Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thanh toan, nho thu, chiet khau, cam co Sec va Hoi phieu

11,239 views

Published on

Published in: Education

Thanh toan, nho thu, chiet khau, cam co Sec va Hoi phieu

 1. 1. THANH TOÁN, NHỜ THU, CHIẾT KHẤU, CẦM CỐ SÉC VÀ HỐI PHIẾU
 2. 2. THÀNH VIÊN <ul><li>Văn Thị Thùy Trang </li></ul><ul><li>Võ Thị Đăng Hà </li></ul><ul><li>Trần Thị Ngọc Sa </li></ul><ul><li>Phan Thị Diệu Hoa </li></ul><ul><li>Nguyễn Thái Hiền </li></ul><ul><li>Nguyễn Huỳnh Gia Phúc </li></ul><ul><li>Mai Hiếu Hạnh </li></ul><ul><li>Bùi Minh Hải </li></ul>
 3. 3. Mục lục Thanh toán Nhờ thu Chiết khấu Cầm cố 2 4 1 3 3
 4. 4. 1. Thanh toán <ul><li>Séc (Cheque): Séc trả tiền vào tài khoản và séc trả tiền mặt </li></ul><ul><ul><ul><li>Do người ký phát lập </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ra lệnh cho người bị ký phát là ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trích một số tiền nhất định từ tài khoản của mình để thanh toán cho người thụ hưởng </li></ul></ul></ul>
 5. 5. 1. Thanh toán (tt) <ul><ul><ul><li>&quot;Người ký phát&quot; là người lập và ký tên trên séc để ra lệnh cho người thực hiện thanh toán thay mặt mình trả số tiền ghi trên séc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;Người được trả tiền&quot; là người mà người ký phát chỉ định có quyền hưởng hoặc chuyển nhượng quyền hưởng đối với số tiền ghi trên tờ séc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;Người thụ hưởng&quot; là người cầm tờ séc mà tờ séc đó: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Có ghi tên người được trả tiền là chính mình; hoặc </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Không ghi tên người được trả tiền hoặc ghi cụm từ &quot;Trả cho người cầm séc&quot;; hoặc </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Đã được chuyển nhượng bằng ký hậu cho mình thông qua dãy chữ ký chuyển nhượng liên tục. </li></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. 1. Thanh toán (tt) <ul><ul><ul><li>&quot;Người thực hiện thanh toán&quot; là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi người ký phát được sử dụng Tài khoản thanh toán với một khoản tiền để ký phát séc theo thoả thuận giữa người ký phát với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đó. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. 1. Thanh toán (tt) <ul><ul><ul><li>Người thụ hưởng, (hoặc đại diện hợp pháp của người này) xuất trình Séc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký phát (trừ TH bất khả kháng hoặc sự kiện khách quan) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tại Địa điểm thanh toán ghi trên Sec </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hoặc tại Trung tâm thanh toán bù trừ séc nếu được thanh toán qua Trung tâm này </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Có thể xuất trình séc để thanh toán theo hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Người bị ký phát thanh toán cho người thụ hưởng người bị ký phát có trách nhiệm thanh toán trong ngày xuất trình hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu người ký phát có đủ tiền trên tài khoản để thanh toán </li></ul></ul></ul>
 8. 8. 1. Thanh toán (tt) <ul><ul><ul><li>Xuất trình trước thời hạn ký phát ghi trên Séc: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Việc thanh toán chỉ được thực hiện kể từ ngày ký phát ghi trên séc. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xuất trình sau thời hạn xuất trình để thanh toán ghi trên Séc: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Chưa quá sáu tháng kể từ ngày ký phát thì người bị ký phát khi đủ đk: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>vẫn có thể thanh toán nếu người bị ký phát không nhận được thông báo đình chỉ thanh toán đối với séc đó </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>người ký phát có đủ tiền trên tài khoản để thanh toán. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sau sáu tháng, kể từ ngày ký phát ghi trên séc: chấm dứt thanh toán. </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. 1.Thanh toán (tt) <ul><ul><ul><li>Tài khoản người ký phát không đủ tiền để thanh toán: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>nếu người thụ hưởng yêu cầu được thanh toán một phần số tiền ghi trên séc thì người bị ký phát có nghĩa vụ thanh toán theo yêu cầu của người thụ hưởng trong phạm vi khoản tiền mà người ký phát hiện có và được sử dụng để thanh toán séc. