Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

التفوق فى علم النفس الصف الثانى الثانوى

5,526 views

Published on

Published in: Education
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

التفوق فى علم النفس الصف الثانى الثانوى

 1. 1. @ @¶ëþa@ñ‡yìÛa@@@@@@ @ الموضوع الأول ر و ا ة .
 2. 2. א ن א ğ^éfŠÞínè‚£]Ýç×ÃÖ]àÚÜ×Âçâ‹ËßÖ]Ü× .$/01% ،$%'( א ن) א*+ א א,#!‹ËßÖ]Ü×ÃÖíÏéÏ£]íè]‚fÖ]æè…^jÖ] ١٨٧٩ م%/3. ج789:,;( א=1 א ول ولهلم فونت /3+ א2 א V±cíé−…^jÖ]å…æ„q‚j³ØeHì`rʆã¿è oè‚£]êÛ×ÃÖ]å†ã¿²‹ËßÖ]Ü×ÂàÓÖæ . د1G وא س א01%0) א $ אI אJ א ١− سقراط و أفلاطون و أرسطو . 9R* ،8M א!('NO وPQ א ن/ א دN 01%0) א L אI אJ وא ٢− Vê×è^ÛÒêâæH‹ËßÖ]Ü×Â…çŞjÖØu]†Úpøm‚è‚ àÓμ E א א F א אW ً و Víμ‚ÏÖ]íéÞ^ÞçéÖ]íËŠ×ËÖ]IM ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ .=1 א%' 9 א08 א9' א0 אSTUVWXT و!())Y9O و=1 א9U9' א0 V(U א . Z و א و=1 9Y3 אSTU,=1 א%[8 א0)O אTMU و . 9aY وM و مNY] א )O (دوא ^% א وא ]O! و ،] א0
 3. 3. UU د)(% א,Z وO VÝø‰ý]ð^Û×ÂæíˉøÊIN . b// א.( א] אI אJ א مN'Q אc% و9'NOI و . אd!13 وא 9 אZ و אم JY وא !Oe% ل09%9) 9a] א#NM$3 א!O א وY . א7L א0Y ff1' אU ز و
 4. 4. אض+ אאi )e'M] אv א (f t א1 . UT אj: :k אc$ אxR ل)(/ אU و ،98e/ د .k وא ،cM8 وא ، ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] v( وא ،Xyp אz אن t א% ن]/Q (i .13 אlm J^ãßÚíòéŠÖ]l] m$ אe%!no א9p א# אL( وא #/ Ö]^ÃÖ]àÚ“×~jÖ]æíߊ£]l]^ÃÖ]h^ŠjÒ]íÏè א א אW ً f0(f] ، )cfp%+ אqrf وf% ( . V/O و #M د 9: . אً7YL$iT א د bäîŽ@åia@@@M@c Vê×è^ÚíéŠËßÖ]l^‰]…‚Ö]Ù^¥»ä : íéŠËßÖ]íéu^ßÖ^e^ãjÎøÂæí .9]/w8'+ Jl^é×ÓÖ]ØÏÃÖ]Õ…‚èŁÌéÒx•ææ VàÂDð^ @ @@ïÛaÌÛa@‡ßby@ìic@M@l@@@@@@@@@@@@ Vê×è^ÚíéŠËßÖ]l^‰]…‚Ö]Ù^¥» VêâÕç׊Ö]àÚ אد N אi א א] א −r7| א] Vl÷^ læ :f]] אf [8f و ،9f] אf%)(f]= . م אSTU, م0m(]3 א; :] א9Y3 אj=1 א%~, אU @ @pŠbØí† Vê×è^ÚíéŠËßÖ]l^‰]…‚Ö]Ù^¥» אد 0( א:çâÜŠ¢]†âçqæ،$ وא M( אVç ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ äi^Ú^ã‰c‡†e]àÚ ÂæíéÛŠ¢]š]†Úù]OE… (١ 1( و,uU و '+#.$/o א9]| א •Hꊣ]Õ]…ý^eÜjâ] DN VÕ]…þÖgi]†Ú‚u (٣ / U]t א א دQO ð^ˎÖ]Eh^jÒ»p‚ (٤ ]/Q א7{o א#/ א @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ äi^Ú^ã‰c‡†e]àÚ ]Å]çÞ_ímøm°eˆéÚ DM ] א −eM א] (א ÷^ÃËÞ÷]í‰]…‚eÜjâ] DN / }.( א9: ود ]íÏè†æÜé×ÃjÖ^eÜjâ] DO f]=1f אf%0f f!O ( אd!13 א#/M U'T א وאد א و @ @ äi^Ú^ã‰c‡†e]àÚ çâ‹ËßÖ]†âçq jÂ] (١
 5. 5. ،cf7 א و9f8 אf ً%f 9 íΆËjÖ]å„âl_‚Îæ DN 9) אU אn א8(% وא „‹ËßÖ]Ü×¼fi…] (٣
 6. 6. و$ א( وو 98 אU אn א8(% אV±cÜŠ¢]æ‹ËßÖ]°eí e%#M د0a^Y…çÎÖ^eí×u†¹]å„â» ، ن אft אf% ن]/Q א7) א ن U وM( وא א /3. ج789‚ ^ÃÖ]»‹ËßÖ]Ü×ÃÖ è†ŸØÛ ‰^‰_°Âç•çÚàÂíéqçÖçéŠÊ‹ËÞh…^Ÿð]†qcî . م ١٨٧٩ م %/3 V^Ûâ°‰^ .U وM( وא א دQa‡*+ א9O3 א# א8Y
 7. 7. دQa%9O#%8( و ،% א Vêâ…æ^¦ و# (f' وא 9f]t א# אzf3 אbf 9 f 9f N א9f' א0 (f!of א=1f א وع fO0fYU .9 (' אI و0Y و ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] z3 א!b
 8. 8. iT א„7 אR אU و ، V^éqç VØnÚärãßÚæäÂç•çÚ»‹ËßÖ] 9f' א د لNf*ff/ אiiUfn † א٠٠ i Ufn אf] א9f' א دfU و% .=1 א ً% 9$ א و9) @ @@@@@@@@@@@@oãìÏ Vê×è^ÚíéŠËßÖ]l^‰]…‚Ö]Ù^¥» .$ א وM( א#%9' א دu0! Vçâæ‹Ëß JÝMTTMÝ^ÂíéËŠ×ËÖ]l ímømî× è†rjÖ]kÞçÊØÛÃÚ»íéfè†rjÖ .]t .!1%9ˆ læ ل#$ א W ً éqçÖçéfÖ]æ^éqçÖç銊ËÖ]Ýç×Ãe‹ËßÖ]Ü×½^fi… . م אSTG98( א Ü×ÂÙøÏj‰]» fÒ†m_^ á^Ò Ö]íèçÏ Ufn אa'9nYN د9$ א9t ٠٠٠٠7Y و و]/. 8YRe%Mt % f د0~ وHÕç׊Ö^eí×u†¹]å„â»‹Ë . ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ @ @ @ @ äi^Ú^ã‰c‡†e]àÚ ØÛÃÚÙæ_kÞçÊ`ŽÞ_ (١ î×ÂäÚ^Ûjâcg’Þ_ DN ! א دQ وא س]YQ א ËßÖ]Ü×ÃÖÅç•çځ‚u DO % و$ א9' א د l^‰…]‚Ö]í×¥‹‰_ DP †rjÖ]pçvfÖ]lˆÒ†i DQ ]t א א دQ א#% U و ،9]1 א98 א 1%9ˆ1 א لO+ א دود : א ز9' א د fi…]ð^Û×ÃÖ]˜Ãeš…^ ع/ אTU وא Š(% א!/+ íèçÏÖ]sr£]˜Ãel†ã¾ t א ج(1(' אM/ Mt אM] א אTU ËßÖ]Ü×¼fi…]]„Óâæ $ א9' א د= و
 9. 9. VOE…]‚¹]å„⇆e_àÚæHíéqçÖçÓéŠÖ]l^â^Ÿ÷]æOE…]‚¹]l^òÚl†ã¾{{ ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ א$'( א)١ د. x‹83 א9$ א9* א0 אxŠk א9' א دVçâæ‹ËßÖ]Ü×ÂÅç•çÚl‚u 9f* א0 אxŠfk א9f' א0vf'13 אd!1f3 אç{{â ^{{fÖ]Ø{{Ú`jÖ]æ_á^Şfj{{‰÷]sãß{{Úá_l‚{{Ò_ . 9 و+ אUR1%j!~ وx‹83 א9$ א ). 9O3 وא ،M( وא ،% א)Vêâ속^f¹]íé×}]‚Ö]ì ~×ÖíéÖæù]†‘^ßÃÖ]á_ + א$'( א)٢ . ' و(nYNMiT א] א%äÞ_î׋ËßÖ]Ü×±cl†¿Þ † ...א 9 (M وא v ،وא cM8 ،وא Xyp א'ZÝrß . $ א= و] אçâ‹ËßÖ]Ü×ÂÅç•çÚá_ï†i ن8(f' אf ً0f Õç×{ŠÖ]í{‰]…‚Öí{Ïè†æ_sãß{ÛÒíéq…^¤]íéÂç•ç¹]í¿uø¹]î×ÂlˆÒ… .9* א0 א9 אT א9nYN3 אe%0(iT א - א . א$'()٣ . د א',9‹N אO وא 0 وא א א}e%#0a . 9‹O ودوא 9r א0 7r א و9* دא ‡ Vç⁆Ë×Öë†â^¿Ö]Õç׊Ö]»ÜÓvjè^Úá_ï†i . د א9
 10. 10. m‹M$ وM,ì†Óf¹]íÖçËŞÖ]9Y3k א}+ אe%#0a 1234 א$'(J ٤ 9r7| אR1 א وc א7:+ א א دŒ 9M א9L
 11. 11. א א دV{{e_‚fèð^éúÖ^ßÒ]…cá_î×Âl‚Ò_ † ٠٠٠ א وא ذن + وא q/+ وא bac א7:9%aMa: א0V/ZÞbrß@@ . الكل اكبر من مجموعة الأجزاء ن אTUe1 و
 12. 12. الموضوع الثاني ا وأه ا @ @@Z@÷ÑåÜa@âÝÈ@Òî‹Ém@ VêÖ^jÖ]Ìè†ÃjÖ]‚ßÂêÏj×è^ãÛ¿ÃÚá_ Æ‹ËßÖ]Ü×ÃÖì‚è‚Âl^Ëè†ÃiÕ^ßâ »†Ã¹]áçÛ–¹]æ_ïçj ]æ_
