Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

πανελλήνιοι δεσμοί - ολυμπιακοί αγώνες- μαντεία

17,685 views

Published on

από την Κατερίνα Προκοπίου για το μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου

Published in: Education
 • Be the first to comment

πανελλήνιοι δεσμοί - ολυμπιακοί αγώνες- μαντεία

 1. 1. ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)ΟI ΠΑΝΕΛΛΗΝIΟI ΔΕ΢ΜΟI Κατερίνα Προκοπίου
 2. 2. Εμείσ οι αρχαίοι Ζλλθνεσ μπορείνα ηοφμε χωριςμζνοι και να μθνζχουμε ςυγκροτιςει ενιαίοκράτοσ, όμωσ …
 3. 3. γνωρίηουμε Πιςτεφουμε όλοιπολφ καλά ότι ςτουσ ίδιουσ κεοφσανικουμε ςτονίδιο λαό Μιλάμε όλοι τθν Ονομαηόμαςτε ίδια γλϊςςα γιατί … όλοι Ζλλθνεσ Ζχουμε τα ίδια ικθ και ζκιμα
 4. 4. για το λόγοαυτό και ςυμμετζχουμε ςεςυναντιόμαςτε εκδηλώςεισ πανελλήνιου δθλαδι ςυγκεντρωνόμαςτε:ςυχνά • ςτουσ ολυμπιακοφσ αγώνεσ χαρακτήρα. • ςτα μαντεία • ςτισ αμφικτιονίεσ
 5. 5. Πϊ, πϊ κόςμοσ! Μα είναι δυνατόν ςε αυτζστισ εκδθλϊςεισ πανελλινιου χαρακτιρα ναςυμμετζχουν όλοι οι Ζλλθνεσ και να γίνεταιτο αδιαχϊρθτο; Όλοι εκτόσ από τισ γυναίκεσ χα χα!
 6. 6. Οι Ολυμπιακοί αγώνεσείναι θ πιο μεγάλθςυνάντθςθ των Ελλινων.΢τουσ αγϊνεσ αυτοφσ,που γίνονται κάθετζςςερα χρόνια ςτθνΟλυμπία , παίρνουνμζροσ μόνο Ζλλθνεσ.
 7. 7. Οι ολυμπιακοί αγϊνεσ επίςθμα Λοιπόν, εγϊ γεννικθκα τθνάρχιςαν να τελοφνται το 776 π.Χ., ζτοσ 75θ ολυμπιάδα, άρα 75Χ4=το οποίο αργότερα αποτζλεςε τθ βάςθ 300 καιγια τθ χρονολόγθςθ των γεγονότων. 776-300=476 άρα γεννικθκα το 476 πΧ!!!! Πω! Πω! Πονοκεφάλιαςα! Πότε γεννικθκεσ; Φίλε, είναι αγζνεια να ρωτάσ μια κυρία πότε γεννικθκε, γιατί … τθσ προκαλείσ πονοκζφαλο.
 8. 8. Θα αρχίςουν οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ.Πριν από τουσ αγϊνεσ, Να κάνετε εκεχειρία, για να ζρκουν οικήρυκεσ περιτρζχουν τθν αντιπροςωπείεσ των πόλεων αςφαλείσΕλλάδα και ανακοινϊνουν τθν ςτθν Ολυμπίαααααααα!επικείμενθ ζναρξή τουσ.
 9. 9. Ποιοι είςτε εςείσ;Για ποφ το βάλατε Είμαςτε θ αντιπροςωπεία τωννυχτιάτικα; Ακθνϊν και πάμε ςτθν Ολυμπία. Καλά, περάςτε. Άλλωςτε γι αυτό το λόγο εμείσ οι ΢παρτιάτεσ κάναμε εκεχειρία!
 10. 10. Σζλεια θ Ολυμπία εεεε;!
 11. 11. http://www.youtube.com/watch?v=bv0OCj9LMLI Ancient Olympia / Αρχαία Ολυμπία - 3D Tour
 12. 12. Ο ναόσ του Δία ςτθν Ολυμπία!
