ นวรรณะ แนวทางที่ 1                             สีใกลเคียงที่...
สี ใกล้เคียงข้ ามสเต็ป แนวทางที่ 3สีใกลเคียงแนวทางที่ 3 เกิดจากการจัดสีที่เปนคูแบบเวนชวง หรือขามสเต็ป ดังตัวอยางตอ...
การเขียนภาพด้ วยชุ ดวรรณะสี ชุ ดที่ 1 วรรณะเหลือง-ฟา                          ้         ...
การหาค่ าของสี ฟาสี เดียว        ้                     นี่ก็เปนอีกแบบหนึ่งที่เขียนภาพดวยสีชุ...
ตระกูลสี ฟา ในวิธีที่ 1 จะมีสีเหลือง 25% แดง 25% ฟา 50% เมื่อผสมกันเข้ า ก็จะได้ สีใหม่ ขึนมา คือ สี โอลีฟ     ้   ...
สี ตัดกัน Contras สี ตัดกันทีดีคอ ขาวกับดํา               ่ ื                        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทฤษฎีสี

2,547 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทฤษฎีสี

 1. 1. ทฤษฎีส ีเราจะเริ่มเรียนทฤษฏีสีได้ อย่ างไร โดยปรกติแลว ทุกคนโดยทั่ว ๆ ไป ตางก็รูจักสีดวยกันทั้งนั้น และทุกคนก็สามาถบอกไดวา สีแดง สี เหลือง สีเขียว สีฟา สีดํา สีขาว และสีอื่น ๆ ฯลฯ แตกเ็ ปนเพียงไดรจักสี และเรียกชื่อสีที่ถูกตองใหเปนสัญลักษณ ูเฉพาะ ตัวเทานั้น จะมีสักกีคนที่จะรูจกสีไดลึกซึ้ง ถาจะคิดเฉลี่ยแลว อาจจะมีผูรูเพียงไมกี่เปอรเซ็นต ทั้งนี้เปน ่ ัเพราะ เรายังไมมีตําราเรียนกันนั่นเอง จนถึงปจจุบันนีวงการศึกษายังมองขามหลักวิชา ที่จาเปนตอการดํารงชีวต ้ ํ ิประจําวันนี้อยู และผูเขียนเองก็ไดตระหนักดีวา เด็กไทยยังขาดความรูเรื่องสี จึงไดตดสินใจเขียนตําราเลมนี้ ขึ้น ัเพื่อเปนทฤษฎีสีสําหรับใชศึกษาเรื่องสีเบื้องตน และผูเขียนตั้งใจจะใหเปนตําราชี้แนวทางการศึกษาเรื่องสีใหถูกตอง และเปนตําราเลมแรกที่พิมพสีทั้งเลม เริ่มตนเรียนรูเรื่องความเปนมาของตนกําเนิดของ "ทฤษฎีสี" ซึ่งเปนหลักวิชาไดศึกษากันตอ ๆ มา3 เหลียมสี TriangcI Princries ่ นําเอาแมสีหลัก หรือสีขั้นที่ 1( PRIMERY ) คือ แดง เหลือง ฟา มาวางที่มมของ 3 เหลี่ยมดานเทา ุ สีละมุม ( ดูภาพประกอบ )
 2. 2. ภาพเขียนทีใช้ ชุดที่ 2 Secondaries ่ สังเกตดูภาพเขียนที่แสดงอยูนี้ เราใชสีเพียง 3 สี ดวยสีข้นที่ 2 คือ สี ั สม สีมวง สีเขียว นีเ่ ปนการใชสชดอีก แบบหนึ่งเราจะเห็นวาสีมี ี ุ ความสัมพันธตอกัน 3 เหลียมสี Tridteries ่ ในขั้นที่ 3 นําสี S กับสี P มาผสมกัน สีก็จะเกิดขึ้นใหมใน ชองวางระหวาง S กับ P อยางเชน ระหวางเหลือง