Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
http://www.youtube.com/watch?v=8eRz3vYV7eM
‫رؼشٚف انزصحش‬‫ْٕ صحف خصبئص انجٛئخ انصحشأٚخ‬‫ػهٗ األساظٙ انضساػٛخ يًب ٚؤدٖ انٗ‬ ‫رذْٕس فٗ انزشثخ ٔانغطبء انُجبرٗ‬  ‫ٔر...
‫ػهٗ انشغى يٍ لذو ظبْشح انزصحش، نكٍ فٙ انفزشح األخٛشح‬  ‫رسبسػذ ٔرفبلًذ إنٗ انحذ انزٙ أصجحذ يؼّ رٓذد‬  ‫يسبحبد كجٛشح عذا...
‫رؼذ ظبْشح انزصحش يٍ انًشبكم انٓبيخ ٔراد اٜصبس انسهجٛخ نؼذد كجٛش‬‫يٍ دٔل انؼبنى، ٔخبصخ رهك انٕالؼخ رحذ ظشٔف يُبخٛخ عبفخ أٔ...
‫خسبسح انًحبصٛم فٙ االساظٙ انضساػٛخ‬         ‫اخزفبء انغبثبد انطجٛؼٛخ‬ ‫َمص انًٛبِ سٕاء عٕفٛخ أ سطحٛخ السرفبع َسج...
‫اٌ انزذْٕس انُبرظ ػٍ انزصحش ػٍ غشٚك اصانخ انغبثبد ٔاَغشاف‬ ‫انزشثخ يٍ انغجبل ثبإلظبفخ انٗ عفبف ثؼط انؼٌٕٛ انًبئٛخ ٔرأصٛش‬...
‫ٔاسهٕة حٛبح ثحٛش اٌ غجٛؼخ انًطش ٚفشض ًَػ حٛبح خبصخ‬ ‫نسكبٌ انصحشاء ٔرُمالرٓى ٔٚؤصش سهجب ػهٗ انًشاػٙ ٔرششٚذ‬ ‫يالٍٚٛ انجش...
‫االَشطخ انًكضفخ نحفع انزشثخ ٔانزحشٚظ.‬‫ٔظغ ثشايظ نزشغٛغ انؼًم فٙ انًُبغك انًؼشظخ نهزصحش ثًب‬      ‫يؼُبِ ادساعٓب فٙ ...
‫ثؼط انزذاثٛش نًكبفحخ انزصحش فٙ انؼبنى انؼشثٙ :‬‫- رذاثٛش رمُٛخ : يٍ ثُٛٓب انمٛبو ثؼًهٛخ انزشغٛش ، ٔ رضجٛذ انشيبل ثطشق‬ ‫ي...
• http://riffasocial.blogspot.com/2008/10/blog-post_8730.html‫يفٕٓو انزصحش‬         •http://www.tishreen.news.sy/...
‫ػٕايم‬  ‫ػٕايم‬‫ٚششٚخ‬  ‫غجٛؼٛخ‬
‫انحًذ هلل سة انؼبنًٍٛ ، ٔانصالح ٔانسالو ػهٗ سسٕل هللا يحًذ صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى ٔثؼذ :‬               ‫ثُبءا...
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر

 • Login to see the comments

مشروع الرحلة المعرفيه لدرس التصحر

 1. 1. http://www.youtube.com/watch?v=8eRz3vYV7eM
 2. 2. ‫رؼشٚف انزصحش‬‫ْٕ صحف خصبئص انجٛئخ انصحشأٚخ‬‫ػهٗ األساظٙ انضساػٛخ يًب ٚؤدٖ انٗ‬ ‫رذْٕس فٗ انزشثخ ٔانغطبء انُجبرٗ‬ ‫ٔرصجح غٛش لبدسح ػهٗ االَزبط‬
 3. 3. ‫ػهٗ انشغى يٍ لذو ظبْشح انزصحش، نكٍ فٙ انفزشح األخٛشح‬ ‫رسبسػذ ٔرفبلًذ إنٗ انحذ انزٙ أصجحذ يؼّ رٓذد‬ ‫يسبحبد كجٛشح عذاً ٔأػذاد ْبئهخ يٍ انجشش ثبنغٕع‬ ‫ٔانزششد ٔانمحم‬
