การวางแผน การดาเนินงาน    และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล :     งานเอกสาร จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์     ...
หัวข้อการบรรยาย•  จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง•  การวางแผนและการดาเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี•  ตัวอ...
หัวข้อการบรรยาย•  จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง•  การวางแผนและการดาเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี•  ตัวอ...
จดหมายเหตุ  • หน่วยงานจดหมายเหตุ (Archival Agency) หมายถึง หน่วยงาน   ที่มีหน้าที่ในการรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และให...
เอกสารจดหมายเหตุ           เอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง ข้อมูลทุกรูปแบบที่หน่วยงาน  ผลิตขึ้นใช้ในการปฏิบัติงาน แต...
ประเภทเอกสารจดหมายเหตุ                                                  ...
“พิพิธภัณฑ์” คืออะไร? (1)       พิพิธภัณฑ์ คือ หน่วยงานที่ไม่หวังผลกาไร เป็นสถาบันที่ถาวรในการ  รวบรวม สงวนรักษา ศ...
“พิพิธภัณฑ์” คืออะไร? (2)  พิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑสถาน [พิพิดทะพัน, พันทะสะถาน] น.  สถานทีเก็บรวบรวมและแสดง สิ่งต่าง ๆ ท...
ภารกิจของงานจดหมายเหตุและงานพิพิธภัณฑ์   งานหลังบ้าน         งานหน้าบ้าน-  จัดหา / รับมอบ     -  ให้บริกา...
พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล และหอจดหมายเหตุดิจิทัลคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บ การจัดการการจัดแสดง การเผยแพร่ ห...
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (1)                     เทคโนโลยีดิจิทัล  องค์ความรู้   +    เทค...
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ          เทคโนโลยี        อิเล็กทรอนิกส์               ...
ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศDigital Camera            Digital Media Player  ComputerScanner           ...
เทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสาร                      เครือข่ายมีสาย        เทคโนโลยีเค...
ตัววอย่างเทคโนโลยีการสื่อสาร• เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีที่ทา ให้เกิดการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทั่วโลก• เครือข่ายสั...
ทาไมต้องใช้เทคโนโลยี• สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ• สามารถจัดการกับข้อมูลจานวนมากได้อย่างมี...
หัวข้อการบรรยาย•  จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง•  การวางแผนและการดาเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี•  ตัวอ...
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี        ในงานจดหมายเหตุและงานพิพิธภัณฑ์การแปลงข้อมูล        ...
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี         ในงานจดหมายเหตุและงานพิพิธภัณฑ์การแปลงข้อมูล      ...
แผนภาพแสดงกระบวนการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลต้นฉบับ                Information Dissemination    ...
เทคโนโลยีสาหรับการแปลงข้อมูล Digitization Technology                21
การแปลงข้อมูล (Digitization)Analog --------------------------------------> Digital            scan       ...
กระบวนการแปลงข้อมูลด้วยสแกนเนอร์                  23
การแปลงข้อมูลด้วยเครื่องเล่นวิดีโอ                   24
กระบวนการแปลงข้อมูลด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัล         PROCESS  INPUT            OUTPUT         ...
ข้อจากัดของภาพนิ่งดิจิทัล              HIGHLIGHT              SHADOW             ...
การถ่ายภาพนิ่งรายละเอียดสูงปกติ        มืดกว่าปกติ     สว่างกว่าปกติ      +            +    ...
ภาพปกติ VS ภาพรายละเอียดสูงภาพปกติ       ภาพรายละเอียดสูง                    28
29
High Dynamic Range Panorama                Normal               Panorama          ...
การสร้างภาพสามมิติด้วยกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล                        31
การแปลงข้อมูลด้วยเครื่องสแกนภาพเลเซอร์สามมิติ                        32
การแปลงข้อมูลด้วยเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว Faridah Noor Mohd Noor, INDIAN TRADITIONAL DANCE: A VIRTUAL PROTOTYPE    ...
เทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูง  (High Resolution Imaging)                  34
เทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูง  (High Resolution Imaging)                  35
เทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูง  (High Resolution Imaging)             จำนวนภำพ : 343 ภำพ        ...
เทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูง  (High Resolution Imaging)                  37
เทคโนโลยีสาหรับการบริหารจัดการข้อมูลInformation Management Technology                     38
องค์ประกอบที่จาเป็นต่อการบริหารจัดการข้อมูลข้อมูลหลักในรูปแบบดิจิทัล     +       METADATA    ข้อมูล    ...
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (1)• Digital Images - JPG• Digital Video – CD Video, DVD Video, Portable Video• Digital Sound / Di...
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (2).                41
METADATA คืออะไร?• Data about Data• Metadata คือ สารสนเทศที่มีโครงสร้าง (Structured Information)สาหรับอธิบายรายละเอียดต่าง...
METADATA ทีตดมากับข้อมูลหลัก      ่ ิ                43
METADATA ที่ผู้ใช้กาหนด       รหัสภาพ: 25500101153000       ชื่อภาพ: วัดชัยวัฒนาราม       สถานที:่ อยุธย...
คุณสมบัติของ Metadata• ไม่ยึดติดกับชนิดของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์• มีลักษณะโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน รองรับการใช้งานที่หลากหล...
ตัวอย่างเมตะดาต้า          46
ตัวอย่างเมตะดาต้าData from Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre                      ...
