SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Biếng ăn ở trẻ emBiếng ăn ở trẻ em
TS. BS Trần Thị Mộng HiệpTS. BS Trần Thị Mộng Hiệp
PCN Bộ Môn Nhi vàYHGĐ TrPCN Bộ Môn Nhi vàYHGĐ Trườường ĐHYK PNTng ĐHYK PNT
Giáo sGiáo sưư các Trcác Trườường ĐHYK tại Phápng ĐHYK tại Pháp
Biếng ăn ở trẻ nhũ nhiBiếng ăn ở trẻ nhũ nhi
Rất thRất thườường gặp , gây lo lắng cho cha mẹ và ngng gặp , gây lo lắng cho cha mẹ và ngườườii
chchăăm sócm sóc
Cần phân biệt:Cần phân biệt:
.. BiếngBiếng ăăn ở trẻ nhỏn ở trẻ nhỏ
. RL. RL ăăn uống do thiếu quan tâmn uống do thiếu quan tâm
. Tránh thức. Tránh thức ăănn
. Trẻ ". Trẻ "ăăn ít"n ít"
. RL hành vi. RL hành vi ăăn uống sau chấn thn uống sau chấn thươươngng
KhôngKhông đượđược xácc xác địđịnh rõ trnh rõ trướướcc đâđây:y:
1994: Hiệp hội Tâm thần Hoa kỳ mới xác1994: Hiệp hội Tâm thần Hoa kỳ mới xác địđịnhnh
cách phân loạicách phân loại
BiếngBiếng ăăn ở trẻ nhỏn ở trẻ nhỏ
 Xuất hiện : 6 tháng - 3 tuổi, nhiều nhất 9-18Xuất hiện : 6 tháng - 3 tuổi, nhiều nhất 9-18
thángtháng
 ThThườường bắtng bắt đầđầu lúcu lúc ăăn dặm,n dặm, đúđúc muỗngc muỗng
 Gây SDD, chậm phát triển thể chấtGây SDD, chậm phát triển thể chất
 Cha mẹ rất lo lắng, làmCha mẹ rất lo lắng, làm đủđủ mọi cáchmọi cách
 Mặc cảm tội lỗi của ngMặc cảm tội lỗi của ngườười mẹi mẹ
 Trẻ thTrẻ thườường RL giấc ngủ, khó tính, quấy khóc....ng RL giấc ngủ, khó tính, quấy khóc....
RLRL ăăn uống do thiếu quan tâmn uống do thiếu quan tâm
 Xuất hiện sớm: 2-8 thángXuất hiện sớm: 2-8 tháng
 SDD kèm chậm phát triển tâm thần vậnSDD kèm chậm phát triển tâm thần vận độđộng,ng,
vô cảm, ít cảm xúc, không chvô cảm, ít cảm xúc, không chơơi...i...
 Mẹ có vấnMẹ có vấn đềđề tâm lý (khôngtâm lý (không đượđược quan tâm...)c quan tâm...)
 Trong bữaTrong bữa ăăn của trẻ: không thấy sự hỗ tn của trẻ: không thấy sự hỗ tươươngng
 Dạng nặng: bạcDạng nặng: bạc đãđãi ở trẻ em, thi ở trẻ em, thườường thấy khing thấy khi
kinh tế xã hội nghèo, khó khkinh tế xã hội nghèo, khó khăănn
 Trẻ thiếu cả về cung cấp thứcTrẻ thiếu cả về cung cấp thức ăăn và tình cảmn và tình cảm
 Sự xa cách càng nặng dầnSự xa cách càng nặng dần
Tránh thứcTránh thức ăănn
 Xuất hiện khi bắtXuất hiện khi bắt đầđầuu ăăn dặm (rau, thịt...)n dặm (rau, thịt...)
 Tùy vào mùi vị,Tùy vào mùi vị, độđộ cứng... của thứccứng... của thức ăănn
 27% trẻ không chịu27% trẻ không chịu ăăn dặmn dặm
 Đôi lúc trẻ chỉ chấp nhậnĐôi lúc trẻ chỉ chấp nhận ăăn 2-3 loại thứcn 2-3 loại thức ăăn mà thôin mà thôi
 Nên thử cho lại nhiều lần (> 11 lần) trong nhữngNên thử cho lại nhiều lần (> 11 lần) trong những đđiều kiệniều kiện
khác nhau (nkhác nhau (nơơi, màu, chén bát...)i, màu, chén bát...)
Biểu hiện khác nhBiểu hiện khác nhưư::
KhôngKhông đđi trên cát, cỏi trên cát, cỏ
Không chịu mặc 1 số loại vải, áo (than ngứa)Không chịu mặc 1 số loại vải, áo (than ngứa)
TTăăng nhạy cảm với tiếngng nhạy cảm với tiếng độđộng, mùi.....ng, mùi.....
Trẻ "Trẻ "ăăn ít"n ít"
 TrẻTrẻ ăănn đủđủ thứ, nhthứ, nhưưng với lng với lượượng ít làng ít là đủđủ nono
 Trẻ nhỏ cân, nhTrẻ nhỏ cân, nhưưng không SDDng không SDD
 TrTrướướcc đâđây: trấn an bà mẹ là trẻ không béoy: trấn an bà mẹ là trẻ không béo
phì là tốt rồiphì là tốt rồi
 Tuy nhiên, nhóm trẻ này có thể là:Tuy nhiên, nhóm trẻ này có thể là:
. dạng nhẹ của biếng. dạng nhẹ của biếng ăăn ở trẻ nhỏ,n ở trẻ nhỏ,
. về sau này có khả n. về sau này có khả năăng rng rơơi vào nhómi vào nhóm
"biếng"biếng ăăn tâm thầnn tâm thần ở tuổi vị thành niên"ở tuổi vị thành niên"
RL hành viRL hành vi ăăn uống saun uống sau
chấn thchấn thươươngng
Xuất hiệnXuất hiện sau 1 hay nhiều yếu tố chấn thsau 1 hay nhiều yếu tố chấn thươương mạnng mạn
hay lập lại nhiều lần, vùng hầu họng hoặc thựchay lập lại nhiều lần, vùng hầu họng hoặc thực
quản:quản:
sặc, do bị épsặc, do bị ép ăăn, don, do đặđặt sonde dạ dày, nuôit sonde dạ dày, nuôi ăăn,n, đặđặtt
nội khí quản, hútnội khí quản, hút đàđàm.....m.....
Các tình huống:Các tình huống:
 Trẻ nhũ nhi sau sặc sữa: chấp nhậnTrẻ nhũ nhi sau sặc sữa: chấp nhận ăăn bằng thìan bằng thìa
 Trẻ lớn hTrẻ lớn hơơn, sặc thứcn, sặc thức ăăn cứng, lại chịu uống sữan cứng, lại chịu uống sữa