 13. 13. Σο καταπλθκτικόχρυςελεφάντινοάγαλμα του Δία !!!
 14. 14. Άλμα εισ μικοσ !
 15. 15. Μποξ! Καλζ, πρόςεχε του μάτωςεσ τθ μφτθ!!
 16. 16. Αγϊνασ δρόμου φορϊντασ όλον τον εξοπλιςμό ςου!! Ζλεοσ πια!!
 17. 17. ΢το παγκράτιο επιτρζπονται τα πάντα εκτόσ από τα δαγκϊματα καιτο βγάλςιμο των ματιϊν !!!!!!!!!!!
 18. 18. Φόρα τα γάντια ςουπυγμάχε.
 19. 19. Ο νικθτισ! Θα πάρει γιαζπακλο τον κότινο και τισμάλλινεσ κορδζλεσ!
 20. 20. Ο ακλθτισ που νικάςτεφανϊνεται με κλαδί Εγϊ κα μπω ςτθν πόλθαγριελιάσ και κερδίηει τθν Εγϊ ςτθ ΢πάρτθ κα ζχω μου πάνω ςε άρμα καιαγάπθ όλων, ενϊ το προνόμιο να πολεμϊ οι ςυμπολίτεσ μου κακριαμβευτικι είναι και θ δίπλα ςτο βαςιλιά!!! γκρεμίςουν ζνα μζροσυποδοχι που του των τειχϊν, για ναεπιφυλάςςει θ πόλθ του. περάςω! Σι να τα κάνουν τα τείχθ αφοφ ζχουν ζνα παλικάρι ςαν κι εμζνα;
 21. 21. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ ΗΛΙΔΑ & ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ΢ 1http://www.youtube.com/watch?v=z8c7jgxrMUw&list=PLBFCF26CD2D2F4617ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ ΗΛΙΔΑ & ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ΢ 2 http://www.youtube.com/watch?v=3yVDR_NAxZsΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ ΗΛΙΔΑ & ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ΢ 3 http://www.youtube.com/watch?v=Cf1bilWUcG0Μια αρχαία ολυμπιακι διοργάνωςθ http://www.youtube.com/watch?v=zQQrOtCFWo0
 22. 22. Εμείσ οι αρχαίοι Ζλλθνεσαιςκανόμαςτε τθνανάγκθ ναπροβλζψουμε το μζλλονκαι γι αυτόαπευκυνόμαςτε ςταμαντεία.Σο πιο ονομαςτό μαντείομασ είναι το μαντείο τωνΔελφών, αφιερωμζνοςτο κεό Απόλλωνα
 23. 23. Δελφοί! Σο κζντρο του κόςμου!Ο ομφαλόσ τθσ γθσ!
 24. 24. Δελφοίwww.youtube.com/watch?v=tdk9IXAwaWMΗ εκπομπι «Η ΔΕ ΠΟΛΙ΢ ΕΛΑΛΗ΢ΕΝ»παρουςιάηει το ιερό των ΔΕΛΦΩΝ,το πιο ξακουςτό Μαντείο τθσΑρχαίασ ΕΛΛΑΔΑ΢, μζςα από τθματιά του Ζλλθνα ΝομπελίςταΠοιθτι ΓΙΩΡΓΟΤ ΢ΕΦΕΡΗ.
 25. 25. Ο Απόλλωνασ ςκοτϊνει τον Πφκωνα!
 26. 26. Είμαι ο Απόλλωνασ, ο κεόσ τθσμαντικισ και δίνω τουσ χρηςμοφσ μουμζςω τθσ ιζρειασ Πυθίασ !
 27. 27. Ἥξεισ ἀφίξεισ οὐκ ἐν τῷ πολζμῳ κνιξεισΒάλε και κανζνα κόμμα, ρε Πυθία.Με τζτοιουσ λοξοφσ χρθςμοφσ πουδίνεισ ζχουν δίκιο να με λζνε λοξίαΑπόλλωνα!
