เทคนิคการออกแบบงานกราฟก
          Graphics Design Technics
                          ...
วัตถุประสงค
   เพื่ออธิบายใหผูเรียนเขาใจถึงการนําความรูทางพื้นฐานทางศิลปะ มาประยุกต
ใชกับการนําเสนอผลงาน ใหมีควา...
บทนํา

  มนุษยเราสามารถรับรูผานสัมผัสทัง้ 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และรางกาย
พบวาภาพวาด ซึ่งหมายรวมถึง กราฟก สามารถสื่...
บทที่ 1 การออกแบบงานกราฟก

By Mr.Pitharn Tungittipokai
การออกแบบงานกราฟก
  งานกราฟกเปนสวนสําคัญที่มีบทบาทตอการผลิตสื่อ โดยเฉพาะ
สื่อทีจะตองรับรูดวยตา ไดแก หนังสือ ป...
อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบงานกราฟก
1.  รูปแบบตัวอักษรและขนาด
2.  การกําหนดระยะหางและพื้นกวาง
3.  การกําหนดสี
4.  กา...
ขั้นตอนการวางแผนการออกแบบ
1.  ขั้นตอนการคิด
2.  ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
3.  ขั้นตอนการราง หรือสรางตนแบบ
4.  ขั้นตอนก...
สวนประกอบของการออกแบบจุด (Point, Dot)    เสน (Line)      รูปราง (Shape)
    รูปทรง (Form)    ...
สวนประกอบของการออกแบบ (ตอ)สี (Color)      ลักษณะพื้นผิว (Texture)  สัดสวน (Proportion)
ทิศทาง (Direction...
การจัดองคประกอบของภาพ
1. จัดใหเปนเอกภาพ (Unity)
   หมายถึง สิ่งที่ชวยทําใหชิ้นงานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดเปน
 ...
การจัดองคประกอบของภาพ (ตอ)
2. ความสมดุล (Balance)
  2.1 ความสมดุลในรูป หรือความเหมือนกันทังสองขาง
          ...
การจัดองคประกอบของภาพ (ตอ)
3. การจัดใหมจดสนใจ
       ี ุ
บทที่ 2 แบบอักษร
แบบอักษร
ในการออกแบบกราฟก ใชวาภาพที่สวยเทานั้น จะตองมีตัวอักษรที่
เหมาะสมในการนําเสนอดวย กอนอื่นเราจะตองใชหลักในก...
แบบอักษร (ตอ)
โดยทั่วไปในงานนําเสนอ ซึ่งหมายรวมถึง PowerPoint ควรเลือกแบบ
ตัวอักษรในการนําเสนอ เพียงแค 2 รูปแบบ แตไมเก...
แบบอักษร (ตอ)
การจัดวางตัวอักษร
การจัดวางตัวอักษรถือเปนเรื่องที่สําคัญรองลงมาจากแบบอักษร ตัวอักษรจะ
สวยงามเพียงไร หากมีการจัดวางทีไมเห...
การจัดแถวตัวอักษร
เมื่อมีอักษรมากมายทีจะตองจัดเรียง ซึ่งจะตองทําในขณะที่ออกแบบหนาจอ ควร
           ่
มีหลักท...
บทที่ 3 ทฤษฎีสี
ทฤษฎีสี
สีมีความสําคัญในการออกแบบมาก โดยเฉพาะอยางยิง การออกแบบ
                       ่
กราฟก นอก...
ทฤษฎีสี (ตอ)
สีปฐมภูมิ เปนชุดสีแรกที่ผสมกันแลวเกิดเปนสีชุดตางๆ ประกอบดวย
แดง เหลือง น้ําเงิน
ทฤษฎีสี (ตอ)
สีทุติยภูมิ เกิดจากสีปฐมภูมิผสมกันแลวเกิดเปนสี สม เขียว มวง
จากรูปจะนําสีที่อยูขางๆ กันมาผสม จะไดสกลาง...
ทฤษฎีสี (ตอ)
สีตติยภูมิ หรือ วงลอสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมสีทุตยภูมิ จะได
                       ...
วรรณะของสี (Tones)
   หมายถึง กลุมสีที่ปรากฏใหเห็นความรูสึกแตกตางกัน
ประกอบดวย 2 วรรณะ
สีรอน (Warm Tone) ใหความรู...
วรรณะของสี (Tones) (ตอ)
เมื่อนําทฤษฎีของวงลอสีมาใช เราจะไดสีดงรูป
                    ั
   ...
การวางโครงสรางสี (Color Schematic)
เปนการใชทฤษฎีสีในวงลอ หมุนไปเรื่อยๆ เพื่อแสดงความเหมาะสม
ในการนํามาใชงาน แบงออกได...
การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ)
1.Monochrome หรือ สีเอกรงค คือ มีเนือสีเนื้อเดียวแตใหความ
          ...
การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ)
2. Analogus หรือ สีขาง คือ สีที่อยูตดกัน อาจจะเปนสีขางๆ กับสีที่
      ...
การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ)
3. Dyads หรือ สีคูตรงกันขาม คือสีที่อยูตรงขามกันในวงลอสี ทํา
        ...
การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ)
4. Triads หรือ สี 3 โทน คือใชสีที่อยูในมุมตรงขามกันในวงลอสี
อาจใชเปนแบบสาม...
การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ)
4. Triads หรือ สี 3 โทน


