Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Procés de lectoescriptura

17,575 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Procés de lectoescriptura

 1. 1. DIDÀCTICA DE LA LLENGUA MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL – TERCER – “ L’evolució de l’adquisició del codi escrit i la intervenció educativa”
 2. 2. COM ESCRIU? QUÈ PENSA SOBRE L’ESCRIPTURA? QUÈ NECESSITA PER AVANÇAR? INTERVENCIÓ DEL/LA MESTRE/A
 3. 3. En aquest apartat veurem l'evolució de l'escriptura dels infants. Diferenciem 5 grans apartats: Escriptures presil.làbiques Escriptures sil.làbiques Escriptures sil.làbico alfabètiques Escriptures alfabètiques Grafismes primitius
 4. 4. GRAFISMES PRIMITIUS Són els primers intents d’escriure Són signes que ja no són dibuixos però tampoc són lletres convencionals . Són grafies que intenten assemblar-se a les lletres i que les fan amb l’objectiu d’escriure.
 5. 5. ALGUNS EXEMPLES DE GRAFISMES PRIMITIUS
 6. 8. PENSA CAL * Que hi ha traços o signes que representen . * Que tots els codis serveixen * Conèixer el sentit comunicatiu i funcional de la llengua escrita, * Tenir contacte amb el codi alfabètic . * Fer adonar de la presència del codi escrit en l’entorn: funcionalitat i plaer. * Explicitar el sentit d’escriure davant d’ells * Escriure i donar sentit al que escriu NECESSITA
 7. 9. ACTIVITATS COMUNICATIVES PER PROMOCIONAR LES ESCRIPTURES AMB GRAFISMES PRIMITIUS Mostrar l’acte d’escriure Mostrar el codi escrit Mostrar la funcionalitat de l’escriptura Donar significat a l’escriptura Compartir el fet d’escriure Tenir estímuls escrits significatius Llegir i escriure textos reals i propers Ex. (Racó de notícies de la classe: escriure per llegir als altres. Escriure el nom en llocs pertinents. Documenta: la mestra anota observacions i les comparteix)
 8. 10. EXERCICIS PER PROMOCIONAR ELS GRAFISMES PRIMITIUS <ul><li>Diferenciar tipus d’escriptura: llistes, contes, etc. </li></ul><ul><li>Escriptura espontània: reconèixer el que han escrit: la intenció. </li></ul><ul><li>Observació de l’acte d’escriure: parlar-ne, repetir, ampliar, acabar. Direccionalitat </li></ul><ul><li>Treball de plàstica i observació: el traç des de la creació i la imitació de formes </li></ul><ul><li>Diferenciar paraules/lletres de números </li></ul><ul><li>Buscar paraules/lletres dins de referents (cartells, contes,etc) </li></ul>
 9. 11. ESCRIPTURES PRESIL.LÀBIQUES Escriptures no diferenciades Escriptures diferenciades Imita els trets formals de l’escriptura, però no hi ha correspondència so-grafia Escriu de manera conscient utilitzant grafies convencionals, però no hi ha correspondència so grafia
 10. 12. Escriptures no diferenciades Escriptures diferenciades * Sense control de quantitat * Fixes * Segons les característiques de l’objecte de referència * Diferències en la quantitat, l’ordre i la varietat de lletres
 11. 13. Sense control de quantitat Fixes NO DIFERENCIADES
 12. 14. PENSA NECESSITA CAL * Que hi ha signes diferents als dibuixos. * Que existeixen lletres i números . * Conèixer el sentit comunicatiu i funcional de la llengua escrita, * Conèixer el codi alfabètic . * Fer adonar del significat del codi escrit: rètols, títols, textos… * Escriure davant d’ells * Fer escriure de manera significativa
 13. 15. ACTIVITATS COMUNICATIVES PER PROMOCIONAR LES ESCRIPTURES PRESIL.LÀBIQUES NO DIFERENCIADES <ul><li>Escriure davant de l’alumne/a i fer el comentari “aquestes lletres són les del teu nom i diuen…, aquestes lletres diuen...” </li></ul><ul><li>Hi ha d’haver situacions de lectura i escriptura compartides nen/a – mestre/a, on el mestre/a anirà assenyalant amb el dit les paraules que va llegint(etiquetar rètols, murals de classe, etc.) </li></ul><ul><li>Anàlisi de l’escriptura de l’entorn i el seu ús: rètols, notes famílies, llistes, </li></ul><ul><li>Activitats d’escriptura de diferents tipus de textos. (ex.: portar envasos de casa i escriure anuncis, escriure una recepta entre tots, llista de coses necessàries per ..., normes de classe) </li></ul><ul><li>Procurar que escriguin lliurement i donin significat a allò que han escrit </li></ul><ul><li>Escriure davant seu: agenda, notes per altres mestres, observacions, ... I explicar perquè escrivim i com </li></ul><ul><li>Dictat a la mestra de textos significatius, per ser llegits. (contes, temes d’observació i experimentació, normes de jocs, etc.) </li></ul>
