เพลงคณิตศาสตร์

50,340 views

Published on

เพลงคณิตศาสตร์

Published in: Education

เพลงคณิตศาสตร์

 1. 1. ทานอง ข้ าวโพดสาลี สองรู ปทีคล้ ายคลึงกัน ของสามเหลียมนั้นหนาเธอ ่ ่(ซ้า)สามมุมเท่ ากันหนา วัดดูอกหนาเพือนเกลอ ี ่ อย่ าได้ เผลอเรอ(ซ้า) อัตราส่ วนความยาวเท่ ากัน (ซ้า)
 2. 2. เนือร้ อง ปรีชา จั่นกล้ า ้ ทานองหนุ่มนาข้ าวสาวนาเกลือช. ทีพร่าเรียนมา เรียนมา ่ ี่ เรื่องตัวประกอบญ. น้ องเองก็ชอบ ตัวประกอบน้ องนีรู้ จก ้ ัช. ตัวที่พี่ เอาไปหารลงนั้นญ. เราจะเรียกมันว่ าตัวประกอบเอย
 3. 3. (ทานองทุ่งยาบาเล่ )(สร้ อย) 1,000 เมตร 1,000 เมตร นั้นยาวเท่ า 1กิโลเมตร 10 มิลลิเมตร ยาว 1 เซนติเมตร 100 เซนติเมตรยาวเท่ า 1 เมตรหนา1,000 เมตร นั้นมีขอบเขตไกลตา ยาว 1 กิโลเมตรนา
 4. 4. ทานอง โธ่ เอ๊ ย บาซู ดอกเบีย้ ของเราหาง่ ายจริงหนอ เอา ต x ป x อ แล้ วหารด้ วย 100(ซ้า) . ส่ วน ต. ก็คอ ืเงินต้ นนั่นไง ป.ปลานี่หรือ ก็คอ ืเวลาเป็ นปี . ตัว อ. อัตราดอกเบียนั่นไง ้ .เอาคูณเข้ าไป เอ้ า ต. X ป. X อ(ซ้า)
 5. 5. ทานองเพลงช้ าง ร้ อย ร้ อย ร้ อย ร้ อยละรู้ จกหรือเปล่ า ัร้ อยละหนูจงรีบเอา เศษส่ วนเข้ ามาส่ วนเป็ น 100หรือไม่ อย่ างนั้นไม่ ต้องถอย เปลียนร้ อยละเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เอย ่
 6. 6. กิจกรรมเป็ นสื่ อนาแห่ งความสาเร็จ. กิจกรรมเป็ นสิ่ งสนุกสนาน. กิจกรรมทาให้ ใจเบิกบาน. กิจกรรมสร้ างงานและสร้ างคน. กิจกรรมค่ ายคณิตเป็ นสิ่ งดี. พวกเรานีร่วมใจให้ เริงร่ า ้. เรียนเป็ นเรียนเล่ นเป็ นเล่ นตามเวลา. เอ้ าพวกเรามาเข้ าค่ ายคณิตเอย
 7. 7. เนือร้ อง ปรีชา จันกล้ า ้ ่ ทานอง รักน้ องพร. โอโอ๊ โอ้ละเหนอ จานวนเฉพาะเอย(แต๊ แต แต แต……….). มี 1 และตัวมันเอง หารมันลงตัวเพียงเท่ านั้นเอย มีเพียงเท่ านั้นเอย (ซ้า 1 รอบ). เรียกมันว่ าตัวประกอบ จาเอาไว้ ให้ รอบคอบตัวประกอบมี 2 ตัว เพียงเท่ านั้นเอย มีเพียงเท่ านั้นเอย
 8. 8. เส้ นรอบวงของวงกลมนั้นคือ 2๚ rพืนทีน้ันหนาต้ อง ๚ x r กาลังสอง ้ ่ค่ า ๚ ประมาณเท่ าไร เอา 7 ไปหาร 223.14 ค่ านีประมาณใช้ ได้ เชิญลอง ้จดจาไว้ ใช้ ได้ แน่ นอนขอเชิญทดลองท่ องจาเร็วไว
 9. 9. สี่ เหลียมคางหมูหนูเอย ่ มาหาพืนทีกน ้ ่ัเหวย จงทาดังนี้ เอา 1/2 คูณซิ คูณผลบวกคู่ขนานทีมี คูณส่ วนสู งอีกซิเพียงแค่ นีจงจา ่ ้ สี่ เหลียมขนมเปี ยกปูน ่ 1/2 ต้ องคูณประจา เส้ นทแยงมุมซ้า คูณทั้งสองเส้ น