แบบสามเหลี่ยมหนาจั่ว
การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ)
5. Tetrads เปนการวางโครงสรางแบบ 4 สี ในวงลอสี อาจเปน
  สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห...
จิตวิทยาในการใชสี
สีแดง – ไฟ กามอารมณ ปรารถนา มีพลังมาก จึงไมเหมาะกับการ
   นํามาทําเปน Background
สีน้ําเงิน – เก็...
จิตวิทยาในการใชสี (ตอ)
สีมวง – ใครครวญ สมาธิ ลึกลับ เวทมนต แสดงความเปนเจานาย
   เกียรติยศ
สีทอง หรือ สีสม – ใหค...
จิตวิทยาในการใชสี (ตอ)
สีเทา – ความหมอง ออนแอ วิชาการ ตํารา เกา
สีดํา – ความมืด ลึกลับ เหมาะกับเปนสี Background เมื่อ...
จิตวิทยาในการใชสี (ตอ)
สีขาว – วางเปลา สะอาด ใส นิยมนํามาใชสรางความโดดเดนใหกับ
  วัตถุที่อยูเบื้องหนา
     ...
หลักการพิจารณาเกี่ยวกับการใชสี
1. ใชสีสดสําหรับกระตุนใหเดนชัด
2. การใชสีสําหรับออกแบบบางครั้งก็เพื่อความสวยงาม แตตอ...
จบบทเรียน แตผูเรียนตองฝกฝนตอนะครับ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Graphics Design

1,030 views

Published on

Teach you for Graphics Design Technics in 30 min.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,030
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Graphics Design