 TrTrườường hợp nặng: trẻ từ chối hoàn toànng hợp nặng: trẻ từ chối hoàn toàn ăăn uốngn uống
Điều trịĐiều trị
Trẻ trẻ "Trẻ trẻ "ăăn ít" và trẻ tránh thứcn ít" và trẻ tránh thức ăăn, phát triểnn, phát triển
thể chất bình ththể chất bình thườường:ng:
 Giáo dục cha mẹGiáo dục cha mẹ
 Không ép trẻKhông ép trẻ ăănn
 Thử nhiều loại, phù hợp hThử nhiều loại, phù hợp hơơnn
 Không cho trẻ lo ra, cho trẻ chú ý vào bửaKhông cho trẻ lo ra, cho trẻ chú ý vào bửa
ăănn
 Tuân thủ giờ giấcTuân thủ giờ giấc ăăn, vệ sinhn, vệ sinh ăăn uốngn uống
Điều trịĐiều trị
BiếngBiếng ăăn ở trẻ nhỏ:n ở trẻ nhỏ:
Cần ý kiến BS tâm lý nhi: chú ý mối quan hệCần ý kiến BS tâm lý nhi: chú ý mối quan hệ
cha mẹ-trẻcha mẹ-trẻ
Giúp cha mẹGiúp cha mẹ đđiều chỉnh vai trò theo tính khí của trẻiều chỉnh vai trò theo tính khí của trẻ
RLRL ăăn uống do thiếu quan tâm:n uống do thiếu quan tâm:
Cần sự hỗ trợ của BS tâm lý:Cần sự hỗ trợ của BS tâm lý: đđiều trị tâm lý ở chaiều trị tâm lý ở cha
mẹ,mẹ, đđiều kiện kinh tế xã hộiiều kiện kinh tế xã hội
RL hành viRL hành vi ăăn uống sau chấn thn uống sau chấn thươương:ng:
Điều trị tâm lý, tập cho trẻĐiều trị tâm lý, tập cho trẻ ăăn trở lạin trở lại
BS Nhi cần dự phòngBS Nhi cần dự phòng đểđể tránh sang chấntránh sang chấn
BiếngBiếng ăăn tâm thần ở trẻn tâm thần ở trẻ
vị thành niênvị thành niên
BiếngBiếng ăăn tâm thần ở trẻ gái: 95% ở trẻ gáin tâm thần ở trẻ gái: 95% ở trẻ gái
ChẩnChẩn đoánđoán dễ dàng trdễ dàng trướước 4 triệu chứng:c 4 triệu chứng:
 từ chối ttừ chối tăăng cân và cân < 15% cân nặng btng cân và cân < 15% cân nặng bt
 rất sợ trất sợ tăăng cân, cho dù cân nặng dng cân, cho dù cân nặng dướưới bti bt
 tự cho rằng mình "béo" cho dù quá gầytự cho rằng mình "béo" cho dù quá gầy
 vô kinh >3 chu kỳ liên tụcvô kinh >3 chu kỳ liên tục
BiếngBiếng ăăn tâm thần ở trẻn tâm thần ở trẻ
vị thành niênvị thành niên
Trẻ tránh các thứcTrẻ tránh các thức ăăn nhiều calon nhiều calo
Làm mọi cáchLàm mọi cách đểđể loại bỏ thứcloại bỏ thức ăăn: nôn, ói, rửan: nôn, ói, rửa
ruột, dùng thuốc sổ, lợi tiểu...ruột, dùng thuốc sổ, lợi tiểu...
TTăăng vậnng vận độđộng thể lực, trí óc:ng thể lực, trí óc:
 ĐĐi bộ thật nhiều, bi bộ thật nhiều, bơơi, nhảyi, nhảy đầđầm, tập thể dụcm, tập thể dục
 Từ chối nói bị mệt, bị bệnhTừ chối nói bị mệt, bị bệnh
 Không không phấn tình dụcKhông không phấn tình dục
 Không thích có kinhKhông thích có kinh
 Tránh tiếp xúc xã hộiTránh tiếp xúc xã hội
 Ham họcHam học
BiếngBiếng ăăn tâm thần ở trẻn tâm thần ở trẻ
vị thành niênvị thành niên
Thực thể:Thực thể:
 GầyGầy đéđét,t,
 Teo cTeo cơơ
 Lông móng thô, hoặc xuất hiện lông tLông móng thô, hoặc xuất hiện lông tơơ
 Hạ thân nhiệtHạ thân nhiệt
 Nhịp tim chậmNhịp tim chậm
 Hạ huyết ápHạ huyết áp
 PhùPhù
 RLRL đđiện giảiiện giải
 Trầm cảmTrầm cảm
BiếngBiếng ăăn tâm thần ở trẻn tâm thần ở trẻ
vị thành niênvị thành niên
. Ghi nhận có thể có xung. Ghi nhận có thể có xung độđột, bất hòat, bất hòa
giữa cha mẹgiữa cha mẹ
. Dạng tiền dậy thì: trẻ gái 8-10 tuổi, cần. Dạng tiền dậy thì: trẻ gái 8-10 tuổi, cần
chẩnchẩn đoánđoán sớmsớm đểđể đđiều trị sớm vì ảnhiều trị sớm vì ảnh
hhưởưởngng đếđến phát triển thể chấtn phát triển thể chất
. Trẻ trai: rất hiếm. Trẻ trai: rất hiếm
BiếngBiếng ăăn tâm thần ở trẻn tâm thần ở trẻ
vị thành niênvị thành niên
GiaiGiai đoạnđoạn đầđầu:u:
Xảy ra từ từ, trẻ rất ngoan trXảy ra từ từ, trẻ rất ngoan trướướcc đóđó
ThThườường sau 1 sự thayng sau 1 sự thay đổđổi:i: đổđổi tri trườường, thấtng, thất
vọng, bạn bè chê chọc...vọng, bạn bè chê chọc...
Tiến triển:Tiến triển:
 Hết sau vài thángHết sau vài tháng
 Tiến triển nặng dần: suy kiệt, tử vongTiến triển nặng dần: suy kiệt, tử vong
 Dạng trung gian: lấy lại cân, sauDạng trung gian: lấy lại cân, sau đóđó tái phát.tái phát.
Sau nhiềuSau nhiều đợđợt tái phát, có thể trở lại bt, và xuấtt tái phát, có thể trở lại bt, và xuất
hiện lại kinh nguyệthiện lại kinh nguyệt
Điều trịĐiều trị
Nhập viện khi suy kiệt nặngNhập viện khi suy kiệt nặng đểđể nuôinuôi ăănn
ĐĐiều trị tâm lý ( cá nhân và giaiều trị tâm lý ( cá nhân và gia đìđình)nh)
Theo dõi sau xuất viện, ngoại trúTheo dõi sau xuất viện, ngoại trú