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Khi thanh toán một phần số tiền ghi trên séc </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>người bị ký phát phải ghi rõ số tiền đã được thanh toán trên séc và trả lại séc cho người thụ hưởng hoặc người được người thụ hưởng ủy quyền. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Người thụ hưởng hoặc người được người thụ hưởng ủy quyền phải lập văn bản biên nhận về việc thanh toán đó và giao cho người bị ký phát </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. 1.Thanh toán (tt) <ul><ul><ul><li>TH séc đã được chuyển nhượng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>người bị ký phát phải kiểm tra để bảo đảm tính liên tục của dãy chữ ký chuyển nhượng </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Đủ điều kiện thì thanh toán. </li></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. 1. Thanh toán (tt) <ul><ul><ul><li>Đình chỉ thanh toán séc </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Người ký phát có quyền yêu cầu đình chỉ thanh toán séc mà mình đã ký phát </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>phải thông báo bằng văn bản cho người bị ký phát yêu cầu đình chỉ thanh toán séc khi séc này được xuất trình yêu cầu thanh toán. Thông báo đình chỉ thanh toán chỉ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký phát séc. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Người ký phát có nghĩa vụ thanh toán số tiền ghi trên séc sau khi séc bị người bị ký phát từ chối thanh toán theo thông báo đình chỉ thanh toán của mình </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. 1. Thanh toán (tt) <ul><ul><ul><li>Từ chối thanh toán séc </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hết thời hạn quy định, người thụ hưởng chưa nhận được đủ số tiền ghi trên séc. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Người bị ký phát, Trung tâm thanh toán bù trừ séc phải lập giấy xác nhận từ chối thanh toán, ghi rõ số séc, số tiền từ chối, lý do từ chối, ngày tháng xuất trình, tên, địa chỉ của người ký phát séc, ký tên và giao cho người xuất trình séc. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Truy đòi séc do không được thanh toán </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Người thụ hưởng yêu cầu truy đòi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Phải thông báo bằng văn bản </li></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. 1. Thanh toán (tt) <ul><li>Hối phiếu (Bill of Exchange): </li></ul><ul><ul><li>Hối phiếu đòi nợ: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Do người ký phát lập </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Người bị ký phát phải thanh toán cho người hưởng lợi quy định trong hối phiếu,hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thời hạn thanh toán (Điều 42 Luật các công cụ chuyển nhượng) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xuất trình Hối phiếu đòi nợ để được chấp nhận hoặc để được thanh toán. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. 1. Thanh toán (tt) <ul><ul><ul><li>Người bị ký phát phải thanh toán hoặc từ chối thanh toán HP đòi nợ cho người thụ hưởng trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được hối phiếu đòi nợ hoặc người bị ký phát xác nhận đã nhận được hối phiếu đòi nợ (TH gửi bằng bảo đảm qua Bưu điện) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Khi hối phiếu đòi nợ đã được thanh toán toàn bộ, người thụ hưởng phải ký, chuyển giao hối phiếu đòi nợ, tờ phụ đính kèm cho người đã thanh toán. </li></ul></ul></ul>