 14. 16. EXERCICIS PER PROMOCIONAR LES ESCRIPTURES PRESIL.LÀBIQUES NO DIFERENCIADES <ul><li>- Comptar paraules, comptar lletres d’un text escrit per l’adult. </li></ul><ul><li>- Jocs d’associar noms- fotos (propis i de lèxic treballat) </li></ul><ul><li>- Escriure títols de contes, noms de protagonistes </li></ul><ul><li>- Recollir lletres de diaris i revistes. Llegir. Classificar-les segons diversos criteris </li></ul><ul><li>Llegir l’alfabet .Diferenciar lletres de nombres i altres icones </li></ul><ul><li>Retallar imatges de revistes, enganxar-les i posar noms a sota. </li></ul><ul><li>Sac de lletres: treure’n una i jugar a trobar paraules que comenci, la tingui, acabi, etc. La mestra l’escriu </li></ul>
 15. 17. * Diferències en la quantitat, l’ordre i la varietat de lletres * Segons les característiques de l’objecte de referència DIFERENCIADES
 16. 18. PENSA NECESSITA CAL <ul><li>Les lletres dins una paraula han de ser variades </li></ul><ul><li>Per poder tenir sentit un escrit ha de tenir un número de lletres. </li></ul><ul><li>La quantitat està en funció de l’objecte. </li></ul><ul><li>Relacionar el codi oral amb l’escrit. </li></ul><ul><li>Les lletres són les mateixes per tothom </li></ul><ul><li>La llargada de la paraula no està en relació a la grandària o llargada de l’objecte de referència. </li></ul>* Escriure molt davant d’ells. * Procurar que escriguin i donin significat a allò que escriuen.
 17. 19. ACTIVITATS COMUNICATIVES PER PROMOCIONAR LES ESCRIPTURES PRESIL.LÀBIQUES DIFERENCIADES <ul><li>Elaborar conjuntament els referents de l’aula: escriptura compartida </li></ul><ul><li>Treballar amb l’ordinador </li></ul><ul><li>Dictar a la mestra. </li></ul><ul><li>Escriure davant seu verbalizant (oralitzar el que s’escriu i perquè) </li></ul><ul><li>Activitats per fer prendre consciència fonològica: Rodolins, dites, poemes, cançons... </li></ul><ul><li>Escriure de manera espontània i reflexiva (no còpia) llistes significatives: controls, material, etc </li></ul><ul><li>Activitats d’escriptura de diferents tipus de textos. (cartells, notes,...) </li></ul><ul><li>Procurar que escriguin lliurement i donin significat a allò que han escrit (textos de vivències compartides: fotos) Llegir els propis textos </li></ul><ul><li>Reflexionar sobre un text escrit (que porti a la descobert de la relació codi oral-escrit) </li></ul>
 18. 20. EXERCICIS PER PROMOCIONAR LES ESCRIPTURES PRE SIL.LÀBIQUES DIFERENCIADES <ul><li>Continuar els exercicis de l’etapa anterior </li></ul><ul><li>Activitats que potenciïn la discriminació auditiva i visual </li></ul><ul><li>Copiar parts d’un text (poc i a consciència) </li></ul><ul><li>Trobar noms coneguts dins un text o llista </li></ul><ul><li>Picar paraules </li></ul><ul><li>Buscar paraules curtes i llargues. </li></ul><ul><li>Reconèixer lletres (nom, referents, rètols, etc) </li></ul><ul><li>Fer hipòtesis a partir de la primera part d’una paraula. Completar-la. </li></ul><ul><li>Relacionar el so d’una lletra amb onomatopeies d’animals o altres </li></ul><ul><li>Jocs amb la lletra inicial: relacionar imatges segons la inicial, etc </li></ul><ul><li>Jocs de llengua: sopa de lletres, el penjat, mots encreuats, mots encadenats, daus de síl·labes, ... </li></ul>
 19. 21. ESCRIPTURES SIL.LÀBIQUES * Representen cada síl·laba amb una lletra. * Tant escriuen vocals com consonants, depèn dels infants i de les experiències sobre escriptura. * Poden escriure paraules llarguíssimes i tot tipus de textos.
