Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ΢ ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ    ΓΙΑ ΣΑ ΝΔΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΢ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟ           Γεκεηξηάδνπ Διέλε, Θσκ...
Απηό ππνζέηνπκε όηη είλαη κηα αξγή δηαδηθαζία, ε νπνία, κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε βαζηθήοθαηάξηηζεο, ηερλνγλσζίαο θαη θηλήηξ...
Ωζηόζν ε θαηλνηνκία απηή, θαίλεηαη όηη δελ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελαπνδνρή ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ...
Ληγόηεξν ζεηηθέο θξίζεηο εθθξάδνληαη γηα ηελ πνηόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σπλδπάδνληαο ηηοθξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην...
΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑΖ εθαξκνγή ηνπ Γ.Δ.Π.Π.Σ., ησλ αληίζηνηρσλ Α.Π.Σ. θαη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ δηδαθηηθώλβηβιίσλ ηνπ Γπκλαζίνπ ππήξ...
μείυζη ηηρ ύληρ μποπεί να οδηγήζει ζηην επίηεςξη ηηρ ολοκλήπυζήρ ηηρ, αλλά δεν είναικαθόλος βέβαιο όηι θα ζηπέτει πεπιζζόη...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ερευνα για νεα βιβλια μαθηματικων

282 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ερευνα για νεα βιβλια μαθηματικων

 1. 1. ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ΢ ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΑ ΝΔΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΢ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟ Γεκεηξηάδνπ Διέλε, Θσκαΐδεο Ησάλλεο, Οηθνλόκνπ Πέηξνο, Σηαθπιίδνπ Σηακαηία, sstafyl@gmail.com (Από Πξαθηηθά 26νπ Σπλέδξηνπ Δ.Μ.Δ., Θεζζαινλίθε 2009) ΠΔΡΙΛΗΦΗΖ εξγαζία καο δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δίδαμαλγηα πξώηε θνξά θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2007-2008 ηα λέα βηβιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ηνπΓπκλαζίνπ. Σπγθεθξηκέλα δηεξεπλήζακε ην βαζκό ζηνλ νπνίν επηρεηξήζεθαλ λα εθαξκνζηνύλνη θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγνπλ ηα λέα Α.Π.Σ. – θαηά πόζν δειαδή πηνζεηήζεθε ε ελεξγεηηθήπξνζέγγηζε ηεο γλώζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ κε δξαζηεξηόηεηεο θαη εδηαζεκαηηθόηεηα σο δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά, ηηο δπλαηόηεηεο ή δπζθνιίεο δηεθπεξαίσζεο ηεοδηδαθηέαο ύιεο, ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηα λέα βηβιία σο πξνο ηνπεξηερόκελν θαη ην βαζκό δπζθνιίαο, ηελ ηπρόλ επίδξαζε ησλ λέσλ βηβιίσλ ζε όηη αθνξά ηελεμσζρνιηθή ππνζηήξημε ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη ηηο αλάγθεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλπνπ δεκηνπξγνύληαη κε αθνξκή ηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ βηβιίσλ. ΔΙ΢ΑΓΧΓΗΤα λέα βηβιία Μαζεκαηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ δηδάρζεθαλ θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο γηα πξώηε θνξά ηνζρνιηθό έηνο 2007-08. Έλα ρξόλν πξηλ είρε πξνεγεζεί ε δηδαζθαιία λέσλ αληίζηνηρα βηβιίσλζηηο έμη ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ. Τα βηβιία απηά γξάθηεθαλ κε βάζε λέα Α.Π.Σ., ηα νπνίαζηεξίδνληαη ζε ζύγρξνλεο απόςεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (Καξαγεώξγνο 1998,Τδεθάθε 2000, Φηνλίδνπ 2002). Σηα λέα Α.Π.Σ. θαζώο θαη ζηα βηβιία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πνπζπλνδεύνπλ ηα λέα βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο γηα ηελ ελεξγεηηθήπξνζέγγηζε ηεο γλώζεο θαη ηνλ θξίζηκν ξόιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ νηθνδόκεζε ησλ λέσλγλώζεσλ από ηνπο καζεηέο. Όπσο ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη, «ε ελεργεηηθή προζέγγηζε ηεςγλώζες έτεη ως ζηότο λα βοεζήζεη ηοσς καζεηές λα ζθέπηοληαη, λα τεηρίδοληαη ποιύπιοθεςέλλοηες, λα ερεσλούλ θαη λα θζάλοσλ οη ίδηοη ζηε γλώζε, οσζηαζηηθοποηώληας ασηό ζηο οποίοέτοσκε