SlideShare a Scribd company logo
1 of 53
Download to read offline
മാതാപിതാക്കളുടെയ ും
മ തിർന്ന ടപൌരന്മാര ടെയ ും
സുംരക്ഷണവ ും ക്ഷക്ഷമവ ും
നിയമും,2007
പീ.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ
9447897281
• മാതാപിതാക്കളുടെയ ും മ തിർന്ന
ടപൌരന്മാര ടെയ ും സുംരക്ഷണവ ും
ക്ഷക്ഷമവ ും ബിൽ 2007 മാർച്ച് 20 ന്
ക്ഷ ാകസഭയിൽ അതരിപ്പിച്ചു.
• ത െർന്ന് പരിക്ഷ ാധനയ്കക്ക ും
റിക്ഷപ്പാർട്ടിന മായി സാമൂഹിക
നീതിയ ും ാക്തീകരണവ ും
സുംബന്ധിച്ച സ്റ്റാൻഡിുംഗ്
കമ്മിറ്റിയ്കക്ക് സമർപ്പിച്ചു.
പ്പധാന ക്ഷയങ്ങൾ
• 1.മാതാപിതാക്കളുടെയ ും മ തിർന്ന
ടപൌരന്മാര ടെയ ും സുംരക്ഷണവ ും
ക്ഷക്ഷമവ ും ഉറപ്പാക്ക ന്നതിനായി
കർമ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്ക ക.
• 2.മ തിർന്ന ടപൌരന്മാർക്ക് ന ല ചികിത്സ
ടസൌകരയും ഭയമാക്ക ക
• 3. മ തിർന്ന ടപൌരന്മാര ടെ ജീവന ും
സവത്തിന ും സുംരക്ഷണും
നല്ക ന്നതിനാവ യമായ കർമ്മപദ്ധതി
തയ്യാറാക്ക ക
• 4.എ ലാ ജി ലകളി ും വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങൾ
സ്ഥാപിക്ക ക
60+
• ഇന്ത്യയിൽ 60 വയസ്സിന ക്ഷമൽ
പ്പായമ ള്ളവര ടെ എണ്ണും ഓക്ഷരാ
വർഷവ ും കൂെിടകാണ്ടിരിക്ക ന്നതായി
ടസൻസ്സസ് ക്ഷരഖകൾ
സാക്ഷയടപ്പെ ത്ത ന്ന .
• 1951 20 ദ ക്ഷും
• 1991 57 െി
• 2001 76 െി
• 2011 100 െി (8 .25%)
ആയ ർദദർഘ്യും
• രാ രി ആയ ർദദർഘ്യും 1947 ൽ
29 വയസ്സായിര ന്നത് ഇന്ന് 63 ൽ
എത്തിയിരിക്ക ന്ന . 2030
ആക ക്ഷപാക്ഷേയ്കക്ക ും 200 ദ ക്ഷും
മ തിർന്ന ടപൌരന്മാര ള്ള നാൊക ും
ഇന്ത്യ.
ധർമ്മം
• പരപരാഗതമായി മ തിർന്നവടര
സുംരക്ഷിച്ചു ക്ഷപാന്ന ഒര സമൂഹമാണ ്
നമ്മ ടെത്.മ പ് നി നിന്നിര ന്ന
കൂട്ടുക െ ുംബ സപ്പദായത്തിൽ
ക ട്ടികൾക്ക ും മ തിർന്നവർക്ക ും
ആവ യമായ പ് ദ്ധയ ും പരിചരണവ ും
കിട്ടിയിര ന്ന . ഇന്ന് അണ ക െ ുംബങ്ങളുടെ
വളർച്ചക്ഷയാെ കൂെി മ തിർന്നവർക്ക്
ദവകാരികവ ും സാപത്തികവ മായ
അവഗണന ക്ഷനരിക്ഷെണ്ടിവര ന്നക്ഷതാടൊപ്പും
ാരീരിക ക്തിക്ഷയവ ും
കൂെിയാക ക്ഷപാൾ ജീവിതും പൂർണ്ണ
ദ രിതമായി മാറ ന്ന .
നിയമം
• വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കടള
സുംരക്ഷിക്ക കടയന്ന ആത്മീയ
കെമയിൽനിന്ന ും( moral obligation)
നിയമപരമായ
ഉത്തരവാദിത്തവത്തിക്ഷ യ്കക്ക
സമൂഹും എത്തിക്ഷചർന്നതിൻടറ
ഉത്തക്ഷമാദാഹരണമാണീ നിയമും.
ആവശ്യകത
• പ്കിമിനൽ നെപെി ചട്ടും,1973
അധയായും IX വക പ്പ് 125 പ്പകാരും
നി വിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക്
ജീവനാും ും ഭിക്ക ന്നതിന്
നിയമമ ണ്ട ്.
• ഇതിന്ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് ജ ഡീഷയൽ
മജിസ്ക്ഷപ്െറ്റ് ക്ഷകാെതി മ ക്ഷഖന
അന കൂ വിധി ഭിക്ഷക്കണ്ടത ണ്ട ്
നൂ ാമാ
• .നിയമപെികളുടെ നൂ ാമാ കളുും
പണടച വ ും കാ താമസവ ും
മൂ ും യാഥാർത്ഥ പ്പക്ഷയാജനും
ഭിക്കാടത ക്ഷപാക കയ ും ടചയ്യുും.
ഇതിടനാര പ്പതിവിധിടയന്ന
നി യിൽ ളിതമായ
,ടച വ ക റഞ്ഞ,ക്ഷവഗത്തി ള്ള
നിയമനെപെി സാധയമാക്ക ന്ന
നിയമനിർമ്മാണും ആവ യമായി
വന്ന .
ഭരണഘ്െന അന ക്ഷേദും 41.
• ചി അവസ്ഥകളിൽ ക്ഷജാ ിയ്കക ും
വിദയാഭയാസത്തിന ും
ടപാത സഹായത്തിന ും ഉള്ള അവകാ ും—
• ടതാേി ി ലായ്കമ,വാർദ്ധകയും,ക്ഷരാഗും,അുംഗ
ദവക യും,എന്നീ അവസ്ഥകളി ും
അനർഹമായ ദാരിപ്ദയും ഉണ്ടാക ന്ന മറ്റ്
അവസ്ഥകളി ും ക്ഷജാ ിയ്കക്ക ും
വിദയാഭയാസത്തിന ും
ടപാത സഹായത്തിന ും ഉള്ള അവകാ ും
ഉറപ്പ് വര ത്ത വാൻ രാപ്രും അതിൻടറ
സാപത്തികമായ കേിവിൻടറയ ും
വികസനത്തിൻടറയ ും പരിധിയ്കക്ക ള്ളിൽ
