Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att värdera källor

13,217 views

Published on

 • ➤➤ 3 Reasons Why You Shouldn�t take Pills for ED (important) ➤➤ http://ishbv.com/rockhardx/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Att värdera källor

 1. 1. Att värdera källor Lars Iselid
 2. 2. Nu har jag fått all information, nu vill jag veta vad fan det är frågan om? Henrik Tikkanen
 3. 3. Vad är information? <ul><li>Vid definition: </li></ul><ul><ul><li>” any difference that makes a difference to a conscious, human mind” Gregory Bateson (1972), antropolog </li></ul></ul><ul><li>Information kan alltså inte existera utanför ett mänskligt medvetande </li></ul><ul><li>Ytterligare definitioner: </li></ul><ul><ul><li>” any stimuli we recognize in our environment” George A. Miller (1968), psykolog </li></ul></ul><ul><ul><li>” recognition of patterns in the world around us” Dervin (1976) and others </li></ul></ul>
 4. 4. Information kontra kunskap? <ul><li>” information is acquired by being told, wheras knowledge can be acquired by thinking” Machlup (1983) </li></ul><ul><li>” information implies transfer, knowledge is a state (of knowing)” Machlup (1983) </li></ul><ul><li>Vanlig fråga: Var finns den informationen? Mer ovanlig fråga: Var finns den kunskapen? </li></ul><ul><li>Kunskap som förståelse (Peter Gärdenfors) </li></ul>
 5. 5. Informationsprocessen Data Information Kunskap organisera, strukturera värdera, tolka ” Enligt Markley et al (1996) är jorden inte platt.” söka
 6. 6. Biblioteks- och informationsvetenskap (BIV) <ul><li>Det centrala i vetenskapen är informationssökning </li></ul><ul><li>Informationsbeteende inkluderar tre företeelser </li></ul><ul><ul><li>Informationsbehov </li></ul></ul><ul><ul><li>Informationssökning </li></ul></ul><ul><ul><li>Informationsanvändning </li></ul></ul><ul><li>Informationssökningsprocessen </li></ul><ul><ul><li>Dvs. är det jag funnit relevant? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ny sökning eller använda det jag hittat? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mycket relevansbedömning görs med bristande källkritik </li></ul></ul>
 7. 7. Relevans-begreppet <ul><li>”… som är av intresse i det aktuella sammanhanget”, ne.se </li></ul><ul><li>” on the topic”, ”aboutness”, ”topicality” </li></ul><ul><li>Redan på 60-talet kritiserades den objektiva definitionen av relevans </li></ul><ul><li>Upptäckte att även ”dokument” som inte var ”on the topic” kunde vara relevanta </li></ul><ul><li>” references on the topic may be less important than relevant references not on the topic” Harter(1992) </li></ul>
 8. 8. Relevans-begreppet <ul><li>Den subjektiva varianten av relavans är ”situational relevance” (ibland pertinence eller psychological relevance) </li></ul><ul><li>” relevans är den egenskap som härleder ett svar till en fråga och tillämplighet (eng. pertinence) är den egenskap som härleder ett svar till ett informationsbehov” </li></ul><ul><li>Exempel: Jag vill veta mer om den Peruanska ekonomin? Hittar information om de globala effekterna av El Niño, vilket kan väcka vårt intresse för dess påverkan på fiskeri och lantbruk i Peru. Artikeln är inte ”on the topic” men relevant utifrån informationsbehov. </li></ul><ul><li>Om nu informationen bedöms objektivt eller subjektivt relevant, går den att lita på? </li></ul>
 9. 9. Här möts bibliotekarien och användaren, men var är läraren? Kurslistor, vetenskaplig artikel etc Relevant? = pålitligt?
 10. 10. Frågan om vetenskaplig artikel Hur vet jag om det är en vetenskaplig artikel? Var har du hittat den? På biblioteket. Eller så var det på Nätet?