 13. 13. äi^Âç•çÚí‰]…»äjérãßÚæ_ f אX ذ%9a אJ3 א#3 א,z( .#n1 وא b/ א) وא U3 وא Pr)t وא م of א9fn13 א# אc אf:Q وא vf'+ א,fz( و#fn1 وא b/ אf) אj لRc א!8( .U] ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ # אz3 אq(Že% دאً / אt א ً/Y و/]/Q א] אv/ א:M9 א9' א0 אU @ @@ @@ @ @ @Ñí‹ÈnÛa@ÝîÜ¥ë@‹’ @ @ @ @ íéÛ×ÃÖ]í‰]…‚Ö] . #3 אSTU0a.= و ،#3 אj لR אw'U9 א9' א0 א ) .....؟ u/ ذא ( אل ] אc א01%U‘8R ) .....؟ u/qa ( אل ]O b/ א) وא U3 وא Pr)t א9 אJ9]'Z@åÇ@ñŠbjÇ@áÜÈÛa@æc@ðc 9n13 א#nYN3 א وw( אP“%!R( א’o א#n1 وא Zbàç@μîŽbŽc@μjãbu@éÛ@áÜÈÛa@ë @ @ Õç׊Ö] # אz3 א9%”9(/ )9$/ (# (' א ن]/Q א%0
 14. 14. aU
 15. 15. Vêâl^òÊpøm»íގÞù]å„âÌéß’iàÓμæ
 16. 16. אع 0 Q وא M( א,z( .... S f8(/ وא (f وא aT( وא .† א وZfffffff א,fffffffz( وvffffffffft وא ن7ffffffffft א † ...א uk وא 9U אM א طfff]8/ وא vfff אfff',fffz( f$3 وא وאن 0f وא ون f( وא c א/ وא .† .....א 9 (M وא
 17. 17. . * دא ن]/Q אe%}o אU .òîuìÛìîÏ نM0 . ع| אc1}x03 א#Np%#
 18. 18. ):ØnÚ .òîÐã نM0 و .w! ن]/Q אO0iT אuk א:ØnÚ . :* ن]/Q אe%}o אU .òîÈîj @òí†bß نM0 . † ن...א 8} و نpO و نa 9›aVØnÚ .òîÇbànua نM0 و .9“wxJO0 P0
 19. 19. c)( א:ØnÚ ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ {{{{n¹] وM و“$/L وt אrM א ط$/z•* دא و:*%iU Vá^ÂçÞl] n¹]æ و—f( وא 9f'] وא دf
 20. 20. ( وא عf(: אf%)ï†{}ù]íéÞ^{ŠÞý]Ýç{×ÃÖ]Ä{é¶Ø{nÚ‹ËßÖ]Ü×Âác . ً% ن]/Q א ذ˜Œ م ، )† ...א cp%+ אqr وو ‘$( א . ن]/Q אe%GN*9 زאو ]1 د0™á_‹ËßÖ]Ü×ÂÅ^Şj‰]àÓÖ Vçâ‹ËßÖ]Ü×ÂÅç•çÚxf‘`Ê . ن]/Q א' − ./]/Q א] א!Oe%0%] אن t א'9' א د ن+ ، אن t א' و − Víéiû]í×ò‰úÖíéÛ×Âíe^qýÙç‘çÖ]‹ËßÖ]Ü×ÂÙæ^¬æ ؟! نO
 21. 21. (o א9) س1 אu
 22. 22. ( ذא 3 − ؟(š 0qa − ن؟ ]/Q א(qa −
 23. 23. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ Ü{×±cí {q^£]l†{ã¾^ßâæHt^jÞý]íÖa»OE†i†¥äÞ`eá^ŠÞý]…çÎÖl_ Ö]VíéÂ^ß’Ö]ì…çnÖ] DM JêÞ^ŠÞý]Õç׊Ö]°Þ]çÏÖ^ßjʆÃÚàÚ‚èˆè JíéÂ^Ûjq÷]äjòéeàÂh] Æ]àÚäéÞ^Ãè^ÚÜãÊî×Âå‚Â^ŠèÜ×±cÅ…^ŽÖ]Øq…íq^u DN J†â]ç¿Ö]oc» è†rjÖ]êÛ×ÃÖ]sãß¹]…çã¾æíéÃéfŞÖ]Ýç×ÃÖ]s–Þ DO Jl^éÒç׊Ö]å„âh^f‰_æHOE^ßÖ]Ô׊èæ͆’jèÌéÒíʆòá^ŠÞcØÒÜjãè DP àÚ‚e÷á^ÓÊHíéfÎÖ]l] ŠËjÖ]æäèçŽj×ÖêÞ^ŠÞý]Õç׊Ö^eí×’j¹]l^Âç•ç¹]àÚ nÒš†Ãi DQ J‹ËßÖ]Ü×ÂçâÜ×ÃÖ]]„âæHêÞ^ŠÞý]Õç׊Ö]ÙçuíÏé΁íéÛ×Âl^e^qcÝ‚ÏèÜׁçqæ @ @@@@@ ÜãÊI Õç׊Ö] êÞ^ŠÞý] å ŠËiæ لNf*fUf] و ،9f 0 !R وو ، ن]/Q א لOv/ א‚9$ א9“YQ אi .!} و0Yw8'. ! وج fk א و9f'03 אj wUTf אfUf]axf] אwfaO دא نM0 ZÞbrß .S] و!OMe(Y 8' و] א9O0 NO ،w + אx ز و9U7/, ÄÎçiIN Õç׊Ö] äeöfßjÖ]æ . 91u وO א,x د0œ ًa'X]' ً1 دאً O ن. P8]• i نfM نfMff ( א,0%f] ،f]f] אf]( وא f! א ن^Y . 8)(]3 א,] א% نMfO ،f3 אcaTf وא x fz3 f](fvf“f' نf1O% ذא ZÞb€rß . אًU N8)(]v א אTG (/ ¼f•I Õç׊Ö] ÜÓvjÖ]æ äéÊ äãéqçiæ لfR אPf)™Mf$ f!OMy(f و9f1xUI0y•o אu وn א[8 i .bu0Uj ff] א אTffU[8ff ,0%ff]P 0ff אff81( وא ،ff]ff] אff]( وא !ffO . pO+ אSˆ א,!: وOMy( وא fM9ft אSTUO ، م אx دž0v“1U نa ذא Z@Þbrß . 9%#) ], אJ‹ אe%S0%]/ و9 א3 אO/ ن Z@Áj›Ûa@ém‡öbÏë@énîàçc . 9$8 א# א0 א)e% ١− . ( א9%b]~e% ٢− . אد OŸ9]1 א9y
 24. 24. אw8'9š!e% ٣−
 25. 25. الموضوع الثالث ا ت ! ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ @ V±cÍ‚ãi ). 81( وא ] א ،/]/Q א] אS] و!O ( :U و=1 א%u א0UbO0UP)~ ١) . 81( אe%0%] و ،] א]o א9 א  د83 وא b/ א) אu$(a وא 9
 26. 26. (!^Y ٢) .  د83 وא b/ א) אSTG אP8( א دون ،]9 א  د83 وא b/ א)R( אe%7a ٣) @ @ZïÜí@bß@püb a@ê‰ç@áçc@åßë @ @émbÇìšìßë@émbßbànça @ @Þb a − ١ א م א . =1 א% وع OMin1 א س'+ א م0)!O ،9]1 א م אM ًN*0Š(• . ن]/Q א']o א9''+ א  د83 وא 9 אb/ א) א9
 27. 27. (! .919]/xUn9n1 א9' א0 l( caT وא M( وא m( وא aT( وא ( وא א دQ وא س]YQ אVäi^Âç•çÚ .9
 28. 28. m$ وא #/ وא O وא 0 وא − ٢ א א .]9:] א='+ א9' א0 (! .;
 29. 29. א ز!| א9' א0 (! .] אe%U}. وcp%+ وא د0L אqr و9' א0 (! − ٣ א א .i( א=1 א% وr) א=1 א% :z9(Ž#]9%P• 9Yj دN3 א}w
 30. 30. *Q א9ntT1/]/Q אc) وא 1 (! . 9*m$ א .9(m3 אS¡Y א, د אxYe%o א# אL( א9' א0 (!
 31. 31. −٤ א א .9%(: א# אz3 S}.%d1 א د א'9' א0 (! %( אb/ א jR(e(Y ،*¢ א, د א}.9' א0 (! .9%(: א# אz3 وא אد O+ אb %(: א .w وt وא # אz وא #r$ وא 9%0 وא =O1( وא ون ( وא x د) אVäi^Âç•çÚ −٥ א ق א وق (א ) ! د א אد O+ אb )9]1 (א 9:M] א#ON(* وא وق אw8'9' א0 (! .I/Q وא aT אb و#(¤אb و .„!3 وא ( א:( א#%,0%] =1 א% نŒO ؟ אد O+ א $(qa1b8 م א=1 א% نa ذא @Z@òÃìzÜß .9]1 א=)3 وא # א8(* X ذ,b(] و ؟ ن(qa1b8 ق א ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ V±cÍ‚ãi ). OMy( وא 8 و] א: ( :U و=1 א%u א0U^z אu0G אP)~ ١) طf$1 א دf,9fn1 א وع f אf!VfRof א9f א  دf83 وא b/ אf) אPf8 وz(f' ٢) א . 9(m3 א/]/Q א @ @Z@ïÜí@bß@òîÔîjİnÛa@Êë‹ÐÛa@ê‰ç@áçc@åßë @ @émbÇìšìßë@émbßbànça @ @Þb a − ١ א $% א .NM$Y و( وא 9 J א ل”,=1 א%b/ א و  د8P8( (! .=0( א9%,( אb/ א و  د8P8( (! و(M ،9(m3 א1 אY א7{o אlr
 32. 32. k א9' א0 (! .TN(9(m3 אdp1 א#(]v'1(o א9' א0 אdU13 א − ٢ א ' א Ou0! X وذ ،9%1
 33. 33. א ل”,=1 א%b/ א و  د8P8( (! . 9:(/Q אxcM א v'13 א א(* X وذא ،b„!3 وא ]1 א אP)y( (! .%80 وv'13 א
 34. 34. − ٣ א $ ( א i( א نN%Q א وx( א ل”,=1 א%b/ א و  د8P8( (! ،!N ق“ وbM!(]3 א,}o א9]1 א א א9' א0 (! .919'c א$! T:9a و − ٤ א و)%* א $+ א # א) وא 9M] א#]'3 א,=1 א%b/ א و  د8P8( (! .9 ¥א# א) אxcaOu0! X وذ 9y]3 א o א9!3 אj!1 دOa: و ط8p وא د1P 0 א(* (! .8'1 .x د) وא b y913 אZ و אOv'. (! wt وא 9%0 א لN*9M] א3 א,
 35. 35. 1 אP)~,!] .9]1 א − ٥ א + , א $ د א و) . !:N% و!