ตัวอย่างเมตะดาต้า          48
แบบฟอร์มทะเบียนสาหรับการกรอกเมตะดาต้า                    49
แบบฟอร์มทะเบียนสาหรับการกรอกเมตะดาต้า                    50
ประโยชน์ของเมตะดาต้า1. เป็นกลไกสาคัญในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน และข้อมูลที่อธิบายที่มาของข้อมูลหลัก             ...
เทคโนโลยีสาหรับการเผยแพร่ข้อมูล Information Dissemination                 52
รูปแบบของการเผยแพร่ข้อมูล                บริการออนไลน์            (Photo Gallery, e-Card Service...
Online e-Card Services                              54National Palace Museum - http://www.npm...
Online Wallpaper Download                            55National Palace Museum - http://www.npm...
คลังเอกสารจดหมายเหตุ                                               56ฐานข้อ...
พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล                                 57The British Museum - http://www.britis...
พิพิธภัณฑ์เสมือน                                58พิพิธภัณฑ์วทยาศาสตร์- http://www.nsm.or....
Offline Media                        59http://rusiedotton.thai.net/
On-site Exhibition           60
กระบวนการในการจัดทาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลและหอจดหมายเหตุดิจิทัล                         2.0      ...
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีในงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์         ช่วยในการอนุรักษ์ข้อมูลสาคัญ โดยลดการใช้งานข้อมูลต...
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ดจทลในอนาคตจะเป็นอย่างไร?            ิิ ั       เป็นสังคมของการแลกเปลี่ยน    ...
เทคโนโลยีในอนาคตของจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล- New Media- Virtual Reality and Human Computer Interaction- Internet-ba...
หัวข้อการบรรยาย•  จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง•  การวางแผนและการดาเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี•  ตัวอ...
โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ในรูปแบบดิจิทัล                        66
พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ)พุทธทาสภิกขุ หรือพระธรรมโกศาจารย์นามเดิม เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม...
พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ)ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม ที่ อ.ไชยา เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๔๗๕ และหันมาใช้นามปากกา "พุทธทาส" ...
พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ)                    คาสอนอันโดดเด่นของท่านคือเรื่อง "การ      ...
โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุดิจิทัล    มูลนิธิหอจดหมายเหตุ    พุทธทาส อินทปัญโญ        +  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ก...
วัตถุประสงค์ของโครงการ• เพื่อดาเนินการสารวจ จัดหมวดหมู่ แปลงข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ ให้อยู่ในรูปแบบข้อมู...
ผลงานต้นฉบับหนังสือ บันทึก เอกสารลายมือ               72
ผลงานต้นฉบับเอกสารจากพิมพ์ดีด  73
ผลงานต้นฉบับภาพจิตรกรรมฝาผนังในโรงมหรสพทางวิญญาณ                    74
ผลงานต้นฉบับประติมากรรม        75
ผลงานต้นฉบับเทปเสียงและวิดีโอ          76
ปริมาณผลงานต้นฉบับของท่านพุทธทาส              ภาพ            เสียงและโสตทัศน์          ...
แนวทางในการดาเนินงาน                         ผลงานต้นฉบับ                     ...
รูปแบบการให้บริการ                          ผลงานต้นฉบับ                     ...
แผนการทางานของโครงการ    2008             2009            2010                ...
ความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันสิ้นสุดโครงการ• การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล  – เอกสาร 80,000 หน้า  – เสียง 20,000 ชั...
ผลผลิตของโครงการ (1)       ข้อกาหนดคุณลักษณะของข้อมูลดิจิทัลในระบบ                  High Resoluti...
ผลผลิตของโครงการ (2) ระบบ Digital Archives Management Software version 1.0คุณสมบัติของระบบ• Web-based Application (Managi...
ISAD(G) Metadataมาตรฐานคาอธิบายจดหมายเหตุระหว่างประเทศ หรือ ISAD (G)( General International Standard Archival Description)...
ผลผลิตของโครงการ (2)Digital Archives Management Software version 1.0 Screenshot                      ...
ผลผลิตของโครงการ (3)          สวนโมกข์ ๓๖๐ องศาคุณสมบัติของระบบ• Web-based Virtual Reality Application• Develop ...
ผลผลิตของโครงการ (3) สวนโมกข์ ๓๖๐ องศา            87
ผลผลิตของโครงการ (3) สวนโมกข์ ๓๖๐ องศา            88
ผลผลิตของโครงการ (4)       ระเบียงภาพปริศนาธรรมสามมิติคุณสมบัติของระบบ• Web-based Photo Archives• Interaction using...
ผลผลิตของโครงการ (4)ระเบียงภาพปริศนาธรรมสามมิติ               90
ผลผลิตของโครงการ (4)ระเบียงภาพปริศนาธรรมสามมิติ               91
เทคโนโลยีกับการอนุรักษ์และเผยแพร่จารึกวัดโพธิ์             92
วัดโพธิ์วัดโพธิ์เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อ“วัดโพธาราม” แต่คนทั่วไปนิยมเรียกสั้นๆ ว่า“วัดโพธิ์” เมื่อครั้งพระบา...
จารึกวัดโพธิ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะให้วัดโพธิ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาชน จึงโปรดเกล้าฯ ให้รว...
ความสาคัญของจารึกวัดโพธิ์จารึกวัดโพธิ์เป็นเอกสารโบราณที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ที่มีคุณค่าต่อทั้งชาวไทยและ...