More Related Content

What's hot

Trẻ biếng ăn TS Phạm Thúy Hòa
Trẻ biếng ăn TS Phạm Thúy HòaTrẻ biếng ăn TS Phạm Thúy Hòa
Trẻ biếng ăn TS Phạm Thúy HòaBois Indochinoise
 
Các thời kỳ của tuổi trẻ (Nhi khoa)
Các thời kỳ của tuổi trẻ (Nhi khoa)Các thời kỳ của tuổi trẻ (Nhi khoa)
Các thời kỳ của tuổi trẻ (Nhi khoa)youngunoistalented1995
 
4. tiep can bn trong boi canh yhgd
4. tiep can bn trong boi canh yhgd4. tiep can bn trong boi canh yhgd
4. tiep can bn trong boi canh yhgdminhphuongpnt07
 
Câu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹ
Câu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹCâu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹ
Câu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹThanh Liem Vo
 
Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua
Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua
Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua Thanh Liem Vo
 
Tamlyhoccacbenhchuyenkhoa
TamlyhoccacbenhchuyenkhoaTamlyhoccacbenhchuyenkhoa
TamlyhoccacbenhchuyenkhoaNgoc Quang
 
Bài giảng tu van vdsk online 2015
Bài giảng tu van vdsk online 2015Bài giảng tu van vdsk online 2015
Bài giảng tu van vdsk online 2015minhphuongpnt07
 
KHÁM ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI TRẺ SƠ SINH
KHÁM ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI TRẺ SƠ SINHKHÁM ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI TRẺ SƠ SINH
KHÁM ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI TRẺ SƠ SINHSoM
 
VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN CÙNG TÌM HIỂU QUYỀN SỨC KHOẺ SINH SẢN, QUYỀN SỨC KH...
VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN CÙNG TÌM HIỂU QUYỀN SỨC KHOẺ SINH SẢN, QUYỀN SỨC KH...VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN CÙNG TÌM HIỂU QUYỀN SỨC KHOẺ SINH SẢN, QUYỀN SỨC KH...
VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN CÙNG TÌM HIỂU QUYỀN SỨC KHOẺ SINH SẢN, QUYỀN SỨC KH...CGFED
 
Các Thời Kỳ của Tuổi Trẻ - Ths.Bs. Phạm Diệp Thùy Dương (BV. Nhi Đồng 2)
Các Thời Kỳ của Tuổi Trẻ - Ths.Bs. Phạm Diệp Thùy Dương (BV. Nhi Đồng 2)Các Thời Kỳ của Tuổi Trẻ - Ths.Bs. Phạm Diệp Thùy Dương (BV. Nhi Đồng 2)
Các Thời Kỳ của Tuổi Trẻ - Ths.Bs. Phạm Diệp Thùy Dương (BV. Nhi Đồng 2)Phiều Phơ Tơ Ráp
 
7. cham soc suc khoe. online
7. cham soc suc khoe. online7. cham soc suc khoe. online
7. cham soc suc khoe. onlineminhphuongpnt07
 
TÂM LÝ HỌC TRONG ĐIỀU TRỊ
TÂM LÝ HỌC TRONG ĐIỀU TRỊTÂM LÝ HỌC TRONG ĐIỀU TRỊ
TÂM LÝ HỌC TRONG ĐIỀU TRỊNgoc Quang
 
THỰC HÀNH LÂM SÀNG NHI
THỰC HÀNH LÂM SÀNG NHITHỰC HÀNH LÂM SÀNG NHI
THỰC HÀNH LÂM SÀNG NHISoM
 
Tâm lý học bệnh nhâ n
Tâm lý học bệnh nhâ nTâm lý học bệnh nhâ n
Tâm lý học bệnh nhâ nKhai Nguyen
 
TÂM LÝ HỌC BỆNH NHÂN
TÂM LÝ HỌC BỆNH NHÂNTÂM LÝ HỌC BỆNH NHÂN
TÂM LÝ HỌC BỆNH NHÂNNgoc Quang
 
đặC điểm tâm lý người cao tuổi
đặC điểm tâm lý người cao tuổiđặC điểm tâm lý người cao tuổi
đặC điểm tâm lý người cao tuổithảo chu
 
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGƯỜI CAO TUỔI
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGƯỜI CAO TUỔIĐẠI CƯƠNG VỀ NGƯỜI CAO TUỔI
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGƯỜI CAO TUỔISoM
 
TÂM LÝ HỌC BỆNH LÝ
TÂM LÝ HỌC BỆNH LÝTÂM LÝ HỌC BỆNH LÝ
TÂM LÝ HỌC BỆNH LÝNgoc Quang
 
Www.nghieng tv.đt level2. tình dục sức khỏe sinh sản
Www.nghieng tv.đt level2. tình dục sức khỏe sinh sảnWww.nghieng tv.đt level2. tình dục sức khỏe sinh sản
Www.nghieng tv.đt level2. tình dục sức khỏe sinh sảnthaonguyen.psy
 
