Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Особливості публічного управління-та-адміністрування-навч.-пос_б._Бакуменко-В.-Д.-Бондар-_.С.-Горник-В.-Г.-Шпачук-В.-В..doc

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Особливості публічного управління : Навчальний посібник
__________________________________________________________________...
Особливості публічного управління : Навчальний посібник
__________________________________________________________________...
Особливості публічного управління : Навчальний посібник
__________________________________________________________________...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 167 Ad

Особливості публічного управління-та-адміністрування-навч.-пос_б._Бакуменко-В.-Д.-Бондар-_.С.-Горник-В.-Г.-Шпачук-В.-В..doc

Download to read offline

Навчальний посібник призначений для ознайомлення та вивчення
особливостей публічного управління та адміністроування як практичної,
наукової та освітньої діяльності. Він зорієнтований на підготовку державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за магістерською
програмою у галузі знань «публічне управління та адміністрування».

Навчальний посібник призначений для ознайомлення та вивчення
особливостей публічного управління та адміністроування як практичної,
наукової та освітньої діяльності. Він зорієнтований на підготовку державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за магістерською
програмою у галузі знань «публічне управління та адміністрування».

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Особливості публічного управління-та-адміністрування-навч.-пос_б._Бакуменко-В.-Д.-Бондар-_.С.-Горник-В.-Г.-Шпачук-В.-В..doc (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Особливості публічного управління-та-адміністрування-навч.-пос_б._Бакуменко-В.-Д.-Бондар-_.С.-Горник-В.-Г.-Шпачук-В.-В..doc

 1. 1. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 1 Міністерство освіти та науки України Київський національний університет культури і мистецтв ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК КИЇВ - 2016
 2. 2. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 2 УДК 35.002.8 Особливості публічного управління та адміністрування : Навчальний посібник / Бакуменко В. Д., Бондар І.С., Горник В. Г., Шпачук В. В. – К. : КНУКіМ, 2016. – 167 с. Навчальний посібник призначений для ознайомлення та вивчення особливостей публічного управління та адміністроування як практичної, наукової та освітньої діяльності. Він зорієнтований на підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за магістерською програмою у галузі знань «публічне управління та адміністрування». Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв від …….. 2016 року, . . протокол № …..… Рецензенти: Іванова Т. В., доктор наук з публічного управління, доцент; Кравченко С. А., доктор наук з публічного управління, доцент; Шапоренко О.І., доктор наук з публічного управління, професор.
 3. 3. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 3 ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА …………………………………………………………………...…4 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ……………………........................ 5 1.1. Сутність публічного управління та його специфіка ………………………... 5 1.2. Держава як об’єкт публічного управління ……..……………………..…...7 1.3. Публічне управління як складна соціальна система …..…………………...15 1.4. Українська модель публічного управління та адміністрування …..……… 20 1.5. Постановка завдань вітчизняного публічного управління та адміністрування ………………………………………………………………….25 1.6. Визначення змісту паспорту спеціальності «публічне управління та адміністрування» ……..………………………………………………………..… 32 Запитання і завдання до розділу 1 …………………………………………….. 39 Список використаних джерел до розділу 1……………………...................... 40 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ….……………………………… 42 2.1. Закономірності публічного управління та адміністрування ……………… 42 2.2. Принципи публічного управління та адміністрування …………………. 46 2.3. Чинники вибору у публічному управлінні та адмініструванні ………… 54 2.4. Базові моделі публічного управління та адміністрування ……………… 57 2.5. Самоорганізація в системі публічного управління та адміністрування …64 2.6. Поширені підходи у публічному управлінні та адмініструванні ……….... 70 2.7. Парадигма досліджень публічного управління та адміністрування ……... 78 Запитання і завдання до розділу 2 …………………………………………...... 80 Список використаних джерел до розділу 2……………………………………... 81 РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ …………….… 83 3.1. Функції держави та публічного управління ……………………………….. 83 3.2. Контроль в публічному управлінні та адмініструванні …………………... 89 3.3. Розвиток технологій прийняття управлінських рішень …………………. 105 3.4. Технології менеджменту в публічному управлінні та адмініструванні ... 114 3.5. Планування нормотворчої діяльності …………………………………….. 122 3.6. Розвиток нормативно-правових баз……………………...............................127 3.7. Негативні управлінські явища та патології ………………………….…… 137 3.8. Особливості антикризового управління …………………………………...143 Запитання і завдання до розділу 3………………………………………….…...147 Список використаних джерел до розділу 3……………………………………..148 РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ОНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ………………………………….150 4.1. Адміністративне реформування …………………………………..………..150 4.2. Удосконалення діяльності керівника …………………………….………..154 4.3. Зміна моделі адміністративної культури …………………………………..157 Запитання і завдання до розділу 4……………………………..………………...161 Список використаних джерел до розділу 4…………………………………..... 162 ТЕЗАУРУС……………………………………………………………………….164
 4. 4. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 4 ПЕРЕДМОВА Публічне управління та адміністрування є складним явищем, притаманним державі з її розвиненою системою органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Воно спрямоване як на управління суспільними сферами, галузями та різновидами відносин, так і на самоуправління, власний саморозвиток відповідно до потреб суспільства. Диссипативний характер самоорганізації є однією з найважливіших загальних особливостей системи публічного управління та адміністрування. Іншими найбільш суттєвими загальними особливостями публічного управління та адміністрування як соціальної системи є те, що воно відрізняється від інших таких систем більшою масштабністю, різноманіттям управлінських впливів, монополією на нормативно-правову діяльність, певними унормованими структурами органів влади та управління, специфікою роботи відповідних служб. Функціонування таких структур та служб отримало загальну назву «публічне адміністрування». У свою чергу, управлінські впливи таких структур на суспільні сфери, галузі, відносини та території отримали загальну назву «публічне управління». Безумовно, як загальну особливість системи публічного управління слід сприймати те, що для неї притаманні всі відомі моделі представлення соціальних систем, характерні менеджменту та іншим наукам соціального управління. Це дозволяє на сучасному рівні використовувати в публічному управлінні та алмініструванні методи та технології менеджменту, маркетингу, соціального партнерства та інші. Важливою особливістю публічного управління та адмиіністрування є віднесення до його складу державного управління та місцевого самоврядування. В той же час, все частіше, насамперед у зарубіжних виданнях, зустрічається теза щодо охоплення публічним управлінням ще й громадського управління (управління громадськими обєднаннями різних типів). Таку точку зору будемо розглядати у контексті широкого розуміння публічного управління. Є й інші численні особливості публічного управління, які проявляються в його різноманітній практиці, зокрема на системному, функціонально- технологічному та нормативно-правовому рівнях. Про низку з них йдеться у даному навчальному посібнику на рівні знань щодо сучасного публічного управління, необхідного для магістерської підготовки у галузі знань «Публічне управління та адміністрування». При написанні посібника автори спиралися як на власний досвід, так і на праці українських вчених, зокрема, В.Лугового, В.Князєва, Ю.Кальниша, С.Кравченка, О.Руденко, Ю.Сурміна, а також зарубіжних науковців, зокрема, Г.Атаманчука, Д.Бостона, Д.Гвішіані, Б.Гурне, С.О’Доннела, П.Друккера, В.Дункана, Г.Кунца, Й.Кхола, Б.Литвака, М.Мескона, І. Понкіна, А.Пригожина, Г.Райта, Т.Сааті, Г.Саймона, Р.Фатхутдинова, А.Чандлера та інших.