 36. 36. m$ و9) وא 9]1 א# א אw8'9' א0 (! .l)1 $ وא ' א0 אqm( وא P1 אw% و(]G وא P) אZÝrß لNL(' وא ،9]| א אض+ 9 RQ א,]1 א א}9' א0 (! .]| א جN א, א אTU − ٦ א ./ א w'+ אj لR אu0! X وذ ،(š و ن]/Q אb 9 N א9' א0 (! .9š8 א ن]/Q א(z+ א . 9(m3 א9š8 א#NM$3 א9' א0 (! .y
 37. 37. ( وא i אt א س8(Y وא c p وא مY7 وא I( א:Ýrß ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ مع تمنياتي بالنجاح والتفوق أ / هاني عادل عمر òîЏÜÐÛa@†aì¾a@‘Š‡ß LMNTLLRQNOULQLNTMLLNN
 38. 38. الموضوع الرابع ا ه ! ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ f אd!1f3 אuf نf%f ،#fn1 وא Prf)t א¦f 9fO ًf3% نfMef(Y2 אM . Pr)t אSTG لR م0m(]3 א : dU13 אSTU ،و SU א و% د0v8] ،^y8 אdU100 א=1 א و @ @ @ @Z@æbİjnŽüa@wèäß@Ñí‹Èm@@ ='Y و%$ وMO* א0 و0%/Šm אT. و]1 د א9nYNU و אTf אd!1f3 א و אTf א.( א و„“8 א.( אV^ãßÚì‚è‚Âl^éÛŠÚsãß¹]]„âî×ÂÐ×ŞèŁ . 9 אT א9nYN3 א و9* א0 א9nYN3 א . * א0 ‡¨.( و]/§YN ن8(' א, د א .c 0R+ א0Y+P وv $/q
 39. 39. /01%−ZéÜrßc . مª ]žv8 אŠ©01% − مبررات إستخدام منهج الإستبطان ( أهميه) VíéÖ^jÖ]l÷^£]»Ý‚~jŠèäÞ_oéuH‹ËßÖ]Ü×»äßÂîßÆ÷sãßÚá^Şfj‰÷]sãßÚ ♣ . 9n) א مNY و م1 א مNY.aVíéŠËßÖ]†â]ç¿Ö]˜Ãeí‰]…»Ý‚~jŠè (١ . ن7t א وZ א وvpL א وuk א ل/ אVð^ßm_†Ë×Öíè…çÎÖ]íÖ^£]í‰]…»Ý‚~jŠè (٢ % ً‹ و ً~9 :Q א د אv•^YVíé’~ŽÖ]l]ð^jËj‰÷]»Ý‚~jŠè (٣ .v%( وu وŽ و#8 و ل0e%cp אe)o א9š'+ א9%” S%$%¦3 א)j]1 אv8 א(]^YVêŠËßÖ]tøÃÖ]»Ý‚~jŠè (٤ .98'13 א جN אv'Z אJ وא ، ض3 אlm$,X ذא 0(] و ،O وŽ و JíË×j~¹]ð^éù]穁]†Êù]ÙçéÚî×Â͆ÃjÖ]»Ý‚~jŠè DQ
 40. 40. أوجه النقد الموجهة إلى منهج الاستبطان .9 ذa# و ،% א0* و^Y8 אp0(0 S%$q
 41. 41. iT אlm$ א ن ,b()%b( م)!O ،V א=/,Iy8 و^Y j])1 ن8(' אc1}lm$ א .!~ و!R و0o א9$ א9t אL•0 אTU و ،0Y وא V و . 8Y
 42. 42. 9
 43. 43. m$ אxŠk x د%}.( אT א.( א ن ذy(]#t אSTU ن+ ،x دt א#/ אc1} وP אM( אq אc1} א0m(' אy(] .9nYN و.i. م) ن(]NO ،S%$ و د א ط$/e% .9L אx0) אpm1 و ل“+ א א0m(' אv
 44. 44. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ @ @@Z@ í‹vnÛa@wèä¾a@Ñí‹Èm@@@@ # אL(3 א,P 0 وא م
 45. 45. אM אMy( אe%0(9) *L(e%L(}9' א دU .' א0 א
 46. 46. y( אe%c p א}9' א دZ@Þbrß@@@@ V è†rjÖ]sãß¹]½æ† V è†rjÖ]¼f–Ö]IM : jq1
 47. 47. •# אL(3 אSTU و ،# אL(3 א,P 0 وא م
 48. 48. אM אMy( אi ) c p (א .S}.9: د9O אد •iT אUVØÏjŠÚ ÇjÚI_ ) ' א0 א
 49. 49. y( .(א S}.9: د9O אد •iT אUVÄe^i ÇjÚIh )9OL אx אY9: (د .S}. ل7% אد •iT אUVØé} ÇjÚIt Vá^jòÊ^ÓjÚ°jÂçÛ¥Ý]‚~j‰cIN . )(]3 אL( ض(o אUVíéf膟íÂçÛ¥I_ .98( א9%¤ !(/)(o אUVíŞe^•íÂçÛ¥Ih Víéfè†rjÖ]í¢^ù]IO .9 p א9%¤ !r دא 9/)})(]3 אL(98( א9%¤א¦i . ً8' و ً ¨c א'98( א9%¤אe%)(]3 אL(3 א}‘ iVÜèçÏjÖ]IP
 50. 50. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ # אL(3 א,My( א دون א א,%Ue%L(b 9 N א9' א دU @ @òÜrßc@@@@@@ @ @ JêÂ^Ûjq÷]ØÂ^ËjÖ]»ð^Ò„Ö]êŞ‰çjÚ°eæê×ÏÃÖ]Ì×~jÖ]àÚáçÞ^ÃèàÚ°eÑæ†ËÖ]í‰]… IM .UL !/)/M ً)%bm(j س1 א¦ لž ن(]/NO JÕ]…ý]톉»°ßÚ‚¹] Ææl]…‚~¹] Ú‚Ú°eÑæ†ËÖ]í‰]… IN .b103 אL !/)/e(Yb10jGž و س1 א¦8# א0m3 אe/ ن N*(]/NO V»sãß¹]]„âÝ‚~jŠèŁ .9%(: א#NM$3 وא 9]1 א אض+ وא 9
 51. 51. m$ א# א א جN% وlm$(9]1 א# دא ١) א . 8'1o א91!3 אj:} و אدא 0(' وא د א# א0 8(* א(^Y„!3 א:( א, ٢) Vçâsãß¹]]„âOE^‰_ .!(' א د אد 3 אxUn אz•0Y وא lm‹%‹
 52. 52. ^« و9' א دc א:i9t א9' א د Vsãß¹]]„âgתjè . د אxY—9' א د − . 9¥אu وn وא !O.$/o א9%(: א9š8 א9' א د − .9]1 א=)3 وא # א8(* א¦ د אc% − .(
 53. 53. m‹%9M( و9‹xRM(#N )3 א00 אc א: −
 54. 54. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ ؟ ر و ا ة !# $% $ ا' م ا وا
 55. 55. ت ا إ
 56. 56. رن ١) ؟ 3#% 456 $% .
 57. 57. +/012 ث ا *+ ور ا * ,- ٢) و ؟ ا 0/ $% 3#% د و 9 4: ٣) : 4 آ
 58. 58. ٤) . 31 ا . رA و $C ا 4
 59. 59. *2 ا . رA . ب. .
 60. 60. آC ا . رA5 وا .
 61. 61. B+ ا . رA5 أ . ا : .
 62. 62. 2 ا
 63. 63. ه5 ف ا 0 ٥) . K+5 . د. ا .12 J ـ . ا 9 ك . C . ب. ا ا أ. ؟ ا ع - د A: ٦) : O ه0 ٧) . ا . درا .
 64. 64. 5 أ. أه . 0
 65. 65. C و $#C# ك ا C ا % O ف إ A/ ا ب. أن . K P+2 ك وا C ا Q O ف إ A/ ا ـ . أن 9 . K
 66. 66. 9 و K
 67. 67. % R*2 ك وا C ا S+- ف A/ ا د. أن ؟ ا ل 1 $% .
 68. 68. 56 ا . را A د UV5 ا ,- ٨) و ؟ .
 69. 69. Z اA ات ا 0
 70. 70. Y5 وا .
 71. 71. 9 ر[ ات ا 0
 72. 72. Y5 ا
 73. 73. ٩) ؟ ا 6 .
 74. 74. ] ت ا J15 اف ا A د أه A: ١٠ ) ؟ ا 6 .
 75. 75. ] ت ا J15 د ا A ١١ ) ؟ KJ1 و ا اف A أه
 76. 76. .^ د 9 و O 4 ١٢ ) د : 4 آ
 77. 77. ١٣ ) م . 6 ا ا ي و 02 ا ا أ. ي . 0RC6 ا ا ري و 12 ا ا ب. . $`
 78. 78. + ا ا دي و
 79. 79. 6 ا ا ـ . 9 . 5 ا # ، و $9
 80. 80. C ا ا د. : .