 10. 10. พืนทีจตุรัสและพืนทีรูปว่ าว ้ ่ั ้ ่ 1/2 คูณเข้ าด้ วยเส้ นทแยงมุม หากจาไม่ ได้ หนูไม่ ต้องกลุ้มดูเส้ นทแยงมุมมันตั้งฉากกัน แม้ หนูเบือเชื่อครู ดกว่ า ทดลองหาพืนที่ ่ ี ้ห้ องเรียน หาไม่ ยากแม้ เราพากเพียร กว้ างคูณยาวเขียนลงไปตอบเอย
 11. 11. ทานองราวงชาวทะเล สั งเกตดูให้ ดี มุมนั้นมีมากมายนานาอันว่ ามุมฉาก 90 องศา (ซ้า) มุมแหลมนั้นเล็กกว่ ามุมฉาก (ซ้า) กว้ างกว่ า 90 องศา ช่ า เรียกว่ ามุมปานหนูจ๋า ้ช่ า มุมตรงอย่ างสงกา 180 องศาเอิงเอยเอิงเอย
 12. 12. เนือร้ อง ปรีชา จั่นกล้ า ้ ทานอง สามสิ บยังแจ๋ ว ถ้ าจะหา ห.ร.ม. ต้ องจาชื่อย่ อว่ าหารร่ วมมากหาได้ ง่ายไม่ ยาก หารร่ วมมากหาตัวมาหาร ต้ องหารได้ ทุกตัว รู้ กนถ้ วนทัวอาจจะแยกตัวประกอบ ั ่เลือกตัวซ้าให้ รอบคอบ ผลตอบนาตัวซ้ามาคูณ
 13. 13. เนือร้ อง ยุพน พิพธกุล ้ ิ ิ ทานองเพลงแม่ สะเรียง ท่ องสู ตรแม่ สอง ผลคูณต้ องเรียกพหุคูณแม่ สามยามเมื่อคูณ ผลเพิมพูลทีละสาม ่ตัวคูณร่ วมน้ อยเรียกนาม ก็คอพหุคูณทีซ้า ื ่ขอบอกคนงาม พหุคูณทีซ้าน้ อยสุ ดเอย ่พีขอเฉลยว่ าค.ร.น. ่ค.ร.น.นั้นคือชื่อย่ อตัวคูณร่ วมน้ อย ๆ
 14. 14. ก่ อนจากกันขอสั ญญา ฝากประทับตรึงตราจนกว่ าจะพบกันใหม่ โบกมืออาลาสั ญญาด้ วยหัวใจเพราะค่ ายคณิตติดตรึงหทัย ด้ วยใจผูกพันมั่นคง ด้ วยความดีน้นฝังตรึง จัดค่ ายไปแล้ วครั้งหนึ่ง ัตรึงประทับดวงใจ อย่ าได้ ลมเลือนแม้ มีปัญหามากมาย ืขอให้ เรามั่นคงจิตใจ ก้ าวไปสร้ างสรรค์ ความดี
 15. 15. โอ้ เพือนเอย เราเคยร่ วมค่ ายกันมา แต่ เวลาต้ อง ่พาให้ เราจากกัน ไม่ นานหรอกหนาเราคงได้ มาพบกัน ไม่ มีสิ่งใดขวางกั้น เพราะเรามั่นในสั ญญา หากแผ่ นดินไม่ ฝังกาย จะสุ ขจะทุกข์ เพียงใดน้ อมกายยิมสู้ ฟันฝ่ า ร้ อยรักดวงใจมันในคาสั ญญา ้ ่จัดค่ ายคณิตเพือการศึกษา นี่คอสั ญญาของเรา ่ ื
 16. 16. ทานองเพลงระบายอดหญ้ า มาเรามาช่ วยกันเรื่องผันเศษส่ วน. เรามาลองใคร่ ครวญเรื่องการลบบวก. เศษส่ วนที่มีส่วนไม่ เท่ ากัน. ต้ องทาให้ ส่วนนั้นเท่ ากัน. แล้ วจึงบวกลบกันได้ ดงใจ ั. สาเร็จเสร็จไปไม่ ผดเพียน ิ ้. ลองซิ ลองเพียรทาดู
 17. 17. ส่ วนเรื่องการคูณ. เศษส่ วนเพิมพูนอยู่ทุกเวลา ่. (โจ๊ ะพึมๆๆโจ๊ ะพึมๆ). เศษคูณเศษพลัน. เอาส่ วนคูณกันก็เท่ านั้นเองเอย. (โจ๊ ะพึมๆๆโจ๊ ะพึมๆ)
