Libcampubon2 collection development for local information

1,398 views

Published on

Libcampubon2 collection development for local information present by AJ Chamnarn

Published in: Education, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
501
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Libcampubon2 collection development for local information

 1. 1. กระบวนการจัดเก็บรวบรวม อนุรักษ์์ ั ็รักษา สื อสารสนเทศท้ องถินให้ เป็ นระบบ
 2. 2. หวขอทจะบรรยาย หัวข้ อทีจ บรรยาย1. สารสนเทศมีอะไรบ้ าง2 กระบวนการรวบรวม จัดเก็บ อนรักษ รกษา สือสารสนเทศ2. จดเกบ อนุรกษ์ รักษา สอสารสนเทศ – การรวบรวม (ตามระเบียบและกฎหมาย การบริ จาค) – การประเมินคุณค่า (การหาความสําคัญของเอกสาร จะเอาหรื อจะทิง) – การจัดหมวดหมูและการทําเครื องมือช่วยค้ น (การทําให้ ผ้ ใช้ บริ การสืบค้ นเข้ าถึงเอกสาร ู่ ู ได้ งาย) ่ – การทําให้ คงทนแข็งแรงอยูคประเทศไทย (การซ่อมแซม ทําความสะอาด ปลอดฝุ่ น ู่ ู่ ุ ปลอดแมลง การอบนํายาฆ่าแมลง การทําสําเนาเพือการอนุรักษ์ การควบคุมอุณหภูมิ และความชืน การรักษาความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง แท้ งนําและท่อนําดับเพลิง) – การให้ บริ การ (อ่าน ทําสําเนา)3. ตวอยางสารสนเทศทองถนจงหวดอุบลราชธานและจงหวดอนๆ3 ตัวอย่างสารสนเทศท้ องถินจังหวัดอบลราชธานีและจังหวัดอืนๆ
 3. 3. 1.
 4. 4. สารสนเทศท้ องถิน อะไรคือ ฯลฯ คออะไร คืออะไร สารสนเทศทองถน สารสนเทศท้ องถิน หรออะไรกไดทมตวหนงสอ มีภาพ หรื ออะไรก็ได้ ทมีตวหนังสือ มภาพ ี ั • อิฐ • อิฐมีตวหนังสื อ ั มีเสียง มีลายเส้ นอยู่ มีความคงทน • หิน หน • ศิลาจารึก ศลาจารก อยู่ได้้ นาน และสามารถสืือความหมาย • ดิน • อิฐมีตวหนังสื อ ั จากคนรุุ่ นหนึงไปสูู่คนอีกรุุ่ นหนึงได้ • ทราย • ปายต่่ างๆ ้ หรื อจากอดีตมาสู่ปัจจุบน ั • ไม้ • ปายต่ างๆ หนังสือติวไผ่ ้ หรอจากปจจุบนไปส่ หรื อจากปั จจบันไปสูอนาคต • ปูน • ปายต่ างๆ ้ (ดูหรื อฟั งหรื ออ่ านกันรู้ เรือง) • เหล็ก เหลก • ปายต่ างๆ ปายตางๆ ้ • ใบไม้ • คัมภีร์ใบลาน และทีสําคัญทีจะนับได้ ว่าเป็ น • กระดาษ • หนังสื อ รู ปภาพ แผนที แผนผัง ฯลฯ จดหมายเหตุ คือ มีความสําคัญ • ฟิ ล์ ม • ภาพถ่ าย ภาพยนตร์ สไลด์ หรื อมีนัยยะสําคัญต่ อส่ วนรวม • เทป • เทปวีดโอ เทปคาสเส็ ท ิ หรื อต่ อประเทศชาติบ้านเมือง • ครง ั • แผนเสยง กระบอกเสยง ่ ี สี (เปนเอกสารสาคญหรอหลกฐาน (เป็ นเอกสารสําคัญหรื อหลักฐาน • พลาสติก • ดิสก์ เก็ต CD, VCD, DVD สําคัญ)