 4. 4. ‫رؼذ ظبْشح انزصحش يٍ انًشبكم انٓبيخ ٔراد اٜصبس انسهجٛخ نؼذد كجٛش‬‫يٍ دٔل انؼبنى، ٔخبصخ رهك انٕالؼخ رحذ ظشٔف يُبخٛخ عبفخ أٔ شجّ‬‫عبفخ أٔ حزٗ شجّ سغجخ ٔظٓشد أًْٛخ ْزِ انًشكهخ يؤخشاً، خبصخ فٙ‬ ‫انؼمذٍٚ األخٛشٍٚ، ثشكم كجٛش، ٔرنك نهزأصٛش انسهجٙ انزٙ خهفزّ ػهٗ‬ ‫كبفخ األصؼذح، االعزًبػٛخ ٔااللزصبدٚخ ٔانجٛئٛخ‬
 5. 5. ‫خسبسح انًحبصٛم فٙ االساظٙ انضساػٛخ‬ ‫اخزفبء انغبثبد انطجٛؼٛخ‬ ‫َمص انًٛبِ سٕاء عٕفٛخ أ سطحٛخ السرفبع َسجخ انزجخش‬ ‫كزنك ٚسبْى انزصحش فٙ رغٛش انًُبخ يٍ خالل لذسح ػكس‬ ‫سطح االسض نهعٕء ٔخفط انًؼذل إلَزبط انُجبد ٔصٚبدح‬‫صبَٙ اكسٛذ انكشثٌٕ فزؼزجش انؼاللخ لٕٚخ ثٍٛ انًُبخ ٔغجٛؼخ‬‫انحٛبح انُجبرٛخ فمطغ االشغبس ٔإصانخ انغبثبد رحذس رغٛشاد‬‫فٙ انًُبخ ٔثبنزبنٙ سٕف ٚزؼشض انزٕاصٌ انجٛئٙ نالخزالل‬
 6. 6. ‫اٌ انزذْٕس انُبرظ ػٍ انزصحش ػٍ غشٚك اصانخ انغبثبد ٔاَغشاف‬ ‫انزشثخ يٍ انغجبل ثبإلظبفخ انٗ عفبف ثؼط انؼٌٕٛ انًبئٛخ ٔرأصٛش‬ ‫رنك ػهٗ انضساػخ ٔانًُبخ ٔػهٗ انٕعٓخ انصحٛخ ٔانغًبنٛخ‬ ‫نزنك رؼزجش يشكهخ انزصحش ػبنًٛخ ٔإلهًٛٛخ ٔيحهٛخ ٔثبنزبنٙ فٓٙ‬‫ظبْشح خطٛشح الٌ انزصحش كظبْشح غجٛؼٛخ ٔاٌ ثذد كظبْشح يؤلزخ‬‫إال اٌ نٓب اثؼبد ثٛئٛخ يزؼذدح ػهٗ حٛبح االَسبٌ ألَٓب رزؼهك فٙ َٓبٚخ‬ ‫االيش ثُمص يصبدس انزغزٚخ فٓٙ رؤصش ػهٗ انحٛبح انُجبرٛخ‬ ‫ٔانحٕٛاَٛخ ٔرؤصش ػهٗ كًٛبد انًٛبِ انزٙ رُؼكس سهجب ػهٗ‬‫انُشبغبد االلزصبدٚخ يٍ صساػخ ٔشجكبد صشف يبئٛخ ٔيٛبِ عٕفٛخ‬
 7. 7. ‫ٔاسهٕة حٛبح ثحٛش اٌ غجٛؼخ انًطش ٚفشض ًَػ حٛبح خبصخ‬ ‫نسكبٌ انصحشاء ٔرُمالرٓى ٔٚؤصش سهجب ػهٗ انًشاػٙ ٔرششٚذ‬ ‫يالٍٚٛ انجشش ٔكى رى انزكش افشٚمٛب فٙ أاخش انسجؼُٛبد رهك‬‫انٓغشح انزٙ ًٚكٍ اٌ ٚطهك ػهٗ اصحبثٓب نمت العئٍٛ ثٛئٍٛٛ.‬ ‫ْٔزا ٚؤصش ػهٗ انزغًؼبد انجششٚخ ٔٔظبئفٓب يٍ خالل انُظى‬‫انجٛئٛخ انزٙ رؤد٘ انٛٓب ٔفشض ركٛف حعبس٘ يغ ْزِ االَظًخ‬‫فٙ كٛفٛخ اسزغالل االسض ٔانُشبغ انسكبَٙ يغ ظبْشح انزصحش‬
 8. 8. ‫االَشطخ انًكضفخ نحفع انزشثخ ٔانزحشٚظ.‬‫ٔظغ ثشايظ نزشغٛغ انؼًم فٙ انًُبغك انًؼشظخ نهزصحش ثًب‬ ‫يؼُبِ ادساعٓب فٙ حفع انزًُٛخ انٕغُٛخ.‬ ‫رشغٛغ انجحٕس فٙ انًُبغك انًؼشظخ نهزصحش.‬ ‫انزضمٛف ٔانزٕػٛخ ٔانزشثٛخ انجٛئٛخ ٔانزشكٛض ػهٗ خطش‬ ‫انزصحش ٔانز٘ ال غُٗ ػُّ فٙ يغبل رٕػٛخ االَسبٌ نخطش‬ ‫انزصحش ٔاًْٛخ انحفبظ ػهٗ انزُٕع انحٕٛ٘ انُجبرٙ‬ ‫ٔانحٕٛاَٙ ٔيب ُٚزظ ػُّ يٍ رذْٕس لذسح االَزبط نألسض‬