 18. 18. ทานองเพลงพม่ าราขวาน สู ตรปริมาตรทรงสี่ เหลียมมุมฉาก(ซ้า) ่หนูจาได้ ไหมสู ตรนั้นว่ าอย่ างไร(ซ้า)ก x ย x ส นั่นไงนั่นก็คอ กว้ างคูณยาวคูณสู ง(ซ้า) ือีกสู ตรก็คอพืนทีฐานคูณสู ง ื ้ ่
 19. 19. วิชาคณิตคิดไปแล้ วใจไม่ ย่อ เราไม่ ท้อเรื่องเรียนเพียรศึกษา เด็กเก่ งคณิตเป็ นคนดีมีปัญญาจะพัฒนาตัวเราและชาติไทย เด็กเก่ งคณิตคิดไปแล้ วใจไม่ หวัน จะรักกันไม่ หลบหนีหาย ่เด็กเก่ งคณิตเด็กเก่ งคณิดคิดสบาย เราทั้งหลายพร้ อมใจกันทุกเวลา
 20. 20. เด็กเก่ งคณิตจะทาดี. ทั้งวันนีและวันข้ างหน้ า ้. เด็กเก่ งคณิตจะนาพา. จะนาวิชาไปสู่ ลูกหลานไทย. เด็กเก่ งคณิตคิดไปแล้ วใจเป็ นสุ ข. เราไม่ ทุกข์ เหมือนเด็กไหน ๆ. เราไม่ ย่ ุงเหมือนเด็กอืนใด ่. เด็กเก่ งคณิตพร้ อมใจไชโยไชโย ๆ ๆ
 21. 21. วันนียนดีทเี่ ราได้ มาพบกัน ้ิ. วันนียนดีทเี่ ราได้ มาพบกัน ้ิ. ยินดี ยินดี ยินดี. มาเถิดมาเรามาเข้ าค่ ายคณิต. ร่ วมกันพิชิตค่ ายคณิตเถิดเอย(ซ้า)
 22. 22. สวรรค์ บันดาลดลให้ เรามา. ให้ ผองเรามาพบกันวันใหม่. เจอกันวันนีดอกดีใจ ้ี. เริงรื่นชื่นใจไม่ รู้ โรยรา. จะอยู่แห่ งไหน. ร่ วมใจกันมา. ร่ วมกันศึกษาคณิตศาสตร์ เกรียงไกร . ค่ ายคณิตของพวกเรา
 23. 23. ได้ เวลาเข็มนาฬิ กากาหนด. จาใจงดเสี ยงเพลงบรรเลงเสี ยที. หมดเวลาจาต้ องลาน้ องพี่. ให้ โชคดีแล้วมีโอกาสพบกัน. แต่ แต่ แด แต่ แตแด. ก่ อนจะลาขอคาสั ญญาสั กหน่ อย. ว่ าจะคอยและหาเวลาทบทวน. ร่ วมบันเทิงใจร่ าเริงหายเหี่ยว. จะแลเหลียวดูใครก็แจ่ มใสดีแต่ แต่ แด
 24. 24. หมดเวลาเข็มนาฬิ กากาหนด. จาใจงดกิจกรรมค่ ายคณิตเสี ยที. หมดเวลาจาต้ องลาน้ องพี่. ให้ โชคดีแล้ วมีโอกาสพบกัน แต่ แต่ แด
 25. 25. ทานอง เพลงเบียร์ ช้าง. สี่ พายอาร์ กาลังสาม. แล้ วหารด้ วยสามสู ตรนีสูตรอะไร ้. ก็ปริมาตรรู ปทรงกลมไง. แล้ วสี่ พายอาร์ กาลังสองสู ตรอะไร. ตอบได้ ตอบได้ พนทีผวทรงกลม ื้ ่ ิ
 26. 26. ทานองสาวจันทร์ เอ้ าคูณ คูณ คูณ คูณ คูณ (ซ้า). เป็ นการเพิมพูนทวีจานวน ่. เศษส่ วนคูณกันอย่ างไร ๆ. เธอจ๋ าจาไว้ ไปไหนอย่ าลืม ๆ. เศษเขาให้ คูณเศษเอ้ าส่ วนเขาให้ คูณส่ วน. ใช้ กระบวนการคิดคานวณ. เธอจ๋ าอย่ าได้ เรรวน ๆ. คาตอบเศษส่ วนนั้นคือผลคูณ
 27. 27. ทานองเพลงนาดีดี 2๚r หาเส้ นรอบวงวงกลม. พืนที่น่าชม ๚r กาลังสอง ้. เส้ นผ่ าศูนย์ กลางเราฝึ กช่าชอง. ไม่ ต้องทดลอง 2r พอดี
 28. 28. ทานองลีโอ ปริซึมปริซึมปริซึม สู ตรปริมาตรเท่ ากับเท่ าไรพืนทีฐานคูณสู งนั่นไง(ซ้า) จงจาเอาไว้ จาไว้ ให้ ดี ้ ่ พีระมิดพีระมิดพีระมิด สู ตรปริมาตรเท่ ากับเท่ าไร1/ 3 ของปริซึมนั่นไง (ซ้า) จงจาเอาไว้ จาไว้ ให้ ดี