 20. 22. ALGUNES CONSIDERACIONS * Tenen dificultat en acceptar paraules amb les lletres iguals: A A A (PATATA) * Els costa acceptar que dues paraules s’escriguin igual: A I A (CADIRA) - A I A (FALDILLA) * Unes de les paraules més difícils per a ells són els monosíl.labs * S’adonen que en els noms propis no es poden deixar lletres perquè els companys esqueixen: A U A (PAULA)
 21. 26. PENSA CAL <ul><li>L’escriptura representa parts sonores e la paraula que les identifica amb cops de veu. </li></ul><ul><li>Fa hipòtesis de quantitat i varietat </li></ul><ul><li>Aprendre a diferenciar entre síl·laba i quantitat de grafies. </li></ul><ul><li>Visualitzar molt l’escriptura. </li></ul><ul><li>Fer escriure molt: individual, en parelles, en petit grup... per tal de crear conflictes </li></ul><ul><li>Escriure i llegir les pròpies produccions. </li></ul><ul><li>Tenir models escrits diversos. </li></ul>NECESSITA
 22. 27. ACTIVITATS COMUNICATIVES PER PROMOCIONAR LES ESCRIPTURES SIL.LÀBIQUES <ul><li>Elaborar textos del funcionament de l’aula (llistes, cartells, notes , calendaris, agendes, etc,). Afavorir textos d’ús escolar: notes pares </li></ul><ul><li>Reescriptura textos coneguts. (poesies, dites, etc.) sense model i utilitza el model de comprovació i revisió. </li></ul><ul><li>Reelaborar textos instructius després de fer una activitat (recepta o joc) </li></ul><ul><li>Escriure espontàniament i llegir les pròpies produccions </li></ul><ul><li>Escriure per parelles (diferents nivells per crear conflictes) textos compartits. </li></ul><ul><li>Escriure textos coneguts i significatius escriure molts textos amb significat: cartes, missatges entre els propis alumnes. </li></ul><ul><li>Reescriure un text conegut partir d’una planificació. (il·lustracions, mapes idees...) </li></ul><ul><li>Reflexionar sobre un text escrit. (per descobrir la relació so-grafia) </li></ul><ul><li>Llegir textos propers amb significat: cartells, notícies, etc. </li></ul><ul><li>Revisió del text i escriptura col·lectiva (treball en petit grup) </li></ul>
 23. 28. EXERCICIS PER PROMOCIONAR LES ESCRIPTURES SIL.LÀBIQUES <ul><li>Activitats que potenciïn la discriminació </li></ul><ul><li>auditiva, visual. </li></ul><ul><li>Escriure monosíl·labs. Jocs de monosíl·labs semblants. </li></ul><ul><li>Jocs de llengua: sopa de lletres, el penjat, mots encreuats, mots encadenats, daus de síl·labes, ... </li></ul><ul><li>Dictats de paraules i correcció individual, en petit grup o col·lectiu. Dictat en parelles. </li></ul><ul><li>Organitzar i confegir frases a partir de model </li></ul><ul><li>Treballar el valor sonor de les grafies (diferenciar so de nom de les lletres) Treballar onomatopeies </li></ul><ul><li>Confegir paraules donant les lletres. </li></ul><ul><li>Buscar paraules dins un text, de noves dins una paraula,etc. </li></ul><ul><li>Identificar errors (la mestra s’equivoca en l’escriptura, lletra o paraula i l’han de trobar) </li></ul><ul><li>Classificar paraules per sons i/o lletres </li></ul>
 24. 29. ESCRIPTURES SIL.LÀBIC ALFABÈTIQUES * Fan el descobriment que cada síl·laba es pot escriure amb la vocal i la consonant. * Però durant un temps combinen el criteri sil·làbic amb escriptures parcialment alfabètiques. * Els costa renunciar a l’estadi sil·làbic.