ഫ പ്പദമായ വയവസ്ഥ
ഉണ്ടാക്ഷക്കണ്ടതാണ ്.)
പ തിയ നിയമും
• പ തിയ നിയമത്തിൽ ടമയിൻടറനൻസ്
പ്െിബയൂണൽ രൂപികരിച്ചു.
• **പ്െിബയൂണ ിൻടറ അദ്ധയക്ഷൻ സബ്
ഡിവിഷണൽ മജിസ്ക്ഷപ്െറ്റ് ആണ ്.( ളിതും)
• * *പ്െിബയൂണൽ മ പാടക കക്ഷികൾക്ക്
വക്കീൽ മ ക്ഷഖന ഹാജരാകാൻ
സാധിക്ക കയി ല. (ടച വ ക റഞ്ഞത്)
• **വിചാരണ ക്ഷനാട്ടീസ് നല്കി 90
ദിവസത്തിന ള്ളിൽ അക്ഷപക്ഷ
തീർപ്പാക്കിയിരിക്കണും. (ക്ഷവഗത്തി ള്ളത്)
•
•
നിയമത്തിട പ്പധാന
വക പ്പുകൾ
• 1(2) ഈ നിയമും ജമ്മ -കാശ്മീർ
ഒേിടകയ ള്ള ഇന്ത്യ മ േ വൻ
ബാധകമായിരിക്ക ന്നടതാടൊപ്പും
ഇന്ത്യയ്കക്ക ടവളിയി ള്ള
ഇന്ത്യക്കാർക്ക ും
ബാധകമായിരിക്ക ും
നിർവചനം
• 2.(എ) ക ട്ടികൾ എന്നാൽ
പ്പായപൂർത്തിയായ
മകൻ,മകൾ,ടചറ മകൻ,ടചറ മകൾ
എന്നർത്ഥും
• (ബി) സുംരക്ഷണും എന്നാൽ
ആഹാരും,വസ്പ്തും,പാർപ്പിെും,ആ
ക്ഷരാഗയ പരിപാ നും,ചികിത്സ
എന്നർത്ഥും.
• (ഡി) Parents (രക്ഷകർത്താവ്)
എന്നാൽ
അേൻ,അമ്മ,ദത്തപിതാവ്,ദത്തമാ
താവ്,രണ്ടാനേൻ,രണ്ടാനാമ്മ
എന്നിവർ മ തിർന്ന
ടപൌരനാടണങ്കി ും അട ലങ്കി ും
ഉൾടപ്പെ ന്ന .
• (ജി) ബന്ധ എന്നാൽ മക്കളി ലാത്ത
മ തിർന്ന ടപൌരൻടറ
നിയമാന സൃത
പിൻത െർച്ചാവകാ ികൾ
• (എച്ച്) മ തിർന്ന ടപൌരൻ എന്നാൽ
60 വയക്ഷസ്സാ അതിൽ കൂെ തക്ഷ ാ
ഉള്ളവർ.
അധികപ്പഭാവും
• 3. മടറ്റടതാര നിയമത്തിൽ
എടന്ത്ാടക്ക പറഞ്ഞിര ന്നാ ും ഈ
നിയമത്തിന് അവയ്കക്ക ക്ഷമൽ
അധികപ്പഭാവമ ണ്ടായിരിക്ക ും
അപപക്ഷ
• 4.(1) മ തിർന്ന ടപൌരന്മാർക്ഷക്കാ
മാതാപിതാക്കൾക്ഷക്കാ സവന്ത്ും
വര മാനക്ഷമാ,വസ്ത നിന്ന ള്ള
വര മാനക്ഷമാ ടകാണ്ട് സവയും
സുംരക്ഷിക്കടപ്പൊൻ കേിയാടത
വര ക്ഷപാൾ പ്െിബയൂണൽ മ പാടക
അക്ഷപക്ഷ സമർപ്പിക്കാവ ന്നതാണ ്.
• ഒക്ഷന്നാ അതിൽ കൂെ തക്ഷ ാ
മക്കളടക്കതിരായി പരാതി
സമർപ്പിക്കാവ ന്നതാണ ്.
• മക്കളി ലാത്ത മ തിർന്ന ടപൌരന്
നിയമാന സൃത
പിൻത െർച്ചാവകാ ികൾക്കതിരാ
യി പരാതി നല്കാവ ന്നതാണ ്
• (2)(3) മ തിർന്ന ടപൌരന് സാധാരണ
ജീവിതും നയിക്ക ന്നതിനാവ യമായ
സുംരക്ഷണും നല്ക ക എന്നത് മക്കളുടെയ ും
ബന്ധ ക്കളുടെയ ും കെമയാണ ്.
• 4(4) ഒര മ തിർന്ന ടപൌരൻടറ സവത്ത ക്കൾ
ദകവ വച്ച് അന ഭവിച്ചുവര ന്ന
• ബന്ധ ക്ഷവാ നിയമാന സൃത
പിൻത െർച്ചാവകാ ിക്ഷയാ അയാൾക്ക്
മതിയായ സുംരക്ഷണും നല്ക്ഷകണ്ടതാണ ്.
• ഒന്ന ധികും ബന്ധ ക്കക്ഷളാ
നിയമാന സൃത
പിൻത െർച്ചാവകാ ികക്ഷളാ െി
ടപൌരൻടറ സവത്ത ക്കൾ
ദകവ വച്ച്
അന ഭവിച്ചുവര ക്ഷപാൾ അവർക്ക്
വീതും ഭിച്ച വസ്ത വിന്
ആന പാതികമായി എ ലാവര ും
ക്ഷചർന്ന് സുംരക്ഷണും നല്കണും
(5) (1) പ്െിബയൂണ ിൽ
അക്ഷപക്ഷ നല്ക ന്ന രീതി –
• (എ) നിശ്ചിത ഫാറത്തിൽ മ തിർന്ന
ടപൌരന്മാർക്ഷക്കാ
മാതാപിതാക്കൾക്ഷക്കാ സബ്
ഡിവിഷണൽ മജിസ്ക്ഷപ്െറ്റ് മ പാടക
അക്ഷപക്ഷ നല്കാും.
• (ബി) സവയും അക്ഷപക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ
കേിയാത്തവർക്ക്
അധികാരടപ്പെ ത്തിയ
വയക്തിക്ഷയാ,രജിസ്റ്റർ ടചയ്കത സന്നദ്ധ
സുംഘ്െനക്ഷയാ മ ക്ഷഖന SDM മ പാടക
അക്ഷപക്ഷ സമർപ്പിക്കാും.
• (സി) സബ് ഡിവിഷണൽ
മജിസ്ക്ഷപ്െറ്റിന് സവക്ഷമധയാ നെപെി
എെ ക്കാും.
• 5(2) ക്ഷകസ് നെപെിയി ിരിടക്ക തടന്ന
താല്കാ ിക സുംരക്ഷണ ത ക
നല്ക ന്നതിന്
ഉത്തരവാകാവ ന്നതാണ ്.
• 5(3) അക്ഷപക്ഷയിട
എതൃകക്ഷികൾക്ക് ക്ഷനാട്ടീസ് നല്കി
അവർക്ക് പറയാന ള്ളത്
ക്ഷകൾക്ക കയ ും ,സുംരക്ഷണ ത ക
നിശ്ചയിക്ക ന്നതിക്ഷ യ്കക്കായി ഒര
വിചാരണ നെക്ഷത്തണ്ടത മാണ ്.
• 5(4) ഹിയറിുംഗ് ക്ഷനാട്ടീസ് നല്കിയ
തീയ്യതി മ തൽ 90 ദിവസത്തിനകും
അക്ഷപക്ഷയിൽ തീർപ്പ്
കല്പിക്ഷക്കണ്ടതാണ ്.
• 5(5) ഉത്തരവാക ന്ന ത ക