 5. 5. สารสนเทศ• : (information)) เป็ นผลลัพธ์ของกระบวนการและการ สารสนเทศ : (i f i เปนผลลพธของกระบวนการและการ จัดการข้ อมูลโดยการรวมความรู้เข้ าไปต่อผู้รับสารสนเทศนัน สารสนเทศ มีความหมายหรื อแนวคิดทีกว้ าง และหลากหลาย ตังแต่การใช้ คําว่า สารสนเทศในชวตประจาวน จนถงความหมายเชงเทคนค ตามปกตใน สารสนเทศในชีวิตประจําวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค ตามปกติใน ภาษาพูด แนวคิดของสารสนเทศใกล้ เคียงกับความหมายของการสือสาร เงือนไข การควบคุม ข้ อมูล รูปแบบ คําสังปฏิบติการ ความรู้ ความหมาย ั สอความคด การรบรู สือความคิด การรับร้ และการแทนความหมาย
 6. 6. สารสนเทศคล้้ ายและเหมือน ื สื อ หรือ สื อมวลชน• ื d (คานาม) ื ํ ั ใ ่ สอ : Media ( ํ ) คอ พาหะสาหรบใสสาร เพอให้ผรับอาน ื ใ ้ ู้ ่ หรื อดหรื อฟังรู้ เรื อง เช่น อิฐ หิ น ดิน ทราย ไม้ ปน ผ้า เหล็ก เทป ู ู พลาสติก(ซี ดี วีซีดี ดีวดี) ฯลฯ ี• สื อมวลชน : Mass Media (คํานาม) หมายถึง พาหะหรื อช่องทาง ั ) ่ ิ โ ั ทีีใช้ในการสืื อสารกับมวลชน(ประชาชน) เชน วิทยุ โทรทัศน์์ ้ (ป หนงสอพมพ หนังสื อพิมพ์ วารสาร นตยสาร ภาพยนตร ฯลฯ นิตยสาร ภาพยนตร์
 7. 7. สารสนเทศคลายและเหมอน สารสนเทศคล้ ายและเหมือน ข้ อมููลข่ าวสาร• ขอมูลขาวสาร หมายความวา สิ ีสื ้ ่ ส ่ สงทสอความหมายใหรู้ เรองราว ใ้ ื ข้ อเท็จจริ ง ข้ อมูล หรื อสิงใด ๆ ไม่วาการสือความหมายนันจะทํา ู ่ ได้ โดยสภาพของสิงนันเองหรื อโดยผ่าน วิธีการใด ๆ และไม่วาจะ ่ ได้ ั ไว้ ไ ้ จดทําไ ้ ในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสืือ แผนผัง แผน ้ ท ที ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสียง การบนทก ภาพถาย ฟลม การบนทกภาพหรอเสยง การบันทึก โดยเครื องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธีอืนใดทีทําให้ สงทีบันทึกไว้ ปรากฏ ิ ได้ "
 8. 8. จดหมายเหตุแตกตางจากสอ สอมวลชน ่ ื ื ขอมูลขาวสาร ข้ อมลข่ าวสาร และสารสนเทศ ที ท จดหมายเหตุเป็ นของเก่่ า แต่่ เป็ นของ เกาทมความสาคญ หรื อมีนัยยะสําคัญ เก่ าทีมีความสําคัญ หรอมนยยะสาคญ ้ ัเพราะฉะนัน จดหมายเหตุจึงเหมืือนและคล้ายกับ ั ่สืื อ สืื อมวลชน ข้อมูลขาวสาร และสารสนเทศ ้
 9. 9. ความเหมอนทแตกตาง ความเหมือนทีแตกต่าง• ระเบียบสารบรรณเรี ยกว่าหนังสือราชการ ชาวบ้ านเรี ยกว่าเอกสาร• ชาวบ้้ านเรีี ยกว่าเอกสาร กรมศิลปากรเรีี ยกว่าจดหมายเหตุ• กรมประชาสัมพันธ์เรี ยกว่าสือวิทย สือโทรทัศน์ กระทรวงเทคโนโลยีฯ กรมประชาสมพนธเรยกวาสอวทยุ สอโทรทศน กระทรวงเทคโนโลยฯ เรี ยกว่าข้ อมูลข่าวสาร• สถานีวิทยุและโทรทัศน์เรี ยกว่าการจัดทําข่าว หอจดหมายเหตุเรี ยกว่า การบนทกเหตุการณ การบันทึกเหตการณ์• กรมทางหลวงเรี ยกว่าถนน กรมชลประทานเรี ยกว่าเขือน• ฝ่ ายหนึงเรี ยกว่าสลายการชุมนุม แต่อีกฝ่ ายหนึงเรี ยกว่าการขอคืนพืนที