 25. 33. PENSA NECESSITA CAL * Comença a analitzar fonemes i intenta trobar una lletra per a cada un. S’adona que a cada cop de veu li correspon més d’una lletra. <ul><li>Aprofundir en l'anàlisi dels sons. </li></ul><ul><li>Veure que no totes les síl·labes tenen dues lletres, ni que sempre tenen el mateix ordre (CV). </li></ul><ul><li>Fer escriure molt i llegir els propis escrits. </li></ul><ul><li>Fer contrastar els seus escrits amb models. </li></ul><ul><li>Aprofitar el treball d’escriptura col·lectiva per tal que els infants aportin les seves solucions. </li></ul>
 26. 34. ACTIVITATS COMUNIVATIVES PER PROMOCIONAR LES ESCRIPTURES SIL.LÀBICO-ALFABÈTIQUES <ul><li>Escriptura guiada, en diversos agrupaments (Ind., Petit Grup, Mig Grup) de textos de tipologia diversa. </li></ul><ul><li>Utilitzar els referents de l’aula: guions de composició d’un text, llistat de connectors, l’abecedari... </li></ul><ul><li>Fer contrastar els escrits (Individual o Grup) amb models. </li></ul><ul><li>Llegir les produccions uns dels altres per trobar sentit. Revisió oral </li></ul><ul><li>Escriptura individual (diari, agenda, etc) </li></ul><ul><li>Diari de classe: escriure per parelles i llegir </li></ul><ul><li>Reflexió sobre el que s'ha escrit i autocorrecció. (Explicitar perquè escriuen una lletra i no una altra, fer hipòtesis.) </li></ul>
 27. 35. EXERCICIS PER PROMOCIONAR LES ESCRIPTURES SIL.LÀBICO-ALFABÈTIQUES <ul><li>Jocs de llengua: scrable, mots encreuats, el penjat, ... </li></ul><ul><li>Dictat mostrant la paraula: escriure una paraula a la pissarra, esborrar-la per reescriure-la (reflexionar sobre la memòria visual i l’ortografia) </li></ul><ul><li>Classificar paraules i objectes per un so determinat </li></ul><ul><li>Confegir paraules sense model i contrastar amb els companys </li></ul><ul><li>Proposar activitats amb paraules amb sons semblants (pau/dau, cara/casa, etc.) </li></ul><ul><li>Lectura de cartonets (llistes de lèxic, paraules d’un so,e tc.) </li></ul><ul><li>Treball de la frase: composar i descomposar. Treball de morfologia </li></ul><ul><li>Reescriptura de textos coneguts i revisió. </li></ul><ul><li>Dictats muts </li></ul>
 28. 36. ESCRIPTURES ALFABÈTIQUES * Ja escriuen totes les lletres de la paraula. * Apareixen nous reptes : la separació de les paraules, majúscules i minúscules, ortografia natural, cal·ligrafia ...