 29. 29. (สร้ อย) มุม 90 องศา เราเรียกว่ ามุมฉากมุมเล็กกว่ ามุมฉาก เรียกไม่ ยากมุมแหลมนะเธอ มุม ขคง เรียกย่ อ ๆ ว่ ามุม ค (ซ้า)คข และ คง เรียกว่ า แขนของมุมนะเธอ (สร้ อย) เราเรียกจุด ค ว่ าจุดยอดนะเธอ
 30. 30. เนือร้ อง ปรีชา จั่นกล้ า ้ ทานองรางวัลแด่ คนช่ างฝัน. เลขยกกาลังที่มีฐานเท่ ากัน. หากหนูจะนามาคูณกันช่ างง่ ายดาย. เลขชี้กาลังมาบวกกันได้ เท่ าไหร่. นามันไปเป็ นเลขชี้กาลังของฐานเดิม. เลขยกกาลังที่มีฐานเท่ ากัน. หากหนูจะนามาหารกันช่ างง่ ายดาย. นาเลขชี้กาลังมาลบกันได้ เท่ าไหร่. นามันไปเป็ นเลขชี้กาลังของฐานเดิม
 31. 31. จา จา จา จาไว้ ให้ ดี. การบวกนีมีสามแบบ(ซ้า) ้. แบบหนึ่งบวกกับบวก. ให้ เอามาบวกตอบบวกได้ เลย. แบบสองลบกับลบ. อย่ าเอามาลบนะพวกเราเอ๋ ย. ให้ นาค่ าสั มบูรณ์ มาบวก(ซ้า). อย่ าตอบเป็ นบวกต้ องตอบลบนะทรามเชย
 32. 32. แบบสามบวกกับลบ. นาค่ าสั มบูรณ์ มาลบอย่ าได้ ละเลย. คาตอบตามเครื่องหมายที่มาก(ซ้า). มันไม่ ใช่ เรื่องยากใช่ ไหมเพือนเอ๋ ย ่
 33. 33. บวกทาอย่ างไรทาได้ แล้ วหนอ. อย่ ามัวรีรอมาเรียนเรื่องใหม่. เรื่องการลบนั้นทาอย่ างไร. ครู จะสอนให้ จงตั้งใจฟัง. ลบทาอย่ างไรรู้ ไหมเธอจ๋ า. นาตัวตั้งมาตั้งไว้ เหมือนเดิม. แล้ วค่ อยนามาบวกเพิมเติม ่. ด้ วยจานวนตรงข้ ามตัวลบ (ซ้าทั้งหมด)
 34. 34. เรื่องการคูณการหารจานวนเต็ม. มาติวเข้ มกันดูให้ รู้ วธี ิ. ว่ าคูณหารนั้นทาอย่ างไรดี. มามาซิครู จะสอนตอนสาคัญ. เครื่องหมายเหมือนกันคูณกันนั้นต้ องได้ บวก . เครื่องหมายเหมือนกันหารกันนั้นต้ องได้ บวก . หากเครื่องหมายต่ างกันหารกันคูณกัน . ผลลัพธ์นั้นออกมาตรงข้ ามบวก (ซ้า)
 35. 35. ทานองเพลงเด็กปั้ม ท่ องสู ตรกันหาพืนที่ ้. กว้ างคูณยาวนั่นนะซิไม่ มีผดผัน ิ. ด้ านกว้ างเท่ าไรจาไว้ ครัน. ด้ านยาวจามั่นมาคูณกันทันที. ได้ เท่ าไรก็คอพืนที่(ซ้า) ื ้. เป็ นคาตอบทีดผลลัพธ์ มีแน่ นอน ่ ี
 36. 36. ทานอง สามสิ บยังแจ๋ ว. ชั่วโมงนีมาเรียน ้. หนูจงพากเพียรเรียนวิชาคณิตฯ. หนูอย่ าเพิงเบือนบิด ่. คณิตศาสตร์ กมีเรื่องแจ๋ ว ็. มาร่ วมมาร้ องเพลงกัน. เพือความมุ่งมันมาร้ องกันเจือยแจ้ ว ่ ่ ้. คณิตศาสตร์ เพริดแพร้ ว. ได้ เรียนแล้ ว ช่ วยสร้ างปัญญา