 15. 15. 1. Thanh toán (tt) <ul><ul><ul><li>Người bị ký phát từ chối thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Người thụ hưởng có quyền truy đòi ngay số tiền chưa được thanh toán đối với người chuyển nhượng trước mình, người ký phát và người bảo lãnh (nếu có) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thanh toán HP đòi nợ hoàn tất : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Người ký phát, người bị ký phát, người chấp nhận đã thanh toán toàn bộ số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ cho người thụ hưởng; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Người chấp nhận trở thành người thụ hưởng của hối phiếu đòi nợ vào ngày đến hạn thanh toán hoặc sau ngày đó; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Người thụ hưởng huỷ bỏ hối phiếu đòi nợ hoặc từ bỏ quyền đối với hối phiếu đòi nợ khi việc huỷ bỏ hoặc từ bỏ này được ghi rõ trên hối phiếu đòi nợ bằng cụm từ “huỷ bỏ”, “từ bỏ” hoặc cụm từ khác có ý nghĩa tương tự, ngày huỷ bỏ, từ bỏ và chữ ký của người thụ hưởng. </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. 1. Thanh toán (tt) <ul><ul><li>Thanh toán trước hạn </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Người bị ký phát thanh toán hối phiếu đòi nợ trước khi đến hạn thanh toán theo yêu cầu của người thụ hưởng phải chịu mọi thiệt hại phát sinh do thanh toán trước hạn. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HP đòi nợ không được chấp nhận hoặc không được thanh toán: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Người thụ hưởng được quyền truy đòi (Giống như Séc) </li></ul></ul></ul></ul>
 17. 17. 1. Thanh toán <ul><ul><li>Hối phiếu nhận nợ: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Là giấy tờ có giá do người phát hành lập </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thủ tục thanh toán:giống HP đòi nợ </li></ul></ul></ul>
 18. 18. 2. Nhờ thu <ul><li>Là phương thức thanh toán mà nhà xuất khẩu: </li></ul><ul><ul><ul><li>Sau khi giao hàng hay cung cấp dịch vụ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nhờ thu hộ tiền nhà nhập khẩu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trên cơ sở hối phiếu và chứng từ hàng hoá liên quan (nếu có). </li></ul></ul></ul>
 19. 19. 2. Nhờ thu (tt) <ul><ul><li>Hối phiếu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nhờ thu trơn (Clean collection): </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bên bán giao hàng </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gửi chứng từ trực tiếp cho bên mua để nhận hàng </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bên bán lập hối phiếu (HP) gửi ngân hàng nhờ thu hộ tiền bên mua dựa trên HP. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary collection): </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bên bán giao hàng cho bên mua. Sau đó lập HP và chứng từ gởi ngân hàng nhờ thu hộ tiền bên mua </li></ul></ul></ul></ul>
 20. 20. 2. Nhờ thu (tt) <ul><ul><ul><ul><li>Nhờ thu trả tiền đổi chứng từ (Documentary against payment – D/P): dùng trong trường hợp mua – bán trả tiền ngay thì ngân hàng mới trao chứng từ. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nhờ thu chấp nhận trả tiền đổi chứng từ (Documentary against acceptance – D/A): dùng trong trường hợp mua – bán có kỳ hạn hay mua – bán chịu, khi người mua chấp nhận thanh toán HP thì ngân hàng mới trao chứng từ. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Séc: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Người thụ hưởng séc có thể chuyển giao séc để nhờ thu thông qua việc ký chuyển nhượng và chuyển giao séc cho người thu hộ. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Người thu hộ được quyền quyết định việc chi trả ngay hoặc chi trả sau khi có kết quả thanh toán của tờ séc từ người bị ký phát, trên cơ sở tự chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của tờ séc và khả năng truy đòi số tiền trên séc trong trường hợp séc không được thanh toán. </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Nhờ thu (tt) <ul><ul><ul><li>Người thu hộ là ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác được phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm dịch vụ thu hộ. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Người thu hộ chỉ thay mặt cho người chuyển giao để xuất trình séc </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nhận số tiền ghi trên séc </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chuyển giao séc cho người thu hộ khác nhờ thu séc </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Truy đòi số tiền ghi trên séc đối với người ký phát và người chuyển giao séc nếu người thu hộ đã thanh toán trước số tiền ghi trên séc cho người thụ hưởng và séc được nhờ thu bị người bị ký phát từ chối thanh toán. </li></ul></ul></ul>