ഉത്തരവിൽ പറയ ന്ന തീയ്യതി മ തൽ
എതൃകക്ഷികൾ നല്ക്ഷകണ്ടതാണ ്.
• 5(8) ഉത്തരവ് അന സരിക്കാത്ത പക്ഷും
ത ക ഈൊക്ക ന്നതിക്ഷ യ്കക്കായി
എതൃകക്ഷികൾടക്കതിരായി വാറണ്ട്
പ റടപ്പെ വിയ്കക്കാവ ന്നതാണ ്.
• ത ക അെയ്കക്ക ന്നത വടരക്ഷയാ ,ഒര മാസും
വടരക്ഷയാ ഉള്ള കാ ക്ഷത്തയ്ക് തെവിന്
വിധിക്കാവ ന്നത മാണ ്.
• ത ക ക െി ികയായി തീർന്ന തീയ്യതി മ തൽ
3 മാസത്തിനകും ത ക ഈൊക്കാൻ
പ്െിബയൂണ ിന് അക്ഷപക്ഷ ഭിക്കാത്തപക്ഷും
വാറണ്ട് പ റടപ്പെ വിക്കാൻ
• പാെി ല
• 6.അധികാരിതയ ും നെപെിപ്കമവ ും
• എതൃകക്ഷികളായ മക്കക്ഷളാ
ബന്ധ ക്കക്ഷളാ
താമസിക്ക ന്നക്ഷതാ,ഒെ വിൽ
താമസിച്ചിര ന്നക്ഷതാ ഏത സ്ഥ വ ും
ജി ലയ ും പ്പവർത്തന
പരിധിയി ൾടപ്പെ ും
• 6(2) എതൃകക്ഷികൾടക്കതിരായി
ക്ഷനാട്ടീസ് പ റടപ്പെ വിക്ഷക്കണ്ടതാണ ്.
• 6(3)എതൃകക്ഷികടള
വിളിച്ചുവര ത്ത ന്നതിന്
പ്കി.ന.ചട്ടും1973,പ്പകാരും ഒര ഫസ്റ്റ്
്ളാസ്സ് മജിസ്ക്ഷപ്െറ്റിന ള്ള എ ലാ
അധികാരങ്ങളുും സ.ഡി.മ.യ്കക്ക്
ഉണ്ടായിരിയ്കക ും
• 6(4)എതൃകക്ഷികളുടെ സാന്നിദ്ധത്തിൽ
ടതളിടവെ ക്ഷക്കണ്ടത ും ,സമൺസ് ക്ഷകസ്
രീതിയിൽ റിക്കാർഡാക്ഷക്കണ്ടതാണ ്.
• എതൃ കക്ഷികൾ മനപ്പൂർവ്വും
ഹാജരാക ന്നതിൽ നിന്ന ും
ഒേിവാക്ക ന്ന പക്ഷും
• Ex-party യായി വാദും ക്ഷകട്ട്
തീര മാനിക്കാവ ന്നതാണ ്.
• 6(5)എതൃ കക്ഷികൾ ഇന്ത്യയ്കക്ക്
പ റത്താണ് താമസിക്ക ന്നടതങ്കിൽ
ക്ഷകപ്ന്ദ ഗവൺടമൻറ്
അധികാരടപ്പെ ത്തിയിട്ടുള്ള
അക്ഷതാറിറ്റി മ ക്ഷഖന സമൺസ്
നെത്താവ ന്നതാണ്.(ഇന്ത്യൻ
എുംബസ്സി)
• 6(6)അക്ഷപക്ഷയിൽ വാദും
ക്ഷകൾക്ക ന്നതിന മ പ് അന രജ്ഞന
തീർപ്പിന ള്ള സാധയതകൾ ക്ഷതെി
അക്ഷപക്ഷ കൺസി ിക്ഷയഷൻ
ആഫീസർക്ക്
നല്ക്ഷകണ്ടത ും,ആയതിൽ 1
മാസത്തിനകും തീര മാനും
പ്െിബയൂണ ിന്
സമർപ്പിക്ഷക്കണ്ടതാണ ്
• കൺസി ിക്ഷയഷൻ ആഫീസർ
എന്നാൽ-
• രജിസ്റ്റർ ടചയ്കത സന്നദ്ധ സുംഘ്െന
പ്പതിനിധി (ടസ.5(1))
• ടമയിൻറനൻസ് ഓഫീസർ (18-
1,ജി ലാ സാമൂഹയ നീതി ആഫീസർ)
• പ്െിബയൂണൽ നാമനിർക്ഷേ ും ടചയ്യുന്ന
വയക്തി
• 7.(2)ടമയിൻറനൻസ്
പ്െിബയ ണ ിൻടറ അദ്ധയക്ഷൻ സബ്
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ
ആയിരിക്ക ും.
• 8.(1) സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള
ചട്ടങ്ങൾക്ക വിക്ഷധയമായി സമ്മറി
വിചാരണ നെപെിപ്കമങ്ങൾ
പാ ിക്കാവ ന്നതാണ ്.
• 8(2)വിചാരണ നെപെികളിൽ
സാക്ഷികളുടെ ഹാജർ
ഉറപ്പുവര ത്ത ന്നതിന ും,ടതളിവ ക
ളുും ക്ഷരഖകളുും ഹാജരാക്ക ന്നതിന ും
മറ്റുും പ്െിബയൂണ ിന് ഒര സിവിൽ
ക്ഷകാെതിയ ടെ എ ലാ അധികാരങ്ങളുും
ഉണ്ടായിരിക്ക ും. 1973 ട പ്കി.ന.ച. 16
അും അധയായപ്പകാരവ ും വക പ്പ് 195
പ്പകാരവ മ ള്ള അധികാരും
ഉപക്ഷയാഗിക്കാവ ന്നതാണ ്.
• 8(3)പ്െിബയൂണ ിന് ആവ യടമന്ന്
ക്ഷതാന്ന ന്നപക്ഷും വിദഗ്ദരായ ആളുകടള
ക്ഷകാെതിടയ സഹായിക്ക ന്നതിനായി
നിക്ഷയാഗിക്കാവ ന്നതാണ ്.
• 9(1)സുംരക്ഷണ ത ക പ്െിബയൂണ ിന്
സമയാസമയും നിശ്ചയിക്കാവ ന്നത ും അത്
മാസും ക്ഷതാറ ും അക്ഷപക്ഷകന്
ഉക്ഷപക്ഷകൂൊടത നല്ക ന്നതിന്
വിധിക്കാവ ന്നത മാണ ്.
• 9(2) പരമാവധി സുംരക്ഷണത ക 10000
രൂപയിൽ കൂൊൻ പാെി ലാത്തതാണ ്.
• 10.ജീവനാും ത ക നിശ്ചയിച്ചതിൽ
എടതങ്കി ും തരത്തി ള്ള പി ്
സുംഭവിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിക്ഷ ാ,എതൃക
ക്ഷികളുടെ ജീവിത
സാഹചരയങ്ങളിട മാറ്റും മൂ ും
വര മാനത്തിൽ വയതയാസും
ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പക്ഷും
ആന പാതികമായി സുംരക്ഷണ
ത കയി ും മാറ്റും
വര ത്താവ ന്നതാണ ്.
• 11(1).സുംരക്ഷണ ത ക സവക്ഷമധയാ