ήδε αλαθερζεί, δειαδή ηειηθά λα καζαίλοσλ ηο “πώς λα καζαίλοσλ”. Απαηηεί δειαδήθσρίως ηε δραζηερηοποίεζε ηοσ καζεηή ..» (Π. Η., 2002, η. Α΄, ζ.16). Με δεδνκέλν όηη ηα πξνεγνύκελα ζρνιηθά βηβιία Μαζεκαηηθώλ ηεο ππνρξεσηηθήοεθπαίδεπζεο δηδάζθνληαλ ζηα ζρνιεία γηα πεξηζζόηεξα από 20 ρξόληα, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξνελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζνύλ νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπθαινύληαη λα θέξνπλ ζε πέξαο ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε. Γηα ην ιόγν απηό, επηρεηξήζακε κηα εξεπλεηηθή κειέηε κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ Γπκλαζίνπ πνπδίδαμαλ ηα λέα βηβιία θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2007–08.1 Με ηελ έξεπλά καο πξνζπαζήζακε λααλαδείμνπκε ηηο δπλαηόηεηεο πινπνίεζεο ησλ θαηλνηνκηώλ πνπ εηζάγνπλ ηα λέα Α.Π.Σ., ηνβαζκό πηνζέηεζεο λέσλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ, ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηεο δηδαθηέαο ύιεο ζηνπιαίζην ησλ λέσλ δεδνκέλσλ, ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην πεξηερόκελν θαη ηελπνηόηεηα ησλ λέσλ βηβιίσλ θαζώο θαη γηα ην ζέκα ηεο αλαγθαηόηεηαο επηκόξθσζήο ηνπο. Τν βαζηθό ππό δηεξεύλεζε δεηνύκελν είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πινπνηνύληαη ζηελ πξάμε νηθαηλνηνκίεο ησλ λέσλ Α.Π.Σ. θαη ζπγθεθξηκέλα νη δξαζηεξηόηεηεο θαη νη δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο,δεδνκέλνπ όηη απηέο απαηηνύλ ηελ πηνζέηεζε λέσλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ (Glaserfeld 1995,Κνιέδα 1997, Σθνύξαο 2002, 2006). Κάζε εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ ζηε δηδαζθαιία ησλΜαζεκαηηθώλ ππνζέηνπκε όηη πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηηο καζεζηαθέο δπλαηόηεηεο ησλκαζεηώλ, λα θαζηζηά εθηθηή ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαηηαπηόρξνλα λα ζηνρεύεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο ηνπο πξαθηηθήο.1 Έλα κέξνο ηεο έξεπλαο έρεη παξνπζηαζηεί ζην 3ν Σπλέδξην ηεο ΔΝΔΓΗΜ, 29-31, Οθησβξίνπ 2009. 1
 2. 2. Απηό ππνζέηνπκε όηη είλαη κηα αξγή δηαδηθαζία, ε νπνία, κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε βαζηθήοθαηάξηηζεο, ηερλνγλσζίαο θαη θηλήηξσλ, γηα λα επηηεπρζεί ρξεηάδεηαη βάζνο ρξόλνπ θαηζπζηεκαηηθή επηκόξθσζε. Γηα λα κειεηήζνπκε ηα παξαπάλσ ζέκαηα δεηήζακε λα απαληήζνπλ ζε εξσηεκαηνιόγηνκαζεκαηηθνί ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Φαιθηδηθήο. Η ΔΡΔΤΝΑΤν εξσηεκαηνιόγην πνπ ζρεδηάζακε πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ, πνπ αλαθέξνληαηζην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηηο απόςεηο ηνπο γηα ηα λέα βηβιία. Τα εξσηεκαηνιόγηαδόζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ην Σεπηέκβξην ηνπ 2007, ελώ ε ζπιινγή ηνπο έγηλε ζην ηέινοηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2007-08. Σπλνιηθά ζπγθεληξώζεθαλ 236 εξσηεκαηνιόγηα. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην πξόγξακκα SPSS θαη πεξηιακβάλεη, ζε επίπεδνπεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, κειέηε ζπρλνηήησλ, ελώ ζε επίπεδν επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο,ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ αλά δύν θαη παξαγνληηθή αλάιπζε (factor analysis) ηνπ ζπλόινπησλ κεηαβιεηώλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ νλνκαζηηθώλ (nominal). Ο κέζνο όξνο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαζεγεηώλ/ηξηώλ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηα 50 έηε. Οηζπκκεηέρνληεο έρνπλ, θαηά κέζν όξν 19 πεξίπνπ ρξόληα εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο, ελώ ην56,3% μεπεξλάεη ηα 20 ρξόληα. Όζνλ αθνξά ην θύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ, νη άλδξεοεθπαηδεπηηθνί πιεηνςεθνύλ κε πνζνζηό 60,9%. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ειηθία, ρξόληαππεξεζίαο θαη θύιν, δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ θαζόινπ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΣΗ΢ ΔΡΔΤΝΑ΢1. Υπήζη δπαζηηπιοηήηυνΑπό ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ζηνπο ηξόπνποδηαρείξηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππάξρνπλ ζηα βηβιία θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ηνπγπκλαζίνπ, πξνθύπηεη όηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα απηό κε ηξόπν κάιινλ«παξαδνζηαθό». Σπγθεθξηκέλα, δηαθξίλακε ηξεηο ηάζεηο:α) Πάλσ από ην έλα ηέηαξην ησλ εθπαηδεπηηθώλ (27,7%) αγλνεί ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη εηζάγεηαπ’ επζείαο ηε ζεσξία κε δηάινγν κέζα ζηελ ηάμε, πηνζεηώληαο έηζη ηελ πιένλ παξαδνζηαθήδηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά.β) Ζ κεγαιύηεξε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ, ζηελ νπνία αλήθνπλ πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύοεθπαηδεπηηθνύο (53,4%), ιύλνπλ νη ίδηνη ζηνλ πίλαθα ηηο δξαζηεξηόηεηεο θάλνληαο ηαπηόρξνλαζπλερείο εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο, πηνζεηώληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηε δαζθαινθεληξηθήπξνζέγγηζε. Οη εηζαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη εαλάδεημε λέσλ καζεκαηηθώλ γλώζεσλ ζύκθσλα κε ηε ινγηθή ησλ λέσλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ(Οηθνλόκνπ, 2008), αληηκεησπίδνληαη εδώ σο παξαδείγκαηα, ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηελθαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο καζεκαηηθήο ζεσξίαο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε έρεη βέβαηα θαη σοζπλέπεηα λα ζηεξείηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα ηε δπλαηόηεηα ηεο επξεηηθήο - αλαθαιππηηθήοπξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ γηα ην απνηέιεζκα, ελώ πεξηνξίδεηαη λααπαληά ζε πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο. Παξά ην γεγνλόο όηη εθθξάδεηαη έληνλε θαη κάιηζηα ζηαηηζηηθά πνιύ ζεκαληηθή, αληίζεζεκεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη πηνζεηνύλ ηηο δύν παξαπάλσ ζηάζεηο θαη νη δύν δηδαθηηθέοπξαθηηθέο ηνπο θηλνύληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή από ηε ζθνπηά ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.Δθθξάδνπλ δειαδή ηε ινγηθή όηη «ηα Μαζεκαηηθά παξνπζηάδνληαη θαη εμεγνύληαη από ηνδηδάζθνληα» (ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο δειαδή είλαη ε «εξσηαπόθξηζε»).γ) Οη εθπαηδεπηηθνί αλαζέηνπλ ηε ιύζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο καζεηέο, πηνζεηώληαο ηεινγηθή ηεο νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο. Τελ ηάζε απηή πηνζεηεί πάλσ από ην έλα ηέηαξην ησλεθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο (21,3%) δεηνύλ από ηνπο καζεηέο ηνπολα επεμεξγαζηνύλ αηνκηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ελώ ζε πνιύ κηθξόηεξν πνζνζηό επηιέγνπλ ηεζπλεξγαηηθή κέζνδν (8,3%).2. ΓιαθεμαηικόηηηαΖ δεύηεξε βαζηθή θαηλνηνκία πνπ επηρεηξείηαη λα εηζάγνπλ ηα Α.Π.Σ., είλαη ε δηαζεκαηηθόηεηα,κέζσ ηεο νπνίαο δεκηνπξγείηαη κηα ξήμε ζηα δεδνκέλα ησλ θαζηεξσκέλσλ Α.Π., ε δνκή ησλνπνίσλ ζηεξίδεηαη ζηε δηδαζθαιία δηαθξηηώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ (Ννύηζνο, 1979). 2
 3. 3. Ωζηόζν ε θαηλνηνκία απηή, θαίλεηαη όηη δελ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελαπνδνρή ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Από ηηο απαληήζεηο ηνπο αλαδείρζεθε εδπζθνιία ησλ θαζεγεηώλ λα πεξάζνπλ από κηα καθξνρξόληα εθαξκνγή ησλ δηαθξηηώλκαζεκάησλ ζε κηα άιιε θηινζνθία νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο πνπ απαηηεί εδηαζεκαηηθόηεηα. Αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αζρνινύληαη κε δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο, νηξόπνο πξνζέγγηζεο ησλ ζεκάησλ απηώλ από ηελ πιεπξά ηνπο, θαίλεηαη όηη είλαη κάιινλεξαζηηερληθόο θαη έμσ από ην πλεύκα εθαξκνγήο ηνπο ζύκθσλα κε ην Γ.