 37. 37. ทานอง หลงเสี ยงนาง พวกเรามาซ่ อมเสริมเพิมความรู้ กน ่ ั. เรื่องยากนั้นเรียนกันฝึ กฝนใหม่. รีบมาเรียนซ่ อมเสริมกันเร็วไว. เพือจะได้ เข้ าใจได้ ผลดี (ลัน ลัน ลา ….) ่
 38. 38. ทานอง ป่ าดงพงพี เศษส่ วนจาให้ ดี แบ่ งส่ วนที่มีต้องเท่ ากัน.อย่ าเพิงงงงัน ่ ตัวเศษนั้นคือตัวบน.จาไว้ อย่ าได้ สับสน เลขบนคือส่ วนที่แรเงา.ฝึ กอ่ านเขียน แยกและทบทวนเรื่องเก่ า.เศษส่ วนนั้นก็จะบรรเทา นักเรียนของเรา.ต่ างเข้ าใจเอย(ซ้า)
 39. 39. เรื่องความเท่ ากัน ทุกประการนี้ ใครจะรู้ ดี ไปกว่ าตัวเรา ถ้ ากาหนดสามเหลียมไม่ ว่าเล็กหรือใหญ่ เราจะดู ่อย่ างไรว่ าเท่ ากันทุกประการ ให้ เราดูทมุม ให้ เราดูทด้าน ี่ ี่ของสามเหลียมเหล่ านั้นว่ าสั มพันธ์ กนอย่ างไร ่ ั หากว่ าสามเหลียมด้ านเท่ ากันนี้ มีอยู่ 2 คู่ ให้ เราดูที่ ่มุม ถ้ ามุมระหว่ างด้ านทั้งสองเท่ ากัน จะมีความสัมพันธ์แบบ ด.ม.ด. ถ้ าสามเหลียมสองรูปมีความสั มพันธ์ ่ดังกล่ าว สรุปได้ เลยเราว่ าเท่ ากันทุกประการ
 40. 40. ความสั มพันธ์ อนทีสอง เราต้ องจดจาให้ ดี ั ่ความสั มพันธ์ แบบนีมมุมเท่ ากัน 2 คู่ ด้ านระหว่ างมุมทั้ง ้ ีสองเท่ ากัน ความสั มพันธ์ แบบ ม.ด.ม. พอรู้ จาให้ ดอย่ า ีสั บสนค้ นดูแล้ วจะรู้ ว่าเท่ ากันทุกประการ * หากว่ าสามเหลียมด้ านเท่ ากันนี้ มีอยู่สามคู่ ่ไม่ ต้องดูมุม ให้ สรุ ปได้ เลยว่ ามีความเท่ ากัน เพราะมีความสั มพันธ์ แบบ ด.ด.ด. ถ้ าเขาให้ พสูจน์ ว่า ิสามเหลียมเท่ ากัน จงนาเอาความสั มพันธ์ ไปยืนยันได้ ่เลย (ซ้า *)
 41. 41. ขอให้ จา ขอให้ จา ขอให้ ทาได้ ให้ ต้งใจให้ ัตั้งใจ ครู จะสอน เรื่องการบวกเรื่องการลบทศนิยมก่ อน ครู จะสอนตั้งใจฟังให้ ดดี ี. ให้ ต้งจุดตรงกัน บวกลบฉับพลันได้ ัทันที คาตอบจุดนั้นต้ องมีตรงทีจุด จุดเดิม ่. ง่ ายจริง ๆ ง่ ายจริง ๆ ทิงเรื่องความยาก ไม่ ้ลาบากไม่ ลาบากหากเราสงสั ย ไปถามครู ดูก่อนหากทาไม่ ได้ ขืนช้ าไปอายครู ไม่ รู้ วชา ิ
 42. 42. การคูณทศนิยม พวกผมไม่ เข้ าใจ คุณครูนีจะสอนให้ ้(ซ้า) ไม่ ยากเกินไปง่ าย ๆ นิดเดียว ไม่ ต้องนาจุดมาแก้ วตาคูณได้ เลย คูณไปเหมือนทีเ่ ราเคย(ซ้า)มันไม่ ยากเลยใช่ ไหมคนดี. *แต่ คาตอบนั้นมันต้ องมีจุด อย่ ามัวรีบรุดหยุดทาเพราะใจร้ อน ให้ นับตาแหน่ งทศนิยมรวมก่ อนคาตอบแน่ นอนตาแหน่ งเท่ าตาแหน่ งรวม(ซ้า) (ซ้า*)