 29. 45. PENSA NECESSITA CAL * A cada fonema li correspon una lletra. <ul><li>Consolidar la correspondència fonema grafia. </li></ul><ul><li>Adonar-se que un so es pot correspondre a més d’una grafia. </li></ul><ul><li>Adonar-se que una mateixa lletra pot correspondre a sons diferents. </li></ul><ul><li>Adonar-se que les paraules van separades. </li></ul><ul><li>Fer el pas a lletra lligada. </li></ul><ul><li>Fer descobrir les convencions de la llengua escrita.. </li></ul><ul><li>Fer escriure i reflexionar sobre la pròpia escriptura i la dels altres. </li></ul>
 30. 46. ACTIVITATS COMUNICATIVES PER PROMOCIONAR LES ESCRIPTURES ALFABÈTIQUES <ul><li>Activitats que afavoreixin el treball d’escriptura compartida, per parelles, individual. Treballar tot el procés de composició escrita. Tot tipus de text. </li></ul><ul><li>Crear textos a partir d’uns altres: passar els contes a teatre, etc. </li></ul><ul><li>Utilitzar tot tipus de lectura (per gust, per aprendre). Biblioteca. Escriure el que he llegit </li></ul><ul><li>Utilitzar indistintament diferents repertoris de lletres. </li></ul><ul><li>Activitats d'escriure perquè els altres ho puguin llegir. </li></ul><ul><li>Comparar la pròpia escriptura amb textos complets </li></ul><ul><li>Contrastar l’escriptura uns amb els altres </li></ul><ul><li>Potenciar la revisió i la correcció a partir de referents, diccionaris de classe, etc. Reflexió en grup. </li></ul><ul><li>Afavorir la reflexió i l’autoregulació dels textos. Pautes compartides per valorar la producció escrita. Referents. Diccionaris. </li></ul>
 31. 47. EXERCICIS PER PROMOCIONAR LES ESCRIPTURES ALFABÈTIQUES <ul><li>Diferents tipus de dictats. Muts, preparats, autodictats, per parelles, visuals, de frases... Activitats sistemàtiques variades </li></ul><ul><li>Jocs de llengua per diferenciar síl·labes, activitats de discriminació auditiva, percepció visual, ... </li></ul><ul><li>Treballar els dígrafs. Referents i llistes. </li></ul><ul><li>Compartir normes ortogràfiques (plurals amb es, majúscula, etc,) </li></ul><ul><li>Referents visuals de paraules clau: hi ha, amb, etc, </li></ul><ul><li>Diferenciar síl·labes tòniques i àtones </li></ul><ul><li>Reescriptura de textos coneguts i revisió. </li></ul><ul><li>Treball sistemàtic de morfosintaxi: la frase (reflexió i interiorització) </li></ul><ul><li>Reflexionar i qüestionar l’escriptura </li></ul>
 32. 48. L’APRENENTATGE CONTINUA
 33. 49. L’estudiant és el protagonista del seu procés d’aprenentatge i l’ensenyant és qui li dóna l’ajuda necessària per progressar. M. Teresa Bofarull Llegir i escriure amb sentit(…) és la millor manera d’obrir la porta i donar la benvinguda als qui convidem a créixer dins la comunitat de lectors i escriptors. M. Fons
 34. 50. SITUACIONS GLOBALS I COMUNICATIVES DEL LLENGUATGE ESCRIT (sentit funcional, pràctic i reflexiu) <ul><li>Intercanvi amb les famílies. Fulls per anotar, llibretes viatgeres, agenda, blocs, etc. </li></ul><ul><li>Rutines: llistes, agenda, menú, calendari d’esdeveniments, etc. </li></ul><ul><li>Bústia de suggeriments / acords assemblea </li></ul><ul><li>Diari de classe (anècdotes). Diari del pati (escriure i llegir als altres) </li></ul><ul><li>Diari/revista (model estàndar) </li></ul><ul><li>Textos d’organització d’aula: rètols, normes, instruccions d’ús de material, llista material necessari, etc. </li></ul><ul><li>Canviar un text narratiu en un conversacional (del conte al teatre) (fer teatre) </li></ul><ul><li>Projectes: esquemes, murals, mapes conceptuals, text expositiu, blocs, dossiers, cartells, etc. </li></ul><ul><li>Llibres o fitxer d’instruccions: jocs, papiroflèxia, receptes, experiments, etc. </li></ul><ul><li>Recull de … ( noms, textos poètics, endevinalles, jocs de llengua, contes, descripcions ,... ) </li></ul>