 5. 5. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 5 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 1.1. Сутність публічного управління та його специфіка. Основу суспільних відносин складає різноманітна діяльність людей, поєднаних в організації, установи і підприємства. Регулювання цих відносин є однією з основних функцій держави і здійснюється в її специфічній формі діяльності - публічному управлінні. Вихідними ключовими поняттями для розуміння сутності та специфіки публічного управління є держава і публічна влада, оскільки публічне управління є способом функціонування і реалізації публічної влади з метою становлення і розвитку держави, її адміністративно- територіального устрою, притаманних їй суспільних сфер, галузей та відносин. Держава, як відомо, є основним елементом політичної системи суспільства, що здійснює управління останнім, охорону його економічної та соціальної структури, організацію і упорядкування соціально неоднорідного суспільства, забезпечення його цілісності та безпеки. Це історично складена структура для забезпечення потреб політичної еліти, соціальних груп і громадян. Вона, як зазначав український вчений С.Рябов, є монопольним носієм суспільної влади, інституцією творення цієї влади. В основу держави покладена публічна влада, що є інструментом забез- печення існування держави та досягнення її цілей, її обов’язковим атрибутом. Публічна влада має здатність впливати на процеси в суспільстві за допомогою спеціальних органів (органи державної влади та органи місцевого самоврядування) та установ. Ці органи та установи є складовими частинами єдиного механізму публічної влади. Публічне управління за змістом є процесом реалізації публічної влади, її зовнішнім, матеріалізованим вираженням, яке поза цим не існує. Сфери діяльності держави (державне центральне та місцеве управління, місцеве самоврядування) безпосередньо трансформуються в сфери публічного управління. Це розроблення й здійснення внутрішньої та зовнішньої політики, правове визначення і регулювання відносин в масштабах всього суспільства, формування та реалізація державного та місцевих бюджетів тощо. Дуже важливим аспектом розуміння стану і розвитку публічного управління є врахування його об’єктивних основ, а саме природно- географічних умов, культурно-історичної спадщини та соціально-економічних умов. На непростий шлях становлення публічного управління як окремого виду суспільної діяльності опосередковано вказує той факт, що й досі немає сталого, прийнятого у всьому світі єдиного визначення публічного управління. В Україні відбувається легитимізація переходу з галузі знань «Державне управління» до галузі знань «Публічне управління та адміністрування».
 6. 6. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 6 Остання передбачена новим Законом України «Про державну службу», який вводиться у дію з 1 травня 2016 року, зокрема у статті 48, п.2 у такій редакції. Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном. В той же час, постановою КМУ «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266 визначено галузь знань «Управління та адміністрування» та одну з відповідних їй освітніх спеціальностей як "Публічне управління та адміністрування". До визначення публічного управління також можна підійти, виходячи з дуже важливої властивості будь-якого управління - його цілеспрямованості. Відтак, основним завданням публічного управління є забезпечення досягнення поставлених цілей на всіх рівнях та різновидах публічного управління, а змістом є дії щодо їх досягнення. На думку видатного німецького вченого П.Друкера, управління є особливим видом діяльності, що перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану та продуктивну групу. Перефразовуючи іншого з найвідоміших представників науки управління А.Файоля, можна сказати, що публічне управління - це досягнення його цілей з максимально можливим використанням усіх наявних публічних ресурсів. Підтвердження цієї думки також знаходимо у Г.Райта, яким управління трактується як організація та спрямування ресурсів з метою досягнення бажаного результату. Ще одним визначенням публічного управління є його розгляд як практич- ного, організуючого та/чи регулюючого впливу органів публічного управління (тобто органів державної влади та органів місцевого самоврядування) на суспільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування, збереження або перетворення, що спирається на силу публічної влади. В контексті системного підходу під публічним управлінням слід розуміти процес цілеспрямованого впливу суб’єктів публічного управління, що представляють публічну владу у вигляді спеціально утворених органів та їх системи, на об’єкти публічного управління, якими є суспільні сфери, галузі, регіони, території, внаслідок якого задовольняються потреби держави і суспільства. З погляду суб’єкт-об’єктних відносин публічне управління є неперервним процесом реалізації відповідних управлінських функцій, у зв’язку з чим для нього можна застосувати визначення через ці функції, а саме: публічне управління є процесом планування, організації, мотивації, контролю та пов’язуючих їх комунікації і прийняття рішень з метою формулювання та досягнення його цілей.