നല്കാത്ത ക്ഷകസ്സുകളിൽ ഉത്തരവ്
നെപ്പി ാക്കാൻ പ്െിബയൂണ ിന്
അധികാരമ ണ്ടായിരിയ്കക്ക ും .
• 11(2) പ്കിമിനൽ നെപെി ചട്ടും,1973
അധയായും IX വക പ്പ് 125 പ്പകാരും
ഉത്തരവ് നെപ്പി ാക്കാവ ന്നതാണ ്.
• 12. പ്കിമിനൽ നെപെി ചട്ടും,1973
അധയായും IX വക പ്പ് 125
പ്പകാരവ ും,മാതാപിതാക്കളുടെയ ും
മ തിർന്ന ടപൌരന്മാര ടെയ ും
സുംരക്ഷണവ ും ക്ഷക്ഷമവ ും
നിയമും,2007 പ്പകാരവ ും ഒക്ഷര
സമയും പരാതി നല്കാനാവി ല.
• 13.സുംരക്ഷണ ത ക ഉത്തരവിൽ
പറയ ും പ്പകാരും 30
ദിവസ്ത്തിന ള്ളിൽ
ഒെ ക്ഷക്കണ്ടതാണ ്.
• 14.ക െി ിക വര ത്തിയ ത കയ്കക്ക് 5
മ തൽ 18 തമാനും വടര പ ി
ച മത്താവ ന്നതാണ ്.
• 15.(2) അപ്പക്ഷ റ്റ് പ്െിബയ ണ ിൻടറ
അദ്ധയക്ഷൻ ജി ലാ മജിസ്ക്ഷപ്െറ്റ്
ആയിരിക്ക ും.
• 16(1).മാതാപിതാക്കൾക്ഷക്കാ
മ തിർന്ന ടപൌരക്ഷനാ പ്െിബയ ണൽ
ഉത്തരവിടനതിരായി 60
ദിവസത്തിന ള്ളിൽ അപ്പക്ഷ റ്റ്
പ്െിബയ ണൽ മ പാടക അപ്പീൽ
സമർപ്പിക്കാവ ന്നതാണ്
• അപ്പീൽ നെപെിയി ിരിക്ക ക്ഷപാേ ും
സുംരക്ഷണ ത ക ത െർന്ന ും
നല്ക്ഷകണ്ടതാണ
• (2) അപ്പീൽ സവീകരിച്ച എ ലാ
ക്ഷകസ്സുകളി ും എതൃക്ഷികൾക്ക്
ക്ഷനാട്ടീസ് നല്ക്ഷകണ്ടതാണ ്.
• (3)ഉത്തരവ് പ റടപ്പെ വിച്ച
പ്െിബയൂണ ിൻടറ ഫയ കൾ
വിളിച്ചുവര ത്താവ ന്നതാണ ്
• 4) അപ്പീ ക്ഷപക്ഷയ ും ഫയ കളുും
പരിക്ഷ ാധിച്ച് അപ്പീൽ
അന വദിക്ക കക്ഷയാ
നിരസിക്ക കക്ഷയാ
ടചയ്യാവ ന്നതാണ ്.
• (5) അപ്പീ ക്ഷപക്ഷയിൽ
നയായവിചാരണ നെത്തി എെ ക്ക ന്ന
തീര മാനും
അന്ത്ിമമായിരിക്ക ന്നതാണ ്
• ഇര കക്ഷികടളയ ും ക്ഷനരിക്ഷ ാ
അധികാരടപ്പെ ത്തിയ പ്പതിനിധി
മ ക്ഷഖനക്ഷയാ ക്ഷകൾക്കാൻ അവസരും
ടകാെ ക്കാടത അപ്പീൽ തള്ളാൻ
പാെി ല.
• (6) അപ്പീൽ സവീകരിച്ച് 1
മാസത്തിന ള്ളിൽ തീർപ്പുകല്പിച്ച്
ഉത്തരവ് പ റടപ്പെ വിക്കണും.
• (7) ഉത്തരവിൻടറ പകർപ്പ് ഇര
കക്ഷികൾക്ക ും ടസൌജനയമായി
അയച്ചു ടകാെ ക്കണും
• 17.പ്െിബയൂണ ിക്ഷനാ അപ്പക്ഷ റ്റ്
പ്െിബയൂണ ിക്ഷനാ മ പാടക
അഭിഭാഷകൻ മ ക്ഷഖന
പ്പതിനിധാനും ടചയ്യടപ്പൊൻ പാെി ല.
• 18.ടമയിൻറനൻസ് ഓഫീസർ ആയി
ജി ലാ സാമൂഹിക ക്ഷക്ഷമ ഓഫീസടര
നിയമിച്ചിരിക്ക ന്ന
• 23.(1)ഈ ആ്റ്റ് നി വിൽ വന്ന
തീയതിക്ക ക്ഷ ഷും സുംരക്ഷിച്ചു
ടകാള്ളാടമന്ന വയവസ്ഥകൾക്ക
വിക്ഷധയമായി ഭൂമി ദകമാറ്റും ടച
യത ഭിച്ചിട്ടുും സുംരക്ഷിക്കാത്ത
ക്ഷകസ്സുകളിൽ ആധാരും റേ്
ടചയ്യാവ ന്നതാണ ്.
• 23(2) പ്പതിഫ ും വാങ്ങി വസ്ത
ദകമാറ്റും ടചയ്യുകയ ും സുംരക്ഷണ
വയവസ്ഥ
ഉൾടപ്പെ ത്താതിരിക്ക കയ ും
ടചയ്യുന്ന ക്ഷകസ്സുകളിൽ റേ്
അധികാരും ഉപക്ഷയാഗിക്കാനാവി ല.
• 23(3) റേ് അക്ഷപക്ഷ നല്കാൻ കക്ഷിക്ക
കേിയാത്ത അവസരത്തിൽ സന്നദ്ധ
സുംഘ്െനക്ക് അയാൾക്ക ക്ഷവണ്ടി
നെപെി എെ ക്കാവ ന്നതാണ ്.
• 24.മ തിർന്ന ടപൌരടന
ആപത്തിൽടപ്പെ ത്ത കക്ഷയാ
ഏടതങ്കി ും സ്ഥ ത്ത്
ഉക്ഷപക്ഷിക്ക കക്ഷയാ ടചയ്യുന്നയാടള 3
മാസടത്ത തെവിക്ഷനാ 500 ര പ
പിേയ്കക്ഷക്കാ രണ്ട ും കൂെിക്ഷയാ ിക്ഷ
വിധിക്കാവ ന്നതാണ ്.
• 25.ഈ നിയമത്തിൻ കീേി ള്ള
എ ലാ ക റ്റങ്ങളുും ക്ഷകാഗ്നിസബിളുും
ജാമയും ഭിക്ക ന്നവയ മാണ ്
• 27.ഈ നിയമത്തിൻ കീേിൽ
ടചയ്കതിട്ടുള്ള ഒര
ഉത്തരവിടനതിരായ ും സിവിൽ
ക്ഷകാെതികൾക്ക് ഇൻജങ്ഷൻ
നല്കാൻ അധികാരമി ലാത്തതാണ ്.
• 28.സർക്കാർ ഉക്ഷേയാഗസ്ഥർ ഈ
നിയമപ്പകാരും എെ ക്ക ന്ന
ഉത്തമവി വാസക്ഷത്താെ കൂെിയ ള്ള
പ്പവൃത്തിയ്കടക്കതിരായി
നിയമനെപെികൾ
നി നൽക്ക ന്നത ല.
•
മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെയും  സംരക്ഷണവും  ക്ഷേമവും നിയമം
മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെയും  സംരക്ഷണവും  ക്ഷേമവും നിയമം

