Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10

Share

Download to read offline

Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank

Download to read offline

Η παρουσίαση αυτή έγινε από την κατερίνα Προκοπίου και βασίζεται στο κόμικ των Sid Jacobson και
Ernie Colón «Anne Frank: The Anne Frank House Authorized Graphic Biography» (2010) και στο Animation of Anne Frank,
the graphic biography

Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank

 1. 1. Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
 2. 2. Στισ 4 Αυγοφςτου του 1944 ςυνελιφκθςαν οκτϊ άνκρωποι που κρφβονταν ςε μια ςοφίτα ςτο Άμςτερνταμ.
 3. 3. Μία από τουσ ςυλλθφκζντεσ ιταν θ Άννα
 4. 4. Η Άννα Φρανκ γεννικθκε το 1929 ςτθ Γερμανία
 5. 5. Οι γονείσ τθσ ιταν ο Πττο και θ Έντικ Φρανκ. Είχε και μια αδερφι, τθ Μαργκό. Πλοι τουσ ιταν εβραϊκισ καταγωγισ.
 6. 6. Η οικονομικι κρίςθ ζφερε μεγάλθ αναςφάλεια ςτθ Γερμανία
 7. 7. και τθν άνοδο του ναηιςτικοφ κόμματοσ του Χίτλερ
 8. 8. Το 1933 οι Ναηί κατζλαβαν τθν εξουςία
 9. 9. και άρχιςαν οι διακρίςεισ ςε βάροσ των Εβραίων. Ο Πττο και θ Έντικ ανθςυχοφςαν πολφ με τθν άνοδο του ναηιςτικοφ κόμματοσ.
 10. 10. και αποφάςιςαν να φφγουν ςτθν Ολλανδία
 11. 11. Στο Άμςτερνταμ θ Άννα πιγε ςτο μοντεςοριανό ςχολείο
 12. 12. και απζκτθςε δφο καλζσ φίλεσ τθ Σάνε και τθ Χάμελι
 13. 13. Πμωσ τον Μάιο του 1940 οι Γερμανοί ειςζβαλαν ςτθν Ολλανδία και τελικά κατζλαβαν ςχεδόν όλθ τθν Ευρϊπθ.
 14. 14. Άρχιςαν πάλι οι διακρίςεισ ςε βάροσ των Εβραίων
 15. 15. Η Άννα αναγκάςτθκε να πάει ςε αποκλειςτικά εβραϊκό ςχολείο
 16. 16. Πλοι οι Εβραίοι ζπρεπε να φοροφν το κίτρινο αςτζρι
 17. 17. Πταν θ Άννα ζγινε δεκατριϊν χρονϊν, ςτα γενζκλιά τθσ, πιρε δϊρο ζνα θμερολόγιο
 18. 18. Αυτό το θμερολόγιο κα γινόταν πολφ ςθμαντικό για αυτιν
 19. 19. Ξαφνικά ςτισ 5 Ιουλίου του 1942 ζφταςε ζνα γράμμα, που ζλεγε ότι θ Μαργκό ζπρεπε να πάει ςε ςτρατόπεδο εργαςίασ.
 20. 20. Τότε ο Πττο και θ Έντικ αποφάςιςαν ότι ζπρεπε να κρυφτοφν
 21. 21. Από τα πρϊτα πράγματα που πιρε θ Άννα μαηί τθσ ιταν το θμερολόγιό τθσ
 22. 22. Φορϊντασ όςο το δυνατόν περιςςότερα ροφχα, θ οικογζνεια των Φρανκ ζφυγε από το ςπίτι τθσ.
 23. 23. Κρφφτθκαν ςτθ ςοφίτα του κτιρίου, όπου δοφλευε ο πατζρασ.
 24. 24. Ο Πττο και θ Άννα ςυγφριςαν τθ ςοφίτα
 25. 25. Η Άννα κολλοφςε εικόνεσ ςτουσ τοίχουσ, για να ομορφφνει τον χϊρο τθσ
 26. 26. Οι Victor Kugler, Johannes Kleiman, Miep Gies, and Bep Voskuijl, που δοφλευαν ςτθν εταιρία του Πττο, βοικθςαν τουσ Φρανκ να κρυφτοφν.
 27. 27. Στον κρυψϊνα ιρκαν και άλλα τζςςερα άτομα, θ οικογζνεια των van Pels με το γιο τουσ Ρίτερ και ο Fritz Pfeffer
 28. 28. Ο Fritz ζφερε άςχθμα νζα, για τισ απελάςεισ των Εβραίων από τθν Ολλανδία.
 29. 29. Στο θμερολόγιό τθσ θ Άννα ζγραφε για τθ ηωι τουσ ςτθ ςοφίτα
 30. 30. για τουσ καβγάδεσ τουσ, ιδίωσ με τθ μθτζρα τθσ
 31. 31. για τισ ατελείωτεσ διαφωνίεσ τθσ με τον Fritz Pfeffer
 32. 32. Η Άννα ζγραφε για τουσ εφιάλτεσ και τουσ φόβουσ που είχαν όλοι μζςα ςτθ ςοφίτα.
 33. 33. Τθ δεφτερθ χρονιά θ Άννα και ο Ρίτερ ερωτεφκθκαν
 34. 34. Στισ 4 Αυγοφςτου ςυνζβθ κάτι τρομερό. Κάποιοσ τουσ πρόδωςε και τουσ ςυνζλαβαν όλουσ.
 35. 35. Η παρουσίαση αυτή βασίζεται στο κόμικ των Sid Jacobson και Ernie Colón «Anne Frank: The Anne Frank House Authorized Graphic Biography» (2010) και στο Animation of Anne Frank, the graphic biography https://www.youtube.com/watch?v=yLSvdEUA2wI Κατερίνα Προκοπίου
 • IoannaStrougari

  Oct. 15, 2020
 • yisaia

  Feb. 3, 2019
 • ssuser83f1f6

  Jan. 24, 2019
 • ssuserb4a0d7

  Dec. 19, 2017
 • Kvarnalis75

  Feb. 20, 2017
 • ssuser329141

  Jan. 26, 2017
 • geolympe

  Jan. 26, 2017
 • elenadamo

  Jan. 25, 2017
 • epimorfomenipap

  Jan. 25, 2017
 • mariamichali

  Jan. 24, 2017

Η παρουσίαση αυτή έγινε από την κατερίνα Προκοπίου και βασίζεται στο κόμικ των Sid Jacobson και Ernie Colón «Anne Frank: The Anne Frank House Authorized Graphic Biography» (2010) και στο Animation of Anne Frank, the graphic biography

Views

Total views

15,110

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11,073

Actions

Downloads

155

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×