 28. 28. Οι πόλεισ που βρίςκονται γφρω από ζνα ιερό ςυγκροτοφνενώςεισ, τισ αμφικτιονίεσ, με ςκοπό να ρυκμίηουν κζματα πουςχετίηονταν με τθ λειτουργία και τθν αςφάλειά του ιεροφ.
 29. 29. Κάκε πόλθ ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, τθν αμφικτιονία, με δφο αντιπροςώπουσ, οιοποίοι ςυνεδριάηουν δφο φορζσ τον χρόνο. ΢υγκεντρωκικαμε, για να ρυκμίςουμε κζματα που ςχετίηονται με τθ λειτουργία και τθν αςφάλειά του ιεροφ αυτοφ τόπου.
 30. 30. ΕΡΩΣΗ΢ΕΙ΢΢Ω΢ΣΟ – ΛΑΘΟ΢ :• Οι Ζλλθνεσ είχαν ςυνειδθτοποιιςει ότι υπιρχαν περιςςότερα τα οποία τουσζνωναν από αυτά που τουσ χϊριηαν………………………….• Η πιο γνωςτι αμφικτιονία βριςκόταν ςτθ Δωδϊνθ……………………………..• Οι Ζλλθνεσ δε ςυγκρότθςαν ενιαίο κράτοσ…………………………………………..• Οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ άρχιςαν να τελοφνται το 676 πΧ ……………………• Ο Λοξίασ ιταν ιερζασ των Δελφϊν ……………………………...………………………
 31. 31. ΢ΤΜΠΛΗΡΩΝΩ ΣΑ ΚΕΝΑ :• ΢θμαντικζσ για τουσ Ζλλθνεσ ιταν οι γιορτζσ με ...................................................• ΢πουδαία φιμθ είχε αποκτιςει το Μαντείο των ..............................................• Οι ενϊςεισ πόλεων γφρω από ζνα ιερό ονομάηονταν …………………………..............• Οι πανελλινιοι δεςμοί ιταν :(1) ……………………………………(2) …………………………………..(3)……………………………………(4)…………………………………….(5)…………………………………...(6)…………………………………...• Ο Απόλλωνασ ονομαηόταν Λοξίασ, επειδι οι χρθςμοί του είχαν………………………..νόθμα.• Οι Αμφικτιονίεσ ιταν ……………………πόλεων γφρω από ζνα μαντείο με ςκοπό ναρυκμίηουν κζματα ςχετικά με τθ ………………………………………………………………... καιτθν ………………………………… του μαντείου.
 32. 32. ΤΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΣΟ ΢Ω΢ΣΟ :Σο ςπουδαιότερο ακλθτικό γεγονόσ ιταν:α) τα Κςκμια, β) οι Ολυμπιακοί αγϊνεσ, γ) τα Νζμεα• Διαβάηω το κείμενο «Οι χρηςμοί του Μαντείου» ςελίδα 56• και απαντϊ ςτισ ερωτιςεισ: (α) Πϊσ ζδινε τουσ χρθςμοφσ θ Πυκία (β) Να δικαιολογιςετε γιατί ο Απόλλωνασ ζφερε το επίκετο Λοξίασ.
 33. 33. * Διαβάηω το κείμενο «Καλλιπάτειρα» ςελίδα 55 : (α) Για ποιο λόγο οι ελλανοδίκεσ παρατιρθςαν τθν Καλλιπάτειρα; (β) Για ποιο λόγο θ Καλλιπάτειρα πίςτευε ότι είχε το δικαίωμα ναπαρακολουκιςει τουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ ;