More Related Content

Similar to മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെയും സംരക്ഷണവും ക്ഷേമവും നിയമം

Similar to മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെയും സംരക്ഷണവും ക്ഷേമവും നിയമം (6)

Michabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification PattayamMichabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification Pattayam
 
Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502
Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502
Michabhoomi Land Board Clarifications - James Joseph Adhikarathil 9447464502
 
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathilMichabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
Michabhumi clarification circular James Joseph adhikarathil
 
Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...
Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...
Kila training Material - മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി- MG...
 
Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...
Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...
Lsgd sewage waste management role of various departments James Joseph Adhika...
 
Kerala Government LT pattayam - Pattya mission - Guidelines - James Joseph Ad...
Kerala Government LT pattayam - Pattya mission - Guidelines - James Joseph Ad...Kerala Government LT pattayam - Pattya mission - Guidelines - James Joseph Ad...
Kerala Government LT pattayam - Pattya mission - Guidelines - James Joseph Ad...
 

More from P G RADHAKRISHNAN Kerala Revenue Department

പോളിംഗ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങൾ,കർത്തവ്യങ്ങൾ,ചുമതലകൾ
പോളിംഗ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങൾ,കർത്തവ്യങ്ങൾ,ചുമതലകൾപോളിംഗ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങൾ,കർത്തവ്യങ്ങൾ,ചുമതലകൾ
പോളിംഗ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങൾ,കർത്തവ്യങ്ങൾ,ചുമതലകൾP G RADHAKRISHNAN Kerala Revenue Department
 
വിവാഹ പൂര്‍വ്വ ബോധവത്കരണ പരിശീലന പരിപാടി
വിവാഹ പൂര്‍വ്വ ബോധവത്കരണ പരിശീലന പരിപാടിവിവാഹ പൂര്‍വ്വ ബോധവത്കരണ പരിശീലന പരിപാടി
വിവാഹ പൂര്‍വ്വ ബോധവത്കരണ പരിശീലന പരിപാടിP G RADHAKRISHNAN Kerala Revenue Department
 

More from P G RADHAKRISHNAN Kerala Revenue Department (15)

Polling officers pdf powers,duties and functions
Polling officers pdf powers,duties and functionsPolling officers pdf powers,duties and functions
Polling officers pdf powers,duties and functions
 
Lsgd training scrutiny to countiing
Lsgd training scrutiny to countiingLsgd training scrutiny to countiing
Lsgd training scrutiny to countiing
 
Comprehensive manual for multi post electronic voting machines
Comprehensive manual for multi post electronic voting machinesComprehensive manual for multi post electronic voting machines
Comprehensive manual for multi post electronic voting machines
 
Evm commissioning
Evm commissioningEvm commissioning
Evm commissioning
 
പോളിംഗ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങൾ,കർത്തവ്യങ്ങൾ,ചുമതലകൾ
പോളിംഗ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങൾ,കർത്തവ്യങ്ങൾ,ചുമതലകൾപോളിംഗ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങൾ,കർത്തവ്യങ്ങൾ,ചുമതലകൾ
പോളിംഗ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടെ അധികാരങ്ങൾ,കർത്തവ്യങ്ങൾ,ചുമതലകൾ
 
Lsgd election r.o.'s training
Lsgd election r.o.'s trainingLsgd election r.o.'s training
Lsgd election r.o.'s training
 
Challenges to the next generation revenue department kerala
Challenges to the next generation revenue department keralaChallenges to the next generation revenue department kerala
Challenges to the next generation revenue department kerala
 
Challenges to the next generation revenue department kerala
Challenges to the next generation revenue department keralaChallenges to the next generation revenue department kerala
Challenges to the next generation revenue department kerala
 
മലയാളം [Autosaved]
മലയാളം [Autosaved]മലയാളം [Autosaved]
മലയാളം [Autosaved]
 
Powers and duties of executive magistrates
Powers and duties of executive magistratesPowers and duties of executive magistrates
Powers and duties of executive magistrates
 
മലയാളം
മലയാളംമലയാളം
മലയാളം
 
Foreign marriage act 1969
Foreign marriage act 1969Foreign marriage act 1969
Foreign marriage act 1969
 
വിവാഹ പൂര്‍വ്വ ബോധവത്കരണ പരിശീലന പരിപാടി
വിവാഹ പൂര്‍വ്വ ബോധവത്കരണ പരിശീലന പരിപാടിവിവാഹ പൂര്‍വ്വ ബോധവത്കരണ പരിശീലന പരിപാടി
വിവാഹ പൂര്‍വ്വ ബോധവത്കരണ പരിശീലന പരിപാടി
 
Powers and duties of executive magistrates
Powers and duties of executive magistratesPowers and duties of executive magistrates
Powers and duties of executive magistrates
 
The special marriage act 1954
The special marriage act 1954The special marriage act 1954
The special marriage act 1954
 

മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെയും സംരക്ഷണവും ക്ഷേമവും നിയമം