 7. 7. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 7 Уточнюючи та доповнюючи це визначення, до предмета публічного управління слід віднести процеси здійснення суб’єктами публічного управління функцій управління (планування, організації, мотивації, контролю, комунікації, прийняття рішень) з метою досягнення його цілей шляхом формування органі- зуючого, координуючого та контролюючого впливів на відповідні об’єкти публічного управління. З погляду становлення і розвитку публічного управління як виду діяль- ності, заслуговує на увагу питання його співвідношення з менеджментом. Велика увага до нього передусім пов’язана з предметно-об’єктним визначенням виду діяльності та галузі знань «Публічне управління та адміністрування», а також із з’ясуванням можливостей застосування напрацювань науки управління, зародження і розвиток якої був безпосередньо пов’язаний з менеджментом, у теорії та практиці публічного управління. За висловом Г.Атаманчука, менеджмент, суспільне управління та суспільне самоуправління пов’язані між собою тим, що їх об’єктом виступає безпосередньо саме суспільство, але різняться вони за рівнем та характером організованості. Таким чином, насамперед слід виходити з того, що публічне управління відрізняється від інших інших видів управління вирішенням набагато більш масштабних і різноманітних загальносуспільних справ, монопольним правом регулювання правових відносин, суверенітетом, унікальністю, що без- посередньо впливає на прийняття управлінських рішень. У зв’язку із цим, як зазначили українські вчені В.Луговий та В.Князєв, йдеться про специфічні моделі, схеми, класифікацію, типологію і систематику, тенденції розвитку, закономірності побудови та функціонування публічного управління. Діяльністна модель публічного управління наведена на рис. 1.1. 1.2. Держава як об’єкт публічного управління. У вітчизняній науці публічного управління багато уваги приділяється дослідженню суб’єкт-об’єктних досліджень, в яких суб’єктом виступає система органів державної влади або органів місцевого самоврядування, а об’єктом – суспільство у всьому різноманітті суспільних відносин, на які спрямоване публічне управління. В той же час, ще недостатньо уваги приділяється дослідженню та вивченню самої держави та притаманної їй системи публічної влади як об’єкту дослідження. Держава є продуктом суспільного розвитку, внаслідок якого вона поступово змінюється, що проявляється у постановці її цілей, визначенні завдань, формуванні структур і функцій публічного управління. Відповідно до цього змінюються і погляди на поняття держави, її роль і призначення в суспільному житті. У сучасному суспільстві термін «держава» вживається у різних значеннях, зокрема як:
 8. 8. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 8 - об'єднання людей на певній території на основі публічної влади. У цьому випадку синонімом поняття «держава» виступають поняття «народ», «країна»; - спеціальний апарат управління суспільством. У цьому випадку синонімом поняття «держава» є поняття «публічний апарат» як сукупність органів управління; Рис. 1.1. Діяльністна модель публічного управління Результат публічного управління (покращення стану в різних сферах і галузях суспільного життя ) ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАСОБИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ організуючий вплив регулюючий вплив контролюючий вплив ФОРМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНА (публічна політика) ПРАВОВА АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕС ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЦІЛІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Механізми публічного управління (практичні заходи, інструменти, технології, важелі) МЕТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
 9. 9. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 9 - універсальний політичний інститут. У цьому випадку синонімом поняття «держава» виступає система влади в інтересах людей, які проживають на даній території, що регулює їх взаємовідносини за допомогою права. Держава є найбільш важливим інститутом політичної системи суспільства, що визначається максимальною концентрацією в її руках ресурсів, які дозволяють державі впливати на соціальні зміни. На сьогодні існує різноманіття поглядів на державу, яке обумовлено, в першу чергу, тим, що держава являє собою надзвичайно складне та багатогранне явище. Наведемо деякі з них. Поняття держави знайшло широке трактування у представників його політологічного визначення. Так, за визначенням Л. Граніна, держава є особливою досить стійкою політичною одиницею, що представляє відокремлену від населення організацію влади і адміністрування та претендує на верховне право керувати (вимагати виконання дій) певними територією і населенням незалежно від згоди останнього; має сили і засоби для здійснення своїх претензій. Г. Кліссен характеризує державу як незалежну централізовану соціально- політичну організацію для регулювання соціальних відносин, яка існує в складному, стратифікованому товаристві, що складається з двох основних страт - правителів і керованих, та розташована на певній території. Відносини між цими шарами характеризуються політичним пануванням перших і податковими зобов'язаннями других. Е. Геллнер розглядає державу як спеціалізовану і концентровану силу підтримки порядку, інститут або низку інститутів, основним завданням яких (незалежно від всіх інших завдань) є охорона порядку. На його думку, держава існує там, де спеціалізовані органи підтримання порядку, як, наприклад, поліція і суд, відокремилися від інших сфер суспільного життя, вони і є державою. У Вікіпедії поняття «держава» визначене як вищий політичний інститут суспільства, завдання якого полягає у: - забезпеченні дотримання прав та реалізації інтересів осіб, що проживають на одній території, на якій держава володіє суверенітетом; - регулюванні взаємовідносин між ними на основі єдиних законів (або традицій); - охороні кордонів; - регулюванні тим чи іншим чином взаємовідносин з іншими державами і народами. Представники соціологічного визначення поняття держави чітко виділяють його основні ознаки: сукупність людей - народ: панівну над ними владу; територію як межу дії цієї влади. У взаємозв'язку ці ознаки утворюють поняття про державу як з'єднання людей під однією владою в межах певної території. По-перше, держава являє собою єдину територіальну організацію політичної влади в масштабі всієї країни. Публічна влада поширюється на все населення в межах певної території. Територіальний поділ населення на відміну