B7 tinh duc va suc khoe sinh san
B7 tinh duc va suc khoe sinh sanB7 tinh duc va suc khoe sinh san
B7 tinh duc va suc khoe sinh santhaonguyen.psy
 

What's hot (20)

Trẻ biếng ăn TS Phạm Thúy Hòa
Trẻ biếng ăn TS Phạm Thúy HòaTrẻ biếng ăn TS Phạm Thúy Hòa
Trẻ biếng ăn TS Phạm Thúy Hòa
 
Các thời kỳ của tuổi trẻ (Nhi khoa)
Các thời kỳ của tuổi trẻ (Nhi khoa)Các thời kỳ của tuổi trẻ (Nhi khoa)
Các thời kỳ của tuổi trẻ (Nhi khoa)
 
4. tiep can bn trong boi canh yhgd
4. tiep can bn trong boi canh yhgd4. tiep can bn trong boi canh yhgd
4. tiep can bn trong boi canh yhgd
 
Câu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹ
Câu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹCâu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹ
Câu hỏi chuyên sâu về chăm sóc giảm nhẹ
 
Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua
Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua
Bai 22 ky nang giao tiep kham benh hieu qua
 
Tamlyhoccacbenhchuyenkhoa
TamlyhoccacbenhchuyenkhoaTamlyhoccacbenhchuyenkhoa
Tamlyhoccacbenhchuyenkhoa
 
Bài giảng tu van vdsk online 2015
Bài giảng tu van vdsk online 2015Bài giảng tu van vdsk online 2015
Bài giảng tu van vdsk online 2015
 
KHÁM ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI TRẺ SƠ SINH
KHÁM ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI TRẺ SƠ SINHKHÁM ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI TRẺ SƠ SINH
KHÁM ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI TRẺ SƠ SINH
 
VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN CÙNG TÌM HIỂU QUYỀN SỨC KHOẺ SINH SẢN, QUYỀN SỨC KH...
VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN CÙNG TÌM HIỂU QUYỀN SỨC KHOẺ SINH SẢN, QUYỀN SỨC KH...VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN CÙNG TÌM HIỂU QUYỀN SỨC KHOẺ SINH SẢN, QUYỀN SỨC KH...
VỊ THÀNH NIÊN, THANH NIÊN CÙNG TÌM HIỂU QUYỀN SỨC KHOẺ SINH SẢN, QUYỀN SỨC KH...
 
Các Thời Kỳ của Tuổi Trẻ - Ths.Bs. Phạm Diệp Thùy Dương (BV. Nhi Đồng 2)
Các Thời Kỳ của Tuổi Trẻ - Ths.Bs. Phạm Diệp Thùy Dương (BV. Nhi Đồng 2)Các Thời Kỳ của Tuổi Trẻ - Ths.Bs. Phạm Diệp Thùy Dương (BV. Nhi Đồng 2)
Các Thời Kỳ của Tuổi Trẻ - Ths.Bs. Phạm Diệp Thùy Dương (BV. Nhi Đồng 2)
 
7. cham soc suc khoe. online
7. cham soc suc khoe. online7. cham soc suc khoe. online
7. cham soc suc khoe. online
 
TÂM LÝ HỌC TRONG ĐIỀU TRỊ
TÂM LÝ HỌC TRONG ĐIỀU TRỊTÂM LÝ HỌC TRONG ĐIỀU TRỊ
TÂM LÝ HỌC TRONG ĐIỀU TRỊ
 
THỰC HÀNH LÂM SÀNG NHI
THỰC HÀNH LÂM SÀNG NHITHỰC HÀNH LÂM SÀNG NHI
THỰC HÀNH LÂM SÀNG NHI
 
Tâm lý học bệnh nhâ n
Tâm lý học bệnh nhâ nTâm lý học bệnh nhâ n
Tâm lý học bệnh nhâ n
 
TÂM LÝ HỌC BỆNH NHÂN
TÂM LÝ HỌC BỆNH NHÂNTÂM LÝ HỌC BỆNH NHÂN
TÂM LÝ HỌC BỆNH NHÂN
 
đặC điểm tâm lý người cao tuổi
đặC điểm tâm lý người cao tuổiđặC điểm tâm lý người cao tuổi
đặC điểm tâm lý người cao tuổi
 
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGƯỜI CAO TUỔI
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGƯỜI CAO TUỔIĐẠI CƯƠNG VỀ NGƯỜI CAO TUỔI
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGƯỜI CAO TUỔI
 
TÂM LÝ HỌC BỆNH LÝ
TÂM LÝ HỌC BỆNH LÝTÂM LÝ HỌC BỆNH LÝ
TÂM LÝ HỌC BỆNH LÝ
 
Www.nghieng tv.đt level2. tình dục sức khỏe sinh sản
Www.nghieng tv.đt level2. tình dục sức khỏe sinh sảnWww.nghieng tv.đt level2. tình dục sức khỏe sinh sản
Www.nghieng tv.đt level2. tình dục sức khỏe sinh sản
 
B7 tinh duc va suc khoe sinh san
B7 tinh duc va suc khoe sinh sanB7 tinh duc va suc khoe sinh san
B7 tinh duc va suc khoe sinh san
 

Viewers also liked

Stress nhân viên y tế
Stress nhân viên y tếStress nhân viên y tế
Stress nhân viên y tếducsi
 
Bai 39 cham soc huong nguoi benh x
Bai 39 cham soc huong nguoi benh xBai 39 cham soc huong nguoi benh x
Bai 39 cham soc huong nguoi benh xThanh Liem Vo
 
Kham va đieu tri cac benh khong lay y 5 2013 2014
Kham va đieu tri cac benh khong lay y 5 2013 2014Kham va đieu tri cac benh khong lay y 5 2013 2014
Kham va đieu tri cac benh khong lay y 5 2013 2014minhphuongpnt07
 
Căn nguyên sốt
Căn nguyên sốtCăn nguyên sốt
Căn nguyên sốtducsi
 
Dieu tri thuoc tren phu nu mang thai
Dieu tri thuoc tren phu nu mang thaiDieu tri thuoc tren phu nu mang thai
Dieu tri thuoc tren phu nu mang thaiducsi
 

Viewers also liked (11)