Δ.Π.Π.Σ. θαη ηα λέαΑ.Π.Σ.. Σπγθεθξηκέλα, δηαθξίλακε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ:α) Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο εθπαηδεπηηθνύο δελ αζρνιήζεθαλ θαζόινπ κε δηαζεκαηηθέοεξγαζίεο.β) To έλα ηξίην απιώο «άγγημε» ην ζέκα, δηαζέηνληαο κηα ή ην πνιύ δύν ώξεο όιε ηε ζρνιηθήρξνληά.γ) Διάρηζηνη (10%) αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά δηαζέηνληαο είηε ην ζύλνιν ηνπ πξνηεηλόκελνπδηδαθηηθνύ ρξόλνπ (3%) ή κέξνο απηνύ (7%). Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί αλήθνπλ θπξίσο ζηελθαηεγνξία όζσλ επηρεηξνύλ λα πηνζεηήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ελόο ζύγρξνλνπ ηξόπνπδηδαζθαιίαο, πξνηξέπνληαο ηνπο καζεηέο ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο κόλνηηνπο. Ζ απόπεηξα εηζαγσγήο ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο ζπλεπώο, θαίλεηαη λα έρεη απνηύρεη σο πξνοέλα βαζηθό ζθέινο, λα ηεο δνζεί δειαδή ε αλάινγε πξνζνρή εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.3. Γιεκπεπαίυζη ηηρ ύληρΌπσο πξνθύπηεη από ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηεδπλαηόηεηα δηεθπεξαίσζεο ηεο ύιεο, νη αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπαθνινπζνύλ κηα παξαδνζηαθή δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά, δελ επεξεάδνληαη από ηνλ παξάγνληαηεο έθηαζεο ηεο ύιεο, δελ είλαη δειαδή δηαηεζεηκέλνη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο κεζόδνποδηδαζθαιίαο ηνπο ζε ελδερόκελε κείσζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο. Οη κηζνί πεξίπνπ από απηνύοπαξακέλνπλ ζηελ πξαθηηθή ηνπο αλεμαξηήησο ζπλζεθώλ, εθηηκώληαο πξνθαλώο, όηη απηόο νηξόπνο δηδαζθαιίαο είλαη ν θαιύηεξνο, ελώ νη ππόινηπνη κεηαθηλνύληαη πξνο όιεο ηηοθαηεπζύλζεηο (ιύζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ πίλαθα –αηνκηθά – ζε νκάδεο), ρσξίο λα εθδειώλεηαηπξνλνκηαθή θαηεύζπλζε, δεδνκέλνπ όηη δελ αληρλεύνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο. Αληίζεηα, θάησ από πηζαλέο ζπλζήθεο κείσζεο ηεο ύιεο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πηνζεηνύλ ηεινγηθή ηεο νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο (ηξίηε νκάδα) θαίλνληαη πεξηζζόηεξν δηαηεζεηκέλνη λαπεηξακαηηζηνύλ ζηελ εθαξκνγή ζύγρξνλσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ,ζε αηνκηθό ή νκαδηθό επίπεδν. Σηελ πεξίπησζε απηή εθδειώλνληαη εληππσζηαθέο κεηαβνιέοζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ αθνξά ζηελ επίιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ από ηνπο καζεηέο. Ζζπρλόηεηα κε ηελ νπνία νη καζεηέο ζα θαινύληαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζεαηνκηθό επίπεδν ππεξδηπιαζηάδεηαη, ελώ ζε νκαδηθό ηεηξαπιαζηάδεηαη. Ζ κεηαβνιή όκσο απηήζε πνιύ κηθξό βαζκό εθθξάδεη κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ από κηα «παξαδνζηαθή» πξνοκηα πην ζύγρξνλε δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά θαίλεηαη όηη νπζηαζηηθά αθνξά κόλν ζηνποεθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη ήδε πηνζεηνύλ έλα ζύγρξνλν δηδαθηηθό πιαίζην (πεξίπνπ ην έλαηέηαξην κόλν ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ). Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ (88,5%) ελώ εθδειώλεη, ζε ζεσξεηηθό επίπεδν,ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην λέν ηξόπν δηδαζθαιίαο ζε ζπλζήθεο κείσζεο ηεο ύιεο θαη αύμεζεοηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ, απνθεύγεη λα ηνλ εθαξκόζεη ζηελ ηάμε. Σην γεγνλόο απηό ζπληειείπξνθαλώο θαη ε έιιεηςε θαηάιιειεο επηκόξθσζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηηο πξνηεηλόκελεοζύγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο ζην πλεύκα ησλ λέσλ Α.Π.Σ. (Καιδξπκίδνπ θ.