 34. 34. Εμείσ χρονολογοφμε χρθςιμοποιϊντασ ωσ βάςθ τθν γζννθςθ του Ιθςοφ Χρίςτου ("΢ωτιριον ζτοσ 2000",ιτοι 2000 χρόνια από Χριςτοφ γεννιςεωσ) οι Ρωμαίοι χρονολογοφςαν από κτίςεωσ Ρϊμθσ, δθλαδι από το754 π.Χ. (το 753 π.Χ. ιταν το ζτοσ 1 για τουσ Ρωμαίουσ). Σι ζκαναν όμωσ οι Ακθναίοι;Αρχικϊσ οι Ακθναίοι χρονολογοφςαν επι τθ βάςει του καταλόγου των επωνφμων Αρχόντων. Οι ΢παρτιάτεσβάςει των ονομάτων των Εφόρων, και άλλοι αλλαχοφ άλλωσ. Επειδι ακριβϊσ θ χρονολόγθςθ με αυτόν τοντρόπο δεν ιταν κοινι για όλουσ, χρειαηόταν ζνα ςφςτθμα που κα ικανοποιοφςε όλουσ τουσ Ζλλθνεσ, τοοποίο κα αποδζχονταν όλοι ανεξαιρζτωσ ανεξαρτιτωσ των τοπικϊν τουσ ςυνθκειϊν. Ζτςι κακιερϊκθκε απότα μζςα του 3ου αιϊνα προ Χριςτοφ θ χρονολογία κατά Ολυμπιάδεσ. Σο πρϊτο ζτοσ τθσ πρϊτθσΟλυμπιάδασ (Ι,1) ςυμπίπτει με το ζτοσ 776 π.Χ.Για τθν μετατροπι τθσ χρονολογίασ των Ολυμπιάδων ςε χρονολογία που βαςίηεται ςτθν γζννθςθ τουΧριςτοφ και τανάπαλιν δείτε το ακόλουκο παράδειγμα:Ωσ ζτοσ τθσ ναυμαχίασ τθσ ΢αλαμίνασ παρεδόκθ θ 75,1 Ολυμπιάδα. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ναυμαχία ςυνζβθκατά το πρϊτο ζτοσ τθσ 75θσ Ολυμπιάδασ. Ότι επομζνωσ είχαν παρζλκει 74 πλιρεισ Ολυμπιάδεσ και το 1ζτοσ τθσ 75θσ. Πρζπει επομζνωσ να πολλαπλαςιάςουμε τον αρικμό 74x4=296, και να του προςκζςουμε καιτο 1 ζτοσ τθσ επόμενθσ (75θσ Ολυμπιάδασ), δθλαδι 297 και τον αρικμό αυτό να τον αφαιρζςουμε από τοναρικμό 777 (αφοφ, όπωσ είπαμε, το πρϊτο ζτοσ τθσ πρϊτθσ Ολυμπιάδασ ςυμπίπτει με το 776 π.Χ.)επομζνωσ 777-297=480 π.Χ.Αν τϊρα δοκεί αντικζτωσ θ χρονολογία τθσ ναυμαχίασ τθσ ΢αλαμίνασ και ηθτθκεί θ αναγωγι τθσ ςτθνχρονολογία των Ολυμπιάδων κα πρζπει να αφαιρζςουμε τον αρικμό 480 από το 777 (777-480=297) και ναδιαιρζςουμε το υπόλοιπο 297 δια του 4 (297:4= 74 και υπόλοιπο 1) δθλαδι ζχουμε 74 πλιρεισ τετραετίεσ(Ολυμπιάδεσ) και με το ζνα ζτοσ που περιςςζυει φτάνουμε ςτθν 75,1 Ολυμπιάδα.Σί καλά που δεν χρειάηεται να χρονολογοφμε ζτςι πια, παρά μόνο για ιςτορικοφσ λόγουσ…
 35. 35. Οι ολυμπιακοί αγϊνεσ από το Βρετανικό μουςείοhttp://www.ancientgreece.co.uk/festivals/story/sto_set.htmlhttp://appshopper.com/education/smarty-goes-to-ancient-olympiahttp://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/ancient_greeks/the_olympic_games/http://teacher.scholastic.com/activities/athens_games/game.htm# παιχνίδι Κατερίνα Προκοπίου

×