โอเพนซอรสใ
โ     ในงานศูนยสารนิิเทศมนุษยศาสตร
           
 คณะอกษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทยาลย
 คณะอักษ...
โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
                        คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยา...
โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
                 คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
      ...
โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
              คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
         ...
โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
          คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
            ...
โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
                  คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
    ...
โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
                      คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
...
โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
                      คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ...
โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
              คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
         ...
โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
           คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
            ...
โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร
           คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
           ...
Open Sources @ hic-arts Chula
Open Sources @ hic-arts Chula
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Open Sources @ hic-arts Chula

1,119 views

Published on

โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร โดยนางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,119
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
168
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Open Sources @ hic-arts Chula

 1. 1. โอเพนซอรสใ โ ในงานศูนยสารนิิเทศมนุษยศาสตร  คณะอกษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทยาลย คณะอักษรศาสตร จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 2. 2. โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ใชไดดี.... ใชไดจริง... ไหม ? .. So far So… นาจะไมใชความผิดของตัวโอเพนซอรส แตเปนความออนดอยของผูใช   ไมรูเทาทัน
 3. 3. โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในยุค Customer is King ผูรับบริการตองมีสวนรวม Patron P i i i P Participation Social Network ชองทางสื่อสารตองเปด กวาง ไ นาน ไกล
 4. 4. โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อยากได template ใส ใ ขอมูลดวยภาษา คน  ขึึ้นเปนภาษา คอม ป ไดเลย ไดเลย
 5. 5. โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โอเพนซอรส นาจะใช คาตอบสุดทาย คําตอบสดทาย
 6. 6. โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  Template มีไวใหพรอมนับรอย (แตกมีขอจํากัดเหมือนกัน) ็ เขยนดวยภาษาคนธรรมดา เขียนดวยภาษาคนธรรมดา
 7. 7. โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หนาของใคร รับผิดชอบกันไปเปนหนา ๆ ไมไปหนักอยููที่คนใดคนหนึ่ง
 8. 8. โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ชองทางการสื่อสารกับผูรับ บริิการ ทงแบบ ั้ one way one-way communication - web two way two-way communication - blog
 9. 9. โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คลังความรูู สาขามนุษยศาสตร ไท ไ ไ - กะได วิทยานิพนธ ผลงานนิสตเกา ิ local ผลงานอาจารย international สุนทรพจน ุ
 10. 10. โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธ กิจกรรม ิ สื่อใหม ๆ
 11. 11. โอเพนซอรสในงานศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  แหลงสะสม เหตุการณสาคญ เหตการณสําคัญ ๆ

×