ά., 1997). Δπί πιένλ ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε όηη ε αληηκεηώπηζε ηεο δηαζεκαηηθόηεηαοαπό πιεπξάο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ επεξεάδεηαη από αλακελόκελνπο παξάγνληεο, όπσο ε πίεζεγηα νινθιήξσζε ηεο ύιεο θαη νη απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα λέα δεδνκέλα ιόγσ ηεοεηζαγσγήο λέσλ ζπγγξακκάησλ θαη αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ.4. Απότειρ ηυν εκπαιδεςηικών για ηα νέα βιβλίαΟη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πνηόηεηα ησλ λέσλ βηβιίσλ, είλαη ζε κεγάιν βαζκόζεηηθέο. Οη πεξηζζόηεξεο ζεηηθέο θξίζεηο αθνξνύλ ζηελ παξνπζίαζε – εηθνλνγξάθεζε, ελώαθνινπζνύλ κε ηε ζεηξά, ε πνηόηεηα ησλ ιπκέλσλ εθαξκνγώλ, ησλ αζθήζεσλ θαη ηεο ζεσξίαο. 3
 4. 4. Ληγόηεξν ζεηηθέο θξίζεηο εθθξάδνληαη γηα ηελ πνηόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σπλδπάδνληαο ηηοθξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, ηδηαίηεξα γηα ηελ πνηόηεηα ησλ αζθήζεσλθαη ησλ ιπκέλσλ εθαξκνγώλ, κε ην ζέκα ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο ύιεο, δηαπηζηώλνπκε όηηαξλεηηθέο θξίζεηο εθθξάδνληαη θπξίσο από όζνπο δελ θαηάθεξαλ λα ηελ νινθιεξώζνπλ. Πξνρσξώληαο ζηε δεύηεξε παξάκεηξν, ζην βαζκό δειαδή δπζθνιίαο ησλ βηβιίσλ σο πξνοηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηνπο, νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαθνξνπνηνύληαη αηζζεηά. Τν 40%ηνπ ζπλόινπ, ζεσξεί όηη νη παξαπάλσ ηνκείο ππεξβαίλνπλ ζε δπζθνιία ηηο καζεζηαθέοδπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Τα πεξηζζόηεξα αξλεηηθά ζρόιηα ζπγθεληξώλνπλ νη ηνκείοησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ αζθήζεσλ όπνπ μεπεξλνύλ ην 50% ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ελώέπνληαη νη ηνκείο ησλ ιπκέλσλ εθαξκνγώλ θαη ηεο ζεσξίαο, όπνπ ηα πνζνζηά κεηώλνληαη ζε42% θαη 33% αληίζηνηρα. Παξά ηα ζρεηηθά πςειά πνζνζηά αξλεηηθώλ ζρνιίσλ ζε όηη αθνξά ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλεπί κέξνπο ηνκέσλ ησλ βηβιίσλ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη, όζνλ αθνξά ηελ ηξίηεπαξάκεηξν, ηηο δπλαηόηεηεο δειαδή ησλ βηβιίσλ λα αληαπνθξηζνύλ ζην ζύλνιό ηνπο ζηηοκαζεζηαθέο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ, ην 70% δειώλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν. Γεδνκέλνπ όηη ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην δήηεκα απηό εθθξάδεη ην βαζκό ζηνλ νπνίν,θαηά ηε γλώκε ηνπο, ηα λέα βηβιία ιεηηνπξγνύλ κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε, κπνξνύκε, αλάγνληαοην πνζνζηό όζσλ ζεσξνύλ πςειό ην βαζκό δπζθνιίαο ησλ λέσλ βηβιίσλ ζε πνζνζηό καζεηώλή ζρνιηθώλ ηάμεσλ, λα θαηαιήμνπκε ζηε δηαπίζησζε όηη ην 30% ησλ καζεηώλ ή ζρνιηθώληάμεσλ ρξεζηκνπνηεί βηβιία πςεινύ βαζκνύ δπζθνιίαο ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέοδπλαηόηεηεο ηνπο, δηαπίζησζε ηδηαηηέξσο αλεζπρεηηθή. Παξά ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα λέα βηβιία,έλα κηθξό κόλν πνζνζηό από απηνύο (θηάλεη κόιηο ην 10%), επηζπκεί ηελ επηζηξνθή ζηαπξνεγνύκελα βηβιία.5. Οι ζςνέπειερ ηυν νέυν βιβλίυν ζηην εξυζσολική ςποζηήπιξη ηυν μαθηηών Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο,ππήξμε ε κείσζε ηεο αλάγθεο γηα εμσζρνιηθή ππνζηήξημε ησλ καζεηώλ. Από ηηο απαληήζεηοησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαπηζηώλεηαη όηη δελ επεηεύρζε θακία πξόνδνο ζηνλ ηνκέα απηόλ,δεδνκέλνπ όηη κόλν ην 7% δηαβιέπεη κείσζε ησλ αλαγθώλ εμσζρνιηθήο βνήζεηαο, ελώ ην 65%πηζηεύεη όηη νη αλάγθεο απηέο δελ ζα κεηαβιεζνύλ. Αληίζεηα, ην 28% ησλ εθπαηδεπηηθώλδηαβιέπεη θίλδπλν αύμεζεο. Οη ηειεπηαίνη δηαηππώλνπλ ζπγρξόλσο αξλεηηθέο θξίζεηο γηα ηελπνηόηεηα ησλ λέσλ βηβιίσλ θαη ην πςειό επίπεδν δπζθνιίαο ηνπο. Ζ εθηίκεζή ηνπο απηή,απνδίδεηαη όρη ηόζν ζηηο δπζθνιίεο ησλ επί κέξνπο ηνκέσλ ησλ βηβιίσλ, αιιά θπξίσο ζηεκεγάιε έθηαζε ηεο ύιεο. Ζ ζηάζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ηεο ύιεο ζπλδέεηαη επί πιένλ κεην γεγνλόο όηη πζηεξνύλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο θαη δεηνύλ κείσζή ηεο.6. Η επιμόπθυζη ηυν καθηγηηών ηυν Μαθημαηικών Όπσο πξνθύπηεη από ζεηξά εξεπλώλ, νη πάγηεο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηεκαζεκαηηθή εθπαίδεπζε είλαη πνιύ δύζθνιν λα αλαηξαπνύλ θαη ε επηκόξθσζε, ζε κηθξό κόλνβαζκό κπνξεί λα ηηο επεξεάζεη (Thomson, 1992). Ζ έξεπλα ζηνλ ειιαδηθό ρώξν εηδηθόηεξα,δείρλεη όηη αλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επηκόξθσζεο, νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλκεηαβάιινληαη από ην παξαδνζηαθό ζην επνηθνδνκεηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο, νη κεηαβνιέοαπηέο παξακέλνπλ ζε ζεσξεηηθό επίπεδν, θαζώο νη επηκνξθνύκελνη δπζθνιεύνληαη λαζπλδέζνπλ ηηο λέεο απηέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηδαθηηθήπξαθηηθή (Καιδξπκίδνπ θ.ά., 1997) Σηελ έξεπλά καο, ππνζέζακε όηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα εθδήισλαλ έληνλα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεοεπηκόξθσζήο ηνπο. Αληίζεηα, ην έλα ηξίην πεξίπνπ πηζηεύεη όηη δελ έρεη θακία αλάγθεεπηκόξθσζεο ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ. Αθόκε θαη απηνί νη νπνίνη εθθξάδνπληελ επηζπκία γηα επηκόξθσζε (ιίγν πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο) δελ ην δειώλνπλ πάληα κεβεβαηόηεηα. Ζ ζηάζε απηή ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζην αίζζεκα “επάξθεηαο” πνπ πξνθαιεί εκαθξνρξόληα ελαζρόιεζή ηνπο κε ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ε εκπεηξία πνπ απηήζπλεπάγεηαη. 4
 5. 5. ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑΖ εθαξκνγή ηνπ Γ.Δ.Π.Π.Σ., ησλ αληίζηνηρσλ Α.Π.Σ. θαη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ δηδαθηηθώλβηβιίσλ ηνπ Γπκλαζίνπ ππήξμε κηα θηιόδνμε απόπεηξα ππέξβαζεο θαζηεξσκέλσλ αληηιήςεσλθαη πξαθηηθώλ ζην ρώξν ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Οη βαζηθέο θαηλνηνκίεο ηεο “ελεξγεηηθήοκάζεζεο” θαη ηεο “δηαζεκαηηθόηεηαο”, πνπ επηρεηξνύλ λα πξνσζήζνπλ ηα λέα πξνγξάκκαηα,ζηνρεύνπλ αθξηβώο ζηελ αλαηξνπή ησλ παξαδνζηαθώλ αληηιήςεσλ γηα ην δηαθξηηό ραξαθηήξαθαη ηελ ηεξαξρηθή δηάξζξσζε ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, θαη ησλ πξαθηηθώλ πνπ εληζρύνπληε δαζθαινθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Υπάξρνπλ όκσο ελδείμεηο όηη νηζπληάθηεο ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ δελ εμαζθάιηζαλ νξηζκέλεο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελπινπνίεζε ησλ θαηλνηνκηώλ ζην ρώξν ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, όπσο ν κεγάινο όγθνο ηεοδηδαθηέαο ύιεο, γεγνλόο πνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ην αίηεκα εηζαγσγήο ξηδηθώλθαηλνηνκηώλ ζηε δηδαζθαιία (Δ.Μ.Δ., 2003). Ύζηεξα από έλα ρξόλν δηδαζθαιίαο, νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζύλνιό ηνπο, θαίλεηαη λα πηνζεηνύλκηα ζεηηθή ζηάζε ππέξ ησλ θαηλνηνκηώλ. Απηή όκσο παξακέλεη ζε ζεσξεηηθό επίπεδν θαζώοδελ εθδειώλεηαη κε αιιαγή δηδαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο από ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλεθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζηελθαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή. Όζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ έλα κηθξό πνζνζηόεθπαηδεπηηθώλ θαίλεηαη λα απνδέρεηαη θαη λα εθαξκόδεη ηειηθά ην ελεξγεηηθό κνληέινδηδαζθαιίαο πνπ πξνηείλεηαη από ηα Α.Π.