แดง เอาสี เหลืองผสมสมก็จะไดสีเหลืองสม Yellwo Orange และสีสม ผสมกับสีแดง ก็จะไดสีแดงสม Red Orange และสีแดงผสม มวงก็จะไดสีมวงแดง Red Violet และสีมวงผสมฟาก็จะไดสี  มวงน้ําเงิน และสีฟาผสมเขียวก็จะได สีฟาเขียว Blue Green เขียวผสมเหลืองก็จะไดเขียวเหลือง Yellow Green สี กลาง Muddy Colour สีขั้นนี้เปนการผสมสี Primeries ทั้ง 3 เขาดวยกัน สีที่ไดจะ เปนสีกลาง คลายสีโคลน เราเรียกสีนวาสี Muddy ี้
 3. 3. สี ใกล้เคียง Ncar Colour ทีเ่ ป็ นวรรณะ แนวทางที่ 1 สีใกลเคียงที่เกิดจากแนวสี 3 ดานของ 3 เหลี่ยมสี ( ดู 3 เหลี่ยมสีขั้นที่ 3 ) อีกครั้งหนึง เพื่อความเขาใจวสี แตละ ่ วรรณะนั้นไดมาจากแนวสีของ 3 เหลี่ยมสีแตละดาน สี ใกล้ เคียง Near Colour สีใกลเคียงแนวทางที่ 1 นี้ เราจัดสีใหสีเปนคู ๆ ดัง ตัวอยางเชน สีคูที่แสดงอยูนี้เปนสเต็ปสีที่ไดนามาตาม แนวสี ํ ของ 3 เหลี่ยมสี สีแตละคูนั้น เราจัดใหเปนคู ๆ จนครบแนว 3 เหลี่ยมสีทั้ง 3 ดาน ตามตัวอยางที่แสดงไวแลวภาพทีเ่ ขียนด้ วยสี คู่ใกล้ เคียง แนวทางที่ 1 ภาพเขียนทีใช้ สีใกล้เคียงข้ ามสเต็ป แนวทางที่ 2 ่
 4. 4. สี ใกล้เคียงข้ ามสเต็ป แนวทางที่ 3สีใกลเคียงแนวทางที่ 3 เกิดจากการจัดสีที่เปนคูแบบเวนชวง หรือขามสเต็ป ดังตัวอยางตอไปนี้การจัดจัดสีที่ใกลเคียงใหเปนคูๆ นี้ ก็เพื่ออํานวยประโยชนในการนําออกแบบและเขียนภาพ ทั้งนีกเ็ พราะวา เวลา ้ใชสีจะไดไมใช อยางเดาสุม การเขียนเมื่อรางภาพเสร็จแลว ก็นกถึงสีทจะลงวา ควรจะใชสแนวทางใด เมื่อพิจ ึ ี่ ีจารณาแลวกําหนดสีลงไปเปนชุด เปนทีม ภาพ ที่ระบายสีก็จะมีความสําคัญขึ้นสี ตรงข้ าม Oposit Colourสีตรงขามมีทั้งหมด 5 แนวดวยกัน และชุดสีตอไปนนี้ เปนแนวทางที1 คือสีตรงขาม ระหวางสีขั้นที่ 1 กับสีขั้นที่ ่2 (Primeries กับ Secondaries) ไดแก P1 - S7, P5-S11, และ P9 S3การเขียนภาพด้ วยชุ ดวรรณะสี ชุ ดที่ 1 วรรณะเหลือง-แดงสังเกตสีที่ลงในภาพจะมีทั้งหมด 5 สีดวยกัน นี่ก็เปนอีกวิธการหนึ่งในการเลือกใชสชุดเขียนภาพ ี ีการเขียนภาพด้ วยชุ ดวรรณะสี ชุ ดที่ 2 วรรณะแดง-ฟา ้ ภาพเขียนที่ใชสีชดของวรรณะสี แดง-ฟา ในภาพจะเห็นวาสีตางๆ มี ุ  ความสัมพันธท่ดีตอกัน ไมมีความขัดแยง ขัดตอความรูสึก ี 