 35. 51. SITUACIONS GLOBALS I COMUNICATIVES DEL LLENGUATGE ESCRIT (sentit funcional, pràctic i reflexiu) –cont- <ul><li>Joc simbòlic i text escrit (casa, botiga, el metge etc.) Textos reals que s’esdevenen (receptes, anuncis, llistes, informes, etc) </li></ul><ul><li>Textos que s’esdevenen al voltant d’una activitat d’aula o d’escola: festa de … (text, literatura, cartells, nota, … ), visites (carta, presentació, llistats, etc.), l’hort, cienma, exposicions, etc. </li></ul><ul><li>Racó del carter: carta / postal. </li></ul><ul><li>Racó d’imatges (fotos de moments de l’escola o dels nens i nenes) Relatar el que passa, descriure el que veuen, … </li></ul><ul><li>Escriptura al voltant d’una sortida o colònies: Llista del que cal portar, nota als pares, carta anunciant o preguntant, valoració, notícia o reportatge, etc. </li></ul><ul><li>Treball de medi del POBLE. (sortida setmanal) Descriure les façanes a partir de la foto, recull dels serveis: imatge/text, itineraris per carrers, buscar lletres i textos,`etc. </li></ul><ul><li>La biblioteca: llistes de contes, classificació per gustos, temes, etc., cartells de textos, murals de contes, publicitat, entre altres. </li></ul><ul><li>Ús noves tecnologies : intercanvi altres escoles, comunicació, etc. </li></ul><ul><li>… i TOT donant funcionalitat a l’escriptura. ESCRIURE PER APRENDRE A ESCRIURE, ESCRIURE AMB SENTIT, ESCRIURE PER SER LLEGIT. I REFLEXIONAT SOBRE EL FET D’ESCRIURE </li></ul>
 36. 52. LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA PER ... <ul><li>MOSTRAR L’ACTE D’ESCRIURE. </li></ul><ul><li>EXPLICITAR EL PROCÉS D’ESCRIPTURA. </li></ul><ul><li>DONAR SIGNIFICAT A L’ESCRIPTURA: funció i propòsit real. </li></ul><ul><li>PROPICIAR L’ESCRIPTURA COMPARTIDA (m/infs, inf/inf, inf/m, etc) </li></ul><ul><li>LLEGIR LA PRÒPIA ESCRIPTURA I LA DELS ALTRES </li></ul><ul><li>TREBALLAR TOT TIPUS DE GÈNERES TEXTUALS: reals i propers </li></ul><ul><li>FOMENTAR L’ESCRIPTURA ESPONTÀNIA I COMUNICATIVA (escriure per llegir, amb un propòsit) </li></ul><ul><li>REFLEXIONAR SOBRE L’ESCRIPTURA: actitud de millora, revisió i correcció </li></ul><ul><li>PROPICIAR AGRUMENTS ACTIUS I PARTICIPATIUS </li></ul>
 37. 53. DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESCRITA A ED. INFANTIL <ul><li>LLENGUA ESCRITA </li></ul><ul><li>Material elaborat per l’equip del SEDEC de Girona ( Montserrat Bertran, Margarida Falgàs, Mariona Ventura i Dolors Vilanova ) a partir de seminaris d’escola. </li></ul><ul><li>Estratègies completades amb estudiants de tercer d’infantil a partir de l’anàlisi i observació de la pràctica a l’aula. (cursos 2006 a 2009) </li></ul><ul><li>Referències teòriques : A. Teberosky i E. Ferreiro, L. Maruny, M. Ministral i M. Miralles, U. Ruiz, M. Bigas i M Fons, M. Neminosky. </li></ul>
 38. 54. APRENDRE A ENSENYAR A ESCRIURE, ENSENYAR A APRENDRE A ESCRIURE: UN REPTE AMB ENTUSIASME, RESPONSABILITAT I REFLEXIÓ CONSTANT Girona 2011

×