Dau hong
Dau hongDau hong
Dau hong
 
Non oi 2015
Non oi 2015Non oi 2015
Non oi 2015
 
Cai thuoc la online
Cai thuoc la onlineCai thuoc la online
Cai thuoc la online
 
Stress nhân viên y tế
Stress nhân viên y tếStress nhân viên y tế
Stress nhân viên y tế
 
Bai 39 cham soc huong nguoi benh x
Bai 39 cham soc huong nguoi benh xBai 39 cham soc huong nguoi benh x
Bai 39 cham soc huong nguoi benh x
 
Kham va đieu tri cac benh khong lay y 5 2013 2014
Kham va đieu tri cac benh khong lay y 5 2013 2014Kham va đieu tri cac benh khong lay y 5 2013 2014
Kham va đieu tri cac benh khong lay y 5 2013 2014
 
Kho tieu.bai giang
Kho tieu.bai giangKho tieu.bai giang
Kho tieu.bai giang
 
Căn nguyên sốt
Căn nguyên sốtCăn nguyên sốt
Căn nguyên sốt
 
đAu bụng cấp 2015
đAu bụng cấp 2015đAu bụng cấp 2015
đAu bụng cấp 2015
 
Dieu tri thuoc tren phu nu mang thai
Dieu tri thuoc tren phu nu mang thaiDieu tri thuoc tren phu nu mang thai
Dieu tri thuoc tren phu nu mang thai
 
Bn liet giuong 2015
Bn liet giuong  2015Bn liet giuong  2015
Bn liet giuong 2015
 

Similar to Bieng an tre em

Tiếp cận trẻ khóc 2018
Tiếp cận trẻ khóc 2018Tiếp cận trẻ khóc 2018
Tiếp cận trẻ khóc 2018Thanh Liem Vo
 
Tự kỷ, tăng động và chậm nói mối liên hệ ngầm giúp chỉ ra nguyên nhân, dự đoá...
Tự kỷ, tăng động và chậm nói mối liên hệ ngầm giúp chỉ ra nguyên nhân, dự đoá...Tự kỷ, tăng động và chậm nói mối liên hệ ngầm giúp chỉ ra nguyên nhân, dự đoá...
Tự kỷ, tăng động và chậm nói mối liên hệ ngầm giúp chỉ ra nguyên nhân, dự đoá...Van Dao Duy
 
Tieu dâm o tre em 2016
Tieu dâm o tre em 2016Tieu dâm o tre em 2016
Tieu dâm o tre em 2016SauDaiHocYHGD
 
Roiloannhancach
RoiloannhancachRoiloannhancach
RoiloannhancachNgoc Quang
 
On health autism, adhd, depression and happiness.
On health autism, adhd, depression and happiness.On health autism, adhd, depression and happiness.
On health autism, adhd, depression and happiness.Van Dao Duy
 
BỆNH ÁN NHI KHOA
BỆNH ÁN NHI KHOABỆNH ÁN NHI KHOA
BỆNH ÁN NHI KHOASoM
 
Các rối loạn phát triển ở trẻ em - 2018 - Đại học Y dược TPHCM
Các rối loạn phát triển ở trẻ em - 2018 - Đại học Y dược TPHCMCác rối loạn phát triển ở trẻ em - 2018 - Đại học Y dược TPHCM
Các rối loạn phát triển ở trẻ em - 2018 - Đại học Y dược TPHCMUpdate Y học
 
Nhiem khuan ho hap va tieu chay
Nhiem khuan ho hap va tieu chayNhiem khuan ho hap va tieu chay
Nhiem khuan ho hap va tieu chaysonca0102
 
TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM
TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM
TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM nataliej4
 
Tâm Bệnh Học Trẻ Em
Tâm Bệnh Học Trẻ Em Tâm Bệnh Học Trẻ Em
Tâm Bệnh Học Trẻ Em nataliej4
 
Seasonal stress in america and world kill the most, not cold, heat or flu
Seasonal stress in america and world kill the most, not cold, heat or fluSeasonal stress in america and world kill the most, not cold, heat or flu
Seasonal stress in america and world kill the most, not cold, heat or fluVan Dao Duy
 
Bai 3. sự tăng trưởng thể chất,
Bai 3. sự tăng trưởng thể chất,Bai 3. sự tăng trưởng thể chất,
Bai 3. sự tăng trưởng thể chất,Le Khac Thien Luan
 

Similar to Bieng an tre em (20)

Bieng an tre em new
Bieng an tre em newBieng an tre em new
Bieng an tre em new
 
Cach tri dai dam o tre 1-3 tuoi.docx
Cach tri dai dam o tre 1-3 tuoi.docxCach tri dai dam o tre 1-3 tuoi.docx
Cach tri dai dam o tre 1-3 tuoi.docx
 
Tiếp cận trẻ khóc 2018
Tiếp cận trẻ khóc 2018Tiếp cận trẻ khóc 2018
Tiếp cận trẻ khóc 2018
 
Tự kỷ, tăng động và chậm nói mối liên hệ ngầm giúp chỉ ra nguyên nhân, dự đoá...
Tự kỷ, tăng động và chậm nói mối liên hệ ngầm giúp chỉ ra nguyên nhân, dự đoá...Tự kỷ, tăng động và chậm nói mối liên hệ ngầm giúp chỉ ra nguyên nhân, dự đoá...
Tự kỷ, tăng động và chậm nói mối liên hệ ngầm giúp chỉ ra nguyên nhân, dự đoá...
 