Σ., ελώ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλείηε “δηδάζθεη” παξαδνζηαθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο αθπξώλνληαο ην ξόιν ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεοελεξγεηηθήο κάζεζεο, είηε ηηο αγλνεί. Η δπαζηηπιόηηηα για ηην πλειοτηθία ηυνεκπαιδεςηικών, αποηελεί αθοπμή για παποςζίαζη ηηρ νέαρ μαθημαηικήρ γνώζηρ από ηονεκπαιδεςηικό και όσι ππόβλημα μέζα από ηην επίλςζη ηος οποίος οι μαθηηέρ – λύηερ θαανακαλύτοςν ζηαδιακά και θα οικοδομήζοςν νέα μαθημαηική γνώζη. Σρεηηθά κε ηε δηαζεκαηηθόηεηα, ε νπνία πξνϋπνζέηεη κηα θηινζνθία νιηζηηθήο πξνζέγγηζεοηεο γλώζεο, δηαπηζηώζεθε δπζθνιία ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα ηελ απνδερζνύλ θαη λαπαξακεξίζνπλ ην δνθηκαζκέλν κνληέιν ηεο δηδαζθαιίαο δηαθξηηώλ καζεκάησλ. Τν πξόβιεκαίζσο βξίζθεηαη ζην γεγνλόο όηη ε δηαζεκαηηθόηεηα παξακέλεη εγθισβηζκέλε ππνρξεσηηθά ζηνπιαίζην ελόο δηδαθηηθνύ βηβιίνπ, κέζα από ηελ παξνπζίαζε ζρεηηθώλ ζεκάησλ πνπ δηαηξέρνπληελ ύιε κε ηε κνξθή παξαδεηγκάησλ, όπνπ επηρεηξείηαη ε ζύλδεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ηελθαζεκεξηλόηεηα – κε ακθίβνια απνηειέζκαηα – θαη δε δηαρέεηαη δεκηνπξγώληαο ζπζρεηίζεηοαλάκεζα ζηα δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Τειηθά δηαπηζηώζεθε όηη θαηλνηνκίεο όπσο ε έληαμε δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζεκαηηθώλεξγαζηώλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ζην Γπκλάζην δελ έγηλαλ ηόζν εύθνια απνδεθηέο,όζν ίζσο ζα πεξίκελαλ νη ζπληάθηεο ησλ Α.Π.Σ. Τν πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνππεηξακαηίδεηαη κε ηε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν, ελώ εθδειώλεηαηπιήξεο ζρεδόλ αδηαθνξία γηα ηηο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο (Γθίλεο & Πηηέξε, 2008). Ζ έθηαζε ηεο ύιεο θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα νινθιήξσζήο ηεο, αλαδεηθλύνληαη ζύκθσλα κεπνιινύο εθπαηδεπηηθνύο ζε ζεκαληηθό εκπόδην όρη ηόζν γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ όζν γηαηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζώο ηηο ζπλδένπλ κε ην πςειό επίπεδν δπζθνιίαο ησλ λέσλβηβιίσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ εθαξκόδεη ην δαζθαινθεληξηθό κνληέινδηδαζθαιίαο αθνινπζεί πηζηά ηε ζεηξά ησλ θεθαιαίσλ θαη ελνηήησλ ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ.Αληηκεησπίδνληαο όκσο ηε κεγάιε δπζθνιία ησλ πεξηζζόηεξσλ καζεηώλ λα θαηαλνήζνπλ ηεδηδαθηέα ύιε, “παξαβηάδεη” ηνλ αξηζκό ησλ πξνβιεπόκελσλ δηδαθηηθώλ σξώλ αδπλαηώληαοέηζη λα νινθιεξώζεη ηε δηδαζθαιία ησλ ηειεπηαίσλ θεθαιαίσλ. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ(ιίγσλ) εθπαηδεπηηθώλ πνπ εθαξκόδεη ην κνληέιν δηδαζθαιίαο κε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ πνππξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, θαίλεηαη όηη επηηπγράλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο ύιεο κε ηελπηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ, επηινγή ελνηήησλ θαη θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκό ηεοδηδαζθαιίαο.2 Τα παξαπάλσ νδεγνύλ ζηελ εθηίκεζε όηη η ικανοποίηζη ηος αιηήμαηορ για2 Δίλαη αμηνζεκείσην όηη ζε παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαηαιήγεη θαη κηα άιιε έξεπλα,αλάινγε κε ηε δηθή καο, ζηελ νπνία εμεηάζηεθαλ νη απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δίδαμαλ ηα λέαβηβιία Μαζεκαηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2007–08. Βι. Γθίλεο & Πηηέξε, 2008. 5
 6. 6. μείυζη ηηρ ύληρ μποπεί να οδηγήζει ζηην επίηεςξη ηηρ ολοκλήπυζήρ ηηρ, αλλά δεν είναικαθόλος βέβαιο όηι θα ζηπέτει πεπιζζόηεποςρ εκπαιδεςηικούρ ζηην ςιοθέηηζη νέυνμεθόδυν διδαζκαλίαρ. Ζ εηζαγσγή ησλ θαηλνηνκηώλ ζα έπξεπε ινγηθά λα ζέηεη σο πξσηαξρηθό ην αίηεκα γηαθαζνιηθή θαη ζπζηεκαηηθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ έιιεηςε (άξα θαη ε αλάγθε)επηκόξθσζεο ζα κπνξνύζε λα πξνβάιιεηαη αθόκε θαη σο “άιινζη” γηα ηελ απξνζπκίαεηζαγσγήο θαηλνηνκηώλ ζηε δηδαζθαιία. Αληίζεηα, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλθαίλεηαη λα ζεσξεί όηη ε ηππηθή γλώζε ησλ Μαζεκαηηθώλ απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλήζπλζήθε δηδαθηηθήο επάξθεηαο, γεγνλόο ην νπνίν απνηππώλεηαη θαη ζηνλ ηξόπν πνπ αμηνινγνύληα λέα βηβιία. Όπσο είδακε, νη ζεηηθέο θξίζεηο γηα ηα βηβιία απμάλνληαη παξάιιεια κε ηελ ηάμε,δειαδή παξάιιεια κε ηε