 • 1. മാതാപിതാക്കളുടെയ ും മ തിർന്ന ടപൌരന്മാര ടെയ ും സുംരക്ഷണവ ും ക്ഷക്ഷമവ ും നിയമും,2007 പീ.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ 9447897281
 • 2. • മാതാപിതാക്കളുടെയ ും മ തിർന്ന ടപൌരന്മാര ടെയ ും സുംരക്ഷണവ ും ക്ഷക്ഷമവ ും ബിൽ 2007 മാർച്ച് 20 ന് ക്ഷ ാകസഭയിൽ അതരിപ്പിച്ചു. • ത െർന്ന് പരിക്ഷ ാധനയ്കക്ക ും റിക്ഷപ്പാർട്ടിന മായി സാമൂഹിക നീതിയ ും ാക്തീകരണവ ും സുംബന്ധിച്ച സ്റ്റാൻഡിുംഗ് കമ്മിറ്റിയ്കക്ക് സമർപ്പിച്ചു.
 • 3. പ്പധാന ക്ഷയങ്ങൾ • 1.മാതാപിതാക്കളുടെയ ും മ തിർന്ന ടപൌരന്മാര ടെയ ും സുംരക്ഷണവ ും ക്ഷക്ഷമവ ും ഉറപ്പാക്ക ന്നതിനായി കർമ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്ക ക. • 2.മ തിർന്ന ടപൌരന്മാർക്ക് ന ല ചികിത്സ ടസൌകരയും ഭയമാക്ക ക • 3. മ തിർന്ന ടപൌരന്മാര ടെ ജീവന ും സവത്തിന ും സുംരക്ഷണും നല്ക ന്നതിനാവ യമായ കർമ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്ക ക • 4.എ ലാ ജി ലകളി ും വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്ക ക
 • 4. 60+ • ഇന്ത്യയിൽ 60 വയസ്സിന ക്ഷമൽ പ്പായമ ള്ളവര ടെ എണ്ണും ഓക്ഷരാ വർഷവ ും കൂെിടകാണ്ടിരിക്ക ന്നതായി ടസൻസ്സസ് ക്ഷരഖകൾ സാക്ഷയടപ്പെ ത്ത ന്ന . • 1951 20 ദ ക്ഷും • 1991 57 െി • 2001 76 െി • 2011 100 െി (8 .25%)
 • 5. ആയ ർദദർഘ്യും • രാ രി ആയ ർദദർഘ്യും 1947 ൽ 29 വയസ്സായിര ന്നത് ഇന്ന് 63 ൽ എത്തിയിരിക്ക ന്ന . 2030 ആക ക്ഷപാക്ഷേയ്കക്ക ും 200 ദ ക്ഷും മ തിർന്ന ടപൌരന്മാര ള്ള നാൊക ും ഇന്ത്യ.
 • 6. ധർമ്മം • പരപരാഗതമായി മ തിർന്നവടര സുംരക്ഷിച്ചു ക്ഷപാന്ന ഒര സമൂഹമാണ ് നമ്മ ടെത്.മ പ് നി നിന്നിര ന്ന കൂട്ടുക െ ുംബ സപ്പദായത്തിൽ ക ട്ടികൾക്ക ും മ തിർന്നവർക്ക ും ആവ യമായ പ് ദ്ധയ ും പരിചരണവ ും കിട്ടിയിര ന്ന . ഇന്ന് അണ ക െ ുംബങ്ങളുടെ വളർച്ചക്ഷയാെ കൂെി മ തിർന്നവർക്ക് ദവകാരികവ ും സാപത്തികവ മായ അവഗണന ക്ഷനരിക്ഷെണ്ടിവര ന്നക്ഷതാടൊപ്പും ാരീരിക ക്തിക്ഷയവ ും കൂെിയാക ക്ഷപാൾ ജീവിതും പൂർണ്ണ ദ രിതമായി മാറ ന്ന .
 • 7. നിയമം • വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കടള സുംരക്ഷിക്ക കടയന്ന ആത്മീയ കെമയിൽനിന്ന ും( moral obligation) നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തവത്തിക്ഷ യ്കക്ക സമൂഹും എത്തിക്ഷചർന്നതിൻടറ ഉത്തക്ഷമാദാഹരണമാണീ നിയമും.
 • 8. ആവശ്യകത • പ്കിമിനൽ നെപെി ചട്ടും,1973 അധയായും IX വക പ്പ് 125 പ്പകാരും നി വിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജീവനാും ും ഭിക്ക ന്നതിന് നിയമമ ണ്ട ്. • ഇതിന്ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് ജ ഡീഷയൽ മജിസ്ക്ഷപ്െറ്റ് ക്ഷകാെതി മ ക്ഷഖന അന കൂ വിധി ഭിക്ഷക്കണ്ടത ണ്ട ്
 • 9. നൂ ാമാ • .നിയമപെികളുടെ നൂ ാമാ കളുും പണടച വ ും കാ താമസവ ും മൂ ും യാഥാർത്ഥ പ്പക്ഷയാജനും ഭിക്കാടത ക്ഷപാക കയ ും ടചയ്യുും. ഇതിടനാര പ്പതിവിധിടയന്ന നി യിൽ ളിതമായ ,ടച വ ക റഞ്ഞ,ക്ഷവഗത്തി ള്ള നിയമനെപെി സാധയമാക്ക ന്ന നിയമനിർമ്മാണും ആവ യമായി വന്ന .
 • 10. ഭരണഘ്െന അന ക്ഷേദും 41. • ചി അവസ്ഥകളിൽ ക്ഷജാ ിയ്കക ും വിദയാഭയാസത്തിന ും ടപാത സഹായത്തിന ും ഉള്ള അവകാ ും— • ടതാേി ി ലായ്കമ,വാർദ്ധകയും,ക്ഷരാഗും,അുംഗ ദവക യും,എന്നീ അവസ്ഥകളി ും അനർഹമായ ദാരിപ്ദയും ഉണ്ടാക ന്ന മറ്റ് അവസ്ഥകളി ും ക്ഷജാ ിയ്കക്ക ും വിദയാഭയാസത്തിന ും ടപാത സഹായത്തിന ും ഉള്ള അവകാ ും ഉറപ്പ് വര ത്ത വാൻ രാപ്രും അതിൻടറ സാപത്തികമായ കേിവിൻടറയ ും വികസനത്തിൻടറയ ും പരിധിയ്കക്ക ള്ളിൽ ഫ പ്പദമായ വയവസ്ഥ ഉണ്ടാക്ഷക്കണ്ടതാണ ്.)
 • 11. പ തിയ നിയമും • പ തിയ നിയമത്തിൽ ടമയിൻടറനൻസ് പ്െിബയൂണൽ രൂപികരിച്ചു. • **പ്െിബയൂണ ിൻടറ അദ്ധയക്ഷൻ സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ക്ഷപ്െറ്റ് ആണ ്.( ളിതും) • * *പ്െിബയൂണൽ മ പാടക കക്ഷികൾക്ക് വക്കീൽ മ ക്ഷഖന ഹാജരാകാൻ സാധിക്ക കയി ല. (ടച വ ക റഞ്ഞത്) • **വിചാരണ ക്ഷനാട്ടീസ് നല്കി 90 ദിവസത്തിന ള്ളിൽ അക്ഷപക്ഷ തീർപ്പാക്കിയിരിക്കണും. (ക്ഷവഗത്തി ള്ളത്) • •
 • 12. നിയമത്തിട പ്പധാന വക പ്പുകൾ • 1(2) ഈ നിയമും ജമ്മ -കാശ്മീർ ഒേിടകയ ള്ള ഇന്ത്യ മ േ വൻ ബാധകമായിരിക്ക ന്നടതാടൊപ്പും ഇന്ത്യയ്കക്ക ടവളിയി ള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക ും ബാധകമായിരിക്ക ും
 • 13. നിർവചനം • 2.(എ) ക ട്ടികൾ എന്നാൽ പ്പായപൂർത്തിയായ മകൻ,മകൾ,ടചറ മകൻ,ടചറ മകൾ എന്നർത്ഥും • (ബി) സുംരക്ഷണും എന്നാൽ ആഹാരും,വസ്പ്തും,പാർപ്പിെും,ആ ക്ഷരാഗയ പരിപാ നും,ചികിത്സ എന്നർത്ഥും.
 • 14. • (ഡി) Parents (രക്ഷകർത്താവ്) എന്നാൽ അേൻ,അമ്മ,ദത്തപിതാവ്,ദത്തമാ താവ്,രണ്ടാനേൻ,രണ്ടാനാമ്മ എന്നിവർ മ തിർന്ന ടപൌരനാടണങ്കി ും അട ലങ്കി ും ഉൾടപ്പെ ന്ന .