 11. 11. Källor till inspiration Källkritik av Torsten Thurén Blink av Malcolm Gladwell Strangers to ourselves Av Timothy D. Wilson
 12. 12. <ul><li>”… split second decisions, </li></ul><ul><li>the ability to think without </li></ul><ul><li>thinking…” </li></ul><ul><li>” thin slicing - using limited information to come to our conclusion” </li></ul><ul><li>” spontaneous decisions are often as good as - or even better than – carefully planned and considered ones”. </li></ul>
 13. 13. Begreppet: ”The adaptive unconscious” Timothy D. Wilson <ul><li>Det freudanianska undermedvetna består av förträngda tankar </li></ul><ul><li>”… to survive in the world people must be able to process a great deal of information outside of awareness” p. 8 </li></ul><ul><li>” Interesting stuff about the human mind – judgments, feelings, motives – occur outside of awareness fore reasons of efficiency ( adapative unconscious ), not because of repression ( Freudian unconscious ).” p. 8 </li></ul><ul><li>Carl Jung pratade redan 1920 om: ”…not only repressed content but also all such physical material as does not reach the threshold of consciousness” </li></ul><ul><li>The Freudian preconscious is not the same as adaptive unconscious. </li></ul>
 14. 14. Begreppet: ”The adaptive unconscious” Timothy D. Wilson <ul><li>”… an unconscious that is capable of a much higher degree of ’thinking’ than previously supposed by adherents of either Freudian or Behaviorist branches of psychology. Capable of everything from problem solving and narrative construction to emotional reaction and prediction…” </li></ul>
 15. 15. Källkritik handlar om… <ul><li>…att finna sanningen…. </li></ul><ul><li>…eller åtminstone utröna sannolikheten </li></ul>
 16. 16. Källkritik <ul><li>Värdera och bedöma olika källors trovärdighet </li></ul><ul><li>För historiker och journalister är faktakontroll centralt </li></ul><ul><ul><li>Men även viktiga för bibliotekarier, studenter, forskare, utredare, politiker, jurister etc. </li></ul></ul><ul><li>” Konsten att veta det jag tror att jag vet” </li></ul><ul><li>En samling metodregler, ingen exakt vetenskap </li></ul>
 17. 17. Källa – ursprung till kunskap <ul><li>Skriftlig </li></ul><ul><ul><li>brev, protokoll, böcker, tidningar etc. </li></ul></ul><ul><li>Muntlig </li></ul><ul><ul><li>Intervjusvar, offentliga uttalanden etc. </li></ul></ul><ul><li>Matriell </li></ul><ul><ul><li>Byggnader, fotspår, fingeravtryck, DNA etc. </li></ul></ul>
 18. 18. De fyra källkritiska principerna - ÄTOT <ul><li>Äkthet </li></ul><ul><ul><li>Är källan vad den utger sig att vara? </li></ul></ul><ul><li>Tidssamband </li></ul><ul><ul><li>Hur lång tid har gått mellan en händelse och källans beskrivning av händelsen? </li></ul></ul><ul><li>Oberoende </li></ul><ul><ul><li>” Står källan för sig själv” eller är det en avskrift eller ett referat? </li></ul></ul><ul><li>Tendensfrihet </li></ul><ul><ul><li>Är bilden mer eller mindre falsk på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen? </li></ul></ul>
 19. 19. Äkthet <ul><li>Att källan är vad den utger sig för att vara, ej förfalskning. </li></ul><ul><ul><li>Massgravarna i Timisoara </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Journalistisk masspsykos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pol Pot söker asyl i Sverige </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telegram från Reuter – källa:tass.net </li></ul></ul></ul>
 20. 20. The J. Paul Getty Museum story <ul><li>” I always considered scientific opinion more objective than esthetic judgments. Now I realize I was wrong” Marion True </li></ul><ul><li>Historien om Kouros-statyn finns återberättad i första kapitlet av Blink: ”The statue that didn’t look right” </li></ul><ul><li>200 kouros i världen, de flesta mer eller mindre skadade </li></ul>
 21. 21. Minne och glömska <ul><li>Huvudregel </li></ul><ul><ul><li>en källa är mer trovärdig ju mer samtida den är – orsak:glömska </li></ul></ul><ul><ul><li>glömskekurvan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>beror på vilken sorts händelse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vilka omständigheter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vem som minns </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Olika slags minnen – ” Man minns det som intresserar en” <ul><li>Sammanträde med Cambridge Psychological Society </li></ul><ul><ul><li>2 veckor senare mindes deltagarna i genomsnitt mindre än en av de tio punkterna. </li></ul></ul><ul><ul><li>Förklaring: debattera, umgås, visa upp sig viktigare än förhandlingarna </li></ul></ul><ul><li>80-årig Walesare </li></ul><ul><ul><li>mindes 106 av 108 personer som ägde jord i hans församling för 60 år sedan </li></ul></ul><ul><li>Jag minns nästan alla spelare i Skellefteå AIK:s guldlag från 77-78 men inte de tre saker man skulle handla på mataffären! </li></ul><ul><li>” Man hör det man vill” </li></ul>