 10. 10. จดหมายเหตุ (เชือหรื อไม่)๑. จด (คํากริยา) กําหนด, หมายไว้ , เขียนไว้ , จ่ อให้ ถงกัน, ถึง, จนถึง, ึ แตะ๒. หมาย (คํานาม) หนังสือราชการทีใช้ เกณฑ์ เกาะกุม หรื อ เรี ยกตัว เป็ น ตน เช่ น หมายเกณฑ์ หมายจับ หมายศาล (กฎ) หนงสอคาสงของ ต้ น เชน หมายเกณฑ หมายจบ หมายศาล, (กฎ) หนังสือคําสังของ ศาลหรื อเจ้ าพนักงานสังให้ กระทําการ หรื อห้ ามกระทําการอย่ างใด อย่ างหนึง เช่ น หมายเกณฑ์ หมายจับ หมายค้ น หมายเรี ยก (คํากริยา) มุ่ง เช่ น เปาทีหมายไว้ , คาด, กะ, เช่ น หมายว่ าจะได้ ผล ้ หมายว่ าจะพบ, ขีดไว้ เป็ นเครื องกําหนด เช่ น หมายหัวกระดาษ ใช้ ปน ู หมายหวไว้ ัไ๓. เหตุ (คํานาม) สิงหรื อเรื องทีทําให้ เกิดผล, เค้ ามูล๔. จดหมาย (คํานาม) หนัังสืือทีมีไป งกััน. ํ ี ปมาถึึ๕. หมายเหตุ (คํานาม) คําอธิบาย ข้ อความ หรื อข้ อมูลเพิมเติม.๖. จดหมายเหตุ (คํานาม) คือ .......................................................
 11. 11. 2.กระบวนการรวบรวม ั ็ จดเกบ อนุรักษ์ รกษา ั สอสารสนเทศ สื อสารสนเทศ
 12. 12. การรวบรวม๑. ตามระเบียบและกฎหมาย ‐ ระเบยบงานสารบรรณ ระเบียบงานสารบรรณ ‐ ระเบียบว่ าด้ วยการรั กษาความลับฯ ‐ พรบ.ขอมูลขาวสารฯ พรบ ข้ อมลข่ าวสารฯ ‐ พรบ.จดหมายเหตุ (อนาคต)๒. การบรจาค๒ การบริจาค๓. ซือ
 13. 13. การประเมินคุณค่ า ศึกษาหาความสําคัญของเอกสาร- มีคุณค่ ามีสาระสําคัญ จัดเป็ นจดหมายเหตุ- ไม่ มีคุณค่ าไม่ มีสาระสําคัญ ทิง/ทําลาย
 14. 14. การจัดหม่ ูและทําเครื องมือช่ วยค้ น การจดหมวดหมู ใหหมายเลขเอกสาร การจัดหมวดหม่ ให้ หมายเลขเอกสาร หรื อการทําเครื องมือช่ วยค้ น
 15. 15. การจัดหม่ ูและทําเครื องมือช่ วยค้ น การจัดหมวดหมู่ ให้ หมายเลขเอกสาร หรืื อการทําเครืื องมืือช่่ วยค้้ น ํ เย็บปึ ก บรรจุใส่ กล่ องพร้ อมให้ บริการ (การทําให้ ค้นหาง่ ายและพร้ อมให้ บริการ)
 16. 16. การทําให้ คงทนแข็งแรง การเก็บรั กษา และทําให้ อยู่ค่ ูประเทศไทย การอัด ล้้ าง ขยายภาพ การทําไ ไมโครฟิ ล์์ ม การทําสําเนาเพือการอนุรั กษ์ ํ ํ ื
 17. 17. การทําให้ คงทนแข็งแรง การเก็บรั กษา และทําให้ อยู่ค่ ูประเทศไทย การทําสําเนาเพือการอนุรักษ์ (การสแกนให้ เป็ นไฟล์ ดจตอล) ิ ิ
 18. 18. การทําให้ คงทนแข็งแรง การเก็บรั กษา และทําให้ อยู่ค่ ูประเทศไทยการเสริมกระดาษ ทําให้ คงทนแข็งแรง การอบนํายาฆ่ าแมลง