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเข้าถึงองค์ความรู้ในจารึกวัดโพธิ์1. จารึกวัดโพธิ์ ทาจากหินอ่อนและหินปูนมีทั้งส่วนที่อยู่ในอาคาร และส...
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเข้าถึงองค์ความรู้1. ดาเนินการอนุรักษ์ และป้องกันการเสื่อมสภาพของแผ่นจารึกต้นฉบับ2. ...
กระบวนการในการแปลงรูปแบบข้อมูลการแปลงรูปแบบข้อมูล หรือกระบวนการอนุรักษ์เอกสารโดยการแปลงรูปแบบข้อมูล (Preservation Reformat...
รูปแบบของการอนุรักษ์เอกสารโดยการแปลงรูปแบบข้อมูลรูปแบบที่ 1         กระดาษ                    ...
กระบวนการในการลงทะเบียนข้อมูลกระบวนการในการลงทะเบียนข้อมูล คือ การจัดทาระบบฐานข้อมูลหรือระบบคลังข้อมูลของจารึกวัดโพธิ์ โดย...
ตัวอย่างแบบฟอร์มในการลงทะเบียนข้อมูลจารึกวัดโพธิ์                          101
กระบวนการในการเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่           เว็บไซต์เครือข่ายสังคม  ออนไลน์         ...
หัวข้อการบรรยาย•  จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง•  การวางแผนและการดาเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี•  ตัวอ...
NATIONAL MUSEUM OF KOREA  http://www.museum.go.kr
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
เทคโนโลยีดิจิทัลกับการชมพิพิธภัณฑ์                   122
M.R. Kukrit Heritage Home   Living Museum  http://kukrit-pramoj.org                123
124
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (1)ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๔ ที่จังหวัดสิง...
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2)• เป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญทางการเมือง และวัฒนธรรมไทย และได้รับการยกย่องให้ เป็นศิลปินแห่งชาติ ส...
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2)• ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคล  สาคัญของโลกเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๒• ถึงแก่อสั...
บ้านซอยสวนพลูบ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ คนทั่วไปเรียกกันว่า บ้านซอยสวนพลู เป็นบ้านที่ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ อยู่อาศัยจนถึงอสัญกรรม กรมศิล...
โครงการอนุรักษ์บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ในรูปแบบดิจิทัล• เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร...
เทคโนโลยีที่ใช้ในการอนุรักษ์                              Object VRโครงการอนุรักษ์บ้าน ม.ร.ว....
เทคโนโลยีที่ใช้ #1 : Interactive Floor Plan                       131
เทคโนโลยีที่ใช้ #2 : Digital Video                   132
เทคโนโลยีที่ใช้ #3 : Object VR                 133
เทคโนโลยีที่ใช้ #4 : 3D Animation                  134
เทคโนโลยีที่ใช้ #4 : 3D Animation                  135
เทคโนโลยีที่ใช้ #5 : HDR Panoramic VR                    136
เทคโนโลยีที่ใช้ #5 : HDR Panoramic VR                    137
ขอบคุณครับhttp://www.slideshare.net/rachabodin/
การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

1,985 views

Published on

ไฟล์นำเสนอในงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล : งานเอกสาร จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์" ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 17 พฤษภาคม 2555

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,985
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล

 1. 1. การวางแผน การดาเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล : งานเอกสาร จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติhttp://www.slideshare.net/rachabodin/
 2. 2. หัวข้อการบรรยาย• จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง• การวางแผนและการดาเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี• ตัวอย่างจดหมายเหตุดิจิทัล• ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 2
 3. 3. หัวข้อการบรรยาย• จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง• การวางแผนและการดาเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี• ตัวอย่างจดหมายเหตุดิจิทัล• ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 3
 4. 4. จดหมายเหตุ • หน่วยงานจดหมายเหตุ (Archival Agency) หมายถึง หน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และให้บริการเอกสาร จดหมายเหตุ • หอจดหมายเหตุ (Archival Repository) หมายถึง อาคารที่เก็บ รักษาเอกสารจดหมายเหตุ • เอกสารจดหมายเหตุ (Archives) 4ที่มา -หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กรมศิลปากร
 5. 5. เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง ข้อมูลทุกรูปแบบที่หน่วยงาน ผลิตขึ้นใช้ในการปฏิบัติงาน แต่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว และได้รับ การประเมินว่ามีคุณค่าในฐานะเป็นข้อมูลชันต้นที่แสดงถึงการ ้ ดาเนินงาน และพัฒนาการของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งมีความสาคัญต่อ ประวัติศาสตร์ของประเทศ ทั้งนี้หมายรวมถึงเอกสารส่วนบุคคลที่รับ มอบจากบุคคลสาคัญหรือทายาทด้วย 5ที่มา - คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ : การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุโดยการแปลงรูปแบบข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอล, กรมศิลปากร, ๒๕๕๑
