Potrazi me, pronadji me

13,133 views

Published on

Dekartov koordinatni sistem u ravni.

Published in: Education
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
13,133
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8,592
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Potrazi me, pronadji me

 1. 1. Potraţi me,pronađi me!
 2. 2. 1. čas 3. časGEOGRAFIJA MATEMATIKA 2. čas RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
 3. 3. 1. časGEOGRAFIJA
 4. 4. • Geografska koordinatna mreža jemreţa meridijana i paralela opisanih oko zemljinog elipsoida. To su zamišljene linije koje ne postoje u prirodi.
 5. 5. MERIDIJANI (podnevci) • Polukruţne linije koje povezuju severni i juţni pol nazivaju se MERIDIJANI. • Sva mesta na istom meridijanu imaju podne u isto vreme pa ih zato nazivamo još i PODNEVCI.
 6. 6. Meridijani se niţu kaistoku i zapadu odpolaznog, Griničkogmeridijana:•180 meridijana na istočnoj i 180 na zapadnoj strani;•Ukupno ih je 360;•Između svaka dvameridijana razmak je 1º.
 7. 7. • Početni meridijan naziva se GRINIČKI MERIDIJAN i on prolazi kroz Grinič. Grinič je deo Londona u kojem je 1675. godine podignut Kraljevski opservatorijum. Danas je na tom mestu muzej.
 8. 8. PARALELE (uporednici)• Kruţne linije koje se niţu ka jugu i severu i međusobno su paralelne nazivaju se PARALELE (ili uporednici)• Uporednici su kruţnice različite veličine • Ima ih ukupno 180, 90 na severnoj polulopti i isto toliko na juţnoj polulopti.
 9. 9. •Poloţaj uporednika određuje se u stepenima.•Svaki stepen se moţe podeliti na 60 minuta asvaki minut na 60 sekundi. To se radi zbogpreciznijeg merenja. Rastojanje između dva uporednika, koje na g. karti iznosi 1 stepen, predstavlja rastojanje od oko 100km na površini 50º Zemlje. To znači da jedan minut na g. Karti predstavlja 100:60=1,7km na Zemlji, a jedan sekund predstavlja rastojanje od oko 28m (1700m:60).
 10. 10. • Najveći uporednik nalazi se na pola puta između polova i naziva se EKVATOR (polutar).Naziv ekvator vodiporeklo od engleske rečiequal (jednako, isto), štoukazuje na činjenicu daje ekvator podjednakoudaljen od polova.
 11. 11. Meridijani ParaleleMeridijani i paralele stvaraju geografskumreţu, koja sluţi da svako mesto na karti(ili u prirodi) moţemo precizno i jednoznačnoda lociramo pomoću dve koordinate. To su: GEOGRAFSKA ŠIRINA i GEOGRAFSKA DUŢINA.
 12. 12. KOORDINATE 30º sgš 90º zgdSvaka tačka na površiniZemlje potpuno jeodređena sa dva brojakoja su zadata kaouglovi. Ti brojevi senazivaju koordinate.Koordinate su brojni iliuglovni elementi kojiodređuju poloţaj neketačke u ravni ili uprostoru.
 13. 13. Sada na svom radnom listu pronađi zadategradove uz pomoć njihovih geografskih duţina i širina.Završen zadatak potpiši i predaj nastavniku.
 14. 14. 2. časINFORMATIKA I RAČUNARSTVO
 15. 15. GUGL ZEMLJA (Google Earth)• Gugl zemlja je program virtualnog prikazivanja planete Zemlje. U ovom programu moţete zumirati bilo koju lokaciju (grad, ulica, zgrada...) i dobiti njen prikaz sa neverovatnim detaljima.
 16. 16. • Program se pokreće duplim klikom na karakterističnu ikonu koja se nalazi na radnim površinama vaših računara.
 17. 17. • Da biste lakše pronašli ţeljenu lokaciju, koristite pretraţivač koji se nalazi u levom delu prozora.• Kad u prazno polje upišete naziv mesta, virtuelna Zemlja počinje da se okreće i namešta za prikaz traţene lokacije.Pogledaj kako se koriste osnovni alati u ovomprogramu ovde.
 18. 18. • Na Gugl zemlji moţete pročitati geografsku širinu i duţnu bilo koje zadate lokacije, tako što ţeljeno mesto označiteţutom čiodom iz menija. Pogledaj kako moţeš da označiš mesto na Zemlji i saznaš njegovu geografsku duţinu i širinu (longitude, latitude) ovde.
 19. 19. • Međutim, program Gugl zemlja moţe da pretraţuje Zemlju po geografskoj širini i duţini, a to je ono što će vam trebati u današnjem zadatku koji ste dobili u štampanom obliku.
 20. 20. • Kad kliknete na čiodu, pojaviće se prozor sa geografskom širinom i duţinon mesta na Zemlji koje je označeno ţutim kvadratom.
 21. 21. • U iskačućem prozoru treba izabrati jezičak Prikaţi.
 22. 22. • Sada moţete u poljima za geografsku širinu i duţinu izmeniti postojeće vrednosti, a na slici će se pojaviti traţena lokacija na Zemlji.• Paţnja: koristi ćirilični font za strane sveta.
 23. 23. • Klikom na opciju Potvrdi i zumiranjem uz pomoć klizajuće skale u desnom gornjem delu slike, otkrićete gde je traţena lokacija (npr. grad Salamanka u Španiji).