 10. 10. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 10 від кровно споріднених зв'язків між членами суспільства породжує новий соціальний інститут - громадянство чи підданство, іноземців та осіб без громадянства. Територіальна ознака обумовлює характер формування і діяльність апарата держави з обліком його просторового розподілу. По-друге, держава є особливою організацією політичної влади, яка має в своєму розпорядженні спеціальний механізм - апарат управління суспільством для забезпечення його нормальної життєдіяльності. Через систему відповідних органів і установ держава здійснює безпосереднє керівництво суспільством, закріплює і реалізує певний режим політичної влади, захищає недоторканність своїх кордонів. Втретє, держава організує громадське життя на правових засадах. Їй притаманні правові форми організації життя суспільства, притаманні саме державі. Без права, законодавства, держава не в змозі ефективно керувати суспільством, забезпечувати безумовну реалізацію рішень, прийнятих органами публічної влади. По - четверте, держава відрізняється від інших політичних утворень суспільства тим, що являє собою суверенну організацію влади. Таким чином, держава - це єдина політична організація суспільства, яка поширює свою владу на всю територію країни і її населення, має в своєму розпорядженні для цього спеціальний апарат управління, видає обов'язкові для всіх правові акти і володіє суверенітетом. Зустрічається також визначення держави як організації політичної суверенної влади, що здійснює управління соціальними, економічними, політичними, духовними процесами життя суспільства. Багатогранність держави як певного суспільного явища проявляється у тому, що вона виступає як: - універсальне явище людської цивілізації; - продукт життєдіяльності суспільства, в якому є розвинена і суперечлива структура на всіх рівнях (економіка, власність, форми свідомості, особистість, соціальні класи, соціальні групи та ін); - важлива складова суспільства, у діяльності якої зайняті специфічні соціальні групи (владні інститути, публічний апарат, система владних публічних органів; - форма існування у публічно-організованому суспільстві; - організація політичної влади та управління політичними процесами в суспільстві; - суспільний інститут постійної влади, коли функція управління виділяється в самостійну сферу діяльності для збереження певного соціального порядку та загального регулювання суспільних інтересів; - система органів і установ, що здійснюють владні функції; - правова організація, що закріплює певну систему норм, санкціонованих державою; - певна територія, на яку поширюється юрисдикція даної держави;
 11. 11. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 11 - певна форма правління, що характеризує організацію верховної публічної влади, порядок утворення її органів та їх взаємовідносин з населенням; - об'єднання людей (населення), що проживають на одній території і підкоряються одним законам і розпорядженням загальної для всіх влади. Як зазначав відомий російський вчений Г. Атаманчук, у науковому та політичному мисленні досі ще превалює спрощений, догматичний підхід до всього публічного, в якому державу ототожнюють або зі знаряддям панівного класу, або з поведінкою і діями керівної ланки публічного апарату. Відчуження останніх від суспільства перекидається на державу, і вона теж у свідомості всіх стає самодостатньою без суспільства і багатьох структур, які її складають. Як результат основні матеріальні, соціальні і духовні елементи, що визначають історичну силу і сучасну "потужність" держави, а саме: територія, природні ресурси, народонаселення, мова, культура, комунікації, виробнича база, публічні символи, історична спадщина і т. п., не приймаються до уваги і слабко використовуються в цілях розвитку. Місце держави в політичній системі суспільства розкривається через її ознаки та функції. Ознаками держави є: - наявність певної території; - механізм влади у вигляді особливої системи органів та установ; - право, що закріплює певну систему норм, санкціонованих державою; - суверенітет, як, по-перше, верховенство публічної влади всередині країни, та, по-друге, незалежність її на міжнародній арені. Наприклад, у першій статті Конституції України визначено, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Функції держави прийнято поділяти на внутрішні і зовнішні, а також класифікувати за головними сферами суспільної діяльності як політичні, економічні, соціальні, гуманітарні та екологічні. Серед внутрішніх політичних функцій держави, насамперед, слід зазначити такі: - охорона і захист публічно-конституційного ладу; - охорона громадського порядку і підтримання дисципліни громадян у рамках системи чинного права; - захист територіальної цілісності та недоторканості кордонів; - забезпечення обороноздатності; - здійснення кадрової політики; - здійснення інформаційної політики. Серед внутрішніх економічних функцій держави, у першу чергу, слід зазначити такі: - управління публічним сектором економіки; - формування і виконання публічного бюджету; - забезпечення стабільності та створення умов розвитку всіх секторів національної економіки;
 12. 12. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 12 - регулювання трудових відносин; - здійснення структурної та промислової політики; - здійснення аграрної політики; - здійснення інноваційної та інвестиційної політик; - розвиток інфраструктури (транспорт, зв'язок, енергосистеми, інженерні та інформаційні мережі тощо). Серед внутрішніх соціальних функцій держави слід зазначити такі: - розвиток системи охорони здоров’я; - створення публічної системи соціального забезпечення; - соціальний захист та підтримка; - соціальне партнерство; - регулювання соціальних відносин у сфері зайнятості населення. Серед внутрішніх гуманітарних функцій держави слід зазначити такі: - розвиток освіти; - здійснення інноваційної науково-технологічної політики; - розвиток культури; - розвиток молодіжної політики, спорту, фізкультури, туризму. Серед внутрішніх екологічних функцій держави слід зазначити такі: - забезпечення раціонального природокористування; - охорона довкілля; - забезпечення екологічної безпеки; - створення умов стійкого розвитку. Зовнішні функції держави переважно можна класифікувати як зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні. Вони забезпечують розвиток співпраці з іншими країнами світу з метою забезпечення кращих умов для розвитку національної економіки та для політичної інтеграції держав та економічної інтеграції у світову економіку. Для управління здійсненням внутрішніх та зовнішніх функцій держави створені спеціальні публічні органи, які у сукупності утворюють її структуру. Насамперед йдеться про органи всіх гілок публічної влади, правоохоронні органи, органи, що забезпечують внутрішню та зовнішню безпеку країни. Базовим положенням для управління в соціальній системі є те, що воно може бути розглянуто як процес впливу суб'єкта (керуючої системи) на об'єкт (керовану систему) з метою переведення його в новий якісний стан або підтримки у встановленому режимі. Суб'єкт управління в соціальній системі - це той, хто управляє. Об'єкт управління - це те, чим або ким управляють, у відношенні чого або кого спрямоване цілепокладання і керуючий вплив з боку суб'єкта управління. Головною особливістю управління в соціальних системах є те, що керуючим і керованим в них є людина, а система управління, що виступає як суб'єкт, може бути і об'єктом, коли йдеться про її вдосконалення та приведення у відповідність потребам суспільства. Серед основних критеріїв, що відрізняють суб'єкт від об'єкта розглядаються статус і функції; права і повноваження; активність впливу; черговість або ініціатива впливу; сила і