θαλεξή αύμεζε ηνπ καζεκαηηθνύ επηπέδνπ θαη ηεο δπζθνιίαο, αιιάθαη ηε ιηγόηεξν ίζσο θαλεξή ππνβάζκηζε ηνπ ξόινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαηραξαθηεξηζηηθό όηη ην βηβιίν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, ελώ έξρεηαη πξώην ζηα ζεηηθά ζρόιηαζπγθεληξώλεη επίζεο ηα πιένλ αξλεηηθά ζρόιηα γηα ην επίπεδν δπζθνιίαο (ηδηαίηεξα ησλαζθήζεσλ) ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ. Ζ αληηκεηώπηζε όκσοαπηώλ ησλ δπζθνιηώλ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε επηκόξθσζεο, επεηδή πξνθαλώο ζεσξείηαηέλα δήηεκα “θαηνρήο ηεο ύιεο” θαη “κεηαδνηηθόηεηαο” εθ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληνο ζην νπνίν εεπηκόξθσζε δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθή βνήζεηα. Όια ηα πξνεγνύκελα δείρλνπλ όηη ε επηζπκεηή ζηξνθή πξνο ελεξγεηηθέο κεζόδνποδηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζην Γπκλάζην, δελ κπνξεί λα ζηεξηρηεί κόλν ζηνπεξηερόκελν ησλ λέσλ βηβιίσλ, αιιά απαηηεί κηα πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε επηκνξθσηηθήπνιηηηθή πνπ ζα ζηνρεύεη ζηελ αιιαγή αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΓθίλεο, Γ. & Πηηέξε, Σ. (2008). Δθπαηδεπηηθή έξεπλα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ κε ηα λέα βηβιία – Σηάζεηο θαη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Πραθηηθά 25οσ Παλειιήληοσ Σσλεδρίοσ Μαζεκαηηθής Παηδείας, ζζ. 575–592. Δ.Μ.Δ., Βόινο.Δ.Μ.Δ. Παξάξηεκα Κέξθπξαο (2003). Σρεηηθά κε ην λέν Πξόγξακκα Σπνπδώλ Μαζεκαηηθώλ Γπκλαζίνπ. Κέξθπξα (Απξίιηνο 2003).Glaserfeld von E. (1995). Radical Constructivism. The Falmer Press, London.Θσκαΐδεο, Γ., Πεηξάθεο, Γ., Τνπινύκεο, Κ. & Σηαθπιίδνπ, Μ. (2006). Γιώζζα, Ιζηορία θαη Εσθιείδεηα Γεωκεηρία. Μηα δοθηκή δηαζεκαηηθής προζέγγηζες ζηε Δεσηεροβάζκηα Εθπαίδεσζε. Δθδόζεηο ΠΑΜΑΚ, Θεζζαινλίθε.Καιδξπκίδνπ Μ., Οηθνλόκνπ Α., Οηθνλόκνπ Π. & Τδεθάθε Μ. (1997). Οη Αληηιήςεηο ησλ Καζεγεηώλ ησλ Μαζεκαηηθώλ γηα ηελ Δπηκόξθσζε θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία. Παηδαγωγηθή Επηζεώρεζε, 25, ζζ. 119– 160.Καξαγεώξγνο, Γ. (1997–1998). Τν Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ θαη ηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ γηα ηα Μαζεκαηηθά ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο. Εσθιείδες Γ΄, 47–48–49–50, ζζ. 89–94.Κνιέδα, Δ. (1997). Ο ξόινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ. Πραθηηθά 14οσ Παλειιήληοσ Σσλεδρίοσ Μαζεκαηηθής Παηδείας, ζζ. 71–81. Δ.Μ.Δ., Μπηηιήλε (14–16 Ννεκβξίνπ 1997).Ννύηζνο, Φ. (1979). Προγράκκαηα Μέζες Εθπαίδεσζες θαη Κοηλωληθός Έιεγτος (1931–1973). Θεκέιην, Αζήλα.Οηθνλόκνπ, Π. (2008). Σύγτρολε Δηδαθηηθή ηωλ Μαζεκαηηθώλ ηες Πρωηοβάζκηας Εθπαίδεσζες. Δθδόζεηο Εήηε, Θεζζαινλίθε.Οηθνλόκνπ, Π. (2008α). Ζ κεηαξξύζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηα λέα ζρνιηθά βηβιία ηνπ γπκλαζίνπ. Σύγτρολε Εθπαίδεσζε, 154, ζζ. 32–38.Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην (2002). Γ.Δ.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, Τόκνη Α–Β. Αζήλα.Σθνύξαο, Α. (2002). Δκπινπηίδνληαο ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ κε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. Επηζεώρεζε Εθπαηδεσηηθώλ Θεκάηωλ, 7, ζζ.101–110.Σθνύξαο, Α. (2006). Μαζεκαηηθά Α΄ Γπκλαζίνπ. Τεύρνο Δπηκνξθσηηθνύ Υιηθνύ, ζζ. 80–87. Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, Αζήλα.Τδεθάθε, Μ. & Γειεγησξγάθνο, Η. [επηκ.] (2000). Έρεσλα γηα ελαιιαθηηθές δηδαθηηθές προζεγγίζεης ζηε δηδαζθαιία ηωλ Μαζεκαηηθώλ. Α.Π.Θ. Θεζζαινλίθε.Thompson A.G., (1992) Teachers’ beliefs and conceptions: A synthesis of research. In D. Grouws [ed.] Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, ζζ. 127–146. Macmillan, New York.Φηνλίδνπ – Μνζθνθόγινπ, Μ. (2002). Τν Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Επηζεώρεζε Εθπαηδεσηηθώλ Θεκάηωλ, 7, ζζ. 80–100. 6

×