 23. 23. Olika slags minnen <ul><li>Traumatiska minnen </li></ul><ul><li>Ålder </li></ul>
 24. 24. Narrativ smitta <ul><li>Inflytande av andra berättelser som den rapporterade </li></ul><ul><li>Omedvetet smittade </li></ul><ul><li>Direkt efter en olycka på arbetsplatsen olika beskrivningar, efter några dagar likartade beskrivningar </li></ul><ul><li>Smittan ej bara muntlig, kan även läsa om olyckan i medier </li></ul>
 25. 25. Mer än en källa och oberoende av varandra <ul><li>Gammal journalistisk princip </li></ul><ul><ul><li>” För att ett påstående ska vara trovärdigt fordras att det bekräftas av minst två av varandra oberoende källor”. </li></ul></ul><ul><li>Watergate-affären </li></ul><ul><ul><li>Källor flera hundra olika personer – Deep Throat </li></ul></ul><ul><li>Beroende eller inte? </li></ul><ul><ul><li>Likartade vittnesmål kan misstänkas smittade </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jämför Wikipedia med NE – har dessa wikiholics läst NE? </li></ul></ul></ul>
 26. 26. Ytterligare påverkan <ul><li>Suggestion </li></ul><ul><li>Ledande frågor </li></ul><ul><li>Rädsla, tvång och anpassningar </li></ul><ul><li>Förväntningar </li></ul><ul><li>Beroende av konventioner – normativt beteende </li></ul>
 27. 27. Tradering – uppgifter i flera led <ul><li>Försöksperson fick se film där vit man hotade svart man i tunnelbanan med kniv och berätta detta vidare från person till person. Vad tror ni hände? </li></ul><ul><li>exempel viskleken </li></ul><ul><li>Primärkällor och sekundärkällor </li></ul><ul><ul><li>” Uppgift i sekundärkälla får aldrig användas för att bestyrka primärkällans uppgift och förvandla denna till ett faktum” Göran B. Nilsson, historiker </li></ul></ul><ul><ul><li>Kravet är inte absolut med tanke på tidskriteriet </li></ul></ul><ul><ul><li>” Ur den synpunkten är ofta en andrahandskälla att föredra framför en sentida förstahandskälla” Göran B. Nilsson </li></ul></ul>
 28. 28. Primärkälla eller sekundärkälla? ”… redovisas i kommande nummer av Läkartidningen”. Bör man kolla primärkällan eller räcker det med att lita på sekundärkällan och författaren?
 29. 29. Tradering – uppgifter i flera led <ul><li>Rykten – sprider sig särskilt snabbt på internet via nyheter och bloggar </li></ul><ul><li>Vandringssägner </li></ul><ul><ul><li>Råttan i Pizzan – ”Klintbergare” </li></ul></ul><ul><ul><li>Ceausescu och gruvbyn? </li></ul></ul><ul><li>Uppgifter som går via tolk </li></ul><ul><ul><li>Tolken missförstår frågan </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervjupersonen kan missförstå frågan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tolken kan missförstå svaret </li></ul></ul><ul><ul><li>Tolken kan medvetet ändra det intervjupersonen säger </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervjuaren kan missförstå svaret </li></ul></ul>
 30. 30. Tendens - partiskhet <ul><li>Mer eller mindre falsk på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen </li></ul><ul><li>Om en källa misstänks tendentiös måste den kompletteras med minst en annan källa med motsatt tendens (eller utan tendens). </li></ul><ul><li>En ensamstående källa utan tendens kan man tro på huvuddragen, en ensamstående tendentiös källa anses vara värdelös. </li></ul><ul><li>Exempel: </li></ul><ul><ul><li>Hur många var på demon? </li></ul></ul><ul><li>Problem: tendentiösa källor är så vanliga. </li></ul><ul><li>Emile Zola - tendentiös författare eller social sanningssägare? </li></ul>
 31. 31. Urval och urvalsförfalskning <ul><li>Att berätta är att välja. </li></ul><ul><li>Beskrivningar aldrig en spegelbild, bara en ofullständig skiss. </li></ul><ul><li>Tumregler: </li></ul><ul><ul><li>Urvalet är skevt om fakta undanhålls som är relevant för perspektivet </li></ul></ul><ul><ul><li>Urvalet är skevt om den som gjort urvalet har anledning att dölja hur urvalet gjorts </li></ul></ul><ul><ul><li>Urvalet är skevt om ytterligare information ändrar helhetsbilden </li></ul></ul>
 32. 32. Urval <ul><li>Hypotes och falsifiering </li></ul><ul><ul><li>Risk att man bara framhäver källor som bekräftar hypotesen, blundar för motsägande källor </li></ul></ul><ul><li>Att ta saker ur sitt sammanhang – visar inte hela sanningen </li></ul><ul><li>Exempel: </li></ul><ul><ul><li>Medeltidens källor bygger mer på kyrkligt källmaterial än på folkliga attityder till kyrkan skildrat i skönlitteraturen, Michael Nordenmark, historiker. </li></ul></ul>
 33. 33. Kan vi lita på vetenskapen och auktoriteter?