 81. 81. 2 ا
 82. 82. ه5 ف ا 0 ١٤ ) . ا $% .012 ن . ب. ا +2 J أ. ا . Q2 ا 0
 83. 83. '25 . د. ا 4V2C5 ا 0
 84. 84. '25 ـ . ا 9 ن ؟ +2 J ا b ام A[2 رات ا 0+ د A: ١٥ ) ن ؟ +2 J ا b5 K95 ا AV ا K9 أو ,- ١٦ ) و ؟ $+/012 ا K+c b5 وا $+/012 ا b5 ا
 85. 85. رن ١٧ ) ؟ $R
 86. 86. آ ا b5 ن وا +2 J ا b
 87. 87. ١٨ ) e ه !Z أو .*f O 4 رات ..... د +2J ا K51 ة ا0 d1/ ن +2 J ام ا A[2 ا A ١٩ ) رة ؟ +6 ا ؟ K اA[2 ا 2/ O2 داً A* ، $+/012 ا K+c b5 ف ا 0 ٢٠ )
 88. 88. @ @òîãbrÛa@ñ‡yìÛa الموضوع الأول %' ك ا ا # دوا ‡ د­ ،c‹ د)(O د א‹U b ط$1 م) אjO0iT א ،Sj مf) دf א[f$1* א0f אffO دfU 9fffO9fff:Y ع8fff‹u0fff! ،bfffff] z(]%(: א وi د:*c‹U ff] م) אj د אO0iT א ،O א0 א ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ . 1% د
 89. 89. א] א(1(]/ x‹8nYN/1/iHê•] Ê]ÝçãËÚÄÊ]‚Ö]ác .¬ אO دא d(1(]/c3 אž!( نa وאن ، ع| אO دא d(1(]/ م אž ً!(] א نa نZÞbrß تعريف الدافع: ] م) אjO0 و ،“$/z(] و ، د א'~ )* دא (9* دא x U .u0UP)~ و9:Y ع8‹j‡ دb م א%^y8 אUb] م) אjO0 و“$/z(] و د אy• ، ع| אO دא @Z@Þbrß .O0UP)~ و(:Y ع8‹Q @ @òÜrßþa @ @Ñí‹ÈnÛa@Ñ–ë @ @âìèоa íq^£] .9:t א ع8‹Q .O א0 א م![89:t א م! )O دא אTU (و ¬ د א$01% ­ ، ):YSTU (و
 90. 90. )1 ًš‹ ن $/O ، . $ وc3 א%^y8OSj‡ د ˆÊ^£] . c)8 אp9Y9 و9:]O O א0¥א* א0 א: א7Ot א0• .¬ א7OY و ع| א7OYz oÂ^fÖ] .c$ א אTUe% ل
 91. 91. y . ¬ אO دא v(]^% c3 א ق( אO دא Gv(]^% x.OM3 א O א0 אz:*q ^%8O مf مf“ دf:a ،Vf א=f/,8f$ و . ًNzr: دO
 92. 92. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ . !1% د
 93. 93. א] א!% ل0(]/ H속^fÚ^ã¿uøÞ÷íé×}]ïçÎÄÊ]æ‚Ö] −١ . ع| אO دא e% ل0(]/ م אž ً!(] א نa ذא ZÞbrß ef(Y(f] طf$/9fY, دf אfˆf!O،‚u]ækÎæ»Õç׊×ÖíãqçÚæíÒ†¦ïçÎÄÊ]æ‚Ö] −٢ . #:t א8$ وu א0U+ אP)y( 0f!| א زאد O א0f אxf # زאد faf/ אiHäñ^{•…ýÙæ„{f¹]‚{ã¢]Ä{Úğ^{聆ÄÊ]‚{Ö]ìçÎg‰^ßji −٣ . %8‹Q ول T83 א lmf$ א0f!:fŠfa א عf| אfO دא ع8‹Q0!: لT8a مx03a.2iT א د אZÞbrß . [)O#%' x03a.2iT א Pf)~ O א0f א ع 8f‹Q! م)o א9) א ن0: و ذא دOHíÞ憹^eÄÊ]‚Ö]Å^fcíÏè†ÜŠji −٤ . u0G אP)~‡*9) 9) אSTUL ول ™/OO א0U JÅ^fý]»íèçÖæù]äÖáçÓi†ËÖ]‚ßÂïçÎù]ÄÊ]‚Ö] IQ vf“f8 cf3 אvf نfM9 f و+ א نfOVf א=f/, ¬f وא ع| د א‹ ذא :Þbrß . ¬ א~ ل“xJ ع| א~(]]| א ن ، م א f و9f:t אf!n 0f89fax و0f f{ f!OHë…æØÓ{ŽeíéqçÖçéŠËÖ]íè†ŞËÖ]ÄÊ]æ‚Ö]†ã¿i −٦ . אTMU و00:9:t א!n}( אq (} ع8‹Q א9Y}!8Y
 94. 94. . =1| وא ¬ وא ع| אO دא ZÝrß . x دאد 7 ع8‹Q א0 ¦m1! ن^Y،íè…ækŠéÖíé’~ŽÖ]æíéÂ^Ûjq÷]ÄÊ]æ‚Ö] −٧ !%8f‹ (f0f1%# אTf אPf)~j9f:t وא ل3 א¯j9:t وא ق( אj9:t א:Þbrß .073 אj ج(~1/ŒO
 95. 95. ÄÊ]æ‚Ö]Ìéß’i íè…çÍÄÊ]æ íéqçÖçéŠÊíè†ŞÊÄÊ]æ íè…çÍ÷ÄÊ]æ íéÂ^Ûjq]íéŠËÞÄÊ]æ ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ .*° و]1 ن]/Q א!O07 .*¢ א] 81( אe%/0%] æ_íéŞé{ŽßjÖ]í{Ëé¾çÖ^e͆{Ãè^{Ú]„{âæ).u0fG אfžMy(9 زN א9 S0{ و د א'[$1 (ÄÊ]æ‚×ÖíéÓè†vjÖ] if fza مf א‘fr وא jfU8(/ אfnf:rf| א دfO ‘u0fG אž د א': (ÄÊ]æ‚×ÖíéãéqçjÖ]íËé¾çÖ^e͆Ãè^Ú]„âæ).*ªc‹ f f!: وf] א[f$1ef%f
 96. 96. ()U و0O ،u0G אP)y(e(Y] א א(' אe% . u0G אP)y(e(Yx(] ط$/9Y, د אˆ STfNf3fa ، אe%U7~ ول ™ و س1 א9%”e%u$M9 و . b8%N אw03 وא 8f وf f81( وא f] אf](! א0m(f' وא !(f' א د!f]#šO,O وא 0 אq1
 97. 97. i وp א . OMy( وא :U وb''PO وO وא 0 אq1
 98. 98. ’ V^Ûâ°ÂçÞ±cÜŠÏßiÄÊ]‚Ö]…‚’ÚOE^‰_î× DM .9%(: א9]/98](M9/}O دوא − .9:]O9p%9} و9O9 وO − دوא V^Ûâ°ÂçÞ±cÜŠÏßiÄÊ]‚Ö^e…çÎÖ]æ_êÂçÖ]ï‚ÚOE^‰_î× DN . 9‹O دوא − .9‹O − دوא …‚’ÚOE^‰_î× ÄÊ]‚Ö] êÂçÖ]ï‚ÚOE^‰_î× ÄÊ]‚Ö^e
 99. 99. ً أولا:التصنيف على أساس مصدر الدافع ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ Jím]…çÖ]Ðè†àÂ^ãeæˆÚ†ËÖ]‚Öçè Ö]ÄÊ]æ‚Ö]êâ . م1 وא אج *Q وא ع| وא ¬ وא =1( אO دא VØnځ†ËÖ]ì^éuÀËc¼fi†i‚Î .9+ وא =1| אO دא VØnÚÅçßÖ]ð^ÏeÀËc¼fi†i‚Îæ VDíéqçÖçéŠËÖ]Eíè†ŞËÖ]íéÖæù]ÄÊ]æ‚Ö]l^ .p/ אt وא /]/Q א ع1 א אد O¯b 0:V^ãÞùíÚ^ÂÄÊ]æ (١ وf وwf](a אj جf(~ و ،9f} א אPf“f% دfe .fV^{ãÞùíè†ŞËÖ]ÄÊ]æ‚Ö^eîÛŠi (٢ . xŠ* و{ J^ãÛ×Ãjèá_á^ŠÞý]î×ÂæífŠjÓÚ^ãÂ^fcц₣ ^ÛßéeHíè†ŞÊ^ãi] nÚ DO مf א ول f1, سf1 א قf“qf(m(O9 8f](M %8f‹9f)“‡Oxz ع| אO دא @ZÞbrß . !/a.o א9“+ א ع/eO و I0f~9f]: و9fp%#f:Y دf: وf%f$1V^ãÞùíéqçÖçéŠËÖ]æ_íèç–ÃÖ]ÄÊ]æ‚Ö^eîÛŠi (٤ .]| א* دא ip א אزن ( א, ًN(* א V^Ûâ°jòʱcíè†ŞËÖ]ÄÊ]æ‚Ö]Ìß’i êÂ^Ûjq]Äe^l]ƒíéqçÖçéŠÊÄÊ]æ í’Ö^}íéqçÖçéŠÊÄÊ]æ vJo אO وא 0 אU • #!%8‹ م0%e% د. א , ج(~ و:]O س'e% م)O دوא U • . *ª دO د א אJ‹ אj!%8‹ ¡ و ، د א#!%8‹ م0%e%vJ • و . ع1 אc1O!%8‹ م0%e%vJ ً)O و(¤א,M$( و د0y(O وא 0 אSTU • و .9%(: وא 910 وא 9O)z א) وא ،¬ وא ،=1( אO دא Z@Ýrß ، אج *Q وא ، م1 وא ، ع| وא x אt א9:0 (Y وא .]| א* دא ،9+ אO دא @Z@Ýrß .=1| אO ودא
 100. 100. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ . د%(: وא ]1 אc18 [8O دوא U . د אO$1iT א(¤א0)( وא v0( وא 9'3 وא xŠk وא ( 98](MeU و .xt אwˆ و9pt وא 9%(: وא 9]1 א א وא u وn א $1O دوא !O )† ...א c(/ אO ،ودא ز± אO دא ):Ýrß@@@@@@ VDíéÂ^Ûjqý]íéŠËßÖ]EífŠjÓ¹]íèçÞ^nÖ]ÄÊ]æ‚Ö]l^ J†Ë×ÖêÂ^Ûjq÷]æêŠËßÖ]ð^ßfÖ^e¼fi†i DM J†ËÖ]äéÊ^Žßèë„Ö]ÄÛj ]àÚ‚é×ÏjÖ]ægè…‚jÖ]æ퉅^Û¹]æì ¤]æÜ×ÃjÖ^eífŠjÓÚ DN Jì^é£]h…^Ÿæíè…^–£]æíéÂ^Ûjq÷]æíéŠËßÖ]ØÚ]çÃÖ]æÍ憿Ö]ØÃËe^Žßi DO JífŠjÓÚ^ãÂ^fcцæHífŠjÓÚ^ãÊ]‚â_æHífŠjÓÚ^ãi] nÚ (٤ lmf‹9›,z(v](MUz ن^Y ،98](M3 א9/z אO وא 0 א9)$ א9“%VÙ^nÚ . ن א0) وlm$ א אTUx0%],z(v](M• !O0U و ،7:% وq {Ææì Çj{ÚífŠjÓ¹]íèçÞ^nÖ]ÄÊ]æ‚Ö]á^ÊHìæ‚¦æíje^míè†ŞËÖ]íéÖæù]ÄÊ]æ‚Ö]kÞ^Ò]ƒc (٥ . *¢V و0Y א א د א01%L(!/ *¢ دOL(!/^YHìæ‚¦ V^Ûâ°jòʱcífŠjÓ¹]íèçÞ^nÖ]ÄÊ]æ‚Ö]Ìß’i í聆Êæ_íé’~ÄÊ]æ íÚ^ÂíéÂ^Ûjq]ÄÊ]æ ،$8 א¯b 9aJ$O دوא U 9%(: אu وn אw)v] X وذ ن]/a!8](M^Y9š8 وא %(: א% و9 א אŠ* .(” و(š x و !%8‹v(O وא 0 אSTU .!$ و*¢ א د: و *+ א!p % אد O+ א¦ ! 7(O دوא U 9%(: وא 9]1 אu وn אuN(* אv] X وذ ، ل3 وא #8 אuN(* وא د א!O$1o א *¢ א¦8 א دون س1 א¦ 7{o א ذوאق + وא د: وx و !%8‹v(O وא 0 אSTU .*¢ א ،X( وא ، ز± وא ، ع(: אO دא :Ýrß .c(/ وא ،0)( وא ، عN(' אvY و ،# אT אP)~j9:t א:Ýrß c1( אj9:t وא ،0Š א א“¯j9:t وא .„ א و%(: א ط$1 אj9:t وא qy( א
