Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sejarah tahun 5

3,474 views

Published on

latihan

Published in: Education
  • Be the first to comment

Sejarah tahun 5

  1. 1. SEJARAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA SEJARAH TAHUN 5 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian. 2. Bahagian A mengandungi 20 soalan manakala bahagian B mengandungi 2 soalan. 3. Baca dan fahami soalan terlebih dahulu sebelum menandakan jawapan. 4. Tandakan hanya satu jawapan pada setiap soalan. 5. Dinasihatkan agar menjawab soalan lain sekiranya ada soalan yang tidak berjawab. Nama :_______________________________________ SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA ABU SARAWAK YBB 2228
  2. 2. SEJARAH BAHAGIAN A Jawab semua soalan di bawah. Pilih satu jawapan yang betul sahaja. 1. Maksud daulat yang paling tepat ialah A Daulat ialah kekuasaan Raja terhadap kerajaan dan kawasan pemerintahannya B Daulat ialah kekuasaan Raja terhadap kerajaan C Daulat ialah kekuasaan Raja terhadap kawasan pemerintahannya D Daulat ialah kekuasaan Raja terhadap manusia 2. Negeri yang memakai gelaran Raja A Kedah B Perak C Perlis D Kelantan 3. Muzium Diraja berperanan sebagai A Tempat bersiar-siar sambil membeli barang purba B Tempat menyimpan dan memelihara bahan-bahan bersejarah Diraja C Tempat orang ramai berkumpul dan menjual barang-barang bersejarah D Tempat untuk orang ramai mendapatkan maklumat tentang suatu tempat 4. Mengapakah raja penting dalam negara kita? A Mengetahui cerita seseorang B Memastikan perpaduan rakyat serta keamanan dan keharmonian negara C Melahirkan masyarakat yang suka membaca D Bersemangat untuk berperang dengan orang lain 5. Apakah maksud derhaka? A Rakyat ingkar kepada bangsa B Rakyat ingkar kepada rakyat C Pemerintah Raja ingkar kepada rakyat D Rakyat ingkar kepada pemerintah Raja 6. Bilangan buah Negeri yang mengekalkan institusi raja ialah A 9 buah negeri B 6 buah negeri C 8 buah negeri D 7 buah negeri
  3. 3. SEJARAH 7. Bagaimanakah kita menunjukkan rasa taat setia institusi raja? A Meraikan Hari Keputeraan Sultan B Menderhaka kepada Raja C Menghina Sultan sesuka hati D Tidak mahu mendengar nasihat daripada Sultan 8. Apakah gelaran nama bagi ketua Negara Malaysia? A Maharaja B Raja C Yang Dipertuan Agong D Sultan 9. Siapakah yang memegang jawatan tertinggi dalam organisasi negeri? A Sultan B Ketua Menteri C Menteri Besar D Menteri Kabinet 10. Apakah yang dimaksudkan dengan waadat? A Sesuatu yang hendak dicapai B Lambang kebanggaan C Perhubungan D Perjanjian 11. Antara berikut, manakah Negara Asia yang mempunyai raja? I Jepun, Arab Saudi, Kemboja II Mexico, Rusia III Taiwan, Korea IV Malaysia, Brunei A I dan II C I dan III B II dan III D I dan IV 12. Kesetiaan kepada Raja dan Negara merupakan perkara yang terdapat dalam A Dasar Negara B Lagu Negaraku C Rukun Negara D Lagu Sekolah
  4. 4. SEJARAH 13. Kedudukan Sultan menduduki A tempat paling bawah dalam sistem pemerintahan B tempat dipertengahan dalam sistem pemerintahan C tempat tertinggi dalam sistem pemerintahan D tempat kedua tertinggi dalam sistem pemerintahan 14. Pernyataan di bawah menunjukkan cara menghargai sultan , kecuali A Menghina sultan B Melantik sultan sebagai canselor universiti C Mengisytiharkan Bandar Diraja D Menanakan masjid, jalan, bangunan, lapangan terbang, sekolah, dan jambatan sempena nama sultan dan permaisuri 15. Mengapakah kita perlu menghargai dan menghormati sultan? A Mengharapkan pujian orang lain B Untuk memenangi pertandingan yang dianjurkan C Untuk menjamin kesihatan dan keselesaan hidup D Mengekalkan perpaduan antara rakyat berbilang kaum 16. Manakah antara berikut merupakan penghormatan kepada raja? A Lambang Perpaduan B Hospital Tengku Ampuan Rahimah C Ketua Negara D Simbol Kedaulatan 17. Apakah yang dimaksudkan dengan Undang-Undang Tubuh? A Peraturan negara B Perlembagaan bagi setiap negeri C Peraturan tubuh badan D Peraturan bilik darjah 18. Manakah antara berikut merupakan negeri yang diketuai oleh yang di-Pertua Negeri? I Sarawak III Pahang II Sabah IV Johor A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 19. Berikut adalah negeri-negeri yang mengekalkan institusi raja kecuali A Kelantan B Perak C Selangor D Sarawak
  5. 5. SEJARAH 20. Istana Brunei Darul Salam terkenal dengan seni binanya. Istana ini dikenali sebagai A Istana Nurul Iman B Istana Negeri C Istana Air Mata Tengku Anis D Istana Alam Shah BAHAGIAN B Jawab semua soalan. a) Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul. Bangunan Sultan Abdul Samad Simbol Kedaulatan Universiti Pendidikan Sultan Idris Lambang Perpaduan IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan Payung Negara Ketua Agama Islam Ketua Negara Peranan institusi raja ialah: 1. _______________________________________________________ 2. _______________________________________________________ 3. _______________________________________________________ 4. _______________________________________________________ 5. _______________________________________________________ b) Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang menunjukkan cara taat setia kepada raja dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang bukan menunjukkan cara taat setia kepada raja. 1. Mengibarkan bendera semasa menyambut Hari Keputeraan Sultan. 2. Setiap hujung minggu saya dan kakak akan pergi ke perpustakaan Sultan Aziz Shah. 3. Perdana Menteri mengangkat sumpah taat setia di hadapan Sultan. 4. Saya selalu mengulangkaji pelajaran bersama rakan-rakan. 5. Negara kita mencapai Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.

×