 43. 43. การหาร การหาร การหารทศนิยม วิเคราะห์ ดูอย่ างเหมาะสมหารทศนิยมมี 2 ประการ หนึ่ง จานวนเต็มเป็ นตัวหาร นงคราญจงหารได้ เลย หารไปเหมือนทีเ่ ราเคย หารได้ เลยไม่ ต้องกังวลก่อนชักเลขตัวแรกหลังจุด นงนุชเติมจุดเสี ยก่อน อย่ ามัวรีบร้ อน งามงอนโปรดจาให้ ดี. การหาร การหาร การหารทศนิยม วิเคราะห์ ดูอย่ างเหมาะสมหารทศนิยมมี 2 ประการ สอง ทศนิยมเป็ นตัวหาร ตาหวานขอให้เลือนจุด ตัวหารไปจนสุ ดตัวตั้งรีบรุดตั้งจุดเท่ ากัน จากนั้นก็หารได้ เลย ่หารไปเหมือนทีเ่ ราเคย หารได้ เลยเธอเอ๋ยจงฟัง (ซ้าทั้งหมด)
 44. 44. ทานอง รักเก่าที่บ้านเกิด . เคยเรียนเลขมาตั้งสี่ ห้าปี มาเจอครู ดปีนีเ้ องหนา ปี โน้ นเจอครู ดุเหลือ ีระอา ปี นีเ้ จอครู สอนดีใจดี คงได้ เกรด 4 หลายปีได้ แค่ 1 ,2 . ก่ อนเคยหนีเรียนเบื่อเรียนเรื่อยมา โดนครู ดุด่าว่ ากล่ าวมากมายทาให้ เกลียดเลขเลยคิดหนีเรียน ปี นีกลับมาทุ่มเท ้พากเพียร ตั้งใจเล่ าเรียนฝึ กคิดเลขเร็วทุกวัน
 45. 45. เนือร้ อง ฐาปนพงศ์ ปิ ตะฝ้ าย ้ ทานองสั่ งนาง 3 + 2 นั้นเท่ ากับ 2 + 3 แต่ 3 - 2 ไม่ เท่ ากับ 2 -3 3 x 2 นั้นเท่ ากับ 2 x 3 แต่ 3 / 2ไม่ เท่ ากับ 2 / 3 . การบวกคูณนั่นหนาสลับทีกน ่ัได้ ลบหารนั้นไซร้ ไม่ ได้ ถ้าสลับกัน จาเอาไว้ ยามใช้ แล้ วคิดถึงมัน ร้ องเพลงเร็วพลัน สมบัติการสลับที่เอย
 46. 46. เนือร้ อง ฐาปนพงศ์ ปิ ตะฝ้ าย ้ ทานองสาวซาน้ อย โอ้ ตวคูณร่ วมน้ อย อย่ ามัวใจลอย นักเรียนลองคิด ัดูซิ .10 กับ 15 หาได้ คาตอบเท่ าไร 30ใช่ ไหม ถ้ าใช่ ยกมือพร้ อมกัน. โอ้ ตวคูณร่ วมน้ อย ถ้ ายังไม่ ค่อยเข้ าใจขอให้ ัทบทวน .จานวนมาหารลงตัวได้ 2จานวน ขึนไปแล้ วควรตั้งใจหารให้ ดี ๆ . ้
 47. 47. เนือร้ อง ฐาปนพงศ์ ปิ ตะฝ้ าย ้ ขอเป็ นพระเอกในหัวใจเธอ ห.ร.ม.หาได้ ไหมเอย ไม่ ได้ ต้องมาต้ องมาทบทวนกันหน่ วย เอาแบบตั้งหารเพราะมันคิดได้ไวหน่ อย ตั้งหารแล้ วเราค่ อย ๆ ค่อย ๆ พิจารณา. จานวนใดทีหารลงตัว หารลงทุกตัวหยุด ่ชัวร์ ถ้าหารไม่ ได้ นาตัวทีหารคูณกันคาตอบจะ ่ได้ ร้ องเพลงซิเราเร็วไว ก็จะได้ คาตอบแล้ วเอย
 48. 48. ทานอง แม่ (โลโซ) กระบวนการ ศึกษาค้ นคว้ า ที่นามา ใช้ กน ั5 ขั้นตอน มีอะไรนั้น โปรดฟังกันเวอร์ ชั่นของโลโซ เริ่มกาหนด โครงสร้ าง วางแผนศึกษา เก็บรวบรวม นามาสรุปข้ อมูล พัฒนาผลงานเบิกบานชื่นชม ในผลงานของตนเอง
 49. 49. ทานองหัวใจร้ องไห้ มากันเถอะเรามาพับกระดาษสาดรสชาติชีวา หยิบกระดาษคัดสรรนานา ตระการสุ ดตาเสกได้ สุดใจ . *เหล่ ากระดาษมาประสานงาน จินตนาการไว ใจของใครไม่ มใครห้ ามได้ ดลไว้ ใดใดให้ เป็ นตามใจ ี .มือสองมือร่ วมพับประสานเข้ า ช่ วยคลายความเหงาได้ออกแบบฝันสรรค์ สร้ างจริงไป ราคานั้นไซร้ สูงค่ าทวี. สานสงบให้ มในใจ บรรเจิดฉายสุ ดศรี ีสามารถเป็ นอาชีพทีดี พับกระดาษนีคุณแสนมากมาย ่ ้