 101. 101. f! وfU د: د א$o אO وא 0 אU f!/+ ،bff'fžf!$(' =™ و ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ [DíéÂ^Ûjqý]íéŠËßÖ]EífŠjÓ¹]íèçÞ^nÖ]ÄÊ]æ‚Ö]gŠjÓiŁ æ_`ŽßiÌéÒ .S%3 ج(yO]1 9 א9 و+ אO دوא ع8‹(]U و א0 fM س f'fU אTfU ،و א01%9R*9/Mv](M!/ŒO ، و0 א אT! م)o אU م+ א ن و ،c 0fR+ وא אن f| وא fU+ אf}x*+ אvY}w+ אvY9“% نM(} ، مŸ אvY9“% .‡*+ א9%(: א9/z אO وא 0 א } ، ع(: אO دא אv](M( و ً ثانيا:التصنيف على أساس مدى الوعي أو الشعور بالدافع íè…çÍøÖ]ÄÊ]æ‚Ö] íè…çÎÖ]ÄÊ]æ‚Ö] د א$o אO وא 0 אU f! مfef% وef% نfM وf* دא fU د: bffffff'fffžfff! אfff$(' =fff™ و ffff!/+ ،UaTffff( و!%0(ffff] نffffM و .S‹ و د אe% وxr دא ,O دوא .S‹ و د אe% وxr دא , “8 א) א,91a و9*O وא 0 אSTU ff'ff: وcffk א,ff^ffY ، )ff‹N (א 0f
 102. 102. iT א] א نa ،! $ ن دون !8YR . ذאً ‹ و ً8a'/Y نMO وא 0 אSTU% ن؟ ¢ א=~ ذא lm‹š'• ذא :Þbrß 9f8 א و¬ א و ع| =Y„/ ل و ، ًf/NOSfa א و ًf/NOvfY„f/ و مf1 א, .9‹O دوא Š(#t אSTU نO f ax ذ$ א9 3 אu وm3 א#Y,VÞbrß ،xc אfff) אcfff* و ،fff) א# وز ، نfff] א#fff(O و ، .0% א3 א ن]/ و n0 a‡ د% و ً אً ًr دא =i‹N אO א0 א:òÃìzÜß@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 9
 103. 103. m‹i+]1 אc18 א,8“ و‡ د%U ،¦8 א ,i د א1a',S}!n אza و ،9/]/ .9 אxt א
 104. 104. الموضوع الثاني ت ا ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ VÙ^ÃËÞ÷]Ìè†Ãi ] א9 %9(/]/0
 105. 105. %$1 )]/ و]: (a د א$9%9/ א0: و9YU − xUn א א8 و − د א' (,!0$ ً)O و9/ א0: א9t אSTU} و ‘ د(3 אM( א و † ...א xL א ، و] א ،vpL א ،uk א:Ýrß(9:] אr وو −9$ א אŠ* و @ @ ١- الجانب الفسيولوجي الداخلي : :# אL( אSTU و ، ل/ אvY
 106. 106. o אx00 א9:] א# אL( א,z( . م0 א[L ,L ١) .=1( א ل0w א ٢) א . ل/ א ع/v]«b א9 0Y ع] א و ض8)/ ٣) א . v) א# w א ٤) א ، )uk א9Y,a (90 א9% و+ א ض8)/ ٥) א . )vpL א9Y,a (U د0{ و . نzL $ אj ً/Y‡ د­x03 אx} ٦) . ق א دאد 7O ،9 0 אx0L א אز Ox د ٧) ز . w אl)/9(/Pt אu: ٨) ٢- الجانب الشعوري الخبرة الذاتية : . ع1 وא x0$ א^Y/ אM$,!]q lm$ א0) ن STfU نVf% ذא fM و،ukf f$uf'،9%f] ž0y19%]x'#0U‹@ZÞbrß .u˜X/ŒOUN3 א,98c7:x] א
 107. 107. ٣- السلوك الظاهر (الخارجي) : ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ fXf ذ و#
 108. 108. אxŠ/ و# א‹Q وא + وא 9]| א#at وא xUn א# א8( אq(Ž$ . ل/ אvY
 109. 109. o א#a] א o f א9f:k وא 9f* א0 א9:f] א# אfL( א سf'e%#/ אq1
 110. 110. bzY8 א ول Y0) # אffL( אff لff/ א عff/eff% ل0(ff' אv ff
 111. 111. אffff/ وא 0ff: و!1ffM ، لff/ אvYff
 112. 112. .98Y
 113. 113. 3 א9:] א ufk אv8f] X ذ نM0)O=1( א9%' وv) א# 9%]a د9:] א# אL( אZÞbrß .!O³83 אx د] א و00$ א Vîâæl^òÊÄe…_±c^ãéʆã¿i Ö]ÌÎç¹]æ^â…‚’¹ğ^ÏÊæl÷^ÃËÞ÷]Ìéß’iàÓμàÓÖ Ù^ÃËÞ÷] Ìéß’jÖ]l^òÊ ض( א%d(1#/ א ١− 9]Y# אŠ* وq א3 .x‹8 .Ow وrNz3 ض( א%d(1Vì„×Ö]Ù^ÃËÞ]I_ . ذ و2z3 ض( א%d(1V ù]Ù^ÃËÞ]Ih .az3 ض( א%d(1V‡]ˆò ÷]æ_‡ˆÏjÖ]Ù^ÃËÞ]It א د%d(1#/ א ٢− S0) و81( א0
 114. 114. 3 د א ./ אq א‡01%Z@Þbrß 0 نuk $ ن8z א .9 ذb z א ن 9O .S وM و* %d(1VÍç¤]Ù^ÃËÞ]I_ .] א م98)% د: و و نt א%d(1Vg–ÇÖ]Ù^ÃËÞ]Ih وu0UP)~ و77%lm‹w אJ א%d(1V…憊Ö]Ù^ÃËÞ]It . x1 א وx.OMe% ل
 115. 115. t א * ض9 RQ א و77%lm‹ אن 0)O%d(1Vሣ]Ù^ÃËÞ]I و´:M$ ع وz!%d(1VíŽâ‚Ö]Ù^ÃËÞ]I{â . ( %$%d(1#/ א ٣− لN*9* א0 א د א .9%(: אq א3 א J†~ËÖ^e…çÎÖ]I_ J눤^e…çÎÖ]Ih JgÞ„Ö^e…çÎÖ]It 9 N%%d(1#/ א ٤− .*¢ א د א Jg£]I_ Jíéâ]†ÓÖ]Ih Jì ÇÖ]It
 116. 116. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ . !))™o אu א0U+ وא r(1 س)• نv¨ ل/ אe%Mµt א ن @ @Z@bèäß@ñ r×@ÙÛˆ@óÜÇ@òÛ†þaë @ @ . :k אk אv'13 א( אj8YRO001% ، ً ¨ א نM0 uk א ,9f]O1ef% زf א ول fyO ،lmf$9fO دא 9f “j لf~ ذא ،f ¨ א نfM0f وאن 0f א .9%
 117. 117. 3 א و9aN3ax09 x א8 .v™Sˆ د א‡0e%+ אv
 118. 118. ( א0: و ذא ،98'dr(/ نM0 vt א .*¢ אv
 119. 119. o אvr
 120. 120. 3 9¶j ل~ ذא ،98'dr(/ نM0 Z א فوائد الانفعالات : x f'+ א نfaef%§O~ و س1 אb x د3 وא 98¥א0•o א[ وא אi א#/Q אŠ(• ١− .(¤ وא Vf و,f
 121. 121. 1%fp( لf/O ، af'f: وfn1j دf אO0f‡ #/ אŠ(• ٢− . )b] אد 0(' א وvU. و 9R*9‹9Y :( U0Y وא .w!vU.V א=/,U و9R*9‹9Yuk א−Z@Þbrß . ل()vU. و9R*9‹9YvpL − א .cM8vU. و9R*9‹9Y ن7t − א . XypvU. و9R*9‹9Y و] − א ]| א´!!/+ ؛ د אxY§Ye%#/ אvY
 122. 122. o א9:] א# א8( א0%] ٣− . 9r א9/ אq א3 א8( م) .0!| אx د وز 9 אy‹e%0%] אTU و ، م0 א,M] א9a دאد 7 ل/ א01%Z@Þbrß 9%, ًNz: א# א8(a#/ אvY
 123. 123. o אxUn א9:k א# א8( א م0˜ ٤− w .!%(: א%( وא R א( وא س1 אb v“m( א 1 אًTYza نM/ و ،uk א#N%!: وe%#! ذא lm$x0%]3 א م0)/ نaZ@Þbrß . vpL א#N%%#! ذא
 124. 124. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ VíéÖ^jÖ]l^ÛŠÖ^eğ^éÖ^ÃËÞ]s•^ßÖ]ˆéÛjè .9š]3 א~uk وא a א( وא 9//+a98] א#Uˆ وא ل3 אy( ١− 0±^Y ،9
 125. 125. m$ א# א א ن/v%N(a9!O( א# אz3 א v%N( ٢− نMyp!ˆ9!O( א9(M1 وא ،U0)/01%00$ אP) א و§L ون $9
 126. 126. m$ א p .i(]UXy *¢ אq( وP( و%ŠO ،#1$( א% א0 9/7(x
 127. 127. #/ א%Š• ٣− .#8} وc و0! . ل/ אzo אq א3 א,=1 א[8 (] ٤− . !%8‹Q98'13 א ص א.!(e(YV א¦89: א# אT א: و نt אy( ٥− PO0,!] و ،M( א[$1 و ، لk א9
 128. 128. *07!O ،x00%9 ¨ א}ªVÙ‚jù]Ù^ÃËÞ÷] . ز± وא א9R א,98 א‡) و ،9'N' و9%] MO+ وא /3 א : ji د^Y،98'}ªVÌéßÃÖ]æ^£]Ù^ÃËÞý] .1'œ88Y´O‡ و ، %
 129. 129. *,‡S0$ 13 אlm$OVÕ]…ý]åçŽi (١ v8] 9yy
 130. 130. א# :Q אaT% ون 7wN אzaV†Ò„jÖ]î×Âì…‚ÏÖ]Í^Õc (٢ . نy( א!: و*0 !/ وaT( و نy( א³83 אuk א SMOe%1U ذ7ax0«13 אlm$OVÜé׊Ö] ÓËjÖ]ØéŞÃiæë†ÓËÖ]çÛ¢] (٣ .Pr)t אza9›% ل/ א^Y ،x0Y وא P0
 131. 131. 9%' وlyO و0)/ دون Ua*¢ אc אª8)i:ð]çãj‰ý]íŠè†ÊÅçÎçÖ] (٤ . #r$ א Jh„ã¹] ÆÕç׊Ö]àÚh憕±c†ËÖ]Å^Ê‚Þ] DQ @ @
 132. 132. ) .9* - ا Q% اA : ( ا .