 6. 6. ประเภทเอกสารจดหมายเหตุ 6ที่มา - คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ : การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุโดยการแปลงรูปแบบข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอล, กรมศิลปากร, ๒๕๕๑
 7. 7. “พิพิธภัณฑ์” คืออะไร? (1) พิพิธภัณฑ์ คือ หน่วยงานที่ไม่หวังผลกาไร เป็นสถาบันที่ถาวรในการ รวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย สื่อสาร และจัดแสดงนิทรรศการ ให้บริการแก่ สังคมเพื่อการพัฒนา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้า การศึกษา และความ เพลิดเพลิน โดยแสดงหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และสภาพแวดล้อม สิ่งซึ่ง สงวนรักษา และจัดแสดงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุ แต่ได้รวมถึงสิ่งที่มีชีวิตด้วย โดยรวมไปถึง สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่สงวนสัตว์น้า และ สถานที่อันจัดเป็นเขตสงวนอื่นๆ รวมทั้งโบราณสถานและแหล่งอนุสรณ์สถาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ และท้องฟ้าจาลอง 7ที่มา - ICOM (International Council of Museums)
 8. 8. “พิพิธภัณฑ์” คืออะไร? (2) พิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑสถาน [พิพิดทะพัน, พันทะสะถาน] น. สถานทีเก็บรวบรวมและแสดง สิ่งต่าง ๆ ที่มีความสาคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้าน ่ วิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อ ให้ เกิดความเพลิดเพลินใจ 8ที่มา - พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
 9. 9. ภารกิจของงานจดหมายเหตุและงานพิพิธภัณฑ์ งานหลังบ้าน งานหน้าบ้าน- จัดหา / รับมอบ - ให้บริการ- ประเมินคุณค่า - เผยแพร่- จัดหมวดหมู่ - จัดแสดง ให้ความรู้- อนุรักษ์- จัดเก็บ / จัดการ 9
 10. 10. พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล และหอจดหมายเหตุดิจิทัลคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บ การจัดการการจัดแสดง การเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งองค์ความรู้ที่สามารถจับต้องได้ (Tangible) และองค์ความรู้ที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible) 10
 11. 11. เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (1) เทคโนโลยีดิจิทัล องค์ความรู้ + เทคโนโลยี สารสนเทศ + เทคโนโลยี การสื่อสาร -Tangible - Intangible ONLINE Learning OFFLINE LearningWeb-based Learning ON-SITE Learning 11
 12. 12. เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ Hardware เทคโนโลยี Software คอมพิวเตอร์ Peopleware 12
 13. 13. ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศDigital Camera Digital Media Player ComputerScanner Software . 3D Glasses 13
 14. 14. เทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสาร เครือข่ายมีสาย เทคโนโลยีเครือข่าย ของเครื่อง เครือข่ายไร้สาย เทคโนโลยีเครือข่าย ของคน 14
 15. 15. ตัววอย่างเทคโนโลยีการสื่อสาร• เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีที่ทา ให้เกิดการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทั่วโลก• เครือข่ายสังคม (Social Network) ป็น เทคโนโลยีที่ทาให้เกิดการเชื่อมโยงคนที่อยู่ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน เช่น Hi5, Facebook, MySpace ฯลฯ 15
 16. 16. ทาไมต้องใช้เทคโนโลยี• สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ• สามารถจัดการกับข้อมูลจานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ• สามารถขยายขอบเขตของการใช้งาน หรือการเข้าถึงข้อมูล ให้ สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง 16
 17. 17. หัวข้อการบรรยาย• จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง• การวางแผนและการดาเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี• ตัวอย่างจดหมายเหตุดิจิทัล• ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 17
 18. 18. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในงานจดหมายเหตุและงานพิพิธภัณฑ์การแปลงข้อมูล การบริหาร การจัดแสดงให้อยู่ในรูปแบบ จัดการข้อมูล การเผยแพร่ (Information การให้บริการ ดิจิทัล Management) (Information (Digitization) Dissemination) 18
 19. 19. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในงานจดหมายเหตุและงานพิพิธภัณฑ์การแปลงข้อมูล การบริหาร การจัดแสดงให้อยู่ในรูปแบบ จัดการข้อมูล การเผยแพร่ (Information การให้บริการ ดิจิทัล Management) (Information (Digitization) Dissemination) งานหลังบ้าน งานหน้าบ้าน จัดหา | รับมอบ | ประเมินคุณค่า | จัดหมวดหมู่ | อนุรักษ์ | จัดเก็บ |จัดการ ให้บริการ | เผยแพร่ | จัดแสดง | ให้ความรู้ 19
 20. 20. แผนภาพแสดงกระบวนการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลต้นฉบับ Information Dissemination Digitization Offline Information Management On-Site Online 20
 21. 21. เทคโนโลยีสาหรับการแปลงข้อมูล Digitization Technology 21
 22. 22. การแปลงข้อมูล (Digitization)Analog --------------------------------------> Digital scan digital photo shootข้อมูลต้นฉบับ record digital video/audio 22
 23. 23. กระบวนการแปลงข้อมูลด้วยสแกนเนอร์ 23
 24. 24. การแปลงข้อมูลด้วยเครื่องเล่นวิดีโอ 24
 25. 25. กระบวนการแปลงข้อมูลด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัล PROCESS INPUT OUTPUT 25
 26. 26. ข้อจากัดของภาพนิ่งดิจิทัล HIGHLIGHT SHADOW 26
 27. 27. การถ่ายภาพนิ่งรายละเอียดสูงปกติ มืดกว่าปกติ สว่างกว่าปกติ + + 27 ภาพรายละเอียดสูง