 13. 13. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 13 інтенсивність впливів; раціональність впливів; відношення до мети, цілепокладання та цілереалізації. Держава як соціальна система є одночасно суб'єктом і об'єктом управління, що визначає необхідність розглядати їх як дві постійно взаємодіючі системи (керуючу і керовану). Функціонування суб'єкта управління визначається, в основному, особливостями об'єкта. У науці та практиці публічного управління держава, здебільшого, розглядається як суб'єкт управління, що проявляє себе через публічну владу та публічне управління. Як зазначав В. Аверьянов, держава тому і є державою й цим відрізняється від інших суспільних структур, що тільки в ній зосереджена і нею реалізується у суспільстві публічна влада. З точки зору теорії управління держава є складною відкритою системою, що має властивості цілеспрямованої адаптації до мінливих умов зовнішнього і внутрішнього середовища і здатністю до самоврядування, саморегуляції свого розвитку. Керуючий вплив вищої ієрархічної структури реалізується прямими зв'язками з керованою системою; контроль виконання, адекватність реакції на керуючий вплив визначаються інформацією, що надходить по каналах зворотного зв'язку. Саме тому Г. Атаманчук звернув увагу на те, що об'єкт управління не тільки реагує на управлінські впливи суб'єкта, не тільки сигналізує про їх наслідки та результати, а часто, незалежно від бажання суб'єкта, прямо спонукає його до певної перебудови управлінських впливів, зміни їх характеру та змісту. Держава як об'єкт управління сформувалася з організаційного виділення її в якості основної структуроутворюючої ланки суспільства. Вона постійно розвивається разом із суспільством, оскільки має відповідати його потребам. Це призводить до активізації процесів державного будівництва (державотворення), внесення змін у визначення і правове закріплення: форми публічного правління; політичного режиму; територіального (адміністративно- територіального) устрою; місії, основних цілей і функцій держави, їх пріори- тетності; розподілу повноважень між гілками та вищими органами публічної влади; структури органів публічної влади відповідно до основних функцій держави; корекції основних завдань і функцій органів публічної влади. У сучасних процесах державотворення, як правило, задіяні такі основні механізми змін: - для форми правління, розподілу повноважень між гілками та вищими органами публічної влади – це проведення конституційних реформ; - для політичного (публічного) режиму – це проведення політичних реформ, демократизація владних структур. У демократичному суспільстві йдеться про такі зміни, що відповідають основним принципам демократії, а саме: виборності влади; демократичної модернізації; транспарентності; прозорості; участі; конкурентності; антикорупційності; дебюрократизації; обов’язковості громадського контролю та ін.; - для територіального устрою – це адміністративно-територіальні реформи;
 14. 14. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 14 - для структури та системи взаємодії органів публічної влади, корекції основних завдань і функцій органів публічної влади – це адміністративні реформи; - для системи місцевого самоврядування – це муніципальні реформи; - для системи публічної адміністрації – це процеси деконцентрації та децентралізації, а також проведення виваженої ефективної кадрової політики у системі публічної служби та служби в органах місцевого самоврядування; - для визначення місії, основних цілей та функцій держави, їх пріори- тетності – це політичне прогнозування та стратегічне планування. На думку Я. Малиновського, яка поділяються численними науковцями, з метою реалізації активності держави як об'єкта управління необхідно не лише вдосконалювати механізм управлінського впливу на суспільство, але й підвищувати ефективність участі в управлінні громадян, громадського ко- нтролю за діяльністю органів влади, запровадити принципово нову парадигму у відносинах «громадянин - держава», стрижнем якої є служіння держави людині. Публічна влада у цьому сенсі - це не тільки здійснення повноважень, що зобов'язують громадянина, але й виконання певних обов'язків перед ним. У процесі демократичного розвитку обсяг таких обов'язків з боку держави має зростати. Механізмом реалізації публічної влади є система спеціальних органів та установ, діяльність яких забезпечується публічною службою. На думку відомого російського вченого В. Романова, у сучасному суспільстві відбувається зміна ролі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як інформаційно-комунікативних елементів між публічною владою та суспільством. Сьогодні публічна влада отримує інформацію про стан суспільства, переважно, через державну службу. Таким чином реалізується її зворотний зв'язок із суспільством. Через державну службу, внаслідок політичних та адміністративних завдань їй у вигляді відповідних політичних та управлінських рішень, здійснюється вплив публічної влади на суспільство, тобто реалізується прямий зв'язок влади з ним. Така функція державної служби підтверджує її надзвичайно важливу роль як в реалізації завдань сучасної системи публічного управління, так і в реалізації завдань самоорганізаційного розвитку держави як об’єкта управління. Таким чином, нами наведено розуміння терміну «держава», зокрема у трактуванні представників його політологічного та соціологічного визначення. Охарактеризовано багатогранність держави як певного суспільного явища. Наведено основні ознаки держави. Стисло охарактеризовано її основні функції. Охарактеризовано державу як суб’єкт та об’єкт публічного управління. Показано роль, яку відіграє державнее будівництво для розуміння держави як об’єкта управління. Визначено основні механізми змін, задіяні у сучасних процесах державотворення. Розкрито роль державної служби та громадськості у реалізації завдань держави як суб’єкта та об’єкта управління.