 133. 133. 2 ا
 134. 134. ه5 ف ا 0 ١) رة ؟ +6 ا e ه 4: .. l+ وا %* وا .+k0 وا .9* ى آ 0Z] ا
 135. 135. ه5 ا A/A6 Q% اA م ا S+0/ ٢) : 4
 136. 136. 62 ا Q !Z / وأ ,
 137. 137. *f .
 138. 138. 2 رات ا +6 ا ٣) أي ن. C#m AB ا ا A/A6 ا Q% وا A ا nV* أ. . .
 139. 139. 9
 140. 140. C ا Q% وا A ./o6 ا Q% وا A ا O5C ب . دوري. 4R .
 141. 141. 9
 142. 142. C ا ./0 ا Q% وا A ث ا A* ت . . Q% اA ء ا - ر ول e+5 ا A1 ا Q
 143. 143. CR Q% اA ة ا d 2 ث . : 4 آ
 144. 144. ٤) . .+C2R5 ا ./#Y ا Q% وا A ت ا 5 ./0 ا Q% وا A ت ا 5 أ- . $529 ا Qq ذات .
 145. 145. 9
 146. 146. C ا Q% وا A وا .UZ .
 147. 147. 9
 148. 148. C ا Q% وا A ب - ا . ./ د0 ا Q% وا A وا .6 ا .
 149. 149. 529J ا Q% وا A ت - ا . ./ ر6c^ ا Q% وا A وا ./ ر6 ا Q% وا A ث - ا . ./#Y ا Q% وا A د 0 ب ا C2 اآ .
 150. 150. 5 4: ٥) . .
 151. 151. ] ا K+# ا9 *- ل، 6#J م ا ف 0 ٦) ل. 6#J ا d:U $2 ا .
 152. 152. 9
 153. 153. C ات ا 0
 154. 154. '2 د ا A: ٧) ل. 6#^ $5C1 ا d#1 ري وا 6 ا d#1 ا
 155. 155. ٨) ت. J6#J ا s
 156. 156. U2 Q ر] ت ا ` د ا A: ٩) ل. 6#J ا O دي إ P $2 ا s ا5 ح ا 0c ١٠ ) ا ن. C# ة ا
 157. 157. : $% ت J6#J ا .
 158. 158. 5 أه O ه0 ١١ ) . .2[5 ا s ا5 ا $% A/A وا s
 159. 159. 6 ل ا 6#J ا O .+025 ا .
 160. 160. +C ر ا uv ا 4 ١٢ ) د : 4
 161. 161. 62 ا Q !Z / وأ ,
 162. 162. *f .
 163. 163. 2 رات ا +6 ا ١٣ ) أي . K .+:U5 ا .
 164. 164. 9
 165. 165. C ات ا 0
 166. 166. '2 ا ة 0c+ ل 6#J ع ا # O ل JA2 J ا 4C/ أ. . K+ ء أ - $% س V/ أن d1/ ل 6#J ا O R*% ب . . .`9 رة U K
 167. 167. # ، وأ K9: ، و K6% دوا Q
 168. 168. A ن C# ا 46/ ـ . 9 . .
 169. 169. 6- A .
 170. 170. 6% اA ن ا R 5
 171. 171. : ن C# ا 46/ د. أي O .. إ .
 172. 172. +C ر ا uv ا 0
 173. 173. YR ا
 174. 174. d02/ # أ J ن إ C#m ت J6#J ا VV* $2 ا AB ا ا k ١٤ ) ر . x را 0+ 0 رة ؟ .. اذآ +6 ا e ه Q s2[ أو n2 ى A . .Y] x29 إ ؟ د x%0U و x
 175. 175. آ $%
 176. 176. 6# ا b- ن ا C# ا yBUZ 0% ا2 ى A أي O ١٥ ) إ : .
 177. 177. 2 ا s ا5 ا $% 46 ذا ١٦ ) . nBJ 0
 178. 178. k 4R x56 O 35R x#! x
 179. 179. ز x5 أ- ا رع . ا $% ك 0
 180. 180. ء u ب أ +C ا y[c x
 181. 181. إ K9 ب - و ن. *2J ا A ا 0Z!2 ح +U ا $% 3{V
 182. 182. 2 ت - ا رع. ا $% ك 0
 183. 183. ء u أ
 184. 184. V 42[ y[c x9 و O x6f ث - . xY/A: ء u أ x ا ء أ ^ ا A: ب أ eR/ ج - ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_
 185. 185. @ @òrÛbrÛa@ñ‡yìÛa الموضوع الأول س *' ا VOE^Šuý]Ìè†Ãi ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ 2 א,x د:3 א#3 א ل8)(' (o אj و+ א9O3 א9) א9 אU . אس t אP“% ن]/¹* א0 א2 א و:k א 3%%#3 د א0 و7e%S دو
 186. 186. () ن+ ،9O3 א# א[] א س]YQ אŠ(• .Ge1c% و#3 אSTU]( א دQ א م)1 ،[)O!] و:k وא * א0 א א0)za+ א‡*+ א9O3 א# אP8]o אj و+ אxk אU س]YQ א ن אTUe1 † ...א M( وא aT( وא א دQ وא S8(/a (fffffofffff א9fffff אfffffx0fffff0% ًfffff% א/8)(fffff] אس) ffffft (א 9fffff]t א ل8)(fffff' אcfffffp% ن . #']YQ אx00% אع /j!~ x0fffff%j!fffffp fffff]) 19fffff''9fffff]Y#fffff% و אس fffffY8fffff' دfffff: u אJfffff% א’ و VêâOE]ç£]å„âæH9%O אس Y J…^’eý]æ_†’fÖ] IM JÄÛŠÖ] IN JÑæ„jÖ]æ_Ñæ„Ö] IO J܎Ö] IP Jë‚×¢]OE^Šuý]æ_‹Û×Ö] −٥ ،2+ س]YQ א ،x ود Š س]YQ א ،x אt س]YQ א ،] א س]YQ (א j א])19't אSTU و ) [Lp س]YQ א JêÒ†£]OE^Šuý] IR Já‡]çjÖ^eOE^Šuý] IS ع|fffffff سfffffff]YQa :9fffffff* א0 א9fffffffp א#fffffff']YQ אvfffffff/:j8fffffff אTfffffffU J† ...א v( وא قUQ س]YQ وא ¬ س]YQ وא
 187. 187. : U و ،Y א و# א* I و0Y0 )81 (zi. س]YQ א9%(M Ù^fÏj‰÷] ì…^nj‰÷]æäéfßjÖ] ØérŠjÖ] íÎ^ŞÖ]Øèç ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ Vì…^Žj‰÷]æ_äéfßjÖ]í×u†ÚIM אو 81(eMx0$ א98'19: دe% نM وאن ،9'yv'1z و81 د: و0 ♣ . س]YQ אp%xz(' א . אس) t (א س]YQ אp%xz(' א و81(9 زN אx0$ אe%(òjnÈÛa)‘
 188. 188. P ♣ Ví銣]l^fjÃÖ]Å]çÞ_ 919: دjz3 א
 189. 189. ن0 س]YI0™MO ؛8)(' وא z3 س]Y¹e/ د+ א0t אU س. ]Y$19:0 אSTU%z3 אx0‹V ذא ،8)('eM و=t אp%xz('eMx0$ א . س]YQ א م0% وz3 س]YQ אb R א0t אz{9)3 א98( א ن אTUe1 .9)3 א98( א‡(]%)!0‹‡(] ن+ ،/0:e%)o א8L א# אT =žž א0RŒ م) ،¦3 א01%] אx س 001% ذن + אv8“
 190. 190. #
 191. 191. א אTUx د ز ول ™}/ ذ א‚9Lq #R . )9)3 א98( אU9:0 אSTU نM(O (]e/ د+ א0t א . p א قt و=t אp%c אTj‡ دo وא ،z3 אx0‹9: د
 192. 192. iT אe
 193. 193. + א0t אU ؟ )% (‡
 194. 194. ) א#8( א%xza#10= و .3! لR א −١ : ن+ . =t אpq وi ذv8]• ٢− .c دא '# אn/c א0 !y
 195. 195. / و ،u]M א#ntc1}=$ א ص)n1 א م0 c8“+ א‘
 196. 196. 1
 197. 197. وز (‡0,z3 אx0‹9: د نM نv¨zi. س]YQ א(M@Z@òÃìzÜß .‡
 198. 198. ) א98( א%) و9)3 א98( @א em( و ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ .zb قO د: ً% وא د א¨iT אxz(' א و81( א, ق אU قO د: $X/ŒO אً، 0Y وא ً א:V } ، אم :9r/ وز ًN)}0,V و ذא . + אe%# א:x$%9O v¨b/ ز אb ق $e(YM ،b/ ز אb و قO د: س]Y¹e/ د+ א0t אV/a!/+ ،9 א98( אz{# א:$ א ن אTUe1 . b/ ز אb uN(* א VÙ^fÏj‰÷]í×u†ÚIN ع/xR, نMz3 א אTU و ،z3 א ل8)(' ]t א ل8)(' אp%!O م)o אxk אU uN(* 9 א ع/q(˜^Y ، )† .א .. 9%‹ و9ra و9M/M و9r7O (9 אb .z3 א ع/ . )8)(]3 א (e]! ص* ل8)(' אp% ن]/Q א אس Y9'YM0:Z@òÃìzÜß ،] אv
 199. 199. א1!O ،G8)(' وא 91# אz39 (' א,l