 28. 28. ภาพปกติ VS ภาพรายละเอียดสูงภาพปกติ ภาพรายละเอียดสูง 28
 29. 29. 29
 30. 30. High Dynamic Range Panorama Normal Panorama HDR Panorama 30
 31. 31. การสร้างภาพสามมิติด้วยกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล 31
 32. 32. การแปลงข้อมูลด้วยเครื่องสแกนภาพเลเซอร์สามมิติ 32
 33. 33. การแปลงข้อมูลด้วยเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว Faridah Noor Mohd Noor, INDIAN TRADITIONAL DANCE: A VIRTUAL PROTOTYPE 33
 34. 34. เทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูง (High Resolution Imaging) 34
 35. 35. เทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูง (High Resolution Imaging) 35
 36. 36. เทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูง (High Resolution Imaging) จำนวนภำพ : 343 ภำพ Focal length : 324 mm Speed : 1/80 Aperture : F22 ระยะเวลำถ่ำยภำพ : 19 นำที 36
 37. 37. เทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูง (High Resolution Imaging) 37
 38. 38. เทคโนโลยีสาหรับการบริหารจัดการข้อมูลInformation Management Technology 38
 39. 39. องค์ประกอบที่จาเป็นต่อการบริหารจัดการข้อมูลข้อมูลหลักในรูปแบบดิจิทัล + METADATA ข้อมูล ระบบบริหารจัดการข้อมูล 39
 40. 40. ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (1)• Digital Images - JPG• Digital Video – CD Video, DVD Video, Portable Video• Digital Sound / Digital Music - MP3, MP4• Digital Document - PDF, Word Document . 40
 41. 41. ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (2). 41
 42. 42. METADATA คืออะไร?• Data about Data• Metadata คือ สารสนเทศที่มีโครงสร้าง (Structured Information)สาหรับอธิบายรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลหลัก• เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล สืบค้นข้อมูลรวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลในคลังข้อมูล 42
 43. 43. METADATA ทีตดมากับข้อมูลหลัก ่ ิ 43
 44. 44. METADATA ที่ผู้ใช้กาหนด รหัสภาพ: 25500101153000 ชื่อภาพ: วัดชัยวัฒนาราม สถานที:่ อยุธยา เจ้าของภาพ: ลัดดา สาระเดช ประเภท: Landscape Architecture วันที่ถ่ายภาพ: 10 มิ.ย. 2550 คาอธิบายภาพ: วัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่บนริม ฝั่งแม่น้าฟากตะวันตกของเกาะเมืองพระเจ้า ประสาททองทรงสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2173 44
 45. 45. คุณสมบัติของ Metadata• ไม่ยึดติดกับชนิดของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์• มีลักษณะโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน รองรับการใช้งานที่หลากหลายได้• ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 45
 46. 46. ตัวอย่างเมตะดาต้า 46
 47. 47. ตัวอย่างเมตะดาต้าData from Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre 47
 48. 48. ตัวอย่างเมตะดาต้า 48
 49. 49. แบบฟอร์มทะเบียนสาหรับการกรอกเมตะดาต้า 49
 50. 50. แบบฟอร์มทะเบียนสาหรับการกรอกเมตะดาต้า 50
 51. 51. ประโยชน์ของเมตะดาต้า1. เป็นกลไกสาคัญในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน และข้อมูลที่อธิบายที่มาของข้อมูลหลัก ้ รวมถึงข้อมูลคาอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่สนใจต่างๆ ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูล แวดล้อม2. ช่วยให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลจานวนมากได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ3. ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคลังข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลสู่ สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ4. ช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบคลังข้อมูล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศ หรือ เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ 51
 52. 52. เทคโนโลยีสาหรับการเผยแพร่ข้อมูล Information Dissemination 52
 53. 53. รูปแบบของการเผยแพร่ข้อมูล บริการออนไลน์ (Photo Gallery, e-Card Services)On-site Exhibition คลังข้อมูล (ระบบจัดแสดง) (คลังภาพ, คลังวิดีโอ, หอจดหมายเหตุดิจิทัล) คล ังข้อมูลดิจท ัล ิ Digital Museum Offline Media Virtual Museum 53
 54. 54. Online e-Card Services 54National Palace Museum - http://www.npm.gov.tw
 55. 55. Online Wallpaper Download 55National Palace Museum - http://www.npm.gov.tw
 56. 56. คลังเอกสารจดหมายเหตุ 56ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา - http://www.sac.or.th/databases/anthropological_archive/
 57. 57. พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 57The British Museum - http://www.britishmuseum.org/
 58. 58. พิพิธภัณฑ์เสมือน 58พิพิธภัณฑ์วทยาศาสตร์- http://www.nsm.or.th/nsm2008/vr_museum/ ิ
 59. 59. Offline Media 59http://rusiedotton.thai.net/
 60. 60. On-site Exhibition 60
 61. 61. กระบวนการในการจัดทาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลและหอจดหมายเหตุดิจิทัล 2.0 1.0 วิเคราะห์ ออกแบบ หรือเลือก สารวจและจัดหมวดหมู่ มาตรฐานเมตะดาต้าที่เหมาะสม 3.0 แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ลงทะเบียนในแบบฟอร์มกระดาษ 4.0 5.0 เลือกหรือพัฒนาระบบลงทะเบียน ใช้งาน เผยแพร่ ให้บริการ และลงทะเบียนในระบบดิจิทัล 61
