Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

So I Silenci

9,180 views

Published on

So I Silenci

 1. 1. Classe Pràctica So i Silenci Anna Foguet Font 3r Educació Musical Did. de la Música II
 2. 2. Índex 1. Presentació ......................................................... Pàg 3 2. Sessions ............................................................. Pàg 4 3. Avaluació ............................................................ Pàg 10 4. Aspectes més treballats ........................................ Pàg 10 5. Competències més treballades ............................... Pàg 11 6. Autoavaluació: Propostes de millora ...................... Pàg 12 2
 3. 3. 1. Presentació Les sessions que presento a continuació estan destinades per un grup- classe d’educació infantil, jo la situaria en un primer o segon trimestres de P3, ja que els infants són nous al centre i encara no saps fins quin punt han fet música a les seves llars d’infant i per tant si estan estimulats en aquesta àrea. El tipus de centre que està destinada aquest tipus de sessió és un CEIP amb alumnes de classe mitja/alta, amb un grau d’immigració baix, les famílies estan molt integrades a l’escola i són molt participatives, així que es pot preveure que pot haver-hi una continuïtat del treball realitat a l’aula a les seves cases. Uns del conceptes més importants de l’àrea musical que s’han de treballar amb els alumnes d’educació infantil són les qualitats de so, perquè d’aquesta forma ja a primària els és molt més senzill introduir tots els altres coneixements. Amb aquestes sessions intento presentar moltes formes diferents de poder treballar amb els infants d’educació infantil les qualitats del so i el silenci, perquè aquesta i no una altre? doncs perquè crec que per començar és la més important de totes i a partir d’aquesta qualitat es pot vincular amb totes les altres. Les sessions estan enfocades amb exercicis curts que els siguin entenedors i divertits als infants. No tots els exercicis els faria en una mateixa sessió, sinó que els duria a terme durant un temps determinat, per treballar ven a fons aquesta qualitat del so. Tota les activitats les duria a terme a través d’un fil conductor, aquest és “La caixa del So i el Silenci” a cada sessió es portaria la caixa i anirien sortit tots els materials diferents per fer les diverses activitats. Durant tota aquella setmana els infants podrien tenir la caixa a la classe i estar fert les activitats plantejades per la mestra de música a les seves estones lliures de joc. Fins a la setmana següent que es canviaria el contingut de la caixa. Quan una activitat estigués fer a no es deixaria apartada, sinó que s’aniria repetint perquè quedés ven consolidada. 3
 4. 4. 2. Sessions Sessió 1: Presentació de la caixa de música del so i el silenci, el pentagrama i la clau de so — Objectius - Pronunciar correctament les paraules: Clau de Sol i Pentagrama - Cantar les cançons - Respectar el so i el silenci alhora de cantar - Entendre el concepte de so i silenci - Tenir decisió alhora de poder triar una cançó — Continguts - Caixa del So i el Silenci - Pentagrama - Clau de Sol - Cançons: o Sol solet o L’esquirol o La lluna la pruna o Cargol treu banya - Les notes (a través dels dibuixos) - So - Silenci 4
 5. 5. Descripció En aquesta sessió es presenta la caixa del so i el silenci, dient a els infants que és una caixa màgica on hi surten coses per poder fer la classe de música. Ordre de coses a fer en la primera sessió: Moure la caixa per veure si en aquell moment fa so o silenci Presentar el pentagrama i la clau de sol, explicant als infants que és el lloc on els músics escriuen la seva música. Fer repetir alguns infants la paraula clau de so i pentagrama perquè les vagin interioritat. Treure el cançoner de dins la caixa (cartolina amb diverses cançons) dir a un infant que en triï una i l’enganxem al mig del pentagrama, servirà per dir als infants que és com la nostra partitura. Si nosaltres hi posem una cançó (el dibuix) hi podem cantar a sobre Sol solet, La lluna la pruna... si la traiem ha d’haver-hi silenci. Sessió 2: Cartells del so i el silenci — Objectius - Identificar les grafies de so i silenci en els cartells - Entendre el concepte de so i silenci - Saber fer so o silenci depenent del cartell que es senyali - Respectar els instruments, fer-ne un bon ús i començar agafar-los correctament amb una bona col—locació. - Tenir iniciativa per ser el director - Respectar el silenci — Continguts - Cartells del so i el silenci - Instruments: o Claves o Triangle o Caixa xina - Concepte de director 5