 15. 15. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 15 1.3. Публічне управління як складна соціальна система. У ХХ сторіччі публічне управління стало окремим видом професійної діяльності, освітньої галузі та галузі наук, передусім, завдяки успіхам теорії управління та її застосування до суспільних процесів. Цьому сприяв і той факт, що до числа високо розвинених країн змогли увійти лише ті з них, які мають кращу організацію та управління. При розгляді публічного управління як системи діяльності дуже важ- ливим є розуміння одного з найважливіших системних принципів, а саме, що така система не просто утворюється складенням всіх управлінських зусиль, а набуває якісно нових властивостей. Це, зокрема, означає, що система публічного управління в цілому має такі властивості, яких немає у окремих її складових. Створення незалежної Української держави і завдання її розбудови, практичне здійснення соціально-економічних та політичних перетворень, проведення адміністративної реформи передбачало реформування всіх ланок публічного управління, розвиток механізмів та інститутів публічного регулю- вання ринкового господарства. Здійснення цих завдань було неможливим без створення на всіх рівнях влади значного потенціалу людських ресурсів з відповідною професійною підготовкою, глибокими теоретичними знаннями та практичними навичками і вміннями у сфері публічного управління, здатних ефективно управляти суспільними справами в нових умовах, а також без наукового супроводження становлення та розвитку публічного управління, реформ політичної, економічної, соціальної, гуманітарної, адміністративної сфер, їх європейської інтеграції. У владних структурах України сформувалося чітке розуміння важливості становлення публічного управління не тільки як виду суспільної діяльності, а й як освітньої галузі та галузі наук. Модель публічного управління як складного системного соціального явища наведена на рис. 1.2. В Україні публічне управління отримало визнання як галузь знань «Пубдічне управління та адміністрування» з аналогічними науковою та освітньою спеціальностями. Суттєву роль у цьому відіграли МОН України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Відповідно до нового Закону україни «Про державну службу» науково- методичне забезпечення діяльності системи підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців здійснює Національна академія державного управління при Президентові України - вищий навчальний заклад з особливими умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України. Академія здійснює освітню діяльність у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, готує керівний персонал для роботи на посадах в
 16. 16. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 16 центральних і місцевих органах публічної влади, органах місцевого самоврядування. Становлення та розвиток в Україні галузі знань “Публічне управління та адміністрування” супроводжується залученням все нових вищих навчальних закладів, переважно національних університетів, і формуванням й впровадженням публічних стандартів за відповідною спеціальністю. Одним з найзначніших досягнень ХХ сторіччя є визнання управлінської праці як окремого виду діяльності і запровадження наукового аналізу для визначення способів ефективного розв’язання управлінських проблем. Взагалі під наданням соціальному, й, зокрема, публічному управлінню наукового характеру надалі будемо розуміти здійснення практики управління на науковій основі. Останню утворює наука управління, тобто теоретичні Органи державної влади ЯК ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ ДЕРЖАВА ПРОЦЕСИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПУБЛІЧНА ВЛАДА Органи місцевого самоврядування Органи громадського управління ЯК ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВО- ТВОРЕННЯ Рис. 1.2. Модель публічного управління як системного явища СУСПІЛЬСТВО, РІЗНОМАНІТНІ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ
 17. 17. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 17 дослідження самої управлінської діяльності. Засновником наукового управління вважається американський вчений Ф.Тейлор. Поняття "наукове управління" введено Л.Брандейсом у 1910 р. Серед найбільш відомих, визнаних світом зарубіжних представників науки управління: М.Вебер, Н.Вінер, Ф.Гіл- брет, В.Глушков, П.Друкер, Д.Дункан, У.Ешбі, Е.Мейо, М.Мескон, Г.Саймон, А.Файоль, М.Фоллет, Д.Форрестер та інші. Лауреат Нобелівської премії Г.Саймон, визначаючи місце і роль науки управління серед інших наук, охарактеризував її "як частину акумульованого і визнаного знання, що систематизоване й сформульоване у відповідності з встановленими загальними істинами та закономірностями і є не тільки поєд- нанням багатьох дисциплін, але й новою самостійною наукою у сфері соціо- логії. Це всеохоплююче, глибоке та філософське знання". За висловом відомого американського вченого Д.Дункана, наука управління - це, передусім інтелектуальна революція, новий світогляд та нова методологія вирішення проблем. Наука управління спирається на використання наукового методу, системну орієнтацію та використання моделей. Закономірним результатом об’єктивного процесу становлення і розвитку науки управління є виділення окремої галузі знань "Публічне управління та адміністрування", що характеризується високою динамічністю та професійністю, постійною спрямованістю на результат. Складність суспільства як об’єкта управління і системи публічної влади як суб’єкта управління, які є відкритими, динамічними, самокерованими, імовірнісними, багатопараметричними системами, не дає змогу керуватися в публічній управлінській діяльності лише накопиченим досвідом та здоровим глуздом, хоча останні й є обов’язковими складовими управлінського успіху поряд з ініціативою, інноваційним підходом та чітким настроєм на отримання позитивних результатів. Наукові дослідження в галузі знань "Публічне управління та адміністрування" охоплюють теоретичні, методологічні та практичні проблеми становлення і розвитку публічного управління в Україні і спрямовані на виявлення законів, закономірностей, принципів, тенденцій, а також розроблення на їх основі підходів, моделей, методів і технологій розв’язання цих проблем. Чільне місце серед них відведено дослідженню системних характеристик публічного управління, теорії організації, а також технології розробки, прийняття та впровадження управлінських рішень. На цю галузь знань покладається важливе завдання забезпечення ефективного вирішення проблем державного будівництва в Україні, насамперед, формування досконалої публічної кадрової політики та адекватного кадрового забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Таким чином, у сфері публічного управління було створено реальні передумови здійснення повороту від емпіризму до науковості управління. Надання публічному управлінню наукового характеру передбачає: - широке використання на всіх його рівнях і ланках наукових досяг-