 • 15. • (ജി) ബന്ധ എന്നാൽ മക്കളി ലാത്ത മ തിർന്ന ടപൌരൻടറ നിയമാന സൃത പിൻത െർച്ചാവകാ ികൾ
 • 16. • (എച്ച്) മ തിർന്ന ടപൌരൻ എന്നാൽ 60 വയക്ഷസ്സാ അതിൽ കൂെ തക്ഷ ാ ഉള്ളവർ.
 • 17. അധികപ്പഭാവും • 3. മടറ്റടതാര നിയമത്തിൽ എടന്ത്ാടക്ക പറഞ്ഞിര ന്നാ ും ഈ നിയമത്തിന് അവയ്കക്ക ക്ഷമൽ അധികപ്പഭാവമ ണ്ടായിരിക്ക ും
 • 18. അപപക്ഷ • 4.(1) മ തിർന്ന ടപൌരന്മാർക്ഷക്കാ മാതാപിതാക്കൾക്ഷക്കാ സവന്ത്ും വര മാനക്ഷമാ,വസ്ത നിന്ന ള്ള വര മാനക്ഷമാ ടകാണ്ട് സവയും സുംരക്ഷിക്കടപ്പൊൻ കേിയാടത വര ക്ഷപാൾ പ്െിബയൂണൽ മ പാടക അക്ഷപക്ഷ സമർപ്പിക്കാവ ന്നതാണ ്.
 • 19. • ഒക്ഷന്നാ അതിൽ കൂെ തക്ഷ ാ മക്കളടക്കതിരായി പരാതി സമർപ്പിക്കാവ ന്നതാണ ്. • മക്കളി ലാത്ത മ തിർന്ന ടപൌരന് നിയമാന സൃത പിൻത െർച്ചാവകാ ികൾക്കതിരാ യി പരാതി നല്കാവ ന്നതാണ ്
 • 20. • (2)(3) മ തിർന്ന ടപൌരന് സാധാരണ ജീവിതും നയിക്ക ന്നതിനാവ യമായ സുംരക്ഷണും നല്ക ക എന്നത് മക്കളുടെയ ും ബന്ധ ക്കളുടെയ ും കെമയാണ ്. • 4(4) ഒര മ തിർന്ന ടപൌരൻടറ സവത്ത ക്കൾ ദകവ വച്ച് അന ഭവിച്ചുവര ന്ന • ബന്ധ ക്ഷവാ നിയമാന സൃത പിൻത െർച്ചാവകാ ിക്ഷയാ അയാൾക്ക് മതിയായ സുംരക്ഷണും നല്ക്ഷകണ്ടതാണ ്.
 • 21. • ഒന്ന ധികും ബന്ധ ക്കക്ഷളാ നിയമാന സൃത പിൻത െർച്ചാവകാ ികക്ഷളാ െി ടപൌരൻടറ സവത്ത ക്കൾ ദകവ വച്ച് അന ഭവിച്ചുവര ക്ഷപാൾ അവർക്ക് വീതും ഭിച്ച വസ്ത വിന് ആന പാതികമായി എ ലാവര ും ക്ഷചർന്ന് സുംരക്ഷണും നല്കണും
 • 22. (5) (1) പ്െിബയൂണ ിൽ അക്ഷപക്ഷ നല്ക ന്ന രീതി – • (എ) നിശ്ചിത ഫാറത്തിൽ മ തിർന്ന ടപൌരന്മാർക്ഷക്കാ മാതാപിതാക്കൾക്ഷക്കാ സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ക്ഷപ്െറ്റ് മ പാടക അക്ഷപക്ഷ നല്കാും. • (ബി) സവയും അക്ഷപക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കേിയാത്തവർക്ക് അധികാരടപ്പെ ത്തിയ വയക്തിക്ഷയാ,രജിസ്റ്റർ ടചയ്കത സന്നദ്ധ സുംഘ്െനക്ഷയാ മ ക്ഷഖന SDM മ പാടക അക്ഷപക്ഷ സമർപ്പിക്കാും.
 • 23. • (സി) സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ക്ഷപ്െറ്റിന് സവക്ഷമധയാ നെപെി എെ ക്കാും. • 5(2) ക്ഷകസ് നെപെിയി ിരിടക്ക തടന്ന താല്കാ ിക സുംരക്ഷണ ത ക നല്ക ന്നതിന് ഉത്തരവാകാവ ന്നതാണ ്.
 • 24. • 5(3) അക്ഷപക്ഷയിട എതൃകക്ഷികൾക്ക് ക്ഷനാട്ടീസ് നല്കി അവർക്ക് പറയാന ള്ളത് ക്ഷകൾക്ക കയ ും ,സുംരക്ഷണ ത ക നിശ്ചയിക്ക ന്നതിക്ഷ യ്കക്കായി ഒര വിചാരണ നെക്ഷത്തണ്ടത മാണ ്.
 • 25. • 5(4) ഹിയറിുംഗ് ക്ഷനാട്ടീസ് നല്കിയ തീയ്യതി മ തൽ 90 ദിവസത്തിനകും അക്ഷപക്ഷയിൽ തീർപ്പ് കല്പിക്ഷക്കണ്ടതാണ ്. • 5(5) ഉത്തരവാക ന്ന ത ക ഉത്തരവിൽ പറയ ന്ന തീയ്യതി മ തൽ എതൃകക്ഷികൾ നല്ക്ഷകണ്ടതാണ ്.
 • 26. • 5(8) ഉത്തരവ് അന സരിക്കാത്ത പക്ഷും ത ക ഈൊക്ക ന്നതിക്ഷ യ്കക്കായി എതൃകക്ഷികൾടക്കതിരായി വാറണ്ട് പ റടപ്പെ വിയ്കക്കാവ ന്നതാണ ്. • ത ക അെയ്കക്ക ന്നത വടരക്ഷയാ ,ഒര മാസും വടരക്ഷയാ ഉള്ള കാ ക്ഷത്തയ്ക് തെവിന് വിധിക്കാവ ന്നത മാണ ്. • ത ക ക െി ികയായി തീർന്ന തീയ്യതി മ തൽ 3 മാസത്തിനകും ത ക ഈൊക്കാൻ പ്െിബയൂണ ിന് അക്ഷപക്ഷ ഭിക്കാത്തപക്ഷും വാറണ്ട് പ റടപ്പെ വിക്കാൻ • പാെി ല
 • 27. • 6.അധികാരിതയ ും നെപെിപ്കമവ ും • എതൃകക്ഷികളായ മക്കക്ഷളാ ബന്ധ ക്കക്ഷളാ താമസിക്ക ന്നക്ഷതാ,ഒെ വിൽ താമസിച്ചിര ന്നക്ഷതാ ഏത സ്ഥ വ ും ജി ലയ ും പ്പവർത്തന പരിധിയി ൾടപ്പെ ും
 • 28. • 6(2) എതൃകക്ഷികൾടക്കതിരായി ക്ഷനാട്ടീസ് പ റടപ്പെ വിക്ഷക്കണ്ടതാണ ്. • 6(3)എതൃകക്ഷികടള വിളിച്ചുവര ത്ത ന്നതിന് പ്കി.ന.ചട്ടും1973,പ്പകാരും ഒര ഫസ്റ്റ് ്ളാസ്സ് മജിസ്ക്ഷപ്െറ്റിന ള്ള എ ലാ അധികാരങ്ങളുും സ.ഡി.മ.യ്കക്ക് ഉണ്ടായിരിയ്കക ും
 • 29. • 6(4)എതൃകക്ഷികളുടെ സാന്നിദ്ധത്തിൽ ടതളിടവെ ക്ഷക്കണ്ടത ും ,സമൺസ് ക്ഷകസ് രീതിയിൽ റിക്കാർഡാക്ഷക്കണ്ടതാണ ്. • എതൃ കക്ഷികൾ മനപ്പൂർവ്വും ഹാജരാക ന്നതിൽ നിന്ന ും ഒേിവാക്ക ന്ന പക്ഷും • Ex-party യായി വാദും ക്ഷകട്ട് തീര മാനിക്കാവ ന്നതാണ ്.
 • 30. • 6(5)എതൃ കക്ഷികൾ ഇന്ത്യയ്കക്ക് പ റത്താണ് താമസിക്ക ന്നടതങ്കിൽ ക്ഷകപ്ന്ദ ഗവൺടമൻറ് അധികാരടപ്പെ ത്തിയിട്ടുള്ള അക്ഷതാറിറ്റി മ ക്ഷഖന സമൺസ് നെത്താവ ന്നതാണ്.(ഇന്ത്യൻ എുംബസ്സി)
 • 31. • 6(6)അക്ഷപക്ഷയിൽ വാദും ക്ഷകൾക്ക ന്നതിന മ പ് അന രജ്ഞന തീർപ്പിന ള്ള സാധയതകൾ ക്ഷതെി അക്ഷപക്ഷ കൺസി ിക്ഷയഷൻ ആഫീസർക്ക് നല്ക്ഷകണ്ടത ും,ആയതിൽ 1 മാസത്തിനകും തീര മാനും പ്െിബയൂണ ിന് സമർപ്പിക്ഷക്കണ്ടതാണ ്
 • 32. • കൺസി ിക്ഷയഷൻ ആഫീസർ എന്നാൽ- • രജിസ്റ്റർ ടചയ്കത സന്നദ്ധ സുംഘ്െന പ്പതിനിധി (ടസ.5(1)) • ടമയിൻറനൻസ് ഓഫീസർ (18- 1,ജി ലാ സാമൂഹയ നീതി ആഫീസർ) • പ്െിബയൂണൽ നാമനിർക്ഷേ ും ടചയ്യുന്ന വയക്തി
 • 33. • 7.(2)ടമയിൻറനൻസ് പ്െിബയ ണ ിൻടറ അദ്ധയക്ഷൻ സബ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ആയിരിക്ക ും. • 8.(1) സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക വിക്ഷധയമായി സമ്മറി വിചാരണ നെപെിപ്കമങ്ങൾ പാ ിക്കാവ ന്നതാണ ്.
