Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peperiksaan penggal 1 sejarah thn 5 (sk2sg)

574 views

Published on

Soalan Peperiksaan Sejarah Tahun 5 (KSSR)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Peperiksaan penggal 1 sejarah thn 5 (sk2sg)

  1. 1. 1 SEKOLAH KEBANGSAAN DUA SUNGAI, MUKAH PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2015 SEJARAH TAHUN 5 NAMA:………………………………………….. BAHAGIAN A Jawab semua soalan di bawah. ( 16 Markah ) 1. 2. Bagaimanakah Cara menunjukkan kesetiaan kepada Raja dan Sultan? Bagaimanakah cara kita menghargai Institusi Raja?
  2. 2. 2 3. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang berkaitan dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu. ( 6 Markah ) 1. Perkembangan agama Islam di Tanah Melayu bermula sejak………………… Zaman Kesultanan Melayu Melaka ( ) Zaman Kerajaan Melayu Awal ( ) 2. Para pedagang yang memulakan penyebaran agama Islam di Negara kita berasal dari…………………… Arab dan Parsi. ( ) Mekah dan Madinah ( ) 3. Agama Islam disebarkan ke India dan Sumatera Utara menggunakan……………… Jalan laut ( ) jalan udara ( ) 4. Jalan Sutera merupakan jalan perdagangan darat yang menghubungkan rantau Utara dan Selatan ( ) Timur dan barat ( ) 5. Selain semenanjung Tanah Arab, kedatangan agama Isalam ke Tanah Melayu juga dikaitkan dengan Negara…………….. China dan Brunei ( ) China dan Indian ( ) 6. Teks pertama yang menjadi panduan undang-undang Islam di Tanah Melayu…… Undang-undang 99 Perak ( ) Hukum Kanun Melaka ( ) 4. Isikan maklumat prinsip-prinsip Rukun Negara Malaysia. ( 3 Markah) Kepercayaan kepada Tuhan -------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ Kedaulatan undang-undang -------------------------------------------------
  3. 3. 3 5. i) Lengkapkan rajah berikut dengan nilai-nilai murni dalam agama Islam yang sama seperti agama dan kepercayaan lain. ( 6 Markah ) ii) Jawab soalan-soalan di bawah dengan memberikan contoh yang sesuai. a) Bagaimana anda menghormati agama lain bagi mewujudkan masyarakat harmoni? ( 3 Markah) i. ________________________________________________________ ii. ________________________________________________________ iii. ________________________________________________________ b) Senaraikan tiga buah Negara yang dikaitkan dengan kedatangan Islam di Tanah Melayu. ( 3 Markah) i. __________________ iii. ________________ ii. __________________ c) Apakah kedudukan agama Islam dalam perlembagaan? ( 1 Markah) Nilai-nilai Murni dalam Setiap Agama di Malaysia.
  4. 4. 4 _________________________________________________________ BAHAGIAN B Bulatkan jawapan yang betul. ( 12 Markah) 1. Kerajaan Melayu Awal yang menerima agama Islam ialah ________ dan Kedah Tua. A) Sumatera Utara B) Terengganu C) Melaka 2. Hukum Kanun Melaka ialah perundangan yang berteraskan_______. A) Islam B) Buddha C) Kristian 3. Menurut Perlembagaan Persekutuan Malaysia, agama Islam ialah Agama______. A) Rasmi B) Persekutuan C) Utama 4. Sejarahwan membuktikan kedatangan Islam ke Tanah Melayu melalui bukti_____. A) arkeologi B) rakaman C) lisan 5. Sifat dan saling hormat-menghormati penting bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. A) keberanian B) toleransi C) bijaksana 6. Nilai tolong-menolong dan ziarah-menziarahi adalah nilai yang dituntut oleh Isalam dalam perhubungan dengan_______. A) alam sekitar B) masyarakat C) haiwan 7. Kesenian Islam dapat dilihat pada_______bangunan dan seni muzik. A) seni bina B) ketinggian C) bentuk 8. Ciri seni bina seperti corak geometri dan seni khat dapat dilihat pada bahagian bangunan misalnya_______. A) tangga B) anjung C) mimbar 9. Seni Khat juga dikenali sebagai___________. A) karikatur B) flora C) kaligrafi 10. Pena buluh, pena besi dan ___________ khat digunakan dalam penulisan khat. A) pensel B) kertas C) cop 11. Waadat bermaksud___________. A) permainan B) perjanjian C) permuafakatan 12. Bagi negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak, ketua negeri ialah A) Raja B) Sultan C) Yang di-Pertua Negeri

×