 18. 18. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 18 нень, передусім, результатів досліджень у сфері політології, права, філософії, соціології, економіки та інформатики; - сприяння розвитку наукових досліджень з актуальних проблем публічного управління, зокрема, розробленню нових управлінських технологій та впровадженню їх досягнень в практику; - залучення науковців до аналітичної роботи в органах публічної влади; - підвищення рівня забезпеченості апарату системами підтримки прийняття рішень на базі сучасної управлінської методології та використання засобів інформатизації і комп’ютеризації. В умовах складності і масштабності проблем публічного управління застосування наукових підходів і сучасних методів їх вирішення набувають особливого значення. Перспективне прогнозування, стратегічне планування, вибір раціональної структури органів публічної влади та її кадрового забезпечення, забезпечення інноваційного, якісного управління, створення високоефективних мотиваційних підходів, розроблення сучасних методів контролю, комунікацій, прийняття рішень - це лише кілька завдань з багатьох, вирішення яких неможливе без розвитку науки публічного управління в напрямі створення нових та вдосконалення існуючих концепцій, теорій, принципів і методів. Наука публічного управління потребує чіткого визначення її об’єкта і предмета. Об’єктом дослідження теорії публічного управління є управлінська діяльність усіх органів публічної влади, а предметом - закономірності і прин- ципи такої діяльності. При цьому необхідно враховувати, що ця діяльність реалізується через управлінські функції відповідних органів публічної влади в результаті розосередження функцій публічного управління, і що ці різнорівневі функції мають певну специфіку. Основним результатом дискусії щодо науки публічного управління, яка ведеться між різними науковими школами, є її розгляд як динамічної дисципліни, що безперервно змінюється. В значній мірі це пов’язано з ситуативним характером розвитку процесу публічного управління та суттєвим впливом на нього суб’єктивного фактору. В Україні продовжується процес пошуку ефективної системи публічної влади, що забезпечуватиме належну якість та результативність публічного управління. Значною мірою він спрямований на зміну незадовільного стану сучасної взаємодії між елементами цієї системи. Розкриття сутності міжрівневої взаємодії у системі публічного управління, у першу чергу, потребує чіткої термінологічної обумовленості. Під взаємодією будемо розуміти дію або дії, в яких беруть участь дві та більше сторін. Відповідно, міжрівневу взаємодію у системі публічного управління визначимо як будь-які суспільні відносини та дії органів публічної влади різних рівнів між собою, а також з надпублічними, міжпублічними та самоврядними структурами та організаціями. Поняття надпублічні та міжпублічні структури та організації стосується тих з них, що створені як колективні центри
 19. 19. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 19 управління та комунікації у глобальному міжпублічному світовому просторі. Наприклад, ООН, ЄС, СОТ та інші. Поняття самоврядні структури та організації стосується місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства. На рис.1.3 наведена модель системної організації управління суспільством, де згруповані основні центри управління суспільством (система надпублічних і міжпублічних структур та організацій; система органів публічної влади та управління; система органів місцевого самоврядування; система організацій громадянського суспільства) та показані взаємозв’язки, що визначають взаємодію між ними. Коли йдеться про систему публічного управління, насамперед, розглядаються органи публічної влади та управління, а також взаємодія між ними. На вищому рівні публічного управління в Україні маємо три гілки влади (законодавчу, виконавчу, судову) та інститут президентства. Дві гілки влади (виконавча, судова) та інститут президентства мають розвинену та територіально обумовлену ієрархічну структуру на відміну від законодавчої гілки влади, яку представляє парламент країни – Верховна Рада України. Нерідко згадується система представницької влади (парламенти України та Автономної Республіки Крим, обласні та районні ради), яка не має ієрархічної Система наддержавних і міждержавних структур та організацій Система органів публічної влади та управління Система органів місцевого самоврядування Система організацій громадянського суспільства (партії, профспілки, бізнессоціації, інші об’єднання громадян, ЗМІ) Рис. 1.3. Модель системної організації управління суспільством Публічний сектор управління Самоорганізація населення Система публічної влади Система управління
 20. 20. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 20 структури підпорядкування. Як і в будь-якій системі, її ефективність, стійкість значною мірою визначається саме системними зв’язками. Останні визначають характер взаємодії та для відкритої соціальної системи, якою є держава й її публічне управління, можуть бути зовнішніми та внутрішніми. Зовнішня взаємодія – це відносини органів публічної влади та управління з наддержавними, міждержавними та самоврядними структурами та організаціями (система наддержавних і міждержавних структур та організацій; система органів місцевого самоврядування; система організацій громадянського суспільства) й засоби їх організаційного, інформаційного та технологічного забезпечення. Внутрішня взаємодія – це відносини органів публічної влади та управління між собою й засоби їх організаційного, інформаційного та технологічного забезпечення. Розвинена та територіально обумовлена ієрархічна структура системи органів публічної влади та управління природно має й розвинену структуру внутрішньої взаємодії. Останню, за класичною класифікацією організаційних відносин, можна віднести до міжрівневої (субординаційні відносини) та внутрішньорівневої (координаційні відносини). Враховуючи сучасні ідеї комунікативної парадигми, зокрема, встановлення безпосередніх зв’язків між всіма елементами системи, на нашу думку, доцільно розвинути наведену класифікацію введенням поняття «загально комунікативної взаємодії», яка охоплює всі ті безпосередні зв’язки, які не підпадають під визначення класичної класифікації. Це дозволяє розширити розуміння міжрівневої взаємодії в ієрархічних структурах влади, охопивши окрім класичної міжрівневої ієрархічної взаємодії підпорядкування також міжрівневу не ієрархічну взаємодію загальної комунікації. 1.4. Українська модель публічного управління та адміністрування. Для кращого розуміння ролі та місця публічного управління та адміністрування в суспільному житті та розбудові держави звернемося до моделі основних напрямів та процесів його здійснення (рис.1.4), виходячи з його широкого розуміння. Аналіз публічного управління та адиміністрування як системи діяльності, як це видно з цього рисунку, дає змогу виділити в ньому такі основні напрями та процеси: - напрям державного будівництва (державотворення), який реалізується через процеси створення та розвитку системи публічної влади, зокрема охоплює визначення і правове закріплення: форми публічного правління; політичного режиму; територіального (адміністративно- територіального) устрою; місії, основних цілей і функцій держави, їх пріори- тетності; розподілу повноважень між гілками та вищими органами державної влади; структури органів публічної влади; корекції завдань і функцій органів публічної влади;