 22. 22. 3. Chiết khấu <ul><li>Chiết khấu (Discount): </li></ul><ul><ul><ul><li>Chiết khấu CCCN là việc Ngân hàng, TCTD mua CCCN từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tái chiết khấu CCCN là việc tổ chức tín dụng mua lại công cụ chuyển nhượng đã được tổ chức tín dụng khác chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Điều kiện được nhận chiết khấu, tái chiết khấu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Được phát hành hợp pháp; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thuộc quyền thụ hưởng hợp pháp của khách hàng; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trên Séc, HP không ghi cụm từ “Không được chuyển nhượng”, “Cấm chuyển nhượng”, “Không trả theo lệnh” hoặc cụm từ khác có ý nghĩa tương tự; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Còn thời hạn thanh toán. </li></ul></ul></ul>
 23. 23. 3. Chiết khấu (tt) <ul><ul><li>Chiết khấu, tái chiết khấu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toàn bộ thời hạn còn lại của CCCN là việc tổ chức tín dụng mua hẳn CCCN theo giá chiết khấu, tái chiết khấu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>  C ó thời hạn là việc tổ chức tín dụng mua công cụ chuyển nhượng theo thời hạn và giá chiết khấu, tái chiết khấu có kèm theo cam kết của khách hàng về việc mua lại công cụ chuyển nhượng đó vào ngày đáo hạn chiết khấu, tái chiết khấu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TCTD có quyền truy đòi đối với khách hàng và những người có liên quan về số tiền không được thanh toán đối với công cụ chuyển nhượng, tiền lãi trên số tiền chậm trả kể từ ngày công cụ chuyển nhượng đến hạn thanh toán, chi phí truy đòi và các chi phí hợp lý khác theo quy định của Luật Các công cụ chuyển nhượng, quy định của pháp luật có liên quan và thoả thuận của các bên. </li></ul></ul></ul>
 24. 24. 3. Chiết khấu (tt) <ul><ul><li>Hối phiếu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>người hưởng lợi hối phiếu xuất trình hối phiếu chưa đến hạn trả tiền </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cho Ngân hàng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Để lấy tiền ngay với giá thấp hơn trên HP (giá chiết khấu) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Người hưởng lợi ký hậu để chuyển nhượng HP cho Ngân hàng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chênh lệch giữa số tiền ghi trên HP với số tiền mà Ngân hàng bỏ ra mua HP là lợi tức chiết khấu. </li></ul></ul></ul>
 25. 25. 3. Chiết khấu (tt) <ul><ul><li>Séc: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Người thụ hưởng Séc và có nhu cầu chiết khấu Séc xuất trình Séc còn thời hạn thanh toán </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cho Ngân hàng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Để lấy tiền ngay với giá chiết khấu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Người hưởng lợi ký hậu để chuyển nhượng Séc cho Ngân hàng </li></ul></ul></ul>
 26. 26. 4. Cầm cố <ul><ul><li>Hối phiếu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Người thụ hưởng có quyền cầm cố hối phiếu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Người cầm cố hối phiếu phải chuyển giao hối phiếu cho người nhận cầm cố </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thoả thuận về cầm cố hối phiếu phải được lập thành văn bản. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Séc: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Luật ko có quy định về TH cầm cố Séc. Do tính chất của Séc nên có thể thực hiện chuyển nhượng Séc, trao cho người thụ hưởng cầm giữ, người thu hộ hoặc chiết khấu tại Ngân hàng hoặc TCTD (cầm cố séc ko phổ biến). Thủ tục cầm cố theo quy định chung của BLDS. </li></ul></ul></ul>
 27. 27. Trao đổi <ul><li>Cty A kí kết hợp đồng mua bán quốc tế với cty Z, cty Z đồng ý thanh toán cho cty A bằng hối phiếu. Đây là loại hối phiếu có thể kí hậu chuyển nhượng được. Cty A kí hậu chuyển nhượng cho cty B, B kí hậu chuyển nhượng cho C, C kí hậu cho D...tới ông Y là người được kí hậu chuyển nhượng cuối cùng. Đến hạn thanh toán, ông Y mang hối phiếu tới đòi tiền Cty Z. Cty Z đã từ chối thanh toán cho ông Y với lý do cty A đã giao hàng không đúng với hợp đồng đã kí với Z. Ông Y chỉ biết mỗi ông X là người kí hậu cho ông Y. Theo các bạn: Công ty Z đúng không? Vì sao? </li></ul>
 28. 28. Chân thành cảm ơn!

×