Tieu dâm o tre em 2016
Tieu dâm o tre em 2016Tieu dâm o tre em 2016
Tieu dâm o tre em 2016
 
Roiloannhancach
RoiloannhancachRoiloannhancach
Roiloannhancach
 
tre thuong xuyen dai dam.docx
tre thuong xuyen dai dam.docxtre thuong xuyen dai dam.docx
tre thuong xuyen dai dam.docx
 
PHCN Chậm phát triển trí tuệ
PHCN Chậm phát triển trí tuệPHCN Chậm phát triển trí tuệ
PHCN Chậm phát triển trí tuệ
 
On health autism, adhd, depression and happiness.
On health autism, adhd, depression and happiness.On health autism, adhd, depression and happiness.
On health autism, adhd, depression and happiness.
 
benh tieu khong tu chu o tre em.docx
benh tieu khong tu chu o tre em.docxbenh tieu khong tu chu o tre em.docx
benh tieu khong tu chu o tre em.docx
 
BỆNH ÁN NHI KHOA
BỆNH ÁN NHI KHOABỆNH ÁN NHI KHOA
BỆNH ÁN NHI KHOA
 
Các rối loạn phát triển ở trẻ em - 2018 - Đại học Y dược TPHCM
Các rối loạn phát triển ở trẻ em - 2018 - Đại học Y dược TPHCMCác rối loạn phát triển ở trẻ em - 2018 - Đại học Y dược TPHCM
Các rối loạn phát triển ở trẻ em - 2018 - Đại học Y dược TPHCM
 
Nhiem khuan ho hap va tieu chay
Nhiem khuan ho hap va tieu chayNhiem khuan ho hap va tieu chay
Nhiem khuan ho hap va tieu chay
 
TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM
TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM
TÂM BỆNH HỌC TRẺ EM
 
Tâm Bệnh Học Trẻ Em
Tâm Bệnh Học Trẻ Em Tâm Bệnh Học Trẻ Em
Tâm Bệnh Học Trẻ Em
 
YHGĐ2.pptx
YHGĐ2.pptxYHGĐ2.pptx
YHGĐ2.pptx
 
Seasonal stress in america and world kill the most, not cold, heat or flu
Seasonal stress in america and world kill the most, not cold, heat or fluSeasonal stress in america and world kill the most, not cold, heat or flu
Seasonal stress in america and world kill the most, not cold, heat or flu
 
cach chua dai dam cho tre 12 tuoi.docx
cach chua dai dam cho tre 12 tuoi.docxcach chua dai dam cho tre 12 tuoi.docx
cach chua dai dam cho tre 12 tuoi.docx
 
Bai 3. sự tăng trưởng thể chất,
Bai 3. sự tăng trưởng thể chất,Bai 3. sự tăng trưởng thể chất,
Bai 3. sự tăng trưởng thể chất,
 
Chua dai dam cho tre 8 tuoi.docx
Chua dai dam cho tre 8 tuoi.docxChua dai dam cho tre 8 tuoi.docx
Chua dai dam cho tre 8 tuoi.docx
 

More from minhphuongpnt07

More from minhphuongpnt07 (20)

Bệnh da mạn tính trong chăm sóc ban dau
Bệnh da mạn tính trong chăm sóc ban dauBệnh da mạn tính trong chăm sóc ban dau
Bệnh da mạn tính trong chăm sóc ban dau
 
Thuy dau zona mp
Thuy dau zona mpThuy dau zona mp
Thuy dau zona mp
 
đAu ngực
đAu ngựcđAu ngực
đAu ngực
 
Nguoi gia te nga 2015
Nguoi gia te nga 2015Nguoi gia te nga 2015
Nguoi gia te nga 2015
 
33. tiep can bgn
33. tiep can bgn33. tiep can bgn
33. tiep can bgn
 
22. bang bung
22. bang bung22. bang bung
22. bang bung
 
Dau nguc
Dau ngucDau nguc
Dau nguc
 
G out
G outG out
G out
 
Gout (MOI)
Gout (MOI)Gout (MOI)
Gout (MOI)
 
Dau man tinh ds
Dau man tinh  dsDau man tinh  ds
Dau man tinh ds
 
Tay chan mieng
Tay chan miengTay chan mieng
Tay chan mieng
 
Bài giảng tu van vdsk online 2015
Bài giảng tu van vdsk online 2015Bài giảng tu van vdsk online 2015
Bài giảng tu van vdsk online 2015
 
Bài giảng tư vấn vấn đề đái tháo đường type 2
Bài giảng tư vấn vấn đề đái tháo đường type 2Bài giảng tư vấn vấn đề đái tháo đường type 2
Bài giảng tư vấn vấn đề đái tháo đường type 2
 
Ho so ct 3 th+íng
Ho so ct 3 th+íngHo so ct 3 th+íng
Ho so ct 3 th+íng
 
Gout
GoutGout
Gout
 
đAu ngực
đAu ngựcđAu ngực
đAu ngực
 
đAu hong
đAu hongđAu hong
đAu hong
 
Chỉ số áp lực cổ chân – cánh [autosaved]
Chỉ số áp lực cổ chân – cánh [autosaved]Chỉ số áp lực cổ chân – cánh [autosaved]
Chỉ số áp lực cổ chân – cánh [autosaved]
 
Bệnh án yhgđ online
Bệnh án yhgđ onlineBệnh án yhgđ online
Bệnh án yhgđ online
 
Vai tro loi ich yhgd 2015
Vai tro  loi ich yhgd 2015Vai tro  loi ich yhgd 2015
Vai tro loi ich yhgd 2015
 

Recently uploaded

Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayLcTh15
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxlephuongvu2019
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxxaxanhuxaxoi
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx22146042
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnVitHong183894
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11zedgaming208
 

Recently uploaded (20)

Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
 

Bieng an tre em

 • 1. Biếng ăn ở trẻ emBiếng ăn ở trẻ em TS. BS Trần Thị Mộng HiệpTS. BS Trần Thị Mộng Hiệp PCN Bộ Môn Nhi vàYHGĐ TrPCN Bộ Môn Nhi vàYHGĐ Trườường ĐHYK PNTng ĐHYK PNT Giáo sGiáo sưư các Trcác Trườường ĐHYK tại Phápng ĐHYK tại Pháp
 • 2. Biếng ăn ở trẻ nhũ nhiBiếng ăn ở trẻ nhũ nhi Rất thRất thườường gặp , gây lo lắng cho cha mẹ và ngng gặp , gây lo lắng cho cha mẹ và ngườườii chchăăm sócm sóc Cần phân biệt:Cần phân biệt: .. BiếngBiếng ăăn ở trẻ nhỏn ở trẻ nhỏ . RL. RL ăăn uống do thiếu quan tâmn uống do thiếu quan tâm . Tránh thức. Tránh thức ăănn . Trẻ ". Trẻ "ăăn ít"n ít" . RL hành vi. RL hành vi ăăn uống sau chấn thn uống sau chấn thươươngng KhôngKhông đượđược xácc xác địđịnh rõ trnh rõ trướướcc đâđây:y: 1994: Hiệp hội Tâm thần Hoa kỳ mới xác1994: Hiệp hội Tâm thần Hoa kỳ mới xác địđịnhnh cách phân loạicách phân loại
 • 3. BiếngBiếng ăăn ở trẻ nhỏn ở trẻ nhỏ  Xuất hiện : 6 tháng - 3 tuổi, nhiều nhất 9-18Xuất hiện : 6 tháng - 3 tuổi, nhiều nhất 9-18 thángtháng  ThThườường bắtng bắt đầđầu lúcu lúc ăăn dặm,n dặm, đúđúc muỗngc muỗng  Gây SDD, chậm phát triển thể chấtGây SDD, chậm phát triển thể chất  Cha mẹ rất lo lắng, làmCha mẹ rất lo lắng, làm đủđủ mọi cáchmọi cách  Mặc cảm tội lỗi của ngMặc cảm tội lỗi của ngườười mẹi mẹ  Trẻ thTrẻ thườường RL giấc ngủ, khó tính, quấy khóc....ng RL giấc ngủ, khó tính, quấy khóc....
 • 4. RLRL ăăn uống do thiếu quan tâmn uống do thiếu quan tâm  Xuất hiện sớm: 2-8 thángXuất hiện sớm: 2-8 tháng  SDD kèm chậm phát triển tâm thần vậnSDD kèm chậm phát triển tâm thần vận độđộng,ng, vô cảm, ít cảm xúc, không chvô cảm, ít cảm xúc, không chơơi...i...  Mẹ có vấnMẹ có vấn đềđề tâm lý (khôngtâm lý (không đượđược quan tâm...)c quan tâm...)  Trong bữaTrong bữa ăăn của trẻ: không thấy sự hỗ tn của trẻ: không thấy sự hỗ tươươngng  Dạng nặng: bạcDạng nặng: bạc đãđãi ở trẻ em, thi ở trẻ em, thườường thấy khing thấy khi kinh tế xã hội nghèo, khó khkinh tế xã hội nghèo, khó khăănn  Trẻ thiếu cả về cung cấp thứcTrẻ thiếu cả về cung cấp thức ăăn và tình cảmn và tình cảm  Sự xa cách càng nặng dầnSự xa cách càng nặng dần
 • 5. Tránh thứcTránh thức ăănn  Xuất hiện khi bắtXuất hiện khi bắt đầđầuu ăăn dặm (rau, thịt...)n dặm (rau, thịt...)  Tùy vào mùi vị,Tùy vào mùi vị, độđộ cứng... của thứccứng... của thức ăănn  27% trẻ không chịu27% trẻ không chịu ăăn dặmn dặm  Đôi lúc trẻ chỉ chấp nhậnĐôi lúc trẻ chỉ chấp nhận ăăn 2-3 loại thứcn 2-3 loại thức ăăn mà thôin mà thôi  Nên thử cho lại nhiều lần (> 11 lần) trong nhữngNên thử cho lại nhiều lần (> 11 lần) trong những đđiều kiệniều kiện khác nhau (nkhác nhau (nơơi, màu, chén bát...)i, màu, chén bát...) Biểu hiện khác nhBiểu hiện khác nhưư:: KhôngKhông đđi trên cát, cỏi trên cát, cỏ Không chịu mặc 1 số loại vải, áo (than ngứa)Không chịu mặc 1 số loại vải, áo (than ngứa) TTăăng nhạy cảm với tiếngng nhạy cảm với tiếng độđộng, mùi.....ng, mùi.....
 • 6. Trẻ "Trẻ "ăăn ít"n ít"  TrẻTrẻ ăănn đủđủ thứ, nhthứ, nhưưng với lng với lượượng ít làng ít là đủđủ nono  Trẻ nhỏ cân, nhTrẻ nhỏ cân, nhưưng không SDDng không SDD  TrTrướướcc đâđây: trấn an bà mẹ là trẻ không béoy: trấn an bà mẹ là trẻ không béo phì là tốt rồiphì là tốt rồi  Tuy nhiên, nhóm trẻ này có thể là:Tuy nhiên, nhóm trẻ này có thể là: . dạng nhẹ của biếng. dạng nhẹ của biếng ăăn ở trẻ nhỏ,n ở trẻ nhỏ, . về sau này có khả n. về sau này có khả năăng rng rơơi vào nhómi vào nhóm "biếng"biếng ăăn tâm thầnn tâm thần ở tuổi vị thành niên"ở tuổi vị thành niên"
 • 7. RL hành viRL hành vi ăăn uống saun uống sau chấn thchấn thươươngng Xuất hiệnXuất hiện sau 1 hay nhiều yếu tố chấn thsau 1 hay nhiều yếu tố chấn thươương mạnng mạn hay lập lại nhiều lần, vùng hầu họng hoặc thựchay lập lại nhiều lần, vùng hầu họng hoặc thực quản:quản: sặc, do bị épsặc, do bị ép ăăn, don, do đặđặt sonde dạ dày, nuôit sonde dạ dày, nuôi ăăn,n, đặđặtt nội khí quản, hútnội khí quản, hút đàđàm.....m..... Các tình huống:Các tình huống:  Trẻ nhũ nhi sau sặc sữa: chấp nhậnTrẻ nhũ nhi sau sặc sữa: chấp nhận ăăn bằng thìan bằng thìa  Trẻ lớn hTrẻ lớn hơơn, sặc thứcn, sặc thức ăăn cứng, lại chịu uống sữan cứng, lại chịu uống sữa  TrTrườường hợp nặng: trẻ từ chối hoàn toànng hợp nặng: trẻ từ chối hoàn toàn ăăn uốngn uống