 62. 62. ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีในงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ช่วยในการอนุรักษ์ข้อมูลสาคัญ โดยลดการใช้งานข้อมูลต้นฉบับที่ อ่อนไหวต่อการถูกทาลาย เสี่ยงต่อการเสียหาย หรือสูญหายจาก อนุรักษ์ การเข้าถึงได้โดยตรงจากผู้ใช้ ช่วยให้เจ้าของข้อมูล มีเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล จานวนมากอย่างเป็นระบบ ช่วยในการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ จัดการ ข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 7 วัน 24 ชั่วโมง สาหรับ ทุกคน โดยบรรจุองค์ความรู้ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ เรียนรู้ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 62
 63. 63. จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ดจทลในอนาคตจะเป็นอย่างไร? ิิ ั เป็นสังคมของการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และเรียนรู้ร่วมกัน ใช้สื่อที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือหลัก ในการสื่อสารแลกเปลี่ยน เข้าถึงได้ง่ายในหลายรูปแบบ 63
 64. 64. เทคโนโลยีในอนาคตของจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล- New Media- Virtual Reality and Human Computer Interaction- Internet-based Technology (Online Museum, Online Collection)- Collaboration and Sharing (Social Network, RSS, Podcast, Mobile) 64
 65. 65. หัวข้อการบรรยาย• จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง• การวางแผนและการดาเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี• ตัวอย่างจดหมายเหตุดิจิทัล• ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 65
 66. 66. โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ในรูปแบบดิจิทัล 66
 67. 67. พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ)พุทธทาสภิกขุ หรือพระธรรมโกศาจารย์นามเดิม เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ณ บ้านกลาง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานีอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๗ สาเร็ จการศึกษาชัน น.ธ.เอก, ้ป.ธ.๓ 67ที่มา - http://www.dhammathai.org/sounds/buddhadasa.php
 68. 68. พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ)ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม ที่ อ.ไชยา เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๔๗๕ และหันมาใช้นามปากกา "พุทธทาส" แทนนามเดิมนับแต่นั้นมา ท่านพุทธทาสภิกขุอุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงแก่มรภาพอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่๘ ก.ค. ๒๕๓๖ 68 ที่มา - http://www.dhammathai.org/sounds/buddhadasa.php
 69. 69. พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ) คาสอนอันโดดเด่นของท่านคือเรื่อง "การ ปล่อยวาง" ผลงานอันยิ่งใหญ่ของท่านคือ งานนิพนธ์ชุด "ธรรมโฆษณ์" และงาน นิพนธ์อีกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เล่ม ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้รับการสดุดีว่าเป็น มหาปราชญ์แห่ง พุทธธรรมทางบูรพาทิศ 69ที่มา - http://www.dhammathai.org/sounds/buddhadasa.php
 70. 70. โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุดิจิทัล มูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ + ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระยะเวลาของโครงการ: 2551 – 2553 70
 71. 71. วัตถุประสงค์ของโครงการ• เพื่อดาเนินการสารวจ จัดหมวดหมู่ แปลงข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล• เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงข้อมูล และ เทคโนโลยีในการสร้างคลังเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์ จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลประวัติ ผลงาน คาสอน หรือคติธรรมของ ท่านพุทธทาสไปสู่สาธารณะ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 71
 72. 72. ผลงานต้นฉบับหนังสือ บันทึก เอกสารลายมือ 72
 73. 73. ผลงานต้นฉบับเอกสารจากพิมพ์ดีด 73
 74. 74. ผลงานต้นฉบับภาพจิตรกรรมฝาผนังในโรงมหรสพทางวิญญาณ 74
 75. 75. ผลงานต้นฉบับประติมากรรม 75
 76. 76. ผลงานต้นฉบับเทปเสียงและวิดีโอ 76
 77. 77. ปริมาณผลงานต้นฉบับของท่านพุทธทาส ภาพ เสียงและโสตทัศน์ ๔,๐๘๓ รายการ ๒๓๔ แผ่น (๕๑,๓๐๐ ชิ้น) ๑,๙๐๐ GBหนังสือ บันทึก ลายมือ ต้นฉบับ ๑๘,๕๖๕ รายการ วัสดุอื่นๆ (๕๗๕,๐๐๐ หน้า) หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ 77
 78. 78. แนวทางในการดาเนินงาน ผลงานต้นฉบับ จัดทาทะเบียนควบคุม กรรมวิธีอนุรักษ์ต้นฉบับ ตามหลักจดหมายเหตุสากล การจัดเก็บต้นฉบับ การจัดเก็บในรูปแบบดิจตอล ิ การจัดเตรียมสถานที่เก็บที่ได้รับการควบคุม  การจัดทาสาเนาดิจิทัล, ฐานข้อมูลดิจิทัล และ อุณหภูมิและความชื้น จัดเตรียมอุปกรณ์เก็บสาเนาดิจิทัล และบุคลากรใน การจัดเก็บรักษาด้วยอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการ การดูแลรักษาควบคุม จัดเก็บจดหมายเหตุโดยเฉพาะ  เก็บรายละเอียดข้อมูลตามมาตรฐานจดหมายเหตุ ISAD 78
 79. 79. รูปแบบการให้บริการ ผลงานต้นฉบับ ฐานข้อมูลดิจิทัล หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ นิทรรศการ ผลงานการศึกษา ค้นคว้าและเผยแผ่ พุทธธรรม กิจกรรมในการปฏิบัติที่ท่านพุทธทาสทาไว้ ธรรมและเสวนา ระบบอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลดิจิทัล หนังสือ บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ (ภาษาไทย/ ต่างประเทศ) 79
