V 302

333 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

V 302

  1. 1. ฉบับที่ 302 ประจำวันที่ 16 - 30 พฤศจิกำยน 2555 1619. สำนักวิทยบริกำรร่วมกับชมรมนักร้องประสำนเสียงจัดพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและลงนำมถวำยพระพร วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 09.19 น. สานักวิทยบริการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ โถงอาคารศูนย์สารสนเทศสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มทองพุ่มเงิน และเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมด้วยบุคลากรสานักวิทยบริการ วิทยาลัยนานาชาติและนักศึกษา จากนั้ น เป็ น การแสดงการขั บ ร้ อ งประสานเสี ย งของนั ก ศึ ก ษาชมรมนั ก ร้ อ งประสานเสี ย ง มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “วันสุข” (One Fine Day) ครั้งที่ 2 ตอนวันสุข(ของพ่อ) เริ่มด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง : Near Dawn เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลาดับที่ 4 ทรงพระราชนิพนธ์ในปีพ.ศ. 2489 ต่อด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาว: Love in Spring เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลาดับที่ 19 ทรงพระราชนิพนธ์ในปีพ.ศ.2497 จากนั้นเป็นการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือน: Magic Beams เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลาดับที่ 27 ทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ.2501 และเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต : H.M.Blues เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลาดับที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ และแสดงเพลงสุดท้ายด้วยเพลงที่มีความหมายดีอย่างเพลงนภาขอนแก่น ซึ่งเป็นเพลงที่ทางชมรมนักร้องประสานเสียงได้เคยใช้แสดงเพื่อต้อนรับพระราชอาคันตุกะหรืออาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราวที่มีการทูลเกล้าถวายหรือมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อเสร็จพิธีมีการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงกับมข. และในโอกาสนี้สานักวิทยบริการขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่ www.library.kku.ac.th/king
  2. 2. 1620. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศำสตร์จัดกำรเสวนำประสบกำรณ์กำรศึกษำดูงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยฮ่องกง ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดการเสวนาเรื่อง ประสบการณ์การศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยฮ่องกง วิทยากรโดยนายเดชศั ก ดิ์ ศานติวิ วั ฒ น์ และนางสาววนิ ดา วงศ์ พ รหมเมฆ เมื่ อ วัน ที่ 21พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง DT 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่ ง ได้ มี ก ารน าเสนอประสบการณ์ ก ารศึ ก ษาดู ง านห้ อ งสมุ ด คณะทั น ตแพทยศาสตร์ และหอสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัยฮ่องกง จากการที่ผู้บริหารและบุคลากรของห้องสมุดได้ไปศึกษาดูงานการบริหารงานห้องสมุดเพื่อการพัฒนา ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 22 –26 ตุลาคม 2555 ในการเสวนาครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากอาจารย์ และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมฟังเป็นจานวนมาก 1621.สำนักวิทยบริกำรเป็นเจ้ำภำพจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพ คณะทำงำนข้อมูลท้องถิ่นด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. สานัก วิทยบริการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทางาน ข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ช่วงเช้าของ วันที่ 28 เป็นการเยี่ยมชมการดาเนินกิจการของสานักวิทยบริการ นาชม โดยนางสงวน พงศ์กิจวิทูร ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการและนางสาว นิติยา ชุ่มอภัย ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การ ต้อนรับคณะทางานฯ จากนั้นเป็นการประชุมและอบรมทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศักดิ์ ธีระกุล นางนายิกา เดิดขุนทด นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน และ นายเฉลิมพล นารี มีผู้เข้าร่วมอบรม17 คน จากห้องสมุดสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิ ทยาเขตก าแพงแสน) มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้ าหลวง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร ( ห อ ส มุ ด พ ร ะ ร า ช วั ง ส น า ม จั น ท ร์ ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่) และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ ในระดับมากที่สุด
  3. 3. 1622. สำนักวิทยบริกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ARC IT MAN) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ จัดกิจกรรม KM ภำยใต้หัวข้อ "พิชิตปัญหำคอมพิวเตอร์อย่ำงเหนือชั้น ด้วยกำร Backup & Recovery" สาหรับบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด วิทยากรโดย นายธีรยุทธ บาลชน นักเอกสารสนเทศ และนายภานุวัตร อุทัยบาล นักเอกสารสนเทศ ภารกิจด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ โสตทั ศ น์ โ ดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อแนะน า/สาธิต/แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานในการสารองข้อมูล และค้นคืนข้ อ มู ล จากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ มี ตั ว แทนบุ ค ลากรให้ ค วามสนใจเข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณ 15 คน 1623. ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบปัญหำออนไลน์ ใน “ARC Quiz Game 2012” ครั้งที่ 3 สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางออนไลน์ ใน “ARC Quiz Game 2012” ในชื่อตอน ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการตอบคาถามเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ และการเข้าดูฐานข้อมูลออนไลน์ มาร่วมผจญภัยกับเราง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัส เพิ่มความท้าทายในการค้นหาข้อมูล เพื่อลุ้นรับของรางวัลจานวนมาก และเพื่อเป็นการเปิดตัวกิจกรรมตอบปัญหาทางออนไลน์ ครั้งที่ 3/2555 เริ่มตอบคาถามได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 ที่ http://www.library.kku.ac.th/quiz/ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 11 มกราคม 2556 วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ.../ที่ปรึกษา

×