 6. 6. Descripció Presentació dels cartells del so i el silenci: Quan senyali el so piquem de mans i amb el silenci no fem res. Ara presentarem uns instruments de percussió claves, triangle, caixa xina... els ensenyarem a tocar bé i els repartirem a diferents infants. Un alumne vindrà a fer de director i la resta picaran de mans, el que tenen els instrument el toquen. S’aniran canviant, perquè ho puguin fer diferents infants. Sessió 3: Maraques del so i el silenci/ L’Aranyeta Xica — Objectius - Classificar correctament les maraques en el seu lloc - Identificar les grafies del so i el silenci dels cartells - Aprendre la cançó de l’Aranyeta Xica - Relacionar la mímica amb la lletra de la cançó - Respectar el començament de la cançó, saber iniciar la cançó tots al mateix temps i quan ho digui la mestra. — Continguts - So i silenci - Cartells del so i el silenci - Cançó l’Aranyeta Xica Descripció Maraques del so i el silenci:(Pots de Petit Swiss) unes maraques tenen arròs dins i les altres no, els infants les hauran de classificar si fan so al cartell del so i si fan silenci al cartell del silenci. 6
 7. 7. L’aranyeta Xica: presentació d’una nova cançó. Introduir-la a partir d’un dibuix explicat l’història de la cançó, després amb l’ajuda de la mímica anar aprenent la cançó per parts a través de la repetició. - Enllaç infants cantant la cançó: http://www.youtube.com/watch?v=nAY-2GbMSqA - Enllaç cançó CD: http://www.youtube.com/watch?v=HMN_qVgHq6s&feature=related Sessió 4: El pallasso rialler i serio/ Frontera del so i el silenci — Objectius - Ser capaços de moure els llavis sense treure so - Experimenta la sensació de fonació i no fonació - Començar i acabar les cançons tots junts i quan ho indiqui la mestra 7
 8. 8. - Saber quan s’ha de riure i quan s’ha d’estar seriós. — Continguts - Audició interna - Diferències entre riure i estar seriós - Cantar cançons Descripció • El Pallasso: Amb una titella d’un pallasso explicar que aquest, li agrada molt que els nens i nenes riguin i estiguin contents, però que quan els infants estan tristos s’adorm perquè es posa trist. L’activitat consisteix en fer riure i posar seriosos els infants, així van veien les diferents reaccions que tindrà el pallasso i al mateix moment aconseguim que facin so i silenci en les diverses situacions. • Frontera del so i el silenci: fem una línia imaginària, quan estem a una part de la frontera podem fer so mentre cantem una cançó, quan passem a l’altre banda de la frontera només podem fer el peixet (moure els llavis cantant la cançó sense fer so). Sessió 5: Audició Rondó — Objectius - Identificar el tema principal de l’audició posada, per saber quan s’ha de fer el moviment amb les cintes. - Mantenir un ambient silenciós per escoltar l’audició - Despertar el cos tenint-lo en moviment — Continguts - Estructura Rondó - So - Silenci - Instrument de percussió com a objecte Descripció Audició “Georg Philip Rondillo, TELEMAN” CD 40 Audicions (Adjuntada al document) - Amb una audició estructura rondó, quan sona el tema principal fem música amb unes cintes de paper, quan sona l’altre part ens movem sense fer so. 8
 9. 9. Sessió 6: Composició del so i el silenci — Objectius - Tenir poder de decisió - Identificar la grafia amb el so i el silenci - Saber emetre els diferents sons - Seguir les ordres del director — Continguts - So - Silenci - Sons quotidians: o Ocell o Gat o Bebè o Cotxe - La figura del director Descripció Composició so- silenci: els infants trien quin ordre volen posar uns cartells de so i silenci, a sobre els cartells del so col—loquem diferent sons que fan (ocells, bebè, cotxe, gat) on reproduirem els seus sons. Un cop col—locats tots els cartells reproduirem la partitura que ens hem inventat amb l’ajuda d’un director que ens anirà marcant que és el que hem de cantar. 9