 80. 80. แผนการทางานของโครงการ 2008 2009 2010 แปลงข้อมูล สารวจและจัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนข้อมูลในระบบ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลวิเคราะห์ สารวจ เปรียบเทียบ เผยแพร่ข้อมูลผ่าน ลงทะเบียนข้อมูลในระบบ และออกแบบเมตะดาต้า อินเทอร์เน็ต ออกแบบ และพัฒนา พัฒนาระบบ พัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลระบบคลังเอกสารจดหมายเหตุ “สวนโมกข์ ๓๖๐ องศา” จดหมายเหตุ Preparation Archives Access Development 80
 81. 81. ความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันสิ้นสุดโครงการ• การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล – เอกสาร 80,000 หน้า – เสียง 20,000 ชั่วโมง• การพัฒนาเครื่องมือสาหรับการบริหารจัดการคลังข้อมูลจดหมายเหตุ – ได้พัฒนาระบบ Digital Archives Management Software 1.0• การเผยแพร่ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ – ระบบ “สวนโมกข์ ๓๖๐ องศา” – ระบบ “ระเบียงภาพปริศนาธรรมสามมิติ” 81
 82. 82. ผลผลิตของโครงการ (1) ข้อกาหนดคุณลักษณะของข้อมูลดิจิทัลในระบบ High Resolution Low ResolutionOriginal Type Digitization Method Format FormatHandwriting Scan by Flat-based .tif 300dpi .jpg 72 dpiDocuments Scanner (5MB / File) (<1MB / File) Recording to .wav .mp3 128 KbpsSound Computer (80MB / File) .flv Scan by Flat-basedPhoto (paper) .tif 300dpi .jpg 72 dpi Scanner Scan by FilmPhoto (Slide) .tif 600dpi .jpg 72 dpi Scanner 82
 83. 83. ผลผลิตของโครงการ (2) ระบบ Digital Archives Management Software version 1.0คุณสมบัติของระบบ• Web-based Application (Managing and Accessing using web browser)• Developed with Open-source Software• ISAD(G) Metadata Compliant - General International Standard Archival Description• Tool for Managing and Accessing Digital Archives 83
 84. 84. ISAD(G) Metadataมาตรฐานคาอธิบายจดหมายเหตุระหว่างประเทศ หรือ ISAD (G)( General International Standard Archival Description)เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคาอธิบายเอกสาร (The Ad Hoc Commission for theDevelopment of Description Standard) ของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (ICA) เพื่อจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2539 และปรับปรุงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2542 84
 85. 85. ผลผลิตของโครงการ (2)Digital Archives Management Software version 1.0 Screenshot 85
 86. 86. ผลผลิตของโครงการ (3) สวนโมกข์ ๓๖๐ องศาคุณสมบัติของระบบ• Web-based Virtual Reality Application• Develop Panoramic VR using 2 Techniques – HDR Photography – Panorama Photography 86
 87. 87. ผลผลิตของโครงการ (3) สวนโมกข์ ๓๖๐ องศา 87
 88. 88. ผลผลิตของโครงการ (3) สวนโมกข์ ๓๖๐ องศา 88
 89. 89. ผลผลิตของโครงการ (4) ระเบียงภาพปริศนาธรรมสามมิติคุณสมบัติของระบบ• Web-based Photo Archives• Interaction using Curve Wall Interface• Develop using 2 Technologies – XML – Action Script 3 89
 90. 90. ผลผลิตของโครงการ (4)ระเบียงภาพปริศนาธรรมสามมิติ 90
 91. 91. ผลผลิตของโครงการ (4)ระเบียงภาพปริศนาธรรมสามมิติ 91
 92. 92. เทคโนโลยีกับการอนุรักษ์และเผยแพร่จารึกวัดโพธิ์ 92
 93. 93. วัดโพธิ์วัดโพธิ์เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อ“วัดโพธาราม” แต่คนทั่วไปนิยมเรียกสั้นๆ ว่า“วัดโพธิ์” เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงโปรดฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดโพธาราม และสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามใหม่ว่า“วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนสร้อยนามใหม่ว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” 93
 94. 94. จารึกวัดโพธิ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะให้วัดโพธิ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาชน จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมตาราวิชาการสาขาต่างๆ แล้วโปรดฯ ให้จารึกวิชาความรู้เหล่านั้นลงแผ่นศิลาประดับไว้ตามผนัง เสา คอสองและส่วนต่างๆ ของอาคารสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณวัดมีรูปเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง รวมทั้งรูปปั้นลอยตัวประกอบกับตาราที่จารึกไว้นั้นด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถเล่าเรียนได้จากจารึกเหล่านั้น 94
 95. 95. ความสาคัญของจารึกวัดโพธิ์จารึกวัดโพธิ์เป็นเอกสารโบราณที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ที่มีคุณค่าต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจาแห่งโลกของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจาแห่งโลกเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 95
 96. 96. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเข้าถึงองค์ความรู้ในจารึกวัดโพธิ์1. จารึกวัดโพธิ์ ทาจากหินอ่อนและหินปูนมีทั้งส่วนที่อยู่ในอาคาร และส่วนที่อยู่นอกอาคาร หรือบนเสาริมระเบียง ซึ่งจารึกที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ถูกแสงแดดและน้าฝนอย่างต่อเนื่อง จะมีการเสื่อมสภาพหรือลบเลือน2. มีข้อจากัดในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกจารึกไว้ นั่นคือ ผู้ศึกษาจะต้องเดินทางไปศึกษาที่วัดโพธิ์ และองค์ความรู้หลายๆ ส่วนผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในภาษาโบราณ 96