 200. 200. m(v
 201. 201. %9!/:àÂì…^fÂØfÏjŠ¹] .† ...א $ אv
 202. 202. وא ،i
 203. 203. 8 אv
 204. 204. وא VíÎ^ŞÖ]Øèç í×u†ÚIO )† א .. 9%‹ و9ra و9M/M و9r7OV/ac א' (z3 א9 “y( ل8)(' אp%!O م) (]M ،9ra9 !a# א‹xR,.o א98
 205. 205. א9 אU9 א* ع/j .!( א;
 206. 206. א ز!| وא —3 א VOE^ŠudÒ¹]»ì‚è‚¢]l]…^ý]ØérŠií×u†ÚIP [$1O ،9't صk אv
 207. 207. אP“%—3 אj9rM א9 !M א# א‹Q א)/(xk אSTU, . س]YŒa# א‹Q אSTU] و ،—3 א, س]YQ א% لš]3 אc7| א
 208. 208. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ V…^’eý]íé×ÛÂÙø}àÚOE^Šuý]íé×ÛÂØu]†Úx•çèÙ^nÚ . ًNzlm‹ M وz و81 د:
 209. 209. Q א9%08 • lm$ א אTUxR ل8)(' b א9M8$
 210. 210. (3 א i
 211. 211. 8 אv
 212. 212. א i
 213. 213. 8 א ل8)(' אp% م)} • .9r7O9r 9 “9šUe% T*.o א98
 214. 214. א9 אU9 א*ª ع/j9 אSTUy( i
 215. 215. 8 אv
 216. 216. א م)} • .9ra9r !a# א‹xR —3 א,
 217. 217. Q א9)1[$1 و81j‡ د­ ،—3 אj# א‹Q אSTU)1 v
 218. 218. א אTU م)} • .i
 219. 219. س]YŒa# א‹Q אSTU](} • j! د%Œ م)—3 אM و ،w) و,9M8$ אe%lm$ אxR نMx د%Z@òÃìzÜß .9%lm$ א‡iT א8 א א . =t אp%xz(' وא 81(eMx0$ א98'19: دe% نMi ،v'1z و81 د: ١) و . 9 אb ع/xR,z3 א و813 א9't صk א ل8)(' אp%8)(] نv¨ ٢) # א‹Q אU و ،9W א—3 א9Lj!¯J و ،z3 א9 “ ل8)(' אp% ل™ نv¨ ٣) . 9rM א9r !M א م)(O ، س]YQ 9Rk א9)13 א[$1( ،—3 אj9rM א9r !M א# א‹Q א
 220. 220. نv¨ ٤) . س]YŒa# א‹Q אSTU]( 9)13 אSTU
 221. 221. الموضوع الثاني +,' ا ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ .# אz98]1 ‘‹3 א وJ א وx
 222. 222. 3 א و0 م)S8(/ א Vå^fjÞ÷]Ìè†Ãi SaT و ،OM( א و ،r دא و ،a א د و ،(nYN3 אدא 0(' א ،bc‹,S7a و$ א:U : U אع /9}N}j} و0Yw8' و אz س'e%S8(/ א])M Vêñ^Ï×jÖ]ëçËÃÖ]å^fjÞ÷]IM c$ א ن د א אً0!: ج(™S8(/ א ع1 א אTU و ، و د، א8™c‹jS8(/ אU .88$ و د א8(1iT א .9p91jS8(/Q א:@Þbrß Vë]…ý]å^fjÞý]IN v8] X وذ ؛w אT: و­ c‹e% 7aJ אe% ]/ 8: د א O ول ™iT א S8(/ א U . د א8a0!: لT jS8(/ א ع1 א אTU ج(™ و ، ًNz د א8)(] ع 3 א אTU ط8 א . س0 א אT! [8 نy(Q א,Y± ن+ ،8™ س دj8(1 نpv א@Z@Þbrß VDë…^fqý]E놊ÏÖ]å^fjÞý]IO .S دون S8(/ وא S(* אe% د אŠO ، د אe%]/z3 אO ضiT אS8(/ אU . † א ...... ´:3 א0% א#
 223. 223. و ،‡ / א#
 224. 224. S8(/ אZ@Þbrß :Ub(šOj1U8(/ אwTˆ# אz3 א¦ ˆo א א אq1
 225. 225. M• ) 9 אT א9* א0 א א وא 9% 3 א9:k א א א (
 226. 226. Vê×è^ÚØÚ]çÃÖ]å„â°eàÚæ، ذא z3
 227. 227. (o א א אU jz3 א אTUx
 228. 228. ط$ ،qp אz3 אzaS8(/ אwT¨‡) אz3OV n¹]傍IM ) x ذ1 א‘r وא وא ،9 א# אR+ وא 9U א7 אc א +a ( .‡
 229. 229. ) א98( א‡(] M$ ً% نa ذא M ،¦m13 א#
 230. 230. אzav אS8(/ אwT¨3 א3 א#RZÞbrß .wN אS8(/ אV($/ŒO ،O³8 . S8(/ אwT¨ ، و9 دون SzaM(iT אz3OV n¹]…]†ÓiIN .!/N%
 231. 231. 01%9 ون 0 # אz3 א אM نN%Q א ل:% אZ@Þbrß . V z אz3 אzaS8(/ אwT¨ ،Y و0‹L(iT אz3OV n¹] ÇiIO x*Q א ! : ) مU .8/% 9(Ž#R xŠ1 i د א 9z0YT3 א) 01% Z@Þbrß ... ن¢ א/c: ن: 1“ א3 א . u•q* ل)XT ،S8(/ אwT¨q(m3 אz3OV n¹]Íøj}]IP .981:+ א مNO+ א0Y א0U$U و א: אS8(/ א9 א9L 9¯wTˆZ@Þbrß . a] אz3 אzaS8(/ אwT¨y(3 אz3OV n¹]íÒ†uIQ .9( z א
 232. 232. אS8(/¹ ً T: T:za9ay(3 א
 233. 233. אZ@Þbrß .t אLRz3 אpOS8(/ אwT¨8M אz3OV n¹]ÜruIR . 08 א* א0 אz3 אpOS8(/ אwT¨v) אUn אz3OV n¹]Ä•çÚIS .9* א0 א#y
 234. 234. אS8(/¹ ً T:zax0| א,x*+ وא j و+ אb(y
 235. 235. א:Þbrß Vê×è^ÚØÚ]çÃÖ]å„âàÚæ،# אz8(1iT אlm$ P(o א א אU Víèç–ÃÖ]l^q^£]æíÛã¹]ÄÊ]æ‚Ö]IM ¨ لp אO دא نa ،xza م א9yr אjr| אlm$ א8(1 ن8 אO .00!( وא k אq א3 ً!8(1 ن]/Q א¨c)8 אvY ًp و ،00:UMS8(/ א9Y,8YR ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_
 236. 236. V â„Ö]öéãjÖ]æ_gâ`jÖ]IN ،!“0
 237. 237. #Ri+9']t אx00‹ نM!1M ،0% א#R!n 0 9r1 א م+O . 78k א ق] ™ ن| א .c/ אe%c אy
 238. 238. א,w א] א‡ ن$ אlm$ אXTa VÙçé¹]IO 0Y+ x'+ א x ز 01% NzO ، Gv]Y 0Y א א z3 א ž !U8(/ 9: د, אد O+ אq( b] 9: و7 אL$11 ،¥א,9 و3 א ل“+ אv 8(1 א ن0±9( א#N¥א . !!! ؟ د)/O0'a :f L$1x د%!O وج 7 א ،9)/+ א ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ Vå^fjÞ÷]kjŽiÌè†Ãi ، 8(13 אR+ א א%S د و ، د אS8(/ אwT:00:z!O ول ™xUU אTU و ،U8(/ אV(‹iT אz3 אe%vL(7aJ وא 0!| א073 א لT د א ول ™9t אSTUeO و .c*+ אxza و( وא v( אj‡ د0!| א .V($(U8(/ א نŒO جk א9%c Vr: و ،xa אT3 א,U8(/ א7aiT אv אZ@Þbrß Vå^fjÞý]kjŽiØÚ]ç ). 9% 9:* א% و 9* دא 9 ذא א% ( :j])1 (أ) العوامل الجسمية و9Y א א م0% و م، 1 אw א وא ،9TL( אc' و ق، UQ وא ،v( אZ@Ýrß .† م...א (' א ،U8(/ אV($(( و ،#(($3 א9 و)e% د אx0 qp א אST!O .!%vL و ،#(($3 אSTG‡0
 239. 239. ذא (ب) العوامل النفسية ‡*. UT א لL$/ א و ، م(U א م0% و ،z3 אj3 א م0%@Z@Ýrß . † א ... 9n) א مNY,u א'Q א ،S8(/ א ع .U8(/ אV($(( و ،#(($3 א9 و)e% د אx0 qp א אST!O
 240. 240. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ (أ) العوامل البيئية الاجتماعية # N אw א وא ،9r א#NM$3 وא ،93 א#
 241. 241. א:Ýrß .† ...א 9%(: א .U8(/ אV($(( و ،#(($3 א9 و)e% د אx0 qp א אST!O (ب) العوامل البيئية المادية 9: د ع وא ،9 “ א ع وא ،9| א אل Y+ אc' و ،xc Q אc':Ýrß .† ...א c p وא ،! © وא x אt א .U8(/ אV($(( و ،#(($3 א9 و)e% د אx0 qp א אST!O æ†ŽÖ] â„Ö] Y, د א‘8
 242. 242. O ، د א‹x e%bz!O ذy(]9YU .Yx8N א ¦ q˜,v8] א نM0 !O ،9* وv א%(]3 אUT א ود ‹ ن 7 $ وא ،l)1 $ אj8Y