 10. 10. 3. Avaluació L’avaluació serà continua en tot moment mentre es van fent totes les activitats, és fàcil veure quins són els infants que entenen el concepte i quins no. A mida que vagin passant les sessions aniràs fent canviar els alumnes que participen per anar veient si n’hi ha que tenen més dificultat per fer els exercicis correctament que d’altres. La forma de tenir-ho per escrit serà a través d’una pauta d’observació on es marcaran els mínims que han de haver assolit els infants sobre aquest tema. Aquesta pauta estarà feta en forma de quadricula, en l’eix vertical hi haurà els noms dels alumnes i a la part superior de l’eix horitzontal els diversos coneixements mínims que hauran de tenir adquirits els infants, alguns exemples d’aquests poden ser: - Sap diferenciar correctament entre so i silenci - Està atent a les pautes que dóna al mestra i entén les seves explicacions - Té iniciativa alhora de fer les activitats - Mostra una escolta activa davant les activitats - Té cura dels instruments i materials utilitzats - Per cantar fa cas a les indicacions de la mestra - ... 4. Aspectes més treballats - Respectar el so i el silenci quan s¡estan fent les activitats - Entendre els conceptes de so i silenci - Saber fer so de forma correcta quan es demana, sens fer tonteries i respectant les activitats, quan s’hagi de fer silenci també fer-ho de forma correcta. - Respectar els instruments i fer-ne un bon ús. - Tenir iniciativa alhora de voler fer les activitats - Seguir les indicacions de la mestra alhora de cantar. 10
 11. 11. 5. Competències més treballades Les competències més importants de l’àrea musical que es treballen en les meves sessions són les següents : - Utilitzar les manifestacions musicals com a font d'enriquiment i gaudi - Disposar d'aquells coneixements, procediments i actituds que permeten accedir a les seves diferents manifestacions. - Posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat per expressar-se mitjançant codis artístics musicals - Disposar, d'habilitats de cooperació, i tenir consciència de la importància de donar suport i apreciar les iniciatives i contribucions d'altri en la consecució del resultat final. - Tenir una actitud d'estima de la creativitat implícita en l'expressió d'idees, experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics com la música Al estar treballant amb infants tan petits, no pot haver-hi un ventall de competències molt gran, ja que s’ha d’especificar molt més les coses que treballes per poder arribar a uns objectius concrets. De les altres competències artístiques i musicals podem destacar: Competència personal: d’autonomia i iniciativa personal. En aquestes edats es treballa molt l’autonomia , que ells mateixos puguin prendre decisions, que comencin a ser crítics i escollir aquelles coses que volen i les que no els agraden. Per això vull donar molt èmfasi a la iniciativa personal dels infants com una de les competències més importants. Competència d'aprendre a aprendre En les activitats plantejades en les sessions s’estan donant un gran ventall d’idees pels infants, se’ls està estimulant tota la part creativa, que tinguin 11
 12. 12. ganes d’experimentar i provar de fer música, d’aquesta forma nosaltres només hem donar les eines perquè els alumnes continuïn buscant per la seva banda. 6.Autoavaluació:Propostes de millora Valoro positivament la meva intervenció a l’aula, crec que la sessió que vaig fer va ser molt diferent a la d’altres companys. En les diverses sessions fetes a classe es va treballar poc l’educació infantil. Sabem que nosaltres no som especialistes aquestes edats, però cada vegada més a les escoles s’està introduint que l’especialista també faci classe de música amb els alumnes d’infantil, fet que trobo molt positius, perquè d’aquesta forma s’està reconeixent que la música és una àrea important dins l’educació i que no la pot ensenyar qualsevol persona, per això hi ha d’haver una persona especialitzada perquè faci aquesta classe. Aquest any estic treballant molt amb infants d’educació infantil, tan a les pràctiques com a l’escola de música on treballo i he volgut compartir amb la resta de la classe la metodologia de treball que segueixo, perquè em funciona molt bé. Coses a millorar que trobo de la meva sessió va ser la temporització de les activitats, ja que se’m van quedar una mica penjades i les últimes les vaig haver d’explicar ràpidament sense haver-les dut a terme per falta de temps. Potser ara penso que algunes de les activitats tot i que havien estat fetes amb infants les canviaria, el pallasso que vaig portar a la classe crec que no va ser el més adequat, amb els nens ho faig a partir d’una cartolina amb un dibuix d’un pallasso que surt i s’amaga depenent del que els infants facin, amb voltares ho vaig voler canviar perquè sigues més vistós i no em va agradar tan el resultat. Mentre feia aquest treball me adonat de les moltes coses que es treballa amb els infants amb aquestes sessions que potser alhora de preparar-les no ets conscient, però que no s’han de passar per alt. 12

×