 5. 5. การเขียนภาพด้ วยชุ ดวรรณะสี ชุ ดที่ 1 วรรณะเหลือง-ฟา ้ ภาพเขียนที่ใชสีชดของวรรณะสี ในภาพจะ ุ เห็นสีตางๆมีความสัมพันธทดีตอกัน ่ีการหาค่ าของสี แดงสี เดียว ภาพเขียนที่ใชชุดคาขิงสีแดงคือการนําเอาสีใดสี หนึ่ง มาหาคอตางกันใหเปนขั้นหลายสเต็ป ใน ที่นี้จะแสดงหาคาตางให เกิดขึ้นเพียง 5 ขั้น ตอ สี 1 สี วิธีการ ถาเปนสีน้ํา ก็ใชน้ําผสมลดคาสี ใหออนลง ทีละขั้น จากแกมาออน ถาเปนสี โปสเตอรก็ใชสีขาวมาผสมกการหาค่ าของสี เหลืองสี เดียว ภาพที่ใชเขียนชุดคาของสีเหลือง
 6. 6. การหาค่ าของสี ฟาสี เดียว ้ นี่ก็เปนอีกแบบหนึ่งที่เขียนภาพดวยสีชุดคาของสีเดียวตระกูลของสี สี ได้ ถูกแบ่ งออกเป็ น 3 ตระกูลด้ วยกัน และมีวธีสร้ าง Colour Famiries ตระกูลของสี ได้ 2 วิธี ิด้ วยกัน ตระกูลสีเหลืองYellow Famiries วิธที่ 1 ี แดง 25% ฟา25 % เหลือง 50% จะได เปนสีเปลือกมะนาวแหงตระกูลสี แดง จะมีสีเหลือง 25% ฟา 25% แดง 50% ผสมกัน ก็จะได้ สีใหม่ ขึนมาเป็ นสี เปลือกละมุด ้ ้ และวิธีที่ 2 แดง 50% เขียว 50% ก็จะไดสีเปลือกละมุด เชนเดียวกัน
 7. 7. ตระกูลสี ฟา ในวิธีที่ 1 จะมีสีเหลือง 25% แดง 25% ฟา 50% เมื่อผสมกันเข้ า ก็จะได้ สีใหม่ ขึนมา คือ สี โอลีฟ ้ ้ ้ลักษณะสี ฟาอมเขียว มีแดง เจือปนเล็กน้ อย ้ วิธีที่ 2 ฟา 50% สม 50% ผสมกันจะไดสโอลีฟ ีการฆ่ าสี Brake Colour การฆ่ าสี คอการเปลียนค่ าของสี ให้ เป็ นอีกลักษณะหนึ่ง และหยุดความสดใสของสี วิธีฆ่า ื ่สี ก็คล้ายกับการหาค่ าของสี มีข้อแตกต่ างก็ตรงทีว่า การหาค่ าของสี น้ันใช้ เพียงสี เดียว แต่ การฆ่ าใช้ สี 2 สี หาค่ า ่รวมกัน ดังตัวอย่ างต่ อไปนี้ ตัวอยางที่ 1 การฆาสีดวยสี ตัวอยางที่ 2 ระหวางฟากับสม ตัวอยางที่ 3 ระหวางเหลืองกับมวง
 8. 8. สี ตัดกัน Contras สี ตัดกันทีดีคอ ขาวกับดํา ่ ื สีตัดกัน คือสีที่มีความเขมรุนแรงและโดดเดนตางกัน การ ตัดกันของสีทมีอยูหลายทางดวยกัน อยางเชน ตัดกันดวยสี ี่ ตรงขาม ตัดกันดวยสี Primerics ตอ Primeries หรือ Secondaries กับ Primeries สีตัดกันทีดีตองมีความสัมพันธ ่ ที่ดีตอกันความกลมกลืนของสี Hamonies ความกลมกลืนของสี เกิดขึนได้ หลายแนวทางด้ วยกัน แต่ ละแนวทางนั้นต้ อง ้เป็ นลักษณะเฉพาะตัว เฉพาะกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่ น1. ความกลมกลืนของสีวรรณเดียวกัน 2. ความกลมกลืนของสีตรงกันขาม3. ความกลมกลืนของสีใกลเคียง 4. ความกลมกลืนของสีองคประกอบ5. ความกลมกลืนของสีตางวรรณะ 6. ความกลมกลืนของสีตัดกัน บทความและรูปภาพจากเว็บไซต bcoms.net

×