 97. 97. แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเข้าถึงองค์ความรู้1. ดาเนินการอนุรักษ์ และป้องกันการเสื่อมสภาพของแผ่นจารึกต้นฉบับ2. นาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการแปลงรูปแบบข้อมูล เพื่อให้เกิดกระบวนการใน การอนุรักษ์ระยะยาว (Long Term Preservation) ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับ 3 กระบวนการหลัก คือ • กระบวนการในการแปลงรูปแบบข้อมูล • กระบวนการในการลงทะเบียนข้อมูล • กระบวนการในการเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 97
 98. 98. กระบวนการในการแปลงรูปแบบข้อมูลการแปลงรูปแบบข้อมูล หรือกระบวนการอนุรักษ์เอกสารโดยการแปลงรูปแบบข้อมูล (Preservation Reformatting) คือ การแปลงรูปแบบข้อมูล เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาของเอกสารจากวัสดุดั้งเดิมไปบันทึกยังวัสดุรูปแบบใหม่เพื่อการอนุรักษ์เอกสารให้มีอายุยืนยาว คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ : การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุโดยการแปลงรูปแบบข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอล, กรมศิลปากร, ๒๕๕๑ 98
 99. 99. รูปแบบของการอนุรักษ์เอกสารโดยการแปลงรูปแบบข้อมูลรูปแบบที่ 1 กระดาษ ฟิล์มรูปแบบที่ 2 กระดาษ ฟิล์ม สื่อดิจิทัล วัสดุอื่นๆ คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ : การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุโดยการแปลงรูปแบบข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอล, กรมศิลปากร, ๒๕๕๑ 99
 100. 100. กระบวนการในการลงทะเบียนข้อมูลกระบวนการในการลงทะเบียนข้อมูล คือ การจัดทาระบบฐานข้อมูลหรือระบบคลังข้อมูลของจารึกวัดโพธิ์ โดยจะทาการบันทึกข้อมูลภาพนิ่งดิจิทัลของจารึกทุกแผ่น พร้อมกับข้อมูลคาอธิบายของจากรึกแต่ละแผ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความสะดวกต่อการบริหารจัดการ การสืบค้น และการเผยแพร่ข้อมูลจากรึกวัดโพธิ์ 100
 101. 101. ตัวอย่างแบบฟอร์มในการลงทะเบียนข้อมูลจารึกวัดโพธิ์ 101
 102. 102. กระบวนการในการเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ออนไลน์ แอนิเมชั่น Facebook ฤาษีดัดตน Twitter จารึกวัดโพธิ์ วัดโพธิ์ คลังข้อมูล เสมือนจริง จารึกวัดโพธิ์ 102
 103. 103. หัวข้อการบรรยาย• จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง• การวางแผนและการดาเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี• ตัวอย่างจดหมายเหตุดิจิทัล• ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 103
 104. 104. NATIONAL MUSEUM OF KOREA http://www.museum.go.kr
 105. 105. 112
 106. 106. 113
 107. 107. 114
 108. 108. 115
 109. 109. 116
 110. 110. 117
 111. 111. 118
 112. 112. 119
 113. 113. 120
 114. 114. 121
 115. 115. เทคโนโลยีดิจิทัลกับการชมพิพิธภัณฑ์ 122
 116. 116. M.R. Kukrit Heritage Home Living Museum http://kukrit-pramoj.org 123
 117. 117. 124
 118. 118. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (1)ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๔ ที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นบุตรคนสุดท้องของพลโทพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคารบกับหม่อมแดงปราโมช สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนี(พระพันปีหลวง) พระราชทานชื่อว่า “คึกฤทธิ” ์ 125
 119. 119. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2)• เป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญทางการเมือง และวัฒนธรรมไทย และได้รับการยกย่องให้ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๒๘• เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๓ ของประเทศไทย 126
 120. 120. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2)• ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคล สาคัญของโลกเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒• ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 127
 121. 121. บ้านซอยสวนพลูบ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ คนทั่วไปเรียกกันว่า บ้านซอยสวนพลู เป็นบ้านที่ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ อยู่อาศัยจนถึงอสัญกรรม กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานประเภทบ้านบุคคลสาคัญที่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 128
 122. 122. โครงการอนุรักษ์บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ในรูปแบบดิจิทัล• เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เริ่มต้นโครงการปี พ.ศ. ๒๕๕๐• เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ กับมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ และอสมท.• ดาเนินการอนุรักษ์บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ โดย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 129
 123. 123. เทคโนโลยีที่ใช้ในการอนุรักษ์ Object VRโครงการอนุรักษ์บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ในรูปแบบดิจิทัล Digital Video 3D Animation HDR Panoramic VR 130
 124. 124. เทคโนโลยีที่ใช้ #1 : Interactive Floor Plan 131
 125. 125. เทคโนโลยีที่ใช้ #2 : Digital Video 132
 126. 126. เทคโนโลยีที่ใช้ #3 : Object VR 133
 127. 127. เทคโนโลยีที่ใช้ #4 : 3D Animation 134
 128. 128. เทคโนโลยีที่ใช้ #4 : 3D Animation 135
 129. 129. เทคโนโลยีที่ใช้ #5 : HDR Panoramic VR 136
 130. 130. เทคโนโลยีที่ใช้ #5 : HDR Panoramic VR 137
 131. 131. ขอบคุณครับhttp://www.slideshare.net/rachabodin/

×