 243. 243. ‡ د0 و ،9' א0 א,Uz وwN א .]/ZNR% í×ËÇÖ] .8(1 و א א, د:c‹% د א!OL9YU .S8(/ א7a,0!| א073 א لT8 9L אe%vL( אM و çãŠÖ] . د:S8(/ א ع ن.a و ، مS8(/ א م0%9YU M] א98]/,´: ط8G د א ض :z ،9
 244. 244. *9 ذא א%j!] א: . ًNz م0 א, وcQ 8‹!]O ، ًN“ وم 0x %9 89Y,U] אlm$ א نM . ول 7 و(}x7: وxJOUT אv
 245. 245. q /i ، م1 א
 246. 246. 9]Y#1]'Y و1' א U אTU ن+ (cp 9 وe%c دא ' . ) א دQ אU אTU (و XXr 0R .9]t א# .% א7a و$ אx , .e1G و' א«!8)(]o ذא ŒO ، س) ]Y% אT!O (9 אT z• و سJ אن Y/e%9 د :áùOE^Šuý]íé×ÛÂî za+ א# م) ن) . אع 0 Q وא m( وא ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] „7 אR א ن9:09* א0( . א دQ אj .I א0Y [™ و ،!: א læ الموضوع الثالث دراك ' ا VÕ]…ý]Ìè†Ãi 1' Y1)1e%9 ود e1!O/9 '#a!/e%!a0X/O،X e 0R0Y א!'Z1 9š1!9 Nz!/e #!813 א8)(]o א=t אcp%+9 و+ א9 ¨ وbze%=t אcp% ط$/7a o א# אz3 א] و! GN* د א م) 9 T| א/ א12 و ،P א,¡V! 9 ود e1(% ذא و ، )S8(/ א9% אTU نŒO ( . ) א دQ א אTU نŒO ÛÂî×ÂÌÎçjèğ]‚éÏÃi†nÒù]íé×ÏÃÖ]l^ ) א(] ، אس t !8)(]/o א9]t א# و ،0( وא ،y( وא ،M( وא ،( وא ، א د VàÓ{{{ÖDÕ]…ý]Kå^fjÞý]KOE^Šuý]E° 0(#%U ،¦8 א!p %b
 247. 247. 1 jS8(/ אj س]YQ א ل)(/ א9%' : xcM ( אe% د א0%]o א ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ 9O9)%%U @ @Z@Þbrß@@ e% ن¢ א9'X(R و ذא e%!a0 ، س) ]YQ א 9 (' אVçâOE^Šuý] 7aiT אVçâå^fjÞý]æ )9%VçâÕ]…ý]æ V!: وא X/ א˜ )OX']Y#7a ŒO (XYe% אً* Ö]é×ÛÃÖ]pæ‚vÊ #3 א لN* Qa אً0) eˆééÛjÖ]àÚÜƆÖ^e 1!/e1 אTU I ( دM!1 U9%] אSTU و I
 248. 248. س. C: ا .
 249. 249. 5 ف 0 ١) )؟ . ر ا .+26 / ا .+26 : (ا 4 م آ ل Y5 0C% ٢) ى ؟ UV ا .+26 . ب. ا .V5 ا .+26 : أ. ا 4 آ
 250. 250. ٣) ؟ .2[5 ا .
 251. 251. C* ت ا
 252. 252. 56 د ا A: ٤) : 4
 253. 253. 62 ا Q !Z / وأ ,
 254. 254. *f .
 255. 255. 2 رات ا +6 ا ٥) أي . (..........) K+C .
 256. 256. %06 .
 257. 257. 5 س C: ا .
 258. 258. 5 A6 أ. . (..........) . اع ا # أ .% آ Q ي 0+ ا ~5 ا 462/ ب . ي. (..........) 0+ ا ~5 ا O إ .
 259. 259. B
 260. 260. 5
 261. 261. R ا .
 262. 262. 0R رات ا c ل ا f ر و % دراك ا .
 263. 263. 5 أ A+ ـ . 9 س؟ C: ا .
 264. 264. 56 .+C . ا 4/* .:0 ل و +V2 J ا .:0 4 آ
 265. 265. رن ٦) س؟ C: ا .
 266. 266. 5 وط 0c ح 0c ٧) ا : .
 267. 267. 2 ت ا %0U2 ت وا
 268. 268. آC ا $% x/ رأ ٨) . d[ ا د 6 4 ذ $%
 269. 269. 62C K
 270. 270. # أذ s
 271. 271. {2 م V/ y[c أ. ارع ا $% ت ^* ء ا u أ D G ل^Z .+ZU ا $#k] ض ا 06 اد 0%] ا 6 م
 272. 272. ب . . .C
 273. 273. B0 ا ر. AU5 ا .1 .
 274. 274. C5c رة {# ي A0/ y[c ـ . 9 ل؟ Y5 x ذ $%
 275. 275. 62C +2#J م ا ح 0c ٩) ا ي؟ 0CV ا +2#J رادي وا ا +2#J : ا 4 آ
 276. 276. ١٠ ) ؟ +2#J ا 32 $2 ا .
 277. 277. 9 ر[ ا 4 ا6 وا .
 278. 278. اe ا 4 ا6 ا
 279. 279. رن ١١ ) : 4
 280. 280. 62 ا Q !Z / وأ ,
 281. 281. *f .
 282. 282. 2 رات ا +6 ا ١٢ ) أي ات. 0
 283. 283. Y5 .+C 02 ا .55 +2#J م ا V/ أ. .
 284. 284. 6 0
 285. 285. Y O +2#J ا
 286. 286. آ0 $% 0uP $2 ا .
 287. 287. اe ا 4 ا6 ا ار 0R و 0
 288. 288. Y5 ة ا Ac A6 ب . ؟ .f[ ا x
 289. 289. : $% +2#J ع ا -5 x2 درا دة 2 J ا xR5/ s
 290. 290. آ ,- ١٣ ) و ل ؟ Y5 x ذ $%
 291. 291. 62C دراك ف ا 0 ١٤ ) ل ؟ Y5 x ذ $%
 292. 292. 62C $ دراآ ض ا 5' ف ا 0 ١٥ ) : 4
 293. 293. 62 ا Q !Z / وأ ,
 294. 294. *f .
 295. 295. 2 رات ا +6 ا ١٦ ) أي س. (..........) C: ا .
 296. 296. 5 O ن 2/ دراك وا +2#J ا 4 وث آ A: أ. . (..........) o6 .U و .V2C ت
 297. 297. 5 دراك وا +2#J س وا C: ا A6/ ب . : 4 آ
 298. 298. ١٧ ) . 4/ و!2 ا .:0 و $C* ا
 299. 299. {2 ا .:0 أ. .
 300. 300. - وأر 4Rc O إ
 301. 301. {2 ن ا # و .
 302. 302. R ا .'
 303. 303. U ن ا # ب . ق. ^k ن ا # ق و
 304. 304. C ن ا # ـ . 9 4 دراك. د ا .
 305. 305. 5 $% 0uP $2 ا 4 ا6 ا $V6 وا $C اب ا 0-J وا .
 306. 306. C ا .*U ا A6 ١٨ ) رة ؟ +6 ا e ه .*f O دراك ؟ ا $% ة 0uP5 ا 4 ا6 د ا A: ١٩ ) ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_
 307. 307. .u^u 0
 308. 308. [ ء ..
 309. 309. cƒ إدراآ .
 310. 310. آ O 0
 311. 311. + آ 0
 312. 312. u! ، .
 313. 313. ذا .
 314. 314. U[c .
 315. 315. C# 4 ا A9 ٢٠ ) ؟ 4
 316. 316. U2 :0c وا 4 ا6 ا e ه ل ؟ Y5
 317. 317. 62C ة 0 اآ e ف ا 0 ٢١ ) ل ؟ Y5
 318. 318. 62C 0 آe2 ف ا 0 ٢٢ ) رة ؟ +6 ا e ه 4: ن .. C# ة ا
 319. 319. : $% ة 0
 320. 320. + آ .
 321. 321. 5 ة أه 0 اآ e ٢٣ ) ة ؟ 0 اآ e ا 45 4: ا0 4
 322. 322. U2 ح 0c ٢٤ ) أ ى؟ A5 ة ا 0
 323. 323. U ة 0 اآ e وا .
 324. 324. C* ة ا 0 اآ e ا
 325. 325. رن ٢٥ ) ى؟ A5 ا ./q ة 0 اآ e ى وا A5 ة ا 0
 326. 326. U ة 0 اآ e ا 4 آ
 327. 327. ٢٦ ) ؟ ه0 آe اد 05 ت ا -5 .+05 ة ا 0 اآ e ا
 328. 328. C* 4 ا 4: ٢٧ ) ة؟ 0 اآ e ا
 329. 329. C* O AC $2 وا .
 330. 330. 529J ا .`
 331. 331. + ا 4 ا و .
 332. 332. U[ ا 4 ا6 ا
 333. 333. رن ٢٨ ) : 4
 334. 334. 62 ا Q !Z / وأ ,
 335. 335. *f .
 336. 336. 2 رات ا +6 ا ٢٩ ) أي دراك. (..........) ا .
 337. 337. 56 ى A5 ة ا 0
 338. 338. U ة 0 اآ e ا S+0 أ. س. (..........) C: ا .
 339. 339. 56 ى A5 ا ./q ة 0 اآ e ا S+0 ب - ن؟
 340. 340. C ا O دي إ P $2 ا 4 ا6 ا .
 341. 341. *
 342. 342. - .Y! ح 0c ٣٠ ) أ (٣١ ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_

×