 50. 50. ทานองกุหลาบเวียงพิงค์ . การให้ อภัย เปรียบดอกไม้ ทให้ แก่ กน ี่ ั มีสิ่งใดก็ให้ แบ่ งปันความสุ ขสั นต์ จะมีทวไป ั่ ให้ ความเมตตาความกรุณาเป็ นคุณยิงใหญ่ ่ ให้ ความรักและความจริงใจ นั้นคือการให้ ทดี ี่ . จะให้ สิ่งใด โปรดจาไว้ จงให้ ทนที ั ไม่ ต้องกลัวว่ าใครจะมี การให้ นีเ้ ป็ นเครื่องผูกใจ จะเป็ นเพียงผู้รับนั้น ไม่ ควรพึงใจ ขจัดความเห็นแก่ ตัวออกไป โลกเราจะได้ ร่มเย็น (ซ้า
 51. 51. ทานอง สุ ดท้ ายทีกรุงเทพฯ ่. อยู่บ้านเป็ นคนดี ต้ องทาดีพ่อแม่ สอนมา. อีกลุงปาน้ าอา สั่ งสอนมาต้ องสนใจ ้. ใครจะชวนหรือมายุยว จงกลัวหนูจงอย่ าเชื่อใคร ั่. เพราะหนูยงเป็ นเด็ก อนาคตสดใส ั. ถ้ ามีรอยด่ าง บนเส้ นทางคงมืดมนต์. เมื่อหนูมาโรงเรียน ต้ องพากเพียรทุกวิธี. เจอะแต่ ครู ดดี ท่ านหวังดีกบหนูทุกคน ี ั. มีอะไรทียงไม่ ร้ ู คุณครู ท่านสอนท่ านฝึ กฝน ่ั. หนูจะสบาย ไม่ ต้องกลัวอับจน. ไม่ ต้องหมองหม่ น ถ้ าหนูทุกคนเชื่อคุณครู
 52. 52. . ผูกมิตรไมตรี ยินดีทเี่ ราพบกัน. สร้ างสายสั มพันธ์ ผูกพันมันในฤทัย ่. ดวงจิตผูกพัน ต่ อกันไม่ มวนคลาย ีั. ประสานสายใย ความรักเราไม่ เข้ าใจกัน. ท่ ามกลางพนา เรามาร่ วมอยู่. เสริมสร้ างความรู้ เพืองานได้ พฒนา ่ ั. แสงแดดแผดร้ อน ฝนพร่าชื่นฉ่าอุรา. นั่นคือสั ญญา รักกันไม่ มวนคลายีั
 53. 53. . ครู คอผู้ให้ ความหวัง ื ครู ชี้แนวทางการศึกษาครู คอผู้เปี่ ยมด้ วยศรัทธา ื ครู เสริมปัญญาพาก้ าวไกลครู ผู้ปรารถนาอันบริสุทธิ์ ครู ผู้จุดประกายแจ่ มใสครู คอทีพงของดวงใจ ื ่ ึ่ ครู ผู้มแต่ ให้ ทุกคน ี. ครู ดงแสงทองส่ องฟาสว่ าง ครู คอยชี้แนวทางการพึงตน ั่ ้ ่ครู ดงเรือจ้ างออกแรงแจวอย่ างอดทน ครู น้ันคือบุคคลสมควรบูชา ัครู คอผู้ห่วงใยให้ ศิษย์ ดี ื ครู คอผู้มีพระคุณคอยเมตตา ืครู ยอมอุทศกายใจและเวลา ครู หวังเพียงว่ าศิษย์ ก้าวหน้ าไกล ิครู ต้องมีคุณธรรมอันลาเลิศ ครู ผู้ประเสริฐเลิศด้ วยดวงใจ ้ครู เป็ นผู้สร้ างไม่ หวังผลใด ครู น้ันจึงยิงใหญ่ สมคาว่ าครู ่
 54. 54. . จะอยู่แดนไกลไม่ เหมือนอยู่บ้านเราจะสุ ขจะโศกเศร้ าบ้ านเราก็แสนสบายถึงบ้ านไม่ โตนักความรักไม่ เสื่ อมคลายจะอยู่ขอตายทีบ้านเกิดเมืองนอน ่