 21. 21. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 21 - напрям формування державних стратегій та державних політик, який реалізується через процеси розроблення і вдосконалення державних стратегій та державних політик, зокрема охоплює: визначення стратегії розвитку держави, розроблення державних політик за основними напрямами діяльності держави (загальні орієнтири для дій та прийняття рішень); програмування, формування планів дій (формування програм, планів дій, роз- роблення сценаріїв і графіків досягнення цілей органів публічної влади); скла- дання бюджету (розрахунок обсягу доходів та витрат, розподіл ресурсів по роботах, що заплановані для досягнення цілей); - напрям публічного адміністрування, який реалізується шляхом організації процесів реалізації стратегій та державних політик, зокрема забезпечує безперервну організацію всіх зазначених процесів, оперативне і тактичне управління різними суспільними сферами, галузями та відносинами з метою досягнення визначених цілей та вирішення завдань держави. Наведена модель (рис.1.4) може бути використана для синтезу моделей Формування державних стратегій та державних політик Розроблення та вдосконалення державних стратегій та політик Рис.1.4. Модель основних напрямів, процесів та форм здійснення публічного управління та адміністрування Державне будівництво (державотворення) Створення та розвиток системи публічної влади ФОРМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Публічне адміністрування Організація процесів, реалізація стратегій та державних політик, оперативне та тактичне управління Правова Організаційна Інституційна ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРОЦЕСИ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Політична (публічна політика)
 22. 22. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 22 (паспортів, портретів) систем публічного управління для різних країн; формування політичних програм керівників країни та претендентів на цю роль шляхом розгорнутого викладення (відповідно до структури моделі) поглядів і підходів до основних питань державотворення, розроблення та реалізації державних стратегій та політик, зокрема, необхідних управлінських рішень для їх вирішення. Зазначені на рис.1.4 напрями публічного управління реалізуються шля- хом управлінських впливів, яким передує прийняття відповідних управлінських рішень. Розглянемо найбільш суттєві сфери практичного застосування таких рішень та впливів за основними напрямами публічного управління в Україні, при виділенні яких використано низку положень Конституції України. Управлінські рішення та управлінські впливи з державного будівництва: - призначення виборів глави держави, парламенту, органів місцевого самоврядування; - розподіл повноважень між главою держави, парламентом та урядом; - призначення референдумів з питань, передбачених конституцією (зокрема про зміну території країни); - визначення місії, цілей і функцій розвитку держави; - забезпечення організації і порядку діяльності парламенту, визна- чення статусу його депутатів; - визначення системи центральних органів виконавчої влади; - утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; - створення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб для виконання повноважень глави держави; - утворення судів; - утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів; - розроблення засад місцевого самоврядування; спеціальних статусів столиці та інших міст; - визначення і забезпечення правового режиму публічного кордону; - забезпечення національної безпеки та оборони (затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій силових міністерств; оголошення стану війни і укладення миру; введення воєнного чи надзвичайного стану; загальна або часткова мобілізація; використання військових формувань у разі збройної агресії проти країни; надання військової допомоги та направлення військових підрозділів до інших держав; допуск військових підрозділів інших держав на свою територію; оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації); - забезпечення організації і діяльності органів виконавчої влади, основ публічної служби, організації публічної статистики та інформатизації; - забезпечення організації і діяльності прокуратури, органів дізнання
 23. 23. Особливості публічного управління : Навчальний посібник ________________________________________________________________________________ 23 і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основ організації та діяльності адвокатури; - визначення засад утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації; - внесення змін до конституції; - встановлення публічних свят; - визначення порядку використання і захисту публічних символів; - визначення прав і свобод людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основних обов'язків громадянина; громадянства, правосуб'єктності громадян, статусу іноземців та осіб без громадянства; прав корінних народів і національних меншин; порядку застосування мов; - розроблення засад цивільно-правової відповідальності; визначення діянь, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопо- рушеннями, та відповідальності за них. Управлінські рішення та управлінські впливи з формування державних стратегій та державних політик: - визначення стратегій розвитку держави; - розроблення і прийняття програми діяльності уряду; - розроблення, прийняття та внесення змін до публічного бюджету; - розроблення засад зовнішньої та внутрішньої політики, зокрема грошово-кредитної, фінансової, валютної, цінової, інвестиційної, податкової; політики в сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; охорони здоров'я; освіти; науки; культури; охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; використання морської економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; - встановлення порядку утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядку випуску та обігу державних цінних паперів, їх видів і типів; - розроблення засад регулювання демографічних та міграційних процесів; - визначення правових засад підприємництва; вилучення об'єктів права приватної власності; - затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; правил конкуренції та норм антимонопольного регулювання; - надання позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також одержання їх від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій; - створення вільних економічних зон; - встановлення порядку введення державних стандартів. Управлінські рішення та управлінські впливи з публічного адміністрування:

×