 • 34. • 8(2)വിചാരണ നെപെികളിൽ സാക്ഷികളുടെ ഹാജർ ഉറപ്പുവര ത്ത ന്നതിന ും,ടതളിവ ക ളുും ക്ഷരഖകളുും ഹാജരാക്ക ന്നതിന ും മറ്റുും പ്െിബയൂണ ിന് ഒര സിവിൽ ക്ഷകാെതിയ ടെ എ ലാ അധികാരങ്ങളുും ഉണ്ടായിരിക്ക ും. 1973 ട പ്കി.ന.ച. 16 അും അധയായപ്പകാരവ ും വക പ്പ് 195 പ്പകാരവ മ ള്ള അധികാരും ഉപക്ഷയാഗിക്കാവ ന്നതാണ ്.
 • 35. • 8(3)പ്െിബയൂണ ിന് ആവ യടമന്ന് ക്ഷതാന്ന ന്നപക്ഷും വിദഗ്ദരായ ആളുകടള ക്ഷകാെതിടയ സഹായിക്ക ന്നതിനായി നിക്ഷയാഗിക്കാവ ന്നതാണ ്. • 9(1)സുംരക്ഷണ ത ക പ്െിബയൂണ ിന് സമയാസമയും നിശ്ചയിക്കാവ ന്നത ും അത് മാസും ക്ഷതാറ ും അക്ഷപക്ഷകന് ഉക്ഷപക്ഷകൂൊടത നല്ക ന്നതിന് വിധിക്കാവ ന്നത മാണ ്. • 9(2) പരമാവധി സുംരക്ഷണത ക 10000 രൂപയിൽ കൂൊൻ പാെി ലാത്തതാണ ്.
 • 36. • 10.ജീവനാും ത ക നിശ്ചയിച്ചതിൽ എടതങ്കി ും തരത്തി ള്ള പി ് സുംഭവിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിക്ഷ ാ,എതൃക ക്ഷികളുടെ ജീവിത സാഹചരയങ്ങളിട മാറ്റും മൂ ും വര മാനത്തിൽ വയതയാസും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പക്ഷും ആന പാതികമായി സുംരക്ഷണ ത കയി ും മാറ്റും വര ത്താവ ന്നതാണ ്.
 • 37. • 11(1).സുംരക്ഷണ ത ക സവക്ഷമധയാ നല്കാത്ത ക്ഷകസ്സുകളിൽ ഉത്തരവ് നെപ്പി ാക്കാൻ പ്െിബയൂണ ിന് അധികാരമ ണ്ടായിരിയ്കക്ക ും . • 11(2) പ്കിമിനൽ നെപെി ചട്ടും,1973 അധയായും IX വക പ്പ് 125 പ്പകാരും ഉത്തരവ് നെപ്പി ാക്കാവ ന്നതാണ ്.
 • 38. • 12. പ്കിമിനൽ നെപെി ചട്ടും,1973 അധയായും IX വക പ്പ് 125 പ്പകാരവ ും,മാതാപിതാക്കളുടെയ ും മ തിർന്ന ടപൌരന്മാര ടെയ ും സുംരക്ഷണവ ും ക്ഷക്ഷമവ ും നിയമും,2007 പ്പകാരവ ും ഒക്ഷര സമയും പരാതി നല്കാനാവി ല.
 • 39. • 13.സുംരക്ഷണ ത ക ഉത്തരവിൽ പറയ ും പ്പകാരും 30 ദിവസ്ത്തിന ള്ളിൽ ഒെ ക്ഷക്കണ്ടതാണ ്. • 14.ക െി ിക വര ത്തിയ ത കയ്കക്ക് 5 മ തൽ 18 തമാനും വടര പ ി ച മത്താവ ന്നതാണ ്.
 • 40. • 15.(2) അപ്പക്ഷ റ്റ് പ്െിബയ ണ ിൻടറ അദ്ധയക്ഷൻ ജി ലാ മജിസ്ക്ഷപ്െറ്റ് ആയിരിക്ക ും. • 16(1).മാതാപിതാക്കൾക്ഷക്കാ മ തിർന്ന ടപൌരക്ഷനാ പ്െിബയ ണൽ ഉത്തരവിടനതിരായി 60 ദിവസത്തിന ള്ളിൽ അപ്പക്ഷ റ്റ് പ്െിബയ ണൽ മ പാടക അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാവ ന്നതാണ്
 • 41. • അപ്പീൽ നെപെിയി ിരിക്ക ക്ഷപാേ ും സുംരക്ഷണ ത ക ത െർന്ന ും നല്ക്ഷകണ്ടതാണ • (2) അപ്പീൽ സവീകരിച്ച എ ലാ ക്ഷകസ്സുകളി ും എതൃക്ഷികൾക്ക് ക്ഷനാട്ടീസ് നല്ക്ഷകണ്ടതാണ ്. • (3)ഉത്തരവ് പ റടപ്പെ വിച്ച പ്െിബയൂണ ിൻടറ ഫയ കൾ വിളിച്ചുവര ത്താവ ന്നതാണ ്
 • 42. • 4) അപ്പീ ക്ഷപക്ഷയ ും ഫയ കളുും പരിക്ഷ ാധിച്ച് അപ്പീൽ അന വദിക്ക കക്ഷയാ നിരസിക്ക കക്ഷയാ ടചയ്യാവ ന്നതാണ ്. • (5) അപ്പീ ക്ഷപക്ഷയിൽ നയായവിചാരണ നെത്തി എെ ക്ക ന്ന തീര മാനും അന്ത്ിമമായിരിക്ക ന്നതാണ ്
 • 43. • ഇര കക്ഷികടളയ ും ക്ഷനരിക്ഷ ാ അധികാരടപ്പെ ത്തിയ പ്പതിനിധി മ ക്ഷഖനക്ഷയാ ക്ഷകൾക്കാൻ അവസരും ടകാെ ക്കാടത അപ്പീൽ തള്ളാൻ പാെി ല.
 • 44. • (6) അപ്പീൽ സവീകരിച്ച് 1 മാസത്തിന ള്ളിൽ തീർപ്പുകല്പിച്ച് ഉത്തരവ് പ റടപ്പെ വിക്കണും. • (7) ഉത്തരവിൻടറ പകർപ്പ് ഇര കക്ഷികൾക്ക ും ടസൌജനയമായി അയച്ചു ടകാെ ക്കണും
 • 45. • 17.പ്െിബയൂണ ിക്ഷനാ അപ്പക്ഷ റ്റ് പ്െിബയൂണ ിക്ഷനാ മ പാടക അഭിഭാഷകൻ മ ക്ഷഖന പ്പതിനിധാനും ടചയ്യടപ്പൊൻ പാെി ല. • 18.ടമയിൻറനൻസ് ഓഫീസർ ആയി ജി ലാ സാമൂഹിക ക്ഷക്ഷമ ഓഫീസടര നിയമിച്ചിരിക്ക ന്ന
 • 46. • 23.(1)ഈ ആ്റ്റ് നി വിൽ വന്ന തീയതിക്ക ക്ഷ ഷും സുംരക്ഷിച്ചു ടകാള്ളാടമന്ന വയവസ്ഥകൾക്ക വിക്ഷധയമായി ഭൂമി ദകമാറ്റും ടച യത ഭിച്ചിട്ടുും സുംരക്ഷിക്കാത്ത ക്ഷകസ്സുകളിൽ ആധാരും റേ് ടചയ്യാവ ന്നതാണ ്.
 • 47. • 23(2) പ്പതിഫ ും വാങ്ങി വസ്ത ദകമാറ്റും ടചയ്യുകയ ും സുംരക്ഷണ വയവസ്ഥ ഉൾടപ്പെ ത്താതിരിക്ക കയ ും ടചയ്യുന്ന ക്ഷകസ്സുകളിൽ റേ് അധികാരും ഉപക്ഷയാഗിക്കാനാവി ല.
 • 48. • 23(3) റേ് അക്ഷപക്ഷ നല്കാൻ കക്ഷിക്ക കേിയാത്ത അവസരത്തിൽ സന്നദ്ധ സുംഘ്െനക്ക് അയാൾക്ക ക്ഷവണ്ടി നെപെി എെ ക്കാവ ന്നതാണ ്. • 24.മ തിർന്ന ടപൌരടന ആപത്തിൽടപ്പെ ത്ത കക്ഷയാ ഏടതങ്കി ും സ്ഥ ത്ത് ഉക്ഷപക്ഷിക്ക കക്ഷയാ ടചയ്യുന്നയാടള 3 മാസടത്ത തെവിക്ഷനാ 500 ര പ പിേയ്കക്ഷക്കാ രണ്ട ും കൂെിക്ഷയാ ിക്ഷ വിധിക്കാവ ന്നതാണ ്.
 • 49. • 25.ഈ നിയമത്തിൻ കീേി ള്ള എ ലാ ക റ്റങ്ങളുും ക്ഷകാഗ്നിസബിളുും ജാമയും ഭിക്ക ന്നവയ മാണ ്
 • 50. • 27.ഈ നിയമത്തിൻ കീേിൽ ടചയ്കതിട്ടുള്ള ഒര ഉത്തരവിടനതിരായ ും സിവിൽ ക്ഷകാെതികൾക്ക് ഇൻജങ്ഷൻ നല്കാൻ അധികാരമി ലാത്തതാണ ്.
 • 51. • 28.സർക്കാർ ഉക്ഷേയാഗസ്ഥർ ഈ നിയമപ്പകാരും എെ ക്ക ന്ന ഉത്തമവി വാസക്ഷത്താെ കൂെിയ ള്ള പ്പവൃത്തിയ്കടക്കതിരായി നിയമനെപെികൾ നി നൽക്ക ന്നത ല. •