 • 8. Điều trịĐiều trị Trẻ trẻ "Trẻ trẻ "ăăn ít" và trẻ tránh thứcn ít" và trẻ tránh thức ăăn, phát triểnn, phát triển thể chất bình ththể chất bình thườường:ng:  Giáo dục cha mẹGiáo dục cha mẹ  Không ép trẻKhông ép trẻ ăănn  Thử nhiều loại, phù hợp hThử nhiều loại, phù hợp hơơnn  Không cho trẻ lo ra, cho trẻ chú ý vào bửaKhông cho trẻ lo ra, cho trẻ chú ý vào bửa ăănn  Tuân thủ giờ giấcTuân thủ giờ giấc ăăn, vệ sinhn, vệ sinh ăăn uốngn uống
 • 9. Điều trịĐiều trị BiếngBiếng ăăn ở trẻ nhỏ:n ở trẻ nhỏ: Cần ý kiến BS tâm lý nhi: chú ý mối quan hệCần ý kiến BS tâm lý nhi: chú ý mối quan hệ cha mẹ-trẻcha mẹ-trẻ Giúp cha mẹGiúp cha mẹ đđiều chỉnh vai trò theo tính khí của trẻiều chỉnh vai trò theo tính khí của trẻ RLRL ăăn uống do thiếu quan tâm:n uống do thiếu quan tâm: Cần sự hỗ trợ của BS tâm lý:Cần sự hỗ trợ của BS tâm lý: đđiều trị tâm lý ở chaiều trị tâm lý ở cha mẹ,mẹ, đđiều kiện kinh tế xã hộiiều kiện kinh tế xã hội RL hành viRL hành vi ăăn uống sau chấn thn uống sau chấn thươương:ng: Điều trị tâm lý, tập cho trẻĐiều trị tâm lý, tập cho trẻ ăăn trở lạin trở lại BS Nhi cần dự phòngBS Nhi cần dự phòng đểđể tránh sang chấntránh sang chấn
 • 10. BiếngBiếng ăăn tâm thần ở trẻn tâm thần ở trẻ vị thành niênvị thành niên BiếngBiếng ăăn tâm thần ở trẻ gái: 95% ở trẻ gáin tâm thần ở trẻ gái: 95% ở trẻ gái ChẩnChẩn đoánđoán dễ dàng trdễ dàng trướước 4 triệu chứng:c 4 triệu chứng:  từ chối ttừ chối tăăng cân và cân < 15% cân nặng btng cân và cân < 15% cân nặng bt  rất sợ trất sợ tăăng cân, cho dù cân nặng dng cân, cho dù cân nặng dướưới bti bt  tự cho rằng mình "béo" cho dù quá gầytự cho rằng mình "béo" cho dù quá gầy  vô kinh >3 chu kỳ liên tụcvô kinh >3 chu kỳ liên tục
 • 11. BiếngBiếng ăăn tâm thần ở trẻn tâm thần ở trẻ vị thành niênvị thành niên Trẻ tránh các thứcTrẻ tránh các thức ăăn nhiều calon nhiều calo Làm mọi cáchLàm mọi cách đểđể loại bỏ thứcloại bỏ thức ăăn: nôn, ói, rửan: nôn, ói, rửa ruột, dùng thuốc sổ, lợi tiểu...ruột, dùng thuốc sổ, lợi tiểu... TTăăng vậnng vận độđộng thể lực, trí óc:ng thể lực, trí óc:  ĐĐi bộ thật nhiều, bi bộ thật nhiều, bơơi, nhảyi, nhảy đầđầm, tập thể dụcm, tập thể dục  Từ chối nói bị mệt, bị bệnhTừ chối nói bị mệt, bị bệnh  Không không phấn tình dụcKhông không phấn tình dục  Không thích có kinhKhông thích có kinh  Tránh tiếp xúc xã hộiTránh tiếp xúc xã hội  Ham họcHam học
 • 12. BiếngBiếng ăăn tâm thần ở trẻn tâm thần ở trẻ vị thành niênvị thành niên Thực thể:Thực thể:  GầyGầy đéđét,t,  Teo cTeo cơơ  Lông móng thô, hoặc xuất hiện lông tLông móng thô, hoặc xuất hiện lông tơơ  Hạ thân nhiệtHạ thân nhiệt  Nhịp tim chậmNhịp tim chậm  Hạ huyết ápHạ huyết áp  PhùPhù  RLRL đđiện giảiiện giải  Trầm cảmTrầm cảm
 • 13. BiếngBiếng ăăn tâm thần ở trẻn tâm thần ở trẻ vị thành niênvị thành niên . Ghi nhận có thể có xung. Ghi nhận có thể có xung độđột, bất hòat, bất hòa giữa cha mẹgiữa cha mẹ . Dạng tiền dậy thì: trẻ gái 8-10 tuổi, cần. Dạng tiền dậy thì: trẻ gái 8-10 tuổi, cần chẩnchẩn đoánđoán sớmsớm đểđể đđiều trị sớm vì ảnhiều trị sớm vì ảnh hhưởưởngng đếđến phát triển thể chấtn phát triển thể chất . Trẻ trai: rất hiếm. Trẻ trai: rất hiếm
 • 14. BiếngBiếng ăăn tâm thần ở trẻn tâm thần ở trẻ vị thành niênvị thành niên GiaiGiai đoạnđoạn đầđầu:u: Xảy ra từ từ, trẻ rất ngoan trXảy ra từ từ, trẻ rất ngoan trướướcc đóđó ThThườường sau 1 sự thayng sau 1 sự thay đổđổi:i: đổđổi tri trườường, thấtng, thất vọng, bạn bè chê chọc...vọng, bạn bè chê chọc... Tiến triển:Tiến triển:  Hết sau vài thángHết sau vài tháng  Tiến triển nặng dần: suy kiệt, tử vongTiến triển nặng dần: suy kiệt, tử vong  Dạng trung gian: lấy lại cân, sauDạng trung gian: lấy lại cân, sau đóđó tái phát.tái phát. Sau nhiềuSau nhiều đợđợt tái phát, có thể trở lại bt, và xuấtt tái phát, có thể trở lại bt, và xuất hiện lại kinh nguyệthiện lại kinh nguyệt
 • 15. Điều trịĐiều trị Nhập viện khi suy kiệt nặngNhập viện khi suy kiệt nặng đểđể nuôinuôi ăănn ĐĐiều trị tâm lý ( cá nhân và giaiều trị tâm lý ( cá nhân và gia đìđình)nh) Theo dõi sau xuất viện, ngoại trúTheo dõi sau xuất viện, ngoại trú