 34. 34. The David Bellamy Letters to editor i New Scientist Påstår att glaciärerna snarare ökar än minskar
 35. 35. David Bellamy’s Junk science
 36. 36. Källhänvisning: Iceagenow.com
 37. 37. Källkritik/värdering <ul><li>Äkthet? Är de vetenskapliga? </li></ul><ul><li>Vetenskapligt granskade (eng. peer-reviewed)? </li></ul><ul><li>Även om de är vetenskapligt utformade kan de ofta innehålla bristande vetenskaplig metodik och förhastade slutsatser. </li></ul>
 38. 38. Aktieinformation – vem är mest trovärdig och vem är mest värdefull?
 39. 39. www.loparn.pp.se anno 4 mars 2001 hämtat från Internetarkviet www.archive.org
 40. 40. Kan män bli gravida?
 41. 41. Kan Mr. Lee bli gravid? 2:30 5:20
 42. 42. Kan Mr. Lee vara gravid?
 43. 43. EKG of Mr. Lee
 44. 44. EKG of Mr. Lee
 45. 45. Hur avgör man enklast att detta är en fejksida? <ul><li>Analysera webbadressen: www.malepregnancy.com </li></ul><ul><li>Gör en sökning på webbadressen i en sökmotor </li></ul>
 46. 46. Malepreganancy.com
 47. 47. Museumofhoaxes.com
 48. 48. Kan män bli gravida?
 49. 49. Kan män bli gravida?
 50. 50. Male pregnancy possible i Google
 51. 51. Träff 4 i Google Wikipedia.org
 52. 52. Wikipedia eller NE? Vem kan man lita på? i Biblioteksbladet nr 4-2006, s. 20-22.
 53. 53. ” Jag tycker inte att man ska citera varken Wikipedia eller Britannica. Felaktigheterna är för många. Däremot kan encyklopedier vara tillräckligt bra för att ge handfast bakgrundsinformation för att underlätta fortsatta studier på ett djupare plan”. Jimmy Wales , en av grundarna till Wikipedia
 54. 54. Answers.com söker på flera källor så att man kan jämföra
 55. 55. En möjlig kulturell revolution? <ul><li>NE fritt till folket och fritt för sökmotorerna att indexera. </li></ul>
 56. 56. Träff 10 i Google wikipregnancy.com
 57. 57. Genochoice.com
 58. 58. Analysera webbadresserna och extraherad text i träfflistorna
 59. 59. Värdera källan <ul><li>Upphov och syfte – Är den kommersiell, ideell eller möjligtvis offentlig sida? Vad är syftet? Kommersiellt, offentligt projekt? </li></ul><ul><li>Tillförlitlighet - Innehållet och dess auktoritet. Källhänvisningar? Författare? Kunnighet? </li></ul><ul><li>Uppdatering – Hur ofta sker uppdatering, är det uppdaterat, finns datering? </li></ul>
 60. 60. Kolla minst 2 av varandra oberoende källor Ska man dricka vin när man ammar?
 61. 61. Hur många invånare har Buenos Aires? <ul><li>Jämför Landguiden med minst två andra slags källor och värdera! </li></ul>
 62. 62. New discoveries in physiologic field <ul><li>” We have found there are two ways to reach healthy longevity: one is constantly walking and the other is doing housework”. </li></ul><ul><li>” Housework causes women living longer than men”. </li></ul><ul><li>”… the candidates [Read: In the U.S. presidential elections] who have more daughters would defeat the candidates who have more sons”. </li></ul><ul><li>” No sheath for the human penis which causes cervical cancer”. </li></ul>
 63. 63. Mina subjektiva rekommendationer <ul><li>Grundinställningen måste vara att källan inte är helt trovärdig och mer eller mindre tendentiös </li></ul><ul><li>Bilda dig en egen uppfattning, förlita dig inte på någon annan, särskilt inte auktoriteter/experter </li></ul><ul><li>Använd däremot auktoriteter/experter som en genväg till en egen uppfattning </li></ul><ul><li>Även om din intuition sparar tid åt dig, försök att stanna upp och reflektera i ett mer medvetet tillstånd </li></ul><ul><li>Var beredd att ändra uppfattning om det finns skäl till det (glöm prestigen) </li></ul><ul><li>Lyssna, läs, tänk, lyssna, läs, tänk, skriv inte bara av! </li></ul>

×