Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SEJARAH TAHUN 5

18,533 views

Published on

SOALAN SEJARAH TAHUN 5 SEKOLAH RENDAH
SEHINGGA TOPIK BAHASA MELAYU BAHASA WARISAN

Published in: Education

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SEJARAH TAHUN 5

  1. 1. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5 NRA@PANITIA KTSEJARAHSKSC/2015 1 NAMA:………………………………………………………....... KELAS : 5 BIJAK / 5 BESTARI ARAHAN : KERTAS UJIAN INI MEMPUNYAI DUA BAHAGIAN. JAWAB SEMUA SOALAN. BAHAGIAN A ( 25 Soalan) Arahan : Bulatkan jawapan yang betul. 1. Para pedagang Arab dan Parsi telah menyebarkan agama Islam ke India melalui …………………… A. Jalan Sutera C. jalan udara B. jalan darat D. jalan laut 2. Penyebaran Islam melalui jalan laut hasil daripada aktiviti ………………………………… A. perdagangan C. pertanian B. perusahaan D. perikanan 3. Sejarah kedatangan Islam ke Tanah Melayu dikaitkan dengan negara- negara berikut kecuali A. Arab C. China B. India D. Parsi 4. Kerajaan melayu Awal yang menerima kedatangan agama Islam ialah …………………………….. dan Kedah Tua. A. Melaka C. Sumatera Utara B. Terengganu D. Palembang 5. Sejarawan membuktikan kedatangan Islam ke Tanah Melayu melalui bukti ………………………….. dan penulisan. A. arkeologi C. rakaman B. lisan D. khat 6. Perlembagaan Malaysia menyatakan Islam agama persekutuan. Perkara ini termaktub dalam A. Bahagian Satu C. Bahagian Dua B. Bahagian Tiga D. Bahagian Empat
  2. 2. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5 NRA@PANITIA KTSEJARAHSKSC/2015 2 7. Apakah agama yang menjadikan binaan berikut sebagai tempat ibadat? A. Islam C. Hindu B. Buddha D. Kristian 8. Binaan kuil merupakan tempat beribadat bagi kaum………………………………… A. Sikh C. Hindu B. Buddha D. Kristian 9. Apakah tanggungjawab anda kepada alam sekitar? A. Menghindari C. Memelihara B. Membantu D. Menziarahi 10. Kesenian Islam dapat dilihat pada ……………………………bangunan dan seni muzik. A. seni bina C. ketinggian B. bentuk D. keluasan 11. Ciri seni bina Islam seperti corak flora dan geometri dapat dilihat pada bahagian bangunan berikut kecuali A. menara C. mimbar B. kubah D. tangga 12. Apakah tulisan yang mempunyai kaitan dengan seni khat? A. Sanskrit C. Arab B. Rumi D. Jawa 13. Pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka, agama ………………………… dijadikan sebagai agama rasmi. A. Buddha C. Islam B. Hindu D. Kristian
  3. 3. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5 NRA@PANITIA KTSEJARAHSKSC/2015 3 14. Nilai tolong – menolong dan ziarah- menziarahi adalah antara nilai yang dituntut oleh Islam dalam perhubungan dengan……………………………………………………. A. alam sekitar C. masyarakat B. haiwan D. tumbuh – tumbuhan 15. Sifat …………………………………… dan saling menghormati penting bagu memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. A. keberanian C. kekuatan B. toleransi D. bijaksana 16. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun ……………………………………. A. Austria C. Austronesia B. Austroasia D. Australia 17. Berapakah bilangan bahasa yang dituturkan di kepulauan Melayu? A. 200 C. 100 B. 300 D. 400 18. Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca berperanan sebagai bahasa bidang berikut kecuali A. Perdagangan C. Pertanian B. Pentadbiran D. Perundangan 19. Bahasa Melayu pada hari ini mempunyai kosa kata daripada bahasa asing kecuali A. Cina C. Belanda B. Thailand D. Portugis 20. Apakah maksud istilah berikut dalam bahasa Melayu? A. Laici C. Teksi B. Laci D. Kongsi Laatje