 55. 55. . ต้ องมีสักวัน ต้ องมีสักวันท่ องคาเติมฝัน ปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันทีทุกอย่ าง ่ เปิ ดทางให้ สมดังใจถึงนานเพียงใด หัวใจจะคอยจะทน. ขอใครสั กคน ยอมทนร่ วมทางคือเธอทีหวัง ่ ถึงแม้ ทุกอย่ างยังดูมดมนต์ ืเพราะยังมีเงา ของเขาเข้ ามาปะปนให้ คอยกังวล ให้ ทนบนทางใฝ่ ฝัน
 56. 56. . จะรอวันนั้น รอวันทีฝันเป็ นจริง ่. ได้ ทาในสิ่ ง ทีรักและคนเชื่อมั่น ่. มีเธอเคียงข้ าง ร่ วมทางอย่ างเข้ าใจกัน. ไม่ มีคนนั้น คอยกีดกันเหมือนอย่ างวันนี้. ต้ องมีสักวัน ต้ องมีสักวัน. จะเดินตามฝัน ไม่ ท้อไม่ หวันด้วยแรงทีมี ่ ่. ขอเพียงเธอรอ อย่ าลาอย่ าร้ างไมตรี. เป็ นคู่ชีวี ในยามทีมีวนนั้น(ดนตรี) ่ ั. ต้ องมีสักวัน ต้ องมีสักวัน. จะเดินตามฝัน ไม่ ท้อไม่ หวันด้วยแรงทีมี ่ ่. ขอเพียงเธอรอ อย่ าลาอย่ าร้ างไมตรี. เป็ นคู่ชีวี ในยามทีมีวนนั้น่ ั
 57. 57. คาร้ อง พรชัย ตั้งยิงยง ่ จา จา จา จาไว้ ให้ ดี . การแปลงนีมีสามแบบ(ซ้า) ้ . แบบหนึ่งการเลือนขนาน ่ . สื่ อต้ นแบบผ่ านบวกด้ วยทิศทาง . แบบสองการสะท้ อน . มีเส้ นสะท้ อนนะพวกเราเอ๋ ย . ระยะทางทั้งสองนั้นเท่ า(ซ้า) . กับกระจกเงาถึงภาพเสมือน
 58. 58. แบบสามการหมุนนา. พูดถึงองศาของการหมุน. คาตอบตามทิศทางของมุม(ซ้า). มันไม่ ใช่ เรื่องกลุ่มใช่ ไหมเพือนเอ๋ ย ่
 59. 59. คาร้ อง ทัชพล พิลาจันทร์ ทานอง มันต้ องถอน คึก คึก คัก คัก มันเป็ นคึกคึกคักคัก (โอ๊ ย) คึก คึก คัก คัก มันเป็ นคึกคึกคักคัก คณิตมันเป็ นมักมัก เข้ าค่ ายมันดีคกคัก ั มีตะคนเป็ นตะฮัก เรียนหยังมันกะฮู้จก ั ตึม ๆ ๆ ๆ ๆ ต๊ อง ๆ ๆ ๆ ๆ **จังซี้บ่ต้องสอน จังซี้บ่ต้องสอน ่ ่ จังซี้บ่ต้องสอน ่ (ข้ าค่ ายอย่ างเดียว)
 60. 60. โสงโหลงเสงเหลง บ่ เป็ นโซงโหลงเสงเหลง. โสงโหลงเสงเหลง บ่ เป็ นโซงโหลงเสงเหลง. บ่ เป็ นมะโลงมะเล็ง มันเป็ นคือโซ่ รถเค็ง .. บ่ เป็ นบ่ วนบ่ เซ็ง ิ มันเป็ นคือสิ เรียนเก่ ง. ตึม ๆ ๆ ๆ ๆ ย่ อง ๆ ๆ ๆ ๆ (ซ้า **) *เข้ าค่ ายเหมิดคืน มันคือซืนคือส่ วง. มันลุลล่วงล่ วง ุ บ่ งงงะงะ ึึ. มาค่ ายยามได๋ ละส่ วงวะส่ วงวะ จังซี้บ่ต้องสอน ่. จังซี้บ่ต้องสอน จังซี้บ่ต้องสอน (ข้ าค่ ายจั่งสิ ส่วง) ่ ่
 61. 61. มาค่ ายถะแหม มาค่ ายกันป๊ ะเฮาป๊ ะ. มาค่ ายถะแหม มาค่ ายกันป๊ ะเฮาป๊ ะ. เข้ าค่ ายคือสิ ส่วงวะ บ่ เป็ นอุ๊อ๊ ุอ๊ะอ๊ ะ. จังซั่นเอาจังซี้ซะ ่ ่ ตึม ตึม ตึม ตึม. ตึม ๆ ๆ ๆ ๆ ย่ อง ๆ ๆ ๆ ๆ (ซ้า **)

×