Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pagsulat

40,600 views

Published on

Pagsulat

 1. 1. Filipino I
 2. 2. Ang pagsusulat ay isang paglalarawan ngwika sa tekstuwal na tagapamagitan sapamamagitan ng paggamit ng isangpangkat ng mga tanda o sagisag (kilalabilang sistema ng pagsusulat). Iniiba itosa larawang-guhit, katulad ng mgalarawang-guhit sa yungib at pinta, at angpagtatala ng wika sa pamamagitan nghindi-tekstuwal na tagapamagitankatulad ng magnetikong teyp na awdyo.
 3. 3. Ang pagsusulat ay maaaring nagsimulabilang isang kinahinatnan ngpagpapalaganap na pampulitika ngsinaunang mga kultura, na nangailanganng maaasahang pamamaraan ngpagpapakalat ng kabatiran oimpormasyon, pagpapanatili ng mgakuwentang pampananalapi,pagpapanatili ng mga pangkasaysayangmga pagtatala, at kahalintulad na mgagawain. Noong bandang ika-4 na milenyoBK, ang kasalimuotan ng kalakalan atpangangasiwa sa Mesopotamia ay humigitpa at lumampas sa memorya o alaala ngtao, at ang pagsusulat ay naging isangmas maaasahan o masasalalayang
 4. 4. Sa kapwa Sinaunang Ehipto atMesoamerika, ang pagsusulat aymaaaring nagsimula at umunlad sapamamagitan ng mga pangkalendaryongpagbibilang o pagtutuos (kalendriko) atisang pangangailangang pampulitikapara sa pagtatala ng mga kaganapangpangkasaysayan at pangkapaligiran. Angpinakamatandang nalalamang paggamitng pagsusulat sa Tsina ay ang sadibinasyon o panghuhula sa loob ngroyal na korte.
 5. 5. Mga kahulugan ng pagsulat: Ang pagsulat ay pagsasalin sa papel ng anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao. ( Bernales, et al., 2001) Ito ay kapwa fisikal at mental na aktiviti na ginagawa para sa iba’t ibang layunin. (Bernales, et al., 2002)
 6. 6.  Ayon kina Xing at Jin (1989), ang pagsulat ay isang komprehensiv na kakayahang naglalaman ng wastong gamit, talasalitaan, pagbubuo ng kaisipan, retorika at iba pang elemento. Ayonnaman kay Keller (1985), ang pagsulat ay isang biyaya, isang pangangailangan at isang kaligayahan ng nagsasagawa nito.
 7. 7.  Sosyo- ito ay isang salitang tumutukoy sa lipunan ng mga tao. Samantalang ang kognitib naman ay tumutukoy sa pag-iisip. Ang sosyo-kognitibong pananaw sa pagsulat ay isang paraan ng pagtingin sa proseso ng pagsulat.
 8. 8.  Ano ang paksa ng tekstong aking isusulat? Ano ang layunin sa pagsulat nito? Saan at paano ako makakakuha ng sapat na datos kaugnay ng aking paksa? Paano ko ilalahad ang mga datos na aking nakalap upang maging higit na makahulugan ang aking paksa? Sino ang babasa ng aking teksto? Para kanino ito?
 9. 9.  Paano ko maibabahagi sa aking mambabasa ang nalalaman ko sa aking paksa? Ilang oras ang aking gugugulin sa pagsulat? Kailan ko ito dapat ipasa? Paano ko pa mapagbubuti ang aking teksto?
 10. 10.  Pre-writing- Ginagawa rito ang pagpili ng paksang isusulat at ang pangangalap ng mga datos o impormasyong kailangan sa pagsulat. Actual writing – Dito isinasagawa ang aktwal na pagsulat. Nakapaloob dito ang pagsulat ng burador o draft.
 11. 11.  Rewriting – Dito nagaganap ang pag- eedit at pagrerebisa ng draft batay sa wastong gramar, bokabulari at pagkakasunud-sunod ng mga ideya o lohika.
 12. 12. 

×