 19. 19. การทําให้ คงทนแข็งแรง การเก็บรั กษา และทําให้ อยู่ค่ ูประเทศไทย ตู้ เก็บเอกสาร ็ ตู้ เก็บแผนที ็ ตู้สาหรั บเก็บจดหมายเหตุ ํ ็
 20. 20. การทําให้ คงทนแข็งแรง การเก็บรั กษา และทําให้ อยู่ค่ ูประเทศไทย ตู้เก็บไมโครฟิ ล์ มหรั บเก็บจดหมายเหตุบภาพถ่ าย ตู้สาํ ็ ตู้เก็
 21. 21. การทําให้ คงทนแข็งแรง การเก็บรั กษา และทําให้ อยู่ค่ ูประเทศไทย เครื องวัดอุณหภูมและความชืน ิ เครื องปรั บอากาศ หองเกบจดหมายเหตุ ห้ องเก็บจดหมายเหต เครื องดูดความชืน หน่ วยตรวจจับอุณหภูมและความชืน ิ
 22. 22. การทําให้ คงทนแข็งแรง การเก็บรั กษา และทําให้ อยู่ค่ ูประเทศไทย เครื องมือนักจดหมายเหตุ
 23. 23. การทําให้ คงทนแข็งแรง การเก็บรั กษา และทําให้ อยู่ค่ ูประเทศไทย เครื องดับเพลิง เครองฟอกอากาศ เครื องฟอกอากาศ ลิฟท์ บรรทุกเอกสาร
 24. 24. การให้ บริการการให้ บริการอ่ านเอกสารจดหมายเหตุ การให้ บริการทําสําเนา บัตรผู้ค้นคว้ าและใบยืมจดหมายเหตุ การให้ บริการภาพถ่ าย
 25. 25. การบันทึกและรวบรวมเหตุการณ์ สาคัญๆ ของชาติ ํ• งานราชพิธี• งานรัั ฐพิธี ิ• เหตุการณสาคญ ตก รณ์ สํ ัญ• บคคลสําคัญ บุคคลสาคญ
 26. 26. สรุ ปกระบวนการรวบรวม อนุรักษ์ งานสารสนเทศ (จดหมายเหตุ) ‐ ศึกษาหาความสําคัญของ เอกสารเพือประเมินคุุณค่ าการรวบรวม ให้ เป็ นจดหมายเหตุแสวงหา และรั บมอบเอกสาร ‐ การจัดหมวดหม่ การทํา การจดหมวดหมู การทา เครืองมือช่ วยค้ น หรื อทํา ทะเบียน เย็บปึ ก ใ ่ กล่่ อง ี ็ ใส่ ให้ บริการศึกษา ‐ ซ่ อมแซม สงวนรั กษา คนควา ทาสาเนา ค้ นคว้ า ทําสําเนา ขจัดฝุ่ น อบนํายาฆ่ าแมลง เกบในคลงควบคุมอุณหภูม เก็บในคลังควบคมอณหภมิ และความชืน ‐‐บันทึกเหตุการณ์ ‐ประมวลเหตุการณ์‐รวบรวมเหตุการณ รวบรวมเหตการณ์ ‐เรีียบเรีียงเหตุการณ์์ ตัดต่ อวีดทศน์ ิ ั
 27. 27. 3.ตัวอย่ างสารสนเทศท้ องถิน3.ตวอยางสารสนเทศทองถน จังหวัดอบลราชธานีี ั ั ุ และจงหวดอนๆ และจังหวัดอืนๆ
 28. 28. ตัวอย่ างสารสนเทศ
 29. 29. สารสนเทศทองถนตางจากสารสนเทศสวนกลางอยางไร ้ ิ ่ ่ ่ ไ• ไม่ตางกันทางกายภาพหรื อชือเรี ยก แต่ตางกันทีเนือหาสาระทีอยูใน ่ ่ ่ สารสนเทศนนๆ ั ื ป็ ื ส ส ศ ั นนคอ เปนเรองราว หรอเหตุการณ์ หรอบุคคลใน ื ื ใ ท้ องถินหรื อจังหวัดนันๆ
 30. 30. ภาพเจาเมอง บคคลสําคัญของจังหวัดภาพเจ้าเมือง บุคคลสาคญของจงหวด จดหมายเหตุ จดหมายเหต อุบลฯ
 31. 31. จดหมายเหตุอุบลฯ
 32. 32. ภาพถายทจะเปนภาพถ่ ายทีจะเป็ นจดหมายเหตุอุบลราชธานีี
 33. 33. จดหมายเหตุ นครพนม
 34. 34. จดหมายเหตุขอนแก่ น
 35. 35. จดหมายเหตุุ นครพนม
 36. 36. ชาวเมืองมุกดาหาร
 37. 37. สวััสดีคะ ี

×