 9. 9. ‫ثؼط انزذاثٛش نًكبفحخ انزصحش فٙ انؼبنى انؼشثٙ :‬‫- رذاثٛش رمُٛخ : يٍ ثُٛٓب انمٛبو ثؼًهٛخ انزشغٛش ، ٔ رضجٛذ انشيبل ثطشق‬ ‫يزؼذدح ، ٔ انحشس حست خطٕغ انزسٕٚخ (انخطٕغ انشاثطخ ثٍٛ انُمػ‬ ‫انًزسبٔٚخ االسرفبع) ، ٔ األخز ثبنذٔسح انضساػٛخ .‬ ‫- رذاثٛش الزصبدٚخ : ٔ رزهخص فٙ ركٛٛف األَشطخ االلزصبدٚخ يغ‬ ‫خصبئص انًُبغك انغبفخ .‬ ‫- رذاثٛش اعزًبػٛخ : ٔ فٙ غهٛؼزٓب يحبسثخ انفمش ٔ رحسٍٛ انًسزٕٖ‬ ‫انًؼٛشٙ نسكبٌ انًُبغك انغبفخ ..‬ ‫رذاثٛش لبََٕٛخ : يٍ ثُٛٓب إصذاس لٕاٍَٛ انًحبفظخ ػهٗ انضشٔاد‬ ‫انطجٛؼٛخ ٔ يصبدلخ انذٔل انؼشثٛخ ػهٗ االرفبلٛخ انذٔنٛخ نًكبفحخ‬ ‫انزصحش‬
 10. 10. • http://riffasocial.blogspot.com/2008/10/blog-post_8730.html‫يفٕٓو انزصحش‬ •http://www.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/88808‫انزصحش ٔانزًُٛخ‬ ‫انًسزذايخ‬ • https://www.youtube.com/watch?v=xSKer55BzCE ‫اسرفبع حشاسح‬ ‫االسض‬ •http://www.feedo.net/environment/Ecology/Desertification.htm ‫ظبْشح‬ ‫انزصحش‬ ‫ ظبْشح‬http://arabsoft.i7i.net/thread23119.html‫انزصحش‬‫انزصحش‬ http://forum.stop55.com/330671.html‫دساسبد‬
 11. 11. ‫ػٕايم‬ ‫ػٕايم‬‫ٚششٚخ‬ ‫غجٛؼٛخ‬
 12. 12. ‫انحًذ هلل سة انؼبنًٍٛ ، ٔانصالح ٔانسالو ػهٗ سسٕل هللا يحًذ صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى ٔثؼذ :‬ ‫ثُبءاً ػهٗ غهت يؼهًخ يبدح انغغشافٛب نهصف انضبنش ادثٙ / َبعٛخ حًٛذ انهحٛبَٙ ،‬ ‫ٚسش غبنجبد انصف 3/1رمذٚى رمشٚش ػٍ انشحهخ انًؼشفٛخ ، انزٙ رأرٙ ظًٍ رطٕٚش أسبنٛت انزؼهٛى‬ ‫رحذ شؼبسيؼب نُغؼم رؼهًُٛب افعم‬ ‫ٔلذ ثذأد انشحهخ ٕٚو االحذ انًٕافك 01/ 2/ 4341 ْـ انحصخ انضبَٛخ انسبػخ انضبيُخ ٔسثغ ٔكبَذ انشحهخ فٙ‬ ‫يمشانًصبدس‬ ‫ٔلبيذ كم يغًٕػخ ثبنجحش ػٍ انزصحش فٙ انٕغٍ انؼشثٙ كجٛئخ صحشأٚخ . ٔعًغ انًؼهٕيبد ٔرُظًٛٓب‬ ‫ػجش‬ ‫ٔانًالحظخ ٔانزصُٛف ٔانًمبسَخ ٔانزشرٛت ٔانزهخٛص ٔانزحهٛم ٔاالسزُجبغ ٔاالسزمشاء ٔاالسزُزبط ٔانزُجٕء ٔاالسزذالل‬‫ٔانجحش ٔانزمصٙ ٔلشاءح انشسٕو انجٛبَٛخ ٔانزؼهى انزارٙ ..... غٛشْب يٍ انًٓبساد انؼمهٛخ انؼهٛب . ْزا ٔلذ اَزٓذ انشحهخ‬ ‫فٙ رًبو انسبػخ انزبسؼخ .ٔلذ رُبٔنذ انشحهخ عٕاَت انزصحش ٔاصبسِ ٔغشق يكبفحزّ ثبنٕغٍ‬ ‫ػجش‬ ‫انؼشثٙ‬

×