 24. 24. • Na sajtu earth.google.com moţete preuzeti ovaj besplatni program.• Instalacija traje kratko, a program je preveden na naš jezik u ćiriličnom pismu.
 25. 25. • A sada nastavite sa radom na vašem zadatku.• Na kraju časa radove treba potpisati i predati nastavniku.
 26. 26. 3. ČasMATEMATIKA
 27. 27. • Na času matematike ćemo se nadovezati na poslednji čas geografije.• Geografska širina i duţina nam sluţe da veoma tačno lociramo poloţaj nekog mesta na Zemlji.• Matematičkim jezikom rečeno, to su koordinate jedne određene tačke na geografskoj karti.
 28. 28. GEOGRAFSKA DUŢINA zapad istok GEOGRAFSKA ŠIRINA sever jug 50º sgš GRINIČKIEKVATOR 80º igd MERIDIJAN
 29. 29. “Cogito ergo sum”• Ovakav način jednoznačnog - Mislim, dakle, postojim. lociranja tačaka u ravni osmislio je francuski matematičar i filozof Rene Dekart još 1637. godine. Normalne ose nazivaju se: apscisa (x osa) i ordinata (y osa), a svaka tačka je potpuno određena dvema koordinatama(x,y).
 30. 30. • Rene Dekart je rođen 1596. godine u Francuskoj.• Za vreme školovanja je imao problema sa zdravljem pa je dobio dozvolu da ostaje u krevetu do 11 ujutru. Tu naviku je zadrţao do kraja svog ţivota.• Studentske dane je proveo kao i svaki imućniji student: provodio se sa lepim ţenama, lumpovao, mačevao i jahao, ali je uvek dobijao najbolje ocene na ispitima. Po završetku školovanja ţiveo je usamljenim ţivotom i često je menjao mesto boravka (ţiveo je na čak 18 različitih mesta). Bavio se filozofijom i matematikom i napisao puno naučnih dela.
 31. 31. • 1649. godine švedska kraljica Kristina ubedila je Dekarta da dođe u Stokholm i bude joj učitelj.• U trenutku kada je Dekart došao na njen dvor ona je imala 23 godine, a već 17 godina se nalazila na prestolu. Imala je čudne navike koje je malo ko razumeo. Spavala je samo pet sati dnevno i ţivela u hladnim prostorijama Kristina poput Sneţne kraljice. •Razmaţena kraljica je ţelela časove geometrije u pet sati ujutru, tako da je Dekart razbio svoju ţivotnu naviku kasnog ustajanja. • Posle samo nekoliko meseci provedenih na hladnoj severnoj klimi, hodajući svako jutro do palate, Dekart je umro 11. februara 1650. godine od zapaljenja pluća, u pedeset i četvrtoj godini. Kristina i Dekart
 32. 32. Dekartov doprinos matematici: • Pravougli koordinatni sistem • Promenljiva veličina • Analitička geometrija (veza geometrije i algebre) • Savremena terminologija.
 33. 33. • Kratak film o ţivotu i radu Rene Dekarta iz serijala “Iz ţivota poznatih matematičara” redakcije školskog programa RTS-a:• Prvi deo:• http://www.youtube.com/watch?v=aOVKkhJuyMY• Drugi deo: http://www.youtube.com/watch?v=XB_8kB5geD8&featurе• Treći deo : http://www.youtube.com/watch?v=teVXn85fA5c&feature
 34. 34. DEKARTOV PRAVOUGLI KOORDINATNI SISTEM negativno pozitivno y pozitivno 3 (4, 3 ) 2 1 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 x -1 negativno -2 -3 X – osa Y – osa APSCISA ORDINATA
 35. 35. KOORDINATNI POČETAK negativno pozitivno y pozitivno 3 2 1 O(0,0) -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 x -1 negativno -2 -3Tačka presekaapscise i ordinatenaziva se koordinatnipočetak, označavase sa O i imakoordinate (0,0).
 36. 36. KVADRANTI KOORDINATNOG SISTEMA negativno pozitivno y II kvadrant I kvadrant pozitivno 3 (-,+) 2 (+,+) 1 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 x -1 negativno III kvadrant -2 IV kvadrant (-,-) -3 (+,-)
 37. 37. KOORDINATE TAČAKA negativno pozitivno y (-4, 3 ) pozitivno 3 (4, 3 ) 2 1-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 x -1 negativno -2 -3 (-4, -3 ) (4, -3 ) Prva koordinata ili Druga koordinata ili x koordinata y koordinata
 38. 38. KOORDINATEKoordinate neke tačke uvek zapisujemo uobliku (x,y). npr (4, -3).Zapis (4, -3 ) nazivamo uređeni par brojeva.Pazi:Uvek prvo pišemox-koordinatupa y-koordinatu.
 39. 39. ZADATAK 1: y Odredi koordinate 5 zadatih tačaka 4 A ( 2, 3) 3 B ( -4, 2 ) 2 1 D ( -5, 0 ) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 x -1 Tačka koja leţi na osi x ima drugu koordinatu 0. -2 Tačka koja leţi na osi y -3 ima prvu koordinatu 0. -4 C ( 0, -4) -5
 40. 40. y D (0, 5)ZADATAK 2: 5 A (2, 4)a) Odredi 4 koordinate 3 ovih tačaka. F (-2,1) 2 1 C (3, 0)b) Odredi kom - 5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 x kvadrantu ili -1 kojoj osi one -2 E (4, -3) pripadaju. -3 B (-2, -4) -4 -5
 41. 41. A sad radiš sam!Kad završiš rad na radnimlistovima koje si dobio,zadatak potpiši i predajnastavniku.
 42. 42. Mislim da je vreme za kraj !
 43. 43. Prezentaciju pripremila Jelena Volarov nastavnik matematike OŠ”Đorđe Krstić” Beograd

×