 1. 1. เทคนิคการออกแบบงานกราฟก Graphics Design Technics บรรยายโดย พิธาน ตั้งอิทธิโภไคย สวนงานกลาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ By Mr.Pitharn Tungittipokai
 2. 2. วัตถุประสงค เพื่ออธิบายใหผูเรียนเขาใจถึงการนําความรูทางพื้นฐานทางศิลปะ มาประยุกต ใชกับการนําเสนอผลงาน ใหมีความแปลกใหมนําสมัย สื่อสารไดอยางถูกตอง ตามวัตถุประสงค
 3. 3. บทนํา มนุษยเราสามารถรับรูผานสัมผัสทัง้ 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และรางกาย พบวาภาพวาด ซึ่งหมายรวมถึง กราฟก สามารถสื่อความหมายดวยตา ไดงายทีสุด ่ ศิลปะไมมีคาวาสวย หรือไมสวย หากแตการนํามาใชใหเหมาะสม ถูกที่ ถูก ํ กาลเทศะ ก็สามารถสื่อสารกันไดอยางชัดเจน ศิลปะเปนการสื่อสารอยางสากล เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปของคนทั้งโลก ดังนั้น สื่อการเรียนรูเรื่อง “ออกแบบงานกราฟก ใน 30 นาที” จะเปนเครื่องมือทีจะชวยให ่ ผูเรียนนั้นรื้อฟนศิลปะพื้นฐานทีเคยไดเรียนมาในอดีต จนสามารถนําไปประยุกต ่ ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด
 4. 4. บทที่ 1 การออกแบบงานกราฟก By Mr.Pitharn Tungittipokai
 5. 5. การออกแบบงานกราฟก งานกราฟกเปนสวนสําคัญที่มีบทบาทตอการผลิตสื่อ โดยเฉพาะ สื่อทีจะตองรับรูดวยตา ไดแก หนังสือ ปายโฆษณา โทรทัศน กระดาน ่ นําเสนอ นักออกแบบจะตองใชวิธีการทางศิลปะและหลักการทางการ ออกแบบรวมกันสรางสื่อ เพื่อเปนตัวกลางในการสื่อความหมาย อาจใชสิ่งตางๆ มาประกอบกัน เชน ภาพประกอบ, ภาพถาย, สัญลักษณ, ตัวอักษร จัดวางเพื่อใหเกิดการ นําเสนอขอมูลไดอยาง ชัดเจนสื่อความหมายไดตรงประเด็น
 6. 6. อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบงานกราฟก 1. รูปแบบตัวอักษรและขนาด 2. การกําหนดระยะหางและพื้นกวาง 3. การกําหนดสี 4. การจัดวางตําแหนง
 7. 7. ขั้นตอนการวางแผนการออกแบบ 1. ขั้นตอนการคิด 2. ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล 3. ขั้นตอนการราง หรือสรางตนแบบ 4. ขั้นตอนการลงมือทํา
 8. 8. สวนประกอบของการออกแบบ จุด (Point, Dot) เสน (Line) รูปราง (Shape) รูปทรง (Form) แสงและเงา (Light & Shade)
 9. 9. สวนประกอบของการออกแบบ (ตอ) สี (Color) ลักษณะพื้นผิว (Texture) สัดสวน (Proportion) ทิศทาง (Direction) ระยะภาพ (Perspective) บริเวณที่วาง (Space)
 10. 10. การจัดองคประกอบของภาพ 1. จัดใหเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง สิ่งที่ชวยทําใหชิ้นงานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดเปน  ลักษณะเดน เปนเรื่องราวที่คลอบคลุมถึงความคิดในการ ออกแบบ
 11. 11. การจัดองคประกอบของภาพ (ตอ) 2. ความสมดุล (Balance) 2.1 ความสมดุลในรูป หรือความเหมือนกันทังสองขาง ้ 2.2 ความสมดุลในความรูสึก
 12. 12. การจัดองคประกอบของภาพ (ตอ) 3. การจัดใหมจดสนใจ ี ุ
 13. 13. บทที่ 2 แบบอักษร
 14. 14. แบบอักษร ในการออกแบบกราฟก ใชวาภาพที่สวยเทานั้น จะตองมีตัวอักษรที่ เหมาะสมในการนําเสนอดวย กอนอื่นเราจะตองใชหลักในการเลือก แบบอักษร เสียกอน ประกอบดวย 3 สิ่งที่ควรคํานึง • ชนิดของตัวอักษร • บุคลิกของตัวอักษร • ขนาดของตัวอักษร ซึ่งในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ จําเปนที่จะตองศึกษา และเลือกให เหมาะสมกอนนํามาใชงาน
 15. 15. แบบอักษร (ตอ) โดยทั่วไปในงานนําเสนอ ซึ่งหมายรวมถึง PowerPoint ควรเลือกแบบ ตัวอักษรในการนําเสนอ เพียงแค 2 รูปแบบ แตไมเกิน 3 รูปแบบ เทานั้น
 16. 16. แบบอักษร (ตอ)
 17. 17. การจัดวางตัวอักษร การจัดวางตัวอักษรถือเปนเรื่องที่สําคัญรองลงมาจากแบบอักษร ตัวอักษรจะ สวยงามเพียงไร หากมีการจัดวางทีไมเหมาะสม ควรคํานึงถึง สิ่งตอไปนี้ ่ • ระยะหางระหวางตัวอักษร • ระยะหางระหวางคํา • ระยะหางระหวางบรรทัด
 18. 18. การจัดแถวตัวอักษร เมื่อมีอักษรมากมายทีจะตองจัดเรียง ซึ่งจะตองทําในขณะที่ออกแบบหนาจอ ควร ่ มีหลักที่ควรคํานึงดังนี้ • การวางตัวอักษรเสมอหนา (Align Left) • การวางเสมอหลัง (Align Right) • การวางกลาง (Align Center) • การวางเสมอหนา-หลัง (Align Justified) • การวางภาพประกอบ • การวางในทิศทางอื่น