  4. 4. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5 NRA@PANITIA KTSEJARAHSKSC/2015 4 Soalan 21 berdasarkan maklumat di bawah. 21. Perkataan di atas bahasa Melayu di atas mempunyai pengaruh bahasa asing iaitu daripada bahasa …………………………………………. A. Arab C. Sanskrit B. Cina D. Tamil Soalan 22 berdasarkan maklumat di bawah. 22. Perkataan di atas bahasa Melayu di atas mempunyai pengaruh bahasa asing iaitu daripada bahasa …………………………………………. A. Portugis C. Sanskrit B. Cina D. Belanda Soalan 23 berdasarkan maklumat di bawah. 23. Perkataan di atas bahasa Melayu di atas mempunyai pengaruh bahasa asing iaitu daripada bahasa …………………………………………. A. Portugis C. Sanskrit B. Tamil D. Belanda 24. Apakah kitab yang pernah dihasilkan oleh tokoh berikut; A. Hikayat Raja- Raja Pasai C. Anggun Cik Tunggal B. Sulalatus Salatin D. Tuhfat Al- Nafis 25. Bilakah bermulanya penggunaan bahasa Melayu sebagai Lingua Franca? A. Zaman Kerajaan Melayu Awal C. Zaman Kesultanan Johor B. Zaman Kesultanan Melayu Melaka D. Zaman Kesultanan KedahLl Rajha(Raja) Nagara(Negara) Dewa(Dewa) Almario(Almari) Sapato(Sepatu) Kappal(Kapal) Ayya(Ayah) Raja Ali Haji x 2 markah =
  5. 5. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5 NRA@PANITIA KTSEJARAHSKSC/2015 5 BAHAGIAN B Soalan 1 ( 10 Markah) Arahan : Pilih dan senaraikan antara nama-nama Negara penutur bahasa Melayu di dunia. Antara negara penutur bahasa Melayu ialah ; 1. ________________________________ 6. ___________________________________ 2. ________________________________ 7. ___________________________________ 3. ________________________________ 8. ___________________________________ 4. ________________________________ 9. ___________________________________ 5. ________________________________ 10. ___________________________________ Soalan 2 ( 10 Markah) Arahan : Padankan tempat ibadat dengan agama yang betul. Afrika Selatan Pulau Cocos Australia Amerika Singapura Arab Saudi Sri Lanka Kemboja Turki Uganda Belanda Brunei Malaysia Indonesia Filipina Selatan Thailand gereja masjid gudhwara kuil tokong Islam Sikh Hindu Kristian Buddha
  6. 6. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5 NRA@PANITIA KTSEJARAHSKSC/2015 6 Soalan 3 ( 16 markah) Arahan : Setiap agama mengajar penganutnya mengamalkan nilai – nialai murni dalam kehidupan. Pilih nilai- nilai murni yang harus diamalkan oleh setiap warganegara Malaysia untuk membentuk kehidupan yang harmoni. Bekerjasama Kasih sayang Kedekut Bermuafakat Berdusta Persaudaraan Bersatu hati Kejam Bersopan santun Toleransi Sombong Menghormati Pilih kasih Mementingkan diri Biadap Hasad dengki Guru Buku Teks Internet Buku rujukan Nilai-nilai keagamaan bagi membentuk masyarakat harmoni 1)…………………………………………………… … 3)…………………………………………………… … 2)…………………………………………………… … 4)…………………………………………………… … 5)…………………………………………………… … 6)…………………………………………………… … 7)…………………………………………………… … 8)…………………………………………………… …
  7. 7. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5 NRA@PANITIA KTSEJARAHSKSC/2015 7 Soalan 4 (14 markah) Arahan : Tandakan ( √ ) pada gelaran raja yang betul. No Gelaran Raja Sultan Yang di-Pertua Negeri Yang di- Pertuan BesarNegeri 1. Perak 2. Perlis 3. Johor 4. Sabah 5. Melaka 6. Negeri Sembilan 7. Kelantan -SELAMAT MENJAWAB- Disediakan oleh; Disemak oleh; …………………………………….. ………………………………….. (NOR RASHIDAH BT ASARI) (PN. HASNAH BT.MOHAMED ANNUAR) GURU SEJARAH TAHUN 5, KETUA PANITIA SEJARAH/K. TEMPATAN, SK SERI CHEDING, SK SERI CHEDING, BANTING. BANTING.

×