 19. 19. บทที่ 3 ทฤษฎีสี
 20. 20. ทฤษฎีสี สีมีความสําคัญในการออกแบบมาก โดยเฉพาะอยางยิง การออกแบบ ่ กราฟก นอกจากจะทําใหสวยงามแลว ยังสามารถสื่อถึงอารมณ และความหมายของภาพไดดวย
 21. 21. ทฤษฎีสี (ตอ) สีปฐมภูมิ เปนชุดสีแรกที่ผสมกันแลวเกิดเปนสีชุดตางๆ ประกอบดวย แดง เหลือง น้ําเงิน
 22. 22. ทฤษฎีสี (ตอ) สีทุติยภูมิ เกิดจากสีปฐมภูมิผสมกันแลวเกิดเปนสี สม เขียว มวง จากรูปจะนําสีที่อยูขางๆ กันมาผสม จะไดสกลางระหวางสีเดิมทัง  ี ้ สามดาน
 23. 23. ทฤษฎีสี (ตอ) สีตติยภูมิ หรือ วงลอสีธรรมชาติ เกิดจากการผสมสีทุตยภูมิ จะได ิ มวงแดง แสด เหลือง เขียว น้ําเงิน มวง เปนเฉดสีธรรมชาติ
 24. 24. วรรณะของสี (Tones) หมายถึง กลุมสีที่ปรากฏใหเห็นความรูสึกแตกตางกัน ประกอบดวย 2 วรรณะ สีรอน (Warm Tone) ใหความรูสึกรอนแรง รื่นเริง บันเทิงใจ สีเย็น (Cool Tone) ใหความรูสึก สงบ เย็น เศรา
 25. 25. วรรณะของสี (Tones) (ตอ) เมื่อนําทฤษฎีของวงลอสีมาใช เราจะไดสีดงรูป ั สีโทนรอน สีโทนเย็น
 26. 26. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) เปนการใชทฤษฎีสีในวงลอ หมุนไปเรื่อยๆ เพื่อแสดงความเหมาะสม ในการนํามาใชงาน แบงออกไดเปน 5 ประเภท 1. Monochrome 2. Analogus 3. Dyads 4. Triads 5. Tetrads
 27. 27. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ) 1.Monochrome หรือ สีเอกรงค คือ มีเนือสีเนื้อเดียวแตใหความ ้ แตกตางดวยน้าหนักสี (values) ํ
 28. 28. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ) 2. Analogus หรือ สีขาง คือ สีที่อยูตดกัน อาจจะเปนสีขางๆ กับสีที่  ิ ตองการ ควรใชสีขางทีละ 1 สีแตไมควรเกิน 4 สี
 29. 29. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ) 3. Dyads หรือ สีคูตรงกันขาม คือสีที่อยูตรงขามกันในวงลอสี ทํา  ใหงานที่ออกแบบมาดูสะดุดตา ควรใชเปนหลักในการออกแบบ ตัวอักษรกับสี Background
 30. 30. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ) 4. Triads หรือ สี 3 โทน คือใชสีที่อยูในมุมตรงขามกันในวงลอสี อาจใชเปนแบบสามเหลี่ยมดานเทา หรือสามเหลี่ยมหนาจั่วก็ได แบบสามเหลี่ยมดานเทา
 31. 31. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ) 4. Triads หรือ สี 3 โทน แบบสามเหลี่ยมหนาจั่ว
 32. 32. การวางโครงสรางสี (Color Schematic) (ตอ) 5. Tetrads เปนการวางโครงสรางแบบ 4 สี ในวงลอสี อาจเปน สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสีเหลี่ยมดานเทาก็ได แบบสี่เหลี่ยมดานเทา
 33. 33. จิตวิทยาในการใชสี สีแดง – ไฟ กามอารมณ ปรารถนา มีพลังมาก จึงไมเหมาะกับการ นํามาทําเปน Background สีน้ําเงิน – เก็บกด ชางฝน เปลาเปลี่ยว สะอาดบริสุทธิ์ อนาคต อนามัย ความประทับใจ
 34. 34. จิตวิทยาในการใชสี (ตอ) สีมวง – ใครครวญ สมาธิ ลึกลับ เวทมนต แสดงความเปนเจานาย เกียรติยศ สีทอง หรือ สีสม – ใหความรูสึกทางบวก ลาภยศ ของมีคา 
 35. 35. จิตวิทยาในการใชสี (ตอ) สีเทา – ความหมอง ออนแอ วิชาการ ตํารา เกา สีดํา – ความมืด ลึกลับ เหมาะกับเปนสี Background เมื่อตองการ เนนวัตถุทอยูเบื้องหนา ี่ 
 36. 36. จิตวิทยาในการใชสี (ตอ) สีขาว – วางเปลา สะอาด ใส นิยมนํามาใชสรางความโดดเดนใหกับ วัตถุที่อยูเบื้องหนา  สีเหลือง – พลังดานความสวาง บรรลุ ชมพู – ลดพลังจากสีแดงไดเปนอยางดี เหมาะกับ ความหวาน ผูหญิง
 37. 37. หลักการพิจารณาเกี่ยวกับการใชสี 1. ใชสีสดสําหรับกระตุนใหเดนชัด 2. การใชสีสําหรับออกแบบบางครั้งก็เพื่อความสวยงาม แตตอง  คํานึงถึงความเหมาะสมดวย 3. ควรใชสีใหเหมาะสมกับวัยของผูใชผลิตภัณฑนั้นดวย 4. การใชสีหลากหลายในงาน อาจทําใหสิ่งทีตองการนําเสนอไมโดด ่  เดน กลืนกันหมด 5. เมื่อใชสีเขม ควรใชรวมกับสีออน จะทําใหภาพมีชีวิตชีวามากขึ้น  6. การใชสีบนตัวอักษรจะตองไมกลืนกับสี Background
 38. 38. จบบทเรียน แตผูเรียนตองฝกฝนตอนะครับ

×